Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1968 EKİM Cilt 11 Sayı 1-2
COVER
View as PDF
COPYRIGHT PAGE
View as PDF
CONTENTS
View as PDF
Paleozoic Formations and The Problem of Paleozoic-Mesozoic Boundary in The Ankara Region (Central Anatolia)
Oğuz Erol
View as PDF

Abstract: Ankara çevresinde Paleozoik arazisi metamorfik şistler ve grauvaklar ile kristalin veya yarı kristalin kalkerler halinde gelişmiştir.Metamorfik şist ve grauvaklarda yukarıdan aşağıya şu diziliş ana hatlarıylegöze çarpar:

5. Koyu renk kumtaşı metamorfik değil Trias?-Permien- ve şistler Üst Karbonifer

4. Grauvaklar metamorfik değil veya » Devonien? çok az metamorfik

3. Fillatlar, mikalı killi epimetamorfik Silurien ve öncesi şistler, grafitli şistler

2. Pembe renkli seri- epimetamorfik » sitli şistler

1. Yeşil renkli klorit, epimetamorfik » glokofan şistler

Bu serilerin alt üçünde farkolunur derecede bir metamorfizma mevcuttur veepimetamorfik grupa dahil edilebilirler. Bu epimetamorfik grupun muhtemelenen eski üyesi yeşil klorit glokofan şistlerdir ve çevrenin kuzeyindeki Aydos dağınıngüneyinde görülürler, kıvrım ve tabaka uzanışları NW-SE yönlüdür. Bu yeşil şistaflörmanlarından doğuya veya güneye gidildikçe sırayla diğerlerine geçildiği görülür. Bu grup şistler çok sıkışık kıvrımlı olup, içlerinde iyi muhafaza edilmiş fosillerpek yoktur. Sadece İ. Yalçınlar, tahminime göre fillat-killi şistler grupunun içinde(3 üncü grup), genellikle Silurien ve Üst Kambriene ait Graptolitler bulunduğunu bildirmiştir. Daha genç olan grauvaklarda ve onlarla birlikte bulunan bazı şistîtaşlar, altlarındaki gruplardan bir metamorfizma azlığı ve daha seyrek kıvrımlarasahip olmaları bakımından ayrılır. Bu itibarla epimetamorfik şistler üzerinde bulunan bu grauvak serileri, kristalin ve yarı kristalin kalkerlerle birlikte Hersinien kıvrımları dönemine, epimetamorfik şistleri ise daha eskiye bağlamak uygun olur.Bu eski kısımda muhtemelen Kaledonien bir temelin mevcudiyeti söz konusudur.Ancak grauvaklar içinde de, daha koyu renk sert ve bariz tabakalı ve bazik püskürük malzemeyi de ihtiva eden bir alt tip ile, daha açık kahverengi, gözle görülür birmetamorfizma arzetmeyen, kaba ve hemen hemen tabakasız bir üst tip ayırmakmümkündür. K. Leuchs`un Culuk civarından getirildiğini söylediği Üst Devonienfosili, tahminime göre bu grauvak grupundan alınmıştır. Çevrede Permien (İ.Ketin), hatta Trias (U. Bilgütay) fosilleri taşıyan grauvaklar bulunduğu, bunlarınkendilerine çok benzeyen Lias kumtaşları ile karıştırılabileceği de (İ. Ketin) bildirilmiştir. Son sözü edilenler, kanaatimce grauvakların metamorfik olmayan üsttipine ait olanlardır. Şist - grauvak grupunun yüksek bir seviyesini teşkil eden bazıkoyu renk şist ve kumtaşları içinde E. Chaput Viseen fosilleri bulmuş ve bunlarıZonguldak`ın Kulm fasiesine benzetmiştir.Ankara çevresindeki kristalin ve yarı kristalin kalkerler daha çok Paleozoikinüst seviyelerine aittirler. Gerçekte grauvaklar ve koyu renk şistler üzerine gelentabakalı, koyu renkli kalkerlerde Üst Karbonifer ve Permien mikrofosilleri bulunmuştur. Kitlevi, beyaz-gri renkli ve kristalin olan tipler çoklukla fosilsizdir ve yaşları henüz tartışma konusudur. Bunların tamamen Permo-Karbonifere ait olduğunuiddia edenler bulunduğu gibi (S. Erk, Z. Dağer), bir kısmının içinde Trias fosilleribulunduğunu veya bulunmasının mümkün olduğunu kabul edenler de vardır (E.Chaput, K. Leuchs, H. Kleinsorge, G. Müller, O. Erol, R. Brinkmann). Kanaatimcekristalin kalkerlerin büyük bir kısmı Permo-Karbonifer yaşlıdır, ancak aksi kesinlikle ispat edilinceye kadar kalker kitlesi içinde yer yer muhtemel bir Triasın bulunduğunu da kabul etmek uygun olur. Hatta bu kalkerler arasında ilerideki detayetüdler sırasında tespit edilebilecek Jura (hatta Kretase) örtülerinin parçaları dabulunabilir. Ancak Mesozoike ait bu bölümler, masif kalkerlerin daha çok Üst Paleozoike ait olma, karakterini büyük ölçüde etkilemez.Kısaca söylenirse, Ankara çevresinde gerek grauvaklar, gerekse kristalin kalkerler içindeki Paleozoik-Mesozoik sınırı henüz, tam anlamı ile tespit edilip haritaya geçirilememiştir.

 • metamorphic schist

 • graywood

 • Paleozoic-Mesozoic


 • ARNI, P. (1942): Materialen zur Altersfrage der Ophiolithe Anatoliens. M.T.A. Mecm. no. 28, Ankara. [Anadolu ofiolitlerinin yaşlarına mütedair malumat. M.T.A. Mecm. no. 28, Ankara.

 • BAILEY, E. B. & McCALLIEN. W. J. (1950): The Ankara melange and the Anatolian thrust. M.T.A. Mecm. no. 40, Ankara. Nature, 166, 4231, London. [Ankara melanjı ve Anadolu şariyajı. M.T.A. Mecm. no. 40, Ankara.

 • BAILEY, E. B. & McCALLIEN. W. J. (1953): Serpentine lavas, the Ankara melange and the Anatolian thrust. Trans. Royal Soc. Edinburgh, LXII, Pl. II, Edinburgh.

 • BİLGÜTAY, U. (1960a): Hasanoğlan-Ankara civarının jeolojisi. M.T.A. Derg. no. 54, Ankara. [Geology of the Hasanoğlan-Ankara region. M.T.A. Bull. no. 54, Ankara.

 • BİLGÜTAY, U. (1960b): Ankara civarında bulunan birkaç Permien kalker algin etüdü, M.T.A. Derg, no. 54, Ankara. [Some Permian calcareous Algae from the vicinity of Ankara, M.T.A. Bull. No. 54, Ankara.

