Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2003 ŞUBAT Cilt 46 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Karalar (Gazipaşa-Antalya) Barit-Galenit Yataklarının Jeolojisi ve Sıvı Kapanım Özellikleri
Ahmet Gökçe Gülcan Bozkaya
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Karalar barit-galenit yatakları Orta Toroslar Bölgesi`nde yaygın olarak gözlenen barit-galenit yataklarının tipik örneklerinden birisidir. Yöredeki cevherleşmeler (Boyahk ve Büyük Ocakları), Permiyen yaşlı Bıçkıcı Formasyonuna ait kireçtaşları içinde, tabakalanma düzlemleri ile uyumsuz, kırık hatlarına bağlı, damar tipi cevherleşmeler şeklindedirler. Cevherleşmelerden alınan örneklerden hazırlanmış ince kesit ve parlatma blokları ile çekilen XRD diyagramlarından barit (% 80-85 kadar) ve galenitin (%10-15 kadar) hakim mineraller oldukları; s fal erit, pirit, fahl, limonit, kuvars ve kalsit gibi minerallerin çok az miktarlarda bileşime katıldıkları görülmüştür. Cevherleşmelerde barit ve galenitler eş zamanlı olmayıp, baritler daha önce oluşmuşlar ve tektonik hareketlerle milonitleşmişlerdir. Sıvı kapanım incelemeleri sırasında ölçülen TpM» TmjCE ve ^H değerleri, mineral oluşturucu hidrotermal çözeltilerin içinde CaCİ2 ve MgCİ2 gibi tuzların bulunduğunu, çözeltilerin deniz suyu kökenli olduklarını veyadenizel sedimanlar içinden geçerek ortama geldiklerini, baritlerin oluşumu sırasında hidrotermal çözeltilerin tuzluluklarının biraz yüksek, sıcaklıklarının düşük olduğunu, kuvarsların ve sülflirlü minerallerin oluşumu sırasında ise tuzluluğun önemli miktarda düştüğünü ve sıcaklığın yükseldiğini göstermektedir. Hidrotermal çözeltilerin sıcaklıklarının erken evrede düşük, geç evrede yüksek olması olağan hidrotermal  sistemlerle uyuşmamakta olup bu durum; hidrotermal çözeltilerin magmatik kökenli olmaktan daha çok yüzeysel kökenli olduğu, sığ derinlere inerek az ısınmış çözeltilerin tabandaki sedimanlardan ve kayaçlardan çözdükleri baryum ve sülfat iyonlarını erken evrede cevherleşme ortamına taşıyarak baritleri oluşturdukları, derinlere inerek daha fazla ısınmış çözeltilerin ise tabandaki sedimanlardan ve kayaçlardan çözdükleri kurşun, çinko ve diğer elementleri geç evrede cevherleşme ortamına getirerek sülfürlü mineralleri oluşturdukları şeklinde açıklanabilir.

 • Barit

 • galenit

 • cevher mikroskopisi

 • Gazipaşa

 • Karalar

 • sıvı kapanımı


 • Ayhan, A., 1979. Geologie und Mineralogie der Blei-Zink-Baryte-Lagerstaetten zwischen Burhan Malı. und Yuları bei GazipaşaAntalya: Heidelberg Univ., Doktora tezi, 175 sayfa (yayınlanmamış).

 • Ayhan, A., 1981. Aydap ve Yuları (GazipaşaAntalya) Pb-Zn yataklarının kökeni ve remobilizasyon sorunu: MTA Derg., 95/96, 57-69.

 • Ayhan, A., 1982., Burhan ve Yuları Köyü arasında bulunan galenitti barit yatakları (Gazipaşa-Antalya): Türkiye Jeol. Kur. Bült., 25/2,105-117.

 • Barutoğlu, O.H., 1942. Garbi Toroslar`la AnamurAntalya civarının jeolojik raporu: MTA Rap., 983 (yayınlanmamış), Ankara.

 • Bilgisu, T., 1976. Gazipaşa-Karalar Bölgesi jeolojik etüd raporu. Etibank Mad. Dairesi Başkanlığı. Ankara.

 • Bodnar, R.J., 1993. Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. Geochemica et Cosmochimica Acta, 57, 683-684.

 • Bozkaya, Ö., Yalçın, H., 2001. Antalya Birliği`nin diyajenez/metamorfızmasına ilişkin mineralojik açılımlar, Alanya-Gazipaşa, Orta Toroslar. 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 7-10 Mayıs, Ankara, Bildiriler CD`si, Bildin No: 54-47, 10 s.

 • Çopuroğlu, L, 1994. Karalar-Gazipaşa (Antalya) galenit-barit yatağının mineralojikpetrografik ve jenetik incelenmesi: MTA Dergisi, 116,29-36.

 • Çöteli, R. ve Türk, Y., 1975. Alanya-Gazipaşa yöresinin arasında bulunan Pb-Zn barit zuhurları hakkında rapor: MTA Rap., 1242 (yayınlanmamış), Ankara.

 • Gökçe, A. ve Bozkaya, G., 2000. Karalar (Gazipaşa-ANTALYA) galenit-barit yatağının oluşum koşullarının ve kökeninin belirlenmesinde sıvı kapanım ve iz element jeokimyası incelemeleri. Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje No: M-151 (yayınlanmamış).

 • Gülseren, E., 1987. Gazipaşa ve civan barit zuhurlarının maden jeolojisi raporu: MTA Rap., 8208 (yayınlanmamış), Ankara.

 • Gümüş, A., Karaoğlu,N., Karaoğlu, Y., 1996. Karalar (Gazipaşa-Antalya-Türkiye) PbZn-Ba cevherleşmesi: Cevheıieşme dolomitleşme ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü AFS Proje No: 0.922.95.01.19.

 • Özgül, N., 1976. Toroslar1 sn bazı teme! jeoloji özellikleri. TJK Bülteni, i9, 65-78.

 • Özgül, N., 1984. Alanya Tektonik penceresi ve batı kesiminin jeolojisi. Ketin Simpozyumu, 97-120, Türkiye Jeoloji Kurultayı.

 • Petrascheck, W.E., 1966. Gazipaşa-Anamur çevresi kurşun ve barit yatakları. MTA Rap. 3801 (yayınlanmamış), Ankara.

 • Remzi, H., 1978. Alanya-Gazipaşa çevresine ait barit etüd raporu. MTA Rap. No: 6385 (yayınlanmamış), Ankara.

 • Sadıklar, M.B., 1978. Schwerspat-und BleiglanzVorkommen und ihre geologisch-petrogr. Lage im Gebiet der Dörfer Kıcık, E.Güney und Seyfe (Zeytinada) bei Gazipaşa-Antalya (Türkei): Dpi. Arb. Univ., 111, Heidelberg.

 • Sadıklar, M.B. ve .Amstutz, G.C, 1981. Kıcık, Endişegüney ve Seyfe (Gazipaşa/Antalya-Türkiye) yöresindeki tabakaya bağlı barit-galen zuhurları. MTA Dergisi 95/96, 114-123.

 • Shepperd, T.J., Ranklin, A.H., and Alderton, D.H.M., 1985. A practical guide to fluid inclusion studies: Glasgow, Blackie, 239 P

 • Striebel, H., 1965. Die Bleierz-Baryt-Lagerstaette von Karalar-Gazipaşa und ihr geologischer Rah men: Münih Üniv. Doktora tezi, 48 s.

 • Şenel, T., 1977. Antalya-Gazipaşa cevher değerlendirme ara raporu. Etibank Raporu.

 • Şengör, A.M.C. and Yılmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach. Tectonophysics, 75, 181-242, Amsterdam.

 • Turner, T., ve Türk, Y., 1974. Alanya-Gazipaşa arasında yeralan barit cevherleşmeleri hakkında ön rapor. MTA Ankara.

