Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1981 AĞUSTOS Cilt 24 Sayı 2
COVER
View as PDF
COPYRIGHT PAGE
View as PDF
CONTENTS
View as PDF
Crystalline Basement and Allochthonunits of Gümüldür Region
Erol Başarir Yilmaz Tosun Konuk
View as PDF

Abstract: Crystalline basement in Gümüldür - Kesre region consists of the metamorphic rocks belonging Barrowian - type green - schist facies and subfacieses of quartz - albite - muscovite - chlorite and quartz - albite - epidote - biotite. These are Wide - spreaded in the form of garnet biotite schists, micaschists, chlorite schists and chloritoid phyllites. Two different foldings whose relative ages can not be clearly determined are found in the metamorphic rocks. All the minerals except for chlorites are pre - tectonic.Sediments in Triassic - Lias age are overthrusted on the crystalline basement. This type overthrusts are similarto the overthrusts in West Eagean (e.g. Karaburun Peninsula). Today this type of formations are seen klippe - likeforms. The age of overthrust is estimated as Late Eocene - Oligocene. Since there is no concrete data for the age ofPaleogene flysch, tfie position of this formation is open to discussion.Sedimentary rocks of Miocene age and the series overlained by these series are cut by the rh^olites of Plioceneage. Morphology of this region had his today`s shape most likely by the young tqctonism in Late Pliocene.

 • green - schist facies

 • chlorite schist

 • rhyolite

 • Gümüldür

 • Akartuna, M. 1962, İzmir - Torbalı - Seferihisar - Urla bölgesinin jeolojisi hakkında: Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 59,1-18.

 • Akartuna, M. 1965, Aydın - Nazilli hattı kuzeyindeki versanlarm jeolojik etüdü: Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 65,1-10.

 • Akdeniz, N. ve Konak, N., 1979, Menderes Masifinin Simav dolayındaki kayabirimler ve metabazik, metaultramafik kayaların konumu: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 175 -183.

 • Ayan, M., 1973, Gördes migmatitleri: Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 65,132 - 155

 • Başarır, E., 1970, Bafa Gölü doğusunda kalan Menderes Masifi güney kanadının jeolojisi ve petrografisi: Ego Üniv. Fen Fakültesi Jeoloji Kürsüsü İlmi Raporlar Serisi, 102, 44 s

 • Başarır, E., 1975, Çine güneyindeki metamorfitlerin petrografisi ve bireysel indeks minerallerin doku içersindeki gelişimleri: Ege Üniv. Fen Fakültesi, 76 s., yayımlanmamış

 • Bingöl, E., 1975, Batı Anadolunun jeotektonik evrimi : Maden Tetkik Araştırma Enst. Dergisi, 86, 14-34.

 • Borsi, S., Ferrara, G., Innocenti, F., Mazzuoli, R., 1972, Geochronology and petrology of recent volkanics in the Eastern Aegean Sea : Bull. Vole, 36 - 3, 473 - 496.

 • Brinkmann, R., 1966, Geotektonische Gliederung von Westanatolien: N. Jb. Geol. Palaeont. Mh., 10, 603-618.

 • Brinkmann, R., Rendel, B., Trick, P., 1967, Izmir yöresinde pelajik Trias: Ege Üniv. Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi, 37, 1-3.

 • Brinkmann, R., Flügel, E., Jacobshagen, V., Lechner, H., Rendel, B., Triçk, P., 1972, Trias, Jura und Unterkreide der Halbinsel Karaburun (Westanatolien) : Geologica et Palaeontologica, 6,139 -150.

 • Dora, Ö. Ö., 1975, Menderes Masifinde alkali feldspatların yapısal durumları ve bunların petrojenetik yorumlarda kullanılması: Türkiye Jeol. Kur. Bult., 18/2, 111-126.

 • Dürr, S., Altherr, R., Keller, J., Okrusch, M., Seidel, E., 1978, Alps, Apennines, pellenides: Edith., H. döş.;, D. Roeder ve K. Schmidt, E. Schweizerbart`sche Veılagsbuchhandlung, 4, 455 - 478, Stuttgart.

 • Düzbastılar, M. K., 1980, Bornova ve yakın yöresi turbidU istifleri elemanlarının kireçli alglerinin sistemaf.ik incelenmesi : Ege Üniv. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, 149 s., yayımlanmamış.

 • Eşder, T. ve Şimşek, Ş., 1975, Seferihisar alanı, Çukurdağ grabeni ile dolaylarının jeolojik ve jeotermal olanakları : Maden Tetkik Arama Enst. Raporu, no. 5842.

 • Eşder, T. ve Şimşek, Ş., 1976, Geology of İzmir - Seferihisar geothermal area : Second United Nations Symposium of the development of the recources proceedings, 1, 349-361

 • Evirgen, M. M., 1979, Menderes Masifi kuzey kesiminde (Öde mis - Bayındır - Turgutlu) gelişen metamorfizma ve bazı ender parajenezler : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22/1, 109 -116.

 • Graciansky, P. de., 1965, Menderes Masifi güney kıyısı boyunca görülen metamorfizma hakkında açıklamalar . Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 64, 9 - 23.

 • Gümüş, H., 1979, Güzelbahçe - payamlı - Çatalkaya (İzmir; yöresinin jeolojisi: Ege Üniv. Yerbilimleri Fakültesi, 47 s., yayımlanmamış

 • Güvenç, T., Dağer, Z., Düzbastılar, M. K., Konuk, Y. T. ve Yurtsever, A., 1977, Le Trias de la Turquie occiden tale: VI. Ege Bölgeleri Jeolojisi Kollokyumu - İzmir (baskıda).

 • İzdar, E., 1971, Introduction to geology and metamorphism of Menders Massif of Western Turkey: Campbell, A. S., ed., Geology and History of Turkey: Petroleum Expl. Soc. of Lib., Tripoli, 495 - 500.

 • Ketin, İ., 1966, Anadolu`nun tektonik birlikleri: Maden Tetkik Arama Dergisi, 66f 20 • 34.

 • Konuk, Y. T., 1977, Bornova flişinin yaşı hakkında : Ege Üniv. Fen Fakültesi Dergisi, B, 1,1,65 - 73.

 • Konuk, Y. T., 1979, Karaburun Yarımadasının kuzeybatı kesiminin stratigrafisi ve tektonik özelliği: Ege Üniv. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, 85 »., yayımlanmamış.

 • Oğuz, M., 1966, Manisa Dağının kuzey ve kuzeybatısının jeolojisi : Ege Üniv. Fen Fakültesi İlmi Raporlar Seri si 23.

 • Özgenç, İ., 1978, İzmir bölgesi perlit yataklarının jeolojisi ve petrolojisi; perlitlerin fiziksel, kimyasal ve genleş me özellikleri: Ege Üniv. Mühendislik Bilimleri Fakültesi, 187 s., yayımlanmamış.

 • Parejas, E., 1940, Le flysch cretace des environs de Smyrne:, Pub. Inst. Geol. Univ. 1st., no. 6.

 • Schuiling, R. D., 1962. Türkiye`nin güneybatısındaki Menderes migmatit kompleksinin petrolojisi, yaşı ^e`yapısı hakkında: Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 58,-71-85.

 • Yağmurlu, F., 1980, Bornova (İzmir) güneyi filiş topluluklarının jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. Bül., 23/2, 141-152.

 • Stratigraphy and Metamorphism of the Kırşehir Massif Around Kaman (Kırşehir - Turkey)
  İhsan Seymen
  View as PDF

  Abstract: In this article, metamorphic rocks of the Mid - Anatolian (Kırşehir) Massif are nkmed the KamanGroup, The Kaman Group is divided in three lithostratigraphical units, in an ascending order as follows: TheKalkanlıdağ Formation is characterized by a complex of gneisses, biotiteschists. pyroxeneschists, amphiboleschists,quartzites, quartzschists and jcalc - silicatic schists. The Tamadağ Formation is an intercalation of marbles, schistsand gneisses. The Bozçaldağ Formation is primarily composed of marbles, meta^chert - bearing marbles and metacherts.It is believed that the Kaman Group was originally made up of psammitic, orthoquartzitic, pelitic, semi - pelitierocks and sandy, marlly and chert-bearing carbonates. Inthe vicinity of Kaman, the mineral assemblages of therocks of different chemical composition indicate that the above - mentioned sedimentary sequence was regionallymetamorphosed under low pressure - high temperature conditions. It is also determined that the progressive metamorphism of the Kaman Group ranges from the high amphibolite to granuiite fades. Then, the rocks of this groupunderwent retrograde metamorphism ranging from low amphibolite to greenschist fades.

 • gneisses

 • pyroxeneschists

 • amphiboleschists

 • Kırşehir

 • Akyürek, B., Bilginer, E., Çatal, E., Dağer, Z., Soysal, Y. ve Sunu, E., 1980, Eldivan - Şabanözü (Çankırı) Hasayaz - Çandır (Kalecik - Ankara) Dolayının Jeolojisi. M.T.A. Rapor No : 6741 (Yayınlanmamış).

 • Ataman, G., 1972, Ankara`nın güneydoğusundaki granitgranodiyoritik kütlelerden Cefalık Dağ`m radyometrik yaşı hakkında ön çalışma. Hacettepe Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 2/1, 44 - 49.

 • Ayan, M., 1963, Contribution a, l`etude petrographique et geologique de la region situee au Nord-Est de Kaman : M.T.A. Yayınları, 115, 332 s.

 • Bailey, E.B. ve McCallien, W.C., 1950, Ankara melanjı ve Anadolu şariyajı. M.T.A. Dergisi, 40, 12-16.

 • Batman, B., 1978, Haymana kuzeyinin jeolojik evrimi ve yöredeki melanjm inlcelenmesi I,: Statigrafi birimleri. Yerbilimleri, 4, 95 -124.

 • Bingöl, E., 1974,1:2 500 000 Ölçekli Türkiye metamorfizma haritası ve bazı metamorfik kuşakların jeotektonik evrimi üzerinde tartışmalar. M.T.A. Dergisi, 83, 178 - 184.

 • Erkan, Y., 1975, Orta Anadolu Masifi`nin güneybatısında (Kırşehir Bölgesinde) etkili rejyonal metamorfizmamn petrolojik incelenmesi. H. Ü. Yerbilimleri Enstitüsü, Doçentlik Tezi, Ankara, 147 s., (Yayınlanmamış).

 • Erkan, Y., 1976 a, Kırşehir çevresindeki rejyonal metamorfik bölgede saptanan isogradlar ve bunların petrolojik yorumlanmaları. Yerbilimleri, 2/1, 23 - 54.

 • Erkan, Y., 1976 b, Orta Anadolu Masifi`ndeki karbonatlı ka< yaçlarda plajioklas bileşimi ile metamorfizma arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yerbilimleri, 2/2, 107^111.

 • Erkan, Y., 1978, Kırşehir Masifi`nde granat minerallerinin kimyasal bileşimi ile rejyonal metamorfizma arasın^ daki ilişkiler/Türkiye Jeol. Kur. Bült., 21/1, 43-50.

 • Erkan, Y., 1980, Orta Anadolu Masif i`nin kuzeydoğusunda (Akdağmadeni, Yozgat) etkili olan bölgesel metamorfizmanın incelenmesi. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23/2, 213-218.

 • Göncüoğlu, M. C, 1977, Geologie des Westlichen Niğde - Massivs. Ph. D. Thesis, Rheinischen Friedrich - Wilhelms - Univ., Bon, 180 s.

 • Görür, N., 1981, Tuz Gölü - Haymana havzasının stratigra fik analizi. Türkiye Jeol. Kur. 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, İç Anadolu`nun Jeolojisi Simpozyumu

 • Mehnert, K. R., 1971, Migmatites and the Origin of Granitic Rocks. 2nd eds., Elsevier Pub. Co., Amsterdam, 405 s.

 • Miyashiro, A., 1973, Metamorphism and Metamorphic Belts. George Allen and Unwin, London, 492 s.

 • Norman, T., 1972, Ankara bölgesinde Üst Kretase - Alt Tersiyer istifinin stratigrafisi. Türkiye Jeol. Kur. Bült. XV, 172 -180.

 • Oktay, F. Y., 1981, Orta Anadolu Masifi tortul örtüsünün Kaman - Kırşehir yöresinde stratigrafisi ve jeoloji evrimi. Türkiye Jeol. Kur. 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, îç Anadolu`nun Jeolojisi Simpozyumu.

 • Özcan, A., Erkan, A., Keskin, A., Keskin, E., Oral, A., Özer, S., Sümengen, M. ve Tekeli, O., 1980, Kuzey Anadolu Fayı - Kırşehir Masifi arasının temel jeolojisi. M.T.A. Rapor No : 6722 (Yayınlanmamış).

 • Ronner, F., 1958, Ekzojen - endojen metamorfizma münasebetleri hakkında bir etüd. Kırşehir Masifi`nde (Merkezi Anadolu) bir granit - mermer kontağmdaki mü şahedeler. M.T.A. Dergisi, 50, 59 - 79.

 • Seymen, î. ve Aydın, Y., 1980, Hekimhan - Hasançelebi çevresinin stratigrafik gelişimi ve Mesozoik yaşlı bir magmatik yayın jeotektonik evrimi. Türkiye Jeol. Kur. 34. Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri, 74;

 • Tülümen, E., 1980, Akdağmadeni (Yozgat) Yöresinde Petrografik ve Metallojenik İncelemeler. Doktora Tezi, Karadeniz Tek. Üniv. Yayınları, Trabzon, 157 s.

 • Winkler, H. G. P., 1976, Petrogenesis of Metamorphic Rocks. 4th eds., Springer - Verlag, New York, 334 s.

 • Evolution of Taurus Carbonate Platform in Isparta Bend (Western Taurus)
  Ali Koçyiğit
  View as PDF

  Abstract: Hoyran neritic carbonate platform which is a typical area for Taurus Carbonate Platform is initiatedto develop by the formation of an E - W trending gravity fault, which called Hoyran fault, at southern foot of Sultandağ during Lias. One of the characteristic sequences of Taurus Carbonate Platform which formed, in especially,during Mesozoic to Low Tertiary is exposed on the northern internal margin of İsparta Bend (Hoyran Basin). The sequence is composed of typical neritic carbonates deposited by a transgressing sea in overlap character from S W toward NE. Although the sequence, which is continuous from Upper Triassic to Upper Lutetian, is represented by onlylittoral to neritic carbonates up to Maastrichtian, pelagic facies also initiates to deposite locally between Maastrichtian and Upper Lutetian. Ultimately, deposition is ceased by the formation of a flysch facies.The platform, which was a stable, shallow-marine basin of deposition by Maastrichtian, is first initiated todestruct by vertical movements during Maastrichtian. Afterwards, the destruction is continued by predominantly tensional stress and intervening two compressional stress with short duration, up to the present day. Arızlı ophioliticmelange is emplaced on platform by the first compressive orogeny at the end of Upper Lutetian, and north and northern parts of platform start to uplift. The uplifting is continued during Lower to Middle Oligocene time, and sea goesbackwards south to southwestward (Regions of İsparta, Burdur and Denizli). The study area is complately emerged bythe second (compressional phase at the end of Middle Oligocene, and local thrusts are formed. Some phases of rifting,such as regional doming, faulting and volcanism are developed on the northern internal margin of İsparta Bendcontrolled by normal block - faulting from Middle Oligocene to the present day. The tectonic activity is also beingcontinued under the control of normal block - faulting in the present day.On the other hand, Taurus Mesozoic to Lower Tertiary Carbonate Platform is mostly different from Africa toArabic Platform, and it may be thought that Antalya Naps might have been emplaced from E to W.

 • Taurus Carbonate Platform

 • ophiolitic

 • flysch

 • Isparta

 • Adamia, S., Bergougnan, H., Fourquin, C, Haghipour, A., Lordkipanidze, M., Özgül, N., Ricou, L.E. ve Zakariadze, G., 1980, The alpine Middle East between the Aegean and the Oman Traverses; Aubouin, J., Debelmas, J. ve Latreille, M., eds., Texte integral du colloque C 5 : Geologie des chaines alpines issues de la Tethys de:: Publications de 26, Congres Geologique international, Paris, 122 -136.

 • Beydoun, Z.R., 1977, The Levantine countries : The Geology of Syria and Lebanon (Maritime Region); Narin, AE.M., Kanes, W. H. ve Stehli, F.G., eds., The Ocean Basins and Margins, IV. 4A: The Eastern Mediterranean de Plenum Press, New York and London, 319-350

 • Biju - Duval, B., Dercourt, J. ve Le Pichon, X., 1977, From the Tethys ocean to the Mediterranean seas; a Alate » tectonic model of the western alpine system : intern. Symp. Struct. Hist. Medit. basins, Split 1976; in Editions Technip, Paris 1977,143 -164.

 • Blumenthal, M., 1944, Bozkır güneyinde Toros sıradağlarının serisi ve yapısı: îst. Üniv. Fen Fak. Mec, Seri B, 9,2,95-125.

 • Blumenthal, M., 1947, Seydişehir - Beyşehir hinterlandındaki Toros dağlarının jeolojisi : Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, No. 2,242 s.

 • Blumenthal, M., 1956, Karaman - Konya havzası güneybatısında Toros kenar silsileleri ve Şist - Radyolarit formasyonunun stratigrafi meselesi : Maden Tetkik ve Arama Enst. Dergisi, 48,1-36.

 • Brunn, J.H., Dumont, J.F., De Graciansky, P. Ch., Gutnic, M,, Juteau, Th., Mareoux, J., Monod, O. ve Poissou. A., 1971, Outline of the Geology of the Western Taurides; Campell, A.S., ed., Geology and History of Turkey de : Petroleum exploration Society of Libya, Tripoli, 225 - 255.

 • Brunn, J.H., 1974, Le probleme de Toriğine des nappes et de leurs translations dans les Taurides occidentales, Soa Geol. France Bull., (7) 16,101 -106.

 • Çalapkulu, F., 1980, Horoz Granodiyoritinin jeolojik incelemesi : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 23, 1, 59-68.

 • Demirkol, C, 1977, Yalvaç - Akşehir dolayının jeolojisi : Doçentlik tezi, Konya Selçuk Üniv. Fen Fak. Yerb. Böl., 113 s, yayımlanmamış.

 • Demirkol, C, Sipahi, H. ve Çiçek, S., 1977, • Sultandağınm stratigrafisi ve jeoloji evrimi : Maden Tetkik Arama Enst., Derleme Rap. No. 6305, yayımlanmamış.

 • Demirtaşlı, E., 1967, Pınarbaşı - Sarız - Mağara ilçeleri arasındaki sahanın litostratigrafi birimleri ve petrol imkanları : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Rap. No. 4389, yayımlanmamış.

 • Demirtaşlı, E., 1973, îran, Pakistan ve Türkiye`deki Alt Paleozoyik yaşlı kayaların stratigrafik korelasyonu : Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi, 204-222.

 • Demirtaşlı, E., Bilgin, A.Z., Erenler, F., Işıklar, S., Diiaver, S.Y., Selim, M. ve Turhan, N., 1973, Bolkardağların jeolojisi: Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi, 42 - 57.

 • Dumont, J.F., Gutnic, M., Marcoux, J., Monod, O. ve Poisson, A., 1972, Le Trias des Taurides occidentales feTurquie). Definition du basin pamphylien : Un nouveau domanine a ophiolithes a la marge externe de la chainetaurique. Z. dt. geol. Ges., 123, 385 - 409.

 • Dumont. J.F. ve Kerey, E., 1975, Eğridir gölü güneydoğusunun temel jeolojik etüdü : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18, 2,169 -174.

 • Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H. ve Yoldaş, R., 1979, Mut - Ermenek - Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22,1,7 - 26.

 • Gökten, E., 1976, Silifke yöresinin temel kayabirimleri ve Miyosen stratigrafisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., İ9, 2, 117-126.

 • Graciansky, P. Ch., 1968, Teke yarımadası (Likya) Torosları`nm üst üste gelmiş ünitelerinin stratigrafisi ve Dinaro - Toroslar`daki yeri : Maden Tetkik ve Arama Enst. Dergisi, 71,73-92.

 • Güvenç, T., 1981, Tetisin Permiyen ve Triyas stratigrafisi ve paleocoğrafyası : Yerbilimleri, Hacettepe Üniv. Yerb. Enst.Bült., 7,27 -42.

 • Haude, H., 1969, Des Alt Paleozoikum - Prakambrium bis Silurium in der Turkei : Zbl. Geol. Palaont. Teil., I, 4, 702 - 719.

 • Horstink, J., 1971, The Late Cretaceous and Tertiary Geological Evolution of Eastern Turkey; Keskin, C. ve Demir - men, F., eds., Türkiye Birinci Petrol Kongresinde : Türkiye Petrol Jeologları Cemiyeti, 25 - 41.

 • Ketin, î., 1964, Geological study of Souteast Anatolia Paleozoic units : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Rap. No. 229, yayımlanmamış.

 • Ketin, 1, 1968, Türkiye`nin genel tektonik durumu ile başlıca deprem bölgeleri arasındaki ilişkiler : Maden Tetkik ve Arama Enst. Dergisi, 71,129 -134.

 • Koçyiğit, A., 1975, Karaman - Ermenek (Konya) bölgesinde ofiyolitli melanj ve diğer oluşuklar : Ankara Üniv. Fen Fak. Genel Jeoloji Kurs., Doktora tezi, 186 s, yayımlanmamış.

 • Koçyiğit, A., 1981, Hoyran gölü yöresinin (Afyon - İsparta) stratigrafik ve Tektonik özellikleri : Ankara Üniv. Fen Fak. Genel Jeoloji Kurs., Doçentlik tezi, 172 s, yayımlanmamış.

 • Laubscher, H. ve Bernoulli, D., 1977, Mediterranean and Tethys; Narin, A. E.M., Kanes, W.H. ve Stehli, F.G., eds., The Ocean Basins and Margins, IV. 4A: The Eastern Mediterranean de : Plenum Press, New York and London, 379 - 444.

 • Martin, C, 1969, Akseki kuzeyindeki bir kısım Toroslar`m stratigrafik ve tektonik incelemesi : Maden Tetkik ve Arama Enst. Dergisi, 72,158 -175.

 • Monod, O., Marcoux, J., Poisson, A. ve Dumont, J.F., 1974, Le domaine d`Antalya, temoin de la fra^cturation de la platforme Africaine au cours du Trias : Bull. Soc. Geol. Fr., 16,116-127.

 • Monod, O., 1977, Recherches gelogiques dans le Taurus occidental an sud de Beyşehir (Turquie) : Devlet Doktorası tezi, runiv. de Paris sud, Orsay, 442 s..

 • Neev, D. ve Ben - Avraham, Z., 1977, The Levantine countries (The Israeli Coastal region); Narin, AJS.M., Kanes, W.H. ve Stehli, F.G., eds., The Ocean Basins and Margins, V. 4A: The Easern Mediterrenean de : Plenum Press, New York and London, 355 - 377.

 • Özgül, N., 1976, Toroslar`ın bazı temel jeoloji özellikleri : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 19,1,65 - 78.

 • Öztürk, A., 1981, Işıklı (Çivril) . Akdağ yöresinin stıatigrafisi : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Matematik, Fizik ve Biyoloji Bilimler Araştırma Grubu, TBAG - 272, 27 s.

 • Poisson, A., 1977, Recherches gelogiques dans les Taurides occidentales (Turquie) : Doktora tezi, runiv. de Paris Sud Orsay, 795 s, Paris.

 • RicouTJE., 1980, Toroslar`ın Helenidlerve Zagridler arasındaki yapısal rolü : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23, 2, 101 - 118.

 • Shazly, E.M., 1977, The Geology of the Egyptian Region; Narin, A.E.M., Kanes, W.H. ve Stehli, W.G., eds., The Ocean Basins and Margins, IV. 4A: The Eastern Mediterranean de: Plenum Press, New York and London, 379 - 444.

 • Tekeli, O., ^O,` ` Toroslarda Aladağların Yapısal evrimi : Türkiye Jeol.

 • Yalçın, N., 1980, Amonoslarm Litolojik karakterleri ve Güneydoğu Anadolu`nun tektonik evrimindeki anlamı : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23,1,21 - 30.

 • Yılmaz, P.O., Maxwell, J.C. ve Muehlberger, W.R., 1981, Antalya kompleksinin yapısal evrimi ve Doğu Akdenizdeki yeri : Yerbilimleri, Hacettepe Üniv. Yerb. Enst. Bült., 7,119-127.

 • Wilson, J.L., 1975, Carbonate facies in Geologic history : Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1, 471 s.

 • Probable Early Kîmınerian Orogenic Implications in the Beyşehir Area (Central Taurus)
  Ergün Akay
  View as PDF

  Abstract: This paper has been prepared by the purpose of pointing out some of the structural clues supportingthat Early Kimmerian Orogeny, its presence in Seydişehir and Ermenek localities has been cited before by some other researchers, has also affected the Beyşehir locality.Rock stratigraphic units of the, Cambrian  age have been thrusted over the Middle Cambrian - Lower OrdovicianSeydişehir schists in Beyşehir area and after thrusting both Cambrian rocks and Seydişehir sahists iiave been overlain with the angular unconformity by Upper Lias - Lower Dogger carbonates.When these evidences are evaluated with other investigaters data, it can be suggested that the northern partof the Central Taurus Mountains was possibly subjected to Early Kimmerian orogenic events during Rhaetian.

 • schist

 • carbonate

 • orogenic events

 • Beyşehir

 • Akay, E., 1981 Beyşehir yakın dolayının temel jeoloji özellikleri : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., Rap. no. 1007,101 s., yayımlanmamış.

 • Blumenthal, M., 1947, Geologie der taurusketten in hinterland Von Seydişehir und Beyşehir: Maden Tetkik ve Arama Enst., Ankara, Ser. D, no. 2, 108 s., yayımlanmamış,

 • Dumont, J. F. ve Kerey, E., 1975, Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18,169 - 174.

 • Gedik, A. ve diğerleri, 1979, Mut - Ermenek - Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 7 - 76.

 • Gutnic, M., 1976, Geologie du Taurus Pisidien au nord d`İsparta (Turquie) : Academie de Versailles Üniversite de Paris-sud Faculte des Sciences d`Orsay, Orsay, 130 s., yayımlanmamış.

 • Koçyiğit, A., 1981, Beyşehir gölü yöresinin (Afyon - İsparta) stratigrafik ve tektonik özellikleri: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Jeoloji Kürsüsü, Doçentlik tezi, 172 s., yayımlanmamış.

 • Monod, O., 1977, Recherches geologiques dans le Taurus Occdental du sud de Beyşehir (Turquie) : These, l`Universite de Paris sud «Centre d`Orsay», Docteur es Scinces, Orsay, 442 s., yayımlanmamış.

 • Özgül, N., 1976, Toroslar`da bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19,65 - 78.

 • The Htho-and Mofacies Properties of the Upper Jurassic/Lower Cretaceous Carbonate Sequence, in Nallıhan - Seben (Bolu) Region
  Baki Erdoğan Varol Nizamettin Kazanci
  View as PDF

  Abstract: Upper Jurassic/Lower Cretaceous limestones in the Seben - Nallıhan - Atça region, form a continiouslithostratigraphic unit. Upper Jurassic pelagic and resedimented limestones have been deposited in the slope andbasin facies, showing flysch type sedimentation. Pelagic limestones contain Saccocoma, Gîobochaete and Calpionellafossils, which are the characteristic of the Jurassic of Mediterranean type. The Jurassic/Cretaceous boundary is defined by Calpionella biozones in the pelagic limestones, and with the index foraminifera (Protopeneroplis, ConicosprilUna, Labyrinthina, etc.) and Dasycladaeean algae îSalpmgoporella, Clypeina, Cylindroporella, Polygonella, etc.) inthe massive biocalcarenites along the Nallıhan-Atça line. The sequence begin with Lower Cretaceous in the Sebenregion. Limestones show completely different environmental properties and are represented by shelf carbonates bearing Orbitolina, Algae, and Rudist bivalves.

 • foraminifera

 • limestone

 • shelf carbonates

 • Bolu

 • Allemann, F., Catalano, R., Fares, F. ve Remane, J., 1970, Standart Calpionellid zonation (Upper Tithonian ~ Valanginian) of the Western Mediterranean Province : Proceedings II Planktonic Conference Roma, 1.337 - 1340.

 • Altınlı, E., 1973, Bilecik Jurasiği : 50 inci Yıl Yerbilimleri Kongresi Tebliğleri, Ankara, 103 -111.

 • Bartentstein, H., 1959, Die Jura/Kreide - Grenze in Europa : Ein Uberblick der Derzeitigen Forschungstandes: Eclogae Geol. Helv., 52,15 -18.

 • Barthel, K.W., 1971, Stratigraphic problems : Reference sections of the Tithonian and the Jurassic/Cretaceous boundary : N. Jb. Geol. Palâont., Mh., 9, 513 - 517.

 • Borza, K., 1969, Die mikrofazies und mikrofosillieıı der Ober Juras und der Unterkreide der Klippenzone der Westkarpaten : Slowak. Akad. Wiss., Bratislawa, 301s.

 • Brönnimann, P., 1955, Microfossils incertaesedis from the Upper Jurassic and Lower Cretaceous of Cuba : Micropaleontology, 1,28-51.

 • Burşuk, A., 1981, Aşkale - Bayburt yöresinde (KB Erzurum) Calpionellid biyozonları : Karadeniz Teknik Üniversitesi Yerbilimleri, Jeoloji Dergisi, 1, 21-29.

 • Carozzi, A., 1955, Dasycladaceas du Jurassique superieur du bassin de Geneve : Eclogae Geol. Helv., 48, 32 - 66.

 • Colom, G., 1955, Jurasic - Cretaceous pelagic sediments of the Western Mediterranean zone and the Atlantic area : Mijcropaleontology, 1,109 -123.

 • Dragastan, O., 1969, Algues calcaires du Jurassique superieur et du Cretace inferieur de Roumanie : Revue de Micropaleontologie, 12, 53 - 62.

 • Dufaure, P., 1958, Contribution â Tetude stratigraphic ne et micropaleontologique du Jurassique et du Nâocomien de l`Aquitaine â la provence : Revue de Micropaleontologie, 1, 87-115.

 • Dunham, R.J., 1962, Classification of carbonate rocks according to depositional texture; Ham, W.E., ed., Classification of carbonate rocks da : Am. Assoc. Petroleum Geologists Mem., 1,108 -121.

 • Elliot, G.F., 1957, New calcareous algae from the Arabian peninsula : Mtcropaleontology, 3, 227 - 230.

 • Flugel, E., 1978, Mikrofazielle Unterzuchungsmethoden von Kalken : Springer - Verlag, 445 s.

 • Folk, R.L., 1962, Spectral subdivision of limestone types; Ham, W.E., ed., Classification of carbonate rocks da : Am. Assoc. Petroleum Geologists Mem., 1, 62 - 84.

 • Fritz, G.K., 1958, Schwammstotzen tuberolithe und schuttbreccien im Weissen Jura der Schwabischen Alb : Arb. Geol. Palaeont. Inst., T.H. Stuttgart, N.F., 13, 118 s.

 • Jaffrezo, M., 1974, Les algues calcaires du Jurassique superieur et du Cretae€ inf6rieur de Corbieres : Revue de Mieropal<§ontologie, 17, 23 - 32.

 • Jost, W., 1968, Das Problem stratigraphischer Grenzziehrung und die Jura/Kreide -«grenze : Eclogae Geol. Helv., 61, 321 - 386.

 • Konishi, K. ve Epis, R.C., 1962, Some Early Cretaceous calcareous algaes from Cochise Country, Arizona : Micropaleontology, 8, 67 - 76.

 • Kristan - Tollmann, E., 1970, Die Osteocrinusfazies ein Leithorizont von Schwebcrinoiden im Oberladin - Unterkarn der Tethys : Erdöl und Kohle, 23, 781 - 789.

 • Kuhry, B., De Clercq, S.W.G. ve Dekker, L., 1976, Indications of current action in Late Jurassic limestones, Radiolarian limestones, Saccocoma limestones and associated rocks from the Subbetic of SE Spain : Sedimentary Geol., 15, 235 - 258.

 • Leischner, W., 1961, Zur Kenntnis der Mikrofauna und Flora der Salzburger Kalkalpen : N. Jb. Geol. Palaeont., 112,47 -101.

 • Lombard, A., 1938, Microfossiles d`attribution incertaine du Jurassique superieur Alpin : Eclogae Geol. Helv., 30,320-331.

 • Lombard, A., 1945, Attribution de microfossiles du Jurassique superieur Alpin a des Chlorophycees (Proto - et Pleurococacees) : Eclogae Geol. Helv., 38, 163-173.

 • Plumley, W.J., Risley, G.A., Graves, R.W. ve Kaley, M.E., 1962, Energy index for limestone interpretation and classification : Am. Assoc. Petroleum Geologist Bull., Mem., 1, 85 -107.

 • Saner, S., 1980, Mudurnu - Göynük havzasının Jura ve sonrası çökelim nitelikleriyle paleocoğrafya yorumlaması : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 23, 39 - 51.

 • Tansel, 1., 1980, Nallıhan ve dolayının biyostratigrafi incelemesi : H.Ü. Yerbilimleri, 5/6, 31 - 48.

 • Toker, V., 1973, Nallıhan - Bozyaka bölgesinde Üst Jura - Paleojen stratigrafisi : TÜBİTAK IV ncü Bilim Kongresi Tebliğleri, Yerbilimleri Seksiyonu, Ankara, 1 - 8.

 • Tunç, M., 1977, Ankpa civarında Calpionellerin stratigra fik dağılımları ve Akdeniz basenine ait diğer çalışmalarla karşılaştırılması : TÜBİTAK VI ncı Bilim Kongresi Tebliğleri, Yerbilimleri Seksiyonu, 71 - 80.

 • Varol, B., 1980, Seben bölgesinin sedimantolojik etüdü : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, doktora tezi, 180 s., yayınlanmamış.

 • Weynschenk, R., 1956, some rare Jurasic index Foraminifera : Micropaleontology, 2, 283 - 286.

 • Wilson, J.L., 1975, Carbonate Facies in Geologic History : Springer - Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 469 s.

 • Factors Effecting The Geomorphological Evolution of The Eastern Turkey: Relationships Between Geomorphology, Tectonics and Volcanism
  Fuat Şaroğlu Yilmaz Güner
  View as PDF

  Abstract: The Neotectonic period in Eastern Turkey hasstarted a compressive regime in the Middle Miocene.This compressive regime has caused E - W thrusting which has dips to north and south, NE - SW striking left lateralfaults, NW - SE striking right lateral faults and N - S trending fractures and related volcanism.Eastern Turkey was almost a peneplain at the beginning of the Neotqctonic period. The structural developmentand volcanism in this period have changed the peneplain morphology. Geomorphologic development was in the formof ridges and basins which were formed from anticlines and synclines. Rivers flowing in N - S direction cut antecedentvalleys but rivers flowing in E - W directions formed meanders in coincidence with the morphology. This simplemorphological structure is controlled and complicated bythrusting, strike slip faulting, extension and volcanism. Asa result of these events ridges and narrow alongated basins lying roughly in the E - W direction were formed andthese basins gained low altitudes compared with the altitudes of the ridges. These basins are defined as inter - mourtain basins and a typical example for them is the Mus basin in Eastern Turkey. It is thought that the region has undergone crustal shortening and thickening and subsequent rising. This geologic and geomorphological developmentof Eastern Anatolia implies that the region is now at the stage of mountain building.

 • peneplain

 • geomorphology

 • volcanism

 • Eastern Turkey

 • Ardos, M., 1979, Türkiye Jeomorfolojisinde neotektonik: 1st. Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayını No. 113

 • Arpat, E.; Şaroğlu, F. ve İz, H. B., 1977, 1976 Çaldıran depremi : Yeryuvarı ve İnsan, 2/1,29-41.

 • Atalay, 1., 1977, Muş ovası ve çevresinin fiziki coğrafyası, yayınlanmamış.

 • Atalay, 1., Erzurum ovası ve çevresinin jeolojisi ve jeomorfolojisi : Atatürk Üniversitesi Yayını No. 543..

 • Atalay, 1.; Koçman, A., 1979, Kuzey Anadolu`nun jeotektonik ve morfotektonik ana çizgileri: Jeomorfoloji Dergisi, S. 41 - 75.

 • Birgili, Ş., 1968, Muş bölgesi 1/25 000 ölçekli Karaköse J48 - d3 - d4 ve Muş K 47 bb paftalarının detay petrol etüdü hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Rapor No. İ707, yayınlanmamış.

 • Blumenthal, M. M., 1959, Ağrı volkani ve sedimanter çevresinin dağları: İstanbul Üniversitesi Fen Fak. Mecmuası, Seri B, 23, 3-4.

 • Canıtez, N. ve Toksöz, M. N., 1980, Crustal Structure Beneath Turkey : EOS, ol. 61, No. : 17.

 • Degens, E. T. ve Kurtman, F., 1978, The geology of lake Van: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayını No: 169.

 • Demirtaşlı, E. ve Pisoni, C, 1965, Ahlat - Adilcevaz bölgesinin jeolojisi (Van Gölü kuzeyi) : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi 64,22 - 35.

 • Dinçer, A., 1969, Muş K47-b3 paftasının jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Rapor No.: 1997, yayınlanmamış.

 • Erinç, S., 1953, Doğu Anadolu Coğrafyası: 1st. Üniv. Coğrafya Enstitüsü yayın No : 15.

 • Erinç, S., 1973, Türkiye`nin şekillenmesinde neotektoniğin rolü ve jeomorfoloji - jeodinamik ilişkileri: Jeomorfoloji Dergisi 5,15 - 25.

 • Erol, O., 1979, Türkiye`de Neojen ve Kuvaterner aşınım dönemleri, bu dönemlerin aşınım yüzeyleri ile yaşıt (korelan) tortullara göre belirlenmesi: Jeomorfoloji Dergisi 8,1-40.

 • Güldalı, N., 1980, Geomorphologie der TürkeL Erlauterungen zur geomorphologischen Übersichtskarte der Türkei 1-2 milyonen Beihelft zum Tübinger Atlas des yorderen Orients Reihe A (Naturwissemchaft Nr: 4

 • Gülen, L., 1980, Strontium isotope Geochemistry of Mount Ararat and Mount Süphan volcanics, Eastern Turkey : EOS vol. 61, No : 17

 • Innocenti, F.; Mazzuoli, R.; Rasquare, G.; Radıcatı di Brozolo ve Villan, L.. 1976, Evolution of the voleanism in the area of interaction between the Arabian, Anatolian and Iranian plates (Lake Van, Eastern Turkey) : Jour. Volcanol. Geotherm. Res., 1, 103-112.

 • Izbirak, R., 1951, Cilo Dağı ve Hakkari ile Van Gölü çevresinde coğrafi araştırmalar : Ankara Üniv., Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Yay. No : 67.

 • Izbırak, R., 1955, Muş ovasında morfolojik müşahedeler : Dokuzuncu coğrafya meslek haftası; tebliğler ve konferanslar, Türk Coğ. Kurumu Yayınları Sayı : 2.

 • Koçman, A., 1981, Yukarı Kura Nehri havzasının genel jeomorfolojik özellikleri ve evrimi : Jeomorfoloji Dergisi 5.1 - 32.

 • Luttig, G. ve Steffens, P., 1976, Explanatory Notes for the Paleogeographic Atlas of Turkey from the Oligocene to the Pleistocene.

 • Özyeğin, G., 1968, Muş bölgesi 1/25 000 ölçekli Erzurum J47-d3 Muş K47-a2 paftalarının detay petrol etüdü hakkında rapor : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Derleme No : 1743, yayınlanmamış

 • Perinçek, D., 1980, Bitlis metamorfitlerinde volkanitli Trias : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23/2, 201-211.

 • Pınar, N. ve Lahn, E., 1952, Türkiye depremleri izahlı katalogu : T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Ankara.

 • Savcı, H.; Yöndem, F.; Göncüoğlu, C; Turhan, N., 1979, Bitlis - Mutki dolayının jeotektonik evrimi : 33. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı bildiri özetleri 113 -114.

 • Soytürk, N., 1973, Murat baseni jeolojisi ve hidrokarbon imkanları : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arşiv No : 791, yayınlanmamış.

 • Sür, Ö., 1964, Pasinler Ovası ve çevresinin jeomorfolojisi ? Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fak, yayınları No : 154.

 • Şaroğlu, F. ve Güner, Y., 1979, Tutak Fayı : Yeryuvarı ve İnsan, 1/3,11 -15.

 • Şaroğlu, F.; Güner, Y.; Kidd, W.S.F.; Şengör, AM.C, 1980, Neotectonics of Eastern Turkey : New exidence for crustal shortening and thickening in a collision zone : EOS, Vol. 51, No : 17,360.

 • Şengör, A.M.C.; White, G.W. ve Dewey, J.F., 1979, Tectonic evolution of the Bitlis suture, southeastern Turkey : Implications for the tectonics of eastern Mediterranean : Rapp. Coinm. Int. Mer Medit., 25/26-2a, 95-97.

 • Şengör, A.M.C. ve Kid, W.S.F., 1979, Post - collisidnal tectonics öf the Turkish - Iranian plateau and a comparison with Tibet : Tectonophysics, 55, 361 - 376.

 • Şengör, A.M.C., 1980, Türkiye`nin neotektoniğinin esasları : Türkiye Jeoloji Kurumu Yayını.

 • Şengör, A.M.C.; Yılmaz, Y. ve Ketin, t., 1980, Remnants of a pre-late İJurassic ocean in northern Turkey : Fragments of Permian - Triassic Paleo - Tethys? : Geol, Soç. America Bull. 91, 599 - 609.

 • Tanoğlu, A., 1947, Zones d`altitüde de la Turquie : determination et interpretation : Türk Coğrafya Dergisi, 3,37-55.

 • Ünal, A, 1970, Muş bölgesi 1/25 000 ölçekli Erzurum J47-C4 Muş K47-b4-cl-e2 paftalarının detay petrol etüdü raporu : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Derleme No : 4754, yayınlanmamış.

 • Ürgün, S., 1961, Muş - Nazik Gölü - Murat nehri arasındaki sahanın detay jeolojisi : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, yayınlanmamış.

 • The Petrochemical Features of Some Volcanic Rocks in The Area Between Tokat and Sivas (Turkey)
  Ali Yilmaz
  View as PDF

  Abstract: Petrochemical features of the volcanics of the area between Tokat and Sivas are described. Volcanicswhich are found in the ophiolitic melange as being blocks have the characteristics of tholeitic rocks formed . atmid-ocean ridges. Upper Cretaceous (possibily Turonian) aged volcanics seem to be identical to those formed atsubdu;ction zones. They have the characteristics of calcal caline volcanics indicating the first phase and its continuation of island arc formation. Eocene  possibly younger volcanics indicate the last product of differentiation ofcalcalcaline rocks differentiation.

 • ophiolitic

 • island arc

 • volcanic

 • petrochemical

 • Glassley, W., 1974, Geochemistry and tectonics of the crescent rqcks Olympic Peninsula, Washington ı Geol. Soc. Am. Bull., 85, 785 - 794.

 • Irvine, T. N., ve Baragar, W. R. A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks : Canadian Journal of Earth Sciences, 8, 523-548.

 • La Roche, H., de, 1964, Sur Pexpression graphique des relations entre la composition chimique et la composition mineralogique des roches cristallines : Sci. de la Terre, IX, 3, 293 - 337.

 • La Roche, H., de, 1966, Sur L`usage du concept d`association minerale dans Tetu de chimique des roches: C R. Acad. Sci. (Paris), 262, serie D, 1665-1668.

 • La Roche, H., de, 1968, Comportement geochimique differetiel de Na, K et Al dans les formations volcaniqueg et sedimentaires: C. R. Acad. Sci., 267, Seri e D, 39-42.

 • Macdonald, G. A., ve Katsura, T., 1965, Eruption of Lassen Peak Cascade Range, Califfornia, in 1915 - Example of mixed magmas: Geol. Soc. of Am. Bull, 76, 475 - 482.

 • Rittmann, A., 1963, Les volcans et Leur activite, Ed. Franc. Etablie et introduite par H. Tazieff. Masson, Paris, 461 S.

 • Sabine, P. A., 1978, Progress on the nomenclature of volcanis rocks, carbonatites, melilite rocks and lamprophyres : Geol. Mag., 115 (6), 463 - 466.

 • Tatar, Y., 1978, Ofiyolitli Çamlıbel (Yıldızeli) bölgesinin stratigrafisi ve petrografisi: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 88, 56 - 72.

 • Yılmaz, A., 1980, Tokat ile Sivas arasındaki bölgede ofiyolitlerin kökeni iç yapısı ve diğer birimlerle ileişkisi: Doktora tezi (yayınlanmamış). A. Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Kürsüsü, 136 S.

 • Mineralogical Study of Some Radioactive Mineralisation in Turkey
  Namik Çağatay
  View as PDF

  Abstract: Mineralogical studies on radioactive ore samples from the Kasar and Taşharman (Köprübaşı) uranium deposits, and Yeşilyurt (Alaşehir) uranium occurrence in Western Anatolia; Eskine and Asarcık uranium mineralizations in Şebinkarahisar district in the Eastern Black Sea Region, and Beylikahır (Sivrihisar) rare earth - thorium-fluorite deposit in Western Anatolia were carried out using microscopic, autoradiographic and X-ray powdercamera diffraction techniques.The Kasar and Taşharman deposits, and the Yeşilyurt occurrence are sandstone - type uranium mineralizations located in the Neogene f luviatite and lake sediments. Meta - autinite and meta - torbernite are the only uraniumminerals recognised in the ore samples from the Kasar deposit. These minerals occur as disseminations in thematrix, and as an envelope around the pebbles of the Neogene clastic series, and in places extend down in thefractures of the basement gneiss and schist. No uranium minerals were identified in a limited number of representative ore samples from Taşharman and Yeşilyurt mineralizations. Fine yellow coatings on some Taşharman conglomerate samples were found to be jarosite. Some indications of a radioactive disequilibrium in the Yeşilyurt uranium occurrence explains the scarcity of the uranium minerals.In the Çukurovası and Eskine mineralization in the Şebinkarahisar district meta - autinite, meta - torbernite andmeta - uranocircite II were identified. These minerals occurin a conglomerate - sandstone - siltstone unit of Eocene age,and in the fractures of a silicified andesite. Both of the uraniferous units overlie a granite, and are covered by thebasalt and andesite flows.Uraninite was observed in a highly radioactive, sulphide rich sample from the the Asarcık lead-zinc mine inthe Şebinkarahisar district.The Beylikahır rare earth - thorium - fluorite deposit is related to the alkaline magmatism of Tertiary age andoccur as veins and fissure zones located in tectonic breccia zones in the Paleozoic meta - sedimentary and volcaniccomplex. In addition to calcite, fluorite, barite, and bastnaesite as the rare earth - thorium mineral, psilomelane,limonite, dolomite, and in small quantities apatite and phlogopite were observed in the ore samples from this deposit.The bastnaesite from Beylikahır, which has been found to be more enriched in thorium than a normal bastnaesiteaccording to a previous study, deposited in the final stages of a multiphase mineralization process.

 • uranium

 • thorium

 • schist

 • gneiss

 • Arda, O., 1975 a, Mineralojik Rapor. M.T.A. Enstitüsü (Ankara) Radyoaktif Mineraller ve Kömür Şubesi, Atom Servisi Rapor No. 5/A (yayınlanmamış).

 • Arda, O., 1975 b, «Eskişehir - Beylikahır - Gümüşlüdere toryum» işaretle gelen numunenin mineralojik tetkik neticesi. M.T.A. Enstitüsü (Ankara) Teknoloji Şubesi Rapor No. 13/8554 (yayınlanmamış).

 • Aydmöz, F., 1976. Alaşehir - Yeşilyurt konsantrasyonlarının oluşumu ve çevrenin jeolojisi. M.T.A, Enstitüsü (Ankara) * Radyoaktif Mineraller Servisi Rapor No. 477 (yayınlanmamış).

 • Dooley, J.R., Jr. 1958, The radioluxograph - a fast, simple type of autoradiograph : United Nations Internat. Conf. on Peaceful Uses of Atomic Energy. 2nd, 3, paper No. 1762, 550 - 553.

 • Dooley, J.R., Jr. 1977. Fast autoradiographs for localizing uranium with the radioluxograph. Econ. Geol., 72, 727(abstr).

 • Fleischer, M., 1965, New mineral names; Amer. Mineral., 50, 1505.

 • Glass, J.J., Evans, H.T., Jr., Carron, M.K., and Hilderbrand, 1958. Cerite from Mountain Pass. San Bernardino County, California. Amer. Mineral., 43, 460 - 475.

 • Heinrich, E. Wm., 1958, Mineralogy and geology of radioactive raw materials. McGraw - Hill, 654 s.

 • Hounslaw, A.W. (derleyen), 1976, Mineralogy of uranium and thorium, a tabular summary, Colorado School of Mines Research Institute publ.

 • Kaplan, H., 1977, Eskişehir - Sivrihisar - Kızıîcaören köyü yakın güneyi nadir toprak elementleri ve tordum kompleks cevher yatağı. Jeoloji Mühendisliği, 2, 29 - 34.

 • King, J.W., Taucid, M., Frey, D., Basset, M., Çetintürk, 1. Aydmöz, F. ve Keçeli, B., 1976. Exploration for uranium in southwestern Anatolia. Exploration for Uranium Deposits, Proc. IAEA, Vienna, 501 - 528.

 • Morton, R.D., 1978, The identification of uraniferous minerals. Short Course in Uranium Deposits : Their Mineralogy and Origin; M.M. Kimberley (ed), Course Handbook, Min. Assoc. Canada, Toronto, 3. 141 • 183

 • Nakoman, E., 1979. Radyoaktif Hammaddeler Jeolojisi. M.T.A. Enstitüsü (Ankara). Eğitim Serisi No. 20, 575.

 • Nuffield, E.W., ve Milne, I.H., 1953, Studies of radioactive compounds : VI : Meta - uranocircite. Amer. Mineral., 38,476 - 488.

 • Örgün, N., 1972, Giresun - Şebinkarahisar civarının 1971 yılı detay prospeksiyon çalışmaları ve sondajlı uranyum aramaları. M.T.A. Enstitüsü. Radyoaktif Mineraller Serv. Rapor No. 437 (yayınlanmamış).

 • Palache, C, Berman, C, ve Frondal, C, 1951, Dana`s system of Mineralogy, 7. Baskı, John Wiley and Sons, Inc., Chapman ve Hall Ltd., London, Cilt 2, 1124 s.

 • Yılmaz, H., 1980. Köprübaşı uranyum yataklarının icnezi. 34. T.J.K. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3 - 7 Mart 1980, Ankara; Bildiri Özetleri, s. 72.

 • A New Fusuiinid Genus (Erkina) from Elmadağ Region, Ankara - Turkey
  Yavuz Okan
  View as PDF

  Abstract: The new genus Erkina is described with E. ankarensis n.gen.n.sp., as genotype, E. minuta n.sp. andE. n. sp., The structural features of Erkina and the associated fusulinids suggest that Erkina is the upper part of Middle Permian in age. 

 • fusulinid

 • Erkina

 • Permian

 • Ankara

 • Erk, A. S., 1977, Ankara yöresinde Genç Paleozoik`te Polydiexodinazonu: Doğa Bilim Dergisi, 1, 7, 230-233.

 • Okan, Y., 1978, Description of a new species of Polydiexodina from Northeast of Elmadağ (Ankara - Turkey) : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 21, 2,159 -164.

 • Skinner, J. W. and Wilde, h. G., 1965, Permian biostratigraphy and fusulinid faunas of the Shasta Lake Are**, Nort` hern California: Univ. Kansas Paleont. Contr., Protozoa Art. 6, 98 s.

 • Sundharowat, S. and Nogami, Y., 1972, Key to the selected fusuline : Tonar Ajia Kenkyu, 10, 3, 433 - 450.

 • Thompson, M. L., 1946, Permian fusulinids from Afghanistan : Jour. Paleontology, 20, 2,140 -157.

 • Thompson, M., L., 1951, Wall structures of fusulinid Foraminifera: Contribution of Cushman Found. Foram, Research, 2, 3, 86-91.

 • On the Presence of Anchitherium Aurelianense Cuvier from the Middle Miocene of Çandır (Ankara)
  Zeki Atalay
  View as PDF

  Abstract: The specimen belonging to Anchitherium aurelianense Cuvier from the Çandır Formation is descrisbed and it is discussed that this form ranging stratigraphically form Early Mfcene to Early Upper Miocene Europelived in Çandır during the Astaracian (Late Middle Miocene) Stage.

 • Anchitherium aurelianense Cuvier

 • Early Mfcene

 • Early Upper Miocene

 • Candir

 • Baykal, F., 1943, Kırıkkale ve Keskin - Bala mıntıkalarındaki Jeolojik etüdler : M.T.A. Rapor No. 1448, (Yayınlanmamış).

 • Borissiak, A., 1937, On paranchitherium karpenskii, gen. et species new. New Representative of the Equidae from the Middle Miocene deposits of the Caucasus : Bull Acad. Sjci. URSS, Sci, et Nat. Ser. Geol., Moscou, 4, 789 - 798, (In Russian, with a very short English summary) .

 • Colbert, E. EL, 1939, A new anchitheriine horse from the Tun - Gur formation of Mongolia : Amer. Mus. Novit., No. 1010,1 - 9.

 • Erol, O., 1955, Kalecik - Hasayaz - Termeçay civarı jeolojisi hakkında rapor, M.T.A. rapor No. 282 (Yayınlanmamış) .

 • Filhol, H., 1891, Etudes sur les mammiferes fossiles de San san (Anchitherium aurelianense) : Ann. Spc, Cev.T XXI, 169 -194.

 • Mayet, L., 1908, Etudes des mammiferes miocenes des Sables de FOrlenais : Ann de l`Univ. Lyon. 24, 301 - 318.

 • Sickenberg, O., Becker - Platen, J.D., Benda, L., Berg, D., Engesser, B., Gaziry, W., Heissig, K., Hünermann, K.A., Sondaar, P. Y., Schmidt - Kittler, N., Staeche. K., Staesche, U., Steffens, P. ve Tobien, H., 1973, Die Gliederung höheren Jungtertiars und Altquartars in der Türkei nach vertebraten und ihre Bedeutung für die Internationale Neogen - Stratigraphie (Kanozoikum und Braunkohlen der Türkei, 17) : Geöl. Jb., 15, 167.

 • Tekkaya, î., Atalay, Z., Gürbüz, M., Ünay, E. ve Ermumcu M., 1975, Çankırı - Kalecik bölgesi karasal Neojenin biyostratigrafi araştırması. Türkiye Jeol. Kur». Bült. 18., 77 - 80.

 • Viret, J., 1958, Perissodactyla : Traite de Paleontologie, Paris. Volume 2, 386 - 387.

 • Wehrli, H., 1938, Anchitherium aurelianense Cuvier von Stheinheim A. Albuch und seine Stellungim Rahmen der übrigen anchitherium Pferde : Paleontographlca, Suppl. Allem., VII. teil VII., 1 - 56.

 • Yücel, T., 1954, Deveci dağları, Kalecik arasındaki Kuzey Anadolu dağları ile İç Anadolu dağları intikal alanının jeolojisine dair rapor : MTA rapor No. 1312 (Yayınlanmamış) .

 • Foraminiferal Biostratigraphy of the Nohutluk Tepe Lower Carboniferous Sequence (Aladağ Region, Eastern Taurus Mountains)
  Ahmet Işik
  View as PDF

  Abstract: Detailed biostratigraphic zonation, based on foraminifers is established in the Lower CarboniferousNohutluk Tepe section in the Aladağlar region of the Eastern Taurids. For correlation purposes to be used in future studies, twelve biozones based on biostratigraphy have been differentiated. Reliable ages for the biozones are obtained using all the available palaeontological data (especially the brachiopods) from the section.The first two zones of the section (Archaesphaera minima and Endothyra inflata zones) are generally made upof microplanktons in this respect the Lower Carboniferous Nohutluk Tepe section is different from the other LowerCarboniferous sections in the Taurids.

 • microplankton

 • foraminifera

 • biostratigraphic

 • Eastern Taurids

 • Aksay, A., 1980, Toroslar`da Fasiyes yönünden farklı bir Alt Karbonifer istifi (Aladağ Bölgesi) : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23, 2,193 - 199.

 • Blumenthal, M.M., 1952, Toroslar`da Yüksek Aladağ Silsilesinin Coğrafyası, Stratigrafisi ve Tektoniği hakkında yeni etüdler : Maden Tetkik ve Arama Enst., Seri D, No: 6,136 s.

 • Bozorgnia, F., 1973, Paleozoic foraminiferal biostratigraphv of Central and east Alborz Mountains, Iran r Nat Iran. Oil Co., Geol. Lab. pub. 4.

 • Conil, E. ve Lys, M., 1964, Materioux pour l`Etude Micropaleontologique du Dinantien de la Belgique du Dinantien de la Belgique et de la France : Memoires de Llnstitut Geologique de TUniversite Du Louvaun/ 279 s

 • Demirtaşlı, E.; Çatal, E.; Dil, N.; Kırağlı, C. ve Salancı, A., 1978a, Excursion B; Carboniferous of the area befrwee.n Pınarbaşı and Sarız : IUGS Subcommission on Carboniferous Stratigraphy Guidebook, Field Excursiona on the Carboniferous Stratigraphy in Turkey de, 25 - 30.

 • Demirtaşlı, E.; Çatal, E.; Dil, N.; Kırağlı, C. ve Salana, A., 1978b, Excursion C; Carboniferous of the Silifke area : IUGS Subcommission an Carboniferous Stratigraphy Guidebook, Field Excursions on the Carboniferous stratigraphy in Turkey de, 31 - 46.

 • Ganelina, R.A., 1956, Foraminifera of the Visean of the north-western regions of the sub - Moscow Basin ` All - Union Petroleum Scientific Research Geological Prospecting Institute (VNIGRI), Microfauna of the U.S.S.R., Trudy, n.s., sbornik 8, 78.

 • Grozdilova, L.P., and Lebedeva, N.S., 1954, Foraminifera from the Lower Carboniferous and the Middle Carboniferous, Baskirian, of the Kolva - Vishera region : All - Union Petroleum Scientific Research Geological Prospecting Institute (VNIGRI). Microfauna of the U.S.S.R., Trudy sbornik 7 n.s. Vypusk 81, 53.

 • Lipina, O.A., 1955, Foraminifera of the Tournaisian and Upper Devonian of the Volga - Ural region and western slopes of the Middle Urals, U.S.S.R. : Acad. Nauk. U.S.S.R., Inst. Geol. Nauk., Trudy, Vypusk 163 (Geol. Ser., 70), 55.

 • Mamet, B.L., 1976, An Atlas of microfacies in Carboniferous Carbonates of the Canadian ÇöMillera : Geol. Sur;. Can, Bull. 255,131 s

 • Rauser - Cernoussova, D.M., 1948, Stratigraphy and foraminifera of the Lower Carboniferous of the Russian Platform and Cis - Ural region : Acad. Nâuk. U.S S.R., Geol. Nauc., Trudy, Moscow, 62 (Geol. Ser., 19), 231.

 • Suleimanov, I.S., 1945, Same new species of small foraminifers from the Tournaisian of Ishimbayevo oil be aring region : Acaid. Sci. U.S.S.R., Comptes Rendus (Doklady), Moscow, 48, 2,126.

 • Vissarinonova, A.Î., 1948, Primitive fusulinida from the Lower Carboniferous of the European part of the U.S.S.R.: Geol. Nauc. Trudy, Moscow, 222.

 • Zeller, D.E.N., 1953, Endothyroid foraminifera and ancestral fusulinids from the type Chesteran (Upper Mississipian) : Jour. Pal., 27, 2,192.

 • Description and Stratigraphic Range of Hemicyon Sansaniensis (Ursidae) from The Middle Miocene of Inönü (NW Ankara) Area
  Mustafa Gürbüz
  View as PDF

  Abstract: A lower jaw fragment belonging to Hemicyon sansaniensis from the Middle Miocene Anchitheriumfauna of İnönü 1 locality is described and compared with the other Hemicyon; species found in Europe. And it isdiscussed that İnönü 1 fauna can be a Lower Astaracian in age and placed in mammalian zone 6.

 • Hemicyon sansaniensis

 • Anchitherium fauna

 • Lower Astaracian

 • Inonu

 • Becker - Platen, J.D., Sickenberg, O. ve Tobien, H. 1975, Die Gliederung der Kanozoischen Sedimente der Türkei nach Vertebraten - Faunen gruppen : Geol. Jb. 15,47 - 107.

 • Erol, 0.1951, Ayaş Dağları ve Mürtet Ovasının Kuzey bölümlerinin Jeolojisi hakkında rapor : Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü, Ankara, Derleme raporu 6248 (Yayımlanmamış) .

 • Ginsburg, L. 1955, De la subdivision du gnre Hemicyon Lartet (Carnassier du Miocene) : Bull. Soc. Geol. France, 5, 6, 85 - 99.

 • Ginsburg, L. 1961, La faune des carnivores miocene de Sansan (Gers) : Mem. Mus. Nat. Hist. nat. Paris N.C. 9,1 - 190.

 • Hürzeler, J., 1944, Zur Revision der europaischen Hemicyoyoniden : Verhandl. Naturforsch. Gesell* Basel, 55, 131 -157.

 • Mein, P. 1975, Rasultats du Grdupe de Travail des Vertebres : Report on Activity of the R.C.M.N.S. Working (1971- 1975), 78-81.

 • Ozansoy, F., 1957, Faune de Mammiferes du Turquie et leurs revision stratigraphique : Bull. Min. Res. Expl. înst. Turkey, 49, 29 - 48.

 • Ozansoy F., 1965, Etudes des gisement et des mammiferes du cenezoique de Turquie : Mem. Soc. Geol. France, N.S. 44, 102,1 - 92.

 • Picford, M. ve Ertürk, C, 1977, Suidae and Tayassuidae from Turkey : Bull. Geol. Soc. Turkey 22/1, 141 - 155.

 • Schmit - Kittler, N., 1976, Carnivores from the Neogene of Asia minor : Paleoantographica Abt. A., 155, 1-131.

 • Telles Antunes, M., 1960, Notes sur la geologie et la paleontologie du Miocene Lisbonne. II Carnassier Fissipedes : Bol. Soc. Geol. Portugal 13 : 268 - 292.

 • Tekkaya, İ., Saraç, G., Aslan, F. ve Ertürk, Ç., 1977, Ankara İli Yenimahalle İlçesinin Kazan Bucağı ile Ayaş İlçesi arasındaki Karasal Neojen çökellerinin Biostratigrafik etüdü : Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü, Ankara, Derleme raporu 6248 (Yayımlanmamış).

 • Thenius, E., 1949, Die Carnivoren von Göriach (Steierm.ark): S.B. Öst. Akad. Wiss. mat. nat. Kİ. Abt. I, 158, 9/10, 695 - 762.

 • Menderes Masifinin Gnayslarında ve Şitlerinde Metamorfizme Koşulları, Alaşehir- Manisa : Tartışma ve Yanıt
  Muzaffer Evirgen
  View as PDF

  Abstract: Akkök (1981)`e göre, Alaşehir (Manisa) yöresi metamorfik kayaçları litolojik ve yapısal özelliklerine bağlı olaraküç grupta toplanmaktadır; gnays karmaşığı, şist karmaşığımermerler, Yazar, gnays karmaşığı içinde, porfiroblastikgnays, gözlü gnays, bantlı gnays gibi «dokusal özelliklere»dayalı bir ayrım biçimi Seçerken, şist karmaşığı içinde kuvarso - feldispatik gnays, granat-mikaşist, kuvarsit gibi «mineralojik bileşkne» bağlı bir tanımlamayla, yine şist karmaşığı içinde, gnays karmaşığının içinde ayırtlanandan başkaolduğunu öne sürdüğü ikinci bir gözlü gnays birimi tanımlayarak (şist karmaşığının içinde bile iki ayrı ölçüt kullanarak) bir ölçüde karmaşa oluşturmaktadır.Bilindiği gibi, kayaçların tanımlanmalarında çeşitli Ölçütler vardır (dokusal, yapısal, mineralojik, v.b.). Ancak, çalışma konusu olan kayaçların tanımlanmalarında - bir birimin farklı şekilde iki kez tanımlanmaması için-bir birlikolmalıdır. Bu çalışmada, şist karmaşığı içindeki birimler bileiki ayrı ölçütle değerlendirilmektedir.

 • gneiss

 • schist

 • metamorphism

 • Manisa

 • Akkök, R., 1979, Petrology of gneisses and schists in the Menderes Massif, Derbent, Alaşehir, Turkey: Ph. D. Thesis - London, yayınlanmamış.

 • Akkök, R., 1980, Menderes Masifinin Alaşehir yöresindeki Gnays ve Şistlerinin jeokimyası : TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, Kuşadası - Aydın (Yayında).

 • Akkök, R., 1981, Çok Evreli Metamorfizma: Türkiye Jeoloji Kurumu Konferans Dizisi 15, Ankara, 23 s.

 • Başarır, E., 1970, Bafa Gölü doğusunda kalan Menderes Masifi eünev kanadımn jeoloji ve Detrolo.üsi: E.Ü. F.F. Jeoloji Kürsüsü ilmi rapor servisi, No: 102. Yayınlanmamış.

 • Mason, R., 1979, Petrology of the Metamorphic Rocks: London, George Allen and Unwin Ltd., 254 s.

 • Şchuiling, R. D., 1962, Türkiye`nin güneybatısındaki Menderes migmatitik kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında : M.T.A. Dergisi, 58, 71 - 85.

 • Spry, A., 1974, Metamorphic Textures: Oxford, Pergamon Press, 350 s.

 • Turner, F. J., 1981, Metamorphic Petrology, Mineralogieal, field and tectonic aspects: London, McGraw - Hill Book Company, 524 s

 • Vernon, R. H. 1975, Metamorphic Processes: New York, John Wiley and Sons, 247 s.

 • Von Platen, H., 1965, Experimental anatexis and genesis of migmatites : W. S. Pitcher and G. W. Flinn, ed., Controls of Metamorphism de: Edinburg and London, Oliver and Boyd, 203 - 218.

 • Williams, H., Turner, F. J. and Gilbert, C. M., 1954, Petrography : San Fransisco, Freeman, 406 s.

 • Winkler, H. G. F., 1974, 1976, Petrogenesis of metamorphic rocks: (ill ve IV. baskı) Berlin - Heidelberg - New York. Springer - Verlag, 320 s., 334 s.

 • ISSUE FULL FILE
  View as PDF