Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2005 OCAK Cilt 48 Sayı 1
COVER
View as PDF
COPYRIGHT PAGE
View as PDF
CONTENTS
View as PDF
Tectono-Stratigraphical Investigation of an Area Between Aydıncık-Bozyazı (Mersin), Central Taurus, Turkey
Hayati Koç Ülvi Can Ünlügenç Erol Özer
View as PDF

Abstract: With the aim of exploring tectono-stratigraphy between Aydıncık-Bozyazı within the CentralTaurides of the Tauride belt by having some valuable field data; here, two tectonic units, which have tectoniccontact relations each other and representing that were formed in different basinal settings regarding to theirstratigraphy, rock type and structural properties, and unconformably overlying Mesozoic corbonatesequences were defined in this study. These tectonic units are called the Geyikdağ tectonic unit in the southand the Aladağ tectonic unit in the north. The carbonate sequences overlying these tectonic units have beenexamined as Mesozoic sediments in this study. These are unconformably overlain by Tertiary sediments.11 formations, which were deposited within the time period of Precambrian-late Permian, weredistinguished in the Geyikdağı tectonic units. These are called Sipahili (Precambrian), Hüdai (LowerCambrian), Çaltepe (Lower-Middle Cambrian), Eğripınar (Lower Silurian), Hırmanlı (Lower Silurian),Karayar (Upper Silurian-Lower Devonian), Sığırcık (Lower Devonian), Büyükeceli (Middle Devonian),Akdere (Upper Devonian), Korucuk (Lower Carboniferous) and Kırtıldağı (Upper Permian) formations frombottom to the top. 4 formations, which were deposited within the time period of middle Devonian-earlyTriassic, were distinguished in the Aladağ tectonic unit. These units from bottom to the top are called asGölboğazı (Middle-Upper Devonian), Dikenlidere (Carboniferous), Dumlugöze (Permian) and Mediova(Lower Triassic) formations. These two tectonic units are overlain by Mesozoic carbonates with angularunconformity. Mesozoic sediments are mainly represented by Murtçukuru (Upper Triassic) Cehennemdere(Liassic-Lower Senonian), Yavca (Upper Campanian Maastrichtian)formations and Hasancık (Campanian)limestone. Hasancık limestone, which is mainly made up of beige-cream, mid to thick bedded limestone,partly including brecciated carbonate, is firstly described and named in this study. All these units are coveredby late Oligocene-? early Miocene Derinçay and early-middle Miocene age Mut formations with angularunconformity. 

 • Aydıncık

 • Central Taurides

 • Tectono-Stratigraphy


 • Arıkan,Y., 1968. Gilindire (Aydıncık) civarının jeolojisi. Madencilik Dergisi, 7/3,141-146.

 • Atabey, E., Atabey, N., Hakyemez, A., İslamoğlu, Y, Sözeri, Ş., Özçelik, N., Saraç, G., Ünay, E. ve Babayiğit S., 2000. Mut-Karaman arası Miyosen Havzasının litostratigrafisi ve sedimantolojisi (Orta Toroslar). MTA Dergisi, 122,53-72, Ankara.

 • Dean, W.T. ve Monod, O., 1970. The Lower Paleozoic stratigraphy and faunas of the Taurus Mountains near Beyşehir, Turkey. I Stratigraphy, Bull. British Museum, Geology, 19 411-426, England.

 • Dean, W. T. and Özgül, N., 1994. Cambrian rocks and faunas, Hüdai area, Taurus Mountains, Southwestern Turkey. Bull. Inst. R. SC. Nat Belg.:SC.Terre,5-2G.

 • Dean, W.T. ve Monod, O., 1995. Geological Excursion. Hüdai-Sandıklı Area. IGCP Project 351 Early Paleozoic Evolution in NW Gondwana, Lowcr Paleozoic of Southern Turkey Excursion Guide Book, 10-13.

 • Demirtaşlı, E., 1980. Correlation of Paleozoic Stratigraphy of Turkey, İran and Pakistan. İn: Stratigraphy correlation of Turkey, İran and Pakistan, Vol 1, (Eds. by S.M.İ Shan and A.M. Quennell), Oyersea s Devolepment Administration, London.

 • Demirtaşlı, E., 1984. Stratigraphy and Tectonics of the area between Silifke and Anamur, Central Taurus Mountains. Geology of the Taurus Belt. in: Geology of the Taurus Belt Symposium (Eds. By O. Tekeli, C. Göncüoğlu), proceedings, MTA Spec.Publ, 101-118,Ankara.

 • Demirtaşlı, E., Turhan, N., Bilgin, A.Z. and Selim, M., 1984. Geology of the Bolkar Mountains. Geology of the Taurus Belt. In: Geology of the Taurus Belt Symposium (Eds. By O. Tekeli, C. Göncüoğlu), proceedings, MTA Spec. Publ., 125-141,Ankara.

 • Demirtaşlı, E., Gedik, İ. ve İmik, M., 1986. Ermenek Batısında, Göktepe-Dumlugöze ve Tepebaşı arasında kalan bölgenin jeolojisi. MTA Raporu, 8753, Ankara.

 • Demirtaşlı, E., 1987. Silifke Batısında Hacıishaklı, Büyükeceli, Korucuk ve Akdere köyleri arasında kalan bölgenin jeolojisi. MTA Raporu, 8769, Ankara.

 • Dumont, J.F. ve Kerey, E.. 1975, Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 18,169-174.

 • Eren, M., and Öner, F., 2000. Sedimentary characteristics of the Hüdai Formation (early Cambrian) within the Aydıncık (İçel) area, S Turkey. Annales societatis Geologorum Poloniae, 70,251 -259.

 • Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H. ve Yoldaş, R, 1979. Mut-Ermenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları. Türkiye Jeoloji Kurultayı . Bülteni, 22,7-26,Anakra.

 • Gedik, İ., 1977. Orta Toroslar`da Konodont biyostratigrafısi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 20,35-48 Ankara.

 • Gedik, İ., 1989. Batı Toroslar Kambriyen`inde Hadimopanelli d biyostratigrafisi : Kambriyen`de yeni birbiyostratigrafık zonlama. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 32, 65-78, Ankara.

 • Gökten, E., 1976. Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 19,117-126, Ankara.

 • Görür, N., Şengör, A.M.C., Sakınç, M., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Oktay, F.Y, Engin, S., Okuroğulları, A.H. ve Özgül, K, 1991. Türkiye ve çevresinin Geç Triyas-Geç Miyosen Dönemindeki Paleocografık Evrimi. Ozan Sungurlu Sempozyumu, Bildiriler, 174-189, Ankara.

 • Gürçay, B., 2000. Aydıncık (İçel) batısının jeolojisi. Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı I, 93- 105, Ankara.

 • Gürsu, S. ve Göncüoğlu, M. C, 2001. Geology of the late Pre-Cambrian rocks in Sandıklı Area. Implications for the Pan-African evolutions in NW Gondwana. 4th International symposium on Eastern Mediterranean Geology, 12-13, Isparta/Turkey.

 • Gürsu, S. ve Göncüoğlu, M. C, 2003. Taşoluk, Serban, Akharım, Başağaç ve Karadirek bölgesinde (Afyon güneyi) yüzeyleyen Geç Prekambriyen Erken Paleozoyik yaşlı birimlerin stratigrafisi ve jeolojisi. ME. Ü. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. 10. yıl Sempozyumu, 19-20, Mersin.

 • Güvenç, T, 1977. Stratigrapie du Carbonifer et du Permien de la Nape de Hadim. VI. Colloquium on Geology of the Aegean Region, Sept. 19th.- Oct.4th, 251-261, İzmir.

 • Güvenç, T, 1980. Alanya-Gazipaşa bölgesinin jeolojisi ve kıyı şeridi deniz tabanıyla yapısal ilişkileri E.Ü. Deniz Bil. ve Teknoloji Enst. 139, İzmir.

 • IHusseini, M.I., 1989. Tectonic and deposition model of the Precambrian-Cambrian Arabian and adjoining plates. A.A.P.G. Bull, 73/9, 1117- 1131,

 • İlker, S., 1975. Adana Baseni kuzeybatısının jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO Arama Arşiv No: 973, 63 s. (Yayınlanmamış).

 • Koç, H., 1996. Aydıncık (İçel) Yöresinin stratigrafisi ve jeotektonik yorumu. ME.Ü. Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, 102 . Mersin, (yayınlanmamış).

 • Koç, H., Özer, E. ve Özsayar, T, 1997. Aydıncık (İçel) yöresinin jeolojisi. Yerbilimleri (Geosound), 30, 417-427, Adana.

 • Koç, H., 2003. Aydıncık (İçel) yöresinin tektonostratigrafisi ve jeolojik evrimi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 284 sayfa, Adana, (yayınlanmamış).

 • Koçyiğit, A., 1981. Isparta Büklümünde (Batı Toroslar) Toros Karbonat Platformunun evrimi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 24,15-23, Ankara.

 • Kozlu, H., Fourcade, E. ve Günay, Y, 1990. Doğu Toros bölgesinde Neo-Tetis`in konumu. Türkiye 8. Petrol Kongresi, 3 87-402, Ankara.

 • Kozlu, H. ve Göncüoğlu, M. C., 1995. Infracambrian Hüdai Area in Sandıklı. IGCP Project 351 Early Paleozoic Evolution in NW Gondwana, Lower Paleozoic of Southern Turkey Excursion Guide Book, 15-16.

 • Monod, O., 1977. Recherches geologiques dans le Taurus Occidental au sud de Beyşehir (Turquie). These D`etat, Universite Paris Sud. Orsay, A, 896, 571.

 • Monod, O. and Akay, E., 1984. Evidence for a Late Triassic-Early Jurassic orogenic events in the Taurides. The Geology evolution of the Eastern Mediterranean, (Eds. by J.E. Dixon and A.H.F. Robertson), Special Publication Geological Society, No: 17, London, Blackwell scientifıc, 81-96

 • Okuyucu, C, 2002. Toroslarda Anadolu Platformu Karbonifer- P ermiye n geçişini n mikropaleontolojik incelemesi. H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 207 sayfa, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Özalp, S, 1999. Orta Toroslar`da Büyükeceli (Gülnar)- Yeşilovacık (Silifke) dolayının tektonostratigrafi birimleri ve bölgenin yapısal evrimi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 172 sayfa, Adana, (yayınlanmamış).

 • Özalp, S. ve Demirkol, C, 2003. Orta Toroslar`da Büyükeceli (Gülnar)-Yeşilovacık (Silifke) dolayının tektono-stratigrafi birimleri. Yerbilimleri (Geosound), 42,73-96, Adana.

 • Özgül, N., Metin, S., Göğer, E., Bingöl, İ., Baydar, O. ve Erdoğan, B., 1973. Tufanbeyli dolayının (Doğu Toroslar, Adana) Kambriyen ve Tersiyer kayaları. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 16, 82-100, Ankara.

 • Özgül, N. ve Gedik, İ., 1973. Orta Toroslar`da Alt Paleozoyik yaşta Çaltepe Kireçtaşı ve Seydişehir Formasyonu`nun stratigrafisi ve Konadont faunası hakkında yeni bilgiler. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 16/2, 39-52, Ankara.

 • Özgül, N., 1976. Toroslar`ın temel jeolojik özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 19, 65-78, Ankara.

 • Özgül, N., 1984. Stratigraphy and Tectonic Evolution of the Central Taurides. Geology of the Taurus Belt. in: Geology of the Taurus Belt Symposium (Eds. By O. Tekeli, C. Göncüoğlu), proceedings, MTA Spec.Publ., 125-141,Ankara.

 • Özgül, N., Bölükbaşı, S., Alkan, H., Öztaş, Y ve Korucu, M., 1991. Göller Bölgesi`nin tektonostratigrafik birlikleri. Ozan Sungurlu Semp. Bildirileri, 213-237, Ankara.

 • Özgül, N., 1997.Bozkır-Hadim-Taşkent (Orta Toroslar`ın kuzey kesimi) dolayında yer alan tektonostratigrafik birliklerin stratigrafisi. MTA Dergisi, 119,113-174, Ankara.

 • Özgül, N. ve Kozlu, H., 2002. Kozan-Feke (Doğu Toroslar) yöresinin stratigrafisi ve yapısal konumu ile ilgili bulgular. TPJD Bülteni, 14/1, l-36,Ankara.

 • Öztürk, E.M., Öcal, H., Taşkıran, A., Bulduk, A., Çelik, B., Metin, T., Keskin, Ö., Kadir, S., Değer, Z., Çatal, E., Keskin, A., Gökten, A., Hakyemez, A. ve Girgin, İ., 1991. Orta Toroslar`ın jeolojisi. MTARaporu, 9301, Ankara.

 • Schmidt, G.C., 1961. VII. Adana Petrol Bölgesi`nin stratigrafik nomenklatürü. Petrol Dergisi yayın no: 6,49-65, Ankara.

 • Şengör, A.M.C. and Yılmaz, Y, 1981. Tethyan evolution of Turkey: A plate Tectonic Approach. Tectonophysics, 75,181 -241.

 • Tanar, Ü., 1990. Mut Havzası Tersiyer istifinin stratigrafik ve mikropaleontolojik (Ostracod ve foraminifer) incelemesi.Doktora Tezi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 199 sayfa, Adana.

 • Tanar, Ü. ve Gökçen, N., 1990. Mut-Ermenek Tersiyer istifinin stratigrafisi ve mikropaleontolojisi. MTA Dergisi, 110,175-180, Ankara.

 • Jğuz, M.F., 1989. Silifke-Ovacık-Gülnar (İçel) arasının jeolojisi; Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 172 sayfa, İstanbul (yayınlanmamış).

 • Yetiş, C, 1978. Çamardı (Niğde ili) yakın ve uzak dolayının jeoloji incelemesi ve Ecemiş Yanlım Kuşağı`nın Maden Boğazı-Kamışlı arasındaki özellikleri. İ. Ü. Doktora tezi, 164 sayfa (yayınlanmamış).

 • Yurtsever, T.Ş., Gürçay, B. ve Demirel, İ.H., 2000. Aladağ Birliği`nin Üst Devoniyen-Alt Triyas istifinin çökelme ortamları ve hidrokarbon kaynak kaya değerlendirmesi. Orta Toroslar, Türkiye. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 43/1,33-57, Ankara.

 • Yüksel, M.M., 1985. Aydıncık (Mersin) bölgesinin jeolojisiODTÜ Jeoloji Müh. Böl. Yüksek Lisans tezi, 74 sayfa, Ankara.

 • Koç, H , Ünlügenç, U , Özer, E . (2005). Aydıncık Bozyazı (Mersin) Arasının Tektono-Stratigrafik İncelemesi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 48 (1) , 1-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28526/304211

 • Clay Mineralogy of the Lower Tertiary Sequence in the Acıgöl-Isparta Region (SW Turkey): Origin and Provenance
  Emel Bayhan Sezin Hasdigen
  View as PDF

  Öz: Çalışma alanı, Türkiye`nin güneybatısında Acıgöl - Isparta arasında yer almaktadır. İnceleme alanınıntemel kayaçlarını Triyas-Jura yaşlı beyaz renkli kristalize kireçtaşları ve Kretase yaşlı tabakalı kireçtaşlarıoluştururken, temelin üzerine Alt Tersiyer yaşlı türbiditik kumtaşları marn ve kiltaşı yer almıştır. Bu Tersiyerserilerinin üzerinde Miyosen yaşlı konglomera, kumlu marn ve kiltaşı ile Pliyosen yaşlı marn, konglomera vetürlerden oluşan göl çökelleri yer almaktadır. En üstde ise Geç Pliyosen-Kuvaterner yaşlı karasal kırmızı serilerbulunur.Üst Kretase-Tersiyer yaşlı kayaçlardan ölçülü stratigrafık kesitler boyunca örneklemeler yapılmıştır.Derlenen numunelerin tüm kayaç ve kil fraksiyonunun mineralojisinin belirlenmesi yanında kimyasal analizler deyapılarak bölgedeki kil minerallerinin kökenini tespit etmek ve kaynak bölgeyi saptamak bu çalışmanın amacıdır.Tüm kayaç analizlerinde kalsit, kil, kuvars, feldispat ve dolomit mineralleri belirlenirken kil fraksiyonundasımektit ana kil minerali, illit minerali ise ikinci derecede önemli mineraldir. Gölün doğu kısmında Paleosen-ErkenEosen yaşlı birimler ile, Orta, ve Geç Eosen yaşlı birimlerde simektit hakim mineral olarak saptanırken, illit veklorit ikinci derecede önemli minerallerdir. Az miktarda kaolinit ve talk da bulunan diğer minerallerdendir. Gölünbatı kısmında ise, Paleosen-Eosen-Miyosen serilerde illit hakim mineral olarak görülmektedir. Pliyosen birimlerdesımektit minerali hakimdir. Kil fraksiyonun kimyasal analiz sonuçlarına göre, kırıntılı birimlere bağlı örneklere aitkil fraksiyonu A203 bakımından, kimyasal çökelim birimlerindeki kil fraksiyonları ise MgO bakımındanzengindir. Ayrıca bazı örneklerde serpantin mineralinin de bulunması depolanma havzasının iki farklı kaynakdanbeslendiğini göstermektedir. Çalışma alanı içinde illit ve kloritler çevredeki metamorfik kayaçlardan taşınandetritik minerallerdir, serpantin minerallerinin, ultrabazik kayaçlardan kaynaklandığı, kil fraksiyonunda kırıntılıbirimlere bağlı simektitlerin ise farklı kaynaklardan türeyen detritik malzemenin transformasyonu ile oluştuğudüşünülmektedir.

 • Acıgöl Isparta

 • clay

 • smectite

 • tertiary

 • Turkey


 • Asar, K., 1954. Burdur-Keçiborlu-Donbay ovası hidrojeoloji etüt raporu. MTA Derleme No: 2720, Ankara, (yayınlanmamış).

 • Balcı, V, 2005. Burdur-Isparta yörelerindeki Tersiyer yaşlı çökellerin petrolojik incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 91 s.

 • Bayhan, E., 1988. Burdur civan Alt Tersiyer kırıntılı istifinin petrolojik incelenmesi. MTA Derg., Ankara, 109,107-119.

 • Bayhan, E., 1992. Burdur civan Üst Kretase-Tersiyer yaşlı simektitlerin dağılımı ve özellikleri. MTA Derg.,Ankara, 114,111-118.

 • Bayhan, E., ve Yalçın H., 1990. Burdur gölü çevresindeki Üst Kretase-Tersiyer yaşlı sedimanter istifin tüm kayaç ve kil mineralojisi. MTA Derg., Ankara, 111,73-87.

 • Blumenthal, M., 1963. 1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Konya paftası ve izahnamesi, MTA yayını, Ankara.

 • Brown G. 1961. The x-ray identification and crystal struetures of elay minerals. Jarrold and Sons Ltd.,Norwich,544s.

 • Chamley H. 1989. Clay sedimentology. Springer-Verlag, Berlin, 623 s.

 • Erol, O.; Şenel, S. Ve Kış, M, 1986. Burdur Pleyistosen fluviyal gölü kıyı depolarının C-14 yaş sulandırılmasının ilk sonuçları. TÜBİTAK Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 81-88.

 • Gündoğdu, N, 1982. Neojen yaşlı sedimanter basenin jeolojik-mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü., Ankara, Doktora tezi, 386 s.

 • Kazancı, N.; Özkan, H.; Alkan, A. Ve Erol, O., 1986. Burdur havzası Pleyistosen deltayik kuvars kumlarının yüzey özellikleri, elektron mikroskop uygulaması. Doğa, 10/3,255-266.

 • Kazancı, N. ve Erol, O., 1987. Sedimentary characteristics of a Pleistocene fan delta complex from Burdur basin. Turkey, Z. Geomorph., N.F., 31/3,261-275.

 • LS.T.M. 1972. Inorganic index to the powder diffraction file, Joint Committee on Powder Diffraction Standarts. Pennsylvania, 1432 s.

 • Millot G. 1970. Geology Of Clays. Springer-Verlag, Paris, 429 s.

 • Moore, D. M., and Reynolds Jr, R. C, 1997. X-Ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals. Oxford University Press, New York, 378 s.

 • Özgüner, A.M., 1980. Burdur gölü civarı yeni kükürt zuhurları prospeksiyon ve etütleri ön raporu. MTA Derleme No: 6776, Ankara, (yayınlanmamış).

 • Pamir, A. R., 1964. 1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Denizli paftası ve izahnamesi, MTA yayını, Ankara.

 • Parejas, E., 1942. Sandıklı, Burdur, Dinar, Isparta ve Eğridir bölgesinde yapılan jeolojik löveler hakkında rapor. MTA Derleme No: 7131, Ankara, (yayınlanmamış).

 • Poisson, A., 1977. Recherches geologiques dans les Taurides occidentales (Turquie). These d`Etat, Univ. Paris-Sud, Orsay.

 • Tucker, M.E., 1992. Sedimentary Petrology. Blackwell, Oxford,260s.

 • Tunoğlu, C, and Bayhan, E., 1996. Burdur Havzası Pliyosen istifinin mikropaleontolojik (Ostracoda) incelenmesi ve ortamsal yorumu. MTADerg., Ankara, 118,9-16.

 • Weaver C.E., and Pollard L. D., 1973. The chemistry of clay minerals. Elsevier Scientifıc Publishing Company, New York, 213 s.

 • Wilson M.J. 1987. A Handbook of determinative Methods in Clay Minerology. Blackie, London, 308 s.

 • Yalçınkaya, S.; Ergin, A.; Afşar, Ö.P.; Dalkılıç, H.; Taner, K.; Aksoy, Ö.; Dağer, Z. ve Serdaroğlu, M., 1986. Batı Toroslar`ın jeolojisi. MTA Derleme No:7898, Ankara, (yayınlanmamış).

 • Bayhan, E , Hasdigen, S . (2005). Acıgöl-Isparta Yöresi (GB Türkiye) Tersiyer İstifinin Kil Mineralojisi, Köken ve Kaynak Bölge Açısından Yorumlanması . Türkiye Jeoloji Bülteni , 48 (1) , 27-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28526/304213

 • A new lithostratigraphic unitproposal from the yvestern Pontids (Şeydiler/Kastamonu):Late Lutetian-Bartonian aged Şeydiler Formation
  Nazan Yeşilyurt İbrahim Kadri Ertekin Cemal Tunoğlu
  View as PDF

  Abstract: Considering the former and the recentprints of the 1/500.000 Scale Geological Maps of Turkey, anapproximately 40 km2 area between Seydiler, Ağlı town and İmranlar village located at the north ofKastamonu city in westhern Blacksea Region ispresented as orange colored Eoceneflysch in the former onewhile in the recent as unidentifıed Çuaternary. The same area is presented as Quaternary and Neogene inTunoğlu 1991a and 1991b. The unit spread out widely in this region is namedfor the first time as "Seydilerformation". The formation in question shows a paraconformable relation with Lutetian Gürleyikdereformation at the basement but an obvious hardground surface can be observed between them. At the top, it isoverlaid by recent alluviual deposits and observed as errosional surfaces. Litostratigraphical andpaleontological investigations were carried but on 184 samples collected from 7 measured stratigraphicsections that completes each other, whole rock analysis and related clay mineralogy and sandstonepetrography examinations were realisedon labratory research levelfor litostratigraphy and paleontologicalobservations were carried out particularly on planktic and benthic foraminifera, ostracoda, nannoplanktonand dinoflagellate assemblages. Considering all together the present microfauna, the age of Seydilerformation is assigned as Late Lutetian-Bartonian. In addition to environment determinating characteristicof the ostacod fauna, taking in consideration the other microfauna and flora present, besides lithologicalaspects and theirfacies characteristics, the deposition of Seydiler Formation is thought to be occured in amarine environment and at depths changing from neritic to bathial under transgressive conditions.

 • Lithostratigraphy

 • Seydiler formation

 • Late Lutetian-Bartonian

 • Kastamonu


 • Ataman, G, Yılmaz, O. ve Ertürk, O., 1977. Diyajenezankimetamorfizma geçişinin illit kristallik derecesi ile araştırılması (Batı Pontidlerde bir deneme). Yerbilimleri, 3, (1 -2), 145-160.

 • Aydın, M., Şahintürk, Ö., Serdar, H.S., Özçelik, Y, Akarsu, İ., Üngör, A., Çokuğraş, R. ve Kasar, S., 1986. Ballıdağ-Çangal Dağı (Kastamonu) arasındaki bölgenin jeolojisi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 29,1-16.

 • Blumenthal, M., 1948. Bolu civan ile Aşağı Kızılırmak mecrası arasındaki Kuzey Anadolu silsilelerinin jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, B13.

 • Boztuğ, D., ve Yılmaz, O., 1995. Daday-Devrekani masifi metamorfizmasi ve jeolojik evrimi, Kastamonubölgesi, BATı PONTIDLER, Türkiye Jeoloji Bülteni, 38, (1), 33-52.

 • Dizer, A., 1953. Kastamonu nummulitiğinin paleontolojik etüdü. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, B, 18/ (3-4), 207-299.

 • Göktunalı, K., 1955. Devrekani-Daday-Küre ilçeleri arasında kalan Ağlıpazarı- Seydiler bölgesi hakkında jeolojik rapor. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Rapor No: 2533, Ankara (yayınlanmamış).

 • Görmüş, S., 1980. Yığılca (Bolu KB) yöresinin jeolojik incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 210 s. (Yayınlanmamış).

 • Grosdidier, E., Tambareau, Y ve Et Yapaudjian,L., 1971. Ebauche d`une etude paleoecologique du Tertiaire des Petit-Pyrenees. Bulletin des Centres de Recherces. Pau-SNPA, 5, Suppl., 559-575.

 • Hartmann.G, 1975. Ostracoda. In. Dr. H.G. Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreiches, 5,1,2, IV,Lief.4,7-73.

 • Ishızaki, K, 1971. Ostracodes from Aomori Bay, Aomari Prefecture, northeast Honshu, Japan. Sci. Rep. Tohuku Univ., Ser. 2, Geology 43,1,59- 97.

 • Ketin, İ., 1962.1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Sinop paftası ve izahnamesi. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yayını, Ankara.

 • Ketin, İ,1966. Tectonic units of Anatolia. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 66,23-24.

 • Ketin, İ. ve Gümüş, A., 1963. Sinop-Ayancık arasında III Bölgeye dahil sahaların jeolojisi. TPAO rap. No: 288 (yayınlanmamış).

 • Morkhoven, F. P C. M., Van, 1963. Post Paleozoic Ostracoda, their morphology, taxsonomy and economic use. II, Elsevier Publ. Comp. Netherlands, 1-478.

 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 1961, 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası.

 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 2002, 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası.

 • Norman, T., Toker, V., Altıner, D., Örçen, S., Demirtaşlı, E., Korkmazer ve B., 1986. Stratigrafi Sınıflama ve Adlama Kuralları. Türkiye Stratigrafi Komitesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 28 s.

 • Oertli, H.J., 1963. Fosilse Ostracoden als Milieunindikatoren, Fortschr. Geologica Rheinld. U. Westf., 10,53-66.

 • Omatsola, M. E., 1970. On the occurence of Cytherellids (Ostracoda, Crustacea ) in a brakish-water environment. Bulletin Geologic Institute, Univ. Uppsala ,2, (10), 91-96.

 • Özgen Erdem, N., 2001. Nummofallotia kastamonica n.sp., (Foraminifera) a new species from the UpperMaastrichtian of Devrekani (KastamonuTurkey). Revue des Paleobiologie., 20, (1), 31- 37

 • Özgen-Erdem, N., İnan, N., Akyazı, M., Tunoğlu, C, 2005. Benthonic foraminiferal assemblages and microfacies analysis of Paleocene-Eocene carbonate rocks in the Kastamonu region. Northern Turkey, Journal of Asian Earth Sciences (in Press).

 • Puri, H. S., Bonaduce, G., Gervasio., A. M., 1969, Distirubution of Ostracoda in the Mediterranean. In: The Taxonomy, Morphology and Ecology of Recent Ostracoda. Edinburgh, 356-411.

 • sönmez-Gökçen, N., 1973. Etude Plaeontologique (Osracodes) et stratigraphique de niveaux du Paleogene du Sud Est de le Thrace. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 147,1-117.

 • Tunoğlu, C., 1991a. Devrekani kuzey yöresinin (Kastamonu) jeolojik incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 269 s, (yayınlanmamış).

 • Tunoğlu, C, 1991b. Orta Pontidler`de Devrekani Havzası`nın (Kastamonu kuzeyi) litostratigrafi birimleri. Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 183-191, A.Ü., Fen Fak., Ankara.

 • Tunoğlu, C, 1993. Devrekani Havzasında (Orta Pontidler) İncigez ve Davutlar Formasyonları Kumtaşlarının Çökelme Koşullarının İncelenmesi. Yerbilimleri, 16,145-160.

 • Tunoğlu, C, 1994. Devrekani Havzası (Kastamonu kuzeyi) Üst Paleosen-Orta Eosen yaşlı karbonat istifinde mikrofasiyes analizleri. Türkiye Jeoloji Bülteni, 37, (2), 43-51.

 • Tunoğlu, C., 2001. Eocene (Lutetian- Bartonian) Ostracoda of The Sinop Basin, Black Sea Coast of Turkey. Proceeding of the 2nd International Symposium on the Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of the Black Sea Area, 1996,149-163.

 • Yasinsi, 1969. Ecologie des associations d`Ostracodes du bassin d`Arcachon et du littoral Atlantique. Application a l`interpretation de quelques populations du Tertiaire Aquitaine. Bull. Inst. Geol. Bassin Aquitain, 7,1,323p.

 • Yılmaz, O., 1979. Daday-Devrekani Masifi Kuzey Kesimi Litostratigrafi Birimleri ve Tektoniği. Hacettepe Üniversitesi, Doçentlik Tezi, 243s. (Yayınlanmamış).

 • Yılmaz, O., 1980. Daday-Devrekani masifi kuzeydoğu kesimi litostratigrafi birimleri ve tektoniği. Yerbilimleri, 8,71-82.

 • Yeşilyurt, N , Ertekin, İ , Tunoğlu, C . (2005). Batı Pontidler`de (Şeydiler/Kastamonu) Yeni Bir Litostratigrafik Birim Önerisi: Geç Lütesiyen-Bartoniyen Yaşlı Şeydiler Formasyonu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 48 (1) , 41-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28526/304217

 • Mineralogy of the Lahanos Deposit a Kuroko-Type Volcanogenic Massive Sulfide Deposit from the Eastern Pontides (Giresun-NE Turkey)
  Emin Çiftçi Richard D. Hagni
  View as PDF

  Abstract: The Lahanos volcanogenic massive sulfide (VMS) deposit is situated in the westernpart of the easternPontide tectonic belt. The deposit is hosted predominantly by a late Cretaceous felsic volcanic complex and ismined mainly for copper and zinc. The deposit is essentially stratabound, with characteristics of both Cu-Znand Cu-Zn-Pb-type stratiform VMS deposits. The deposit consists mainly of yellov ore (oko) and a zone thatcan be considered as semi-blackore.Ore mineralization occurs mainly as massive ore, and to lesser extent as disseminated andstochvorkore. Major ore minerals include pyrite, chalcopyrite, sphalerite, galena, tetrahedrite/tennantite, bornite, andminor to trace covellite, marcasite, chalcocite, and digenite. Gangue minerals are chiefly auartz and baritewith minor calcite and dolomite. The deposit has aparagenetic seguence of pyrite (I, II) - chalcopyrite (I)sphalerite - galena tetrahedrite/tennantite digenite chalcosite pyrite (III) - chalcopyrite (II) bornite -covellite. A great variety of intimate intergrowth ore textures including replacement, colloform, disseminated,and fragmental textures prevail throughout the deposit.The fıne-grained nature of the Lahanos ore presents diffıculties in benefıciation. Sphalerite, as inother VMS deposits of the region, is notably Fe-poor (< 0.7 wt. %). 

 • Lahanos

 • VMS

 • eastern Pontides

 • texture

 • ore mineral


 • Akıncı, Ö. T., 1980. Major copper metallogenic units and genetic igneous complexes of Turkey. in: Jankovic, S. and Sillitoe, R.H. (eds), European copper deposits: Belgrade, Belgrade Univ. Faculty Geology Mining, p. 208-219.

 • Akıncı, Ö. T., 1985. The Eastern Pontide VolcanoSedimentary Belt and Associated Massive Sulphide Deposits. In: Dixon, J.E. and Robertson, A.H.F. (eds.), The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Spec. Publication, Oxford, 848 pp.

 • Aslaner, M., 1977. Türkiye Cu-Pb-Zn Yataklarının Jeolojik ve Bölgesel Sınıflamasıyla Plaka Tektoniği Yönünden İncelemesi. K.T.Ü. Yer. Bil. Fak. Yayınları, No: 12,Trabzon-Turkey.

 • Clark, L.A., 1983. Geology and ore genesis: genetic implications of fragmental ore texture in Japanese Kuroko deposits. CİM Bull. v. 76, no 849, pp. 105-114.

 • Ciftci, E., 2000. Mineralogy, paragenetic sequence, geochemistry and genesis of the gold and silver bearing Upper Cretaceous mineral deposits, Northeasthern Turkey, University of MissouriRolla, Ph.D Thesis. Missouri.

 • Çiftçi, E., Hagni, R.D., Yalçınalp, B. and Kolaylı, H, 2001.

 • Eldridge, S.C., Barton, Jr. P.B. and Ohmoto, H, 1983. Mineral textures and their bearing on formation of the Kuroko orebodies. Econ. Geol. Monograph 5, pp. 241-281.

 • Gedikoğlu, A., 1978. Harşit Granit Karmaşığı ve Çevre Kayaçları. K.T.Ü. unpublished Asso. Prof. Thesis, Trabzon-Turkey.

 • Köprübaşı, N., 1993. Petrology and geochemistry of the Jurassic-Cretaceous magmatic rocks between Tirebolu-Harsit (Giresun). TJK Bull. V. 36,139- 50,Ankara-Turkey.

 • Leitch, C.H.B., 1981. Mineralogy and Textures of the Deposits, Northeastern Turkey, and their Similarity to Kuroko Ores. Mineral. Deposıta, 16,241-257.

 • Leitch, C.H.B., 1990. Ore textures in Turkish volcanogenic massive sulfide deposits in light of exhalative sulfide deposits from axial seamount and explorer ridge, northeastern Pacific Ocean, Can. Mineral., v. 28, p. 51-54.

 • Moore, W. J, McKee, E. H. and Akıncı, Ö., 1980. Chemistry and Chronology of Plutonic Rocks in the Pontide Mountains, Northern Turkey. European Copper Deposits, pp. 209-216, Belgrade-Yugaslavia.

 • Pelin, S., 1977. Alucra (Giresun) GD Yöresinin Petrol Olanakları Bakımından Jeolojik İncelemesi. K.T.Ü. YaymNo: 87, Trabzon-Turkey

 • Tuğal, T., 1969. The pyritic sulfide deposits of the Lahanos mine area, Eastern Black Sea Region, Turkey, unpublished Ph.D. Thesis, Durham Univ., 182 p.

 • Tüysüz, N., 1995. Lahanos (Espiye-Giresun) Masif Sülfit Yatağına Ait Cevher Mineralleri ve Dokularının Cevher Oluşumu Açısından İncelenmesi. Yerbilimleri, No: 26, pp. 79-92, ISSN 1019-1003, Turkey.

 • Tüysüz, N. and Er, M., 1995. Lahanos (Espiye) ve İsrailder e (Tirebolu) masif sulfid cevherleşmeleri çevresinde görülen hidrotermal alterasyon zonlarındaki kimyasal ve mineralojik değişimler, T JK Bül., 104-113, Ankara-Turkey.

 • Van, A., 1990. Pontid Kuşağında Artvin Bölgesinin Jeokimyasi, Petrojenezi ve Masif Sülfit Mineralizasyonları. K.T.Ü., yayınlanmamış Ph.D. Thesis, Trabzon-Turkey

 • Vujatovic, V., 1974. Doğu Karadeniz Bölgesi Kıyı Kesiminde Bulunan Sülfıt Maden Yataklarının Mineraloji, Parajenez ve Köken Özellikleri, M.T.A. Dergi, Sayı 82,21-35, Ankara-Turkey

 • Yalçınalp, B., 1992. Güzelyayla (Maçka-Trabzon) Porfiri Cu-Mo Cevherleşmesinin Jeolojik Yerleşimi ve Jeokimyasi, unpublished Ph.D. Thesis, K.T.Ü., Trabzon-Trabzon.

 • Çiftçi, E , Hagni, R . (2005). Mineralogy of the Lahanos Deposit a Kuroko-Type Volcanogenic Massive Sulfide Deposit from the Eastern Pontides (Giresun-NE Turkey) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 48 (1) , 55-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28526/304219

 • ISSUE FULL FILE
  View as PDF