 • Ulu, Ü., 1983. Sugözü-Gazipaşa (Antalya) alanının jeoloji incelemesi. Jeoloji Müh. Dergisi, 3-7.

 • Gökçe, A , Bozkaya, G . (2003). Karalar (Gazipaşa-Antalya) Barit-Galenit Yataklarının Jeolojisi ve Sıvı Kapanım Özellikleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 46 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28630/590549

 • Divriği A-B Kafa Cevherleşmeleri: Alterasyon Zonlanması ve Zonlanma Süreçleri
  Erkan Yilmazer İlkay Kuşçu Gökhan Demirela
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Divriği (Sivas) A-B kafa cevherleşmeleri Murmano plütonu, Akdağ kireçtaşları ve Güneş ofiyolitine ait serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar ile stratigrafik-tektonik ilişkiler sunar. Cevherleşmeyi kontrol eden magmatik hidrotermal sistem Geç Kretase yaşlı Murmano plütonunım yerleşme-kristallenme ve soğuma süreçleriyle kontrol edilmektedir. Bölgedeki plütonik kayaçlar çok yaygın bir alkali metasomatizması (önce Na-Ca, sonra K) etkisiyle önce skapolitleşmiş daha sonra ikincil K-feldispat oluşumları ile belirginleşen potassik alterasyona maruz kalmıştır. Cevherleşme, bu tür metazomatik kayaçlar içinde gözlenmekte ve endoskaın özellikleri de göstermektedir. Yatakta, önemli ekzoskarn zonları ya hiç gelişmemiştir ya da sınırlı bir şekilde serpantinleşmiş ultramafik kayaçlar içinde çok ince damarcıklar şeklinde önemsiz olarak gözlenmektedir. Bölgede alterasyonlar ve cevherleşme birbirini takip eden üç ardışık süreçte oluşmuştur. İlk evre olan prograd evre çoğunlukla A-kafa olarak tanımlanan bölgede gözlenmektedir. Bu evre en içten (granitik kayaçtan) serpantinize ultramafik kayaçlara doğru sırasıyla, skapolit, skapolit-granat zonlarının oluşmasıyla sonuçlanmıştır. Retrograd evre, fılogopit-manyetit+K-feldispat (±skapolit±granat) zonlarından oluşur. Bu evrenin ürünleri hem A-kafa bölgesinde prograd evre toplulukları üzerinde onları silmiş veya ornatmış olarak, hem de B-kafa olarak bilinen bölgede gözlenmektedir. Son evre olan geç alterasyon evresi ise çoğunluğu serizitleşmiş, breşik zonlar ve karbonatlar içerisinde, hibrid hidrotermal sistemler tarafından oluşturulan hematit, limonit, götit oluşumları ve sülfîd cevherleşmeleri ile temsil edilir.A kafa mineralizasyonlarını oluşturan hidrotermal sistemin devamı olarak düşünülen B kafa oluşumları derinlere doğru incelen huni şekline sahiptir. Bu nedenle Fe-oksit-Cu-Au sistemlerindeki breş bacaları veya diatremlere benzerlikler sunar. Rekristalize kireçtaşları ile dokanağı çoğu zaman keskin ve serpantinitlerle olan dokanakları ise ezik ve faylıdır. Derinlere doğru daha da artan silisleşme ve karbonatlaşmaya sülfîd mineralleri de eşlik etmekte, buna karşın martitleşmiş zonlar masif manyetite geçiş göstermektedir. Sığ kesimlerde serizitleşmiş zonlar ile bu zonların dokanaklarındaki kireçtaşları içerisinde kolloform barit oluşumları hidrotermal sistemin son evrelerini temsil eden düşük sıcaklıklı oluşumlardır. 

 • Divriği (Sivas)

 • A-B-kafa cevherleşmeleri

 • Fe-skarn

 • alkali metazomatizması

 • metazomatik zonlanma

 • geç alterasyon zonları


 • Barton, M. D., Hassanzadeh, J.5 Battles, D. A., and Marikos, M. A., 1991, Magnetite-apatiteREE mineralization in the Great Basin. Geological Society of America Abstracts with Programs, v. 23, no. 5, p. 292.

 • Barton, M.D., ve Johnson, D.A., 1996, An evaporitic-source model for igneous-related Fe-oxide (-REE-Cu-Au-U) mineralization. Geology, 24. 259-262.

 • Barton, M.D., Johnson, D.A., ve Hanson, B.R., 1998, Evaluation of possible roles of nonmagmatic brines in igneous-related Fe oxide-(Cu-Au-REE) deposits. Geological Society of America, Abstracts with Programs, 30, s. 127.

 • Barton, M.D., ve Johnson, D.A., 2000a, Alternative brine sources for Fe-oxide (-Cu-Au) systems: Implications for hydrothermal alteration and metals. T.M: Porter (eds), Hydrothermal iron oxide copper-gold and related deposits: A global perspective, vol. 1, 43-60.

 • Barton, M.D., ve Johnson, D.A., 2000b. Phanerozoic iron-oxide(-REE-Cu-Au-U) systems in southwestern North America and their origins. Fe-oxide-Cu-Au deposits: A discussion of critical issues and current developments, M.D. Roberts and M.C. Fairclough (eds). EGRU Contribution 58, James Cook University, s. 5-11.

 • Bayhan, H., ve Baysal, O., 1982, Güneş-Soğucak (Divriği/Sivas) yöresinin petrografıkpetrolojik incelenmesi. TJK Bült., 25, 1-13.

 • Baykal, F., 1966, 1:500 000 ölçekli Sivas paftası jeolojisi. MTA yayınları, Ankara.

 • Bottke, H., 1981, Lagerstattenkunde des Eisens. Verlag Glückauf GmbH, 202s., Essen.

 • Boztıığ, D., 1998, Post-collisional Central Anatolien Alkaline Plutonism, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 7, 145- 165.

 • Burnham, C.W., 1979. Magmas and hydrothermal fluids Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits, 2nd ed H.L. Barnes (ed.), John Wiley&Sons, NewYork.

 • Einaudi, M. T., Meinert, L. D., ve Newberry, R. J., 1981, Skarn Deposits: Economic Geology, 75th Anniversary Volume, 317-391.

 • Gysin, M., 1938, L ere impression sur la geologie de la region de Divrik, sur la structure et sur Y origine du gisement de fer. MTA Rapor no. 700, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Hitzman, M.W., 2000. Iron-oxide-Cu-Au deposits: What, Where, When and Why. T.M: Porter (eds), Hydrothermal iron oxide copper-gold and related deposits: A global perspective, vol. 1.9,26.

 • Klemm, D.D., 1960, Die Eisenerz vorkommen von Divrik (Anatolien), als Beispiel tektonisch angelegter pneumatolytischmetasomatischer Lagerstatten bildung: N. Jahrbuch f. Mineralogie, Abh. 94 (Festband Ramdohr), s. 591-607, Stuttgart.

 • Koşal, C, 19659 Divriği civarı jeolojisi ve magmatojen cevher yatakları. MTA rapor no. 3743, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Koşal, C, 1971, Divriği A-B-kafa demir yataklarının sondajlı aramalar jeolojik raporu. MTA rapor no. 4304, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Koşal, C, 1973, Divriği A-B-C kafa demir yataklarının jeolojisi ve oluşum üzerine çalışmalar. MTA dergisi, s. 81, 1-22.

 • Kovenko, V., 1937, Divriği imtiyaz manyetit yatağı hakkında rapor. MTA rapor no.485, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Kovenko, V., 1938, Divrik mıntıkasındaki bazı az ehemmiyetli madenlere (demir, bakır, altın) yapılan ziyaret hakkında rapor, MTA rapor no: 496, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Kovenko, V., 19405 Divrik`teki büyük mineralizasyona yapılan ziyaret hakkında muhtıra, MTA rapor no: 1035, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Kuşçu, İ. ve Erler, A., 1998, Mineralizations in collision related setting: Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey. International Geology Reviews, 40, 552-565.

 • Meinert, L.D., 1983, Variability of skarn deposits - Guides to exploration: in Boardman, S.J., ed

 • Meinert, L. D., 1993, Igneous petrogenesis and skarn deposits. R.V.Kirkham, W.D. Sinclair, R.I. Thorpe, and J.M. Duke,(eds)`de, Geol. Assoc. Can Special Paper, v.40, 569-583.

 • Öztürk, H. ve Öztunalı, Ö., 1993, Divriği demir yatakları üzerinde genç tektonizma etkileri ve sonuçlan, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bült., 8, 97-106s.

 • Petrascheck W. ve Pohl, W. 1982 Lagerstattenlehre, B.8.V.H., 341 s. Shuttgart

 • Pilz, R., 1937, Divrik ve Hasançelebi demir yatakları hakkında bazı jeolojik ve iktisadi mülahazalar, MTA rapor no. 477, 481, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Perring, C.S., Pollard, P.J., Blake, K.L., Dong, G., ve Nunn, A.J., 1999. Metallogeny of the Lightning Creek Cu-Au prospect. Mount Isa Inlier, Australia. CJ. Stanley, A.H. Rankin ve R.J.., Bodnar (eds.) Mineral deposits: process to processing, vol. 1, Balkema, Rotterdam, 413-416.

 • Pollard, P.J., 2000. Evidence of a magmatic fluid and metal source for Fe-oxide-Cu-Au mineralization. T.M: Porter (eds), Hydrothermal iron oxide copper-gold and related deposits: Aglobal perspective vol. 1,27-42.

 • Pollard, P.J., 2001. Sodic(-calcic) alteration in Feoxide-Cu-Au districts: an origin via unmixing of magmatic H2O-CO2- NaCl±CaCl2 -KCl fluids. Mineralium Deposita, 36, 93-100.

 • Ünlü, T., 1983, Sivas, Divriği-Akdağ; GürünOtlukilise; Erzincan, Kemaliye, BizmişenÇaltı, Kurudere ve Adıyaman, ÇelikhanBulam demir yatakları hakkında görüşler: MTA Maden Etüd Dairesi, Rap. No. 1901, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Ünlü, T,, ve Stendall, H., 1986, Divriği bölgesi demir yataklarının element korelasyonu ve jeokimyası: Orta Anadolu, Türkiye, Jeo. Müh., 28, 127-140.

 • Ünlü, T., ve Stendall, H., 1989, Divriği bölgesi demir cevheri yataklarının nadir toprak element (REE) jeokimyası; Orta Anadolu, Türkiye, Türkiye Jeoloji Bülteni, 432, 21- 37.

 • Wijkerslooth, P. DE, 1939, Demirdağ (Divrik) demir yatakları hakkında jeolojik rapor, MTA rapor no. 803, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Wijkerslooth, P. DE, 1941, Divrik (Sivas Vilayeti) demir cevheri zuhuratının tevevvün ve yaşı hakkında bazı malumat. MTA Mecmuası, sayı, 3, 24, Ankara.

 • Yıldızeli, N., 1977, Divriği-Dumluca Sondajlı Etüd Raporu, MTA rapor no. 5986, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Yıldızeli, N., 1998, Divriği (GD Sivas) yöresinde ofiyolit-granitoyid ilişkisiyle gelişen fels tipi demir yatakları. Ofiyolit-Granitoyid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Semp. Bildiriler Kitabı, 130-138s., Sivas.

 • Zeck, H. P. ve Ünlü, T., 1987, Parallel whole rock isochrons from a composite, monzonitic pluton, Alpine belt, Central Anatolia, Turkey. N.J. Miner. Mh., H.5, s. 193-204, Stuttgart.

 • Zeck, H. P. ve Ünlü, T., 1988a, Alpine ophiolite obduction before 110±5 Ma ago Taurus Belt, eastern central Turkey: Tectonophysics, V.145, No. 1-2, 55-62.

 • Zeck, H. P. ve Ünlü, T., 1988b, Murmano plütonu`nun yaşı ve ofıyolitle olan ilişkisi (Divriği-Sivas): MTA Dergisi, 108, 82-97.

 • Yılmazer, E , Kuşçu, İ , Demirela, G . (2003). Divriği A-B Kafa Cevherleşmeleri: Alterasyon Zonlanması ve Zonlanma Süreçleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 46 (1) , 17-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28630/590784

 • Geyikdağ`da (Orta Toroslar) Geç Kuavaterner Buzullaşmasına Ait Morenlerin Sedimanter Fasiyes Analizi ve Ortamsal Yorumu
  Tahsin Attila Çiner
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Geyikdağ (Orta Toroslar) etrafındaki tekne vadiler 2000 m civarında olup yükseklikleri 2850 m`yi bulan dağlar ile çevrelenmişlerdir. Günümüz daimi kar sınırının 3500 m civarında olduğu hesaplanan bölgede aktif bir buzul bulunmamakla birlikte Geç Kuvaterner buzullaşmasına ait çeşitli izlere rastlanmıştır. Namaras ve Susam Vadileri`nde düzensiz bir dağılım gösteren çeşitli büyüklükteki tepecik ve çukur alanların oluşturduğu bir topografya gözlenmektedir. Yükseklikleri 1-10 m, genişlikleri ise 10-30 m arasında olabilen bu tepecikler genellikle eni 5-30m`yi bulan ve belirgin bir şekle sahip olmayan çukur alanlar ile birbirlerinden ayrılırlar. Tepeciklerin üstleri köşeli yan köşeli kireçtaşı çakılları ve bloklar ile kaplı olup iç kısımları katmanlanma ve boylanma göstermeyen matriks destekli bir diamikton (til) görünümüne sahiptir. 30 knf`den fazla bir alan kaplayan bu yapılar ölü buzullardan çökelen tümseksi morenler olarak tanımlanmışlardır. Tümseksi morenleri sınırlayan, yükseklikleri 200 m, uzunlukları ise 500 m’den fazla olabilen sırtlar da yan ve cephe morenleri olarak yorumlanmışlardır. Susam Vadisi`nde dalgalar halinde yayılan bir dil şeklinde gözlenen ve periglasiyal bir kaya buzulunu andıran yer şekli ise bölgedeki en genç buzul aktivitesinin ürünü olan cephe morenlerine atfedilmiştir. Ülkemiz Kuvaterner vadi buzullarının dağılımı ve bunların oluşturduğu morenlerin sedimanter özellikleri çok az bilinmektedir. Geyikdağ civarındaki vadilerde gözlenen morenlerin çeşitlerinin ve bunların çökel ortamlarının buçalışma ile belirlenmiş olması, genel anlamda Türkiye’deki Kuvaterner buzullaşmasının dinamiği, kapsamı ve zamanlamasının anlaşılabilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır.

 • Buzullaşma

 • Geç Kuvaterner

 • Geyikdağ

 • yan ve cephe morenleri

 • til

 • tümseksi morenler


 • Aario, R. 1977. Classification and terminology of morainic landforms in Finland. Boreas, 6, 87-100.

 • Altın, B. N. 1998, Aladağlar ve Bolkar dağlan üzerinde karstlaşma ve glasio-karstik şekiller. Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. yıl sempozyumu bildirileri, 531-550.

 • Arpat, Eo ve Özgül, N. 1972. Orta Toroslar, Geyikdağ`da kaya buzulları. MTA Dergisi, 805 30-35.

 • Ballantyne, C. K. 1996. Formation of miniature sorted patterns by shallow ground freezing: a field experiment. Permafrost and Periglacial Processes, 7, 409-424.

 • Barsch, D. 1988. Rockglaciers. In: Advances in Periglacial Geomorphology. M. G. Clark (ed.). Chichester, Wiley. 69-90.

