Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1978 AĞUSTOS Cilt 21 Sayı 2
COVER
View as PDF
COPYRIGHT PAGE
View as PDF
CONTENTS
View as PDF
Faunal Properties of Lower Member of Sinan Formation and Besni Formation, in Southern Turkey
İbrahim Engin Meriç
View as PDF

Abstract: Microfaunal properties of the Lower Member of the Sinan Formation and limestone lenses of the AntakFormation which are seen in Districts V and VI of Southeastern Turkey are not similar with the Besni Formationseen in District VI, as has sofar been accepted. The Lower Member of the Sinan Formation and the limestone lensesof the Antak Formation (both Lower Late Maastriehtian in age) are older than Besni Formation (Upper LateMaastriehtian). 

 • limestone lenses

 • Sinan Formation

 • Besni Formation

 • Microfauna

 • Bolgi, T., 1964, Adıyaman sahalarının Jeolojik etüdü. TPAO Ar§ivi, No. 325

 • Keskin, C, 1972 Adıyaman sahası Kretase öncesi stratigrafisi. TPAO Argivi, no. 759.

 • Meriç, E., 1064 Etude ge1064 Etude geologique et paleontologique de la region entre Kâhta et Memrut dağ. Rev. Fac. Sci. Univ. 1st., serie B, tome 30, fasc. 1-2 pp. 55-107, pl. 1-20

 • Meriç, E.,1967, Sur quelques Loftusiidae et Orbitoididae de la Turquie. Rev. Fac. Sci. Univ. 1st., sSrie B, tome 32, fasc. 1-2, pp. 1-58, pl. 1-36.

 • Meriç, E.,1974, Sur la presence du genre Cyclopsinella dans les counches du Maestrichtien supe

 • Meriç, E.,1975, Loftusiidae familyasının Türkiye`deki coğrafi dağılımı. TBTAK V. Bilim Kongresi Matematik, Fizik ve Biyolojik Bilimler Araştırma Gurubu tebliğlerinden.

 • Meriç, E. ve Deuries, A., 1966, Note sur les affleurements Maestrichtiens de la region Kâhta (Turquie). Travaux de l`Institut de Geologie et d`Anthropologie Prehistorique de la Faculte des Sciences de Poitiers, tome VII, pp. 1-15.

 • Sungurlu, O., 1973, Gölbaşı - Gerger arasının jeolojisi. TPAO Arşivi, no. 802.

 • Sungurlu O., 1974, VI. Bölge kuzey sahalarının jeolojisi. Türkiye İkinci Petrol Kongresi Tebliğlerinden, pp. 85-107

 • Tuna, D., 1973, VI. Bölge litostratigrafi birimleri adlamasınm açıklayıcı raporu. TPAO Yayınları, Ankara.

 • Geology of The Neogene Basins in Uşak Region
  Tuncay Ercan Ali Dinçel Sait Metin Ahmet Türkecan Erdoğdu Günay
  View as PDF

  Abstract: Tertiary and Quaternary continental sediments and volcanic products cover large areas in Uşak region.The purpose of this project is to construct the Neogene stratigraphy in detail and to evaluate the facies and paleogeography of the continental basins. The Menderes Massif metamorphics constitute the basement rocks in this region.Three main formations are observed. The granitic gneisses of the Güney köyü formation and the augen gneisses andvarious schists of the Eşme formation show lateral gradation. These units are overlain by the Musadağı marbles. Meso- zoic is represented by the dolomitic limestones (Jurassic) of the Kızılcasöğüt formation and the Vezirler melange, emplaced in Upper Cretaceous. Neogene starts with alluvial fan deposits (Kürtköyü formation), Lower Miocene in age.This unit is overlain by 800 m thick, fluvial deposits of the Yeniköy formation (Upper-Middle Miocene). Dikenderevolcanics are Middle Miocene in age. The lacustrine deposits of the Küçükderbent formation (Upper Miocene), whichis about 50-60 m thick, conformably overlies the Yeniköy formation. Miocene ends with the Karaboldere volcanicswhich is composed of various lavas. Ahmetler formation (Lower Pliocene) has three members: a) The Merdivenli kuyu member is a scree deposit, b) The Balçıklıdere member is a fluvial unit, about 200 m thick, c) The Gediklermember indicates that the fluvial features has come to end and the lacustrine deposition has started. Ahmetler for mation contains materials derived from the Beydağı volcanics, Lower-Middle Pliocene in age. The fossiliferous, about250 m thick, Lacustrine Limestones o the Ulubey formation overlies the Ahmetler formation. Above these limestones there are the Payamtepe volcanics, Upper Pliocene in age. Asartepe formation represents the fluvial environmentof the Lower Quaternary deposits. Kula volcanics are Upper Quaternary in age.

 • Neogene

 • gneisses

 • volcanics

 • Uşak

 • Akarsu, L, 1969, Ege Bölgesinin (Babadağ ve civarı) jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült, C: XII, S: 1-2, 1-10

 • Akkuş, M.F., 1962, Kütahya - Gediz arasındaki sahanın jeolojisi: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 58, 21-31.

