Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1989 ŞUBAT-AĞUSTOS Cilt 32 Sayı 1-2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Gördes Barajı ve Çevresinin Temel Jeolojik Özellikleri
Fuzuli Yağmurlu Hasan Baykal
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Gediz nehrinin önemli kollarından biri olan Gördes çayı üzerinde, taşkın önleme ve sulama amacı ile, bir baraj yapımı tasarlanmıştır. Bu çalışma, kurulması öngörülen baraj yeri ve yakın çevresinin ayrıntılı jeolojik özelliklerinin belirlenmesini ve meydana gelebilecek kaçak yollarının ortaya çıkarılmasını amaçlar. Çalışma bölgesi Kretase yaşlı ofiyolit, filiş ve değişik özellikte karbonat kayalar içeren ve İzmir-Ankara zonu olarak bilinen kuşak ile Menderes masifi üzerinde yer alır. Menderes masifine ait metamorfik kayalar yörede mermer, mikaşist ve fillitler ile temsil edilir. Başlıca serpantinitlerden oluşan allokton özellikteki ofiyolitik bileşenler, Kretase karbonatları ve Menderes masifi kayaları üzerine bindirmeli bir dokanakla oturur. Yörede platform tipi karbonat kayalar ile aralanan Kretase yaşlı iki ayrı filiş birimi yer alır. Alt ve üst filiş birimleri ile karbonat kayalar arasındaki dokanaklar çoğu yerde uyumlu ve geçişlidir. Alt filiş birimi yersel olarak Menderes masifi metamorfitlerini uyumsuz olarak üstler. Yöredeki faylar egemen olarak KD ve KB gidişli ve yüksek eğimli fay sistemleri ile temsil edilir. Bindirme fayları çalışma alanı içinde çoğunlukla K-KB yönlü gidişler gösterir. Akpmar kaynaklarının boşalımını kontrol eden ve mermerler içinde gelişen KD uzanımlı Ahmetler fayının yansıttığı karstik ve morfolojik özellikler göz önünde bulundurularak bu fayın rezervuar için önemli kaçak yollarından birini oluşturması mümkün görülmektedir.

 • Gördes Çayı

 • mermer

 • mikaşist

 • fillit

 • ofiyolit

 • Akdeniz, N.;Öztürk,Z.,Konak,N.,Çakır,M.,Serdaroğlu, M.,Armağan,F. ve Çatal,E.,1982, Izmir-Manisa dolaylarının stratigrafi ve yapısal özellikleri: Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özetleri 49-50, Ankara.

 • Arısoy, H.,1976,Çiçekli-Hanpaşa-Dağdere köyleri (Gördes) yöresinin jeolojisi: Yük.Lisans Tezi, E.Ü. Yerbilimleri Fak., İzmir

 • Başarır, E., 1975,Çine güneyindeki metamorfitlerin petrografisi ve bireysel indeks minerallerin doku içerisindeki gelişmeleri: Doç .Tezi, E.Ü. Yerbilimleri Fak., İzmir.

 • Brinkmann, R.,1972, Mesozoic troughs and crustal structure in Anatolia: Geol Soc. America Bull., 83,819-826.

 • Boray, A. ve diğ.,1975., Menderes masifinin güney kenarı boyunca bazı önemli sorunlar ve bunların muhtemel çözümleri: 50. Yıl. Yerbilimleri Kong., MTA, 11-20, Ankara.

 • Dora, ö.,1975, Menderes masifinde alkali feldispatlarm yapısal durumları ve bunların petrojenetik yorumlarda kullanılması: Türkiye Jeol. Kur. Bült.,18, 2-29, Ankara.

 • Erdoğan, B.,1985, Bornova karmaşığının bazı stratigrafik ve yapısal özellikleri: Türkiye Jeol. Kurultayı Bildiri özetleri, 14-15, Ankara.

 • İzdar, E., 1969 Menderes kristalin masifi kuzey kısmının jeolojik yapısı, petrografisi ve metamorfizması hakkında: Doç.Tezi., E.Ü. Yerbilimleri Fak., İzmir.

 • Kaya, O., 1972, Tavşanlı yöresi ofiyolit sorununun ana çizgileri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., XV/1.

 • Kaya, O.,1981, Batı Anadolu alta bindirmesi: Ultramafile birimin ve Menderes masifinin jeoloji konumu: Doğa Bilim. Derg., Atatürk özel Sayısı, 15-35

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz,Y., 1983, Türkiye`de Tetis`in evrimi, levha tektoniği açısından bir yaklaşım: Türkiye Jeol.Kur.Yerbilimleri özel dizisi no,l, Ankara.

 • Schuiling, R.D.,1962, Türkiye`nin güneybatısındaki Menderes magmatik kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında: Maden Tetkik Arama Derg., 58,71-85, Ankara.

 • Oğuz, M., 1966, Manisa dağının kuzey ve kuzeybatının jeolojisi: E.Ü.Fen Fak. İlmi Rap. Serisi no.33

 • Oğuz, M.,1967,Çaldağ`da (Manisa) jeolojik bir araştırma: Maden Tetkik Arama Derg., 68, 102- 106. Ankara,

 • Yağmurlu, F.,1981, Bornova (İzmir) güneyi filiş topluluklarının jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23(2), 141-152, Ankara.

 • Yağmurlu, F.,, 1984, Akhisar doğusunda kömür içeren Miyosen tortullarının stratigrafisi, depolanma ortamları ve tektonik özellikleri: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1984 Bülteni, Sayı 5, 3-20, Ankara.

 • Görmel Baraj Yeri ile Göl Alanının (Ermenek, Konya) Mühendislik Jeolojisi ve Kayaların Jeoteknik Özellikleri
  Hasan Aydin Özsan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Ermenek çayı üzerindeki Görmel baraj yeri ve göl alanının jeolojik ve jeoteknik özellikleri değerlendirilmiştir. Görmel formasyonu, baraj yeri ve göl alanında geniş yayılımlı olup genelde geçirimsiz marnlardan oluşmuştur. Baraj yerinde yapılan sondajlarda, ilk 20-30 metreye kadar olan çatlaklı ve eklemli marn seviyeleri enjeksiyon ile geçirimsiz hale getirilebilir. Baraj yerindeki yamaçlarda mostra veren yamaç molozlarının Görmel barajının inşaatından önce kaldırılması gerekmektedir. Göl alanı içinde mostra veren Çamlıca formasyonuna ait ofiyolitik kayaçlar geçirimsizdir. Görmel baraj yeri ve göl alanında duraylılık ve su sızdırması yönünden önemli bir sorunla karşılaşılmayacağı ve sonuç olarak Görmel barajının inşaatının uygun olacağı düşünülmektedir.

 • Görmel barajı

 • jeoteknik

 • marn

 • Çamlıca formasyonu

 • Altuğ, S., 1977, Lugeon basınçlı su deneyi: EÎE yay mı, 77-76, Ankara.

 • Erguvanlı, K., 1973, Mühendislik Jeolojisi: l.T.Ü. yayın no: 966, İstanbul.

 • Ertunç, A., 1977, Göksu-Ermenek bent yeri olanakları ve göl alanları jeoloji ön raporu: EÎE yayını, 77-39, Ankara.

 • Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H., Yoldaş, R., 1979, Mut-Ermenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22,1,S. 6-26, Ankara

 • Koçyiğit, A., 1976, Karaman-Ermenek (Konya) bölgesinde ofiyolitli melanj ve diğer oluşuklar: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 19,2, S. 103-115, Ankara.

 • Önç, S., 1987, Ermenek baraj yeri jeoteknik ara raporu: EÎE yayını, 87-64, Ankara.

 • Sümerman, K., Kırmacıoğlu, A., Bulutlar, E., Taşlıca, A.H., 1975 Gülnar-Ihsu (Erik Deresi) Hidroelektrik Projesi ve Mühendislik Jeolojisi İncelemesi: EÎE yayını, 77-15, Ankara.