 • BOCCALETTI, M.; BORTOLOTTI, V. & SAGRI, M. (1966): Ricerchi sulle ofioliti delle Catene Alpine, I – Osservazioni sull Ankara Melange nella zona di Ankara, Boll Soc. Geol. Lt., 85, 485-508, Roma.

 • BLUMENTHAL, M. (1948): Un aperçu de la géologie des chaînes nord-anatoliennes entre l`Ova de Bolu et le Kızılırmak inférieur. M.T.A. Publ. série B, no. 13, Ankara. [Bolu civarı ile Aşağı Kızılırmak mecrası arası jeolojisi. M.T.A. Yayınl., seri B, no. 13, Ankara.]

 • BRINKMANN, R. (1966): Geotektonische Gliederung von Westanatolien, N. Jb. Geol. Palaont. Mt., 10, 603-618, Stuttgart.

 • CHAPUT, E. (1933): L`Anthracolithique dans l`Anatolie centrale. C. R .Ac. Sc. 197, Paris.

 • CHAPUT, E. (1936): Voyages d`études géologiques et géomorphologiques en Turquie. Mém. Inst. Français Archéol. de Stamboul, II , Paris. [Türkiye`de jeolojik ve jeomorfolojik tetkik seyahatleri. İ.Ü. Edeb. Fak. Coğr. Enst. Neşr., II, İstanbul.

 • DAĞER, Z.; ÖZTÜMER, E.; SİREL, E. & YAZLAK, Ö. (1963): Ankara civarında birkaç stratigrafik kesit. T.J.K. Bült., VIII, 1/2, 84-95, Ankara. [Several stratigraphical sections in the vicinity of Ankara. Bull. Geol. Soc. Turkey, VIII, 1/2, 84-95, Ankara.

 • ERK, A.S. (1957): Ankara civarı petrol ihtimalleri. M.T.A. Rap. no. 2608 (yayınlanmamış), Ankara.

 • EROL, O. (1953): Çankırı-Sungurlu-Tüney arasındaki Kızılırmak havzasının ve Şabanözü civarının jeolojisi hakkında rapor. M.T.A. Rap. no. 2026 (yayınlanmamış), Ankara.

 • EROL, O. (1954): Ankara ve civarının jeolojisi hakkında rapor. M.T.A. Rap. no. 2491 (yayınlanmamış), Ankara.

 • EROL, O. (1955): W. Weingarten 56/2, 56/4 (Sivrihisar) ve 57/1, 57/3 (Ankara) paftalarının jeolojik haritası hakkında raporuna ait korelâsyon revizyonu raporu. M.T.A. Rap. no. 2473 (yayınlanmamış), Ankara.

 • EROL, O. (1956): Ankara güneydoğusundaki Elma dağı ve çevresinin jeolojisi ve jeomorfolojisi üzerinde bir araştırma. M.T.A. Yayınl. seri D, no. 9. Ankara. [A study of the geology and geomorphology of the region SE of Ankara in Elma Dağı and its surroundings. M.T.A. Publ. ser. D, no. 9. Ankara.

 • EROL, O. (1958): Kalecik-Zile arasındaki 41/3, 41/4, 42/3, 42/4, 43/3 numaralı paftalar sahasının jeolojik revizyon ve korelâsyonu hakkında rapor M.T.A. Rap. no. 2647 (yayınlanmamış), Ankara.

 • EROL, O. (1961): Ankara bölgesinin tektonik gelişmesi. T.J.K. Bült. VII, 2, Ankara. [The orogenic phases of the Ankara region Bull. Geol. Soc. Turkey, VII, 2, Ankara.]

 • KETİN, İ. (1962): 1:500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası—Sinop. M.T.A. Yayınl. Ankara. [Explanatory text of the Geological Map of Turkey (Sinop, 1:500 000), M.T.A. Publ. Ankara.]

 • KETİN, İ. (1963): 1:500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası—Kayseri. M.T.A. Yayınl. Ankara. [Explanatory text of the Geological Map of Turkey (Kayseri, 1:500 000), M.T.A. Publ. Ankara.]

 • LEBLING, Cl. (1925): Über eine Reise von Angora nach İnebolu am Schwärzenmeer. Die Kriegsschauplätze 1914-1918 Geologisch Darstellung, Heft 13.

 • LEUCHS, K. (1948): Anadolu`da Ladinien ve Karnien transgresyonu. M.T.A. Mecm. no. 38, Ankara.

 • LEUCHS, K. (1943): Der Bauplan von Anatolien. N. Jahrb. Miner. Geol. Pal. Abt. B, 2/3.

 • McCALLIEN, W. J. (1946): Inverted graded bedding at Köserelik N of Ankara. M.T.A. Mecm. no, 35 Ankara. (Ankara kuzeyinde, Köserelik`te ters dönmüş tedricî incelikte yataklanmış tabakalar, M.T.A. Mecm. no. 35, Ankara.]

 • McCALLIEN, W. J. (1950): Some Turkish pillow lavas. Bull. Geol Soc. Turkey, II, 23Ankara. [Türkiye`de «Pillov lâvlar». T J.K.B. II, 2, Ankara.]

 • MÜLLER, G. (1957): Wasserschliessungsmöglichkeiten in der südlichen Umgebung von Ankara. M.T.A. Rep. no. 2523 (unpublished), Ankara; [Ankara`nın güney havalisinde su bulma imkânları hakkında rapor. M.T.A. Rap. no. 2523 (yayınlanmamış), Ankara.]

 • NOWACK, E. (1928): Eine Reise von Angora zum Schwarzen Meer. Z. Ges. Erdkunde, no. 9-10, Berlin.

 • SALOMON-CALVI, W. (1940): Geologische Wanderungen bei Ankara. M.T.A. Mecm. no. 20, 421, Ankara. [Ankara civarında jeolojik geziler. M.T.A. Mecm. no. 20, 21, Ankara.]

 • WIJKERSLOOTH, P. de (1941): Einiges über den Magmatismus des jüngeren Palaeozoikums «des Varistikums» im Räume West-Zentral-Anatoliens. M.T.A. Mecm. no. 25, 542-549, Ankara. [Merkezî Anadolu`nun garp sahası dahilinde genç Paleozoikteki «Varistikum» magmatik faaliyet hakkında bazı mülâhazalar. M.T.A. Mecm, no. 25, 536-542, Ankara.]

 • YALÇINLAR, İ. (1957): Series of Graptolites found in the Central Turkey. Publ. Univ. İst. no. 787, İstanbul.

 • YALÇINLAR, İ. (1958): Sur les terrains cambriens et siluriens découverts dans l`Anatolie Centrale. Publ. Univ. İst. no. 787, İstanbul.

 • YALÇINLAR, İ. (1960): Türkiye`de Kaledonien masifleri ve morfolojik karakterleri T.C.D. 107-113, İstanbul.

 • YÜCEL, T. (1954): Deveci dağları-Kalecik arasında Kuzey Anadolu dağlarıyle iç Anadolu intikal alanının jeolojisine dair rapor. M.T.A. Rap. no. 2295, (yayınlanmamış), Ankara.

 • Erol, O. (1968). Ankara Çevresinde Paleozoik Arazisinin Bölümleri ve Paleozoik - Mesozoik Sınırı Hakkında . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722432

 • Colorado-Loveland (ABD) Arazisinin Fotojeolojik Kıymetlendirilmesi
  Mahmut Gökçen
  View as PDF

  Abstract: Bu makale, AID Programı ile gittiğim A.B.D.’nde gördüğüm fotojeoloji kursunun neticesinde hazırlanmıştır. Loveland arazisinin fotojeolojikçalışmayla değerlendirilen jeolojisini ve yarı kurak iklim karakterindeki civarbölgelerin su probleminin nasıl çözümlendiğini anlatan kısa raporum, aslındamemleketimizde yeni bir mevzu olan fotojeolojinin bir haritalamada ne şekildefaydalı olabileceğini anlatmak için takdim edilmektedir.Etüd sahamızın batısında Prekambrienin granit ve pegmatit erüptif kayaçları ile amfibolit ve «Big Thompson serisi» olarak tanınan çeşitli şist formasyonlarıbulunur. İlk sedimenter formasyon Pensilvanienin taban konglomerasıdır. Bunun üstünde, her tarafta bulunmayan Ingleside gresi, ondan sonra da PermieninSatanka kırmızı şeyl, silttaşı ve kumtaşı bulunur. Daha sonra yine Permien yaşlı,silis çimentolu, çapraz tabakalı Lyons gresi vardır. Permienden Triasa geçiş teşkileden kırmızı renkli şeyl, gre ve kalker ile tabanında yer yer jipsli seviyelere rastlanan Lykins formasyonu ve daha sonra Juranın «Jelm-Entrada» ve «Morrison»adlı gre, silttaşı ve kil taşları gelir. Alt Kretase 5-6 m lik konglomera ile başlar;gre, şeyl olarak devam eder ve yine greli seviyelerle son bulur. «Dakota kumtaşı»olarak adlandırılmıştır.Üst Kretase ise üç ayrı formasyon ihtiva eder. Alttan itibaren Benton şeyli,ortada kumlu, kalkerli Niobrara şeyli ve üstte yine kumtaşı aratabakalı Pierreşeylidir. Etüd sahamızda Tersiyere ait herhangi bir formasyon yoktur. Kuaternerin alüvyonları ve nehir taraçaları haritaya işlenen son formasyonlardır. 

 • photogeology

 • amphibolite

 • dakota sandstone


 • Gökçen, M. (1968). Colorado-Loveland (A.B.D) Arazisinin Fotojeolojik Kıymetlendirilmesi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 21-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722465

 • Corrélation Ppalynologique Des Veines Sulu et Supposée Sulu de Gelik
  Erol Akyol
  View as PDF

  Abstract: Une partie de nos travaux de thèse concernait l’étude palynologique de cinq veines du Westphalien A qui sont les veines Acılık, Sulu, supposée Sulu, Hacı Memiş, et Milopero. Ici, nous voulons publier la compositionet les caractères de la microflore des deux veines Sulu et supposée Sulu qui nesont, d`ailleurs, qu`identiques à ceux des trois autres veines précitées. Nous voulonségalement mettre en évidence le tableau de corrélation sporopollinique de ces deuxveines en cause. 

 • corrélation sporopollinique

 • l’étude palynologique

 • Zonguldak


 • ALPERN, B. (1959): Contribution à l`étude palynologique et pétrographique des charbons français. Thèse d`Etat, Paris.

 • ARTÜZ, S. (1959): Zonguldak bölgesindeki Alimolla, Sulu ve Büyük damarlarının sporolojik etüdü. İst. Üniv. Fen. Fak. Monografileri, İstanbul.

 • BUTTERWORTH & WILLIAMS (1956-1958): The small spore floras of coals in the limestone coal group and upper Limestone group of the Lowet Carboniferous of Scotland. Trans. Royal Soc. Edinburgh, vol. LXIII, part II.

 • CORSIN, P.; CARETTE, J.; DANZÉ, J. & LA VEINE, J. P. (1962): Classification des spores et des pollens du Carbonifère au Lias. C. R. Acad. Sc., t. 254, pp. 3062-3065, Lille.

 • CORSIN, P. M., LAVEINE, J. P., LEVET-CARETTE, J. & LOBOZIAK, S. (1965): Sur la classification des spores et des pollens du Carbonifère au Lias de P. Corsin, J. Carette, J. Danzé et J. P. Laveine. Mise au point et application. Annales de la Soc. Géol. du Nord, t. LXXXV, pp. 327-336.

 • COUPER, R. A. (1958): British Mesozoic microspores and pollen grains. A systematic and stratigraphie study. Palaeontographica, Abt. B, B. 103., pp. 75 179, Stuttgart.

 • DYBOVA, S. & JACHOWICZ, A. (1957): Microspores of the Upper Silesian coal measures. Instit. Geol. Praco Polska, v. XXIII. Warszawa. İBRAHİM, A. (1933): Sporenformen des Agirhorizontes des Ruhrreviers. Dissert. Th., Berlin.

 • KONYALI, Y. (1963): Contribution à l`étude des microspores du bassin houiller d`Amasra (Secteur sud). Th. 3e Cycle, Fac. ce. Lille:

 • KOSANKE, R. M. (1950): Pennsylvanian spores of Illinois and their use in correlation. Illinois Geol. Sur. Bull. y no. 74, pp. 1-128, Urbana.

 • LOOSE, F. (1934): Sporenformen aus dem Flöz Bismarck des Ruhrgebietes. Arb. Instit. Paläobot. Brennsteine, V. 4, pp. 127-164, Berlin.

 • POTONIÉ, R. (1956): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. I. Beih. Geol. Jb., no. 23, Hannover.

 • POTONIÉ, R. (1958): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. II. Beih. Geol. Jb.3 no. 31, Hannover.

 • POTONIÉ, R. (1960): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. III. Beih. Geol. Jb. no. 39, Hannover.

 • POTONIÉ, R. İBRAHİM, A. & LOOSE, F. (1932): Sporenformen aus den Flözen Agir und Bismarck des Ruhrgebietes. Neu. Jb. Miner., B. 67, pp. 43 -454.

 • POTONIÉ, R. & KREMP, G. (1955): Die Sporae dispersae des Ruhrkarbons I. Palaeontographica, Abt. B, B. 98, pp. 1- 16, Stuttgart.

 • POTONIÉ, R. (1956) Die Sporae dispersae des Ruhrkarbons IL Palaeontographica, Abt. B, B. 99, pp. 85-191, Stuttgart.

 • POTONIÉ, R. (1956): Die Sporae dispersae des Ruhrkarbons III. Palaeontographica, Abt. B, B. 100, pp.65-121, Stuttgart.

 • STAPLIN, F. L. (1960): Upper Mississippian plant spores from the Golata formation Alberta Canada. Palaeontographica, Abt. B, B. 107, pp. 1-40, Stuttgart.

 • Akyol, E. (1968). Gelik Civarındaki Sulu ve Şüpheli Sulu Damarlarının Palinolojik Korelâsyonu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 30-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722472

 • Etude De la Microflore Des Lignites D`Ağaçlı (Istanbul, Turquie)
  Mehmet Eran Nakoman
  View as PDF

  Abstract: L`analyse sporo-pollinique de quelques échantillons provenant des lignites d`Ağaçlı permet de mettre en évidence une microflore richeet variée. L`étude de la variation verticale de la composition palynologiquemontre qu`il existe des différences considérables entre la population palynologique de chacun des niveaux appartenant à la veine étudiée. La microfloreextraite à partir des lignites d`Ağaçlı est attribuée au sommet de l`Oligocènesupérieur ou l`extrême base du Miocène. 

 • microflore

 • lignites d`Ağaçlı

 • L`analyse sporo-pollinique


 • GENCER, R. O. (1919): Notice sur les mines de lignite de la Mer Noire. M.T.A. Rep. No. 913 (unpublished). [Karadeniz linyit madenleri hakkında muhtıra. M.T.A. Rap. No. 913 (yayınlanmamış), Ankara.]

 • KRUTZSCH, W. (1959): Mikropaläontologische (Sporenpaläontologische) Untersuchungen in der Braunkohle des Geiseltales. Geologie, Jahr. 8, Beih. 11-11, pp. 1-425.

 • NAKOMAN, E. (1964) : Microflore des charbons tertiaires turcs, 83e Congr. Ass. Fr. Av. Sci.

 • NAKOMAN, E. (1964): Etude palynologique de quelques échantillons de lignite provenant du Bassin de Thrace (Turquie). Ann. Soc. Géol. du Nord, t. LXXXIV, pp. 289-303.

 • NAKOMAN, E. (1966): Etude palynologique des formations tertiaires du Bassin de Thrace. Applications stratigraphiques. Thèse de l’Univ. de Lille.

 • NAKOMAN, E. (1966): Contribution à l`étude palynologique des formations tertiaires du Bassin de Thrace. 1. Etude qualitative, Ann. Soc. Géol. du Nord, t. LXXXVI, pp. 65-107.

 • NAKOMAN, E. (1966): Etude sporopollinique des lignites éocènes de Sorgun (Turquie). M.T.A. Bull. no. 67.

 • PEKMEZCİLER, S. (1942) Ağaçlı Çiftalan linyit kömürlerinin arama işleri hakkında son rapor. M.T.A. Rep. No. 1389 (unpublished).

 • POTONIÉ, R. (1951): Revision stratigraphisch wichtiger Sporomorphen des Mitteleuropäischen Tertiärs. Palaeontographica, Abt. B, Bd. 91 , pp. 131-151.

 • POTONIÉ, R. (1956): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae, Teil I: Sporites. Beih. Geol. Jahrb., H. 23, pp. 1-103.

 • POTONIÉ, R. (1958): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. Teil II: Sporites (Nachträge), Saccites, Aktes, Praecolpates, Polyplicates, Monocolpates. Beih. Geol. Jahrb., H. 31, pp. 1-114.

 • POTONIÉ, R. (1960): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae, Teil III: Nachträge Sporites, Fortsetzung Pollenites. Beih. Geol. Jahrb., H. 39, pp. 1-189.

 • ZIMMER, E. (1953): Bericht über die Ergebnisse der in den Jahren 1950/51 im Braunkohlenbecken von Ağaçlı gemachten Bohrungen. M.T.A. Rep. no. 2101 (unpublished). [Ağaçlı linyit havzasında 1950/51 yıllarında yapılan sondajlardan elde edilen neticeler hakkında rapor. M.T.A. Rap. no. 2101 (yayınlanmamış).]

 • Nakoman, E. (1968). Ağaçlı Linyitleri Mikroflorasının Etüdü . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 51-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722477

 • Etudes Sporo-Polliniques Des Lignites De Karlıova-Halifan (Turquie)
  Mehmet Eran Nakoman
  View as PDF

  Abstract: Les études palynologiques des lignites de Karlıova-Halifan ontpermis de fixer l`âge de ces sédiments comme Pliocène. La microflore mise en évidence au cours de ce travail comporte 51 espèces groupées sous 20 genres morphographiques. Dans la partie systématique de cette étude, 13 espèces de formeestimées nouvelles font l`objet d`une description détaillée. Au cours de l`étudequantitative, la composition de la microflore appartenant à chaque niveau et larépartition verticale des spores et des pollens sont étudiées. Quant aux corrélationssporo-polliniques, elles n`intéressent que la veine dite «inférieure», car la veinedite «supérieure» ne présente aucun intérêt économique et ne montre que très peud`affleurements. En se basant sur l`allure des niveaux mis en relation par les voiespalynologiques, on démontre que, dans la partie Sud de la région, la formationdu charbon a commencé plus tôt que dans la partie Nord. C`est ainsi que l’on peutcorréler les niveaux supérieurs de la veine dite «inférieure» affleurant dans la partieSud du bassin avec les horizons inférieurs de la même veine se trouvant dans lapartie Nord.  

 • Karlıova-Halifan lignites

 • palynological studies

 • Pliocene


 • AKYOL, E. (1964) : Türkiye Tersiyer kömürleri palinolojtik etüdlerine dair başlangıç M.T.A. Derg., no. 63, s. 29-42, Ankara. [Contribution à l`étude palynologique des charbons tertiaires de la Turquie. M.T.A. Bull. no. 63, pp. 33-46, Ankara.

 • COOKSON, J.C. & DETTMANN, M.E. (1959) : On Schizosporis, anew form genus from Australian Cretaceous deposits. Micropal., 5, no. 2, pp. 213-216.

 • COQUEL, R.; LOBOZIAK, S. & NAKOMAN, E. (1965) : Extraction des spores et grains de pollen à partir de divers sédiments. M.T.A. Bull. no. 64, pp. 73-82, Ankara. [Çeşitli sedimanlardan spor ve pollen elde edilmesi. M.T.A. Derg., no. 64, s. 68-76, Ankara.

 • CORSIN, P.; CARETTE, J.; DANZÉ, J. & LA VEINE, J. P, (1962) : Classification des spores et des pollens du Carbonifère au Lias. C.R.A.S., t. 254, pp. 3062-3065, Paris.

 • CORSIN, P.M.; LA VEINE, J. P.; LEVET - CARETTE, J. & LOBOZIAK, S. (1965) : Sur la classification des spores et des pollens du Carbonifère au Lias de P. Corsin, J. Carette, J. Danzé et J.P. Laveine. Mise au point et application. Ann. Soc. Géol. du Nord, t. 85, fasc. 3, pp. 327-336, Lille.

 • ERDTMAN, G. (1947) : Suggestions for the classification of fossil and recent pollen grains and spores. Svensk bot. Tidskx. 41.

 • ERDTMAN, G. (1957) : Pollen morphology and plant taxonomy (Angiosperms I), Stockholm.

 • ERDTMAN, G. (1957) : Pollen and spore morphology — Plant taxonomy (Gymnospermae, Pteridophyta, Bryophyta II), Stockholm.

 • HAMMEN, Th. (1956) : Description of some genera and species of fossil pollen and spores. Bol. Geol., vol. IV, no. 2-3, Bogota.

 • KREMP, G.O.W. (1949) : Pollenanalytische Untersuchung des Miozänen Braunkohlenlagen von Konin an der Warth. Palaeontographica, vol. 90, Abt. B. pp. 54-98, Stuttgart.

 • MURRIGER, F. & PFLUG, H. (1952) : Über eine palynologische Untersuchung des Braunkohlenlagers der Grube Emma bei Marxheim (Untermaingebiet). Notizbh Hers. L. Amt. Bodenforsch., vol. VI, H. 3, pp. 56-66, Wiesbaden.

 • NAKOMAN, E. (1964) : Microflore des charbons tertiaires turcs, Cong. Ass. Franc, pour Avancement des Sciences, Lille.

 • NAKOMAN, E. (1965) : Description d`un nouveau genre de forme : Corsinipollenites. Ann. Soc. Géol. du Nord, t. 85, pp. 155-158, Lille.

 • NAKOMAN, E. (1966) : Etude palynologique des formations tertiaires du Bassin de Thrace» Applications stratigraphiques. Thèse de l`Université de Lille.

 • NAKOMAN, E. (1966) : Contribution à l`étude palynologique des formations tertiares du Bassin de Thrace, I.- Etude qualitative. Ann. Soc. Géol. du Nord, t. 86, pp. 65-107, Lille.

 • NAKOMAN, E. (1966) : Eosen yaşlı Sorgun linyitlerinin sporopollinik etüdü. M.T.A. Derg. no. 67, Ankara. [Etude sporopollinique des lignites éocènes de Sorgun (Turquie).M.T.A. Bull. no. 673 Ankara.]

 • POTONIÉ, R. (1931) : Zur Mikroskopie der Braunkohlen tertiaere Bluetenstaubformen (1 Mitt.). Z. Braunkohle, H. 16, pp. 325-333, Halle.

 • POTONIÉ, R. (1931) : Pollenformen der Miocänen Braunkohle (2 Mitt.). Sitz. Ber. Ges. Natur f. Fr. no. 1-3, pp. 24-28, Berlin.

 • POTONIÉ, R. (1931) ; Pollenformen aus Tertiären Braunkohlen (3 Mitt.). Jb. Preuss. GeoL L., vol. 52, pp. 1-7/Berlin.

 • POTONIÉ, R. (1931) : Zur Mikroskopie der Braunkohlen. Tertiäre Sporen und Bluetenstaubformen (4 Mitt.). Z. Braunkohle, vol. 30, pp. 554-556, Berlin.

 • POTONIÉ, R. (1956) : Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. Teil I : Sporites. Beth. Geol. Jb., H. 23, pp. 1, 1033 Hannover.

 • POTONIÉ, R. (1958) : Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. Teil II : Sporites (Nachträge), Saccites, Aletes, Praecolpates, Polyplicates, Monocolpates. Beih. Geol. Jb., BL 313 pp. 1-114, Hannover.

 • POTONIÉ, R. (1960) : Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. Teil III : Nachträge Sporites, Fortsetzung Pollenites. Beih. Geol. Jb., H. 393 pp. 1-189, Hannover.

 • POTONIÉ, R. & VENITZ, H. (1934) : Zur Mikrobotanik der Miozänen Humodils der niederrheinischen Bucht. Abh. Inst. Paläobot. Petrog. Brenn., t. 5, pp. 5-54.

 • ŞENTÜRK, İ. (1967) : Bingöl, Karlıova, Halifan köyü civarındaki kömürlü sahanın jeolojik raporu. M.T.A. Rap. (yayınlanmamış), Ankara.

 • THIERGART, F. (1940) : Die Mikropaläontologie als pollenanalyse im Dienst der Braunkohlenforschung. Schrift. Geb. Brennst. Geol., H. 133 pp. 1-83, Stuttgart.

 • THOMSON, P,W. & PFLUG, H. (1953) : Pollen und Sporen des mitteleuropäischen Tertiärs, Palaeontographica, Abt. B, Bd. 94, pp. 1-138, Stuttgart.

 • WEYLAND, H. & PFLUG H. (1957) : Die Pflanzenreste der pliozänen Braunkohle von Ptolemais in Nordgriechenland I. Palaeontographica, Abt. B, Bd, 1023 Stuttgart.

 • WEYLAND, H. & PANTIC, N. (1958) : Untersuchungen über die Sporenund Pollenflora einiger Jugoslawischer und Griechisher Braunkohlen, Palaeontographica, Abt. B, Bd. 105, pp. 75-99, Stuttgart.

 • WEYLAND, H.& MUELLER, H. (1960) : Die Pflanzenreste der Pliozänen Braunkohle von Ptolemais in Nordgriechenland I. Palaeontographica, Abt. B, Bd, 106, pp. 71-985 Stuttgart.

 • Nakoman, E. (1968). Karlıova-Halifan Linyitlerinin Sporo-Pollinik Etüdleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 68-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722489

 • Kuyu Karotlarında Mekanik Deneyler
  Ercan Koşar
  View as PDF

  Abstract: In some problems of bearing capacity, especially for heavystructures, it is desirable to gain an approximate quantitative estimate from laboratory tests, and in those cases it is usual to carry out an unconfined compression testand estimate the allowable load by empirical rules.In this study the selected 28 core specimens were tested between the steelplatens of hydraulic compression testing machine to determine the unconfinedcompressive strengths. In addition, some zones of the rock in core boxes, fromwhich the cores were extracted, were tested with the Schmidt hammer in order toinvestigate any relationship between unconfined compressive strength and heightof rebound of the hammer.To make more adequate judgements in evaluating the test results, moisturecontent, carbon content, specific gravity, bulk density and porosity determinationswere made and conclusions were drawn.

 • Uniaxial compression test

 • well cores

 • modulus of elasticity


 • BRACE, W. F. (1961): Dependence of fracture strength of rocks on grain size. Penn. State Univ. Mineral Ind. Expt. Sta. Bull., 76, pp. 99-103.

 • BRACE, W. F. (1963): Brittle fracture of rocks. Int. Conf. on State of Stress in the Earth`s Crust, Elsevier, pp. 111-180.

 • COATES, D. F. (1964): Classification of rocks for rock mechanics. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., vol. 1, pp. 421-429.

 • COATES, D. F. & PARSONS, R. C. (1966): Experimental criteria for classification of rock substances. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., vol. 3, pp. 181-189.

 • DUNCAN, No (1967): Rock mechanics and earthworks engineering. Muck Shifter, Ocak, pp. 35-40.

 • GRAMBERG, J. (1965): Axial cleavage fracturing, a significant process in mining and geology. Engineering Geology, vol. 1, pp. 31-72.

 • GRIFFITH, A. A. (1921): The phenomena of flow and rupture and flow in solids. Phil. Trans. Roy. Soc. London, voL 221, pp. 163.

 • HAWKES, I. (1966): Moduli measurements on rock cores. Proc. First Congr. Int. Soc. Rock Mech., vol. 1, pp. 655-660.

 • HOBBS, D. W. (1964): Rock compressive strength. Colliery Engineering, vol. 41 pp. 287-292.

 • HUCKA, V. (1965): A rapid method of determining the strength of rock in situ. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. vol. 2, pp. 127-134.

 • JAEGER, J. C. (1964): Elasticity, fracture and Flow. Methuen and Co. Ltd. London.

 • KNILL, J. L. & JONES, K. S. (1965): The recording and interpretation of geological conditions in the foundations of the Roseires, Kariha, and Latiyan dams. Géotechnique, vol. 15, pp. 94-124.

 • McCLINTOCK, F. A. & WALSH, J. (1962): Friction of Griffith cracks in rocks under pressure. Proc. Fourth U.S. Natl. Congr. Appl. Mech., Berkeley.

 • OBERT, L.; WINDES, S. L. & DUVALL, W. I. (1946) : Standardized tests for determining the physical properties of mine rock. U.S. Bureau of Mines, Report, 3891.

 • PRICE, N. J. (1958): A study of rock properties in conditions of triaxial stress. Mechanical Properties of Non-Metallic Brittle Materials, Butterworths. London, pp. 106-122.

 • PRICE, N. J. (1963): The influence of geological factors on the strength of coal measure rocks. Geological Magazine, vol. 100, pp. 428-443.

 • SELDENRATH, Th. R. & GRAMBERG, J. (1958) : Stress-strain relations and breakage of rocks. Mechanical Properties of Non-Metallic Brittle Materials, Butterworths, London, pp. 79-105.

 • TIMOSHENKO, S. P. (1953): History of strength of materials. McGraw-Hill, New York.

 • WRIGHT, P. J. F. (1955): Comments on an indirect tensile test on concrete cylinders. Mag. Concrete Res., vol. 20, pp. 87-96.

 • Koşar, E. (1968). Kuyu Karotlarında Mekanik Deneyler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 117-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722494

 • Jeoloji ve Mineralojide Röntgenografik Analiz Metodları
  Önder Öztunali
  View as PDF

  Abstract: Röntgen ışınlarının maddelere nüfuz ederek onları «delip» geçtikleri ve bu yol esnasında muhtelif yapı ve özgül ağırlıktaki maddeler tarafından çeşitli şekilde zayıflatıldıkları, hepimizin bildiği bir hakikattir. Nitekim bu hakikate dayanarak, bilhassa tıpta kullanılan, röntgen filmi alma metodları inkişaf ettirilmiştir. Mineraloji ve dolayısıyle jeolojide röntgen ışınlarının kullanılması ise, tamamen başka temellere dayanmaktadır. Gerek röntgen ışınlarının, gerekse röntgen ışınlarıyle muamele edilen maddenin özelliklerine bağlı olan bu temel olaylara dayanarak inkişaf ettirilen metodları iki büyük grupta toplamam mümkündür: (1) Röntgen ışınlarının «yansımasını» esas alan metodlar ve (2) Röntgen flüoresans ışınlarını esas alan spektral analiz metodları. 

 • Roentgenographic Analysis Methods

 • Geology

 • Mineralogy


 • Öztunalı, Ö. (1968). Jeoloji ve Mineralojide Röntgenografik Analiz Metodları . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 132-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722500

 • Kozak İntrüzif Masifi Petrolojisi ve Paleozoik Çevre Kayaçları ile Jeolojik Bağıntıları
  Erol İzdar
  View as PDF

  Öz: Kuzeybatı Anadolu`da yer alan ve genellikle Paleozoik yaşlı metamorf veya metamorf olmayan kayaçlar içine sokulmuş yirmi kadar intruzif karakterde kitle mevcuttur. Etüdü yapılan Kozak intruzif masifi ve çevre kayaçları bahsedilen bölgenin en güneyinde yer almaktadır. Mevcut sedimenter kayaçlar, epimetamorf birimler olarak Devonien (?)yaşlı Alt seriyi, killişist, grauvak ve yarı mermer litolojisindeki Karbonifere mal edilen Orta seriyi ve kumtaşı, fosilli kalker birimlerini kapsayan ünite olarak da Üst seriyi teşkil etmektedirler. Tektonik yapıda entansif dar kıvrımlar Alt seri kayaçlarında; daha geniş kanatlı kıvrımlar ile kırılmalar Orta seri kayaçlarında görülmektedir. Alt seri ile Orta seri arasına sokulan granodiyorit bileşimindeki magmatik kitle, modal analiz yolu ile petrokimyasal olarak etüd edilmiştir. Heterojen karakterdeki zirkonların mevcudiyeti, bol miktarda bazik ve metamorf inkluzyonların ve segregasyon cisimlerinin magmatik kitle içindeki varlığa bahsi geçen intruzif masifin jenezi hakkında bazı görüşlerin açığa çıkmasına imkân vermiştir. Bunun dışında Kozak intruzif masifine ait bir örnekle ilgili olarak total radyojenik kurşun metodu ile yaş tespiti hakkında magmatik kitlenin oluşumundan ve maruz kaldığı olaylardan doğabilecek hatalar belirtilmiştir.

 • Kozak intrusive massive

 • graywood

 • granodiorite


 • ALTHAUS, E. (1966): Die Phasengrenze Andalusit/Sillimanit. Naturzviss., v. 53, s. 129.

 • BARUTOĞLU, Ö. H. (1960): Karahayıt-Ayazmant demir yatakları (BalıkesirAyvalık). M.T.A. Derg. no. 55, Ankara.

 • BAYRAMGİL, O. & WIJKERSLOOTH, P. de (1953): Türkiye`nin önemli demir yatakları hakkında not. M.T.A. Rap. no. 2594 (yayınlanmamış), Ankara.

 • BRINKMANN, R. (1966): Geotektonische Gliederung von Westanatolien. N, Jb. Geol. u. Palaeont. Mh., 10, s. 603-618, Stuttgart.

 • BUCHS, A.; CHESSEX, R.; KRUMMBNACHER, D. & VUAGNAT, M. (1962): Ages «plomb total» déterminés par fluorescense-X sur les zircons de quelques roches des Alpes. Bull. Suisse de Min. et Pétr.s v. 42, 2, s.295-305.

 • BUDDINGTON, A. F. (1959): Granite emplacement with special reference to North America. Bull. Geol Soc. Amer., v. 70, s. 671-747.

 • BURRI, C. & NIGGLE P. (1945): Die Jungen Eruptivgesteine des mediterranen Orogens I. Publ. v.d. Stiftung (Vulkaninstitut Immanuel Friedlaender». 3, Zürich.

 • BURRI., C. (1959): Petrochemische Berechnungsmethoden auf aequivalenter Grundlage (Methoden von Paul Niggli). Birkhaeuser Verlage Basel.

 • BÜRKÜT, Y. (1966): Kuzeybatı Anadolu`da yer alan plutonların mukayeseli jenerik etüdü. (Doktora Tezi) İ.T.Ü. Yay., 272 s. İstanbul.

 • GECCATTY, R. A. (1936): Bakırdağ demir jizmanı tetkiki hakkında not. M.T.A. Rap. no. 464 (yayınlanmamış), Ankara.

 • CHAYES, F. (1956): Pétrographie modal analysis. John Wiley, New York.

 • DRESCHER-KADEN, F. K. (1948): Die Feldspat-Quarz-Reaktionsgefüge der Granite und Gneise. Springer Verlag, Berlin.

 • ELGİN, G. M. (1959): Die Magnetitlagerstaette des Bakırdağ bei Ayazmant in Westanatolien3 Türkei. Bonn. Univ. (Dissertation These).

 • ESKOLA, P. (1952): A discussion of domes and granites and ores. Comm. Géol. Finlande Bull., 157, s. 125-144.

 • GOTTFRIED, D.: JAFFE, H. W. & SENFTLE, F. E. (1959): Evaluation of the Pb-alpha method for determining ages of igneous rocks. U.S. Geol. Surv.. Bul., 1097-A.

 • GRÜNENFELDER, M. (1963): Beterogenitaet akzessorischer Zirkone und die petrogenetische Deutung ihrer Uran/Blei-Zerfallsalter. Schweiz, min. petr. Min., Al, s. 235.

 • HUCKENHOLZ, H. G. (1959): Sedimentpetrographische Untersuchungen an Gesteinen der Tanner Grauwacke. Beitr. Min, u. Petr., 6, s. 261-298.

 • İZDAR, E. K. & AKINCI, Ö. (1963): Ayazmant demir madeninin jeolojisi, metalojönezi ve rezerv etüdü. M.T.A. Rap. (yayınlanmamış), Ankara.

 • KAADEN, G. v.d. (1959) :Anadolu`nun kuzeybatı kısmında yeralan metamorfik olaylarla magmatik faaliyetler arasındaki yaş münasebetleri. M.T.A. Derg., no. 52, Ankara.

 • KETİN, İ. (1959): Türkiye`nin orojenik gelişmesi. M.T.A. Derg., no. 53, s. 82-88., Ankara.

 • KRUPP, F. ESSEN (1957): Rohstoffe-Untersuchung Eisenerzvorkommen Türkei. M.T.A. Kütüphanesi, no. M 2606-2043, h/62246.

 • KULP, J. L. BATE; G. L. & BRQECHER, W. S. (1954): Present status of the lead method of age determination. Amer. Journ. Sci., 252, s. 345-365.

 • LUCIUS, M. (1927): Ayazmant civarında Bakırdağ manyetit jizmanı hakkında not. M.T.A. Rap. no. 429 (yayınlanmamış), Ankara.

 • MARMO, V. (1955): The petrochemistry of some Precambrian granites of West Africa and a petrochemical comparison with the Svecofennide granites of Finland. Amer. Journ. Sci., 253, s. 391-417.

 • MARMO, V. (1956) : On the emplacement of granites. Amer. Journ. Sci., 254, s. 479-492.

 • PERRİN, R. R.ROUBAULT, M. (1949): On the granite problem. Journ. Geol., 57, 8. 357-379.

 • PERRIN, R. (1956): Granite again. Amer. Journ. Sci., 254, s. 1-18.

 • PETTIJOHN, F. J. (1957): Sedimentary Rocks. Harper, New York.

 • PHILIPPSON, A. (1910-1915): Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien: Peterm. Mittl. Erg., Hefte 167, 177, Gotha.

 • V. PLATTEN, H. (1965): Kristallisation granitischer Schmelzen. Beitr. Min. u. Petr. 11, s. 334, 381.

 • V. PLATTEN, H. & HÖLLER, H. (1966): Experimentelle Anatexis der Staizer Plattengneises von der Koralpe, Steiermark, bei 2, 4, 7 und 10 Kb H₂O-Druck. JV. Jh. Min. Abh., 106, s. 106-130.

 • POLDERVAART, A. (1950): Statistical studies of zircon as a criterion in granisitation. Nature, 165, s. 574-575, London.

 • POLDERVAART, A. (1956): Zircons in rocks. II. Igneous rocks. Amer. Journ. Sc.,, 254, s. 521-554.

 • POLDINI, N. (1937): Ayazmant yakınındaki Bakırdağ yatağına yapılan ziyaret hakkında rapor. M.T.A. Rap. no. 489 (yayınlanmamış), Ankara.

 • RAGUIN, E. (1957): Géologie du granit. (Geology of granite, translated from French by E. H. Kranck and P.R. Eakins). John Wiley, New York.

 • READ, H. H. (1949): A contemplation of time in plutonism. Quart. Journ., 105, s. 101-156, London.

 • READ, H. H. (1955): Granite series in mobile belts, in «Crust of the earth» Editor, POLDERVAART, A. Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 62, s. 409-429.

 • READ, H. H. (1957): The Granite controversy. 430 s., Murby, London.

 • REYNOLDS, J. E. (1958): Granite, some tectonic, petrological, and physicochemical aspects. Geol. Mag., 95, s. 387-396.

 • SARIDSE, G. M. et al. (1961): Beitraege zum Granitproblem. Akademie Verlag, Berlin.

 • TRÖGER, E. (1967): Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale. Tl. 2. Schweizerbar f sehe Verlag, Stuttgart.

 • TÜRKÜNAL, S. (1958): Karahayit (Ayazmant-Altmova) manyetit cevherinin etüdü. T.J.K. Bült., 6/2, s. 1-36, Ankara.

 • TUTTLE, O. F. & BOWEN, N.L. (1960): Origin of granite in the light of experimental studies in the systems Na Al Si₃O₈- K Al Si₃O₈ – SiO₂ - H₂O. Geol. Soc. Amer. Mem., 74, 153 s.

 • WALTON, M. (1955): The emplacement of granite. Amer. Journ .sci., 253, s. 1-18.

 • WHITTEN TIMOTHY, E. H. (1961): Quantitative areal modal analysis of granitic complexes. Bull. Soc. Amer., 72, s. 1331-1360.

 • WIJKERSLOOTH, P. de (1941): Garbî ve merkezî Anadolu sahası dahilinde genç Paleozoikteki magmatik faaliyet hakkında bazı mülâhazalar. M.T.A. Mecm., 4/25, s. 536-550, Ankara.

 • WINKLER, H. G. F. & v. PLATEN, H. (1961): Experimentelle Gesteinsmetamorphose-IV. Bildung anatektischer Schmelzen aus metamorphisierten Grauwacken. Geochim. Cosmochim. Acta, 24, S. 48-69.

 • YODER, H. S. & TILLEY, C. E. (1962): Origin of basalt magmas: An experimental

 • ZIEGLER, E. (1939): Türkiye`de mevcut maden havzalarına dair asarı fenniye (Fliegel ve Wencher tarafından yazılan kısım), M.T.A. Rap. no. 670 (yayınlanmamış), Ankara.

 • İzdar, K. E. (1968). Kozak İntruzif Masifi Petrolojisi ve Paleozoik Çevre Kayaçları ile Jeolojik Bağıntıları . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 140-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722503

 • Vecihe ÖZTEMÜR
  View as PDF

  Abstract: Vecihe Öztemür, membre de notre Société, est décédée le 22 juin 1966.Sortie de la Faculté des Sciences d`Istanbul, en 1947, elle fut la mêmeannée, engagée par le M.T.A. Affectée au Laboratoire de Micropaléontologie, elle y travailla jusqu`à 1959.Par ses études paléontologiques et lithologiques sur les échantillonsprélevés dans les forages de Raman et Garzan, ainsi que par les études effectuées sur les Foraminifères en relation avec les recherches pétrolières dans l’Anatolie sud-orientale, elle a donné une contribution efficace à lagéologie de notre Pays. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans larevue du M.T.A.Femme de notre confrère M. Cemal Öztemür, elle était une mère exemplaire et sa disparition prématurée a privé de sa collaboration notre Sociétéet chagrinée ses amis et collègues.


 • Bülteni, T. J. K. (1968). Vecihe Öztemür . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 180-181 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722608

 • Dr. Toğan ÖNAY
  View as PDF

  Abstract: Dr. T. Onay, membre de notre Société, est décédé en janvier de l`année passée. Né en 1919, il a été envoyé par le M.T.A. à l`Université de Zürich d`où, en 1949 après avoir soutenu une thèse intitulée «Über die Smirgelgesteine Südwest Anatoliens», il sortit avec le titre du docteur. Rentréen Turquie il fut engagé par le M.T.A. où il rédigea plusieurs rapports surles minerais de notre Pays. II se distingua dans sa profession effectuant, defaçon particulière, des travaux sur les gisements miniers. Muni de bonnesconnaissances, il fut affecté, au titre de géologue, à la Société d`exploitationdu cuivre, à Murgul, d`où il passa, comme chargé de cours, à l`UniversitéTechnique de la Mer Noire, à Trabzon.T. Onay s`est éteint dans l`âge, le plus prometteur de sa vie. Sa mort prématurée a privé notre Société de sa collaboration efficace et cette lacune sefera sentir pour longtemps. 


 • Bülteni, T. J. K. (1968). Toğan Önay . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 182-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722609

 • Maurice BLUMENTHAL
  View as PDF

  Abstract: C`est à notre plus grand regret que nous venons d`apprendre le décès duDr. M. Blumenthal, éteint en Suisse, au mois de septembre 1967.M. Blumenthal, qui avait travaillé durant de longues années à l’Institutd`Etudes et de Recherches Minières (M.T.A.), où il avait publié plusieursoeuvres sur la géologie de notre Pays, était né à Chur, en Suisse, où il s`estéteint à l`âge de 81 ans.Après avoir fait ses études géologiques à Vienne, Leipzig et Zürich, ilalla prêter ses services de géologue aux îles des Philippines, Bornéo, Java etplus tard au Venezuela où, jusqu`à 1924, il travailla sur la géologie appliquéepour le compte des compagnies pétrolières. Après cette date et jusqu`à 1936,il effectue des études géologiques et tectoniques dans les Alpes suisses etceux autrichiens, dans la Cordillère Bétique de l`Espagne et dans fies paysméditerranées, sans toutefois manquer de collaborer à la compilation de lacarte de la Suisse au 1: 500 000e.En 1936 il vient en Turquie où il reste 20 ans et où il travaille dans desrégions différentes, surtout dans le Taurus. II parlait français, allemand, espagnol, italien, hollandais et en Turquie il avait appris le turc.Par ses études sur la Cordillère Bétique il s`était acquis une grande renommée et avait publié, dans les périodiques les plus importants de la Suisse et de l`Allemagne, plus de 50 articles dont 30 sur la géologie alpine etméditerranéenne. Pendant son séjour dans notre Pays il publia 30 articlesdans la revue du M.T.A. et 10 autres dans diverses revues européennes.Tous ces articles traitaient divers problèmes en relation avec la géologie dela Turquie. Dernièrement, dans un livre dédié à la mémoire de Paul Fallot et intitulé «L`évolution paléogéographique et structurale des domaines méditerranéens et alpins d`Europe», parut son article sur «Le système structuraldu Taurus sud-anatolien». D`autre part, la Revue de la Faculté des Sciencesd`Istanbul publiait les résultats de ses études effectuées sur Ağrı Dağ (Ararat). Aujourd`hui le total des publications de M. Blumenthal s`élève au nombre de 100. Nous devons la plupart de nos connaissances sur la structure duTaurus à ses efforts.M. Blumenthal est mort célibataire. Sa vie entière était dédiée à la géologie et dans toute sa modestie il menait une vie d`homme de science etd`alpiniste. Il s`était donné pour but de célébrer son 70 ième anniversairesur le sommet de l`Ararat qu`il réussit à escalader sans grandes difficultés.Pendant toute sa vie, si féconde et si laborieuse, il a rendu de grandsservices àla géologie, toute particulièrement àcelle de notre Pays.Les géologues turcs lui seront toujours reconnaissants pour la contribution qu`il a donné à l`étude de notre Pays et sa mémoire sera conservéeavec respect et affection.


 • Bülteni, T. J. K. (1968). Maurice Blumenthal . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 183-185 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722611

 • Yeni Neşriyat
  Erol İzdar
  View as PDF

 • P. Ramdohr ve H. Strunz, 1967. Klockmann’s Lehrbuch Der Mineralogie. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgarts XI, 820 s.

 • W. E. Tröger, 1967. Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale Teil 2 Textband. Schweizerbart Stuttgart, XII, 822 s.

 • H. von Philipsborn, 1967. Tafeln zum Bestimmen der Minerale nach Aeusseren Kennzeichen. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 319 s.

 • İzdar, E. (1968). Yeni Neşriyat . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 186-191 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722617

 • View as PDF
  View as PDF
  View as PDF
  ISSUE FULL FILE
  View as PDF