 • Barsch, D. 1992. Permafrost creep and rockglaciers. Permafrost and Periglacial Processes, 3, 175-163.

 • Barsch, D. 1996. Rockglaciers. Heidelberg: Springer Verlag.

 • Benn, D. I. 1991. Glacial landforms and sediments on Skye. In: The Quaternary of the Isle of Skye. C. K. Ballantyne, D. I. Benn, J. J. Lowe ve M. J. C. Walker (Eds.). Field Guide. Cambridge, Quaternary Research Association. 35-67.

 • Benn, D. I. 1992. The genesis and significance of hummocky moraines: evidence from the Isle of Skye, Scotland. Quaternary Science Reviews, 11,781-799.

 • Benn, D. I. ve Evans, D. J. A. 1998. Glaciers and Glaciation. Arnold, London, UK, 734p.

 • Bennett, M. R. 1990. The deglaciation of Glen Croulin, Knoydart Scottish Journal of Geology, 26,41-46,

 • Bennett, M. R. ve Boulton, G. S. 1993. A reinterpretation of Scottish hummocky moraines and its significance for the deglaciation of the Scottish Highlands during the Younger Dryas or Loch Lomond Stadial. Geological Magazine, 130, 301-318.

 • ^ J, H. 1968, Glacial reconnaissance in Turkey. Geological Society of America Bulletin, 79, 10094026.

 • Blagbrough, J. W. ve Parkas, S. E. 1968. Rock glaciers in the San Mateo mountains, southcentral New Mexico. American Journal of Science, 266, 812-823.

 • Blumenthal, M. M. 1956, Yüksek Bolkardağın kuzey kenar bölgelerinin ve batı uzantılarının jeolojisi, MTA Dergisi, Seri D, 7, 153.

 • Bobek, H. 1940. Die gegenwartige und eiszeitliche Vergletscherung im Zeııtralkurdischen Hochgebirge, Zeitschrift für Gletscherkunde, 27(1-2), 50-87.

 • Boone, S. J. ve Eyles, N. 2001. Geotechnical model for great plains hummocky moraine formed by till deformation below stagnant ice. Geomorphology, 38, 109-124.

 • Boulton, G* S, 1978. Boulder shapes and grain-size distributions of debris as indicators of transport paths through a glacier and till genesis. Sedimentology, 25, 773-799.

 • Boulton, G. S. 1996. Theory of glacial erosion and deposition as a consequence of subglacial sediment deformation. Journal of Glaciology, 42, 43-62.

 • Boulton, G< S. ve Deynoux, M. 1981. Sedimentation in glacial environments and the identification of tills and tillites in ancient sedimentary sequences. Precambrian Research, 15,397-422.

 • Capps, S. R. 1910. Rock glaciers in Alaska. Journal of Geology, 18,359-375.

 • Çiner, A. 2002. Türkiye`nin güncel buzulları ve Geç Kuvaterner buzul çökelleri. Türkiye Jeoloji Bülteni. Baskıda.

 • Çiner, A., Deynoux, M. ve ÇÖrekçioğlıı, E. 1999. Hummocky moraines in the Namaras and Susam valleys, Central Taurids, SW Turkey. Quaternary Science Reviews, 18, 659-669.

 • Clapperton, C. M. ve Sugden, D. E. 1977. The late Devensian glaciation of North East Scotland. In: Studies in the Scottish Late Glacial environment. J. M. Gray ve J. J. Lowe (Eds,). Oxford: Pergamon, 1-4.

 • Clayton, L. ve Moran, S. R., 1974. A glacial process-form model. In: Glacial Geomorphology. D.R. Coates (ed.). State University of New York, Binghampton, 89- 120.

 • Corte, A. 1976. Rock Glaciers. Biuletyn Peryglacjalny, 26, 175-197.

 • Darkot, B. ve Erinç, S. 1954. Observations geographiques dans le sud-ouest de l`Anatolie. Review of the Geographical Institute of the University of İstanbul, 1, 149- 167.

 • Doğu, A. F. 1993. Sandıras dağındaki buzul şekilleri. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 263-274.

 • Doğu5 A. F., Çiçek, I., Gürgen, G. ve Tunçel, H. 1999a. Akdağ`ın jeomorfolojisi ve bunun beşeri faaliyetler üzerindeki etkisi (Fethiye - Muğla). Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7, 95-120.

 • Doğu, A. F., Çiçek, I., Gürgen, G. ve Tunçel, H. 1999b. Akdağ (Fethiye-Muğlâ)`mn glasyal ve karst jeomorfolojisi. Cumhuriyetin 75. yıldönümü yerbilimleri ve madencilik kongresi bildiri özleri kitabı, MTA, 63-64.

 • Engeln, O. D. von 1930. Type form of faceted and striated glacial pebbles. American Journal of Science, 19, 9-16.

 • Erinç, S. 1952. Glacial evidences of the climatic variations in Turkey. Geografiska Annaler, 34(1-2), 89-98.

 • Erinç, S. 1955a. Honaz Dağında periglasyal şekiller (Güneybatı Toroslar). İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 2, 185-187.

 • Erinç, S. 1955b. A propos de la note de t. Yalçınlar intitulee

 • Erinç, S. 1978. Changes in the physical environment in Turkey since the end of the Last Glacial. In: The Environmental History of the Near and Middle East since the Last Ice Age. W. C. Brice (ed.). Academic Press, London, 87-110.

 • Erinç, S. 2001a. Jeomorfoloji I. Güncelleştirenler: Ertek, A. ve Güneysu, C, Der Yayınları, 5. Basım, 614s.

 • Erinç, S. 2001b. Jeomorfoloji II. Güncelleştirenler: Ertek, A. ve Güneysu, C, Der Yayınları, 3. Basım, 483s

 • Erol, O. 1981. Quaternary pluvial and interpluvial conditions in Anatolia and environmental changes especially in south-central Anatolia since the last glaciation. In: Beitraege zur Umweltgeschichte des vorderen Orients (Contributions to the environmental history of Southwest Asia). W. Frey ve H. P. Uerpmann (Eds.). Beihefte zum Tuebinger Atlas des Vorderen Orients. Reihe A, Naturwissenschaften, 8, 101-109.

 • Evans, D. J. A. ve Twigg, D. R. 2002. The active glacial landsystem: a model based on Breioamerkurjökull and Fjallsjökull, Iceland. Quaternary Science Reviews, basımda.

 • Eyles, N. 1983. Modern Icelandic glaciers as depositional models for hummocky moraines in the Scottish Highlands. In: Tills and related deposits. E. B. Evenson, C. Schlüchter ve J. Rabassa (Eds.). Rotterdam: Balkema, 47-60.

 • Eyles, N., Boyce, J. I. ve Barendregt, R. W. 1998. Hummocky moraine: sedimentary record of stagnant Laurentide ice lobes resting on soft beds. Sedimentary Geology, 123, 163-174.

 • Eyles, N., Boyce, J. I. ve Barendregt, R. W. 2000. Hummocky moraine: sedimentary record of stagnant Laurentide ice lobes resting on soft beds. Reply to comments. Sedimentary Geology, 129, 169-172.

 • Flint, R. F. 1971. Glacial and Quaternary Geology. John Wiley & Sons, 882p.

 • Gravenor, C. P. 1955. The origin and significance of prairie mounds. American Journal of Science, 253,475-481.

 • Gravenor, C. P. ve Kupsch, W. O. 1959. Icedisintegration features in Western Canada. Journal of Geology, 67, 48-64.

 • Haeberli, W. 1985. Creep of mountain permafrost: Internal structure and fow of Alpine rock glaciers. Mitt. Versuchsanst. Wasserbau Hydrol. Glaziol., ETH Zurich 77, 142.

 • Hallet, B. ve Waddington, E. D. 1992. Buoyancy forces induced by freeze-thaw in the active layer: implications for diaprism and soil circulation. In: Periglacial Geomorphology. J. C. Dixon ve A. D. Abrahams, (Eds.). Wiley, Chichester, 251-279.

 • Hindmarsh, R. 1998. Deforming beds: viscous and plastic scales of deformation. Quaternary Science Reviews, 16, 1039-1056.

 • Hodgson, D. M. 1982. Hummocky and futed moraines in part of NW Scotland. Unpublished PhD. Thesis, University of Edinburgh.

 • Hoppe, G. 1952. Hummocky moraine regions with special reference to the interior of Norbotten. Geografisca Annaler, 34, 1-26.

 • Humlum5 O. 1988. Natural grains on rock glaciers as an indication of a solid ice core. Geogr. Tidsskr, 885 78-82.

 • Johnson, D., Mickelson, D. M., Clayton, L. ve Attig, J. W. 1995. Composition and genesis of glacial hummocks, western Wisconsin, US. Boreas, 24, 97-116.

 • Johnston, W. A. ve Wickenden, R. T. D. 1931. Moraines and glacial lakes in southern Saskatchewan and southern Alberta, Canada. Royal Society of Canada Transactions, 25, 29-44.

 • Klaer, W. 1969. Glacialmorphologische Probleme in den Hochgebirgen Vorderasiens. Erdkunde, 23(3), 192-200.

 • Klassen, R. W. ve Hughes, D. 2000. Diamict till in Sub-glacial channels, Poplar River strip mine, Southern Saskatchewan, Quaternary International, 68-71, 111-115.

 • Kurter, A. 1991. Glaciers of Middle East and Africa-Glaciers of Turkey. In: Satellite Image Atlas of the World, R. S. Williams ve J. G. Ferrigno (Eds.). USGS Professional Paper, 1386-G-l, 1-30.

 • Kurter, A. ve Sungur, K. 1980. Present glaciation in Turkey. In: World Glacier Inventory. Proceedings of the workshop at Riederalp, Switzerland, 17-22 September 1978. International Association of Hydrological Sciences, 126, 155-160.

 • Kuzucuoğlu, C. ve Roberts, N. 1998. Evolution de l`environnement en Anatolie de 20000-6000 BP. Paleorient, 23(2), 7-24.

 • Lliboutry, L. 1986. Discharge of debris by glacier Hatunraju, Cordillera Blanca, Peru. Glaciology, 32, 133.

 • Matsuoka, N., Abe, M. ve Ijiri, M. 2002. Differential frost heave and sorted patterned ground: field measurements and a laboratory experiment. Geomorphology, 1262, 1-13.

 • Messerli, B, 1967. Die eiszeitliche und die gegenwartige Vergletscherung in Mittlemeerraum. Geographica Helvetica, 22, 105-228.

 • Munro, M. ve Shaw, J. 1997. Erosional origin of hummocky terrain in south-central Alberta, Canada. Geology, 25, 1027-1030.

 • Munro-Stasiuk, M. ve Sjogren, K. 2000. Comment on Hummocky moraine: sedimentary record of stagnant Laurentide ice sheet lobes resting on soft beds. Sedimentary Geology, 129, 168-169.

 • Onde, H. 1954. Formes glaciaires dans le Massif Lycien de l`Akdağ (Turquie du Sud-Ouest). Congres Geologique International, XV, 327- 335.

 • Planhol, X. de 1953. Les formes glaciaires du Sandıras Dağ et la limite des neiges eternelles quaternaires dans le SO de l`Anatolie. Compte Rendu Sommaire de la Societe Geologique de France, 263-265.

 • Richmond, G. M. 1952. Comparison of rock glaciers and block streams in the La Sal Mountains, Utah. Geological Society America Bulletin. 63, 1292-1293.

 • Sissons, J. B. 1967. The evolution of Scotland`s Scenery. Oliver and Boyd, Edinburgh.

 • Sissons, J. B. 1979. The Loch Lomond Stadial in the Cairngorm Mountains. Scottish Geographical Magazine, 95, 66-82.

 • Spreitzer, H. 1956. Untersuchungen im Kilikischen Ala Dağ im Taurus. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 98(1), 57-64.

 • Spreitzer, H. 1969. Die eiszeitliche und gegenwaertige Vergletscherung des kikilschen Ala Dağ im Taurus (Pleistocene geology and glaciation of Ala Dağ, Taurus Mountains, Turkey). Actas-Congreso Internacional del INQUA, 5(1), 339-347.

 • Spreitzer, H, 1971. Die eiszeitliche Depression der glazialen und periglazialen Region und die Pedimentbildung im Zentralen Taurus (bes. i m Kilikischen Ala Dağ) (The ice-age depression of the glacial and periglacial region, and pedimentation in the central Taurus Mountains, Cilician Ala Dağ). In: Etudes sur le Quaternaire dans le Monde, VoL 1. Bulletin de l`lnformation, Association Française pour 1`Etude du Quaternaire, 45 105-111.

 • Sugden, D. E. ve John, B. S. 1977. Glaciers and Landscape. Edward Arnold, London.

 • Stalker, A.M., 1960, Ice-pressed drift forms and associated deposits. Geological Survey Canada Bulletin, 57.

 • Van Vilet-Lanoe, B. 1991. Differential frost heave, load casting and convection: converging mechanisms; a discussion of the origin of cryoturbations. Permafrost and Periglacial Processes, 2, 123-139.

 • Wahrhaftig, C. ve Cox, A. 1959. Rock glaciers in the, Alaska Range. Geological Society of America Bulletin, 70, 383-436.

 • Werner, B. T. ve Hallet, B. 1993. Numerical simulation of self-organized stone stripes. Nature, 361, 142-145.

 • Yalçınlar, I. 1954. Sur la presence de formes glaciaires quaternaires an Honaz Dağ et au Boz Dağ (Quest de la Turqtiie). Compte Rendu Sommaire de la Societe Geologique de France, 13,296-298.

 • Yalçınlar, L 1955. Etudes morphologiques sur la glaciation du Honaz-Dağ et de la chaine de Boz-Dağ (Turquie occidental). Review of the Geographical Institute of the University ofistanbul, 2, 45-55.

 • 2reda, M., Çiner, A. ve Bayan, S. 2003. Magnitude of Quaternary glaciers and glaciations from low to high latitudes: global or local dominant controlling factors? TÜBİTAKNSF (American National Science Foundation) ortak projesi.

 • Çiner, A . (2003). Geyikdağ`da (Orta Toroslar) Geç Kuavaterner Buzullaşmasına Ait Morenlerin Sedimanter Fasiyes Analizi ve Ortamsal Yorumu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 46 (1) , 35-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28630/590852

 • Türkiye`nin Güncel Buzulları ve Geç Kuvaterner Buzul Çökelleri
  Tahsin Attila Çiner
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`nin güncel buzuilan ve Geç Kuvaterner buzullaşması ile ilgili çökellerîn bulunduğu bölgeler başlıca 3 gurup altında toplanırlar: 1. Toros Dağları, 2. Doğu Karadeniz Dağları, 3, Volkanlar ve Anadolu`nun diğer bağımsızdağları,Toros Dağlan (Akdeniz kıyısı ve Güneydoğu Anadolu): Güncel buzulların üçte ikisi Güneydoğu Anadolu`da toplanmıştır. Bunlardan sadece Cilo Dağı (4168 m) ÎO`dan fazla buzul barındırır. Yapılan hesaplar güncel daimi kar sınırının 3400-3600 m, Son Buzul Çağı daimi kar sınırının ise 2800 m civarında olduğunu göstermektedir. OrtaToroslar`da, Aladağ (3756 m) ve Bolkardağ`da (3524 m) çok küçük de olsa birkaç buzul bulunmaktadır, BatıToroslar`da ise Son Buzul Çağı daimi kar sınırının 2200 m civarında olduğu bilinmekle birlikte, bu bölgede güncel buzul bulunmamaktadır. Doğu Karadeniz Dağları: Bölgenin en yüksek zirvesi Kaçkar (3932 m) olup toplam 5 adet buzul bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Verçenik (3710 m), Bulut (3562 m), Altıparmak (3353 m), Karadağ (3331 m) ve Karagö! (3107 m)dağlarında da çeşitli büyüklüklerde buzullar mevcuttur. Bu dağların güncel daimi kar sının yüksekliği güney yamaçlarında 3550 m civarında olup, kuzeye bakan yamaçlarda nemli hava dolaşımından dolayı çok daha aşağılardadır (3100-3200 m). Son Buzul Çağı daimi kar sının ise 2600 m civarında hesaplanmıştır. Volkanlar ve Anadolu`nun diğer bağımsız dağlan: Türkiye`nin en büyük volkanı olan Ağrı Dağı (5165 m) ülkenin yegane buz takkesini (10 km2) barındırır. Süphan (4058 m) ve Erciyes (3917 m) volkanlarında da küçük de olsa güncel bir buzul mevcuttur. Bu volkanların buzullar tarafından aşındırılmış vadilerinde de Kuvaterner buzullaşmasına ait yapılar ve çökeller bol miktarda gözlenir. Bunun yanı sıra Uludağ (2543 m), Mercan Dağı (3368 m) ve Mescid Dağı (3239 m) gibi ülkenin diğer yörelerindeki dağlarında da Kuvaterner buzullaşmasına ait izlere rastlamak mümkündür. Türkiye`nin çeşitli dağlarında Kuvaterner buzullaşmasının izleri net bir şekilde gözlenmekle beraber buzul evrelerinin mutlak yaş tayinleri henüz yapılmamıştır. Buna rağmen 20. yy`ın başından beri yapılan gözlemler güncel buzulların çekilmekte olduklarını ortaya koymaktadır.

 • Kuvaterner buzulları

 • kozmojenik yaş tayini

 • moren


 • Ainsworth, W.F., 1842. Travels and researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia. London, J. W. Parker, 1, 346s.; 25 399s.

 • Akkan, E. ve Tunçel, M. 1993. Esence (Keşiş) dağlarında buzul şekilleri. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, 225-240.

 • Altın, B. N. 1998. Aladağlar ve Bolkar dağlan üzerinde karstlaşma ve glasio-karstik şekiller. Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. yıl sempozyumu bildirileri, 531-550.

 • Arkeî, N. A. van 1973. Die Gegenwartige Vergletscherung des Ararat. Zeitscrift für Gletscherkunde ıınd Glazialgeologie, 9, 89-103.

 • Arpat, E. ve Özgül, N. 1972. Geyikdağ`da kaya buzulları, Orta Toroslar. MTA Dergisi, 80, 30-35.

 • Atalay, İ. 1984. Mescit dağının glasiyal morfolojisi. Ege Coğrafya Dergisi, 2, 129-138.

 • Atalay, L 1987. Türkiye jeomorfolojisine giriş. Ege Üniversitesi yayınları, İzmir, 2. Basım, 456s.

 • Bartsch, G. 1935. Das Gebeit des Erciyes Daği ıınd die Stadt Kayseri in Mittel-Anatolien. Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft zu Hannover für 1934 und 1935, 87-202.

 • Bilgin, T. 1972. Munzur Dağlan doğu kısıntımın glasyal ve periglasyal morfolojisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1757, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, 69.

 • Birman, J. H. 1968. Glacial reconnaissance in Turkey. Geological Society of America Bulletin, 79, 1009-1026.

 • Blumenthal, M. M. 1938. Der Erdchias-Dağh, 3916m. Die Alpen, 14(3), 82-87.

 • Blumenthal, M. M. 1941. Niğde ve Adana vilayetleri dahilindeki Toroslar`ın jeolojisine umumi bir bakış. MTA Dergisi, Seri B, 6, 45-95.

 • Blumenthal, M. M. 1952. Das taurische Hochgebirge des Aladağ, neuere Forschungen zu seiner Geographie, Stratigraphie und Tektonik. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 6, 136s.

 • Blumenthal, M. M. 1954. im südostanatolischen Hochland zwischen dem Van-See und den Cilo-Ketten. Die Alpen, 30, 223-240.

 • Blumenthal, M. M. 1956a. Yüksek Bolkardağın kuzey kenar bölgelerinin ve batı uzantılarının jeolojisi, MTA Dergisi Seri D, 7, 153.

 • Blumenthal, M. M. 1956b. Die Vergletscherung des Ararat (Nordöstliche Türkei). Geographica Helvetica, 11(4), 263-264.

 • Blumenthal, M. M. 1958. Vom Ağn Dağ (Ararat) zum Kaçkar Dağ. Bergfahrten in nordostanatolischen Glenzlanden. Die Alpen, 34, 125-137.

 • Bobek, H. 1940. Die gegenwartige und eiszeitliche Vergletscherung im Zentralkurdischen Hochgebirge. Zeitschrift für Gletscherkunde, 27(1-2), 50-87.

 • Çiner, A., Deynoux, M. ve Çörekçioğlu, E. 1999. Hummocky moraines in the Namaras and Susam Valleys, Central Taurids, SW Turkey. Quaternary Science Reviews, 18, 659-669.

 • Darkot, B. ve Erinç, S. 1954. Observations geographiques dans le sud-ouest de l`Anatolie: Review of the Geographical Institute of the University of Istanbul. 1, 149-167.

 • Delannoy, J. J. ve Maire, R. 1983. Le Massif de Dedegöl dağ (Taurus Occidental, Turquie). Recherches de geomorphologie glaciaire et karstique. Bulletin Association Geographe Français, 491, 43- 53.

 • Doğu, A. F. 1993. Sandıras dağındaki buzul şekilleri. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Ankara Üniversitesi, 263-274.

 • Doğu, A. F., Somuncu, M., Çiçek, I., Tunçel, H. ve Gürgen, G. 1993. Kaçkar dağında buzul şekilleri, yaylalar ve turizm. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, 157-184.

 • Doğu, A. F., Çiçek, L, Gürgen, G., Tunçel, H. ve Somuncu, M. 1994. Göller (Hunut) dağında buzul şekilleri, yaylalar ve turizm. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 3, 193-218.

 • Doğu, A. F., Çiçek, I., Gürgen, G. ve Tunçel, H. 1996. Üçdoruk (Verçenik) dağında buzul şekilleri, yaylalar ve turizm. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 5, 29-52.

 • Doğu, A. F., Gürgen, G., Tunçel, H. ve Çiçek, I. 1997. Bulut-AItıparmak dağlarında buzul şekilleri, yaylalar ve turizm. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 6,63-91.

 • Doğu, A. F., Çiçek, I., Gürgen, G. ve Tunçel, H. 1999a. Akdağ9 in jeomorfolojisi ve bunun beşeri faaliyetler üzerindeki etkisi (Fethiye-Muğla). Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7, 95-120.

 • Doğu, A. F., Çiçek, I., Gürgen, G. ve Tunçel, H. 1999b. Akdağ (Fethiye-Muğla)5 nın glasyal ve karst jeomorfolojisi. Cumhuriyetin 75. yıldönümü yerbilimleri ve madencilik kongresi bildiri özleri kitabı, MTA, 63-64.

 • Doğu, A. F., Çiçek, L, Gürgen, G. ve Tunçel, H. 1999c. Doğu Karadeniz dağlarının glasyal jeomorfolojisi. Cumhuriyetin 75, yıldönümü yerbilimleri ve madencilik kongresi bildiri özleri kitabı, MTA, 64- 66.