 • Arda, T.ı, 1969, Banaz ve Akhisar civarındaki bor tuzu ruhsat saha larında yapılan genel prospeksiyon raporu: Maden Tetkik Arama Enst., derleme, rap. No: 4276, yayımlanmamış.

 • Ayan, M., 1973, Gördes migmatitleri: Maden Tetkik Arama Enst., Derg., 81, 132-154.

 • Ayışkan, Ö., 1971, Uşak-Gür e Fakıllı yatağı uranyum cevherinin zen ginleştirme etüdleri: Maden Tetkik Arama Enst., derleme, Bap. No: 4905, yayımlanmamış.

 • Borsi, Ferrara, Innocenti ve Mazzuoli, 1972, Geochronology and petrology of recent volcanics of eastern Aegean sea: Z. Deutsch. Geol. Ges. Hannovre, 123, p: 521.

 • Boray ve diğerleri, 1973, Menderes masifinin güney kenarı boyunca bazı önemli sorunlar ve bunların muhtemel çözümleri: Cum huriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kong. Tebliğler kitabı, 11-20.

 • Bingöl, E., 1977, Muratdağı Jeolojisi ve ana kayaç birimlerinin petrolojisi Türkiye Jeol. Kur. Btilt. C; XX S: 2, 13-67.

 • Hamilton, W.J., ve H.E. Strickland, 1841, On the geology of the Western part of Asia Minor: Transact. Roy. Geol. Soc. London

 • Kalafatçıoğlu, A., 1962, Tavganlı-Dafardı arasındaki bölgenin jeo lojisi ve serpantin ve kalkerlerin yaşı hakkında not: Maden Tetkik Arama Enst.ı, Derg., 58, 33-46.

 • Kutlu, R. ve A. Demirsü, 1955, Gediz-Demirci bölgesinin jeolojik etüdü hakkında rapor: Maden Tetkik Arama Enst., derleme, rap. no: 3(375, yayımlanmamış,

 • Mariko, T., 1970, Muratdağı bölgesindeki Banaz-Uşak civa cevheri yatakları ve jeolojisi: Maden Tetkik Arama Enst., derleme, rap. no: 4572, yayımlanmamış.

 • Ozansoy, F., 1969, Ege fosil omurgalı faunaları ve Hipparionlu faunaların dikey yayılımı: Maden Tetkik Arama Enst., Derg. 72.

 • Phillipson, A.,, 1913, Reisen und Forschungen in westlichen Kleinasien Heft III, Gotha.

 • Schuiling, R.D., 1962, Türkiyenin güneybatısındaki Menderes mig matit kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında: Maden Tetkik Arama Enst., Derg., 58.

 • Tchihatcheff, P., 1869, Asie Mineure: Tome IV, Paris.

 • Tekkaya, î., 1976, însanlara ait fosil ayak izleri: T.J.K. Yeryuvarı ve insan, 2, 8-10.

 • Wippern, J., 1964 a, Menderes masifinin Alpidik dağ teşekkülü içindeki durumu: Maden Teıkik Arama Enst., Derg., 62

 • Wippern, J., 1964 b, Manisa ve Uşak illerindeki zımpara yatakları: Maden Tetkik Arama Enst., derleme, rap. no: 3420, yayımlanmamış.

 • Washington, H.S., 1894, On the basalts of Kula: Amer. Jour. Sci., Vol: 47, p: 114-123.

 • Washington, U.S., 1900, The composition of Kulaite: Jour. Geol. vol: 8, p: 610-620.

 • Yalçınlar, t., 1946, Eşme civarında Miyosen`e ait bir omurgalılar faunası: îst. Üniv. Fen Fak. Mecm. C: XI, S: 2.

 • Yalçınlar, î., 1946, Yukarı Gediz vadisinde Miyosene`e ait vertebre fosilleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 1.

 • Petrochemical and Geochronological Data on Beucocratic Quartz Monzonites at The East of Çelikhan {Adıyaman-Turkey)
  Özkan Pişkin
  View as PDF

  Abstract: At about 4 km. east of Çelikhan (Adıyaman) intrusive rocks crop out in a tectonic zone. These intrusive, leucocratic quartz monzonites form a circumbscribed, post-tectonic stock which is fairly heterogeneous by itslocal compositional variations and by the presence of numerous xenoliths of various origins. A straight zone ofthermal metamorphism, rich in biotite, has developed in the former crystallophyllien rocks at the contact of theintrusion, the fragments of which are found in the lutetian sediments. These observations have been confirmed byK/Ar measurements, made on the biotites (62 m.y.) which show the age of the intrusion.

 • Quartz monzonites

 • Petrochemical

 • Geochronological

 • Adıyaman

 • Pişkin, Ö., 1972, Etude mineralogique et petrographique de la region situee â Test de Çelikhan (Taurus oriental, Turquie): Mem. Dpt. Mineral, de l`Universite de Geneve, 3, 1-152.

 • Streekeisen, A.L., 1967, Classification and nomenclature of igneous rocks: N. Jb. Mineral. Abh., 107, 144-240.

 • Yılmaz, O., 1971, Etude petrographique et geochronologique de la region de Cacas (Massif de Bitlis, Turquie): Thâse Univ. Grenoble.

 • Yoder, H.S., ve Eugster, H.P.ı, 1954, Phlogopite synthesis and stability range: Geoch. et Cosmoch. Acta, 6, 157-185.

 • The Salt Lake Basin and Natural Resources I: Geochemistry of The Brine of The Salt Lake (Central Anatolia-Turkey)
  Ali Muharrem Uygun Ersin Şen
  View as PDF

  Abstract: Hydrochemical investigations during a period, longer than one year, has shown the seasonal changes onthe brine of the Salt Lake (Central Anatolia-Turkey). Two water bodies, separated by a sill, have different chemicalcompositions. The shallow main lake has the concentration around 300-350 g/1 of dissolved material, while the deeperregion has only 80 g/1. At the end of summer, brine concentration reaches to 9,4 g/1 K + ,25,3- g/1 Mg++,640 mg/1Br-,340 mg/1 B and 305 mg/1 Li+. The seasonal concentration values of the several cations and anions and theireffects on the mineralization are discussed.

 • The Salt Lake

 • Water Geochemistry

 • Hydrochemical

 • evoporotion

 • Arıkan, Y., 1975, Tuz Gölü havzasının jeolojisi ve petrol imkanları : M.T.A. Dergisi, 85, 17-37.

 • ASTM (Am. Soc. for Testing Materials), 1969, Water - Atmosphere Analysis: ASTM, Part 23, 1036 s.

 • Baar, C.A., 1963, Der Bromgehalt als stratigraphischer Indikator in Steinsalzlagerstaetten: N. Jb. Miner, 7, 137.

 • Billings, G.K., Hitchon, B. ve Shaw, D.R., 1969, Geochemistry and origin of formation waters in the western Canada sedimertary basin, 2. Alkali metals: Chem. Geology, 4, 211-223.

 • Borehert, H., ve Muir, R.O., 1964, Salt deposits: Londra, D. van Nostrand Co., 338 s.

 • Braitsch, O., 1962, Entstehung und Stoffbesiand der Salzlagerstaetten: Berlin, Springer-Verlag, 232 s.

 • Braitsch, O. ve Herrmann, A.G., 1963, Zur Geochemie des Broms in salinaren Sedimenten. Teil I: Experimentelle Bestimmung der Br-Verteihmg in verschiedenen natürlichen Salzsystemen: Geochim. Cosmochim. Açta, 27, 361-391.

 • Collins, A.G., 1975, Geochemistry of oilfield waters: Elsevier, 496 s.

 • Degens, B.T., 1968, Geochemie der Sedimente: Springer, 282 s.

 • Erol, O., 1969, Tuz Gölü havzasının jeolojisi ve jeomorfolojisi: M.T.A. Derleme Rapor No. 4220, yayınlanmamış.

 • Holser, W.T., 1966, Diagenetic polyhalite in Recent salt from Baja California: Amer. Miner., 51, 99-109.

 • Irıon, G., 1970, Mineralogisch - sedimentpetrographische und geochemische Untersuchungen am Tuz Gölü (Salzsee), Türkei: Doktora tezi, Ruprecht Karl-Universitaet (Heidelberg), 68 s., yayınlanmamış..

 • Irıon, G.,1972, Lithium als Anreicherungsprodukt in zwei türkischen Salzseen: Die Naturwiss., 59-10, 467-468.

 • Irıon, G.,1973, Die anatoliscchen Salzseen, ihr Chemismus und die Entstehung ihrer chemischen Sedimente: Arch. Hydrobiol.. 71/4, 517-557.

 • Kühn, R., 1955, Tiefenberechnung des Zechsteinmeeres nach dem Bromgehalt der Salze: Z. Deutschen Geol. Ges., 105, 646.

 • M.T.A., 1976, Tuz Gölü havzası etüd ve aramaları fizibilite araştırması, Cilt 1, ön çalışma raporu: M.T.A., yayınlanmamış.

 • Müller, G., 1962, Zur Geochemie des Strontiums in ozeanen Evaporiten amter besonderer Berücksichtigung der sedimentaeren Coelestin lagerstaette von Hemmelte-West (Stüd-Oldenburg): Geol., 11, Beih. 35, 1-90.

 • Nissenbaum, A., 1977, Minor and trace elements in Dead Sea water: Chem. Geol. 19, 2, 99-111.

 • Rittenhouse, G., 1967, Bromine in oilfield waters and its use in determining possibilities of origin of these waters: Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 51, 2430-2440.

 • Salamon-Calvi, W. ve Kleinsorge, H., 1939, Merkezi Anadolu`da bir kaç Tuzgölünün incelenmesi hakkında rapor; M.T.A. End. Hammaddeler D. Arşiv No. 400, yayınlanmamış.

 • Uğurtag, G., 1975, Tuz Gölü havzasının bir bölümünün jeofizik yorumu: M.T.A. Dergisi, 85, 38-44.

 • U.S. G.S., 1970, Methods for collection and analysis of water samples for dissolved minerals and gases, Book 5: U.S.G.S., 160 s.

 • U.S. Salinity Lab., 1954, Handbook: U.S. Dept. Agriculture, 160 s.

 • Whelan, J.A., 1973, Great Salt Lake Utah; Chemical and physical variations of the brine, 1966-1972: Utah Geol. Min. Survey, Water Res. Bull., 17, 24 s.

 • Whelan, J.A. ve Petersen, C.A., 1977, Great Salt Lake Utah: Chemical and physical variations of the brine, Water years 1974, 1975: Utah Geol. Miner. Survey, Water Res. Bull. 22, 47 s.

 • White, D.E., Hem, J.D. ve Waring, G.A., 1963, Chemical composition of subsurface waters: U.S. Geol. Survey, Prof. Paper 440-F, Data of Geochem., 67 s.

 • Pliospalax Primitivus N. Sp. (Rodentia, Mammalia) and Anomalomys Gaudryi Gaillard from The Anchitherium Fauna of Sarıçay (Turkey)
  Engin Ünay
  View as PDF

  Abstract: Two species of micro mammals which belong to the Anchitherium fauna from Sarıçay are described. Thefirst is a new species of Pliospalax known from Turolian (Upper level of Upper Miocene) to Early Villanyian (LatestPliocene - Earliest Pleistocene) levels. It is described in Middle Astaracian (Upper level of Upper Miocene of Turkey and compared with other known species from Greece, Ukraine and Turkey. The second one is Anomalomys gaudryiknown Middle Miocene levels of European localities.

 • Anchitherium fauna

 • micro mammals

 • Pliospalax

 • Sarıçay

 • Becker-Platen, J.D., 1970, Lithostratigraphisehe Untersuchungen im Kanozoikum Sudwest-Anatoliens (Türkei). (Kanozoikum und Braunkohlen der türkei. 2): Beih. geol. Jb., 97, 90.

 • Bruijn, H. de, Dawson, D.R., Mein, P., 1970, Upper Pliocene Rodentia, Lagomorpha and Insectivora (Mammalia) from the isle of Rhodes (Greece) I, II, and III: Kon. Ned. Akad. v. Wetenschapper Proc. B 73, 5, 559-561.

 • Bruijn, H. de and. Van Der Meulen, A.J., 1975, The early Pleistocene Rodents from Tourkobounia-I (Athens, Greece) I and II: Kon. Ned .Akad. v. Wetenschappen Proc. b 78, 4, 329-332.

 • Fejfar, O., 1972, Ein neuer Verterer der Gattung Anomalomys Gaillard, 19001 (Rodentia, Mammalia) aus dem europaisehen Miozan (Karpat): N. Jb. Geol. Palaont. Abh. 141, 2, 168-193.

 • Kormos, T., 1932, Neue pliozane Nagetiere aus der Moldau. Palaeont. Z., 14, 193-200.

 • Kowalski, K., 1967, Rodents from the Miocene of Opole: Acta Zool. Cracov. t. XII, N. 1, 9-10.

 • Schaub, S., 1925, Die Hamsterartigen Nagetiere des Tertiars: Abh. Schweiz. Palaeont. Gesell., 45, 66-68.

 • Schaub, S. and Zapfe, H., 1953, Die faune der miozanen Spaltenfüllung von Neudorf an der March (CSR) Simplicidentata: Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt 1, 162.

 • Sickenberg, O, Becker - Platen, Î.D., Benda, L., Berg, D., Engesser, B., Gaziry, W., Heissig

 • Şen, Ş., 1976, Le gisement Pliocene de Çalta (Ankara, Turquie) et sa faune de Rongeurs. These Univ. Paris 6, 59-68.

 • gen, §., 1977, La faune de Rongeurs pliocenes de Çalta (Ankara, Turquie): Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., Sc. de la Terre, 61, 127-133.

 • Şen. Ş. and Bruijn, H. De, 1977, Comparaison des rongeurs du Neogene terminal de Maritsa, Çalta et Tourkobounia-1, Mediterranee orientale: Kon. Ned. Akad. v. Wetenschappen Proc. b 80 (3), 222-226.

 • Stromer, E., 1928, Wirbeltier eim Obermiocanen Flins Münchens. Abh. bayr. Akad. Wiss. Math. Naturw. Abh. 32, 24-26.

 • Topachevski, V.A. 1969, Spalacidae (en Russe): Akad. Nauk SSSR 99, Mammiferes, 3, 3, 247 p.

 • Viret, J. and Schaub, s., 1946, Le genre Anomalomys, Rongeur neogene et sa repartition stratigraphique: Eel. Geol. Helv., 49, 342-352.

 • Stratigraphy of The Ergani-Maden Region
  Sait İsmail Özkaya
  View as PDF

  Abstract: Autochthonous shelf and allochthonous/o genie sediments and magmatic rocks constitute the stratigraphy of the Ergani-Maden region. Mardin and Saymdere carbonates, and Şimşim melange of Cretaceous age, Antakred beds,, Fırat reef al limestone, and Lice sandstones of Tertiary age constitute the stratigraphy of the shelf area.Hazar flysch, Gehroz limestone, Maden olistostrome, Davudan volcanic rocks and Engene sandstones constitute theallochthonous block. These are d`splaced southward for about 30 km on  the shelf sediments. Although Maden formation has a chaotic olistostrome appearance, the stratigraphic sequence within this formation has been roughly determined. Slide blocks of limestone, volcanism and thrust faulting at the end of Miocene imparted a chaotic appearanceto this formation. Bahro ultramafic rocks form the base of the allochthonous plate. Ultramafic rocks slid southward aslenses and intruded as cold plastic masses in sediments during Upper Miocene thrust faulting. Part of the ultramafic rocks that occur within Maden formation as large masses may be of younger than Cretaceous.

 • allochthonous

 • Autochthonous

 • olistostrome

 • Ergani-Maden region

 • Bagtuğ, C. ve Açıkbaş, D., 1974, Sason-Kozluk garyaj yöresi jeolojik raporu: TPAO rapor no. 795, (yayımlanmamış).

 • Folk, R. Lr., 1968, Petrology of Sedimentary Rocks: Austin, Texas, Hemphill`s, 170 s.

 • De Righi, R. ve Cortesini, A., 1964, Gravity tectonics in foothills structure belt of Southeast Turkey: Amer, Assoc, Petroleum Geologists Bull. 48, 12, 1911-1937.

 • Sungurlu, O., 1974, VI. Bölge kuzey sahalarının jeolojisi: TPAO rapor no. 871, (yayımlanmamış).

 • Özkaya, î., 1974, Güneydoğu Anadolu Sason ve Baykan yöresi stratigrafisi: Türkiye Jeo. Ku. Bült. 17, 1, 51-71.

 • On The Fossil Fishes from the Tortonian of Çanakkale-Bayraktepe
  Kemal Erdoğan
  View as PDF

  Abstract: The Çanakkale-Bayraktepe fosiliferous bed is important in that it contains specimens of both continentaland oceanic vertebrate fossil fauna. Although, fish jaws and teeth show a littoral property, fossils of mammalianvertebrate indicate continental conditions. Littoral and continental fauna which are contemporaneous increases theimportance of this fossil bed. The explainin the fish teeth belong to Sparus aff. auratus LÎNNE, Sparus cinctusAGASSIZ, Diplodus sp. specieses which is included by the Sparidae family.

 • Tortonian

 • mammalian fossil

 • fossil fauna

 • Çanakkale

 • Bauza, R.Î., 1949, Sobre el hallazgo de los generos Box, Diplodus y Fagellus en el plaisenciense de Son Talapi (Llubi) Mallorca. Bol. soc. Espan. Hist Nat., 47, 653-655, 1 pi.

 • Bauza, R.J., 1949, Nuevas contribuciones a la fauna ictiologica fosil del Neogeno de Espana. Mem. Soc. Espan. Hist. Nat., Spec. Vol., 1946, 451-504, 3 pis.

 • Müller, A.H., 1957-70, Lehrburch der Palâozoologie, Band 3, Teil 1.

 • Ozansoy, F., 1966, Türkiye Senozoik çağlarında fosil insan formu problemi ve biyostratigrafik dayanakları. A.Ü.D.T.C.F. yayınları, sayı 172, Ankara.

 • Ozansoy, F. t 1973, Les caracteristisques faunisque du Neogene des Dardanelles. Antropoliji dergisi, sayı 6.

 • Quenstedt, A., 1867 und 1885, Atlas zum Handbuch der Petrefaktenkunde. Band I, Tab. 23, Tubingen.

 • Tekkaya, İ» 1974, Çanakkale güneydoğusundaki Bayraktepe omurgalı faunası hakkında Ön bildiri. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, sayı 81, sayfa 191-194.

 • Tobien, H., 1968, Typen und Genese tetiârer Sâugerfagerstatten. Ene. Geol. Helv., 61, 2; 549-57(5, 2 Abb., Basel.

 • Uhlig, V., 1968, Beitrâge zur Palâontologie und Geologie österreiehUngarns und des Orients. Band 18, Wien.

 • Ülkümen, N.B., 1960, Trakya ve Çanakkale mıntıkalarında bulunan Neojen Balıklı formasyonları hakkında. îst. Üniv. Fen Fak. Mo nografileri, sayı 16, İstanbul.

 • Ünay, E., 1976, Çanakkale bölgesinde bulunan Stenofiber jaegeri Kaup (Rodentia, Mamalia) kalıntıları. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, sayı 86, sayfa 93-98, Ankara.

 • Wurmbaeh, H., 1968, Lehrbuch der Zooloji, Band 11, Stuttgart.

 • Zbyszewski, G., Momtmho, F., 1950, Os peixes miocenicos Portugueses. Com. Serv. Geol. Portugal, 31, 309-412, 13 pis.

 • Zittel ,K.A.V., 1923-24, Grundzüge der Palâontologie. 2. Abteilung. Vertebrata. Mtinchen.

 • Inarticulate Brachiopods from Cambro - Ordoicivan Formations in the Western Taurus (Turkey)
  G. Termier O. Monod
  View as PDF

  Abstract: Stratigraphical positions of Craniotreta n.gen., Schizotretoides n. gen., Conotreta sp., Schizotreta sp. fromLower Ordovician and Middle Cambrian Strate of Western Taurus are discussed and their paleontological descriptionsare presented.

 • Brachiopod

 • Turkey

 • Western Taurus

 • Arthaud, F, 1970, Etude tectonique et microtectoniqui compare de domaines hercyhiens: les nappes de la Montagne Noire (France) et 1’Anticlinorium d`lglesiente (Sardaigne) : Pub. Univ. Sc. et Techn. du Languedoc (USTELA), Serie Geoh. Struct. No. 1, 175 p.

 • Bell, W.C. and Ellinwood, H.L., 1962, Upper Franconian and Lower Trempealeanan Cambrian Trilobites and Brachiopods, Wilberns Formation, Central Texas: Journ. of Pal., 35, 385-423, pl. 51-64.

 • Biernat, G., and Wiliams, A., 1970, Ultrastructure of the protegulum of some Acrotretid Brachiopods: Palaeontology, 13, 491-502, pl. 98-101.

 • Boyer, F. and Guiraud, R., 1964, Observations nouvelles sur le passage du Cambrian â 1’Ordovician dans la Montagene Noire: Bull. Soc. Geol. France., 7, 515-522.

 • Brunn, J.H. Dumont, J.F., Graciansky, P.C., Gutnic, M., Juteau, T., Marcoux, J., Monod, O., and Poisson, A., 1971, Outline of the geology of the Western Taurids: in Geology and History of Turkey; Campbell, A.S., ed., Petr. Expl. Soc. of Libya, 225-255.

 • Capera, I.C., Courtessole, R., and Pillet, J., 1975, Biostratigraphie de 1’Ordovicien inf^rieur de la Montagne (France), Tremadocien Inferieur; Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse, 3, 3-4.

 • Chuang, S.H., 1968, The larvae of a discinid (Inarticulate. Brachiopoda) : Biol. Bull., 135, 263-J72.

 • Chuang, S.H. 1971, New Interpretation of the Interpretaion of the morphology of Schizambon australis Ulrich and Cooper (Ordovicien Siphonotretid Inarticulate Brachiopod): Journ. of Pal., 45 824 - 832.

 • Colchen, M., 1967. Sur la presence de Cambrian superiur â Prochuangia et Chuangia dans la Sierra de la Demanda, Espagne: C.R. Acad. Sc., 264, sSr. D., 1687-1690.

 • Cooper, G.A., 1956, Chasyan and and related Brachiopods: Smiths. Mies. Coll. 127, publ. 4253., I. Text: 1024 p. II. 269 pl.

 • Courtessele, R., 1973, Le Cambrien Moyen de la Montagne Noire: Imprimerie d’Oc. Toulouse, 248 p.

 • Dean, W.T., 1971, The Trilobites of the Seydişehir Formation (Lower Ordovician): Brit. Mus. (Nat. Hist.) Geology, 20, 1-24.

 • Dean, W.T., and MONOD, O., 1970, The Lower Paleozoic stratigraphy of the Taurus, south of Beyşehir (Turkey): Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bull. Geol., 19. 8, 411-426.

 • Dean, W.T., 1975, Cambrian and Ordovician correlation and Triloblte distribution in Turkey: Fossils and strata, 4, 353-460.

 • Destombes, J., Sougy, J., and Willefert, S., 1969, Revisions et dĞcouvertes pal6ontologiques (Brachiopodes, Trilobites, Graptolites) dans le Cambro-Ordovicien du Zemmour (Mauritanie septentrionale) : Bull. Soc. G^ol. France, 7, 938-945.

 • Goriansky, V.U., 1969, Bezzamkovie Brachiopodi Kembriiskikh i Ordoviskikh otlojeny Severo-Zapada Russkoi Platfonny: Mat. Geol. Pol. Iskop., Severo-Zapada RSFSR, 6, 173 p.

 • Haude, H., 1972, Stratigraphie und Tektonik des Sudlichen Sultan Dag SW Anatolien: Zeit. Deutsch. Geologische Ges., 123, 411-423.

 • Matte, P., 1969, La structure della virgation hercynienne de Galice (Espage): Krav. Lab. G^ol. Fac. Sc. de Grenoble, 44, 128 p.

 • Monod, O., 1967, Presince d’une fauhe ordovicienne dans les Schistes de Seydişehir (Taurus Occidental): Bull. M.T.A., 69, 76-86.

 • özgül, N., and Gedik, I., 1973, New data on the stratigraphy and Conodont faunas of Çal Tepe Limestones and Seydişehir Formation, Lower Paleozoic of Central Taurus Range (in Turkish, abstract in English). Türkiye Jeol. Kur. Bült. 16, 2, 39-52.

 • Poulsen, W., 1971, Notes on an Ordovician acrotretacean Brachiopod from the Oslo region: Bull. Soc. Geol. Denmark, 20, 265-178.

 • Rowell, A.J., 1965, The genera of tha Brachiopod superfamilies Obolellacea and Siphonotretacea: Journ. of Pal., 36, 136-152, pl. 29-30.

 • Rowell, A.J., 1977, Valve orientation and functional morphology of the the foramen of some siphonotretacean and acrtretacean Brachiopods: Lethaia, 10, 43-50.

 • Rowell, A.J., and Krause, F.F., 1973, Habitat diversity in the Acrotrettacea (Brachiopoda, Inarticulate) ; Journ. of. Pal., 47, 791-800.

 • Termier, G. and Termier, H., 1974, Les Brachiopodes Caobriens de la Montagne Noire (Sud de la France): G£ologie M€diter., 1, 35-52.

 • Williams, A., and Wright, A.D., 1970, Shell structure of the Graniacea and calcareous Inarticulate Brachiopoda. sp. : Pal. Ass. London, 7. 51 p.

 • Yassıpmar (Şarkışla) Olisthostrome
  Ergun Gökten
  View as PDF

  Abstract: The ophiolites having melange characteristic cropping out the southeast of Şarkışla (Sivas) town have emplaced as olisthostrome during the flysch sedimentation of Lower Tertiary. Olisthostrome which has the 300 mof thickness can be followed 8.5 km laterally. The olisthostrome lies near the top of the Lower Tertiary flysch whichis interbedded volcanic materials. Deformations which is interested with slumping has been observed in the flyschbeds at the lower contact between the olisthostrome and flysch. In addition, the slumping folds have been presentedin the flyseh beds near the lower contact of the olistbostrome. Serpantinites dominates in the ophiolitic melange,which constitutes theolisthostrome. It also consist of peridotit, diabase, tuff, radiolarite and limestone olistholistes,which range size from a few dm to 0.25 km. The fossils in this limestone olistholites are of Upper Cretaceous age.The emplacement age of olisthostrome is of Middle-Upper Paleocene.

 • olisthostrome

 • ophiolite

 • flysch

 • Şarkışla

 • Abbate, E. ve diğerleri., 1970, Olistostromes and olistoliths: SedimentaiT Geol. V. 4, s. 521-557.

 • Artan, U., Sestini, G., 1971, Sivas, Zara-Beypmarı bölgesinin jeolojisi: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., No. 76, s. 80-97.

 • Blumenthal, M., 1938, Şarkî Toros mıntakasında Mekimhan - Hasançelebi - Kangal irtifamda jeolojik arattırma (Malatya ve Sivas vilayetleri): Maden Tetkik Arama Enst., Rap. 570 (yaymlanmamı§) Ankara.

 • Lahn, E., 1939, Gemerek (Sivas vilayeti Şarkıgla kazası) civarındaki linyit yatakları hakkında rapor: Maden Tetkik Arama Enst., Rap. No - 980 (yayınlanmamış) Ankara

 • Rubke, N.A., 1976, Largescale slumping in a flysch basin, south western Pyrenees: Jour. Geol. Soc, V. 132, s. 121-130.

 • Yücel, T., 1955, Kangal-Gemerek arası jeolojisi hakkında rapor: Maden Tetkik Arama Enst., Rap. No. 2336 (yayınlanmamış) Ankara

 • Description of A New Specises of Polydiexodina from Northeast of Elmadağ (Ankara Turkey)
  Yavuz Okan
  View as PDF

  Abstract: In this investigation, the description of Polydiexiodina erki n. sp. is given which is found abundantly inUpper Permian limestones, and calcareous arenites cropping out at Gensirt hill which is located in NE Elmadağ:. Thesamples were taken from Late Palaezoic sequence determined in thin sections, and the new species compared with theother well known Polydiexodina species.

 • Polydiexiodina

 • calcareous arenite

 • Elmadağ

 • Cummings, R.H. 1955, Nodosinella Brady, 1876, and associated Upper Palaeozoic genera: Micropaleontology, 1, 3, 221-238.

 • Dunbar, CO., and Skinner, J.W., 1931, New Fusulinid genera from the West of Texas: Am. Jour. Sci., 22, 252-268.

 • Erk, A.S., 1942, Etude geologique de la region entre Gemlik et . Burs a (Turquie): Mineral Research and Exploration Institute of Turkey Publication, Ankara, 296 p.

 • Folk, E.L., 1959, Practical petrographic classification of limestones: Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 43, 1, 1-38.

 • Lloyd, A.J.i, 1963, Fusulinids from the Zinnar Formation (Lower Permian) of Northern Iraq: Jour. Paleontology, Tulsa. Okla., 37, 4, 891-896.

 • John, F.S., Hotter, P.E., and Siever, R., 1972, Sand and Sands tone: Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 162-174.

 • Example of An Ancient Graben: The Haymana - Polatlı Basin
  Güner Ünadan Vedat Yüksel
  View as PDF

  Abstract: In the Haymana-Polatlı area, situated to the southwest of Ankara, occurs a Northwest to Southeast aligned basin containing some 5800 metres of Maestrichtian and Lower Tertiary sediments. On both flanks of the basin canbe observed down-to-the-basin step faulting. Examination of seismic reflection profiles transverse to the principal axisof the basin, reveals that while certain reflecting horizons of Maestrichtian and Lower Tertiary age are cut by thesefaults, others appear to continue uninterruptedly across the faults. A Paleocene andesitic volcanic phase occurred,seen as Northwest to Southeast aligned outcrops. The Maestrichtian and Lower Tertiary facies boundaries trend parallelthe basin margins. Similarly the sediments occurr;ng towards the marginal parts of the basin are marked by their coarsely granular aspect and the semicontinental character of their detritus in contrast to the finer grained and completelymarine nature of basinwa^d occurring formations. Measurements indicate a prevailing current direction from Northwestto Southeast.The preceding evidence together with other supporting data indicate that we are dealing with an ancient grabenfeature. 

 • graben

 • normal fault

 • andesitic volcanic

 • The Haymana - Polatlı basin

 • Akarsu, î., 1971, II. Bölge AR/TPO/747 No.lu sahanın terk raporu: Pet. iş. Gen. Md., Ankara (Yayımlanmamış).

 • Arpat, E. ve Bingöl, E., 1969 Ege bölgesi graben sisteminin gelişimi üzerine düşünceler : MTA Enst. Dergisi 73, 1-9, Ankara.

 • Bauer, J., 1974, Evaporites de rift: Revuse Geog. Phy. Geol. Dyn., 16, 2, 209-234, Paris .

 • Elliott, D.H., 1975, Photogeology of the Polatlı - Haymana basin: MTA Enst., Ankara (Yayımlanmamış).

 • Gökçen, S.L., 1976, Ankara-Haymana güneyinin sedimantolojik incelemesi I: Stratigrafik birimler ve tektonik: Yerbilimleri, 2, 2, 161-200, Ankara.

 • Hassan, F. ve El-Dashlouty, S., 1970, Miocene evaporites of Gulf of Suez region and their significance : Bull. Am. Assoc. Pet. Geo., 54, 9, 1686-1696.

 • MTA, 1976, Haymana-Polatlı basenindeki sismik refleksiyon etütleri: MTA, Ankara (Yayımlanmamış).

 • Reckamp, Î.U. ve özbey, S., 1960, Petroleum geology of Temelli and Kuştepe structures, Polatlı area : Pet. İş. Gen. Md. Ankara (Yayımlanmamış).

 • Rigo da Righi, M. ve Cortesini, A., 1959, Regional studies central Anatolian basin, progress report 1. Turkish Gulf Oil Com. : Pet. îş. Gen. Md., Ankara (Yayımlanmamış).

 • Robert, P., 1976, Approche de la gĞothermie des series sedimentaires par l`etude de la diagânese organiq-ue: Relation avec la tectonique profonde de l`e

 • Schimidt, G.C., 1960, AR/MEM/365-366-367 sahalarının nahai terk raporu: Pet. îş. Gen. Md., Ankara (Yayınlanmamış).

 • Sirel, E., 1975, Polatlı (GB Ankara) güneyinin stratigrafisi : Türkiye Jeo. Kur. Bült., 18, 2, 181-192, Ankara.

 • Sirel, E., ve Gündüz, H., 1976, Haymana (G Ankara) yöresindeki İlerdiyen, Kuiziyen ve Lütesiyen`deki Mummulites, Assilina ve Alveolina cinslerini nbazı türlerinin tanımlamaları ve stratigrafik dağılımları: Türkiye Jeo. Kur. Bült., 19, 1, 31-44, Ankara.

 • TGO (Turkis hGulf Oil Co.), 1959, Seismic survey Polatlı project, Polatlı-Turkey: Pet. îş. Gen. Md., Ankara (Yayınlanmamış).

 • Ünalan, G., Yüksel, V., Tekeli, T., Gönç, O., Seyirt, Z. ve Hüseyin, S., 1976, Haymana-Polatlı yöresinin (GB Ankara) Üst Kretase - Alt Tersiyer stratigrafisi ve paleocoğrafik evrimi: Türkiye Jeo. Kur. Bült., 19, 2, 159-176, Ankara.

 • Yüksel, S., 1970, Etude geologique de la region d`Haymana (Turquie central e): These Fac. Sci. Univ. Nancy, Fransa.

 • ISSUE FULL FILE
  View as PDF