Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2007 NİSAN Cilt 50 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Çamlıca Metamorfitlerinin (Biga Yarımadası, KB Türkiye) Metamorfizma Özellikleri ve Korelasyonu
Firat Şengün Ayten Çalik
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Biga Yarımadası`nın batı kesiminde yer alan Çamlıca metamorfik topluluğu yaklaşık olarak 196 km`lik bir alanı kaplamaktadır. Bu topluluğu oluşturan kaya birimleri kendi içerisinde ilk kez bu çalışmada kısmentanın abilen iç yapısı, alt-üst ilişkisi ve haritalanabilir olması nedeniyle formasyon aşamasında tanıtılmış ve bu formasyonlar alttan üste doğru sırasıyla; metalav, metatüf ve metapelitten oluşan ve arazide kahverengi, yeşil,sarımsı yeşil renkte gözlenen Andıktaşı formasyonu; muskovit-kuvars şist, granat-mika şist, albit-epidot-kloritşist, kalkşist, siyah mermer, amfibolit ve eklojitten oluşan Dedetepe formasyonu ve en üstte ise fillit, mermer vekalkşist ardalanmasından oluşan Salihler formasyonundan oluşmaktadır. Büyük bölümü serpantinleşmiş peridotitlerden oluşan Denizgören ofiyoliti tektonik olarak Çamlıca metamorfik topluluğunun üzerinde yeralmaktadır. Petrografik çalışmalar sonucunda üç formasyonda gözlenen albit-epidot-granat-klorit parajenezi Çamlıca metamorfik topluluğunun yeşilşist fasiyesinde metamorfizmayı temsil etmektedir. Eklojitlerde yüksek basınç metamorfizmasını gösteren yaygın granat + omfasit + glokofan + zoisit + amfibol ± sfen mineral topluluğu saptanmıştır. Bu mineral topluluğu daha sonra gelişen amfibolit fasiyesinde ve en son olarak yeşilşist fasiyesinde retrograd bir metamorfizmaya uğramıştır. Çamlıca metamorfik topluluğu litolojik ve stratigrafik nitelikleri ile metamorfizma özellikleri bakımından Sakarya Zonu içerisinde yüzlek veren İznik metamorfik topluluğunun eşleniği olabilecek özellikler içermektedir.

 • Biga Yarımadası

 • eklojit

 • bölgesel metamorfizma

 • İznik metamorfitleri


 • Aldanmaz, E., Pearce, J.A., Thirlwall, M.F. ve Mitchell, J.G., 2000. Petrogenetic evolution of late Cenozoic, Post-collision volcanism in western Anatolia, Turkey, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 102,67-95.

 • Barr, S.R., Temperley, S. ve Tamey, J., 1999. Lateral growth of the continental crust through deep level subduction-accretion: a re-evaluation of central Greek Rhodope. Lithos, 46,69-94.

 • Beccaletto, L., 2003. Geology, correlations and geodynamic evolution of the Biga Peninsula, northwest Turkey. University of Lousanne, PhD Thesis, 1-146.

 • Bilgin,Î., 1999. Ezine (Çanakkale) Ofiyolit ve Metamorfitlerinin Petrolojisi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Doktora Tezi, 152 s (yayımlanmamış).

 • Bingöl, E., 1968. Contribution a letude geologique de la partie centale et SE du Massif de Kazdağ (Turque). These du doctorat. Fac. Sci. Univ. Nancy, 191 p.

 • Borsi, S., Ferrara, G., Innocenti, F. ve Mazzudi, R., 1972. Geochronology and Petrology of recent volcanics in the eastern Aegean Sea (West Anatolia and Lesbos Island). Bulletin of Volcanology, 36,473-496.

 • Bozkurt, E. ve Mittwede, S.K., 2001. Introduction to the Geology of Turkey - A Synthesis. International Geology Review, 43,578-594.

 • Dinter,A.D., 1998. Late Cenozoic extension of the Alpine collisional orogen, northeastern Greece: Origin of the north Aegean basin. GSA Bulletin, 110(9), 1208-1230.

 • Duru, M., Pehlivan, Ş., Şentürk, Y., Yavaş, F. ve Kar, H., 2004. New Results on the Lithostratigraphy of the Kazdağ Massif in Northwest Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 13, 177¬186.

 • Ercan,T., 1979. Batı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Senozoyik volkanizması: Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 9,23-46.

 • Ercan, T. ve Günay, E. 1984. Kuzeybatı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Oligo-Miyosen yaşlı volkanizmanm gözden geçirilişi. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 119-139.

 • Ercan, T., Satır, M., Steinitz, G., Dora, A., Sarıfakıoğlu, E., Adis, C., Walter, H-J. ve Yıldırım, T., 1995. Biga Yarımadası ile Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adalarındaki (Kuzeybatı Anadolu) Tersiyer Volkanizmasmm özellikleri. Maden TetkikArama Enstitüsü Dergisi, 117,55-86.

 • Genç, Ş.C., 1998. Evolution of the Bayramiç magmatic complex, northwestern Anatolia, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 85, 233-249.

 • Göncüoğlu, M.C., Erendil, M., Tekeli, O.,Aksay,A., Kuşçu, A. veÜrgün, B., 1992. Introduction to the geology of the Armutlu Peninsula. ISGB-92, Guide Book, 26-36.

 • Kalafatçıoğlu, A., 163. Ezine civarının ve Bozcaada`nın Jeolojisi, Kalker ve Serpantinitlerin Yaşı, Maden TetkikArama Enstitüsü Dergisi, 60-69.

 • Karacık,Z., 1995. Ezine-Ayvacık (Çanakkale) dolayında genç volkanizma plütonizma ilişkileri. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 342 s.

 • Karacık, Z. ve Yılmaz, Y., 1998. Geology of the ignimbrites and the associated volcano-plutonic complex of the Ezine area, northwestern Anatolia, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 85,251-264.

 • Liati,A., 1986. Regional metamorphism and overprinting contact metamorphism of the Rhodope Zone, near Xanthi (N Greece). Petrology, geochemistry and geochronology (Ph.D. dissert.): Braunschweig, Germany, Technische Universitat, 186 p.

 • Liati, A. ve Mposkos, E., 1990. Evolution ofthe eclogites in the Rhodope Zone of northern Greece. Lithos, 25,88-99.

 • Liati, A. ve Seidel, E., 1996. Metamorphic evolution and geochemistry of kyanite eclogites in central Rhodope, northern Greece, Contribution to Mineralogy and Petrology, 123,293-307.

 • Lips, A.L.W., White, S.H. ve Wijbrans, J.R., 2000. Middle- Late Alpine thermotectonic evolution of the southern Rhodope Massif, Greece. GeodinamicaActa, 13,281-292.

 • Miyashiro, A., 1973. Metamorphism and metamorphic belts, 492 s.

 • Mposkos,E., 1989. High-pressure metamorphism in gneisses and schists in the East Rhodope zone (N.Greece). Mineralogy and Petrology, 41,25¬39.

 • OkayA.I., 1987. Ophiolite obduction on a Permian carbonate platform in northwest Turkey, Fourth Meeting of the Europen Union of Geoscience (EUG 4), TeraCognita, 7, p. 100.

 • Okay, A. I., 1989. Tectonic units and sutures in the Pontides northern Turkey, Tectonic evolution of the Tethyan region, ed.A.M.C. Şengör. 109-115.

 • Okay, A.I. ve Satır, M., 2000a. Upper Cretaceous Eclogite - Facies Metamorphic Rocks from the Biga Peninsula, Northwest Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 9,47-56.

 • Okay, A. I. ve Satır, M., 2000b. Coeval plutonism and metamorphism in a latest Oligocene metamorphic core complex in Northwest Turkey, Geological Magazine, 137,495-516.

 • OkayA.I., Siyako, M. ve Bürkan, K.A., 1990. Biga Yarımadası`nm Jeolojisi ve Tektonik Evrimi. Türkiye Petrol Jeologları Demeği Bülteni, 2 (1),83-121

 • Okay,A.I., Satır, M., Maluski, H., Siyako, M., Monie, P., Metzger, R. ve Akyüz, S., 1996. Paleo-and Neotethyan events in northwest Turkey. In: Yin A, Harrison M (eds) Tectonics of Asia. Cambridge University Press, Cambridge, 420¬441.

 • Papanikolaou, D. ve Panagopoulos, A., 1981. On the structural style of Southern Rhodope, Greece, Geologica Balcanica, 11,12-22.

 • Pickett, E.A. ve Robertson, A.H.F., 1996. Formation ofthe Late Paleozoic-Early Mesozoic Karakaya complex and related ophiolites in NW Turkey by Paleotethyan subduction-accretion, Journal of Geological Society of London, 153, 995¬1009.

 • Robertson, A.H.F. ve Ustaömer, T., 2004. Tectonic evolution ofthe Intra-Pontide suture zone in the Armutlu Peninsula, NW Turkey. Tectonophysic, 381, 175-209.

 • Şengör, A.M.C., 1979. Mid-Mesozoic closure of Permo- Triassic Tethys and its implication. Nature, 279,590-593.

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y, 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75,181-241.

 • Şengün,F., 2006. Çamlıca Metamorfitlerindeki Metavolkanik Kayaçların Jeolojik ve Petrografik Özellikleri. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, s. 291.

 • Şengün, F., Çalık, A. ve Yiğitbaş, E., 2005. Preliminary results on the geology and petrography ofthe Çamlıca Metamorphics in the Biga Peninsula, NW Turkey. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, Kadir Has University, Istanbul, Abstracts, p. 82.

 • Turner, F. G. ve Verhoogen, J., I960. Igneous and Metamorphic Petrolgy: McGraw-Hill Publishing Company, New York, 694 p.

 • Wawrzenitz, N. ve Mposkos, E., 1997. First evidence for Lower Cretaceous HP/HT metamorphism in the eastern Rhodope, north Aegean region, north-east Greece. European Journal of Mineralogy, 9,659-664.

 • Yılmaz, Y., 1997. Geology of Western Anatolia.Active tectonics of northwestern Anatolia - The Marmara Poly project. VDF, Hochsculverlag AgAnDerETH, Zürich, 1-20.

 • Yılmaz, Y., Genç, Ş.C., Karacık, Z. ve Altunkaynak, Ş., 2001. Two contrasting magmatic associations of NW Anatolia and their tectonic significance, Journal of Geodynamics, 31,243-271.

 • Yılmaz, Y., Genç, Ş.C., Yiğitbaş, E., Bozcu, M. ve Yılmaz, K., 1995. Kuzeybatı Anadolu`da Geç Kretase Yaşlı Kıta Kenarının Jeolojik Evrimi. Türkiye 10. Petrol Kongresi, 37-55.

 • Yılmaz, Y., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Genç, Ş.C. ve Şengör, A.M.C., 1997. Geology and tectonics of the Pontides. In: Robinson, A.G. (Ed.), Regional and Petroleum Geology of the Black Sea and Surrounding Region. AAPG Memoir, 68, 183¬226.

 • Yücel-Öztürk, Y, Helvacı, C. ve Satır, M., 2005. Genetic Relations Between Skarn Mineralization and Petrogenesis ofthe Evciler Granitoid, Kazdağ, Çanakkale, Turkey and Camparison with World Skarn Granitoids. Turkish Journal of Earth Sciences, 14,255-280.

 • Şengün, F , Çalık, A . (2007). Çamlıca Metamorfitlerinin (Biga Yarımadası, KB Türkiye) Metamorfizma Özellikleri ve Korelasyonu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28419/302609

 • Kefken - Kerpe Dolayında (Kocaeli) Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Jeokimyasal Karakteristikleri
  Dağhan Çelebi Nezihi Köprübaşi
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma Kefken - Kerpe dolayında (Kandıra-Kuzeyi) yüzeylenen volkanik kayaçların jeokimyasal özelliklerini ve bölgesel jeolojisini belirlemek için yapılmıştır. Çalışma alanında bulunan en yaşlı birim Maestrihtiyen-Alt Eosen yaşlı Akveren formasyonudur. Akveren formasyonu Çangaza volkanitleri ve Sermi kireçtaşlarından oluşmaktadır. Sermi kireçtaşları üzerine açısal uyumsuzlukla Alt - Orta Eosen yaşlı Çaycuma formasyonu gelmektedir. Çaycuma formasyonu Kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ardalanmasıyla temsil edilmektedir. Çangaza volkanitlerine ait kayaç örnekleri üzerinde yapılan petrografik ve petrolojik çalışmalar sonucunda volkaniklerin andezit ve bazaltik andezit bileşimlere sahip oldukları görülmüştür. Volkanitlere ait 22 örneğin jeokimyasal analizleri yaptırılmış (ALS Chemex Analytical Lab. Ltd`de) ve iz elementlerin ayırtman karakteristikleri çalışma alanı içindeki volkanik kayaçların hafif kalk-alkali özellikli Ada Yayı-Toleyitik (IAT) karakterde oldukları ve metasomatize mantonun levha yitimi sırasında kısmi ergimesi sonucu oluştukları belirlenmiştir.

 • Andezit

 • Bazaltik Andezit

 • Kefken

 • Kerpe


 • Aldanmaz, E., Pearce, J.A., Thirlwall, M.F. and Mitchell, J.G. 2000. Petrogenetic evolution of Late Cenozoic, post-collision volcanism in western Anatolia, Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research 102,67-95.

 • Ercan, T. ve Gedik, A., 1983. Pontid` lerdeki volkanizma. Jeoloji Mühendisliği Dergisi No:18,3-22.

 • Dewey, J.F. and Bird, J.M., 1970. Mountain belts and the new global tectonics. J. Geophys. Res., 75,14, 2625-2647.

 • Irvine, T.N. and Baragar, W.R.A., 1971. A. guide to the chemical dassificationofthe common volcanic rocks: Can. Jour. Eart. Scien., 8,523-548.

 • Jakes, P. and White, A.J.R., 1972. Composition of island arcs and continental growth: Earth. Planet. Scien. Lett., 12,224-230.

 • KeskinM., Ustaömer T., ve Yeniyol M., 2003. İstanbul kuzeyinde yüzeyleyen üst kretase yaşlı volkano - sedimanter birimlerin stratigrafisi, petrolojisi ve tektonik ortamı, İstanbul Jeoloji Sempozyumu 2003.

 • Keskin, M., Pearce, J.A. and Mitchell, J.G. 1998. Volcano-stratigraphy and geochemistry of collision- related volcanism on the Erzurum-Kars Platen, North Eastern Turkey, Journal of volcanology and Geothermal Research, V.85/1-4,355-404.

 • Le Bas, M.J., Le Maitre, R.W., Streckeisen, A. And Zanettin, B., 1986, A chemical Gasification of volcanic rocks based on the total alkali - silica diagram: Jour.Petrol.,27,745-750.

 • Miyashiro,A., 1978 Nature of alkalic volcanic Rocks series. Contrib. Mineral Petrol., 66,91 -104.

 • Mullen,E.D„ 1983. Mn / TİO2 / P2O5 : A minor element discriminant for basaltic rocks of oceanic environments and its implications for petrogenesis: EarthPlanet Sci. 62,53 - 62.

 • Peccerillo, A., and Taylor, S.R., 1976. Geochemistry of Eocene calcalkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology, 58,63-91.

 • Pearce, J, A., and Cann, J. R., 1973. Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analysis; EarthPlanet. Sci. Lett. 19 290-300.

 • Pearce, J.A., 1983. Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins. In: Hawkesworth, C.J., Norry, N.J. Eds., Continental Basalts and Mantle Xenoliths. Shiva, Cheshire, UK, 230-249.

 • Pearce, J.A., Bender, J.F., De Long, S.E., Kidd, W.S.F., Low, P.J., Güner, Y., Şaroğlu, F., Yılmaz, Y., Moorbath, S. and Mitchell, J.G. 1990. Genesis of collision volcanism in Eastern Anatolia, Turkey, Journal of Volcanogy and Geothermal Research, 44,189-229.

 • Sun, S., and McDonough, W.F., 1989. Chemical isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle compositions and processes. In: A.D. Saunders and M.J. Norry (eds.) Magmatism in the Ocean Basins. Geological Society of London, Special Publication, 42,313 - 345.

 • Şengör, A. M. C., and Yılmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey. A plate tectonic approach. Tectonophysics, 75,181-241. Şengör, 1982. Kimmerid orojenik sisteminin evrimi, Orta Mesozoyik`te Paleo-Tetisin kapanması olayı ve ürünleri: Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 45-46.

 • Tokay, M., 1954. Kilyos Çayı ağzı-Amasra-Bartm- Kozcağız-Çaycuma bölgesi jeolojisi hakkında rapor. M.T.A. Rap., no. 2099 Ankara (yayınlanmamış).

 • Tokel, S., 1977. Doğu Karadeniz Bölgesinde Eosen yaşlı kalkalkalen andezitler ve jeotektonizma. TJK Bültenic.20,1-14.

 • Yergök, F., Akçay, A.E., Dönmez.M., Esentürk, K., Kara, H., and Örçen, S., 1987. Türkiye Jeoloji Kurultayı-1987 Bildiri Özleri, 67,68.

 • Van Wagoner, N.A., Leyboume, M.I., Dadd, K.A., Baldwin, D. K., and McNeil, W. 2002. Late Silurian bimodal volcanism of southwestern New Brunswick, Canada: Products of continental extension, Geological Society of America Bulletin, V. 114 (4), 400-418.

 • Winchester, J.A. and Floyd, P.A., 1977. Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products by using immobile elements. Chemical Geology, 20, 325-343.

 • Çelebi, D , Köprübaşı, N . (2007). Kefken - Kerpe dolayında (Kocaeli) yüzeyleyen volkanik kayaçların jeokimyasal karakteristikleri / Geochemical charcteristics of volcanic rocks around the Kefken-Kerpe area (Kocaeli) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (1) , 17-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28419/302610

 • Adilcevaz Kireçtaşının (Van Gölü Kuzeyi) Mikrofasiyes Özellikleri
  Çetin Yeşilova Türker Yakupoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Van Gölü kuzeyinde yüzeyleyen Alt Miyosen (Burdigaliyen) zaman aralığında çökelmiş Adilcevaz kireçtaşmm sedimantolojik özellikleri mikrofasiyes analizlerine dayalı olarak belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında çalışma alanının Alt Miyosen paleo coğrafyasma da bir yaklaşım sağlanmıştır. İnceleme alanında yapılan arazi çalışmalan sonrası gerçekleştirilen laboratuar çalışmalan sonucunda, Adilcevaz kireçtaşı 6 mikrofasiyese aynlmıştır. Bu mikrofasiyesler şunlardır;1 - Kırmızı algli, iri bentonik foraminiferli vaketaşı-istiftaşı mikrofasiyesi.2- Kırmızı algli, Bryozoa`lı bağlamtaşı mikrofasiyesi.3- Kırmızı algli, Mercan`lı bağlamtaşı mikrofasiyesi.4- Kırmızı algli, iri bentonik foraminiferli kireç çakıhtaşı mikrofasiyesi.5- Globigerinoidae`lı vaketaşı-istiftaşı mikrofasiyesi.6- Kırmızı algli, Lepidocyclina lı vaketası mikrofasiyesi.Belirlenen bu mikrofasiyeslerle Adilcevaz kireçtaşmm paleocoğrafik evrimine ışık tutulmaya çalışılmıştır. Arazi gözlemleri ve mikrofasiyes incelemelerindeki bulgular; Adilcevaz kireçtaşmm, kırmızı alglerin yayılım gösterdiği bir karbonat şelfinde oluştuğunu göstermektedir.

 • Adilcevaz kireçtaşı

 • Doğu Anadolu

 • Mikrofasiyes analizi

 • Yeşilova, Ç , Yakupoğlu, T . (2007). Adilcevaz kireçtaşının (Van Gölü Kuzeyi) mikrofasiyes özellikleri / Microfacies properties of Adilcevaz limestone (North of Lake Van) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (1) , 27-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28419/302611

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Bir Bölgenin Morfo-Tektonik Karakteristiklerinin ve Gerilme Durumunun Belirlenmesi: Kuzey Anadolu Fay Zonu`nun İsmetpaşa-Gerede Kesiminden Örnek Bir Çalışma
  Niyazi Kerem Kuterdem Ramazan Kadir Dirik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki son gelişmeler ve sayısal yükseklik modellerinin popüler bir şekilde kullanımları tektonik ve morfolojik çalışmalarda sayısal arazi modellerinin kullanımına olan ilgiyi arttırmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Sayısal Yükseklik modelleri (SYM) tektonik ve morfolojik çalışmalarda, özellikle çok fazla bilgi sahibi olunamayan bölgelerin tektono-morfolojik özelliklerinin ortaya konulmasında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır Bu çalışma yeryüzü şekillerinin oluşumunda doğrultu atımlı faylanmanın etkin bir rol oynamakta olduğu ortamda meydana gelen yeryüzü şekillerinin CBS yardımıyla belirlenmesini ve analizini kapsamaktadır. Bu çalışma ile Kuzey Anadolu Fay Zonu`nun Gerede doğusu ile İsmetpaşa arasında kalan kesiminin tektono-morfolojik özellikleri CBS ve sayısal haritalama teknikleri kullanarak çalışılmıştır. Ayrıca Landsat ETM+ uydu görüntüleri ve kabartı haritaları kullanarak çizgisellik analizleri yapılmıştır. SYM kullanarak bölgede doğrultu atımlı fay sistemlerinde meydana gelişecek nehir ötelenmeleri, fay gölleri gibi oluşumlar tanımlanmış, aynı zamanda arazi gözlemleri ile elde edilen sonuçlar desteklenmiştir. Çalışmanın sonucunda CBS`nin tektono-morfoloji çalışmalarında sağladığı avantajlar ve kısıtlamalar tartışılmıştır.

 • Çizgisellik

 • Coğrafi Bilgi Sistemi

 • Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ)

 • tektonomorfoloji


 • Barka, A.A. and Kadinsky-Cade, K., 1988. Strike-slip fault geometry in Turkey and its influence on earthquake activity, Tectonics, 7,3,663-684.

 • Barka, A.A., 1992, The Noth Anatolian Fault, Ann. Tectonicae,VI, 164-195.

 • Çakır, Z., Akoglu, A.M., Bellahes, S., Ergintav, S. and Meghraoui, M., 2005. Creeping along the Ismetpasa section of the NorthAnatolian fault ( Western Turkey): Rate and extend from InSAR. Earth and Planetary Sceince Letters, 238, 225¬234.

 • Clark, C.D. and Wilson, C., 1994. Spatial analysis of lineaments. Computers and Geosciences, 20, 1237-1258.

 • Dehandschutter, B., 2001, Study of the recent structural evolution of continental basins in Altai-Sayan (Central Asia), Phd. Thesis, 211p, http://arcscripts.esri.com/

 • DTM Consulting 1999 Geo tools 1. 0 Arcwiew Script Turkey and surrounding area (11 A.D. to 1964 A.D.), İTÜ Mining Faculty, Institute of Earth Physics, No:24,169pp.

 • Ergin,K., Güçlü, U. and Uz,Z., 1967, Acatalog of earthquakes for

 • Evans, I. S., 1980. An integrated system for terrain analysis for slope mapping. Zeitschrift für Geomorphologie, 36,275-295.

 • Eyidoğan, H., Güçlü, U., Utku, Z., ve Değirmenci, E., 1991, Türkiye Büyük Depremleri Makrosismik Rehberi (1900-1988). İstanbul Üniversitesi Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 198s.

 • Gençoğlu, S., İnan, E. ve Güler, H., 1990, Türkiye`de Deprem Tehlikesi, Jeofizik Mühendisleri Odası Yayını, 701s.

 • Hung, L.Q., Dinh, N.Q., Batelaan, O., Tam, V.T. and Lagrou, D., 2002. Remote sensing and GIS based analysis of cave development in the Suoimuoi Catchment (Son La-NW Vietnam), Journal of Cave and Karst Studies, 64(1), 23¬33.

 • Jordan, G., 2 004. Terrain Modelling with GIS for Tectonic Geomorphology, Numerical Methods and Applications. Acta Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Disserattions from the Faculty of Science and Technology 1031,41pp, Uppsala.

 • Jordan, G., Meijninger, B.M.L., Van Hinsbergen, D.J.J., Meulenkamp, J.E. and Van Dijk, P.M., 2005. Extraction of morphotectonic features from DEMs: Development and applications for study areas in Hungary and NW Greece. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 7,163-182.

 • Kaymakçı, N., 2000. Tectono-stratigraphical evolution of the Çankırı Basin (Central Anatolia, Turkey), Phd. Thesis, Geologica Ultaiectina, Mededelingen van de Faculteit Aardwetenschappen Universiteit Utrecht, 247p.

 • Kuterdem, K., 2005, Eskipazar (Karabük Güneyi) ve Kuzey

 • Keller, E. and Pinter, N., 1996. Active Tectonics: Earthquakes, Uplift and Landscape. Princeton Hall, Inc., 362 Anadolu Fay Zonu (KAFZ) arasındaki bölgenin morfo-tektonik özelliklerinin coğrafi bilgi sistemleri ile belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü., Ankara, Yüksek Mühendislik Tezi, 94s (yayınlanmamış).

 • Meijninger, B.M.L., 2001. Geographic information systems analysis of north-western Greece: A tectonic investigation of north-western Greece by means of remote sensing analysis and digital terrain analysis. Master of Science Thesis, Utrecht University & ITC International Institute for Aerospace Survey and Earth sciences, http://www.geo.uu.nl/Research/ StructGeology /meijninger.html.

 • Novak, I.D. and Soulakellis, N., 2000. Identifying geomorphic features using LANDSAT-5/TM data processing techniques on Lesvos, Greece, Geomorphology, 34,101-109.

 • Özaksoy,V., 2000, Çerkeş-Ilgaz segmentinde Kuzey Anadolu Fay Zonunun sismotektoniği, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 116s.

 • Özmen, B., 1998. Türkiye`nin deprem tehlikesi ışığı altında Ankara`nın depremselliğinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Mühendislik Tezi, 115s (yayınlanmamış).

 • Rosenau, M.R., 2004. Tectonics of the southern Andean intra¬arc zone (38° - 42° S), http://www.diss.fu-berlin.de/index.html

 • Saraf,A., 2002, Themes Intersections to Points Ver. 1.0., Arcview script, http://arcscripts.esri.com/

 • Şaroğlu, F., Herece, E., Sarıaslan, M. ve Emre, Ö., 1995, Yeniçağa-Eskipazar-Gerede arasının jeolojisi ve Kuzey Anadolu Fayı`nm genel özellikleri, MTAyaymları, RaporNo: 9873.

 • Schauble, H., 1999, Hydro Tools 1.0, Arcview script for comprehensive hydrological functions. Arcview Script, http://arcscripts.esri.com/

 • Süzen, L. and Toprak, V., 1998. Filtering of satellite images in geological lineament analyses: an application to a fault zone in Central Turkey, Int. J. Remote Sensing, 19,6,1101-1114.

 • Şengör, A.M.C. and Yılmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach, Tectonophysics, 75,181-241.

 • Tokay, M., 1973, Kuzey Anadolu Fay Zonunun Gerede ile İlgaz arasındaki kısmında jeolojik gözlemler, Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem Kuşağı Simpozyumu, MTAEnstitüsüYayım, 12-29.

 • Yiğitbaş, E. and Yılmaz, Y., 1999. Pre-Cenozoic tectono- stratigraphic components of the Western Pontides and their geological evolution, Geological Journal, 34,55-74.

 • Kuterdem, N , Dirik, K . (2007). Determination of the morphotectonic features and stress state of a region using Geographic Information Techniques: a case study from the İsmetpaşa-Gerede segment of the North Anatolian Fault . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (1) , 41-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28419/302612

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle