Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2011 ARALIK Cilt 54 Sayı 3
COVER
View as PDF
COPYRIGHT PAGE
View as PDF
CONTENTS
View as PDF
Coulomb Stress Analysis of The 19 April, 1938 Ms 6.8 Akpınar Earthquake (Kırşehir)
Uğur Temiz Yaşar Ergün Gökten
View as PDF

Abstract: In central Anatolia which was known as a quiescent region in terms of earthquake in general, somedevastated earthquakes have occured in several places of the region in the past. One of these earthquakesis the April 19, 1938 Akpinar (Kırşehir) earthquake (Ms 6.8) which occured on the Akpınar segmentlocated in northwest of the NW-SE trended Seyfe Fault Zone in the east of Kırşehir. After April 19, 1938earthquake, by using the data of the geological and geophysical studies done in the region, a Coulombstress model of the earthquake on the Seyfe Fault Zone has been obtained. The stress increase causedby the earthquake ranges between 0.137-4.5 bar. This has increased the seismic hazards around theresidential areas around the Seyfe Fault Zone such as Keskin (Kırıkkale) and Boztepe (Kırşehir) regions.

 • 19 Nisan1938 Akpınar (Kırşehir) earthquake

 • Coulomb stress model

 • Seyfe Fay Zone


 • Akgün, F., Akay., E. ve Erdoğan, B. 2002. Tertiary Terrestrial to Shallow Marine Deposition in Central Anatolia: A Palynological Approach. Turkish J. Earth Sci., Vol. 11, pp. 127-160.

 • Arni, P. 1938. Kırşehir, Keskin ve Yerköy zelzelesi hakkında. MTA Enst. yayını, Seri B, 1.

 • Birgili, Ş., Yoldaş, R. ve Ünalan, G. 1975. Çankırı–Çorum havzasının jeolojisi ve petrol olanakları. MTA Rap. No: 5621, Ankara (yayımlanmamış).

 • Chinery, M.A.,1963. The stress changes that accompany strike slip faulting. Bull. Seismol. Soc. Am., 53, 921-932.

 • Çakır, Z., A. Barka, E. Evren, 2003. Coulomb stress interactions and the 1999 Marmara Earthquake sequence, Turkish Journal of Earth Sciences, 12, 91-103.

 • Eyidoğan, H., Utku, Z., Güçlü, U. and Değirmenci, E., 1991. Türkiye Büyük Depremleri Makro-sismik Rehberi (1900-1988). İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, İstanbul.

 • Görür, N. 1981. Tuz Gölü-Haymana havzasının stratigrafik analizi. Türkiye Jeol. Kur. 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, İç Anadolu’nun Jeolojisi Simpozyumu.

 • Harris, R.A. ve Simpson, R.W., 1992. Changes in static stress on southern California faults after the 1992 Landers earthquake, Nature, 360, 251-254.

 • Harris, R.A., 1998. Stress triggers, stress shadows and implications for seismic hazards, J. Jeopys. Res., 103, 24347-24358.

 • Hubert, A., King, G.C.P., Armijo, A., Meyer, B. and Papanastassiou, D., 1996. Fault re-activation, stress interaction and rupture propagation of the 1981 Corinth earthquake sequence, Earth Planet. Sci. Lett., 142, 573-585.

 • Jackson, J. ve Mckenzie, D., 1984. Active tectonics of the AlpineHimalayan Belt between western Turkey and Pakistan. Geophysical Journal of Royal Astronomical Society 77, 185-264.

 • King, G.C.P., Stein, R.S. ve Lin, J., 1994. Static stress changes and the triggering of earthquakes, Bull. Seis. Soc. Am., 84, 935–953.

 • King, G.C.P.ve Cocco, M., 2000. Fault interaction by elastic stress changes: new clues from earthquake sequences, Adv. Geophys., 44, 1–38.

 • King, G.C.P., Hubert-Ferrari, A., Nalbant, S., Meyer, B., Armijo, R. ve Bowman, D., 2001. Coulomb interactions and the 17 Agust 1999 Izmit, Turkey earthquake, C. R. Acad. Sci. Paris, Sciences de la Terre et des planètes, 333, 557-570.

 • Koçyiğit, A., 2003. Orta Anadolu’nun genel Neotektonik Özellikleri ve Depremselliği. Haymana-Tuzgölü-Ulukışla Basenleri Uygulamalı Çalışma, TPJD, Özel sayı:5, s.1-26.

 • Lorenzo-Martín, F, Roth, F., Wang, R., 2006. Elastic and inelastic triggering of earthquakes in the North Anatolian Fault zone. Tectonophysics, p.271–289.

 • Nalbant, S.,S., McCloskey, J., Steacy, S., Barka, A., A., 2002. Stress accumulation and increased seismic risk in eastern Turkey. Earth and Planetary Science Letters 195 291-298.

 • Nalbant, S.S, Mc Closkey, J. and Steacy, S., 2005. Lessons on the calculation of static stress loading from the 2003 Bingol, Turkey earthquake. Earth And Planetary Scıence Letters, 235 (3-4). pp. 632-640.

 • Nalbant, S.S., Hubert, A., King, G.C.P., 1998. Stress coupling between earthquakes in northwest Turkey and the North Aegean Sea. J. Geophys. Res., 103 24469-24486.

 • Parejas, E., Pamir, H. N., 1939. 19 Nisan 1938 Orta Anadolu yer deprenmesi (Le tremblement de terre du 19 avril 1938 en Anatolie Centrale). İstanbul Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü Neşriyatı, No 5, Şubat 1940, 11 s. İst. Üniv, Fen. Fak. Yayınl., seri B., cilt IV, no. 3/4.

 • Salomon-Calvi, W. ve Kleinsorge, H., 1940. 19 Nisan 1938 tarihli Kırşehir zelzelesi ve zelzele mıntakalarında inşaat ile iskan hususunda jeolojik teklifler. In (Ed: W. SalomonCalvi) Türkiyedeki zelzelelere müteallik etüdler. Maden Tetkik Arama Enstitüsü Yayınlarından Seri B, No 5, 121 s.

 • Seymen, İ., 1981. Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir masifinin stratigrafisi ve metamorfizması. TJK Bült., 24, 2, 101- 108.

 • Seymen, İ., 1985. Kırşehir masifi metamorfitlerinin jeoloji evrimi. Türkiye Jeol. Kur., Ketin Simpozyumu, 133-148.

 • Stein, R.S., King, G.C.P. and Lin, J., 1992. Change in failure stress on the southern San Andreas fault system caused by the 1992 magnitude=7.2 Landers earthquake, Science, 258, 1328-1332.

 • Stein, R.S., King, G.C.P. and Lin, J., 1994. Stress triggering of the 1994 M=6.7 Northridge, California earthquake by its predecessors, Science, 256, 1432-1435.

 • Stein, R.S., Barka, A., Dieterich, J.H., 1997. Progressive failure on the North Anatolian fault since 1939 by earthquake stress triggering. Geophys. J. Int., 128, 594-604.

 • Şenel, M., 2002. Geological map of Turkey at 1:500.000 scale, Kayseri sheet, Mineral Research and Exploration Institute of Turkey Publications, Ankara.

 • Temiz, U., 2004. Kırşehir Dolayının Neotektoniği ve Depremselliği (Neotectonics and seismicity of the Kırşehir region). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 104 p. (yayınlanmamış).

 • Temiz, U., Gökten, E., Eikenberg, J., 2009. U/Th dating of fissure ridge travertines from the Kırşehir region (Central Anatolia Turkey): structural relations and implications for the Neotectonic development of the Anatolian block. Geodinamica Acta, Vol 22/4,pp.201-213.

 • Toda, S., Stein, R. S., Reasenberg, P. A. ve Dieterich, J. H., 1998. Stress transferred by the Mw=6.9 Kobe, Japan, shock: Effect on aftershocks and future earthquake probabilities, Journal of Geophysical Research, 103, 24543-24565.

 • Wessel, P. and Smith, W. H. F., 1998. New, improved version of Generic Mapping Tools released, EOS Trans. Amer. Geophys. U., vol. 79 (47), pp. 579.

 • Temiz, U , Gökten, Y . (2011). Ms 6.8 19 Nisan 1938 Akpınar (Kırşehir) Depreminin Coulomb Gerilme Analizi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 54 (3) , 81-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28158/299207

 • Findings of an Asteroid Impact crater within the Late Neogene Deposits in Central Anatolia, Turkey
  Nizamettin Kazanci Mümtaz Kibar Yusuf Kağan Kadioğlu
  View as PDF

  Abstract: It is presented here some unusual brecciated rock clasts within the clastic deposits of the Late Mioceneand Pliocene at the Mucur (Kırşehir) area of central Anatolia, Turkey. Petrographycally, these clasts aredescribed as tachylite or impactite. They are dark-coloured metamorphic rock fragments with size of 100to 3-4 cm in diameter, which are abundantly breccaited and to a lesser extend melted-rock fragmentsembedded in thick silica layers. The tachylite clasts are found only at the lower and medial part of the LateNeogene sequence, forming only 1-1.5 % of the total clast components of the host deposits. These specialclasts (tachylite or impactite) represent the destroyed walls of an impact crater created by an asteroid atcentral Anatolia in pre- Late Miocene time. Based on tachylite types and their abundance, the inferredimpact crater was a circular depression with minimum 200 m depth and 2 km in diameter. The possiblepalaeogeographic and palaeoecological results of such a big impact to the earth have been searched.

 • Asteroid

 • impact crater

 • tachylite

 • impactite

 • Mucur

 • central Anatolia

 • Late Neogene


 • AGI (American Geological Institute), 1977. Glossary of Geology. DC Washington, USA.

 • Akgün, F., Olgun, E., Kuşçu, İ., Toprak, V., Göncüoğlu, M.C., 1995. Orta Anadolu Kompleksinin “Oligo-Miyosen” örtüsünün stratigrafisi, çökelme ortamı ve gerçek yaşına ilişkin yeni bulgular: Türkiye Petrol Jeologları Der. Bülteni, 6/1, 51- 68.

 • Arpat, E.,Güner, Y., 1976. Doğu Bayezıt çukuru göktaşı çukuru mu? Çökme çukuru mu? Yeryuvarı ve İnsan 1, 1-3.

 • Atabey, E., 1989. Kayseri H 19 paftası. 1:100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi, no 18. Maden Tetkik ve Arama Yayınları, Ankara.

 • Atabey, E., Tarhan, N., Yusufoğlu H., Canpolat, M., 1988. Hacıbektaş, Gülşehir, Kalaba (Nevşehir)- Himmetdede (Kayseri) arasının jeolojisi. M.T.A. Rap. 8523, (yayımlanmamış).

 • Bayramgil, O., 1952. Seyhan İline düşen bir meteor hakkında rapor. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni 3/2, 21-26 (Türkçe ve Almanca).

 • Collins, G.S., Elbeshausen, D., Davison, T.M., Robbins, S.J., Hynek, B.M., 2011. The size-frequency distribution of elliptical impact craters. Earth and Planetary Science Letters 310, 1–8.

 • Dağcı, M., 1997. Türkiye’de meteorit kraterlerinin landsat uydu görüntülerinde aranması. Yüksek Lisans tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 80 s., İzmir.

 • Demirel, S., Göncüoğlu, M.C., Topuz, G., Işık, V., 2009. Geology and chemical variations in tourmaline from the quartz– tourmaline breccias within the Kerkenez granite– monzonite massif, central Anatolian crystalline complex, Turkey. The Canadian Mineralogist 47, 787-799.

 • Del Gaudio, R., Geraci, G., D’Argenia, B., 2010. Role of meteorites and torentanane rocks in prebiotic chemistry. EPSC Abstracts Vol. 5, European Planetary Science Congress, p.2, Vienna.

 • Dietz, R.S., 1961. Astroblems. Scientific American 205, 50-58.

 • Kara, H., Dönmez, M., 1990. 1:100 000 Ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi no. 34, Kırşehir- G 17 Paftası. MTA, Yay., 17 s., Ankara.

 • Karadenizli, L., 2011. Oligocene to Pliocene paleogeographic evolution of the Çankırı-Çorum Basin, central Anatolia, Turkey. Sedimentary Geology 237, 1-29.

 • Kocahan, Ö., Şengül, E., özel, M.E., 2006. Türkye’nin meteorit çarpma kraterleri envanteri çalışmaları. XV Ulusal Astronomi Kongresi (28 Ağustos-1 Eylül 2006), Bildiri Özleri Kitabı, Kültür Üniversitesi, İstanbul, s. 61-70.

 • Köksal, S., Göncüoğlu, M.C., 1997. İdiş Dağı-Avanos alanının jeolojisi (Nevşehir, Orta Anadolu). Maden Tetkik ve Arama Dergisi 119, 73-87.

 • MTA, 2002. 1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, no 9, Kayseri Paftası. Maden Tetki ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Melosh, H.J., 1989. Impact Cratering; a Geologic Process. Oxford University Press, New York, 245 p.

 • Özel, ME, Dağcı, M., Yıldırım, H., Sezer, C., 1998. “Türkiyede Göktaşı Kraterleri Var mı?”. Cumhuriyet Bilim Teknik, 30 Mayıs 1998, sayı 584, s. 12,13,21.

 • Seymen, İ., 1981. Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir masifinin stratigrafisi ve metamorfizması. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni 24, 7-14.

 • Şen, Ş., Seyitoğlu, G., Karadenizli, L., Kazancı, N., Varol, B., Araz, H., 1998. Mammal biochronology of Neogene deposits and its correlation with the lithostratigraphy in Çankırı-Çorum Basin, Central Anatolia-Turkey. Eclogoe Geologicae Helvetica 91, 307–320.

 • Şengül, E., Kocahan, Ö., Özel, M.E., 2008. Türkiye’de meteor çarpma kraterleri ve göktaşları. TMMOB Jeofizik Müh. Odası s. 1-3.

 • Kazancı, N , Kibar, M , Kadıoğlu, Y . (2011). Orta Anadolu Geç Neojen Tortullarında Asteroid Çarpma Bulguları . Türkiye Jeoloji Bülteni , 54 (3) , 93-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28158/299214

 • Earthquake Probability Forecasts for Kastamonu and Near Surroundings
  Bülent Özmen
  View as PDF

  Abstract: Kastamonu city center falls in the first degree earthquake zone in the latest map of 1996 which is still inforce. 46 percent of the surface area of Kastamonu province is in the first degree hazard zone, 22 percentin the second degree hazard zone, 24 percent in the third degree hazard zone and 8 percent in the fourthdegree hazard zone. Although the city center is located the first degree hazard zone, there are very fewstudies on seismicity and seismic hazard for this region.  The seismicity of Kastamonu has been investigated by using the earthquakes with a magnitude of 4.0 greater that occurred in a region with a 150-km radius for the time interval 1900-2011. Epicentersof earthquakes were relocated to make a correlation with the active faults and to determine the seismicactivity in the region. The earthquakes are particularly concentrated on the active tectonic lines such asthe North Anatolian Fault Zone, the Dodurga fault, the Eldivan – Elmadağ tektonic junction, the Merzifonfault and the Taşova – Çorum fault zone. The aim of this study is to predict probability of earthquake occurrences and return periods for Kastamonuand near surroundings by using the earthquakes with a magnitude of 4.0 greater (M >=4.0) thatoccurred in regions with 50, 100 and 150 km radius for the time interval 1900 – 2011. Hence a statisticalaspect based on Poisson model and a classical linear magnitude-frequency relation of Gutenberg-Richterwere used for each region. The earthquake occurrence probabilities for investigated area were calculated for some periods of T =10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 years and for magnitudes of M = 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5. Within a radius 150km of Kastamonu city center, the occurrence probability and recurrence period of an earthquake with amagnitude of 7.5 greater in 100 years were calculated as 75 percent.

 • Seismicity

 • Kastamonu

 • magnitude-frequency relation

 • Poisson method


 • AİGM, 2001. Kastamonu İlinin Afet Tehlikesi ve Riskinin Saptanması. Afet Bilgi Toplama ve Değerlendirme Grubu, Cilt I-II (yayınlanmamış).

 • Alptekin, Ö., 1978. Türkiye ve Çevresindeki Depremlerde ManyitüdFrekans Bağıntıları ve Deformasyon Boşalımı. Doçentlik Tezi, Karadeniz Üniversitesi.

 • Alsan, E., Tezuçan, L., Bath, M., 1975. An Earthquake Catalogue for Turkey for the Interval 1913-1970. Kandilli Observatory Seismological Department and Sweden Seismological Institute, Report No 7-75.

 • Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, 2012. http://www.deprem.gov.tr/sarbis/ Shared/Default.aspx, 15 Mart 2012.

 • Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, 2012. http://www.koeri.boun.edu.tr, 5 Mart 2012.

 • Bozkurt, E., 2001. Neotectonics of Turkey – a Synthesis, Geodinamica Acta. 14, 3-30.

 • Dirik, K., 2004. Kastamonu İli ve Civarının Depremselliği. KASYÖDER Kültür Dergisi, 2, 17, 19-21.

 • Ergin, K., Güçlü, U., Uz, Z., 1967. Türkiye ve Civarının Deprem Kataloğu (Milattan Sonra 11 yılından 1964 sonuna kadar). İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Arz Fiziği Enstitüsü Yayınları No:24.

 • Ergin, K., Güçlü, U., Aksay, G., 1971. Türkiye ve Dolaylarının Deprem Kataloğu (1965-1970). İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Arz Fiziği Enstitüsü Yayınları No:28, 93 s.

 • Gencoğlu, S., Tabban, 1986. A., A Catalog of Earthquakes in Turkey 1881 – 1986. Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi (Yayınlanmamış).

 • Gencoğlu, S., 1972. Kuzey Anadolu Fay Hattının Sismisitesi ve Bu Zon Üzerinde Sismik Risk Çalışmaları. Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem Kuşağı Simpozyumu, MTA, 29-31 Mart.

 • Gencoğlu, S., İnan, E., Güler, H., 1990. Türkiye’nin Deprem Tehlikesi. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara.

 • Gutenberg, B., Richter, C.F., 1944. Frequency of Earthquake in California. Bulletin of the Seismological Society of America, 34, 185-188.

 • Gutenberg, B., Richter, C.F., 1956. Magnitude and Energy of Earthquakes. Ann.Geofis., 9, 1-15 s.

 • İpek, M., Uz, Z., Güçlü, U., 1965. Sismolojik Donelere göre Türkiye Deprem Bölgeleri. Deprem Yönetmeliğine Takdim Edilen Rapor. Ankara (Yayınlanmamış).

 • Kalafat, D., Güneş, Y., Kekovalı, K., Kara, M., Deniz, P., Yılmazer, M., 2011. Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye Deprem Kataloğu (1900-2010; M≥4.0). Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 640 sayfa.

 • Koçyiğit, A., 2008. Ankara’nın Depremselliği ve 2005-2007 Afşar (Bala-Ankara) Depremlerinin Kaynağı. MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı 6, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, sayfa 1-7, Ankara.

 • Öcal, N., 1968a. Türkiye’nin Sismisitesi ve Zelzele Coğrafyası 1850 – 1960 Yılları İçin Türkiye Zelzele Kataloğu. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Kandilli Rasathanesi Sismoloji Yayınları:8.

 • Öcal, N., 1968b. Beş Yıllık Türkiye Zelzeleleri Kataloğu 1960 – 1964. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Kandilli Rasathanesi Sismoloji Yayınları:9.

 • Özmen, B., 2001. Kastamonu İlinin Depremselliği ve Deprem Tehlikesi. 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı 7 – 10 Mayıs, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara.

 • Pınar, N., Lahn, E., 1952. Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu. Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yayınlarından seri:6, sayı:36, 1952.

 • Pınar, N., Lahn, E., 2001. Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu (2.Baskı). Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Yayınları, ISBN:975-6660-09-9.

 • Sayıl, N., Osmanşahin, İ., 2008. An Investigation of Seismicity for Western Anatolia. Natural Hazards, 44, 51-64.

 • Seyitoğlu, G., 2007. Ankara Civarındaki Neotektonik Yapılar: Eldivan – Elmadağ Tektonik Kaması ve Kırıkkale – Erbaa Fayı. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Teknik Geziler Serisi – 4.

 • Sipahioğlu, S., 1984. Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Çevresinin Deprem Etkinliğinin İncelenmesi. Deprem Araştırma Bülteni, 45, 5-140.

 • Soysal, H., Sipahioğlu, S., Kolçak, D., Altınok, Y., 1981. Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğu. TÜBİTAK Proje No: TBAG 341, 124 s.

 • Şaroğlu, F., Emre, Ö., Kuşçu, İ., 1992. Türkiye Diri Fay Haritası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.

 • Tabban, A., Gencoğlu, S., 1975. Deprem ve Parametreleri. Deprem Araştırma Bülteni. 11:7-83.

 • Tuksal, İ., 1976. Seismicity of the North Anatolian Fault System in the Domain of Space, Time and Magnitude. M.S.Thesis, Saint-Louis University, Saint-Louis, Missouri.

 • Ulusay, R., Tuncay, E., Sönmez, H., Gökçeoğlu, C., 2004. An Attenuation Relationship Based on Turkish Strong Motion Data and Iso-Acceleration Map of Turkey. Engineering Geology, Science Direct, Elsevier, 74, 265- 291.

 • Özmen, B . (2011). Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 54 (3) , 109-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28158/299225

 • Microthermometric features in Quartz and Amethyst occurrences around Belkavak village (Yerköy-Yozgat)
  Nihal Çevik Zeynep Ayan Ebru Coşkun İbrahim Sönmez Sayili
  View as PDF

  Abstract: Chalcedony, quartz and amethyst vein and veinlets which are emplaced in the cracks and fractures ofparticularly in basaltic andesites around Belkavak village of Yerköy- Yozgat are investigated. Fluid inclusionstudies carried out on in solutions rich in silica for determination of the formation temperatures and theorigins of the salinities. Siliceous veins cut the Middle Eocen basaltic andesites. During the studies, fivedifferent silica zones were distinguished respectively consisting of chalcedony, white quartz, transparentquartz-I, amethyst and transparent quartz-II. Homogenization temperatures and % NaCl equivalentsalinty parameters are dedected. First stage consists of chalcedony bands. Their cryptocrystalline texture have led to no fluid inclusions. The white quartz crystalls are formed after chalcedony bands and theirhomogenization temperatures measured as between 272 and 323°C, salinities between 3.86 and 4.65% NaCl equivalent. During transparent quartz-I formation stage corresponding temperatures weredetermined as ranging between 217 and 280°C and salinities between 3.06 and 4.96 % NaCl equivalent.During the formation of amethyst crystals, homogenization temperatures changing from 162 to 370°Cand salinities of 1.73 to 4.96 % NaCl equivalent are measured. At the the final stage, transparent quartzII crystals are formed. Their homogenization temperatures varied between 120 to 270°C and salinitiesbetween 0 to 6.88 % NaCl equivalent.According to the obtained data, previously ascending siliceous solutions emplaced in the open spaces ofcracks and fractures in a relatively cold environment and hence the formation of chalcedony occurred.Then, the temperatures of the ascending siliceous solutions reached up to 200-370°C and graduallydecreased to 120 °C. Generally, rates of salinity is below %8, therefore it can be postulated that meteoricwater was in interaction with seawater during the formations of quartz and amethyst crystals.

 • Chalcedony

 • Amethyst

 • Quartz

 • Fluid inclusion

 • Yerköy

 • Yozgat


 • Akçe, M.A. 2003. Yozgat Batolitinin kuzey bölümünün jeolojisi ve petrolojisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yükseklisans tezi, 116 s., Ankara

 • Alpaslan, M. and Temel, A. 2000. Petrographic and geochemical evidence for magma mixing and crustal contamination in the Post-Collisional calcalkaline Yozgat Volcanics, Central Anatolia, Turkey. International Geology, Vol.42; 850-863

 • Ateş, Ş., Erkal, T., Mutlu, G., Bulut, A., Osmançelebioğlu, R., Olgun, Ş. ve Özata, A. 2002. Çorum kenti ile merkez ilçesinin yerbilim verileri ve doğal afet kaynakları. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Derlemesi, 146s., Ankara.