 • Bolkardağ Sulucadere (Ulukışla-Niğde) Kalay İçerikli Çinko-Kurşun Cevherleşmesinin Mineralojisi
  Ahmet Çağatay Mehmet Bülent Arman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bolkar mermeri içinde oluşan Sulucadere kalay içerikli çinko-kurşun cevherleşmesi, hidrotermal metazomatik kökenlidir. Hidrotermal eriyikler, Horoz granodiyoritinin kuvars porfir damadan tarafından getirilmiştir. Birincil cevher mineralleri sfalerit, galenit, pirit, fahlerz, kalkopirit, arsenopirit, markasit, stannit, burnonit-seligmanit, pirotin, siderit, ankerit, nabit altın, idayit ve Ag-sülfo tuzlardır. Bu minerallerin yüzeysel ayrışması sonucu kovelin, kalkozin, limonit, malakit, azurit, anglesit, serüsit, simitsonit, hidrozinkit, pisilomelan,skorodit gibi ikincil mineraller oluşmuştur. Başlıca gang mineralleri kalsit, dolomit, kuvars, epidot, serisit, muskovit ve klorittir. Serisit, muskovit, klorit, rutil ve anatas yan kayaç kireçtaşlarından alınmıştır.

 • çinko-kurşun cevherleşmesi

 • kalkozin

 • simitsonit

 • muskovit

 • gang mineralleri

 • Cokino, P., 1927, Simli kurşun Bolkardağ Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Raporu No: 363, Ankara, yayınlanmamış.

 • Coulant, J., 1884, Bolkardağ madeni hakkında. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü raporu No: 358, Ankara, yayınlanmamış.

 • Çağatay, A.,Altun,Y. ve Arman>B.,1979, Madenbelenitepe (Soğukpmar-Bursa) kalay cevherleşmesinin mineralojisi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü dergisi, sayı, 92, s.40-48, Ankara

 • Çağatay, A.,Arman,B.ve Altun,Y.,1982, Madenbelenitepe (Soğukpmar-Keles-Bursa) stannitinin incelenmesi. Jeoloji Mühendisliği dergisi, Ocak, sayı 13, s.23-26, Ankara.

 • Çalapkulu, F., 1974, Bolkardağ Au-Ag-Pb-Zn sahası ön etüd raporu. Etibank Genel Müdürlüğü, Ankara, yayınlanmamış.

 • Çalapkulu, F., 1978, Bolkardağ bölgesinin jeolojik evrimi. Türkiye Jeol. Kur. Bült. 32. Kurultayı bildiri özetleri,

 • Demirci, A., 1938. Bolkardağ madeni Maden Tetkik Arama mecmuası, sayı 3, cilt 4, s.83-90 Ankara

 • Demirtaşlı, E., 1973, Bolkardağlarmm jeolojisi. 50. Yıl Yerbilimleri Kongresi tebliğleri.

 • Ducros, M., 1938, Bolkardağ madeni hakkında umumi rapor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü derleme raporu No: 381, Ankara, yayınlanmamış.

 • Helke, A., 1929, Bolkardağ madeni. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü derleme raporu, No: 398, Ankara, yayınlanmamış diploma tezi.

 • Ketin, I., 1966, Anadolunun tektonik birlikleri. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü dergisi, sayı 66, Ankara.

 • Kovenko, V.,1929 ,Bolkardağ madenleri hakkında not: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü raporu, No: 389, Ankara.

 • Ladame, G.,1938, Le mineraiaurifere de Bolkar Maden. Maden Tetkik Arama mecmuası sayı 3, cilt 4, s.131-139

 • Oktay, F.Y., 1982, Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi ve jeolojik evrimi. Türkiye Jeol. Kur. Bült. cilt 25, sayı 1, s.15-23,

 • Ölsner, O.W.,1938, Bolkardağ madeninde yapılan arama işleri hakkında rapor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü derleme raporu, No: 661, Ankara.

 • Ölsner, O.W., 1938, Die Blei-Zinck-Silber-Gold Lagerstaette Bolkar Maden Tetkik Arama mecmuası, sayı 3, cilt 4, s.105-111, Ankara.

 • özgül, N.,1976, Toroslarm bazı temel jeoloji özellikleri. Türkiye Jeol. Kur. Bült. cilt 19, sayı 1, s. 65-78,

 • Özgül, N.,1983, Geology of the Central Taurus. Uluslararası Toros sempozyumu gezi klavuzu.

 • Petraschek, W.E.,1965, Bolkardağ ve Anamur arasmda-ki kurşun-çinko cevher bölgesi hakkında etüd teklifleri. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü derleme raporu. No:3764, Ankara.

 • Ramdohr, P., 1975,Die Eremineralien und ihre Verwachsungen 4. Aufl. Akademi-Verlağ, Berlin.

 • Romberg, H. ve Toktaş,F.,1961, Bolkardağ Sulu-mağara galerisindeki cevherleşme ve Gümüşköy cürufları hakkında rapor. Etibank Genel Müdürlüğü raporu, Ankara, yayınlanmamış.

 • Schumacher, H.,1937, Keban, Bolkardağ, Gümüşhacıköy, Gümüşhane, Denek madenlerindeki gümüşkurşun-çinko zuhuratlarına ait rapor ve hülasa. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü derleme raporu, No: 402, Ankara.

 • Şişman, N. ve Şenocak, H.,1981, Bolkardağ yöresinin jeolojisi ve maden yatakları. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü derleme raporu, No: 1790, Ankara.

 • Yener, H.,1938, Bolkardağ madeni hakkında fen raporu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü derleme raporu, No. 684, Ankara.

 • Yener, K.A. ve Özbal,H.,1986, Toros dağlarında kalay: Bolkardağ maden bölgesi. Arkeometri ünitesi bilimsel toplantı bildirileri. TÜBİTAK yayınları, Ankara, s. 157-173.

 • Yıldırım, M., 1979, Prospeksiyon jeokimyası. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Maden Etüd Dairesi, P.Y. Tanıtma dizisi No: 1, Ankara, yayınlanmamış.

 • Yıldırım, M.,Şenocak,H.,Şarman,E.,Ateş,M.Z.,Yaşar,A ve Karakaya, Y.,1984, Bolkardağ-Sulucadere (Ulukışla-Niğde) polimetal cevherleşmesi etüd raporu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü derleme raporu, No:7670, Ankara.

 • Divriği Bölgesi Demir Cevheri Yataklarının Nadir Toprak Element (REE) Jeokimyası, Orta Anadolu, Türkiye
  Taner Ünlü Henrlk Stendal
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Divriği Bölgesinde demir cevheri yataklarının oluşumunu kontrol eden faktörler, nadir toprak elementleri (REE) analizleri kullanılarak tartışılmıştır. Masif demir cevheri ve serpantinleşmiş ultramafik kayaç numuneleri, her ikisi de, kondrit değerlerine yakın veya çok az üzerinde REE değerleri vermiştir. Hafif REE içerikleri, ağır REE içeriklerine göre nispeten yüksektir (LREE / HREE > 1). Negatif Ce - ve Eu anomalileri karakteristik özellikler olup demir cevheri ve serpantinit için benzer REE eğrisi verirler. Divriği bölgesindeki granitik kayaçlar, yüksek hafif REE değerlerine ve düşük ağır REE değerlerine sahip olup nispeten dik eğimli REE eğrileri ortaya koyarlar. Granitik kayaçların intrüzyonu serpantinitin bazı kısımlarını hidrotermal alterasyona uğratmış ve stokverk tipi demir cevheri oluşumuna yol açmıştır. Granitik kayaçlar ve hidrotermal olarak altere olmuş serpantinit ile stokverk tipi demir cevheri, negatif Ce-ve Eu anomalileri içermeyen benzer eğriler sunarlar. Masif demir cevheri ve serpantinitin REE eğrileri arasındaki paralellik, daha önce yayınlanmış bulunan jeokimya verilerinde yansıtılmış olup, demir cevheri oluşumu ile serpantinleşme arasmda jenetik ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. Granitik intrüzyona bağlı daha sonraki bir hidrotermal safha, altere serpantinitin REE eğrisini etkilemiş olup stokverk demir cevherinin hidrotermal kökenli olduğuna işaret etmektedir. Bu araştırma, demir oluşumunun serpantinleşme işlevi ile ilişkili olduğu demir oluşumları için bir jenetik model önermektedir. Yazarlar tarafından yapılmış bulunan daha önceki çalışmalarda da serpantinleşme işlevinin granitik kayaç intrüzyonunun hidrotermal etkisinden daha önce gerçekleştiği saptanmıştır. 