 • Doğu, A. F., Çiçek, I. ve Gürgen, G. 1999(1, Demirkapı Dağı ve Uzungöl çevresinin jeomorfolojisi, Cumhuriyetin 75. yıldönümü yerbilimleri ve madencilik kongresi bildiri özleri kitabı^ MTA, 66- 67.

 • Erinç, S. 1944. Glazialmorphologhie Untersuchungen im Nordostanatölischen Randgebirbe. İstanbul University Geography Inst. Pub., Ph*D disser, Series. l,56s.

 • Erinç, S. 1949a, Eiszeitliche Formen und gegenwartige Verletscherung im nordostanatölischen Randgebirge* Geologische Rundschau, 37, 75-83.

 • Erinç, S. 1949b, Uludağ üzerinde glasiyal morfoloji araştırmaları. Türkiye Coğrafya Dergisi* 11-12,79-94.

 • Erinç, S. 1951. Glasiyal ve postglasiyal safhada Erciyes glasiyesL istanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 1(2), 82-90.

 • Erinç, S. 1952a. Glacial evidences of the climatic variations in Turkey. Geögrafiska Annaler, 34(1-2), 89-98.

 • Erinç, S. 1952b. The present day glaciation in Turkey. General assembly and 17th International Congress of the Int. Geographical Union, 8th proceedings, Washington D.C., 326-330.

 • Erinç, S, 1953= Van*dan Cilö dağlarına, Istanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 2(3-4), 84-106.

 • Erinç, S. 1954. The Pleistocene history of the Black Sea and adjacent countries with special reference to climatic changes. Review of the Geographical Institute of the University of Istanbul. 1, 84-133.

 • Erinç, S. 1955a. Honaz Dağında periglasyal şekiller (Güneybatı Toroslar). Istanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, % İ85-Î87.

 • Erinç, S. 1955b. A propos de la note de İ. Yalçınlar intitulee

 • Erinç, SM 1959. Regional and Seasonal Distribution of Climatic Elements in Turkey and its Dynamic-Genetic Background. Istanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Uluslararası Baski, no. 5, 23-76.

 • Erinç, S, S 978. Changes in the physical environment in Turkey since the end of the Last Glacial. In: The Environmental History of the Near and Middle East since the Last Ice Age. W. C. Brice (ed.). Academic Press, London, 87-110.

 • Erinç, S> 2001. Jeomorfoloji II. Güncelleştirenler! Ertek, A. ve güneysu, C, Der Yayınları, 3.Baâım,483s.

 • Eföl, O, 1981. Quaternary pluvial and interpluvial conditions in Anatolia and environmental changes especially in south-central Anatolia since the last glaciation. In: Beitfaege zur Umweltgeschichte des vordaran Orients (Contributions to the environmental history of Southwest Asia), W, Prey va H. P, Uarpmann (ids,) Baihafta mm Tusbingar Atlas das Vordaren Orients, laiha A, Naturwisiansehaft©n§ 8, 101-109,

 • Gall, H. 1966. Glatseharkundlioha Baobaehtungan im Hoohgabirga von Laiistan (nordostanatotisehas Randgabirga) (Glaeiologie observations in thi high mountains of Ladstan* border ranges of northeastern Anatolia), Mitteilungen der Oasterriichischen Gaographisöhan Gisallsohıft, 108(24), 261486,

 • Günü% Y. vi Emri, Ö* 1983. Ereiyes dağında Plaıstosan buzullaşması v@ volkanizma İli ilişkili, Jeomorfoloji D§rgM> 11,23=34,

 • Horvarth, E, 197S* Glaeieri of Turkey, Armenian S.S.R. and İran, In: Mountain Glaciers of the Northern Hemisphere pt. Ill, Glaciers of Southern Asia, W, 0, Field (id), US Army Cold Regions Research and Ing, ,, 343419,

 • Imhof, B. 1956, Der Ararat, Die Alpan, 32(1), 1-14, tibirtk, R> 195 L Clio Dağı ve Hakkari ile Van Gölü şevreilndi coğrafya araştırmaları, Ankara Üniversiteli Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, 67(4), 149s.

 • Karakhanian, A., Djrbaıhiân, R,, Trifonov, V., Philips HJ§ Ârakelıan^ S, ve Avagian, A* 2ÖÖ2, Hölöcene-historiGal voleanism and aetive faults as natural risk factors for Armenia and adjacent aountries, Journal of Völeanology and Giothermal Risiâreh, 113,319444,

 • Mmr, W. 1965, Geomorphologische Untersüchungen in den Randgebirgen des Van-See (Ostanatolien). Zeitschrift flir Geomorpholögie, N.F., 9(3), 346-355.

 • llaar, W, 1969, Gla§ialmorpholo|is§hi Problemi in dan Hoehgibirgin Vorderasiins, Efdkundi, 23(3), 192-200.

 • Klaer, W, 1977* Zur Morphogenese und Formunpdynamik innerhalb des periglazialen Stockwerkes der Hocbgebirge Vorderasiens (The morphopnesis and dynamics within tha periglacial. tiers in the Near East)* In; Forman, Formengesellschaften und Untargrenzirt in den heutigen perîglaıialan Hoehenstufen der Hoehgabirga Europas ynd Aftikas ^wiichan Arktii und Aequator. H< Poser (ad,) Abhandlungen dar Akadamie der Wissanighaftan in Goettingan, Mathematisch-Physikalische Klasse, 31, 261.474,

 • Klaar» W, 1978* Periglaziale Hangformung in dan Hochgebirgen vordarasianı (Pariglacial slopes in the mountains of tha Near East). In: Colloqua surle piriglaciaire d`altituda du domaina mlditlrranian at aborda Association Giographiqua d`Aliaca» France, 253-261,

 • Krenek, L* 1932, Glatschar im Pontischen Gabirga, Zaitsehrift ftir Glatscharkunda, 20(1-3), 129-131.

 • Kflnne, G, 1928, Dia deutsche alpine TaurusExpedition 1927 (Ala Dagh in Zilizien): Patarmanns Gaographischa Mittailungan^ 74, 273=276,

 • Kurtar* A. va Sungur, K, 198Ö. Prasant glaciation in Turkey. In: World Oiacier Inventory. Proeaadings of tha workshop at Riadaralp, Switzerland, 17-22 Septambar 1978. International Association of Hydrologkal Saiancas, 126,155=160,

 • Kurter, A, 1991. Olaaiars of Middla East and Attca-Glaciars of Turkey, In: Satellite Ifflaga Atlas of tha World, 1, S, Williams va L O, Farrigno (Eds,)* USGS Profteisional Papar, 1386-G-l, 1-30.

 • Kuıueuoğlu, C. va Robtrts, N< 1998, Evolution da l`environnement m Anatolia da 20000- 6000 W. Palloriant, 23/2, 744,

 • Lembke, H. 1939. Klima und Höhenstufen im Nordostanatolischen Randgebirge. Zeitschrift der Geselischaft für Erdkunde zu Berlin, 171-184.

 • Leutelt, R. 1935. Glazialgeologische Bebachtungen im Lazistanischen Hochgebirge. Zeitscrift für Gletscherkunde, 23, 67-80.

 • Louis, H. 1938. Eiszeitliche Seen in Anatolien. Zeitschrift der Geselischaft für Erdkunde zu Berlin, 73(7-8), 267-285.

 • Louis, H. 1944. Die Spuren eiszeitlicher Vergletscherung in Anatolien. Geologische Rundschau, 34, 447-481.

 • Maunsell, F. R. 1901. Central Kurdistan. Geographical Journal, 18(2), 121-144.

 • Messerli, B. 1964. Der Gletscher am Erciyas Dağh und das Problem der rezenteıı Schneegrenze im anatolischen und mediterranen Raum. Geographica Helvetica, 19(1), 19-34.

 • Messerli, B. 1967, Die eiszeitliche und die gegenwartige Vergletscherung in Mittelmeerraum. Geographica Helvetica, 22, 105-228.

 • Messerli, B. 1980. Mountain glaciers in the Mediterranean area and in Africa. In: World glacier inventory; workshop, IAHS-AISH Pub. 126, 197-21 i.

 • Monod, O. 1977. Recherches geologiques dans les Taurides occidentales an sud de Beyşehir (Turquie). Unpublished Thesis, Univ. Paris Sud (Orsay), 442s.

 • Onde, H. 1954. Formes glaciaires dans le Massif Lycien de FAkdağ (Turquie du SudOuest). Congres Geologique International, XV, 327-335.

 • Palgrave, W. G. 1872. Vestiges of the glacial period in northeastern Anatolia. Nature, 5, 444-445.

 • Penther, A. 1905. Eine Reise in das Gebiet des Erdschias-Dagh (Kleinasien), 1902. Abhandlungen der k. k. Geogr. Geselischaft in Wien, 6, 1.

 • Pfannenstiel, A. 1956. Rezente Frostsstrukturböden und Karstm des Ulu Dağh. Ak. D. Wiss. U. d. Lit. Mat.-Nat. Kİ., Abh. 5, 329-340.

 • Philippson, A. 1906. Ein Gletscher am Erdschiasdağh (Argaeus) in Kleinasien. Zeitschrift für Gletscherkunde, I, 1,66-68.

 • Phillips, F. M., Zreda, M., Plummer, M. A., Benson, L. V., El more, P, W. ve Sharma, P. 1996. Chronology for fluctuations in Late Pleistocene Sierra Nevada glaciers and lakes, Science, 274 (5288), 749-751.

 • Planhol, X. de 1953. Les formes glaciaires du Sandıras Dağ et la limite des neiges eternelles quaternaires dans le SO de l`Anatolie. Compte Rendu Sommaire de la Societe Geologique de France, 263- 265.

 • Planhoi, X. de ve Bilgin, T. 1964. Glaciaire et periglaciaire quaternaires et actuels dans le massif du Karagöl (chaines pontiques), Turquie. Revue de Geographic Alpine, 497-512.

 • Sarıkaya, M. A., Çiner, A. ve Zreda, M. 2002. Erciyes Volkani`nda Geç Kuvaterner buzullaşması ve buzul çökelleri. HÜ Yerbilimleri Bülteni, (incelemede).

 • Schweizer, G. 1972. Klimatisch bedingte geomorphologische und glaziologische Züge der Hochregion vorderasiatischer Gebirge (Iran und Ostanatolien). in: Geoecology of the high mountain regions of Eurasia. Erdwissenschaftliche Forschung, 4, 221-236.

 • Schweizer, G. 1975. Untersuchungen zur Physiogeographie von Ostanatolien und Nordwestiran. Tübinger Geographische Studien, 60, Special issue, 9, 145s.

 • Shanahan, T. ve Zreda, M. 2000. Chronology of Quaternary glaciations in East Africa. Earth and Planetary Science Letters, 177, 23-42.

 • Spreitzer, H. 1939. Bergfahrten und Forschungen im Ala Dağ (Südostanatolien), Deutsche Taurus-Bergfarht 1938 des Zweiges Klagenfürt, Die Kuindfahrt und Hire Ergebnisse. Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins, 70, 50-52.

 • Spreitzer, H. 1956. Untersuchungen im Kilikischen Ala Dağ im Taurus» Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 98(1), 57-64.

 • Spreitzer, H. 1957. Zur Geographic des Kilikischen Aladağ im Taurus. Festschrift zur Hundertjahrfeier des Geographisches Gesellschaft in Wien5 414-459.

 • Spreitzer, H. 1958. Friihrezente und rezente Hochstânde der Gletscher des Kilikischen Ala Dağ im Taurus. Innsbruck, Geographische Forschungen, 1905 265- 281.

 • Spreitzer, H. 1959. FuBflâchen am Kilikischen Ala Dağ im Taurus. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 101(11), 183-201.

 • Spreitzer, H. 1960. Hangformung und Asymmetrie der Bergruecken in den Alpen und im Taurus. Zeitschrift fuer Geomorphologie, 211-236.

 • Spreitzer, H. 1969. Die eiszeitliche und gegenwaertige Vergletscherung des kikilschen Ala Dağ im Taurus (Pleistocene geology and glaciation of Ala Dağ, Taurus Mountains, Turkey). Actas-Congreso Internacional del I. N. Q. U. A. (International Union for Quaternary Research) 5(1), 339-347.

 • Spreitzer, H. 1971a. Rezente und eiszeitlische Grenzen der glazialen und periglazielen Höhenstufen i m Zentralen Taurus (vornehmlich am Beispiel des Kilikischen Ala Dağ). Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, 101, 139-162.

 • Spreitzer, H. 1971b. Die eiszeitliche Depression der glazialen und periglazialen Region und die Pedimentbildung im Zentralen Taurus (bes. im Kilikischen Ala Dağ) (The iceage depression of the glacial and periglacial region, and pedimentation in the central Taurus Mountains, Cilician Ala Dağ). In: Etudes sur le Quaternaire dans le Monde, Vol. 1. Bulletin de I`lnformation, Association Française pour 1`Etude du Quaternaire, 4, 105-111.

 • Stratil-Sauer, G. 1927. Der östliche Pontus. Geographische Zeitschrift, 33(9), 497- 519.

 • Stratil-Sauer, G» 1961. Beobachtungen im Ostpontischen Gebirge unter besonderer Bemcksichtigung der Kaltzeitformen. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. 103(1), 1- 24.

 • Stratil-Sauer, G. 1964. Beobachtungen im Ostpontischen Gebirge unter besonderer Berücksichtigung der Kaltzeitformen. Teil II. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. 106(1), 16- 44.

 • Stratil-Sauer, G. 1965. Beobachtungen im Ostpontischen Gebirge unter besonderer Beriicksichtigung der Kaltzeitformen. Teil III. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. 107(1-2), 20-44.

 • Türkünal, S. 1990. Türkiye`nin sıradağları ve dağlan, Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, 30, 42s.

 • Ülker, L, 1992. Dağ Turizmi. T.C. Bakanlığı Basımevi, 265s.

 • Wright, H. E., 1961. Late Pleistocene soil development, glaciation, and cultural change in the eastern Mediterranean region. Annals of the Naw York Academy of Sciences, 95, 718-728,

 • Wright, HL E. 1962, Pleistocene glaciation in Kurdistan. Eiszeitalter und Gegenwart, 12, 131-164.

 • Yalçınlar, L 1951, Soğanlı-Kaçkar ve Mescit Dağı silsilelerinin glasyasyon şekilleri. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 1(2), 82-85.

 • Yalçınlar, t* 1954. Sur la presence da formes glaciaires quaternaires au Honaz Dağ et au Boz Dağ (Ouest de la Turquie). Compte Rendu Sommaire da la Soci£t£ Giologique de France, 13, 296-298,

 • Yalçınlar, L 1955, Etudes morphologiques sur la glaciation du Honaz Dağ et de la chaine de Boz Dağ (Turquie occidentale). Review of the Geographical Institute of the University of Istanbul, 2,45-55,

 • Zreda, M ve Phillips, F. M 1995, Insights into alpine moraine development from cosmogenic 36C1 buildup dating, Geomorphology, 14(2), 149-156,

 • Zreda, M., Çiner, A, ve Bayan, S. 2001. Magnitude of Quaternary glaciers and glaeiations from low to high latitudes: global or local dominant controlling factors? TÜBITAK-NSF (American National Science Foundation) ortak projesi,

 • Çiner, A . (2003). Türkiye`nin Güncel Buzulları ve Geç Kuvaterner Buzul Çökelleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 46 (1) , 55-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28630/590866

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle