Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1986 AĞUSTOS Cilt 29 Sayı 2
COVER
View as PDF
COPYRIGHT PAGE
View as PDF
CONTENTS
View as PDF
The Geology of the Area Between Ballıdağ and Çangaldağı (Kastamonu)
Mustafa Aydin Ömer Şahintürk Hüseyin Sebat Serdar Yakup Özçelik İbrahim Akarsu Ayhan Üngör Ahmet Reha Çokuğraş Sancar Kasar
View as PDF

Abstract: There are two different types of basements in investigated area. To the east of Daday-İnebolu line, basement is composed of phyllites, slates and metaophiolites which are Triassic to Lower Jurassicin age. These are Paleotethyan deposits which were crossed by intrusions and extrusions in the earlyDogger age. Precambrian and Paleozoic units crop out around Karadere stream to the west part ofDaday-inebolu line. In the Karadere Stream, rocks of Upper Cambrian and Lower Ordovician overliethe units of Precambrian age with primary stratig raphic contact. Paleozoic units form Cambrian toCarboniferous show two regressive sequences. Per mo-triassic sediments which was deposited in a continental environment overlie older sediments with an angular unconformity. The collision betweenGondwana and Laurasia continents caused overth rusting. So, Paleozoic assemblages that belong toGondwana cantinent overthrusted the Paleotethys deposits such as slightly metamorphosed flysch faciesand metaophiolites, form S-SW to N-NE in Dogger. Tectonic features which are caused by this collisioncan be distinguished in the investigated area. Sediments which are younger than Upper Liassic, covered all these tectonic features and older units, tra nsgressively. Transgression progresses continuouslyuntil Upper Paleocene. Island arc volcanic activity which belongs to north dipping Neotethyan subduction zone beneath the Pontides, started in pre-Aibian times. Eocene sediments which were deposited onthe older units with an angular unconformity show different facies in the investigated area. Variousterrestrial deposits are developed during Neogene. These are followed by young alluvium. 

 • flysch

 • Island arc

 • slates

 • Kastamonu

 • Akarsu, î., Aydın, M., 1977, Durağan, Boyabat Taşköprü ve Çatalzeytin İlçeleri civarının ön jeoloji Raporu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap. no : 1183, yayınlanmamış.

 • Akyol, Z., Arpat, E., Erdoğan, B., Göğer, E., Güner, Y., Şaroğlu, F., Şentürk, I., Tütüncü, K., ve Uysal, Ş., 1974, Cide Kurucaşile dolaylarının jeoloji haritası. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Türkiye Büyük Ölçekli Jeoloji Haritaları Servisi.

 • Arıç-Sayar, C, 1969, Boğaziçi arazisinde Ordovisiyen conulariaları. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 12: 140-159

 • Arpat, E., Tütüncü, K. ve Uysal, Ş., 1978, Safranbolu yöresinde Kambriyen-Devoniyen istifi. Türkiye Jeoloji Kurumu, 32. Bilimsel Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri Kitabı, 67 s.

 • Ataman, G., Yılmaz, O., ve Ertürk, O., 1977, Diyajenez-ankimetamorfizma geçişinin illi t kristallik derecesi ile araştırılması (Batı Pontidlerde bir deneme). Yerbilimleri, 3. (1-2): 145-160

 • Aydın, M., ve Serdar, H. S., 1979, Gerze, Alaçam, Bafra, Vezirköprü, Durağın sınırlı sahanın jeolojisi ve petrol olanakları. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap. no: 1448, yayınlanmamış.

 • Aydın, M., Üngör, A., ve Kasar, S., 1980, Azdavay, Ağlı, Küre, İnebolu, Cide yöreleri çalışmaları hakkında ön jeoloji rapor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap. no: 1538 yayınlanmamış.

 • Aydın, M., Şahintürk, Ö., Özçelik, Y., ve Çokuğraş, R., 1982, Cide Ulus, Azdavay, Araç, Daday İlçeleri ile sınırlı sahanın jeolojisi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 1644, yayınlanmamış.

 • Aydın, M., Şahintürk, Ö., ve Özçelik, Y., 1984, Araç, Daday, Karadere dolaylarının jeolojisi ve hidrokarbon olanakları. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 1948, yayınlanmamış.

 • Blumenthal, M., 1940, Geologie des Chaines Pontiques Entre la Vallee du Gökırmak et la Mer Noire. Maden Tetkik Arama Enstitüsü., rap., no: 1067

 • Charles, F., 1930, Observations sur le Devonien et le Carbonifere du Nord de l`Anatolie. C.R.A.S., Paris.

 • Charles, F., 1931, Note sur le Houiller d`Amasra (Asie Mineure). Ann. Soc. Geol. de Belgique, 54: 151-178, Liege.

 • Ergun, O.N., 1980, Sinop, Samsun Havzası, Gerze, Dikmen dolayları tortul istifinin sedimantolojik incelemesi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 1496, yayınlanmamış.

 • Fratschner, W., 1953, Erster Bericht über eine Feldreise im Raum Kurucaşile-Eflâni-Cide. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, rap., no : 2061, yayınlanmamış.

 • Fratschner, W., 1955, Voirschlag für ein Schüfbohrprogramm im Karbon-Aufbruch Kırmacı-Maksut. Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsü, rap., no: 2605, yayınlanmamış.

 • Geis, H.P., 1954, Karadeniz taşkömürü prospeksiyon bölgesi dahilinde İnebolu, Küre, Abana sahasında yapılan jeolojik löve neticeleri. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, rap., no: 2973.

 • Graney, W.S., 1939, Ueberlick über die bisherigen Aufschlussarbeiten und Ergebnisse in östlichen anatolischen Steinkohlbecken. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, rap., no: 4, 64-68

 • Haas, W., 1968, Das Alt-Palaozoikum von Bithynien : N., Jb., GeoL, Palâont., Abh., 131 : 178-242

 • Kaya, O., 1973, The Devonian and Lower Carboniferous stratigraphy of the Istinye, Bostancı and Büyükada Sübareas. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Kitaplar Serisi, sa., 40-143 sa.

 • Ketin, I., ve Gümüş, Ö., 1962, Sinop, Ayancık ve güneyinde, III. bölgeye dahil sahaların jeolojisi hakkında rapor. I, II. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 213-218 yayınlanmamış.

 • Kipman, E., 1974, Sakarya, Çamdağ alanının jeolojisi. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, doktora tezi, yayınlanmamış.

 • Kovenko, V., 1939, Karadeniz Sahil mıntıkasının İnebolu kısmında kâin bazı madenlere (mangenez, civa) yapılan ziyaret hakkında rapor. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, rap. no: 860, yayınlanmamış.

 • Kovenko, V., 1944, La metallogenie de Fancien gite de pyritte cuivreuse de Küre, du gite nouvellement trouve d`Aşıköy et de la zone cotiere de la Mer Noire. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Mecmuası, 2.

 • Kubler, B., 1980, Les premiers slades de la diagenese organique et de la diagenese minerale. Bull Ver., Schweiz Petroleum GeoL, Vol., 46, no: 110, sa: 1-22

 • Kutluk, H., ve Bozdoğan, N., 1981, IV. Bölge Üst Paleozoyik-Alt Mesozoyik çökelîeri palinoloji ön raporu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Araştırma Grubu, rap., no: 1545, yayınlanmamış.

 • Saner, S., Taner. İ., Aksoy, Z., Siyako, M., ve Burkan, K.A., 1979 Karabük, Safranbolu yöresinin jeolojisi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 1322, yayınlanmamış.

 • Serdar, H., ve Demir, O., 1983, Bolu, Mengen, Devrek dolayının jeolojisi ve petrol olanakları. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 1781, yayınlanmamış.

 • Sungurlu, O., 1975, Sinop Sahalarının petrol imkânları. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arama Grubu, rap., no: 908, yayınlanmamış.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., ve Ketin, İ., 1980, Remnants of Pre-Late Jurassic Ocean in Northern Turkey. Geological Society of America Bulletin, Part I, v. 91, p. 599-609, 8 figs.

 • Taugourdeau, P., ve Abdüsselâmoğlu, S., 1962, Presence de Chitinosoaries dans le Siluro-Devonien turc des environs d`İstanbul. Extrait du C.R. S.S. de la Soc. GeoL de France du Novembre, 238.

 • Tokay, M., 1952, Karadeniz Ereğlisi, Alaplı, Kızıltepe, Alacaağzı Bölgesi jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, sa., 42-43, 1-35 s.

 • Yalçınlar, İ., 1956, İstanbul`da bulunan graptolitli Silür şistleri hakkında not. İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 4: 157-160.

 • Yılmaz, O., 1980, Daday, Devrekani Masifi kuzeydoğu kesimi litostratigrafi birimleri ve tektoniği. Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Enstitüsü, Yerbilimleri Dergisi, cilt 5-6, s., 101-135

 • Yılmaz, O., ve Boztuğ, D., 1984, İllitin kristallik derecesi yöntemiyle Büyükçay-Elmalıçay granitik sokulumundaki dokanak (Kontakt) metamorfizmasmm incelenmesi. Doğa Bilimleri Dergisi, seri B, cilt 8, sayı: 3

 • Zıjlstra, G., 1952, Report on the Azdavay Carboniferous inlier. Maden Tetkik ve Arama Ensti- ` tüsü, rap., no: 2033, yayınlanmamış.

 • A Recent Example About the Influence of the Sea Bottom Thermal Springs Upon the Organic Life (Ilıca - Çeşme-İzmir)
  İbrahim Engin Meriç
  View as PDF

  Abstract: A thermal spring of 55°-58° C is found at 2.50 m depth within the marine area, inside thebreakwater at Yıldızburnu of-Ilıca Bay (Çeşme-İzmir). From the points of quantity and species, Foraminifera living in close proximity to the spring exhibit significant differences then the ones living in normalmarina! conditions outside the thermally influenced area. 

 • breakwater

 • Foraminifera

 • Çeşme

 • İzmir

 • Ballard, R. D., 1976, Window on earth`s interior National Geographic, 150, 2, 228-249.

 • Ballard, R. D. ve Grasse, J. F., 1979, Feturn to cases of the deep : National Geographic, 156, 5, 689-707.

 • Başkan, E. ve Canik, B., 1983, Türkiye sıcak ve mineralli sular haritası Ege Bölgesi : M.T.Â. Enst. Yayınları, No : 189.

 • Corliss, J. B. ve Ballard, R. D., 1977. Oases of life in 440-453.

 • Çağlar, K.Ö., 1947, Türkiye maden suları ve kaplıcaları.:M. T. A. Enst. Yayınları, seri B, No : 11.

 • Enright, J. T., Newman, W. A., Hessler, R. R. ve McGo- . comunities : Nature, 289, 218-220.

 • Meriç, E., 1983, Okyanus dibi vahaları : Yeryuvarı ve însan, 8, 1, 3-6.

 • Sözeri, B., 1966, İzmir, Çeşme Ilıcası plaj kumlarm Türkiye Jeol. Kur. Bült, 10, 1-2, 143-154, 1-6.

 • Sedimentology and Petrology of the Upper Cretaceous Lower Tertiary Sequences in the Eastern and Western Part of the Haymana Area (SW Ankara)
  Haluk Çetin İsmail Hakki Demirel Sungu L. Gökçen
  View as PDF

  Abstract: This study is intended to provide some critical sedimentological and petrological data frompreviously poorly known seqences on the northern flank of the Haymana anticline. Information has beenprovided on the paleocurrents, thin section petrography, heavy minerals and clay minerals of the Upper Cretaceous-Eocene rocks in this region. The sue cessions of the eastern and western parts of the Haymana area consist of deep marine sediments, such as resedimented conglomerates associated with bioolastic and epiclastic sandy turbidites. The general sequ- ence starts with a sandy turbidite formation (HaymanaFormation-Maestrichtian) including conglomerates (wh ich are more abundant in the western area) and continues upwards with the olistolith bearing bioclastic limestone Yeşilyurt Formation. (Montian-Thanetian)which is followed by coarse grained sandstones with conglomerates of the Ilgmlıkdere Formation (Ilerdian). This is overlain by thiribedded sandstones and marls of the Eskipolatlı Formation (Ilerdian-Cuisian)succeeded by the Yamak Formation. In the western area the Yamak Formation consists of amalgamatedsandstones, marls and conglomerates, while in the east the same time interval is represented by theÇayraz Formation (Cuisian-Lutetian) consisting of alternating nummulitic limestones and shales. Paleocurrent directions derived from abundant primary sedimentary structures indicate consistent sedimenttransport from NNW. The composition of the silici lastic sediments demostrates that this northern source of the terrigeneous detritus in the lower formations consisted mainly of magmatic rocks, with metamorphic associates. However, in the upper formations (Eskipolath and Yamak/Çayraz) metamorphicsources became dominant, although magmatic detri tuc was still being supplied. The ill sorted greywacketype sandstones plot in the area of the «subduction complex» on the compositional triangular diagramsof Dickinson (1982), but the overall fields tend to overlap with the fore-arc basin area.

 • clay

 • sandstone

 • conglomera

 • Haymana

 • Andel, Van Tj. H., 1958, Origin and classification of Cretaceous, Paleocene and Eocene sandstones of western Venezuela : A.A.P.G. Bull. 42, 734- 763.

 • Ataman, G. ve Gökçen, S. L., 1975, Determination of source and paleoclimate from the comparison of grain and clay fractions in sandstones : A case study : Sediment. GeoL, 13, 81407.

 • Ataman, G. ve Gökçen, S. L., 1976, Erzincan-Refahiye bölgesi sedimanter jeolojisi III : Oolistostrom ve türbidit fasiyesleri kil mineralojisi. Yerbilimleri., 2 (2), 242-253.

 • Balagopal, A. T. ve Srivastava, V.K., 1973, Petrography and clas silici taion of the arenites of the Chari Serices in the Jurassic rocks Kutch, Gujarat (India) : Sediment. GeoL, 10, 215-224.

 • Batman, B., 1978 a, Haymana kuzeyinin jeolojik evrimi ve yöredeki melanjm incelenmesi I: Stratigrafi birimleri: Yerbilimleri., 4 (1-2), 95-124.

 • Batman, B., 1978 b, Haymana kuzeyinin jeolojik evrimi ve yöredeki melanjm incelenmesi II : Tektonik ve jeolojik evrim, Yerbilimleri., 4 (1-2), 125-134.

 • Buller, A. T., ve McManus, J., 1972, Simple metric sedimentary statistick used to recognise different environtments : Sedimentology., 18, 1-21.

 • Buller, A. T. ve McManus, J., 1973 a, Modes of turbidite deposition deduced from grain-size analyses. GeoL Mag., 109, 491-500.

 • Buller, A. T. ve McManus, J., 1973 b, Distinction among pyroclastic deposite from their grain-size frequency distributions : J. GeoL, 81, 97-106.

 • Çetin, H., 1983, Haymana (SW Ankara) doğusundaki Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin sedimantolojik ve sedimanter petrolojik incelenmesi. H. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Master Tezi. 106 s., 2 Ek, Beytepe-Ankara

 • Chilingar, V. G., Bissel, M. J. Fairbridge, R.W. 1967, Carbonate rocks. Elsevier Publishing Company. Amsterdam. London, New York.

 • Demirel, Î. H., 1983, Haymana (SW Ankara) batısındaki Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin sedimantolojik ve sedimanter petrolojik incelenmesi : H. Ü. Fen Bilimleri Ens. Master Tezi, 147 s., 2 Ek, Beytepe-Ankara.

 • Dickinson, W. R., 1982 Compositions of sandstones in Circum-Pasific Subduction Complexes and fore-are basins : A. A. P. G. Bull., 66 (2), 121- 137.

 • Folk, R. L., 1959, Stages of textural maturity in sedimentary rocks: J. Sediment. Petrol., 21, 127- 130.

 • Folk, R. L., 1968, Petrology of sedimentary rocks. Hamphill`s, Austin, Texas, 170 s.

 • Folk, R. L. ve Ward, W. C, 1957, Brazos rivers bar; a study in the significance of grain-size parameters : J. Sedim. Petrol., 27, 3-26.

 • Folk, R. L., Andrews, P. B. ve Lewis, D.W., 1970, Detrital sedimenüary rock classification and nomenclature for use New Zealand. N. Z. J. Geol. Geophs., 13, 937-968.

 • Gökçen, S. L., 1976 a, Haymana güneyinin sedimantolojik incelenmesi (SW Ankara). H. Ü. Doçentlik Tezi, 192 s,, 5 Ek. Beytepe-Ankara.

 • Gökçen, S. L., 1976 b, Ankara-Haymana güneyinin sedimantolojik incelenmesi I : Stratigrafik birimler ve tektonik : Yerbilimleri., 2 (2), 161-199.

 • Gökçen, S. L., 1976 c, Ankara-Haymana güneyinin sedimantolojik incelenmesi II : Sedimantoloji ve paleoakmtılar : Yerbilimleri., 2 (2), 201-235.

 • Gökçen, S. L., 1977 a, Ankara-Haymana güneyinin sedimantolojik incelenmesi III : Bölge tortullaşma modeli ve paleocoğrafya : Yerbilimle^ ri., 3 (1-2), 13-23.

 • Gökçen, S. L., 1977 b, Haymana (SW Ankara) güneyindeki tortul istifinin sedimanter petrolojik incelenmesi : M. T. A. Derg., 89, 99417.

 • Gökçen, S.L., 1980, Petrology of Paleogene flysch sandtones of the Haymana basin, Central Anatolia -Turkey : Internat. Assoc. Sedimentologists, 1st. Eur. Mtg., Abs. 2, 127-130, Bochum-Germany.

 • Gökçen, S? L., 1981, Zara-Hafik güneyindeki Paleojen istifinin sedimantolojisi ve paleocoğrafik evrimi : Yerbilimleri., 8, 1-26.

 • Gökçen, S. L., ve Özkaya, İ., 1981, Olistostrom ve türbidit fasiyeslerinin Diskriminant Analizi ile ayrımı : Yerbilimleri., 8, 41-52.

 • Gökçen, S. L. ve Kelling, G., 1983, The Paleogene sand rich submarine-fan complex, Haymana Basin, Turkey : Sediment. GeoL, 34, 219-243.

 • Gündoğdu, M.N., 1982, Neojen yaşlı Bigadiç sedimanter beseninin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi : H. Ü. Yerbilimleri Ens. Doktora Tezi, 386 s. Beytepe-Ankara.

 • Gündoğdu, M. N. ve Yılmaz, O., 1983. Kil mineralojisi yöntemleri : I. Ulusal Kil Simpozyumu Bildirileri. Ç. Ü. Toprak Böl. Adana-Türkiye, 319- 330.

 • Kazancı, N., 1975, Çaldağ antiklinalinin stratigrafik ve sedimantolojik etüdü : T. B. T. A. K. V. Bilim Koııg., Tebliğ Öz., 49-56.

 • Meriç, E. ve Görür, N., 1980, Haymana- Polatlı havzasındaki Çaldağ kireçtaşmm yaş konağı : M. T. A. Derg., 93/94, 137-141.

 • Millot, G., 1964, Geoloqie des Argiles. Masson, Paris, 439 s.

 • Norman, T. ve Rad, M.R., 1971, Çayraz (Haymana) civarının Harhor (Eosen) formasyonundan alttan üste doğru doku parametrelerinden ve ağır mineral bolluk derecelerinde değişmeler: T. J. K., Bült, 14, 205-225.

 • Norman, T. N., Gökçen, S. L. and Şenalp, M., 1980, Sedimentation pattern in central Anatolia at the Cretaceous- Tertiary Boundary; Cretaceous Research, 1 : 61-84.

 • Passega, R., 1957, Texture as sharacteristic of clastic deposition : A. A. P. G. Bull., 41, 1952-1984.

 • Passega, R., 1977, Significance of CM diagrams of sediment deposited by suspension : Sedimentology., 24, 723-733.

 • Passega, R. ve Byramjee, R.; 1969 Grain-size image of clastic deposits : Sedimentology., 13, 232- 252.

 • Petti John, F. J., 1954, Classification of sandstones : J. Geol, 62, 360-365.

 • Pettijohn, F. J., Potter, P. E. ve Siever, R., 1972, sand and sandstones: Springer Verlag., Heidelberg, 618 s.

 • Sirel, E. ve Gündüz, H., 1976, Haymana (G Ankara) yöresi ilerdiyen, Küviziyen ve Lütesiyen`deki Nümmülites Alveolina cinslerinin bazı türlerinin tanımlamaları ve stratigrafik dağılımları : T. J. K. Bült., 19 (1), 31-44.

 • Şenalp, M. ve Gökçen, S. L., 1978, Haymana (GB Ankara) yöresindeki petrollü kumtaşlarmm se dimantolojik incelenmesi : T. J. K. Bült., 21 (1), s. 121-134.

 • Toker, V., 1979, Haymana (GB Ankara) Üst Kretase planktonik foraminiferaları ve biyostratigrafik incelenmesi: T. J. K. Bült., 22 (1), 121-134.

 • Toker, V., 1980, Haymana (GB Ankara) nannoplanktonlarla biyostratigrafik incelenmesi : 34. Türkiye Jeoloji Bilimsel Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri, 61-63.

 • Travis, R. B., 1970, Nomenclature for sedimentary rocks : A. A. P. G. Bull., 54, 1095-1107.

 • Ünalan, G., Yüksel, V., Tekeli, T., Gönenç, D., Seyirt, Z. ve Hüseyin, S., 1976, Haymana-Polatlı yöresinin Üst Kretase-Alt Tersiyer stratigrafisi ve paleocoğrafik evrimi : T. J. K. Bült., 19 (2), 159-176.

 • Yüksel, S., 1970, Etude geoloqie dela region D`Haymana (Turquie Centrale). Fac. Des. Sci. De. FUniv. de Nancy, These., 179 s.

 • Yüksel, S., 1973, Haymana yöresi tortul dizisinin düşey yönde gelişimi ve yanal fasiyes dağılışı; M. T. A. Derg., 80, s. 50-53

 • Fluorite-Barite Mineralization of Akkaya (Feke-Adana) and Genetical Problema
  Ali Serdar Özüş Süleyman Servet Yaman
  View as PDF

  Abstract: The fluorite and barite mineralization are observed within the Cambrien limestones inKatlar ridge locality, 1,5 km. east of Akkaya village in the Eastern Taurus Region.The paragenesis consists of calcite, barite and quartz for the barite veins; and of calcite, whiteviolet fluorite, barite and quartz for the fluorite viens which trends NW-SE. Fluid inclusion studies onthe fluorites have shown a homogenous spread, on single phase, primary and secondary inclusions andit has been concluded that the mineralization can not be of, hydrothermal origin. In addition, lanthanid spectrums of fluorites suggest that the mineralization can not be derived from the hydrothermalsolutions but it may be derived from the carbonate environments.From the study of the data obtained both from field and laboratory, it may be suggested that thefluorite-barite mineralization formed epigenetically, in fracture systems directly from formation watersor by the remobilisation of dispersed elements arfec ted by groundwater. 

 • fluorite

 • barite

 • Eastern Taurus

 • Adana

 • Abdüsselamoğlu, Ş., 1959. Yukarı Seyhan Bölgesinde Doğu Torosların Jeolojik Etüdü; M.T.A. Enst. Derleme Rap., 2668, Yayımlanmamış.

 • Ayhan, A., 1982. Burhan mahallesi - Yuları köyü arasında bulunan galenitli barit yatakları (Gazipaşa-Antalya): Türkiye Jeol. Kur. Bült., 25-2, 105-117.

 • Blumenthal, M.N., 1941. Niğde ve Adana Vilâyetleri Dahilindeki Torosların Jeolojisine Umumi Bir Bakış; M.T.A. Seri B, No. 6, 48 s.

 • Braetter, P., Heint, J.K., Joahim, L., Moeller, P., Roesick, U. ve Szacki, W., 1972. Fractionation of the rare earth elements in fluorites : Erz.

 • Dağhoğlu, C, Öztürk, E., 1978. Adana-Saimbeyli-Beypınarı ve civarı fosfatlı oolitik demir zuhurları jeoloji raporu: M.T.A. Enst. Derleme Rap., 1564, Yayımlanmamış.

 • Deicha, G., 1955. Les lacunes des cristaux et leurs inclusions fludes : Masson et Cie, 126 p., Paris.

 • Demirtaşlı, E., 1967. Pınarbaşı-Sarız-Mağara ilçeleri arasındaki sahanın litostratigrafi birimleri ve petrol imkânları: M.T.A. Enst. Derleme Rap., 4389, Yayımlanmamış.

 • Grappin, C, Treuil, M., Yaman, S., Touray, J.C., 1979, Le spectre des terres rares de la fluorine en tant C[ue marqueur des proprietes du milieu de depot et des interactions entre solution mineralisantes et roehes sources: Mineralium Deposita, 14, 297-309.

 • Henden, î., Önder, E., 1980, Attepe (Mansurlu) demir madeninin jeolojisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23-2, 153-163.

 • İplikçi, E., Ayhan, A., 1978. Adana iline bağlı Kozan, Feke, Saimbeyli civarının jeolojik etüdü: M.T.A. Enst. Derleme Rap., 7673, Yayımlanmamış.

 • Jebrak, M., Touray, J.C., Walsh, N., 1983. Les terres rares dans les mineraux calciques (Carbonates, fluorine, scheelite), outil de la prospection miniere : Principaux Resultats scientifiques et Techniques du B.R.G.M., 95-96

 • Kuşçu, M., 1984. Göktepe (Ermenek-Konya) kuzey kesimi Pb-Zn zuhurlarmdaki fluoritlerin yitrium içerikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 27-1, 57-59.

 • Marchand, L., 1976. Contribution a Fetude de la distribution des lanthanides dans la fluorine: These Üniversite d`Orleans, 92 s.

 • Metin, S., Demirtaşlı, E., ve Ayhan, A., 1983. Autochthons, paratochthons and ophiolites of the eastern Taurus and Amanos mountains: International symposium on the geology of the Taurus Belt, field quide book, pp. 7-12.

 • Özgül, N., Metin, S., Göğer, E., Bingöl, î. ve Baydar, O., 1973. Tufanbeyli dolayının Kambriyen ve Tersiyer kayaları: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 16-1, 65-78

 • Özgül, N., 1976. Torosların bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19-1, 65-78.

 • Özüş, A.S., 1985. Akkaya köyü (Feke-Adana) Fluorit - Barit Mineralleşmesinin Metalojenik İncelenmesi : Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enst., Master Tezi, 70 s., Adana.

 • Previtali, F., 1966. Ksenit Köyü (Feke-Adana) ve Karsantı (Karaisalı-Adana) civarındaki demir yatakları: M.T.A. Enst. Derleme Rap. 4033, Yayımlanmamış.

 • Roedder, E., 1979 Fluid Inclusions as Samples of Ore Fluides : Barnes, H.L., Ed., geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits de : John Wiley and Sons Inc., New York, 798 s.

 • Ronov, A., Balashov, Y., Miodisov, A., 1967. Geohemistry of the rare earths in the sedimentary cycle. Geochemistry International, 4, 1-17.

 • Routhier, P., 1963. Gisements Metallife`res. Masson e t Cie. Paris, 1450 s.

 • Schneider, H.J., Möller, P., Parekh, P.P., 1975. Rare earth elements distrubution in fluorites and carbonate sediments of the Esast-Alpine in the Nordlich Kalkalpen Mineral. Deposita, 10, 330-344.

 • Tutkun, S.Z., 1984. Saimbeyli (Adana) yöresinin stratigrafisi : Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri. A Yerbilimleri, 1-1, 31-40.

 • Yaman, S., 1981. Sıvı Kapanımlar : Yeryuvarı ve İnsan, 6/3-4, 78-86.

 • Yaman, S., 1984. Bayındır fluorit filonlarmm termo -optik analizi: Yerbilimleri, 11, 23-33.

 • Yaman, S., 1985. Bayındır fluorit filonlarmda nadir toprak elementleri jeokimyası: Jeoloji Mühendisliği Derg. 25, 3945.

 • Seismic Zonation in the Vicinty of Bolu for Eartquake Hazard Minimization
  Hasan Tahsin Aktimur Şerafettin Ateş Atila Oral
  View as PDF

  Abstract: Although Turkey lies along an impor tant earthquake belt, research activities concerningthe minimization of earthquake hazards are not carried out at adequate levels.The object of this study is to construct a seis mic zonation map in the Bolu region showing theintensity distribution and accelaration rate of the possible future large earthquakes and to help theimplementation of various aspects of minimization of Earthquake hazard.The expected magnitude of the possible large earthquakes along this section of the North Anatolian Fault zone was computed to be 7.3 or higher. It is proposed that the epicenters of such earthquakes can be located on every point within the active fault zone.It is suggested that, the zones defined as very violent and violent should be used for forestry andagricultural purposes.

 • earthquake

 • seismic

 • North Anatolian Fault

 • Bolu

 • Âktimur, T., Algan, Ü., Ateş, Ş., Oral, A., ve Unsal, Y., 1983, Bolu ve yakın çevresinin yerbilim sorunları ve muhtemel çözümleri: M.T.A. Rap. n o: 7387, yayımlanmamış.

 • Allen, C.R., 1969, Active faulting in Northern Turkey: Contribution No. 1577, Division of Geological Sciences, California Institute of Technology 33 s.

 • Ailen, C.R., 1975, Geological criteria for evaluating seismicity: Geol. Soc. of Am. Bull., 86, 1041 -1057.

 • Ambraseys, N.N., 1970, Some characteristic features of the Anatolian fault zone: Tectonophysics, 9, 143-165.

 • Ambraseys, N.N., 1971, Value of historical records of earthquakes : Nature, 232, 375-379.

 • Arpat, E., 1977, Karakaya yöresinin depremselliği raporu: M.T.A. Temel Arş. Dai. Yayımlanmamış.

 • Battıs, J., 1981, Regional modification of accaleration etlenuation functions: Bull. Seis. Soc. Am. 71 no 4, 1309-1321.

 • Bonilla, M.G., 1976, Historic surface faulting in continental United States and adjacent parts of Mexico -i- U.S. Geol. Survey open-file rept., 335: U.S. Atomic Energy Comm. TID-21124, 36 s.

 • Bonilla, M.G., 1970, Surface faulting and related effects: Wiegel, R.L., ed Earthquake engineering de, Prentice Hall, New York, 47-74.

 • Borcherdt, R.D., ed., 1975, Studies for seismic zonation of the San Fransisco Bay region: U.S. Geol. Survey Professional papers 941, ArA

 • Borcherdt, R.D. ve Gibbs, J.F., 1976, Effects of local geological conditions in the San Fransisco Bay region ground motions and the intensities of the 1906 Earthquake: Bull, of the Seis. Soc. of Am. 66, no 2, 467-500.

 • Canik, B., 1980, Bolu sıcak su kaynaklarının hidrojeolojisi: Selçuk Üniv. Fen Fak. yayınları, 1, 74 s.

 • Chinnery, M., 1969, Earthquake magnitude and source parameters: Bull. Seis. Soc. Am. 59, 1969-1982.

 • Dewey, M., 1976, Seismicity of Northern Anatolia: Bull. Seis. Soc. Am. 66, 843-868.

 • Ezen, U., 1981, Kuzey Anadolu Fay zonunda deprem -kaynak parametrelerinin magnitüdle ilişkisi: Deprem Araş. Enst. Bült. 32, 53-77.

 • Karnik, V., 1972, Seismicity of the Evropean area: Part 2 Reidel, Dordrecht.

 • Ketin, î., 1948, Uber die tectonisch-mechanischen folgerungen aus den grossen Anatolischen Erdbeden des letzten: Dezenniumus, Geol. Rundschau 36, 77-83.

 • Ketin, t., 1957, Kuzey Anadolu deprem fayı: Î.T.Ü. der. cilt 5, no 2,

 • Me Cann, M.W., Souter, J.R.F. ve Shah, H.C., 1980, A Technical note of pgaintensity relations with applications to damage estimation: Bull. Seis. Soc. Am. 70, no 2, 631 - 637.

 • Lamar, D.L., Merifield, P.M. ve Proctor, R.J., 1973, Earthquake recurrence intervals on major faults in Southern California : Moran, D.E., Slosson, J.E., Stone, R.O. ve Yelverton, C.A., ed., Geology, Seismicty and Enviromental impact da, Assoc Eng. Geol., University Publishers, Los Angeles, 265-276.

 • Ohanaka, M., 1978, Earthquake-Source parameters related to magnitude : Geophys. J. Royal, Astr. Soc. 55, 45-66.

 • Page, R.A., Boore, D.M., Jorner, N.B. ve Coulter, H.W., 1972, Ground motion values for use in the seismic desing of the trens-Alaska pipeline system: U.S. Geological Survey Circular 627, 23 s.

 • Peak, W. W., 1973, Conservatism in the selection of desing earthquakes for safety of dams in California: Moran, D.E., Slosson, J.E., Stone, R.O. ve Yelverton, C.A. ed., Geology seismicity and enviromental impact da, Assoc Eng. Geol?, University Publishers Los Angeles.

 • Ploessel, M.R. ve Slosson, J.E., 1974, Repeatable high ground accelerations from earthquakes: California Geology, 27, 195-199.

 • Schnabel, P.B. ve Seed, HİB., 1973, Accelerations in rock for earthquakes in the Western United States: Bull. Seismological Soc. Am. 63, 501 -506.

 • Seed, H.B., Mararta, R., Lysmer, J. ve Idriss, I.M., 1976, Relationships of maxsimum acceleration maxsimum velocity, etistance from suorce and local site conditions for moderately strong earthquakes : Bull. Seis. Soc. Am. 66 no 4, 13284342.

 • Seekins, L.C., Hill, D.P. ve Hanks, T.C., 1978, Shear -Wave velocity structae near oroville, California: Bull. Seis. Soc. Am. no 3, 691-697.

 • Tabban, A., 1979

 • Tather, W. ve Hanks, T.C., 1973, Source parameters of Southern California earthquakes: J.G.R., 78, 8547-8576.

 • Bspositional Environments of the Paleozoic Sediments in the Amanos Mountains and Palegeographic Evolution of the Region
  Mehmet Önalan
  View as PDF

  Abstract: In the core of Amanos anticline, in sout hern Turkey, there is a Paleozoic sequence that runsthrough Precambrian and Cambrian in the Devonian.In this study, we have investigated the depositional environments and paleogeographic evolutionof the sedimentary rocks, at the lowest part of which there exists the Precambrian Eğribucak formation. This unit consist of alternating graywacke and lami nated shale and contains scour marks, tool marksand trace-fossils as horizontal burrows. The Eğribu cak formation was formed in a deep marine environment where turbidite cycles could develop.The Cambrian Eğrek formation consists of qu artzarenites that unconformably overlies the Eğribucak formation. The Eğrek formation settled in a shal low shelf environment where waves and storms werepredominant.The Koruk formation consist of dolomicrite, int ramicrite, intrasparite, micrite and dolomite. ThisCambrian formation, which involves certain oolites, stromatolites and bird`s-eye structures, was deposites in a low energy stable shelf and in its near shore environments.Pink, nodular and thin-bedded tnderesi formati on which consists of micritewas probably deposites in the slope environment of the shelf.cortaining trilobites,The Middle-Upper Cambrian Tiyek formation which contains shale, litharenite and graywacke, restsupon Middle-Cambrian tnderesi formation. It was deposited in the open shelf-basin environments.The Ordovician Bahçe formation comprises quartzarenite and shale alternation,shallow shelf-shore deposit where storms and waves were predominant.It is a typical,The Upper Ordovician-Lower Silurian Kızlaç formation is represented by shales, litharenites andsublitharenites. The sedimentary structures and the sequence of the formation indicate that the lowerpart of the unit was formed in an open shelf environment; whereas, the upper part of the same unitwas accumulated in a delta and bay environments.Pink-purple Dedeler formation is composed of litharenite and shale alternation. Distinct marks ofa meandering river could be observed in this formation.The Ayran formation is formed by sublithareni te, quartzarenite and shale alternation. It is depo*sited in a beach shelf environments which gradually passed in deeper water.There transgressions and two regression are, thus, apparent in the Amanos Paleozoic rocks.All of these sedimentary rocks were developed in the platform of the Nubian-Arabian shield thatextends in Turkey and in certain parts which were transformed in basins and continental environments of the same platform.According to paleocurrent data, the sediments were supplied roughly from the east-southeast regionduring the paleozoic period.

 • transgressions

 • regression

 • shale

 • Amanos

 • Allen, J.R.L., 1964, Studies influviatile sedimentation: Six cyclothems from the Lower Old Red Sandstone, Anglo-Welsh Basin: Sedimentology, 3,163- 198.

 • Atan, O., 1969, Eğribucak-Karacaören (Hassa)-Ceyhanlı Dazevleri (Kırıkhan) arasındaki Amanos dağlarının jeolojisi: M.T.A. yayınları, No. 139.

 • Bank, N. L., 1970, Trace fossils from the Late Precambrian and Lower Cambrian of Finnmark, Norway: In T.P. Crimes and J.C. Harper eds., Trace fossils: Seel House Press, Liverpool, 19-32.

 • Bender, F., 1975, Geology of the Arabian Peninsula, Jordan: U.S. Geol. Survey Prof. Paper 560-1, 11-117.

 • Bramkamp, R.A., Brown, G.F., Holm. D.A., and Layne N.M., Jr., 1963, Geologic map of the Wadi As Sirhan quadrangle, Kingdom of Saudi Arabia: U.S. Geol. Survey Misc. Geol. Inv. Map. 1-200 A, scale 1:500.000.

 • Burdon, D.J., 1959, Handbook of the geology of Jordan Hashemite Kingdom: 82.

 • Coleman, J. M., Prior, D. B., 1982, Deltaic Environments of deposition: In P. A. Scholle and D. Sparing, eds., Sandstone Depositional Environments : AAPG. Tulsa, Oklahoma 74101, U.S.A. 139-178.

 • Crimes, T.P., Harper, J.C, 1978, Trace Fossils 2 : Seel Press, Liverpool, 351.

 • Dean, W.T., and Krummenacher, R., 1961, Cambrian Trilobites from the Amanos Mountains, Turkey : Paleontology, 4, part 1, 71 - 81.

 • Dean, W.T., and Monod, O., 1970, The Lower Paleozoic stratigraphy and faunas of the Taurus Mountains near Beyşehir, Turkey: I. Stratigraphy, Ibid., 19, 411 - 426, London.

 • Dean, W.T., ve Özgül, N., 1979, Orta Toroslar`da Çaltepe Formasyonumun Bağbaşı (Hadim - Konya) yöresindeki yüzeylemesinde bulunan Orta Kambriyen trilobitleri: M. T. A. Dergisi 92, 1-7.

 • Dean, W.T., Monod, O., and Perinçek, D., 1981, Correlation of Cambrian and Ordovician rocks in Southeastern Turkey: Petrol işleri genel müdürlüğü Dergisi, No. 25, 269 - 291.

 • Demirtaşlı, E., 1984, Stratigraphy and tectonics of the area between Silifke and Anamur, Central Taurus Mountains : In O. Tekeli and M.C. Göncüoğlu eds., Geology of the Taurus belt proceedings Ankara, 101-119.

 • De Raaf, J.M.F., Boersma, J.R. and Van Gelder, A., 1977, Wavegenerated structures and sequences from a shallow marine succession, Lower Carboniferous, County Cork, Ireland: Sedimentology, 24,451483.

 • Dott, R.H. Jr., 1964, Wacke, graywacke and matrix - what approach to immature sandstone classification?: Jour. Sed. Petrology, 34, 625-632.

 • Elliott, T., 1978, Deltas : in H.G. Reading ed., Sedimentary Environments and Facies: Blackwell Scientific Publication, Oxford, London, Edinburgh, Melbourne, 97-142.

 • Folk, R.L., 1962, Spectral subdivision of limestone types, in Classification of carbonate rocks-a symposium (Ham, W.E., ed.): Amer. Ass. Pet. Geol. Mem. 1,62-84.

 • Freeh, F., 1916, Geologie Kleinasien im Bereich der Bagdadbahn: Zeitschrift der Deutsch. Geol. Geselscha, Bd: 68.

 • Friedman, G.M., Sanders, J.E., 1978, Principles of Sedimentology : John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 167-192.

 • Hamblin, A.P. and Walker, R.G., 1979, Storm-dominated shalow marine deposite, the Fernie -Kootenay (Jurassic) transition, southern Rocky Mountains : Canadian Journal of Earth Sciences, National Research Council, Canada, 16, 1673-1690.

 • Hughes, C.P., Ingham, J.K. and Addison, R., 1975, The Morjology, Classification and evalution of the Trinucleidae (Trilobita). Phil. Tr. Roy. Soc. Lond., B, 272, 537-507.

 • Ishmawi, R., 1972, Geologie des nördlichen Mittelteils des Amanos gebirges zwieshen İslahiye und Bahçe (S. Türkei) : Geotekt. Forschungen, Heft 42.

 • Johnson, H.D., 1978, Shallow siliciclastic seas, in Sedimentary environments and facies (Reading, H.G., ed.): Blackwell scientific publications, Oxford, London, Edinburgh, Melbourne, 207 - 257.

 • Kellogg, H.E., 1960, The geology of the Derik-Mardin area, SE Turkey: Rep. Explor. Divn Am. Overseas Petr. Ltd., (unpublished)

 • Ketin, İ., 1966, Güneydoğu Anadolu`nun Kambriyen teşekkülleri ve bunların doğu İran Kambriyeni ile mukayesesi: M.T.A. Dergisi., sayı 66.

 • Lahner, L., 1972, Geologische Untersuchungen an der Oftflanke des mittleren Amanos: Geotekt. Forshungen, Heft 42.

 • Levell, B.K., 1980, Evidence for currents associated with waves in Late Precambrian shelf deposits from Finnmark, North Norway: Sedimentology, 27, 153-166.

 • Miall, A.D., 1981, Analysis of fluvial depositional systems : AAPG. Education Course Note Series No. 20, 75.

 • Önalan, M., 1981, İstanbul Ordovisiyen ve Siluriyen istifinin çökelme ortamları: İ.Ü. Yerbilimleri Fak. yayın organı, cilt 2, sayı 3-4, 161-177, İstanbul.

 • Özgül, N., Metin, S. ve Dean, T.W., 1972, Doğu Toroslar`da Tufanbeyli ilçesi (Adana) dolayının Alt Paleozoyik stratigrafisi ve faunası: M.T.A. Dergisi, sayı 79, 9-16.

 • Özgül, N., Metin, S., Göğer, E., Bingöl, İ., Baydar, O., 1973, Tufanbeyli dolayının (Doğu Toroslar, Adana) Kambriyen-Tersiyer kayaları: TJ.K. Bült., cilt XVI, sayı 1.

 • Powers, P.W., Ramirez, L.E., Remond, CD. and Elberg, E.L., 1966, Geology of the Arabian Peninsula, Sedimentary geology of Saudi Arabia: U.S. Geol-Survey Prof, paper 560-D., United States Gov. printing office, Washington, 20-27.

 • Read, J.F., 1982, Carbonate platforms of passive (extensional) Continental margins: Types, characteristics and evolution : Tectonophysics, 81, 195-212.

 • Reinec, H.E., Singh, I.B., 1980, Depositional sedimen-_ tary environments (second edition): Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 257 - 320.

 • Rigo de Righi and Cortesini, A., 1964, Gravity tectonics in foothills structure belt of southeast Turkey: AAPG Bull., 48,1911-1937.

 • Schmidt, G.C., 1965, Chart I, Proposed Rock Unit Nomenclature, Petroleum District V, S.E. Turkey : Revised edn. Stratig. Comm. Turkish Assoc. Petrol. GeoL, Ankara (Unpublished).

 • Seilacher, A., 1978, Use of trace fossil assemblages for recognizing depositional environments : In Trace fossil concepts, SEMP short course, No. 5, 167-181.

 • Stöcklin, J., 1968, Structural history and tectonics of Irana reviev : Am. Assoc. Petr. Geol. Bull., 52, 1229-1258.

 • Weimer, R.J., 1978, Deltaic and shallow marine sandstone: Sedimentation, tectonics and petroleum occurrences : AAPG. Continuing Edication course note series No. 2,167.

 • Yalçın, N., 1979, Orta Amanoslar`m jeolojisi ve petrol olanakları: İ.Ü. Yerbilimleri Fak. Jeol. Mühendisliği Bölümü, 82 sayfa.

 • Zankl, H., 1975, Personel communication with J.L. Wilson, in Carbonate facies in geologic history (Wilson, J.L., ed): Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 266.

 • Dumanlı Dağı (Tokat) ile Çeltek Dağı (Sivas) Arasındaki Bölgede Boztepe Formasyonunun Yaşı, Alt Bölümleri ve Dokanak İlişkileri: Tartışma ve Yanıt
  Fikret İşler Ali Yilmaz
  View as PDF

  Discussion: Yılmaz (1984), yazısında İşler (1982)`nin çalışması ile ilgili olarak farklı görüşler ileri sürmüştür. Bu görüşler üç şık halinde toparlanmış olup yazar bu görüşlere karşı kendini savunmuştur.


  Reply: Yılmaz (1984), aynı yörede yapılan İşlerin (1982)incelemesinde irdeleyerek, iki çalışma arasındaki bazı farklılıkları ve bu farklılıkların olasılı sonuçları üzerine düşüncelerini belirtmiştir. Bu yazıda Fikret İşler`in önerdiği tartışma düzenine uygun olarak yanıt da üç madde halinde özetlenmiştir.

 • ophiolite

 • upper cretaceous

 • gabbro

 • İşler, F., 1982, Kurtlapa-Çaltıh (Sivas) civarının jeolojik, petrografik ve petrokimyasal incelemesi (Doktora tezi): Karadeniz Üniversitesi Müh.- Mim. Fak. Genel yayın no 9, Trabzon, 178 s.

 • Koçyiğit, A., 1979, Çördük Olistostromları: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22/1, 59-68.

 • Özcan, A., Erkan, A., Keskin, A., Keskin, E., Oral, A., Özer, S., Sümengen, M., Tekeli, O., 1980, Kuzey Anadolu Fayı-Kırşehir Masifi arasının temel jeolojisi: M.T.A. Enst. Derleme Rapor no 6722, yayınlanmamış, Ankara.

 • Tatar, Y., 1978, Ofiyolitli Çamlıbel (Yıldızeli) bölgesinin stratigrafisi ve petrografisi: M.T.A. Enst. Dergisi, 88, 56-72.

 • Terlemez, î. ve Yılmaz, A., 1980, Ünye-Ordu-Koyulhisar-Hafik Karaçayır arasında kalan bölgenin jeolojisi: M.T.A. Enst. Derleme Rapor no 6700, yayınlanmamış, Ankara.

 • Yılmaz, A., 1979, Dumanlıdağı (Tokat) ile Çeltek dağı (Sivas) arasındaki bölgede ofiyolitli karışığın (Melange) iç yapısı ve diğer birimlerle ilişkisi: 33. Türkiye Jeo. Kur. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri, s. 74.

 • Yılmaz, A., 1980, Tokat ile Sivas arasındaki bölgede ofiyolitlerin kökeni, iç yapısı ve diğer birimlerle ilişkisi: Doktora tezi, A.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Kürsüsü, Ankara, 136 s.

 • Yılmaz, A., 1981 a, Tokat ile Sivas arasındaki bölgedeki Ofiyolitli karışığın iç yapısı ve yerleşme yaşı: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 24/1, 31-38.

 • Yılmaz, A., 1981 b, Tokat ile Sivas arasındaki bölgede bazı volkanitlerin petro-kimyasal özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 24/2, 51-58.

 • Yılmaz, A., 1982, Dumanlı dağı (Tokat) ile Çeltek dağı (Sivas) arasının temel jeoloji özellikleri ve ofiyolitli karışığın konumu: M.T.A. Enst. Derleme rapor no: 7230.164 s.

 • Yılmaz, A., 1984, Dumanlı dağı (Tokat) ile Çeltek dağı (Sivas) arasındaki bölgede Boztepe Formasyonu`nun yaşı, alt bölümleri ve dokanak ilişkileri: Türkiye Jeo. Kur. Bült. 27/2, III-117.

 • "İstanbul Çevresinden Ordovisiyen Brakiyopodlari C. Sayar, 1984 "hakkında bir görüş : Tartışma ve Yanıt
  Hayriye Füsun Alkaya Cazibe Sayar
  View as PDF

  Discussion: Fosilli düzeylerin gerçekten yazarın belirttiği gibi Üst Ordovisiyen yaşlı olabileceğini düşünelim. Budurumda Üst Ordovisiyen tabakaları içindeki Orta Ordovisiyen fosillerinin varlığım ancak bu fosillerin taşınarak daha genç çökeller içinde yeniden gömülmüş olabilecekleri olasılığı ile açıklayabiliriz ki bu olasılığı da yazar paleoekolojik yorumunda «fosillerde sürüklenme izlerinin bulunmadığı, organizmaların yaşadıkları ortamlarda fosilleştiği «sonuca varımıyla geçersiz kılmaktadır. Bu durumda, fosiller farklı iki düzeyden (Orta Ordovisiyen fosillerini içeren düzey ve Üst Ordovisiyen fosillerini içeren düzey) derlendiği halde aynı örnek torbasına konarak laboratuvarda bu örnek torbası içindeki brakiyopod topluluğuna yüzde oranı hesaplarıyla mı yaş verilmiştir? Verilen yaş ve zon adı böyle bir yöntem uygulandığını göstermektedir ki yazıda sık sık tekrarlandığı gibi «arazi gözlemleri, laboratuvar çalışmaları ve sayısal değerlerin sonuçları» birbirleriyle uyumlu değil aksine çok açık olarak birbirleriyle çelişkilidir.

  Reply: Topluluğun sayısal değerlendirilmesi: Burada fauna analizi tüm paleontolojik çalışmalar (tayinler, korelasyon, stratigrafik yayılış vs. gibi) sonuçlandıktan sonra ele alınmıştır. Sonuçlar uzun yazılar yerine şematik diyagramlarla gösterilmiştir. Cins ve türlerin sıklık miktarı karşılaştırma amacıyla daha önceden belirlenen stratigrafik yayılış tablosu üzerinde verilmiştir (Çizelge 2), Pek çok türü Üst Ordovisiyen (Üst Karadosiyen - Aşgiliyen tipi olarak gözlenen bu toplulukta örneklere ait, veri eksikliğinden kaynaklanan daha genç veya daha yaşlı birkaç örneğin bulunması o topluluğun belirli lokalitede stratigrafik konumda da uyum gösteren jeolojik yaşım değiştirmeye yeterli değildir.

 • ordovician

 • brachiopod

 • Istanbul

 • Sinop Volkanitlerinin Petrolojisi ve Jeokimyası: Tartışma ve Yanıt
  Osman Bektaş İsmet Gedik Halil Baş
  View as PDF

  Tartışma: Halil Baş (1986) tarafından sunulan "Sinop Volkanitlerinin petroiojisi ve jeokimyası" adlı makaledeki ayrıntılı petrolojik ve petrokimyasal sonuçlar daha önceki çalışmalarla (Peccerıllo ve Taylor., 1975; Gedik ve diğerleri 1984) tam bir uyum içindedir. Hatta Volkanıtlerin jeokimyasal analizleri bölgenin Üst Kretase magmatik zonalitesini ortaya çıkaracak nitelikte ayrıntıya sahiptir. Jeokimyasal veriler rejyonal jeolojik verilerle birlikte değerlendirildiğinde ancak anlamlı ve doğru sonuç verebilir. Nitekim sadece jeokimyasal analizleri değerlendirecek "KA-A (Şosonitik) kayaçların Pontidlerin en kuzey bölgeleri içinde bulunması nedeniyle Sinop Volkanizmasının veren yitim kuşağının güneyde yerleşmiş olabileceği görüşü" kanımızca yanlıştır. Çünkü Sinop ve çevresi coğrafik olarak kuzeyde kalmasına rağmen bulundurduğu KA-A volkanizması ile jeotektonik ortam olarak Pontidlerin güneyini yani ark gerisi bölgelerini temsil eder (Bektaş, 1984; Bektaş ve diğerleri, 1984) başka deyişle sözü edilen volkanizma kuzeyde yerleşmiş bir yitim zonu ile ilişkili olmalıdır.

  Yanıt: Bektaş ve Gedik, Baş (1986) tarafından sunulan «Sinop volkanitlerinin petrolojisi ve jeokimyası» adlı makalede öne sürülen, Pontitlerde Üst Kretase-Eosen aralığında kuzeye yönelik bir yitimin varlığı görünüşüne karşı çıkarak güneye yönelik bir yitimi savunmuşlardır. Bu arada diğer bazı verilerle birlikte Baş (1986)m adı geçen makaledeki verilerini kendi görüşlerini destekleyen kanıtlar olarak yorumlamışlardır.


 • volcanite

 • trace element

 • basalt

 • Alp, D., 1972, Amasya Yöresinin Jeolojisi: İ.Ü. Fen Fakültesi Monografileri, No : 22.

 • Aslaner, M., Gedikoğlu, A., Tülümen, E., 1982, Harşit Vadisi polimetalik mineralizasyonlarm ayrıntılı araştırılması: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje No: TAB 390.

 • Barbieri, G., Galderoni, G., Ferrini, V., Masi, U., 1985, Geochemistry and Geochronology of Volca nic Rocks from Eastern Pontids (Trabzon, NE Turkey): Terra Cognita 2,3 (EUG-III), 5-280.

 • Baş, H., 1986, Sinop Volkanitlerinin Petrolojisi ve jeokimyası: Türkiye Jeol. Kur. Bült. 29, 143 -156.

 • Bektaş, O., 1981, Kuzey Anadolu Fay Zonunun Erzincan Tanyeri Bucağı yöresindeki jeolojik özellikleri ve yerel ofiyolit sorunları: Karadeniz Üniversitesi Yerbilimleri Fak. No: 32, 196 s.

 • Bektaş, O., 1982, Tanyeri (Erzincan) ofiyolit karışığına ait trondjemitlerin paleotek konumu ve kökenleri: Karadeniz Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi 2, 39-51.

 • Bektaş, O., Pelin, S., Korkmaz, S., 1984, Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenetik ofiyolit olgusu: Türkiye Jeoloji Kurumu 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, İhsan Ketin Simpozyümu, 175-189.

 • Bektaş, O., 1984, Doğu Pontidlerde Üst Kretase yaşlı şosonetik volkanizma ve jeotektonik önemi: Karadeniz Üniversitesi Dergisi 3, 53-62.

 • Çapan, U.Z., 1984, Ankara melanjı içindeki zeolitli alkali bazaltik volkanizmanın karakteri ve yaşı hakkında: Türkiye Jeoloji Kurumu 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri özetleri, 121-123.

 • Çapan, U.Z., Floyd, P.A., 1986, Ankara melanjma ait Ankara ve Kılıçlar grubu bazaltlarının jeokimyası 40. Türkiye Jeol. Kurultayı özetleri, 69.

 • Charmicheal, I.S.E., Turner, F.J., Verhoogen, J., 1974, Ignous Petrology: Mac Graw-Hill Book Company New York, 739 s.

 • Eğin, D., Hirst, DM., 1979, Tectonic and magnatic evolution of volcanic from the northern Harşit area, N.E. Turkey: Geocome 1, Mineral Res. and Exp 1. Inst. Geo. Soc. of Turkey, 56-94.

 • Gedik, A., Ercan, T.,.Korkmaz, S., 1984, Orta Karadeniz (Samsun-Sinop) havzasının jeolojisi ve volkanik kayaçlarırın petrolojisi: MTA Dergisi 99/100, 34-50.

 • Gedik, İ., 1986, Batı Türkiye Konodontlarmda renk değişimi indeksi değerleri ve bunlardan jeolojik sorunlarda yararlanma olanakları: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1986, Bildiri Özetleri, 75.

 • Gregor, C.B., Zijderveld, J.D.A., 1964, Paleomagnetism and Alpine tectonics of Eurasia, 1. The magnetism of some Permian red sandstones from North Western Turkey: Tectonophysics. 1 (4), 289-306.

 • Kırmacı, Z., 1983, Amasya batı yöresinin jeolojisi: Master tezi, Karadeniz Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi 158 s.

 • Kimbrough, D.L., Shervais, J.W., 1983, Geochemistry of the Coast Range Ophiolite: a Composite paleoceanic basement terrane in western Canifornia: Eos, 18.

 • Lauer, J.P., 1981, Origine meridionale des Pontids d`apres de nouvex resultats paleomagnetitques obterws en Turquie: Bull. Soc. Geo. Fr. 6, 619-624.

 • Moores, E.M., Robinson, P.T., Xenophonotos, C, 1984, Model forthe Origin of the Troodos massif, Cyprus, and other mideast ophiolites: Geology, 12, 500-503.

 • Orbay, N., 1979, Paleomognetism of the North Anatolian Fault Zone: Fac. Sci. Univ. dTst, 44-23

 • Peccerillo, A., Taylor, S.R., 1975, Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the Pontic chain, nothern Turkey: Bull. Vole. Tome, 39/4, 1-13.

 • Seymen, L, 1975, Kelkit vadisi kesiminde Kuzey Anadolu Fay Zonunun tektonik özellikleri: İTÜ Maden Fakültesi 192 s.

 • Sugimura, T., Matsuda, K., Chinzei, K., Nakamura, 1963, Quantitative distribution of tate Cenozoic volcanic mametials in Japan: Bull. Vole, 26, 125-140.

 • Terzioğlu, S., 1984, Ordu güneyindeki Eosen yaşlı Bayırköy volkanitlerinin jeokimyası ve petrolojisi : C.Ü. Müh. Mim. Fak. Yerbilimleri Dergisi 1, 43-57.

 • Tokel, S., 1972, Stratigraphical and volcanic history of the Gümüşhane region, NE TURKEY: University Colloge London 1972.

 • Türk-Japon Ekibi, 1985, The Republic of Turkey repord on the cooperative mineral exploration of Gümüşhane Area Phase 1: Japon International Cooperation Agency Metal Mining Agency of Japan.

 • Vander Voo, R., 1968, Jurassic, Cretaceous and Eocene pole positions from Northeastern Turkey: Tectonophycis, 6(3), 251-269.

 • Adamia, SH. A., 1975, Plate Tectonics and the evolution of the Alpine system : Discussion and reply: Geol. Soc. Amer. Bull. 86, 719-720

 • Akm, H., 1978, Geologie, Magmatismus und Lagerstaettenbildung im Ostpontischen Gebiet/Türkei, aus der Sicht der Plattentektonik: Geol. Rundsch., 68, 1, 253-283.

 • Aydın, M., Serdar, H.S., Şahintürk, Ö. ve Yazman, M., 1984, Orta Pontidlerin jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. 38. Bil. ve Tek. Kurultayı bildiri Özet, 50-51.

 • Dewey, G.M., Pittman, W.C., Ryon, W.F.B. ve Bonnin, J., 1973, Plate tectonic and the evalution of the Alpine system: Geol. Soc. Amer. Bull. 84, 3137-3180.

 • Hart, S.R., Glassley, W.E. ve Karig, D.E. 1972, Basalts and sea floor spreading behind the Mariana island arc: Earth and Planet. Sci. Let., 15, 12-18.

 • Khain, V.E., 1984, The Alpine-Mediterranean fold belt of the U.S.S.R.: Episodes, 7,3,20-29.

 • Özsayar, T., Pelin, S. ve Gedikoğlu, A., Doğu Pontidlerde Kretase: KTÜ Yer Bilimleri Dergisi, 1, 1, 1-65.

 • Şengör, AM.C, Yılmaz, Y. ve Ketin, İ., Remnants of a pre-late Jurasic plateau in northern Turkey : Fragments of Permian - Triassic Paleotethys: Geol. Soc. Amer. Bull., 9, 1, 599-609.

 • ISSUE FULL FILE
  View as PDF