 • Masif demir cevheri

 • REE

 • Granitik kayaçlar

 • Divriği

 • Christensen, L. H., Damsgaard, E., 1985, Neutron Activation Analysis at the Danish Reactor DR3: International Atomic Energy Agency; Seminar on applied research and Service Activities for Research Reactor Operations, Copenhagen, Denmark, 9-13 September 1985, IAEA - SR -119/10, 15.

 • Cullers, R. L., ve Graf, J. L., 1984, Rare Earth Elements in Igneous Rocks of the Continental Crust: Intermediate and Silicis Rocks-Ore Petrogenesis. In: Rare Earth Element Geochemistry, Developments in Geochemistry 2 (eds., Henderson, P.), Elsevier, Amsterdam, 275-317.

 • Frey, F. A., 1984, Rare Earth Element Abundances in Upper Mantle Rocks. In: Rare Earth Element Geochemistry, Developments in Geochemistry 2 (eds., Henderson, P.), Elsevier, Amsterdam, 153-203.

 • Graf, J. L. Jr., 1978, Rare earth elements, iron formations and sea water: Geochim. Cosmochim. Acta, 42, 1845-1850.

 • Klemm, D. D., 1960, Die Eisenerzvorkommen von Divrik (Anatolien) als Beispiel tektonisch angelegter pneumatolytisch - metasomatischer Lagerstâttenbildung: N. Jahrbuch f. Min., Abh. 94 (Festband Ramdohr), Stuttgart, 591-607.

 • Koşal, C, 1973, Divriği A-B-C Demir yataklarının jeolojisi ve oluşumu üzerinde çalışmalar: M.T.A. Dergisi, 81, Ankara, 1-22.

 • Maynard, J. B., 1983, Geochemistry of Sedimentary Ore Deposits: Springer-Verlag, N. Y., 305.

 • Menzies, M., 1976, Rare earth geochemistry of fused ophiolitic and alpine lherzolites, I. Othris, Lanzo and Troodos: Geochim. Cosmochim. Acta, 40, 645-656.

 • Ottonello, G., Piccardo, G. B., ve Ernst, W. G., 1979, Petrogenesis of some Ligurian peridotites, II. Rare earth element chemistry: Geochim. Cosmochim. Acta, 43, 1273-1284.

 • Parâk, T., 1973, Rare earths in the apatite iron ores of Lapland and some data about the Sr, Th and U content of these ores: Econ. Geol., 62, 210 -221.

 • Robertson, A. H. F., ve Boyle, J. F., 1984, Tectonic setting and origin of metalliferous sediments in the Mesozoic Tethys Ocean. In: Ocean floor hydrothermal processes (eds., Rona, P. A. et al), NATO Advanced Research Institute Series, Plenum Press, 595-663.

 • Shih, C. Y., 1972, The rare earth geochemistry of oceanic igneous rocks: Ph. D. Thesis, Columbia University, New York, N. Y.

 • Stendal, H., ve Ünlü, T., baskıda, An example to the evaluation of geochemical data by multivariate geostatistical analyses: Divriği region iron deposits, Central Anatolia: Communications, A. Ü. F. F. Dergisi, Ankara.

 • Suen, C. J., Frey, F. A., ve Malpas, J., 1979, Bay of Islands Ophiolite Suite, Newfoundland: petrologic and geochemical characteristics with emphasis on rare earth element geochemistry: Earth Planet. Sci. Lett., 45, 337-348.

 • Ünlü, T., ve Stendal, H., 1986, Divriği Bölgesi demir yataklarının element korelasyonu ve jeokimyası: Orta Anadolu, Türkiye (Geochemistry and element correlation of iron deposits in the Divriği Region, Central Anatolia, Turkey): Jeo. Müh., 28, Ankara, 5-19, (İngilizce özet).

 • Ünlü, T., ve Stendal, H., 1989, Jeokimya verilerinin çok değişkenli jeoistatistik analizlerle değerlendirilmesine bir örnek: Divriği Bölgesi demir yatakları, Orta Anadolu: M.T.A. Dergisi, 109, Ankara, 127-140, (İngilizce özet).

 • Yıldızeli, N., Yıldırım A., Yurt, M. Z., Adı-güzel, O., Özcan H., Avcı, N. ve Çubuk, Y., 1987, Divriği A-ve B Kafa demir cevheri ve yöresinin jeoloji haritası (Ünlü, T. ve diğerleri, hazırlanmakta; Divriği (Sivas) yöresi granitik kayaç - yan kayaç ilişkilerine yönelik jeoloji raporu içinde, M.T.A., Ankara).

 • Zeck, H. P., ve Ünlü T., 1987, Parallel whole rock isochrons from a composite monzonitic pluton, Alpine belt, Central Anatolia, Turkey: N. Jb. Miner. Mh., 5, Stuttgart, 193-204.

 • Zeck, H. P., ve Ünlü, T., 1988a, Alpine ophiolite obduction before 110 ± 5 Ma ago, Taurus Belt, eastern central Turkey: Tectonophysics, 145, Amsterdam, 55-62.

 • Zeck, H. P., ve Ünlü, T., 1988b, Murmano Plütonu`nun yaşı ve ofiyolitle olan ilişkisi (Divriği-S iv as) (Age of the Murmano pluton and its relationship with the ophiolites-Divriği, Sivas): M.T.A. Dergisi, 108, Ankara, 82 - 97, (İngilizce özet).

 • Boyabat (Sinop) Havzası Ekinveren Fayının Petrol Aramalarındaki Önemi
  Nurettin Sonel Ali Sari Bülent Coşkun Ethem Tozlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Boyabat Havzası Pontid Kuşağındaki petrol olanakları bakımından en ümitli sedimanter havzalardan biridir. Havzada görülen çökellerde petrol ana, hazne ve örtü kaya özellikleri yansıtan birimlerin yanında, Ekinveren köyü kuzeyinde canlı petrol, Üzümlü köyü ve Uzunöz yaylasında da doğal gaz emarelerinin bulunması, yöreyi petrol aramaları yönünden cazip hale getirmektedir. Ekinveren Fayı, kuzeyden güneye doğru bindirmeli ve dolayısıyla kuzeydeki birimleri Boyabat Havzasındaki otokton kabul ettiğimiz birimler üzerine iten bir özelliğe sahiptir. Bu bindirme neticesinde Boyabat Havzası otokton birimlerindeki önemli hazne kayaçların fay zonu ve paraotokton kabul ettiğimiz birimler altında devam ettiğini düşünmekteyiz. Saha çalışmalarımız esnasında Ekinveren köyünden doğuya doğru takip edilebilen ve hazne kaya özellikleri arz eden Çağlayan formasyonunun alt seviyelerinde izlenen kalın katmanlı kumtaşlarının Dodurga köyünün kuzeyinden Uzunöz yaylasına doğru Yemişliçay formasyonu altında da devam ettikleri izlenmiştir. Ayrıca Uzunöz yaylasında Yemişliçay formasyonu içinden gelen kuvvetli doğal gaz çıkışlarının altta gömülü olan Çağlayan kumtaşlarından geldiği bir gerçektir. Genelde volkanik faaliyetlerin petrol aramalarında olumsuz etkileri olduğu düşünülmekte ise de, yukarıdaki değerlendirmelerin ışığı altında Çağlayan kumtaşları ve İnaltı kireçtaşlarının Yemişliçay formasyonu altındaki alanlarda petrol aramalarında önemli olabileceği düşünülmektedir. Kısaca söylemek gerekirse, Ekinveren Fayı bölgede oluşabilecek petrolün kapanlanmasında etkili olabilecek niteliktedir. Fay zonunun güneyi, kuzeyi ve Çağlayan ile inaltı formasyonlarının Yemişliçay formasyonu altında yayılım gösterdiği alanlar ümitli bölgeler olarak değerlendirilmektedir.

