Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1984 ŞUBAT Cilt 27 Sayı 1
COVER
View as PDF
COPYRIGHT PAGE
View as PDF
CONTENTS
View as PDF
Intra-Plate Neotectonic Development in Southwestern Turkey and Adjacent Areas
Ali Koçyiğit
View as PDF

Abstract: In Southwestern Turkey and adjacent areas, technical development is subdivided in three periods,namely Paleotectonic period, Transition period and Neotectonic period- The Transition period is characterized bya thick pile of molasse formations as in many parts of the Alpine orogenic belt. On the other hand, the Neotectonic period, which initiated locally at the end of Middle Oligocene time but regionally in Late Miocene to EarlyPliocene, is characterized by continental sedimentation, synsedimentary volcanism and the block-faulting developed under the control of tensional tectonic regime. The geologic events and the features representing the Neotectonic period in Southwestern Turkey and adjacent areas are a result of the tensional tectonic regime due to theAegean trench rather than the North Anatolian Fault- Because the region has been divided in many aseismicand seismic blocks bounded by the oblique type of normal faults.

 • North Anatolian Fault

 • synsedimentary volcanism

 • Alpine orogenic belt

 • Southwestern Turkey

 • Abdüsselamoğlu, Ş., 1977, Gediz ve yakın çevresinin jeolojisi ve yapısal özelliği : Hacettepe Univ., Yerbilimleri, 1, 1-6.

 • Akbulut, A-, 1977, Etude geologique d`une partie du Taurus Occidental au Sud d`Eğridir (Turquie). These 3eme cycle, Univ. de Paris Sud, Centre d`Orsay, 203 p., yayımlanmamış.

 • Alptekin, Ö-, 1973, Focal mechanisms of earthquakes in Western Turkey and their tectonic implications : PhD thesis, Socorro, New Mexico Institute of Mining and Technology, 189 p., yayımlanmamış.

 • Altmer, D., 1981, Recherches stratigraphiques at mieropaleontologiques au NW de Pınarbaşı (Taurus Oriental, Turquie) : Univ. de Geneve, These, 450 p., yayımlanmamış,

 • Ambraseys, N.N., 1970, Some characteristic features of the Anatolian Fault Zone : Teetonophysies, 9, 143-165.

 • Ambraseys, N-N. ve Tchalenko, J.S., 1970, The Gediz (Turkey) earthquake of 1970 March 28 : Nature, 227, 592-595.

 • Arpat, E. ve Bingöl, E., 1969, Ege bölgesi graben sisteminin gelişimi üzerine düşünceler : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 73,1-9

 • Atalay, L, 1975, Tektonik hareketlerin Sultandağmın jeomorfolojisine olan etkileri : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 18, 21-26.

 • Ayday, C. ve Dumont, J.F., 1979, Antalya travertenlerinde görülen dizilmelerde elde edilen Landsat görüntüleri üzerinde yapılan gözlemler : Neotektonik ve hidrojeoloji arasında olabilecek bağıntıların tartışması : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 92, 131-134.

 • Aytun, A-, 1973, îsmetpaşa istasyonu civarında krip ölçmeleri : Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem kuşağı simpozyumu, Ankara, 114-121.

 • Becker-Platen, J., Benda, L. ve Steffens, P., 1977, Litho-und biostratigraphische Deutung und radiometrischer Altersbestimmungen aus dem Jungtertiar der Turkei : Geol. Jb, B25,139-167.

 • Berckhemer, H., 1977, Some aspects of the evolution of marginal seas deduced from observations in the Eagean region; Biju-Duval, B. ve Montadert, L. (eds), Structural History of the Mediterranean basins de : Editions Teehnip, Paris, 303-314.

 • Biju-Duval, B-, Dercourt, J. ve Le Pichon, X-, 1977, From the Tethys ocean to the Mediterranean sea : a plate tectonic model of the evolution of the Wesern alpine system; Biju-Duval, B. ve Montadert, L. (eds), Structural History of the Mediterranean Basins de : Editions Teehnip, Paris, 143-164.

 • Billings, M.P., 1972, Structural geology : Englewood Cliffs, New Jersey, Printice-Hall Inc., 606 p.

 • Bingöl, E., 1976, Batı Anadolu`nun jeotektonik evrimi : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 86,14-35.

 • Blumenthal, M.M., 1951, Batı Toroslar`da Alanya ard ülkesinde jeolojik incelemeler : Maden Tetkik ve Arama Enst. Yayım8 5,194 s.

 • Borsi, S., Ferrara, G., Innocenti, F. ve Mazzuoli, R., 1972, Geochronology and petrology of recent volcanics of Eastern Aegean Sea : Bull. Vole. 36,473-496.

 • Brunn, J.H., Dumont, J.F., Graciansky, P.C., Gutnic, M., Juteau, T., Marcoux, J., Monod, O. ve Poisson, A., 1971, Outline of the geology of the Western Taurids; Campbell, A.S., ed., Geology and History of Turkey : Pet. Expl. Soc. Libya, Tripoli, 225-255.

 • Burri, C, Tatar, Y. ve Weibel, M., 1967, Zur kenntnis der Jungen vulkanite der halbinsel Bodrum : Schweiz, Min. Petr. Mitt. 47, 833-854.

 • Caputo, M., Panza, G.F. ve Postpischl, D., 1970, Deep structure of the Mediterranean basins : J. Geophys. Res., 75, 4919-4923.

 • Çuhadar, G., 1977, Akarçay havzası hidrojeolojik etüd raporu : Devlet Su îşleri, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi, yayımlanmamış.

 • Dewey, J,F., Pitman, W.C., Ryan, W.B.F. ve Bonnin, J., 1973, Plate tectonics and the evolution of the Alpine system : Bull. Geol. Soc Am-, 84,3137-3180.

 • Dewey, J.F. ve Şengör, AM.C,9 1979, Aegean and Surrounding regions : complex multiplate and continuum tectonics in a convergent zone : Bull. Geol. Soc Am., 90, 84-92.

 • Dtirr, S., Altherr, R., Keller, J., Okrusch, M. ve Seidel, E, 1978, The median Aegean crystalline belt : Stratigraphy, structure, metamorphism, magmatism; Closs, H., Roeder, D- ve Schmidt, K. (eds), Alps, Appenines and Hellenides : Schwweizerbartsche, Stuttgart, 455- 476.

 • Dumont, J.F., Uysal, Ş., Şimşek, Ş., Karamenderesi, İH. ve Letouzey, J., 1979, Güneybatı Anadoludaki grabenlerin oluşumu : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 92, 7-17.

 • Ercan, T., Dinçel, A. ve Günay, E. Uşak volkanitlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği açısından Ege bölgesindeki yeri : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 185-198.

 • Ercan, T., Dinçel, A., Metin, S-, Türkecan, A. ve Günay, E., 1978, Uşak yöresindeki Neojen havzalarının jeolojisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült. 21,97-106.

 • Ergin, K., Güçlü, U. ve Uz, Z., 1967, Türkiye ve civarının Deprem katoloğu : Î.T. Üniv. Maden Fakültesi Yayını, 169 s.

 • Fytikas, M., Giuliani, O., Innocenti, F., Marinelli, G- ve Mazzuoli, R., 1976, Geochronological data on recent magmatism of the Aegean Sea : Tectonophysics, 31, T29-T34.

 • Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H. ve Yolda§, R., 1979, MutErmenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 7-26.

 • Gökten, E., 1976, Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19, 117-126.