 • Ayan, T. 1969. Çankırı-Yerköy Havzası petrol imkanları jeolojik ve tektonik etüdü. TPAO, Rapor No: 469, 101s., Ankara.

 • Ayan, Z., Çevik, N., Coşkun, E., Sayılı, İ. S. 2009. Yozgat-YerköyBelkavak Köyü Civarındaki Volkanitlerde İzlenen Kuvars ve Ametist Kristallerinde Sıvı Kapanım Çalışmaları. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s 86.

 • Birgili, S., Yoldaş, R., ve Ünal,G. 1975. Çankırı Çorum Havzası’nın jeolojisi ve petrol olanakları. MTA Genel Müdürlüğü Rapor No 5621, 78 s., Ankara

 • Bodnar, R.J. 1993. Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2 O-NaCl solutions. Geochim. Cosmochim. Acta 58, 1053-1063.

 • Büyükönal, G. 1985. Yozgat Yöresi volkanitlerinin asal ve iz elementlerinin dağılımı. MTA dergisi, 105-106; 97-111.

 • Çevik, N. 2009. Yozagat-Yerköy-Belkavak Köyü civarı kalsedon ve ametist oluşumlarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans tezi, 110s., Ankara

 • Çevik, N. ve Sayılı, İ. S. 2010. Yozgat-Yerköy-Belkavak Kalsedon – Kuvars ve Ametist Oluşumlarının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri. 2. Uluslararası Katılımlı Mücevher – Takı Tasarımı ve Eğitimi Sempozyumu, s 575

 • Erdoğan, B., Akay, E. and Uğur, M.S. 1996. Geology of the Yozgat region and evolution of the collisional Çankırı Basin. International Geology Review, 38; 788-806.

 • Gilg, H.A., Morteani, G., Kostitsyn, Y., Preinfalk, C., Gatter, I. and Strieder, A. J. 2003 Genesis of amethyst geodes in basaltic rocks of the Serra Geral Formation (Ametista do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil): a fluid inclusion, REE, oxygen, carbon, and Sr isotope study on basalt, quartz, and calcite. Mineralium Deposita 38, 1009-1025.

 • Göncüoğlu, M.C., Toprak, G.M.V., Kuşçu, I., Erler, A., and Olgun, E. 1991. Orta Anadolu Masifinin Batı kemsinin jeolojisi Bölüm 1: Güney Kesim. ODTÜ- TPAO Proj. Rep., 140 p. (yayınlanmamış).

 • Gürbüz, M. 2007. Balıkesir-Dursunbey-Güğü Köyü civarındaki magmatitlerin jeolojisi ve petrografisi ile ametistlerin oluşumu, mineral kimyası ve ekonomisi. Doktora tezi (yayınlanmamış). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 139s, Adana.

 • Gürbüz, M ve Sayılı, İ.S. 2008: Güğü (Dursunbey-Balıkesir) Civarında Ametist İçeren Damarların Yer Aldığı Volkanik Kayaçların Jeokimyasal Özellikleri. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Servet Yaman Maden Yatakları-Jeokimya Çalıştayı, Bildiri Özleri. 48-49. Adana

 • Ketin, İ. 1955. Yozgat Bölgesinin jeolojisi ve Orta Anadolu Masifi’nin tektonik durumu. TJK Bülteni, Sayı. 1-28

 • Keskin, E. 1992. Çiçekdağı (Kırşehir) Yerköy-Şefaatli Yozgat dolaylarının jeolojisi ve kömür olanakları. MTA Genel Müdürlüğü Derleme Raporu.

 • Roedder, E., 1984. Fluid Inclusions, Min.Soc.Am.Rev.in Min.,v.12, 646p.

 • Shepherd, T.J., Rankin, A.H., Alderton, D.H.M., 1985. A practical guide to fluid inclusion studies, Blackie, London, 239p.

 • Çevik, N , Ayan, Z , Coşkun, E , Sayılı, İ . (2011). Belkavak Köyü (Yerköy-Yozgat) Civarındaki Kuvars ve Ametist Oluşumlarında Mikrotermometrik Özellikler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 54 (3) , 123-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28158/299229

 • ISSUE FULL FILE
  View as PDF