 • Boyabat Havzası

 • doğal gaz

 • petrol

 • kumtaşı

 • Akarsu, 1. ve Aydm,M.,1977, Sinop-înebolu-KüreKastamonu-Taşköprü-Boyabat-Durağan yerleşme merkezleri ile çevrili sahanın genel jeoloji raporu, Türkiye Petrolleri A.O. arşivi, rapor No. 1183,Ankara.

 • Badgley, P.C., 1959,Sinop Havzasının petrol olanakları. Petrol işleri Genel Müdürlüğü arşivi (yayınlanmamış).

 • Bailey, E.H.,1967,Gelogy and ore deposits of the Küre district,Kastamomı province,Turkey.

 • Blumenthal, M.,1940, Gökırmak ile Karadeniz arasındaki Pontid silsilelerinin jeolojisi hakkında rapor. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Derleme No.l067,Ankara

 • Dzulynski, S. ve Walton,E.K., 1965,Development in Sedimentology.No.7,Elsevier,Amsterdam

 • Dzulynski, S. ve Smith,AJ.,1964,Flysch facies, anneles de la sociate geologique de Pologne,34,245-266.

 • Eren, R.H.,1979,Kastamonu-Taşköprü bölgesi metamorfitlerinin jeolojik ve petrografik etüdü (doktora tezi), istanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak.,istanbul.

 • Ericson, D.B.,1938,Boyabat hakkında rapor. Maden Tetkik Arama Enstitüsü rapor No.817, Ankara.

 • Gedik, A.,Özbudak,N.,Iztan,H.,Korkmaz,S. ve Ağrıdağ, D.S.,1981,Sinop Havzasının jeolojisi ve petrol olanakları ile ilgili ön sonuçlar. Türkiye Jeoloji Kurultayı 35,Bil. Tek.Kurul.Bil.özetleri,s.35-36,Ankara.

 • Gedik, A. ve Korkmaz,S.,1984,Sinop Havzasının jeolojisi ve petrol olanakları. TMMOB Jeoloji Müh.Yaym Organı,s. 19,53-79,Ankara.

 • Ketin, I.,1962, 1/500000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası:Sinop paftası ve izahatı,Maden Tetkik Arama Enstitüsü,Ankara.

 • Ketin, I.ve Gümüş,A.,1963,Sinop-Ayancık arasında III. Bölgeye dahil sahaların jeolojisi. Türkiye Petrolleri A.O. arşiv No.288,Ankara.

 • Korkmaz, S.,1984,Boyabat (Sinop) kuzeydoğusunun petrol yönünden jeolojik ve jeokimyasal incelemesi. K.T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), 193 s, Trabzon.

 • Sonel, N.,1988 a, Boyabat Havzası (Sinop) Birimlerinin Petrol Ana Kaya özellikleri. S.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.3,sayı. 1,Konya.

 • Sonel, N., 1988 b, Boyabat (Sinop) Havzasında Petrol Hazne Kaya özelliklerinin incelenmesi. S.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt.3, Sayı:l, Konya.

 • Walker, R.G.,1978,Deep water sandstone facies ancient submarine fans .Models for exploration for stratigraphic traps:AAPG Bull.62, 932- 966.

 • Yılmaz, O., 1980,Datay-Devrekani masifi kuzeydoğu kesimi litostratigrafik birimleri ve tektoniği.H.Ü.Yer Bilimleri Dergisi,cilt 5/6, s.l01-135,Ankara.

 • İzmit Körfezi Güneyindeki Geç Pleyistosen (Tireniyen) Çökel Stratigrafisi ve Bölgenin Neotektonik Özellikleri
  Mehmet Sakinç Mustafa Simav Bargu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu araştırma, Karamürsel (Kaytazdere, Subaşı ve Hersek köyleri) yöresinde gözlenen Geç Pleyistosen (Tireniyen) çökellerinin stratigrafik, paleontolojik ve bölgenin neotektonik özelliklerinin açıklanmasını amaçlar. Birim, Eosen ve yer yer Miyosen temel üzerinde transgresif başlar, regresif biter, istif, tabandaki çakıllı seviyeler üzerinde gevşek çimentolanmış ve bol fosilli, kum, siltli kum, killi kum, marn, kumlu marn seviyelerinden oluşur. Bu çökeller içinde, Ostrea edulis (Linne), Venerupis (Aurea) cf.var. calverti (Newton), Thericium (Thericium) vulgatum Bruguiere,Pinna sp.,Ammonia beccarii Linne ve Lithothanınium sp. en çoktur. Çökellerin ve fosillerin özelliklerine göre, Tireniyen`deki ortam lagüner-denizeldir. Geç Pleyistosen(Tireniyen) denizel çökellere ait tabakalar, 10° ile kuzeye eğimlidir. Bugünkü deniz düzeyine göre en çok 18-20 m. veya 25-30 m. yükseltide olması gereken bu depoların 60-70 m.ye kadar olan yükseltilerde bulunuşu, bunların Kuzey Anadolu Fayı(KAF)`nın etkisinde kalarak en az 50 m. yükseldiğini göstermektedir. Yörede, Miyosen`den beri aktif olan ve doğu-batı doğrultulu, 89° kuzeye eğimli KAF yanal atımlı sağ yönlüdür. Fayın güney bloku kuzey blokuna göre, batıya doğru yükselerek hareket etmiştir. Bu hareketin yaklaşık yatay hızı 0.5 cm/yıl, düşey hızı 0.5 mm/yıl olarak hesaplanmıştır. Marmara denizi ve İzmit Körfezi Hellen yitimi ile Kafkasya-Kırım yitimi arasındaki genişleyen bir bölge içindedir. Genişlemenin yönü kuzey kuzeydoğu-güney güneybatı`dır. Genişleme KAF`ın çatallandığı izmit Körfezi doğusundan batıya doğru dereceli olarak artar. Akdeniz sularının, genişleme ile meydana gelen bu çöküntü havzasına Tireniyen`de girmesiyle Marmara Denizi ve İzmit Körfezi oluşmuştur. Körfezin deniz sahası, Flandriyen transgresyonu ile biraz genişlemesi dışında, Tireniyen`den günümüze dek gittikçe daralmış ve körfez bugünkü şeklini almıştır.

 • İzmit Körfezi

 • KAF

 • Hellen yitimi

 • Kafkasya-Kırım yitimi

 • fosil

 • Akartuna, M., 1968, Armutlu Yarımadasının Jeolojisi: 1st. Üniv. Fen Fak. Monog., 20, 105 s

 • Alptekin, Ö., 1973, Focal mechanism of earthquakes in western Turkey and their tectonic implications: New Mexico Mining and Technology Inst., Doktora tezi, Socorro, New Mexico, A.B.D., 189 p. (Yayınlanmamış)

 • Ambraseys, N.N.,1970, Some characteristic features of the Anatolian fault zone: Tectonophysics, 9, 143-165.

 • Ardel, A., 1959, izmit körfezinden İznik gölüne: 1st. Üniv. Coğrafya Enst. Derg., 10, 145- 151.

 • Ardel, A., 1968 Türkiye kıyılarının teşekkül ve tekamülüne toplu bakış: Türk Coğrafya Derg., Dewey, 24-25, 1-6.

 • Ardel, A. ve inandık, H., 1957, Marmara denizinin teşekkül ve tekamülü: Türk Coğrafya Derg., Dumont, 17, 1-14.

 • Ardel, A. ve Kurter, A., 1973, Marmara Denizi: 1st. Üniv. Coğrafya Enst. derg., 18-19, 57- 75.

 • Arıç, C, 1955, Haliç-Küçükçekmece gölü bölgesinin jeolojisi: 1st. Tek. Univ., İstanbul, 48 s.

 • Arpat, E. ve Şaroğlu, F., 1972, Doğu Anadolu fayı ile ilgili bazı gözlemler ve düşünceler: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 78, 44-50

 • Arpat, E. ve Şaroğlu, F., 1975 Türkiye`deki bazı önemli genç tektonik olaylar: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18, 91-101.

 • Aytun, A., 1973, Ismetpaşa İstasyonu civarında krip ölçümleri: Maden Tetkik Arama Enst, Kuzey Anadolu fayı ve deprem kuşağı sempozyumu. Ankara, 114-121.

 • Bargu, S., 1982, İznik-Yenişehir(Bursa)-Orhaneli (Bilecik) yöresinin jeolojisi: İstanbul Yer Bilimleri, 3, 191-233.

 • Bargu, S. ve Sakmç, M., 1984, Armutlu yarımadasında Karamürsel ile İznik gölü arasındaki kesimin doğal agrega potansiyelinin araştırılması ve değerlendirilmesi: Tübitak, TBAG-587, Ankara, 206 s.

 • Barka, A., 1983, Büyük magnitüdlü depremlerin episantr alanlarım önceden belirleyebilecek bazı jeolojik veriler: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 26, 21-30.

 • Bartolini, C. ve Bossi, C, 1983, The Tyrrhenian transgression in the Tarquinia area (Northern Latium, Italy): Geogr. Fis. Dinam. Quat., 6, 131-136.

 • Bilgin, T., 1963, Ünye batısmda Akçay Pleyistosen taraçaları: 1st. Üniv. Coğrafya Enst. Derg., 13, 159-163.

 • Bingöl, E., 1974, 1:2 500 000 ölçekli Türkiye metamorfizma haritası ve bazı metamorfik kuşakların jeotektonik evrimi üzerinde tartışmalar: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 83, 178-284.

 • Bingöl, E., 1976 Batı Anadolunun jeotektonik evrimi: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 86, 14-34.

 • Calvert, F. ve Neumayr, M., 1880, Die Jungen ablagerungen am Hellespont. Denkschr., d. K. Ak. d.Wiss.,Math.-Nat. Klasse, Wien. 11, 357 s.

 • Canıtez, N., 1973, Yeni kabuk hareketlerine ilişkin çalışmalar ve Kuzey Anadolu fay problemi: Maden Tetkik Arama Enst., Derg., Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem Kuşağı Simpozyumu, Ankara, 35-58.

 • Chaput, G., 1957, Etudes sur les terrasses marines du littoral de la mer de Marmara, I. les terrasses de Yalova. Travaux du laboratoire de Geologie de la Faculte des Sciences de Di jon, 18, 129-136.

 • Dewey,J.F. and Bird, J.M., 1970, Mountain belts and the new global tectonics: Jour. Geo¬phys. Res., 75, 2625-2647.

 • Dumont, J.F., Uysal, S., Şimşek, Ş., Karamanderesi, Î.H. ve Letoyezcy, J., 1979, Güneybatı Anadoludaki grabenlerin oluşumu: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 92, 7-17.

 • English,T., 1904, Eocene and Later Formations Surrounding the Dardanelles: The Quarterly Jour, of the Geol. Soc, London, 60, 243¬296.

 • en_„ töz, C, 1966, Türkiye stratigrafisinde yeni bil giler: • Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 66, 1-19.

 • Erguvanlı, K., 1949, Hereke pudingleri ile Gebze taşlarının inşaat bakımından etüdü ve civar-, larının jeolojisin Istanbul Teknik Üniv., Istanbul, 88 s.

 • Erinç,S., 1954, Karadeniz ve çevresinin morfolojik tekamülü ile Pleyistosen iklim teha- vülleri arasındaki münasebetler: 1st. Ün iv. Coğrafya. Derg., 5-6, 46-89.

 • Erinç,S., 1955, Yalova Bahri Pleyistosen depoları ve; t ara çaları: Türk Coğrafya. Derg., 15¬16, 188-190.

 • Erinç, S. ve inandık, H., 1955, Les depots Pleistocenes observes; sur la. cote; nord. de; la. Tur- quie: 1st. Üniv. Coğrafya Enst. Derg., 2, 85-92.

 • Erol, O., 1968, Çanakkale Boğazı çevresinin jeomorfolojisi hakkında ön not: Coğrafya Araştırmaları Derg., 2, 53-62.

 • Erol, O., 1982 a, Türkiye`de Orta Pleyistosen genç tektonik hareketlerin önemini vurgu¬layan yeni gözlemler:: Türkiye; Jeol. Kurul¬tayı Bildiri özetleri, Ankara, 114.

 • Erol, O., 1982 b, Batı Anadolu genç tektoniğinin jeomorfoiöjjk: sonuçları:: Batı AnadolUnun genç tektoniği ve volkanizması. paneli, Türkiye Jeol. Kurultayı,, Ankara, 15-21..

 • Erol, O. ve Nuttal, P.C., 1975, Çanakkale yöre¬ sinin bazı denizel Kuvaterner depoları: Coğ¬rafya! Araştırma; Dergi. 5-6, 27-58..

 • Erol, O. ve inal, A.,, 1980, Çanakkale yöresi. Ka- racaviran köyü çevresindeki! Kuvaterner- de-, poları ve denizel fosilleri:; 9, 1-35.,

 • Gençoğlu, S, 1973, Kuzey Anadolu fay hattının sis- misitesi ve bu zon üzerinde sismik risk: çalışmaları: Maden Tetkik Arama, Enst., Ku¬zey Anadolu Fayı ve> Deprem Kuşağı Sim-, pozyumu, Ankara, 68-78.

 • Göney,S, 1964 a, Karamürsel civarında, Pleyistosene ait bazı eski kıyıL izlerin 1st.. Üniv., Coğrafya! Ensta Derg.., 14, 200-208..

 • Göney,S, 1964 b, izmit Körfezi ve kuzey kıyılarının jeomorfolojisi:: Türk Coğrafya Derg., 22-23, 189-199..

 • Gözübol, AM, 1980, Geological investigation of the Mudurnu- Dokurcun-Abant area (Bolu Province) and the structural behavior of the North Anatolian transform fault: 1st.. Üniv..Fen. Fak. mec, 45, 18-22. S., 1960, Large-sized oysters from the Japanese

 • Hayasaka, S., 1960, Large-sized oysters from the Japanese Pliostocene and their paleoecological implications: Science Reports of the Tohoku University, GeoL, 4, 356-370.

 • Henden, Î., 1981, Uzay görüntülerinden Türkiye çizgisellik haritası ve maden aramaları için hedef sahalarm seçilmesi, bölgesel çizgiselliklerin deprem ve sıcak su kaynakları ile ilişkisi: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 95-96, 68-76.

 • İnandık, H., 1957 a, Türkiye kıyılarının başlıca morfolojik meseleleri: 1st. Üniv. Coğrafya Enst. Derg. 8, 67-77.

 • inandık, H., 1957 b, Sinop-Terme arasındaki kıyıların morfolojik etüdü: Türk Coğrafya Derg., 17, 51-68

 • İnandık, H. 1958, Türkiye kıyılarına genel bakış: 1st. Üniv. Coğrafya Enst. Derg., 9, 50-72.

 • Issar, A. and Kafri, U., 1972, Neogene and Pliostocene geology of the western galilee coastal plain: Geol Survey of Israel, Bull, 53, 1-14.

 • Itzhaki, Y. Reiss, Z. and Issar, A., 1961, Contributions to the study of the Pleistocene in the coastal plain of Israel, Geol. Survey of Israil, Bull, 32, 1-9.

 • Kafri, U. and Ecker, A., 1964, Neogene and Quaternary subsurface geology and hydrogeology of the zevulun plain: Geol. Survey of Israel, Bull, 37, 1-13

 • Kalafatcıoğlu, A., 1963, Ezine civarının ve Bozcaadanın jeolojisi, kalker ve serpantinlerinin yaşı: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 60, 60- 69.

 • Kalafatcıoğlu, A., 1968, 1967 yılı Sakarya depremine ait kısa not: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 70, 129-136.

 • Karabıyıkoğlu, M., 1984, Sinop yarımadası Geç Pleyisto sen çökellerinin çökelme ortamları: regresif ve transgresif kıyı çizgisi ve kumulu istifi: Jeomorfoloji Derg. 12, 1-21.

 • Kasapoğlu, K.E., 1981, Kuzey Anadolu fayı için önerilen çok fazlı faylanma mekanizması ve ilgili depremlerin öngörülmesi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 24, 51-56.

 • Kavlakoğlu, S., ve özakçay, R., 1973, Marmara denizi bölgesi manyeto tektonik hatları ve bu bölge ile Kuzey Anadolu fay zonu tektoniklerinin karakterleri: Maden Tetkik Arama Enst., Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem Kuşağı Simpozyumu, Ankara 152-162.

 • Ketin, I., 1948, Über die tektonich-mechanischen Folgerungen den graben Anatolischen Erdbeden des letzten Dezenniums: Sonderdruck aus der Geologischen Rundschau, Band XXXVI, 77-83.

 • Ketin, I., 1949, Son on yılda Türkiye`de vukua gelen büyük depremlerin tektonik ve mekanik neticeleri hakkında: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 2, 1-13.

 • Ketin, I.,1966, Anadolunun tektonik birlikleri: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 66, 20¬34.

 • Ketin, I.,1968 Türkiyenin genel tektonik durumu ile başlıca deprem bölgeleri arasındaki iliş¬kiler: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., • 71, 129-134.

 • Ketin, I.,1969, Kuzey Anadolu fayı hakkında: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 72, 1-27.

 • Ketin, I.,1977, Türkiyenin başlıca orojenik olayları ve paleocoğrafik evrimi: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 88, 1-4.

 • Koçyiğit A., 1981, İsparta büklümünde (Batı Toroslar) Toros karbonat platformunun evrimi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 24, 15-23.

 • Koçyiğit A.,1984, Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 27, 1-16.

 • Koçyiğit A.,1985, Karayazı fayı: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 28, 67-71.

 • Le Pichon,X. and Angelier, J., 1981, The Aegean Sea Phil. Trans. Roy. Soc, London, A 300, 357-372.

 • Mc Kenzie,D.P., 1970, Plate tectonics of the Mediterranean region, Nature, 226, 239-243.

 • Mc Kenzie,D.P., 1972, Active tectonics of the Mediterranean region. Royal astronomical soc. geophys. Jour., 30, 109-185.

 • Mitzopoulos M.K., 1933, Le Quaternaire marin (Tyrrhenien) dans la Presqu`ile perachora. Extrait des praktika de 1`Academie d`Athenes, 8, 286, 292.

 • Pavoni,N., 1961, Die nordanatolische horizontal - verschiebung. Geol. Rdsch., Stuttgart,* 51, 122-139.

 • Penck,W., 1918, Die tektonische Grundzüge Westkleinasiens: J. Engelhorns Nachf., Stuttgart, 120 p.

 • Phillippson,A., 1918, Kleinasien: Handbuch der regionalen Geologie, Heft, 22. Bd.5, Abt. 2, Heidelberg, 183 p.

 • Richard,G.W., 1985, Fossil Mediterranean molluscs as sea level indicators, Geol. Mag., 122(4), 373-381.

 • Risch,C, 1909, Der Sabandjasoe und seine Umgebung, Pettermanns MitteiLungen, 55 Band, 10-17.

 • Saner,S., 1980, Batı Pontidlerin ve komşu havzaların oluşumlarının levha tektoniği kuramıyla açıklanması, Kuzeybatı Türkiye: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 93-94, 1-19.

 • Schrader,H.J., 1978, Quaternary through Neogene History of the Black Sea, deduced from the paleoecology of diatoms, silicoflagellates, ebridians and chrysomonads: Initial reports of the deep sea drilling project, XLII, 788- 902.

 • Seymen,I., 1975, Kelkit vadisi kesiminde Kuzey Anadolu fay zonunun tektonik özelliği: istanbul Teknik Üniv. Maden Fak., istanbul, 192 s.

 • Shempelev,A.G., 1978, Deep expression of the main Caucasian overthrust: geotecetonics. 12, 437-443.

 • Sipahioğlu, S. and Matsuda, T., 1986, Geology and Quaternary fault in the Iznik-Mekece area: Electric and magnetic research on active faults in the North Anatolian Fault zone, Tokyo, 25-41.

 • Snelgrove, A.K., 1971, Metalojeni ve yeni küresel tektonik: Maden Tetkik Arama Enst. derg., 76, 135-153.

 • Şengör, A.M.C., 1979, The North Anatolian Transform fault; its age, offset, and tectonic significance: Jour. Geol. Soc, London, 136, 269-282.

 • Şengör, A.M.C., 1980, Türkiyenin neotektoniğinin esasları: Türkiye Jeol. Kur. Konferanslar dizisi, 2, 40 s.

 • Şengör, A.M.C., 1982, Ege`nin neotektonik evrimini yöneten etkenler: Türkiye Jeoloji Kurultayı., Batı Anadolunun genç tektoniği ve volkanizması paneli, Ankara, 59-71.

 • Şengör, A.M.C. and Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey; a plate tectonic approach: Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Tabban, A. ve Aytun, A., 1973, Kuzey Anadolu fay zonu boyunca depremlerin şiddet tekerrür kümelenmeleri ve bunun yerkabuğu deformasyonlarıyla muhtemel ilişkisi: Maden Tetkik Arama Enst., Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem Kuşağı Simpozyumu, Ankara, 59- 67.

 • Taner, G., 1981, Gelibolu Yarımadasının denizel Kuvaterner molluskaları: Jeomorfoloji Derg., 10, 71-117.

 • Tokay, M., 1973, Kuzey Anadolu fay zonunun Gerede ile Ilgaz arasındaki kısmında jeolojik gözlemler: Maden Tetkik Arama Enst. Kuzey Anadolu Fayı Fayı ve Deprem Kuşağı Simpozyumu, Ankara, 12-29.

 • Wray,J.L., 1977, Calcareous algae: Elsevier Scientific Publishing Comp., Amsterdam, 184 p.

 • Yalçınlar,I., 1957, Tuzlada bulunan fosilli kıyı depoları (Kocaeli): îst.Üniv.Coğrafya Enst. Derg., 8, 100-101.

 • Yalçınlar,L, 1958, Samsun bölgesinin Neojen ve Kuvaterner kıyı depoları: Ist.Üniv.Coğrafya Enst.Derg., 9, 11-21.

 • Yalçınlar,L, 1973, Kuzey Anadolu fay zonunun jeolojik ve jeomorfolojik karakterleri: Maden Tetkik Arama Enst., Kuzey Anadolu Fayı ve deprem Kuşağı Simpozyumu, Ankara, 167- 168.

 • Yılmaz,Y., Tüysüz, O., Gözübol, A.M. ve Yiğitbaş, E., 1981, Abant(Bolu) - Dokurcun(Sakarya) arasmda Kuzey Anadolu fay zonunun kuzey ve güneyinde kalan tektonik birliklerin jeolojik evrimi: İstanbul Yerbilimleri. 2, 239- 261.

 • Yılmaz,Y., Gözübol, A.M. and Tüysüz, O., 1982, Geology of an area in and around the Northern Anatolian Transform fault zone between Bolu and Akyazı: Multidisciplinary approach to earthquake prediction. Eds. A. Mete Işıkara and Andreas Vogel. Friedr. Viewedg and Shon. Braunschweig/ Wiesbaden, 45-65.

 • Yılmaz,Y., Şaraoğlu, F. Ve Güner, Y., 1986, Initiation of the neomagmatism in East Anatolia, Tectonophysics, 134, 177-199.

 • Batı Toroslar Kambriyen`inde Hadimopanellid Biyostratigrafisi: Kambriyen’de Yeni Bir Biyostratigrafik Zonlama
  İsmet Gedik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Batı Toroslar Kambriyen`inde, Hadimopanella özgüli haricinde, Hadimopanella ataseveri n.sp., H. inurselae n.sp., H.oskayi n.sp., H. saki n.sp., H. türkseni n.sp. türleri bulunmuş ve bunların stratigrafik dağılımları saptanmıştır. Bu stratigrafik dağılımlar Kambriyen`de Hadimopanella türleriyle biyozon ayırmanın mümkün olduğunu göstermiş ve 6 yeni biyozon ortaya konmuştur: Alttan üste doğru, bunlar, Hadimopanella ataseveri Ara-zonu, H. ataseveri/H. oskayi Ortakmenzil-zonu, H. oskayi Ara-zonu,H. türkseni Ara-zonu, H. saiti/H. özgüli Topluluk-zonu, H. inurselae Bolluk-zonu olarak belirlenmişlerdir. Bunların haricinde iki yeni cins ve tür bulunup, tanımlanmaları yapılmıştır: Humboldtochaeta anatoliensis n.gen. n. sp. ve Konyasphaeruîida celali n. gen. n. sp.. Bunlardan sonuncusu oldukça sınırlı bir stratigrafik dağılım sunmakta ve bolca bulunmaktadır. 