 • Graciansky, P.C., 1968, Teke yanmadası (Likya) Torosları`- nın üst üste gelmiş ünitelerinin stratigrafisi ve Dinaro-Toroslar`daki yeri : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derç. 71, 73-92.

 • Gutnic, M., Kelter, D. ve Monod, O., 1968, Decouverte du nappes de charriage dans le nord du Taurus occiden- • tal (Turquie meridionale) : C.R. Acad. Sci-, 226, 988- 991.

 • Güldalı, N., 1981, Suğla ovasının karst hidrojeolojisi ve Suğla gölü sorunu : Jeomorfoloji Derg. 10, 33-58.

 • İzdar, E-, 1975, Batı Anadolu`nun jeotektonik gelişimi ve Ege Denizi çevresine ait ünitelerle karşılaştırılması : Ege Üniv. Müh. Bilimleri Fak. Yayını 8, 59 s.

 • Karamanderesi, Î.H. ve Yılmazer, S-, 1982, Gediz vadisinde genç tektonik olaylar ve buna bağlı jeotermal enerji olanakları : Türkiye Jeol. Kurultayı Bildiri özetleri, 66.

 • Kaya, O., 1979, Ortadoğu Ege çöküntüsünün (Neojen) stratigrafisi ve tektoniği : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 35-58.

 • Keller, J-, Jung, D., Burgath, K. ve Wolff, F., 1977, Geologie und petroîogie des neogenen kalkalkali-vulkanismus von Konya (Erenler Dağ-Alaca Dağ, Zentral Anatolien) : Geologisches Jahrbuch, 25, 37-117.

 • Keller, J. ve Villiari, L., 1972, Rhyolitic ignimbrites in the region of Afyon : Bull. Vole., 36.342-358.

 • Ketin, î., 1968, Türkiye`nin genel tektonik durumu ile başlıca deprem bölgeleri arasındaki ilişkiler : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg, 71,129-134.

 • Kocaefe, S. ve Ataman, G-, 1976, Anadolu`da sismo-tektonik olayları-I : Antalya-Fethiye-Denizli üçgeni içinde yeralan bölgenin incelemesi : Hacettepe Üniv., Yerbilimleri, 2, 55-70.

 • Koçyiğit, A., 1976, Karaman-Ermenek (KONYA) bölgesinde ofiyolitli melanj ve diğer oluşuklar : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19, 103-115.

 • Koçyiğit, A., 1978, Sarıkaya-Üçbaş (Karaman) yöresinin jeolojisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 21, 77-86.

 • Koçyiğit, A., 1979, Çördük olistostromları : Türkiye Jeol. Kur. Bült. 22, 59-68.

 • Koçyiğit, A., 1980, Hoyran gölü yöresinin (Afyon-Isparta) stratigrafik ve tektonik özellikleri : Doç. Tezi, Ankara Üniv., Fen Fak., 172 s., yayımlanmamış.

 • Koçyiğit, A., 1982, İsparta Büklümü`nde (Batı Toroslar) Toros karbonat platformunun evrimi : Türkiye Jeol. Kur- Bült., 24, 15-23.

 • Koçyiğit, A., 1983, Hoyran Gölü (İsparta Büklümü) dolayının tektoniği : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 26, 1-10.

 • Lahn, E., 1948, Denizli-Sarayköy-Buldan bölgesinin deprem faaliyeti hakkında not : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 1, 2, 39-45.

 • Le Pichon, X. and Angelier, J., 1979, The Hellenic arc and trench system : a key to the neotectonic evolution of the eastern Mediterranean area : Tectonophysics 60, 1-42.

 • Le Pichon, X., Francheteau, J. ve Bonnin, J., 1973, Plate tectonics : Developments in geotectonics : Elsevier, Amsterdam, 300 p.

 • Makris, J., 1973, Some geophysical aspects of the evolution of the Hellenides : Bull. Geol. Soc Greece, X, 206- 213.

 • Makris, J., 1977, Geophysical investigations of the Hellenides : Hamburger Geophysikalische Einzelschriften 34, 124 p.

 • Me Kenzie, D.P., 1970, Plate tectonics of the Mediterranean region : Nature, 226, 239-243.

 • Me Kenzie, D.P., 1972, Active tectonics of the Mediterranean region : Geophys. J.R. Astr. Soc., 30, 109-185.

 • Me Kenzie, D.P., 1977, Can plate tectonics describe continental deformation?; Biju-Duval, B ve Montadert, L. (eds), Structural History of the Mediterranean basin de : Editions Technip, Paris, 189-196.

 • McKenzie, DP., 1978, Active tectonics of the Alpide-Himalayan belt : the Aegean Sea and surrounding regions (Tectonics of Aegean region) : Geophys. J.R- Astr. Soc, 55, 217-254.

 • Mercier, J., 1977, L`arc egeen, une bordure deformee de la plaque eurasiatique. Reflexions sur un exemple ü`etude neotectonique : Bull. Soc. geol. Fr., (7), XIX, 663-672.

 • Monod, O., 1977, Recherches geologiques dans le Taurus Occidental an sud de Beyşehir (Turquie) : These d`- etat., Univ. de Paris Sud, Orsay. 442 p., yayımlanmamış.

 • Morelli, C, 1978, Eastern Mediterranean, geophysical results and implications : Tectonophysics 46, 333-346.

 • Morelli, C-, Pisoni, M. ve Gantar, G-, 1975, Geophysical studies in the Aegean Sea and Eastern Mediterranean : Bull. Geof. Teor. Appl-, 17,127-168.

 • Necioğlu, A., Maddison, B. ve Türkelli, N-, 1981, A study of crustal and upper mantle structure of Northwestern Turkey : Geophysical Research Letters, 8, 33-35.

 • Nicholls, LA., 1971, Petrology of Santorini valcano, Cyclades, Greece : J. Petrol., 12, 67-119.

 • Ozansoy, F., 1969, Ege fosil omurgalı faunaları ve Hipparionlu faunaların dikey yayılımı : Maden Tetkik ve Arama Enst. Der., 72. 204-208.

 • Öztürk, A., 1982, Tectonics of Dinar-Sandıklı-Işıklı Region: Communications of Faculty of Science, Univ. of Ankara, Cı, 25, 1-58-

 • öztürk, A. ve Koçyiğit, A., 1976, Selimiye-Beşparmak bölgesi metamorfitlerinin tektoniği : TBTAK, TBAG-137, 31 s., Yayımlanmamış.

 • Papazachos, B.C. ve Comninakis, P.E., 1977, Modes of Lithospheric interaction in the Aegean area; Biju-Duval, B. ve Montadert, L. (eds.), Structural History of the Mediterranean basins de : Editions Technip, Paris, 319-332.

 • Payo, G., 1969, Crustal structure of the Mediterranean Sea. Part II. phase velocity and travel times : Bull. Seismol. Soe. Am-, 59, 23-42

 • Pe, G-G. ve Piper, D.J.W., 1972, Volcan at subduction zones : The Aegean area : Bull.Geol. Soc. Greece, IX, 133-144.

 • Poisson, A., 1977, Recherches geologiques dans les Taurides occidentales (Turquie) : These d`etat., Univ. de Paris-Sud Orsay, 795 p.

 • Ritsema, A.R., 1973, Fault plane mechanisms of Balkan earthquakes : Proceedings of the seminer of the seismotectonic map of the Balkan Region, Skopje, 229-238.

 • Ritsema, A.R., 1974, The earthquake mechanisms of Balkan region : R- Netherl. Meteorol. Inst., Sci, Rep-, 74, 1-36.

 • Savaşçın, Y., 1978, Foça-Urla Neojen volkanitlerinin mineralojik jeokimyasal incelemesi ve kökensel yorumu : Doç. Tezi, Ege Univ., Yerbilimleri Fak., 65 s., Yayımlanmamış.

 • Schleicher, H. ve Schwarz, G., 1977, Zur Geologie und petrographie des Karadağ, Zentral Anatolien : Geol. Jb., B25, 119-138.

 • Seymen, 1., 1975, Kelkit vadisi kesiminde Kuzey Anadolu Fay Zonunun tektonik özelliği : Doktora tezi, Î.T. Univ., Maden Fak. Yayım, 192 s.

 • Sleep, N. ve Toksöz, N., 1971, Evolution of the marginal basins : Nature, 233, 548-550.

 • Smith, A.G. ve Moores, E.M., 1974, Hellenides : MesozoicSenozoic orogenic belts : Scottish Aca. Press, Edinburgh, 159-186.

 • Şengör, A.M-C., 1980, Türkiye`nin neotektoniğinin esasları : Türkiye Jeol. Kur. Konferans dizisi, 40 s.

 • Şengör, A.M-C. ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey : a plate tectonic approach : Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Tapponnier, P., 1977, Evolution tectonique de System Alpin en Mediterranee : Poinconnement et ecrasement rigide-plastique : Bull. Soc. geol. Fr., 19, 437-460.

 • Tatar, Y., 1978, Kuzey Anadolu Fay Zonunun ErzincanRefahiye arasındaki bölümü üzerinde tektonik incelemeler : Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri 4, 1-2, 201-236

 • Tekkaya, 1, 1976, İnsanlara ait fosil ayak izleri : Türkiye Jeol. Kur. Yeryuvarı ve İnsan, 1,8-10.

 • Tetay, M., 1973, Kuzey Anadolu Fay zonunun Gerede İle İlgaz arasındaki kısmında jeolojik gözlemler : Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem Kuşağı Simpozyumu, Ankara, 12-29.

 • Tokay, M. ve Doyuran, V., 1979, Gediz ve dolaylarının sismc-tektonik özellikleri : Türkiye. Teol. Kur. Bült., 22, 20921u.

 • Toksöz, N., 1975, Subductiotı of the Lithasphere : Scientific American : 233. 89-101.

 • Uysal ?-, Dumont, J.F. ve Poisson, A., 1980, Batı Toros platformları : Maden Tetkik ve Arama Enst., 80/4-13, 227 s yayımlanmamış.

 • Ünalaü, G. ve Yüksel, V., 1978, Eski bir graben örneği : Haymana-Polatlı havzası : Türkiye Jeol. Kur Bült., 21, 165-169.

 • Yılmazer, S., 1982, Kozak (Îzmir-Bergama) çevresinde sıcak gerdanlık : Türkiye Jeol. Kur. Yeryuvarı, ve tnsan, 7, 2-3.

 • Zeschke, G., 1954, Simav grabeni ve taşları : Türkiye Jeol. Kur. Bült. 1, 2,179-19tf.

 • Odentological Variations of the Hipparion in the Miocene Vertebrate Fauna in Düzpınar (Manisa)
  Feral Arslan
  View as PDF

  Abstract: In this research, the odontology of Hipparion teeth of Eski Develiköy-Düzpınar biozone are investigated ,and stratigraphic results ,and environmental data are interpretated. As a result of this study, it has been confirmed that the Hipparion of Düzpınar kept their odontologic characters which appeared to resemble to those of the archaic North American Hipparion, For the age of biozone, the posibility of earliest Valesian is preferred.

 • Hipparion

 • odontologic

 • Manisa

 • Forstcn, AM., 1968, Revision of the Paleartic Hipparion Acta Zool. Fennica, 119, 134 s.

 • Gromova. V-. 1952, Le genre Hipparion : Trav. Inst. Paleont. Acad. Sci. URSS, 36, 473 s. Trad-: P. de Saint-Aubin, Ann, Centre Et. Doc. Paleont.

 • Matthew, W.D., 1926, The evolution of the horse. A record and its interpretation : Quart. Rev. BioL, 1 (2), 139-185.

 • Ozansoy, F., 1960, Ege bölgesi karasal Senozoik stratigrafisi (Balıkesir güneyi, Soma-Bcrgama, Akhisar-Manisa ve kısmen Tire) : Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 55,1 - 27.

 • Ozansoy. F.» 1965, Etude des gisements continentaux et des mammiferes du Cenozoique de Turquie : Mem. Soc. Geol. France, 44, 1, 1-92.

 • Ozansoy, F., 1969, Ege fosil omurgalı faunaları ve Hipparion’lu faunaların dikey yayılımı: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 72, 189-193.

 • Simpson, G.G-, 1951, Horses. The story of the horse family in the modern world and through sixty million years of history: Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.. New York, 247 s.

 • Stirton, R A., 1942. Comments on the origin and generic status of equus: Jour, of Pal.. 16/5, 627-637.

 • Sondaar, P. Y., 1961, Les Hipparion de 1’Aragon mcridional Estudios Geol., 17, 209-305-

 • Sondaar, P Y_, 1968, A peculiar Hipparion dentition fromthe Pliocene of Saloniki (Greeke) : Kont. Ned. AkadWet., B 71, 51-56-

 • Sondaar. P.Y., 1971, The Samos Hipparion I, II: ProcKon. Ned. Akad. Wet., B 74, 417-441.

 • Kaya, T., 1982, Gülpınar (Çanakkale) Hipparion`lanntnodontolojik özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült-, 252, 127-133.

 • Tekkaya, I., Şen, Ş. ve Alalay. Z, 1972, Kınık memelifaunası hakkında bir inceleme: Maden Tetkik AramaEnst. Derg., 78. 58-68.

 • Yalçınlar. I., 1963, Manisa bölgesinin omurgalı Neojen faunası yatakları ve aşağı Gediz vadisinin menşei hakkında: 1st. Üniv- Coğ- Enst. Derg., 3, 197-204.

 • The Origin and the Petrology of the Magmatic Roks and Tertiary Stratigraphy of the Edremit-Korucu (Balıkesir) Region.
  Tuncay Ercan Erdoğdu Günay Ahmet Türkecan
  View as PDF

  Abstract: Results of the stratigraphic investigations on the magmatic and sedimentary rocks cropping out between Edremit and Korucu (Balıkesir) in Western Turkey have been presented and the origin of volcanic rocks o£the region have been discussed- The oldest volcanic sequence of the area is represented by the Bağburun formationwhich is probably of Paleocene-Eocene age. Magmatic activity continues with the Eybek and Kozak plutons whichare covered by the Hallaçlar volcanics of Upper Oligocene-Lower Miocene age and with the Dedetepe formation(Lower Miocene). This is in turn succeeded by the Ballıca formation (Middle Miocene), and Soma formation (MiddleMiocene-Lower Pliocene). The continental Neogene sequence ends with the Rahmanlar agglomerate of possible LowerPliocene age- From the point of view of regional geotectonic evolution and petrochemical properties, the Bağburunformation is derived from a subduction zone and may be assumed as an arc volcanism. The younger volcanicswhich are represented by the Hallaçlar and Dedetepe formations have been derived from the anatexis of thecontinental crust and they may be grouped as intracratonic volcanics. All these three volcanic phases show calc-alkaline characteristics.

 • agglomera

 • magmatic rock

 • subduction zone

 • Edremit

 • Akyürek, B. ve Soysal, Y., 1978, Kırkağaç-Soma (ManisiSavaştepe-Korucu-Ayvalık (Balıkesir)-Bergama (İzmir) civarının jeolojisi: Maden Tetkik Arama Ens t. Rap. No. 6432

 • Akyürek, B-, ve Soysal, Y., 1982, Biga yarımadası güneyinin (Savaştepe Kırkağaç-Bergama-Ayvalık) temel jeoloji özellikleri: Maden Tetkik Arama Enst Derg. 95/96, 1-12.

 • Altınlı, I.E., 1943, Bandırma-Gemlik arasındaki kıyı sıradağının Jeolojik incelenmesi : Î.Ü. Fen Fak- Mecrn., 8, 1-2, 76-137.

 • Aslaner, M., 1965, Etude geologique et petrographiques de la region d`Edremit-Havran (Turquie) : Maden Tetkik Arama Enst. Yay., 110, 98 s

 • Ataman, B., 1975, Plutonisme calco-alcalin d`age Alpin Anatolie du Nord Quest : C.R. Acad. Sc Paris-, 280, D, 2065-2068.

 • Ayan, M-, 1979, The origin of the some granites occurring in the Menderes massif and their relations with the uranium mineralization : Comm. de la Fac desScien. de L`Univ. d`Ankara, Cı, 22, 91-128.

 • Benda, L., înnocenti, F., Mazzuoli, R-, Radicati, F ve Stffens, P., 1974, Stratigraphic and radiometric daha of the Neogene in Northwest Turkey : Z. Deutsch. GeolGes-, 125, 183-193

 • Bingöl, E., Akyürek, B-, ve Korkmazer, B., 1973, Biga yarımadasının jeolojisi ve Karakaya formasyonunun bazı özellikleri : Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğler Kitabı, 70-76.

 • Bingöl, E., Delaloye M., ve Ataman. G., 1982, Granitic intrusion in Western Anatolia; a contribution to the geodynamic study of this area : Eclo- Geol. Helv. 75/2, 437-446

 • Boccaletti, M-, Manetti, P., Peccerillo, A., ve Vassileva, GS , 1978, Late Cretaceous high-potassium volcanism in Eastern Srednogorie, Bulgaria : Geol. Soc. Amer. Bull-, 89, 439-447.

 • BorsL S-, Ferrara, G-, înnocenti, F., ve Mazzuoli, R-, 1972, Geochronology and petrology of recent volcanics of Eastern Aegean Sea : Bulletin Volcanologique, 36-1, 473-496.

 • Brinkmann, R., Feist, R., Marr, W.U., Nickel, E., Schlimm, W., ve Walter, H.R., 1970, Soma dağlarının jeolojisi : Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 74, 41-56.

 • Bürküt, Y., 1966, Kuzeybatı Anadoluda yer alan plütonla* rın mukayeseli jenetik etüdü : Doktora tezi, Î.T.Ü. Yayım, 272 s.

 • Bürküt, Y., 1975, Kuzeybatı Anadolu granitik plütonlar içindeki Ti, P, Zr, Mn, V tayini ve dağılımı : Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 84,13-19.

 • Cox, K.F.. BelL J.D., ve Pankhurst, D.V., 1979, The interpretation of igneous rocks : George Allen and Unwin ltd-, Londra, 450 pp.

 • Ercan, T-, 1979, Batı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Senozoyik volkanizması : Jeoloji Mühendisliği Derg., 10, 117-137.

 • Ercan, T., Dinçel, A, Günay, E., 1979, Uşak volkanitlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği açısından Ege Bölgesindeki yeri : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 22, 185-198.

 • Ercan, T., 1981-a, Batı Anadolu Tersiyer volkanitleri ve Bodrum yarımadasındaki volkanizmanm durumu : İstanbul Yerbilimleri Derg., 2/3-4, 263-282.

 • Ercan, T., 1981-b, Kula yöresinin jeolojisi ve volkanitlerin petrolojisi : Doktora tezi, İstanbul Üniv. Yerbilimleri Fak., İstanbul 168 pp.

 • Ercan, T., 1982, Gördes Volkanitleri : Türkiye Jeol. Kur Bült. 26/1, 41-48.

 • Ercan, T., Türkecan, A-, Dinçel, A-, Günay, E., 1982-a, KulaSelendi (Manisa) dolaylarının jeolojisi : Jeoloji Mühendisliği Derg., 17, 3-28.

 • Ercan, T., Savaşçın, Y-, Günay, E., 1982-b, Gediz-Simav-Emet yöresindeki volkanitlerin petrolojisi : Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 97/98, 86-101.

 • Ercan, T-, ve öztunalı, Ö., 1982, Demirci-Selendi (Manisa) çevresindeki Senozoyik yaşlı volkanitlerin petrolojisi ve kökensel yorumu : Hacettepe Yerbilimleri Derg., 10, 1-15.

 • Gottini, V., 1968, The TiO2 Frequency in volcanic rocks : Geol. Rdsch. 57, 930-935.

 • Irvine, T.N., ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks : Can. Jour. Earth. Scien., 8, 523-548.

 • Izdar, E., 1968, Kozak intrüzif masifi petrolojisi ve Paleozoyik çevre kayaçlanyla jeolojik bağıntıları : Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 11,1-2,140-179.

 • Jakes, P., ve White, AJ.R., 1972, Major and trace element abundances in volcanic rocks of orogenic areas : Geol. Soc. Bull., 83, 28-40.

 • Kaya, O-, 1981, Batı Anadolu alta bindirmesi; Ultramafik birimin ve Menderes masifinin Jeolojik konumu : Doğa Bilim Dergisi, 5, Atatürk özel Sayısı, 15-36.

 • Keller, J., 1969, Origin of Rhyolites by anatectic melting of granitic crustal rocks : Bulletion volcanologique, 33/3, 942-959.

 • Keller, J., ve Villan, R., 1972, Rhyolitic ignimbrite i n the region of Afyon (Central Anatolia) : Bulletin volcanologique, 36, 342-358.

 • Krushensky, R.D., 1976, Neogene Calc-alkaline extrusive and intrusive rocks of the Karalar Yeşiller area, Northwest Anatolia, Turkey : Bulletin volcanologique, 40, 336-360.

 • Kuno, H., 1960, High-alumina basalt : Journal Petrology, 1, 121-145.

 • Macdonald, G.A., ve Katsura, J., 1964, Chemical composi tion of Hawaiian lavas : Journal of Petrology, 5, 82- 133.

 • Marakis, G., ve Sideris, C., 1972, Petrology of Edessa area volcanic rocks, West Macedonia, Greece : Ann. Geol. de Pays Hellen, 24, 247-256.

 • Nebert, K., 1978, Linyit içeren Soma Neojen Bölgesi, Batı Anadolu : Maden Tetkik Arama Enst. Der-, 90, 20-69

 • Öngür, T., 1972, Dikili-Bergama Jeoterjnal araştırma sahasına ilişkin jeoloji raporu : Maden Tetkik Arama Enst. Rap. No. 5444, Ankara.

 • Özgenç, I., 1978, Cumaovası (îzmir) asit volkanitlerinde saptanan iki ekstrüzyon aşaması arasındaki göreli yaş ilişkisi : Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 21/1, 31-34.

 • Peccerillo, A., ve Taylor-, JR., 1976, Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the Pontic chain, Northern Turkey : Bulletin Volcanologuque, 39/4, 557-569.

 • Rittmann, A-, 1952, Nomenclature of volcanic rocks : Bulletin volcanologique, 12, 75-102

 • Rittmann, A., 1953, Magmatic character and tectonic position of the Indonesian volcanoes : Bulletin volcanologique, 14, 45-58.

 • Streckeisen, A-, 1976, Classification of the common igneous rocks by means of their chemical composition : A provisional attempt; N. Jb. Für Miner. Monatschefte, 1-15.

 • Sunder, M-, 1979, Kırka (Eskişehir) ve çevresinin jeolojisi, petrolojisi ve Sarıkaya borat yataklarının jeokimyasal incelenmesi : Doktora tezi, Istanbul Üniv. Fen Fak., İstanbul.

 • Şengör, A.M.C., 1978, Über die angebliche primare vertikaltektonik im Aegeaisraum : N- Jb. Geol. Palaeont Mh-, 11, 698-703.

 • Şengör, A.M.C., 1980, Türkiye`nin neotektoniğinin esasları : Türkiye Jeol. Kur. Yayını., 40, s-, Ankara.

 • Şengör, A.MC-, ve Yılmaz-, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey; A plate tectonic approach : Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Ternek, Z., 1949, Geological study of the region KeşanKorudağ : Doktora tezi, İstanbul Üniv. Fen Fak., 78 s

 • Tuttle, O.F., ve Bowen, N.L, 1958, Origine of granite in the lights of experimental studies in the system Nal SL>O8) SiO9 , KalSi?O8 , KOO : Geol. Soc Amer. Memoir, 74, 153 pp.

 • Yamasaki, M., 1956, Petrogenetic significance of the K9O/ Na^O ratios of volcanic rocks of Fuji and Nasu volcanic zones in Japan : Jour. Geol. Soc. Japan, 62, 504-514.

 • Yılmaz, H., 1977, Beğenler-Geçtin köylerinin kuzeybatı yöresi (Gördes) stratigrafik tektonik ve petrografik incelenmesi : Ege Üniv. Fen Fak. Derg., A, 1, 2, 143-169.

 • Yılmaz, Y., 1981, Sakarya kıtası güney kenarının tektonik evrimi : İstanbul Yerbilimleri Dergi., 1, 1-2, 33-52.

 • Yılmaz, Y., Tüysüz., O., Gözübol, A.M., ve Yiğitbaş, E-, 1981, Abant (Bolu)-Dokurcun (Sakarya) arasında kuzey Anadolu fay zonunun Kuzey ve Güneyinde kalan Tektonik birliklerin jeolojik evrimi : İstanbul Yerbilimleri Der., 2, 3-4, 239-261.

 • Investigation of Well Samples Taken from Erzurum-Pasinler, Erzincan-Çayırlı, Kars-Tuzluca and Malatya-Hacılar by X-Ray Diffraction Technique
  Osman Yilmaz Mehmet Şener
  View as PDF

  Abstract: This work is carried on samples taken from wildcats drilled in Eastern Anatolia. The followinganalyses have been done on these samples : whole rock paragenesis, clay mineral paragenesis and its distribution,and calcite/dolomite ratio- From these results we tried to interpret the origin of petroleum.Illite is very rare or absent in all the investigated samples, so that we could not find the relationship between illite crystallinity index and burial diagenesis.The most abundant clay minerals are smectite, chlorite and kaolinites. The minor minerals are illite, disordered illite-smectite mixed layer clay minerals and corrensite.There are smectites in all the investigated samples of Pasinler-2 and 3 wildcat wells which are drilled in theErzurum-Pasinler basin. There results show that organic maturation is not reached in these levels.Similarly, there is smectite in all the investigated samples of Neftlik-1, 2, 3 and 4 wildcat wells which aredrilled in the Erzincan-Çayırh basin. These results also show that organic maturation is not reached in these levels.The clay mineralogical composition of samples of Tuzluca-1 wildcat well which is drilled in Kars-Tuzlucabasin shows that burial diagenesis is not completed in these levelsSamples taken from Hacilar-5, 6, and 7 wildcat wells which are drilled in the Malatya-Darende basin showthat there is a thrust fault in this area. This result is also confirmed by other geological investigations. There arepossible levels of reservoir rocks in all the investigated drillholes as indicated by calcite/dolomite ratios.

 • calcite/dolomite

 • clay

 • illite

 • Erzurum

 • Erzincan

 • Akkuş, M.F., 1963, Gürün bölgesinin jeolojisi ve petrol olanakları. MTA Rap. No: 4063. Yayımlanmamış

 • Akyol, Z., 1966, Neftlik-2 kuyu bitirme raporu. MTA. Rap, No: 4387. Yayımlanmamış

 • AkyoL Z., 1968, Neftlik-3 kuyu bitirme raporu. MTA. Rap-, No : 4388. Yayımlanmamış

 • Baysal, O. ve Ataman, G., 1980, Sedimentology, mineralogy and geochemistry of a sulfate series (Sivas-Turkey). Sedimentary Gelogy, 25 (1980) 67-81.

 • Bulut, C, 1966, Çayırlı-Neftlik-1 kuyu bitirme raporu. MTA Rap. No : 4386. Yayımlanmamış

 • Demirmen, F., 1965, Çayırlı ilçesi (Erzincan civarı) genel jeolojisi ve petrol olanakları. MTA Hap. No: 4845. Yayımlanmamış

 • Dunoyer de Segonzac, 1970, The transformation of clay minerals during diagenesis and low grade metamorphism. A review. Sedimentology, 15, 281-346.

 • Eşder, T., 1968, Orta Araş depresyon bölgesinin 1/25000 ölçekli detay petrol etüdü raporu. MTA Rap- No: 4243. Yayımlanmamış

 • Kübler, B., 1980, Les premiers stades de la diagenesis organique et de la diagenese Minerale, une tentative D`equivalence. Notes. Inst. Geol. Univ. Nechatel, 25 P

 • Leighton, M-W and Pendexter, C-, 1962, Carbonate rock types. Amer. Assoc Petroleum Geol. Mem. I. p. 33-61.

 • özbudak, N., 1970 a, Hacılar-6 kuyu bitirme raporu, MTA Rap. No : 4834. Yayımlanmamış

 • özbudak, N., 1970 b, Hacılar-7 kuyu bitirme raporu, MTA Rap. Kodlanmamış.

 • Pelin, S., 1970, Darende, Hacılar-5 kuyu bitirme raporuMTA Rap. Kodlanmamış.

 • Pelin, S-, 1970, Pasinler-2 kuyu bitirme raporu. MTA Rap. No: 4532. Yayımlanmamış

 • Pelin, S., Özsayar, T., Gedik, İ., Tokel, S-, 1980, Pasinler (Erzurum) havzasının petrol olanakları yönünder jeolojik incelemesi. MTA Rap. Yayımlanmamış

 • Pelin, S-, 1981, Pasinler (Erzurum) havzasında ana kayözelliklerinin ve petrol oluşumunun açıklanmasıK.T-Ü. Yerbilimleri dergisi, Jeoloji, c. 1? s. , 127-143.

 • Şerı&lp, M-, 1969, Tuzluca-1 kuyu bitirme raporu. MTA Rap. No : 4456. Yayımlanmamış

 • Teichmuller, M. and Teichmuller, R., 1979, Diagenesis of coal- In diagenesis in sediments and sedimentary rocks. Edited by Larsen, G. and Chilingar, G-V-, 1979 Elsevier Developments in Sedimentology.

 • Tennant, CB. and Berger, R.W-, 1957, X-ray determination of the dolomite-calcite ratio of a carbonate rock. Am. Min-, 42, p. 23-29-

 • Üngör, A., 1970, Pasinler-3 kuyu bitirme raporu. MTA Rap. No : 4823- Yayımlanmamış

 • Weber-P, et Larque-, 1975, Technique de preparation des mineraux argileus en vue de l`analyse par diffraction des rayons. X.CN-R-S.

 • On the Occurence of Scandonea De Castro (1971) in Paleocene
  İbrahim Engin Meriç
  View as PDF

  Abstract: The age-span of the genus Scandonea which was originally found in Italy by DE CASTRO in 1971as an individual of Miliolidae, is Turonian-Maastrlehtian. It is known,, from the publications and unpublished researches that various species of this genus are found in the Upper Cretaceous sediments exposed in various parts ofTaurids (Sultan dağları, Bey dağları, Geyik dağı, Korudağ) and in Western Anatolia {Bornova-îzmir).In Central Anatolia (Haymana-Ankara) however, the mentioned organism is found in various different stratigraphic levels of Paleocene aged Çaldağ Limestone- These specimens which are smaller and flattened comparedto the Upper Cretaceous forms, are found together with Laffitteina Mbensis MARIE, Miliolidae and Parachaetetesasvapatii PIA in. Montian and Lacazina sp,, Operculina sp.. Bolkarina aksarayi SİREL, Keramosphaera sp., Kathina•sp-, Planorbulfna cretae (MARSSON), Miliolidae and Parachaetetes asvapatii PIA in Thanetian.

 • Scandonea

 • Çaldağ Limestone

 • Miliolidae

 • Haymana

 • De Castro, P., 1971, Observazioni su Raadshoovenia Van Den Bold a i suoi rapporti col nuovo genere Scandonea (Foraminiferida, Miliolacea) : Instituto di Paleontologia Delia Universita di Napoli- Publicazione No : 42. 1-78. 1-17.

 • De Castro, P., 1974, Su alcune nuove miliolidi del Senoniano del Mediterraneo : Instituto di Paleontologia Delia Universita di Napoli- Publicazione No : 54, 1-19, 1-5.

 • Meriç, E. ve Görür, N-, 1980, Haymana-Polatlı Havzasındaki Çaldağ Kireçtaşımn yas konağı : M.T.A. Enstitüsü Dergisi, No : 93-94,137-141.

 • Özer, S. ve îrtem, O-, 1982, Işıklar-Altındağ (Bornova-îzmir alanı Üst Kretase kireçtaşlarmın jeolojik konumu, stratigrafisi ve fasiyes özellikleri : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 25 (1), 41-48,1-2.

 • Sirel, E., 1981, Bolkarina, new genus (Foraminiferida) and some associated species from the Thanetian limestone (Central Turkey) : Eclogae Geol. Helv., 74 (1), 75-95, 1-5.

 • The Geological and Petrographical Investigation of the Raetaınorphic Rocks of Menderes Massif in the Vicinity of Ahmetler - Üşümüş (Manisa) and the Formation of Kyanite Pegmatoids
  Osman Candan Osman Özcan Dora
  View as PDF

  Abstract: The rocks in the studied area consist of the metamorphic rocks of Menderes Massif and the Neogene aged sedimentary, volcano-sedimentary and volcanic rocks. The metamorphic rocks are unconformably overlain by the Neogene aged rocks. The rocks of Menderes Massif are represented by the following rocks : fine-grained sillimanite gneisses, the intercalated unit of the silDmanite-kyanite-staurolite-garnet schists, sillimanite-kyanite-staurolite-garnet schists and staurolite-garnet schists which contain muscovite-quartz schist interlayers, andthe marble with emery deposits. The pegmatoides investigated in the metamorphic rocks are classified in twogroups according to their mineral paragenessis as the kyanite-andalusite pegmatoids and the muscovite pegmatoids. Although the muscovite pegmatoids are observed in a wide-spread area, the kyanite-andalusite pegmatoids areonly found in the kyanite bearing schists. The kyanite crystals examined in the pegmatoids have been formed by aprocess of Al migration from the Al-rich country rocks during the metamorphism. The amount of kyanite in someof the kyanite bearing schists reaches economic concentrations. In the studied area, the metamorphie conditionsincreased from medium to high grade metamorphism.

 • gneisses

 • pegmatoid

 • metamorphism

 • Manisa

 • Ashworth, J.R., 1975, Staurolite at anomalously high-grade : Contr. Mineral Petrol., 53, 281-291-

 • Atabek. S-, 1943, Gördes mika zuhurları hakkında rapor : M.T.A. Arviş No : 348.

 • Ayan, M.. 1971, Gördes migmatitleri ve güneydoğu yöresindeki uranyum zuhurları oluşumları: A.Ü.F.F. Jeoloji bölümü, (Yayınlanmamış).

 • Baltatzis, E. 1979, Staurolite-Forming Reactions in the Eastern Dalradian Rocks of Scotland: Contr. Mineral Petrol.. 69, 193-200.

 • Başarır, E., 1975, Çine güneyindeki metamorfitlerin petrografisi ve bireysel indeks minerallerin doku içerisindeki gelişimleri: EÜ.FF. izmir, (Yayınlanmamış)

 • Deer, W.A., Howie, R-A-, ve Zussman, J-, 1972, Rock forming minerals: Vol. 1-4.

 • Erward, G., 1975, Temperature-Pressure and mixed-volatile equilibria attending metamorphism of staurolitekyanite bearing asseblages, Esplanada Range, British Columbia: Geol. Soc. America. Bull., 86. number 12.

 • Egger, A., 1960, Glimmer, feldspar und disthen Vorkommen in Gabiet von Gördes, Manisa : M.T.A. Derleme Rap. No : 2759.

 • Hoschek. G-, 1967, Untersuchungen zum Stabilitaetsbereich von Chloritoit und Staurolit: Contr. Mineral. Petrol., 14, 123-162.

 • Hoschek, G., 1969, The stability of staurolite and chloritoid and their significance in metamorphism of pelitic rocks : Contr. Mineral. Petrol. 22, 208-232.

 • İnci, U-, 1983, Demirci çevresi Neojeninin jeolojisi ve bitümlü şist olanakları : Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, (Yayınlanmamış)

 • Konak, N., 1982, Menderes Masifi`nin jeolojisi paneli: T.JKJ.M.O. Panel Kitabı.

 • Kun. N., 1976, Nebiköy-Kafaca ve Kavak köyleri çevresinin (Yatağan) jeolojik ve petrografik incelenmesi: Y. Lisans tezi, îzmir., (Yayınlanmamış).

 • Mason, R-, 1980, Petrology of the metamorphic rocks : George Allen and Unwin. London., 479 p.

 • Miyashiro. A., 1979, Metamorphism and metamorphic belts: George Allen and Unwin, London., 480 p.

 • Savaşçın, M.Y., 1982, Batı Anadolu Neojen magmatizmasının yapısal ve petrografik öğeleri: T-J-K. J.M.O. panel kitabı.

 • Schreyer, W.. Chinner, G.A., 1966, Staurolite-quarzite bands in kyanite quartzite at Big Rock, Rio Arriba County, New Mexico: Contr. Mineral. Petrol. 12, 223-244.

 • Turner, J., Verhoogen, J., 1960, Igneous and metamorphic petrology: International series in the earth sciencesMe Graw-Hill, London-, 694 p.

 • Turner, J., 1968, Metamorphic petrology: Me Graw-Hill, 404 p.

 • Vernon, R.H., 1979, Formation of late sillimanite by hydrogen metasomatizm (base-leaching) in some highgrade gneisses : Lithos, 12,143-152-

 • Vrana, S., 1973, A model of aluminium silicate accretion in metamorphic rocks: Contr. Mineral. Petrol. 41, 73- 82.

 • Winkler, H-GF., 1965, Metamorfik kayaçların oluşumu: İ-T.Ü. Müh. Mim. Fak. yayınları, No : 118-, 223 s.

 • Winkler, H-G.F-, 1979, Petrogenesis of metamorphic rocks: Springer Verlag-, New York. 344 p.

 • Yardley, B.W.D., 1977. The nature and significance of the mechanism of sillimanite growth in Cannemara schists, Ireland: Contr. Mineral. Petrol. 65, 53-58.

 • A study of Y (Yttriyum) Contents of Fluorites from the Leadzinc Deposits in the Northern Part of Göktepe (Ermenek Konya)
  Mustafa Kuşcu
  View as PDF

  Abstract: Samples of fluorite minerals collected from the northern part of Göktepe (Ermenek-Konya) Show Yvalues ranging from 2 to 23 ppm. It is suggested that the fluorite is derived from the formation waters and not ofmagmatic origin because of the very small and restricted range of Y values.

 • fluorite

 • Pb-Zn

 • Konya

 • Brown, J.S., 1970, Mississippi Valley type lead-zinc ores : Mineral. Deposita, 5,103-109.

 • Demirtaşlı, E., Gedik, t, ve îmik, M., 1978, Ermenek batısında Göktepe-Dumlugöze ve Tepebaşı arasında kalan sahanın jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. 32. Bil. Tek. Kur. Bildiri özetleri, 9-

 • Kuşçu, M-, 1983, Göktepe-Ermenek (Konya) yüresinin jeolojisi ve Pb-Zn yatakları: Doktora tezi (yayınlanmamış) , Selçuk Univ., 181 s.

 • Kuşçu, M., 1984, Göktepe (Ermenek-Konya) yöresinin PbZn zuhurları (hazırlanmakta).

 • Sangster, D.F., 1976, Carbonate hosted lead-zinc deposits: in Wolf, K.H., ed., Handbook of Stratabound and Stratiform Ore Deposits: Elsevier, New York, 6, 447- 456.

 • Smith, F.W., 1974, Factors governing the development of fluorspar ore bodies in the North Pennine ore field! Doktora tezi (yayınlanmamış), Durham Univ., 225 s.

 • Stratigraphy and Structural Position of the Allochthonous Units Around Pınarbaşı (Kayseri)
  Siyami Özer Hasan Çetin İsmail Terlemez Muhsin Sümengen Emin Erkan
  View as PDF

  Abstract: The study area lies between Sarız-Şarkışla-Gemerek-Tomarza. Geyik Dağı Unit is situated in the southof the region and comprises a regular sequence ranging from Cambrian to Tertiary. This unit is relatively autochthonous with respect to allochthonous units.Allochthonous rock units of Paleozoic-Mesozoie age crop out towards north which preserve their primary properties,and are locally metamorphosed. These are: Kireçliyayla Nappe including Triassic-U- Cretaceous carbonates, Belören Nappe consisting of Triassic-Cretaceous rocks, Aygörmezdağ Nappe comprising a sequence from U. Devonian toU. Cretaceous, and Hmzırdağı Nappe consisting of metamorphosed Permian-L. Cretaeous rocks. The uppermostparts of some of these nappes are formed by the ophiolitic melange, and all the nappes are overlain by an ophiolitenappe. Emplacement age of the allochthonous units is Late MaestrichtianThe Tertiary formations unconformably overlying the allochthonous units crop out over extensive areas. ThePaleocene-Eocene formations to the nort of the region, which are olistostromal in character, indicate that thetectonic stability which prevailed after the emplacement of the allochthon was disrupted once again.

 • ophiolite nappe

 • allochthonous

 • olistostromal

 • Kayseri

 • Altmer, D., 1981, Recharches stratigraphiques et micropaleontologigues au NW de Pınarbaşı (Taurus oriental Turquie): Univ. de Geneve, Those, 450 s.

 • Demirtaşlı, E., 1967, Pınarbaşı-Sanz-Mağara civarının jeolojisi raporu: Maden Tetkik Arama Enst., rap. no: 4384. Ankara (yayımlanmamış).

 • Erkan, E., Özer, S., Sümengen, M., ve Terlemez, 1., 1978, Sarız-Şarkışla-Gemerek-Tomarza arasının Temel Jeolojisi : Maden Tetkik Arama Enst. rap. no: 5646, Ankara (yayımlanmamış).

 • Lebkuchner, R.F., 1957, Kayseri ve Avanos-Ürgüp havalisi ile Boğazlıyan havalisinin uzun yaylaya kadar olan kısmının jeolojisi hakkında rapor (pafta no: 76/2,4; 77/1, 4; 78/1, 3) : Maden Tetkik Arama Enst., rap. no: 2656, Ankara (yayımlanmamış).

 • Özkan, A., 1956, 1/100-000 ölçekli Türkiye haritası 77/4 Kayseri paftası VHI g. doğusunun jeolojik etüdü hakkında: Maden Tetkik Arama Enst.. rap. no: 2388, Ankara (yayımlanmamış).

 • Özgül, N., 1976, Toroslarin bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 19/1, 65-78.

 • Özgül, N, ve diğerleri, 1973, Tufanbeyli dolayının Kambriyen ve Tersiyer kayaları: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 16/1, 82-100.

 • Tekeli, O., 1980, Toroslarda Aladağların yapısal evrimi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23/1, 11-14.

 • Yoldaş, R., 1972, Sarız (Kayseri) dolayının Jeolojisi ve petrol olanakları (Elbistan L36-b2 ve L37-al paftalan): Maden Tetkik Arama Enst., rap. no: 4729, Ankara `yayımlanmamış).

 • Features and Interpretations of the Different Types of Skarn Formations of the Akdağmadeni Mining District Yozgat
  Ahmet Sağiroğlu
  View as PDF

  Abstract: Skarn rocks of the Akdağmadeni mining district are located on and around adamellite type graniticrock-regional metamorphic rocks contact. Skarn formations occur both within the granitic rock (endoskarns) and themetamorphic rocks (exoskarns).The character of the skarn alteration within the marginal zones of adamellite is closely related to the compositionsof the country rocks which are in contact with the adamellite. Endoskarns in contact with dolomitic marble have themineral assemblage of magnetite-pyroxene-phlogopite-and the usual silicates of adamellite. Alteration in the marginalzones of the magmatic rock, in contact with calcitic marble manifests itself as saussuritization, sericitization of feldspars and the presence of phlogopite.Exoskarns mainly developed within the carbonate rocks of the metamorphic rocks and show different features depending upon the composition of the parent rock. Field, petrographic, mineralogic and geochemical data indicate thatthe skarn alteration took place in different stages. In ca-.citic skarns four stages of alteration are identified; 1) M-ig*netit-garnet-pyroxene stage, 2) Epidote-amphibole stage, 3) Epidote-chlorite stage and 4) Kaolinite - muscovite-stageApparently conditions of these four stages overlapped, however mineral assemblages of each stage are still distinguishable and characteristic. It is understood from petrologic, geochemical and petrographic data that skarnizuigsolutions were iron-rich and gradually became aluminum rich and less hot in time and distance from contact. Activity of O2 was low and became lower probably due to temperature gradient. Activity of CO2 on the other hand wasmoderate and consequently neither wollastonite nor siderite and graphite formed. Mineral assemblages indicate thacthe formation temperatures for the alteration stages were; 600°C, 450-500°C, 400°C and 300°C respectively. The lowaO2 and moderate aCO2 despite such high temperatures and O2 and CO2 producing reactions, can only be exlained bythe escape of CO2 and O2 from the environment. Two step alterations occur in dolomitic marble which correspond tothe first three stages of the calcic skarns; 1) Spinel-forsterite-pyroxene-magnetite-phlogopite stage and 2) Serpentinealteration stage.

 • phlogopite

 • marble

 • skarn

 • Yozgat

 • Atherton, M.P. ve Tarney, J>, (eds), 1979, Origin of granite batholiths: Shive. Orpington Kent.

 • Baykal, F., 1945, E`tude geologigue du Taurus entre Darende et Kayseri (Anatolie): Revr 1st., 10, 133-142.

 • Deer, W.A. Howie, R-A. ve Zussman, J., 1962, Rock forming minerals: Longmans, London. 529 s.

 • Deer, W.A., Howie, R.A. ve Zussman J-, 1978, Rock Forming sillieates` volume 2A, single chain silicates: Longmans, London.

 • Erkan, Y-, 1980, Orta Anadolu masifinin kuzeydoğusunda (Akdağmadeni, Yozgat) etkili olan bölgesel metamorfizmanın incelenmesi: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 23, 213-218.

 • Harpum, J.R., 1963, Petrographic classification of granitic rocks in Tanganyika by partial chemical analyses : RecGeol. Surv. Tanganyika, 10, 80-88.

 • Huckenholz, H-G. ve Yoder, H-S. Jr., 1971, Andradite stability relations in the CaSiO^Fe^Os join up to 30 Kbar: NJb. Miner Abh., 114, 246-280.

 • Huckenholz, HG-, Unhuber, W. and Springer, J., 1974, The join CaSKVAl2O3 -Fe2O3 of the CaO-Al2O3 -Fe2O3 - SiO4 quaternary system and its bearing on the form mation of granditic garnets and fassaitic pyroxenes: N. Jb. Miner. Abh., 121,160-207.

 • Ketin, Î-, 1963, The geological map of Turkey, Kayseri sheet (1: 500 000) : Maden Tetkik Arama Enst, Ankara.

 • Liou, J.G., 1973, Synthesis and stability relations of Epidote, Ca2Al2Fe Si3O12 (OH) : J. Petrology 14, 381-413

 • Miyashiro, A., 1973, Metamorphism and metamorphie belts: George Allen and Unwin, London. 492 s

 • Rease, P., 1974, Al and Ti contents of hornblend, indicators of pressure and temperature of regional metamorphism: Contr. Mineral. Petrol., 45, 231-236.

 • Rao, A.T. and Rac, M.W., 1970, Fassaite from a eale-silicate skarn vein near Gondivalasa, Orissa, India: Amer. Mineral-, 55. 975-980

 • Rose, W.A. and Burt, D.M., 1979, Hydrothermal alteration; Barnes, H.L.S ed., Geochemistry of hydrothermal ore deposits da : John Wiley and Sons Ltd. New York. 173-235.

 • Rumble, D., 1976, Oxide minerals: Min. Soc Am. Short course note*, volume 3, chapter 3.

 • Sağiroğlu, A., 1982, Contact metasomatism and ore deposition of the Lead-Zinc deposits of Akdağmadeni, Yozgat, Turkey: Londra Üniversitesi (Yayınlanmamış) doktora tezi, 324 s.

 • Sen, S.K., 1959, Potassium content of natural plagioclases and origin of antiperthites: J. Geology, 67, 479-495.

 • Turner, FJ . and Verhoogen, I-, 1960, Igneous and metamorphie petrology, 2 nd ed: Me Graw Hill, NewYork, 694 s.

 • Turner, FJ., 1968, Metamorphie Petrology: Me Graw HilL New York, 404 s

 • Tülümen, E-, 1980, Akdağmadeni yöresinde petrografik ve metalojenik incelemeler: Doktora tezi, K.T.Ü. Yerbilimleri Fakültesi yayını, Trabzon.

 • Vache, R., 1963, Akdağmadeni kontakt yatakları ve bunların Orta Anadolu kristalinine karşı olan jeolojik çevreleri : Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 60, 22-35.

 • Williams, H.f Turner, FJ. and Gilbert, M.C., 1954, Petrography : W.H. Freeman and Co., San Fransisco, 406 s.

 • Yoder, H.S. and Eugster, H.P., 1955, Synthetic and natural muscovite : Geoehim. Cosmochim. Acta., 8, 225-280.

 • Zharikov, V.A., 1970, Skarn part I, II and III: Internal Geology Rev., 12, 541-559, 619-647, 760-775.

 • Conodont Biyostratigrapity of the Triassie Rocks, Southwest of Antalya, TURKEY
  Fuat Önder
  View as PDF

  Abstract: In Southern Turkey, South-west of Antalya City, three of the measured sections (Teke Dağı, Saklıkentand Dömek Tepe) provide sufficient micropalaeontological base for future biostratigraphical studies. The Saklıkentsection comprises red or buff and grey biomicrite, both of which contain ammonites and conodonts. According tothe conodonts, it belongs to the Middle Triassie. The Dömek Tepe section consists of grey, mottled red biomicritewhich also contains conodonts. They indicate an Upper Triassie age. In the Teke Dağı, proposed as the type sectionof the Triassie rocks in Antalya, the succession is characterized by vermicular limestone and red calcarenite rich inmarine fauna (ammonites, conodonts, foraminifers... etc.) These Middle-Upper Triassie limestones are typical of Alpine-type Triassie and are thought to be pelagic sediments deposited on sea-mounts within ocean basins. In Antalyaseveral species of the Middle-Upper Triassie conodonts Crathognathodus, Cypridodella, DMymodella, Diplododella,Enantiognathus, Epigondolella, Glaiigonâolella, Meocavîtella, Neogondolella, Neohindeodella, Prioniodella, Prioniodiaaand Xaniognathus occur in this environment.

 • biomicrite

 • ammonite

 • limestone

 • Antalya

 • Bernoulli, D. ve jenkyns, H.C (1974), Alpine, Mediterranean, and Central Atlantic facies in relation to the early evolution of the Tethys: Soc Econ. Paleont. Minor. Spec. Publ., 19, 129-160.

 • Brunn, J.H. ve diğerleri (1970) Structures Mejeures et Correlations stratigraphiques dans les Taurides occidantales: Bull. Soc. Geol. France., 7,XII, 3, 315-556.

 • Dumont, J.F. ve diğerleri (1972) Le Trias des Taurides occidentales (Turquie). Z. Deutsch. Geol. Des., 123, 385- 409.

 • Fischer, A.G. (1964) The Lower cyclothems of the Alpine Triasic: Geol. Surv. Kansas. Bull-, 169, 107-149.

 • Krystyn, L. Sehaffer, G. and Schlager, W. (1971) Über die Fossil-Lagerstaten in den triadischen Hallstatter Kalken der Ostalpen: Neues Jahrb. Geol. Paleont. Abh., 137, 284-304.

 • Marcoux, J. (1979) Antalya Naplarının genel yapısı ve Tetis güney kenarı paleocoğrafyaşındaki yeri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22-1, 1-5.

 • özgül, N. (1976) Torosların bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19, 65-78-

 • Şenel, M. ve diğerleri (1981) Teke Torosları güneydoğusunun Jeolojisi: Maden Teknik ve Arama Derg., 95/93, 13-44.

 • Wilson, L. J. (1975) Carbonate Facies in Geologic History: Spring er-Verlag Berlin, 471 p.

 • Zankl, H. (1971) Upper Triassic Carbonate Facies in the Northern Limestone Alps: Int. Sed. Congress Guidebook VIII, 147-179.

 • ISSUE FULL FILE
  View as PDF