 • Batı Toroslar

 • Kambriyen

 • Hadimopanella

 • biyozon

 • Bendix-Almgreen, S. E. & Peel, J. S., 1988, Hadimopanella from the Lower Cambiran of North Greenland: structure and affinities. Bull. geol. Soc. Denmark, 37, 83-103

 • Bengtson, S., 1977, Early Cambrian button-shaped phosplatic microfossils from the Sibirian Platform. Palaeontology 20, 751-762.

 • Berg-Madsen, V., 1985, Middle Cambrian biostratigraphy, fauna and facies in southern Baltoscandia. Acta Univ. Upsala Abstr. Upps. Dissert. Fac. Sci. 781, 1-37.

 • Boogaard, M., 1983, The occurence of Hadimopanella oezgueli Gedik in the Lancara Formation in NW Spain. Proc. K. ned. Akad. Wet. B 86, 331-341.

 • Dean, W. T. & Monod, O., 1970, The Lower Paleozoic stratigraphy and fauna of the Taurus Mountains near Beyşehir, Turkey. I. Stratigraphy. Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. 19/8, 411-426.

 • Gedik, 1., 1977, Orta Toroslar`da konodont biyostratigrafisi. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 20, 35-48.

 • Gedik, î., 1981, Hadimopanella Gedik, 1977`nin stratigrafik dağılımı ve mikroyapısı konusunda bazı gözlemler. K.T.Ü. Yer Bil. Derg., Jeol. 1/2, 159-163.

 • Hinz, I. 1987, The Lower Cambrian microfauna of Comley and Rushton, Shropshire/England. Palaeontographica A, 198, 41-100.

 • Mârss, T., 1988, Early Palaeozoic hadimopanellids of Estonia and Kirgizia (USSR). Toimetised Eesti NSV Tead. Akad. Geol. 37, 10-17.

 • Özgül, N. & Gedik, I., 1973, Orta Toroslar`da Alt paleozoik yaşta Çaltepe Kireçtaşı ve Seydişehir Formasyonunun stratigrafisi ve conodont faunası hakkında yeni bilgiler. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 16-2, 39-52.

 • Öztaş, Y., 1989, Homa-Akdağ Yöresi, Sandıklı, Şuhut kuzeylerinin jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO Rapor 2584, 81 p. (Yaymlanmamış).

 • Peel, J. S. & Larsen, N. H., 1984, Hadimopanella apicata from the Lower Cambrian of western North Greenland. Rapp. Grönlands geol. Unders. 121, 89-96.

 • Wilson, J. L., 1975, Carbonate facies in geologic history. Springer - Verlag, 471 p.

 • Wrona, R., 1982, Early Cambrian phosphatic microfossils from southern Spitsbergen (Hornsund region). Palaeont. Polon. 43, 9-16.

 • Wrona, R., 1987, Cambrian microfossil Hadimopanella from glacial erratics in West Antarctica. Palaeont. Polon. 49, 37-48.

 • Alçıtepe (Gebilolu Yarımadası) Yöresi Memeli Faunaları: Perissodactyla Bulguları
  Tümel Tanju Kaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Alçıtepe köyü (Gelibolu Yarımadası) çevresinde Nebisuyu`nda Anchitherium sp., Sığındere`de Hipparion primigenium Meyer, Chilotherium habereri (Schlosser), Dıceros pachygnathus (Wagner) ve Değirmendere`de Hipparion mediterraneum Henselmemeli fosillerinin varlığı saptanmıştır. Değirmendere faunası ilk olarak bu çalışmada tanımlanmıştır. Bu fosillerin Avrasya ve Afrika`da bulunan aynı formlarla karşılaştırılması sonucu, Nebisuyu faunası için Orta Miyosen sonu, Sığındere faunası için Geç Miyosen başı, Değirmendere faunası için Geç Miyosen ortası yaşları önerilmiştir. Fauna elemanlarının yansıttıkları odontolojik özellikler, Nebisuyu yöresinin savan, Sığındere yöresinin orman-savan, Değirmendere yöresinin step ortamları olabileceğini gösterir. 

 • Nebisuyu faunası

 • Geç Miyosen

 • orman-savan

 • step

 • Arambourg, C, 1959, Vertebres continentaux du Miocene superieur de l`Afrique du Nord: Mem. Serv. Carte, geol. Algeria, N.S.,Paleont., 4,161.

 • Arambourg, C. ve Pivetaeau, J., 1929, Les Vertebres du Pontien de Salonique: Ann. Paleont., t. XVIII, 57-140.

 • Atalay, Z., 1981, Çankırı (Ankara) orta Miyoseninde Anchitherium aurelianense Cuvier in bulunması hakkında: Türkiye Jeol. Kur Bült., C.24, 75-77.

 • Becker - Platen, J.D., Sickenberg, O. ve Tobien, H., 1975, Die Gliederung der Kânozoischen sedimente der Türkei nach Vertebraten-Faunen- gruppen: in, Sickenberg, O. Die Gliederung des höheren Jungtertiârs und Altquartars in der Türkei nach Vertebraten und ihre Bedeutung für die internationale Neogen-Stratigraphie: Geol. Jb., B 15, 19-100.

 • Bernor, R.L., 1978, The mammalian systematics biostratigraphy and biochronology of Maragha and its importance for understanding Late Miocene Hominoid zoogeography and evolution: Ph.D. Univ. of California, 314 s.

 • Borsuk - Bialynicka, M., 1969, Lower Pliocene Rhinocerotids from Altan Teli, Western Mongolia: Pal. Polonica, 21, 73-92.

 • Colbert, E.H., 1935, Siwalik mammals in the American Museum of Natural History: Trans. Amer. Phil. Soc, XXVI, 1-401

 • Forsten, A.M., 1968, Revision of the Paleartic Hipparion: Acta Zool. Fennica 119, 1-134.

 • Forsten, A.M., 1978, Hipparion primigenium (v.Meyer, 1829) an early three-toed horse: Ann. Zool. Fennici, 15, 298-313.

 • Gaudry, A., 1862, Animaux fossil es et geologie de l`Attique: F. Savy, LXXV,476s.

 • Gromova, V., 1952, Les Hipparion: Edit. Akad. Sci. U.R.S.S., Moscou, Transl., from Russian by S.T.Aubin, Bur. Rech. Min. GeoL, 1-288.

 • Gürbüz, M., 1981, inönü (KB Ankara) Orta Miyosenindeki Hemieyon sansaniensis (Ursidae) türünün tanımlanması ve stratigrafik yayıhmı, Türkiye Jeol. Kur. Bült., C. 24, 85-90.

 • Heissig, K., 1972, Pâlaontologische und geologische Untersuchungen im Tertiâr von pakistan: Abh. Bayer. Akad. Wiss. Math. Nat. Kİ. N.F., Heft 152,1-112.

 • Heissig, K., 1975, Rhinocerotidae aus dem Jungtertiâr Anatoliens: Geol.Jb. B 15, 145-151.

 • Hensel, R., 1860, Ueber Hipparion mediterraneum: Abh. K. Preuss. Akad. Wiss. 27-121,

 • Hussain, S.T., 1971, Revision of Hipparion (Equi- dae, Mammalia) from the Siwalik Hills of Pakistan and India; Abh. Bayer. Akad. Wiss. Math. Nat. Kİ. N.F. Heft, 147,1-68.

 • Kaya, T., 1982, Gülpmar (Çanakkale) hipparionlarmm odontolojik özellikleri:Türkiye Jeol. Kur. Bült., C 25, 127-135.

 • Kaya, T., 1987, Middle Miocene Anchitherium and Aceratherium found in Tire (izmir): Jour. of Facult of Sci. Ege Univ., Series B, V. 9,11-16.

 • Lüttig,G. ve Steffens, P., 1976, Explanatory Notes for the paleogeographic atlas of Turkey from the Oligocene to the Pleistocene: 66 s.

 • Madler,K. ve Steffens, P., 1979, Neue Blattfloren aus dem Oligozân, Neogen und Pleistozân der Türkei. Geol. Jb., B 33, 3-33.

 • Ozansoy,F., 1969, Ege fosil omurgalı faunaları ve Hipparion`lu faunaların dikey dağılımı: Maden Tetkik Arama Enst. Ankara, s.72, 189-193.

 • Ozansoy,F., 1973, Les caracteristiques du Neogene des Dardanelles: Ankara Üniv. Dil Tarih Coğr. Fak., Antropoloji, s. 6, 171-180.

 • önem,Y., 1974, Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale dolayının jeolojisi: TPAO Rap., 877.

 • Pirlot,P,Y., 1956, Les formes europeennes du genre Hipparion: Mem. Y.Com. Inst. Geol. Dip. Prov. n.XIV, 1-121.

 • Ringström, T., 1924, Nashorner der Hipparion-Fauna Nord-Chinas: Pal. Sinica, S.C., v.1,1-156.

 • Rögl,F. ve Steininger, F.F., 1983, Vom Zerfall der Tethys zu Mediterran und Paratethys: Ann. Nat. Hist. Mus. 85/a, 135-163.

 • Saner, S., 1985, Saros Körfezi dolayının çökelme istifleri ve tektonik yerleşimi, Kuzeydoğu Ege denizi, Türkiye: Jeol. Kur. Bült., C.28,1-10.

 • Schlosser,M., 1903, Die fossilen Cavicornier von Samos: Beitr. Pal. Geol. österr. Ungarn. 17, IV-XII, 28-118.

 • Sondaar,P.Y., 1961, Les Hipparion de l`Aragon meridional: Estudios Geol., 17,209-305.

 • Sondaar,P.Y., 1971 a, The Samos Hipparion: Proc. Kon. Nedcr. Akad. Wetensch., Af d. Natuurk. Erste. Reeks-Deel, XXI, n.1,1-76.

 • Sondaar,P.Y., 1971 b, An Anchitherium from the Vallesian of Soblay (Ain, France): V° Congres du Neogene Mediterraneen, Memoire du B.R.G.M.,78.

 • Sondaar,P.Y. ve Staesche, U., 1975, Anchitherium in der Türkei: Geol.Jb., B 15, 137-198.

 • Ünay,E. ve Bruijn, H. De, 1984, On some Neogene rodent assemblages from both sides of the Dardanelles, Turkey: Newsl. Stratigr., 13(3), 119-132.

 • Viret,J., 1958, Perissodactyla: Traite de Paleontologie, VI, 2, 368-492.

 • Viret,J., 1961, Cataloque critique de la fauna des mammiferes Miocenes de la Grive-SaintAlban (Iseere). Nouv. Archives, Mus., VI.

 • Wagner, A., 1848, Urweltliche Saügethier-Ueberreste aus Griechenland: Abh. Math. Phys. Kl. Bd. V.2,335-378.

 • Weber, M., 1904, Über Tertiâre Rhinocerotiden von der Insel Samos II: Bull. Soc. Imperiale, Nat.Moscou, XVIII, 477-500.

 • Werhli, H., 1941, Beitrag zur Kenntniss der Hipparionen von Samos: Pal. Zeitschr. Bd., 22, 321-386.

 • Wessels, W., Ünay, E. ve Tobien, H., 1987, Correlation of some Miocene faunas from Northern Africa, Turkey and Pakistan by means of Myrocricetodontidae: Proc. Kon. Ned. Akad. van Wetensch., B, 90,1,65-82.

 • Ulukışla Tersiyer İstifi`nin Foraminifer ve Ostrakod Faunasına Göre Stratigrafik Yorumu
  Atike Nazik Nuran Gökçen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Tuz gölü havzasının güneydoğusunda yer alan Ulukışla ve yöresinin Tersiyeri doğuda Ecemiş Fayı, kuzeydoğuda Niğde masifi, güneyde ise Bolkar Dağlan ile jeolojik olarak sınırlanır. Permiyen-Üst Kretase yaşlı Bolkar Grubu üzerinde tektonik dokanakla yerleşmiş bulunan ofiyolilik karışığın yaşı Kampaniyen-Alt Maastrihtiyen olarak bilinmektedir. Oluşumunun ofiyolitik karışığın yerleşimini izlediği kabul edilmiş Sansartepe formasyonu volkanik ve sığ sokulum kayaçlarının, alanın kuzey ve güneyinde değişik epoklan yansıtmakta olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bölgenin kireçtaşlarınca (Başmakçı ve Karatepe) örtülmesi nedeniyle de gelişiminin kuzeyde Paleosen, güney deIpresiyen sonuna kadar devam ettiği saptanmıştır. Kuzeyin Başmakçı kireçtaşı Alt Ipresiyen, güneyin Karatepe kireçtaşı ise Alt Lütesiyen yaşlıdır. Sansartepe formasyonu çakılları ile yastık lav ara katkılarından oluşan Sereyenkaya formasyonu bu kireçtaşlarının yanal eşdeğeridir. Daha üstte yer alan türbiditik Güney formasyonu alttaki birimlerle uyumlu olup kuzeyde Üst îpresiyen, güneyde Üst Lütesiyen Baıtoniyen yaş konağına aittir. Bölgede Eosen`de oluşmuş karasal evre, Oligosen jipslerinin çökelmeye başlamasıyla son bulmuştur. Buyeni döneme ait Zeyve gediği jips ve anhidritlerinin üzerinde, ayn olarak bol ostrakod fosilli Kabaktepe üyesi yer alır. Üste doğru kireçtaşlannın hakim olduğu Akitaniyen yaşlı Kurtulmuştepe ve daha da üstte kumtaşlarından oluşmuş Kızılöz formasyonları gelir. Alt Miyosen`den sonra yeni bir tektonik fazın geliştiği bölgede yerel olarak gözlenen travertenlerin de (Kızıltepe) bu arada çökeldiği saptanmıştır, istifin Üst Miyosen sedimanlan ise ard arda gelen Kızılbayır ve Katrandede tepe formasyonlarıdır. Pliyosen`de kuzeyde çökelmiş Beştepeler formasyonu güneyde ise taraçalar ve Kuvatemer alüvyonları ile istif son bulur.

 • Ecemiş Fayı

 • Niğde masif

 • jips

 • ofiyolit

 • Blumenthal, M., 1956. Yüksek Bolkardağm kuzey kenarı bölgelerinin ve batı uzantılarının jeolojisi. Maden Tetkik Arama Enst. Seri D, No: 7, 153 s., Ankara.

 • Bolli, H.M., Saunders, J.B. and Perch-nielsen, K., 1985, Plankton stratigraphy. Cambridge University Press, 327 p.

 • Demirtaşlı, E., Bilgin, AZ., Erenler, F., Işıklar, S., Şanlı, D.Y., Selim, M. ve Turhan, N., 19- 73, Bolkardağlarının jeolojisi. Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi, Tebliğler. Maden Tetkik Arama Enst., 608 s., Ankara.

 • Demirtaşlı, E., Turhan, N., Bilgin, A.Z. and Selim, M., 1984, Geology of Bolkar Mountains. Geology of the Taurus Belt International Symposium. 26-29 September 1983, Ankara.

 • Freels, D., 1980, Limnische Ostrakoden aus Jungtertiar und Quartar der Türkei. Geologiches Jahrbuch Reihe B., Heft 39, 171, p., Harmnvp.r

 • Keen, M.C., 1972, The Sannoisian and some other Upper Paleogene Ostracoda from northwest Europe. Reprinted from Paleontology, Volume 15, Part 2, London.

 • Ketin, î. ve Akarsu, I., 1965, Ulukışla Tersiyer havzasının jeolojik etüdü hakkında rapor. TPAO, No: 339.

 • Oktay, F.Y., 1982, Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi ve jeolojik evrimi. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 25:1, 15-24

 • Pomerol, Ch. and Premoli-Silva, I., 1986, Terminal Eocene Events, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, Printed in the Netherlands.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle