Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1979 ŞUBAT Cilt 22 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Antalya Naplarının Genel Yapısı ve Tetis Güney Kenarı Paleocoğrafyasındaki Yeri
J. Marcoux Cnr Rag
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Burada Antalya kapları karmaşığının (kompleks) yapısal konumuna ve genel stratigrafisine değinilmiştir. Özel ilgi Triyas`ın gelişimi (Evolusyonu) üzerinde toplanmaktadır. Triyas öncesi epibaykaliyen-paleozoyik temelin parçalanması orta Triyas`ta başlamış ve genel olarak bütün Triyas zamanı boyunca devam etmiştir. Bu blok faylanması olayı birçok arazi verileri ile iyi bir şekilde gözlenmiştir. Bu jeodinamik olay bu yöredeki alpin sistemin ve beraberindeki okyanusal alanın doğuşuna uyan yanlım aşaması ile yakın ilgili olup alpin Yenitetis (Neotetis) olarak bilinir. Son olarak da tektonik olaylar öncesini yansıtan durum yeniden oluşturulmuştur. 

 • Antalya napları

 • Neotetis

 • Paleocoğrafya

 • Brunn, J.H., Argyriadis, I., Ricon, L.E., Poisson, A.t Marconx, İ., de Graeiansky, P.C., 1976, Elements majeurs de liasion entre Taurides et Henenides : Bull. Soc. Géol. Fr., (7), 18, 2, 481 -498.

 • Marcoux,J., 1976a, Les Les series triasiques des nappes â radiolarites et ophiolites d`Antalya (Turquie): homologies et signification probable: Bull. Soc. Géol. Fr., (7), 18,2 315-316.

 • Marcoux, J., 1976b, La Fracturation de la plateforıne scythienne et les stades initiaux du developpement de la Téthys al pine en Méditerranee orientale (Abs) : 4° Réun. Ann. Sc. Terre, Paris, 285.

 • Özgül, N., 1976, Toroslar`ın bazı temel jeoloji özellikleri Türkiye Jeol. Kur. Bült, 19; 65-78.

 • Ricon, L.E., Argyriadis, I., Marcoux, J., 1975, L`axe calcaire du Taurus: un alignement de fenetres arabo-africaines sous les nappes radiolaritiques, ophiolitiques et métamorphiques: Bull. Soc. Géol. Fr., (7), 17, 1024.1044.

 • Mut-Ermenek-Silifke Yöresinin Jeolojisi ve Petrol Olanakları
  Abdullah Gedik Şevki Birgili Hazim Yilmaz Yusuf Rifat Yoldaş
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Mut-Silifke-Ermenek Havzası olarak adlandırdığımız inceleme alanında, temel olarak kabul edilen, güney ve kuzeybatıda Paleozoyik ve Mesozoyik yaşta formasyonlar, kuzey ve kuzeydoğuda Mezozoyik yaşta Ofiyolitli melanj ile bunların üzerinde Eosen ve Miyosen yaşlı tortullar yer almaktadırlar. Havzadaki Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı istifte petrol için ana, hazne ve örtü kaya olabilecek seviyeler vardır. Havzanın gerek doğusu ve gerekse batısında petrol belirtileri de görülmekte olup, yapısal kapanlar önemli olacaktır. Miyosen başında karasal daha sonra denizel ortam şartlarında çökelen formasyonların çökelme sırasındaki yatay ve yataya yakın konumlarını kaybetmemiş olduklarını, litolojinin çökelme sırasındaki eski topoğrafya`ya bağlı olarak oluştuğunu görmekteyiz. Bu Tersiyer sahalarında, özellikle resifal kireçtaşlarının daha genç üniteler tarafından örtüldüğü yerlerde stratigrafik kapanlar önemli olabilir. 

 • Ofiyolitli melanj

 • petrol

 • resifal kireçtaşı

 • Mut-Ermenek-Silifke

 • Akarsu, İ., 1960, Mut Bölgesinin jeolojisi. Maden Tetkik Arama Enst. Derg. No. 54, s. 36-45

 • Blumenthal, M., 1956, Karaman-Konya havzası güneybatısında Toros kenar silsileleri ve şist-Radiolarit formasyonunun stratigrafi meselesi. Maden Tetkik Arama Enst. Derg. No. 40

 • Demirtaşlı, E., 1973, Bolkardağların jeolojisi Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Teb., s. 42.57

 • Demirtaslı, E., 1973, İran, Pakistan ve Türkiye`deki Alt Paleozoyik yaşlı kayaların stratigrafik korrelasyonu. Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Teb., s. 204-222

 • Demirtaşlı, E., 1975, Toros kuşağının petrol potansiyeli. Türkiye üçüncü petrol kongresi, s. 55-61.

 • Gökten, E., 1976, Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi Türkiye Jeol. Kur. Bült, 19, 2, s. 117-126.

 • Koçyiğit, A., 1976, Karaman-Ermenek (Konya) bölgesinde ofiyolitli melanj ve diğer oluşuklar. Türkiye Jeol. Kur. Bült, 19» 2, s. 103-116.

 • Nieoff, W., 1960, Mut 126/1 numaralı harita paftasının revizyon neticeleri hakkında rapor. Maden Tetkik Arama Enst. Der. Rap. No. 3390

 • Özer, B.-B. Duval-Courrier. P.- Lıetouzey, İ., 1974, AntalyaMut.Adana Neojen havzaları jeolojisi. Türk 2. Pet. Kong. Teb., s. 277-228.

 • Özgül, N., 1975, Torosların bazı temel jeoloji özellikleri. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19, 1, s. 65-78.

 • Schmitd, G.C., 1961, VII. Adana petrol bölgesinin stratigrafik nomenklatürü. Petrol Dairesi Negriyatı No. 6, s. 49-65.

 • Sezer, S., 1970, The Miocene stratigraphy of Mut region, southern Turkey (Doktora tezi). Birkbeck college London University

 • Ternek, Z., 1957, Adana havzasının Alt Miyosen (Burdigaliyen) formasyonları, bunların diğer formasyonlarla olan münasebetleri ve petrol imkânları. Maden Tetkik Arama Enst. Derg1. No. 49, s. 47-67.

 • Ladik-Destek Yöresinin Stratigrafisi
  Ali Öztürk
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Lâdik - Destek yöresinde yaşları biribirinden farklı ve çeşitli fasiyeslerde oluşmuş kayaçlar yüzeylemektedir.Bunların en yaşlıları, bazı araştırıcılara göre Prekambriyen, bazı araştırıcılara göre de Mesozoyik yaşlı Kristalin Şistlerdir.Permiyen yaşlı kireçtaşları bu şistler üzerine açılı uyumsuzlukla geldiklerine göre, bunların yaşı, hiç olmazsa Permiyendenönce olmalıdır.Paleozoyik, bölgede Permiyen yaşlı kireçtaşlarıyla temsil edilir. Liyas, bunlar üzerinde açılı uyumsuzlukla durur ve tipiköjeosenklinal kayaçlarından oluşmuştur. Dogger mevcut olmayıp, Üst Jura - Alt Kretase kireçtaşları, Liyas üzerinde açısızuyumsuzlukla bulunurlar.İnceleme bölgesinde Üst Kretasenin alt düzeyleri (Senomaniyen-Türoniyen) fliş, Senoniyen kireçtaşı ve Maastrihtiyen devolkanik kayaçlarla yüklü fliş fasiyesinde gelişmiştir. Bunlar uyumlu olarak bulunurlar. Bölgedeki kayaçların biribirileriyle olanilişkileri gözönüne alınırsa, Mesozoyik boyunca aşamalı bir transgresyonun varlığı dikkati çeker.Tersiyer, denizel ortamda oluşmuş volkanik Lütesiyen ve karasal Neojen oluşuklarından ibarettir.

 • kireçtaşı

 • şist

 • fliş

 • Ladik - Destek yöresi

 • Alp, D., 1972, Amasya yöresinin jeolojisi: İ.Ü. Fen Fakültesi Monognaf ileri, 22, İstanbul, S. 1-101

 • Blumenthal, M., 1943, Lâdik deprem hattı: M.T.A. Mec, 1/33, 153-162

 • Blumenthal, M., 1945, Kuzey Anadolu`nun bazı ofiyolit mıntıkaları, Liastan evveli devreye mi aittir? M.T.A. Mec. 1/53, 115-124

 • Blumenthal, M., 1950, Orta ve Aşağı Yeşilırmak Bölgelerinin (Tokat, Amasya, Havza, Erbaa, Niksar) jeolojisi hakkında: M.T.A. Ens. Yayını, Seri D, No. 4, S. 1-153

 • Öztürk, A., 1968, Çerkeş.- Eskipazar-Gerede Bölgesinin Jeolojisi: A.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Kürsüsü, Ankara. (Yayımlanmamış).

 • Tokay, M., 1973, Kuzey Anadolu Fay Zonunun Gerede ile Ilgaz arasındaki kısmında jeolojik gözlemler: Kuzey Anadolu Fayı ve deprem simpozyumu, Ankara ,12-29.

 • Orta Doğu Ege Çöküntüsünün (Neojen) Stratigrafisi ve Tektoniği
  Orhan Kaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Orta doğu Ege çöküntüsü, Neojen öncesinden kalıtsal, başlıca KD ile K arasında gidişli yapısal yüzeyler boyunca gelişmiş düşey yer değiştirmelerin ürünüdür. Çöküntü batıdan Karaburun-Midilli, doğudan Menderes yapısal yükseltileri ile çevrilidir; batıdan doğuya yapısal-stratigrafik basamaklardan oluşan Foça çöküntüsü, Yamanlar yükseltisi ve Akhisar çöküntüsüne ayrılır. Çöküntü dolgusu çok katlı tekrarlanan tortul ve volkanik ürün birikiminden oluşur. Kaya birimleri çoğunlukla aşınma yüzeyleri ile ayrılmışlardır; komşu yükseltiler üzerine transgressif aşmalıdır. Neojen istifini oluşturan tortul ve volkanik topluluğunun büyük alt bölümü Foça çöküntüsü, en üst bölümü Foça ve Akhisar çöküntülerinde gelişmiştir. KD-K gidişli yapısal-stratigrafik basamaklar Neojen Sırasında gelişen KB-BKB gidişli çizgilerle bölünmüştür. KD-K ve KBBKB gidişli çizgiler Neojen süresince oynak kalmışlardır. BKB-B gidişli yapısal şekiller en geç oluşmuştur; güneye eğimlenmiş fay blokları ile simgelenirler. Doğu-batı uzanımları KD-K gidişlerle sınırlanır. KD-K (Miosen-Pliosen), KB-BKB (Miosen-Pliosen) ve BKB-B (Pliosen-Kuvaterner) gidişli yapısal-stratigrafik sistemler arasında bir derecelenmenin bulunmayışı oluşumların değişik sürücü kuvvetlere bağlı olduğunu yansıtır. Neojende orta doğu Ege çöküntüsü KD-K gidişli çizgisellik taşıyan özgül bir rift sisteminden yapılıdır. Kuvaternerde su üstü ve sualtı tortullaşması, yaşıt biçim değiştirmeler, yapı ve morfoloji açınımı Neojenden kalıtsal oynak çizgilerin ve basamak bölümlerinin kontrolü altındadır. Çöküntü alanı jeofiziksel verilere göre rift niteliğini korur. 

 • Ege çöküntüsü

 • Neojen

 • rift

 • transgressif

 • Akartuna, M. 1962, On the geology of Izmir-Torbalı: MTA, Bull. 59, 11-19.

 • Allan, T.D. ve Morelli, C. 1970, Bathymetry, total magnetic intensity, free-air gravity anomaly, simple Bouguer anomaly map of Ionian and Aegean Seaes: Inst, Idrografico della Marina- Genova-Maggio.

 • Arpat, E. ve Bingöl, E. 1969, Ege bölgesi greben sisteminin gelişimi üzerine düşünceler: M.T.A. Derg., 73, 1-8.

 • Bingöl, E. 1976, Batı Anadolu`nun jeotektonik evrimi: M.T.A. Derg., 86, 14-35.

 • Brinkmann, R. 1971, The geology of western Anatolia: Campbell, A.S., ed., eGology and history of Turkey, da: Petrol. Expl. Soc. of Libya, 171_190.

 • Brinkmann, R., Feist, R., Marr, W.V., Mickel, E., Schlimm, W- ve Walter, H. R. 1970, Soma dağlarının jeolojisi: M.T.A. Derg., 74, 41-56.

 • Dora, Ö. 1964, Geologisch-lagerstâttenkundliche Untersuchungen im Yamanlar Gebirge: M.T.A. Yayın, 116, 68s.

 • Ergin, K. 1966, Türkiye ve civarının episantr haritası hakkında: T. J.K. Bült. X, 122-125.

 • Eşder, T. ve Şimşek: §. 1976, Geology of Izmir-Seferihisar geothermal area: Second United Nations Symposium of the development of the Recources, Proseedings, 1, 349-361.

 • Mistardis, G. 1976. Reeherches sur revolution du relief dans le Centre.Ouest Egéen au Miocene et au Pliocene: Bull. Soc. géol. France, (7), XVIII, 2, 217-223.

 • Needham, H.D., Le Pichon, X., Melguen, M., Pautot, G., Renard, V., Avedik, F. ve Carre, M. 1973, North Aegean Sea trough 1972 Jean Charcot cruise: Bull. geol. Soc. Greece, X, 1, 152-153.

 • Philippson, A., 1918 Kleinasien: Hab. d. reg. geol., 22, 312 s.

 • Öngür, T. 172a, İzmir-Urla jeotermal araştırma sahasına ilişkin jeoloji raporu: M.T.A. raporu, 4835, 59s.

 • Öngür, T. 1972b, Dikili-Bergama jeotermal araştırma sahasına ilişkin jeoloji raporu: M.T.A. raporu, 5444, 36 s.

 • Sanver, M. 1974, Ege bölgesi havadan manyetik haritasının ild boyutlu filtrele rve istatistik yöntemlerile analizi: 1st. Teknik Üniv. Maden Fak. Tez. 161 s.

 • Savaşçın, Y. 1974, Batı Anadolu andezit ve bazalt jenez sorununa katkılar: T.İ.K., Bült., XVII, 87-173.

 • Yılmaz, Ö. 1975, A combined analysis of gravity and magnetic data from the Aegean Sea: T.P.A.O. raporu, 28 s.

 • Çördük Olistrostromları
  Ali Koçyiğit
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnceleme alanında başlıca üç birim yüzeylemektedir. Bunlar başkalaşım kayaçları "Tokat Masifi", ofiyolitli melanj ve pelajik kireçtaşlarıdır. Türbidit kumtaşlarıyla ardaşıklı olan pelajik kireçtaşları diğer iki birimi açılı uyumsuzlukla örtmektedir. Bu üç birimden ilk ikisi Temel kayaçları, sonuncusu ise örtü kayacı olarak adlandırılmıştır. Örtü kayacı, özellikle taban kesimlerinde, gereci temel kaya birimlerinden türemiş olan tektür ve çoktur bileşenli olistostromlar içermektedir. Bu olistostromlar Çörduk Olistostromlari olarak adlandırılmıştır. Çördük Olistostromlari ve onları içeren Örtü kayacı Kampaniyen-Maestrihtiyen yaşlıdır. Örtü kayacı içinde ofiyolitli melanj olistostromlarının bulunması, bölgenin jeolojik evriminde, Kampaniyen-Maestrihtiyen öncesi bir levha yitimi ve ofiyolitli melanj yerleşimini; daha sonra ise, yiten levha üzerinde, yukarıda değinilen örtü kayacının durulmaya başladığını ve olistostromların oluştuğunu; son olarak da durulma havzasının bir kenarının sürekli yükseldiğini önermektedir.

 • ofiyolitli melanj

 • pelajik kireçtaşı

 • Çörduk Olistostromlari

 • Tokat Masif

 • Abbate, E., Bortolottı, V. ve Passerını, P., 1970, Olistostromes and olistolıths: Sedimantary Geology, 4,3/4, 521-558

 • Beneo, E., 1955, Les résultats des etudes pour la recherche petrolifere en Sicile: Proc. 4th World Petrol Congr., Roma, 1-13

 • Beneo, E., 1956, Accumuli terzlari da risedimentazione (olistostroma) neli Appennio centrale e frane sottomarine: Enstensione tempospaziale del fenomeno: Boll. Serv. Geol. d`Italia, 78, 1-2, 291-319.

 • Dunbar C.O. ve Rodgers, J., 1957, Principles of stratigraphy : Wiley, New York, 356.

 • Elter, P. ve Schwab, K,, 1959. Nota illustrative della caita geologiea all 1/50,000 della regione Carro-Zeri-Pontremoli: Bolt Sot;. Geol. Ital., 78, 2, 157-319,

 • Elter, P. ve Trevisan, L., 1973, Olistostromes in the Tectonic Evolution of the Northern Appennines: Gravity and Tectonics, J. Viley and Sons, New York, 175-178.

 • Flores, G., 1959, Evidence of slump phenomena (olistostromes) in areas of hydrocarbons exploration in Sicily: World Petrol Congr., Proc, 5th, N.Y., 1959, 13, 259-275.

 • Gansser, A., 1959, Ausseratpine Ophlolith probleme: Eclogae (Jeol. Helv., 52, 2, 659-680.

 • Gökçen, S.L, 1974, Erztncan-Refahiye Bölgesi Sedimanter Jeolojisi 1: Olistoit, Türbidit ve Olistostrom Fasiyesler!: Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4, 179-205.

 • Gökçen, S.L. ve Şenalp, M., 1975, Kayma oluşukları, olistostromlar ve Türbidit fasiyeslerini ayırıcı ana jeolojik, sedimantolojik ö1çütler TBTAK.V. Bilim Kongresi Tebliğleri (Yerbilimleri Seksiyonu), İzmir, 57-78.

 • Hoedemaeker, Ph. J., 1973, Olisthostromes and other delapsionai deposits, and their occurrence in the region of Moratall (Prov. of Murda, Spain): Scripta.Geol., İ9, 1-207.

 • Hsü, J.K., 1968, Principles of melange and their bearing on the Franciscan Knoxville paradox: Bull. Geol. Soc. Am., 79, 8, 1063-1074

 • Koçyiğit, A., 1976, Karaman-Ermenek (Konya) bölgesinde ofiyolitli melanj ve diğer oluşuklar: Türkiye Jeol, Kur.. Bült., 19, 2 103-116,

 • Koçyiğit, A., 1978, Sarıkaya-Üçbaş (Karaman) yöresinin Jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 21, 1, 77-86

 • Merla, G., -1961, Geologia dell`Appenniino settentrionole-: Boll. Soc. Geol. Ital., 70, 1, 95-383.

 • Rigo De Righi, M. ve Cortesini, A. 1964, Gravity tectonics in foothills structure belt of Southeast Turkey: Bull, Am. Assoc, Petrol; Geologists 4, 18, 1911-1937

 • Haramiköy Konglomeralarının sedimanter özellikleri (Nallıhan KD/Ankara)
  Nizamettin Kazanci
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Nallıhan KD`sunda, filiş tipi tortullar içinde 320 m kalınlığı ve 11 km yanal yayılımı ile dikkat çeken iri bileşenli bir konglomera konu edilmiştir. Birim yalnızca kireçtaşı ve metamorfik kayaç parçalarından yapılmış olup, yaklaşık %10 hamur kapsar, normal ve ters derecelenmeler yaygındır. Bileşenlerin boyları batıdan doğuya ve tabandan tavana doğru küçülür. Yüzlek uzanımına uyumlu, belirgin bir tane yönlenmesi vardır. Bu yeniden çökertilmiş konglomeraların moloz akması ürünü olduğu düşünülmektedir.

 • filiş

 • konglomera

 • Nallıhan -Ankara

 • Aalto, K.R., ve Dott, R.H., 1970, Late mesozoic conglomeratic flysch in southwestern Oregon, and the problems of transport of gravel deep water; Lajoie, J. ed., Flysch sedimentology iri North America da: Geol. Assoc. Canada, Spec Pub. 7, 53-65.

 • Altınlı, İ.E. 1977, Geology of the eastern territory of Nallıhan (Ankara province): 1st. Üniv. Fen Fak. Mecm. seri B, 42, 29-44

 • Curry, R.R., 1966, Observations of alpine mudflows in the Ten Mile Range, Central Colorado: Geol. Soc. America Bull., 77, 771-776.

 • Davies I.C., ve Walker, R.G., 1974, Transport and deposition of resedimented conglomerates, The Cap Enrage formation, Cambro-Ordovician, Gaspe, Quebec: Jour, Sed. Petrology, 44, 1200- 1216

 • Enos, P., 1969, Anatomy of a flysch: Jour. Sed. Petrology, 39, 680- 723.

 • Fisher, R.V., 1971, Features of coarse-grained, high concentration fluids and their deposits: Jour. Sed. Petrology, 41, 916-927.

 • Fisher, R.V., ve Mattinson, J.M., 1968, Wheeler Gorge turbidite conglomerate series, California; inverse grading: Jour. Sed. Petrology, 38, 1013-1023.

 • Gökçen, S.L., ve Şenalp, M., 1975, Kayma oluşuklukları, olistostromlar ve türbidit fasiyeslerini ayırıcı ana jeolojik/sedimantolojik ölçütler: TBTAK V. Bilim Kong., Yerbilimleri tebliğleri, 57-78.

 • Hampton, M.A., 1972a, Transport of ocean sediments by debris flow (abs.): Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 56, 622.

 • Hampton, M.A. 1972b, The role of the subaqueous debris flow in generating turbidity currents: Jour. Sed. Petrology, 42, 775- 793.

 • Hampton, M.A., 1975, Competence of fine-grained debris flows: Jour. Sed. Petrology, 45, 834-844.

 • Hendry, H.E., 1972, Breccias deposited by mass flow in the Breccia Nappe of the French Prealps: Sedimentology, 18, 277-292

 • Hendry, H.E.i, 1976, The orientation of discoidal clasts in resedimented conglomerates, Cambro-Ordovician, Gaspe, Eastern Quebec: Jour. Sed. Petrology, 46, 48-57.

 • Hubert, J.F., 1967, Sedimentology of prealpine flysch sequences, Switzerland: Jour. Sed. Petrology, 37, 885-907.

 • Kalafatçıoğlu, A., ve Uysallı, H., 1964, Beypazarı-Nallıhan-Seben civarının jeolojisi: Maden Tetkik Arama Ens. Derg., 62, 1-11.

 • Kuenen, Ph. H., 1958, Problems concerning source and transportation of flysch sediments: Geol. Mijnb., 20, 239-339

 • Lindsay, J.F., 1966, Carboniferous subaqueous mass movement in the Manning Macleay basin, Kempsey, New South Wales: Jour. Sed. Petrology, 36, 719-732.

 • Lindsay, J.F., 1968, The development of the clast fabric in mudflows: Jour. Sed. Petrology, 38, 1242-1253.

 • Lowe, D.R., 1976, Grain flows and grain flow deposits: Jour, Sed. Petrology, 46, 188-199.

 • Middleton, G.V., 1970, Experimental studies related to problems of flysch sedimentation; Lajoie, J., ed.f Flysch sedimentology in North America da: Geol. Assoc. Canada, Spec. Pub., 7, 253-272.

 • Middleton, G.V., ve Hampton, M.A., 1973, Sediments gravity flow; mecanics of flow and deposition; Middleton, G.V.,, ve Bouma, A.H., eds., Turbidites and deep water sedimentation da: SEPM, Los Angelos, 138 s.

 • Mountjoy, E.W., ve Playford, P.E., 1972, Submarine megabreccia debris flow and slumped blocks of Devonian of Australia and Alberta; a comparison (abs.): Assoc. Petroleum Geologists Bull., 56, 641.

 • Norman, T., 1975., Çankırı-Çorum-Yozgat bölgesinde Alt Tersiyer - yaşlı sedimentlerde paleoakıntılar ve denizaltı heyelanları: Türkiye Jeol. Kur. Bült. 18, 103-110.

 • Rittenhouse, G., 1944, A visual method of estimating two dimensional sphericity: Jour. Sed. Petrology, 13/2, 79-82.

 • Rochleau, M., ve Lajoie, J., 1974, Sedimentary structures in resedimented conglomerates of the Cambrian flysch, L`Islet, Quebec: Jour. Sed. Petrology, 44, 826-836.

 • Rondot, J., 1956, 1/100 000 lik 39/2 (güney kısmı) ve 39/4 no`lu paftaların jeolojisi: MTA raporu, No. 2517, Ankara, yayımlanmamış.

 • Sanders, J.E., 1965, Primary sedimentary structures formed by turbidity currents and related sedimentation mechanisms: SEPM Spec. Pub., 12, 192-219,

 • Stanley, D.J., 1974, Pebbly mud transport in the head of Wilmington Canyon: Mar. Geol., 16, 1-8.

 • Stauffer, P.H., 1967, Grain flow deposits and their implications, Santa Ynez Mountains, California: Jour. Sed. Petrology, 37, 487-508.

 • Türkünal, S., 1963, Nallıhan-Mudurnu-Seben arasında kalan bölgenin jeolojisi: Türkiye Jeo. Kur. Bült., 8, 55-83.

 • Ünlü, M.R., ve Balkaş, Ö., 1975, Kösenözü kaplıcası - Belenören (Bolu - Ankara) alanının jeolojisi ve jeotermal enerji olanakları: MTA raporu, No. 5594, yayımlanmamış.

 • Varol, B., 1977, Haymana Alt Mestrihtiyen istifinin sedimenter özellikleri (GB Ankara): TBTAK Doğa Derg., 1/5, 155-166.

 • Walker, R.G., 1967, Upper flow regime bed forms in turbidites of Hatch formation, Devonian of New York State: Jour. Sed. Petrology, 37, 1052-1059.

 • Walker, R.G., 1975a, Upper Cretaceous resedimented conglomerates at Wheeler Gorge, California: Jour. Sed. Petrology, 45, 105-112.

 • Walker, R.G., 1975b, Generalized facies models for resedimented conglomerates of turbidite association: Geol. Soc. America Bull., 86, 737-748.

 • Walker, R.G., ve Mutti, E.,, 1973, Turbidites facies association; Middleton, G.V., ve Bouma, A.H., ed., Turbidites and deep water sedimentation da: SEPM short course notes, 119-157.

 • Wenthworth, C.K., 1922, A scale of grade and class term for clastic sediments; J. Geology, 30. 377-392.

 • Seben (Bolu) Bölgesi Türbidit Kireçtaşlarının Petrografisi ve Mikrosedimanter Nitelikleri
  Baki Erdoğan Varol
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Seben ilçesinin batısında yüzlenen üst kretase kireçtaşı istifinin büyük bir bölümü türbiditik karakterlidir. Pelajik çamur ile karışmış sığ deniz kökenli karbonat kırıntıları, türbidit akıntılarla taşınmış ve abisal düzlükte yeniden çökeltilmişlerdir. İncelenen örnekler, bölgede dört farklı kireçtaşı oluşuğu simgelemektedirler. Bunlar: 1)Derecelenmesiz kireçtaşları (kireç topları içerenler), 2)Dereceli kireçtaşları, 3)Laminalı kireçtaşları, 4)Volkanik kırıntılı pelajik kireçtaşlarıdır. Laminalı tabakaların bir bölümü, karbonat ve karbonat olmayan türbiditlerin ardalanması şeklindedir. Bunlarda ufak ölçekli sedimanter yapılar boldur. Belirgin tipleri, yük kalıpları, sürülme izleri, kum volkanları ve çapraz laminalanmalardır. 

 • Türbidit Kireçtaşları

 • Laminalı kireçtaşlar

 • Pelajik kireçtaşları

 • Seben-Bolu

 • Bornhold, B.D. ve Pilkey, O.H., 1971, Bioclastic turbidite sedimentationinColubusbasın,Bahamas:eGol.Soc.AmericaBull., 82,1341-1354

 • Bouma, A.H.. 1962, Sedimantology ot some flysch deposits: Elsevier, Amesterdam-New York.

 • Davies, D.K., 1968, Carbonate turbidites, gulf of Mexico: Jour. Sed. Petrology., 38, ll00·1109.

 • Dzulynski, S. ve Walton, E.K., 1966, Sedimentary featuresof flysch and greywackes: Amsterdam, New York., 274 s.

 • Erk,A.S., 1977,AnkaracivarındaGençPaleozoyikinkulmfliş formasyonu: Maden Tet. Ara. Ens. Derg., 88. 73-99

 • Gökçen, S.L., 1976. Ankara - Haymana güneyinin sedlmantolojlk incelenmesi I: Stratigrafik birimler ve tektonik:, Hacet tepeÜniv. Yerbilimleri Dergisi., 2, 161-199

 • Gökçen, S.L., 1976, Ankara-Haymana güneyinin sedimantolojik incelenmesiII: Sedimantolojlvepaleoakıntılar:HacettepeÜniv. YerbilimleriDergisi., .201-236.

 • Grim, E.R., 1947, Dlfferential t.hermal curves ot prepared mlqturcs ot clay minerales Am. mineral., 32, 493-501.

 • Hambleton,A.W.. 1962.Cırbonate-rockfabrlcsofthreeMlssourlan stratigraphic sections in socorro country, New Mexico: Jour. Sed.. Petrology, 35, 579-601.

 • Harbaugh. J.W., 1959, Small scale cross-lamination in limestones: Jour. Sed.Petrology,29,ı30-37.

 • Kalafatçıoğlu.A.veUysallı,H., 1964,Beypazarı-Nallıhan-Sebencivarınınjeolojisi: MadenTet.Ara.Ens.Derg•.62,1-12.

 • Köhler, A. ve Wieden. P., 19:54. Vorlaufige ergebnlsse in derFeldispat gruppe mittels der DTA: Neues Jahrb. Mineral Monatsch.,249-252.

 • Melschner, K.D., 1964, Aliodoplache kalke. Turbidite in Riff-nahen sedimentations becken; in Turbidites (Developmenta in Sedimentology, 3)., Elsevier, Amsterda.m, 166-191

 • Fiddleton, G.V., 1966, Experiments on density and turbidity current 1: Motion ot the head. Canadian. J , Earth., 623-646

 • Norman, T., 1973, Ankara Yahşıhan bölgesinde `Üst Kretase-Alt Tersiyer sedlmantasyonu: Türkiye Jeol. Kur. BUi., 1, 41-67.

 • Pettijohn, F .J. , Potter ve Stever, R., 1972, Sand and aandetones: Sprlnger Verlag., Heldelberg, 618 s

 • Rondot, J. , 1956, 1/100 000 ilk 39/2 (güney kısmı) ve 39/4 no.lu paftaların jeolojisi: Maden Tet. Ara. Enat. Rap., no 2517 (yayınlanmamış), Ankara.

 • Sander, N.J. , 1967, Classification of carbonate rocka of ma.rlne orlgln: Am. Assoc. Petroleum Geologtsts Bull., 61, 3211-336.

 • Scholle, P.A., 1971, Sedlmentology of flne-gralned deep-water car bonate turbldltes, Monte Antole Flyach (Upper Cretaceous), Northern Apennlnes Italy: Geol. Soc. Amerlca Bull., 82, 629-668.

 • Smykatz-Kross, W., 1974, Dltferentlal Uıermal analyals. Appllcatlon and results in mlnerology: Sprlnger-Verlag., Heldelberg, 183 ı.

 • Şenalp, M. ve Fakıotlu, Jıl., um, Bulantı akıntıları ve türbldltler: Yel`}l`Uvarı ve insan., 2, 26-39.

 • Tho.ınson, A.F. ve Thomosson, M.R., 1969, Shallow to deep water facles development ln the Dlmple llmestones (Lower Pennsylvanlan), morathon reglon Texaıı: in deposltlonal envtronments in earbonate rocks (G.W. Frledman): Soc. Econ. Paleontol. Mineral., Spec. Pub. 14, 1`>7-78.

 • Türkünal, S., 1963, Nallıhan, Mudurnu ve Seben arasında kalan bölgenin jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 1, 2., 56-60.

 • Ünalan, G. Yüksel, V. Tekeli, T. Gönene, O. Seytrt, z. ve Hüseyin, S., 1976, Haymana-Polatlı yöresinin _(güneybatı Ankara) `Üst Kretase-Alt Tersiyer stratlgratlsl ve paleocoğrattk evrimi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19, 2, 169-178.

 • Wllson, J. L.. 1976, Carbonate fa.eles tn geologlc htstory: SprlngerVerlag, Hetdelberg, 470 ı.

 • Söğüt-Bilecik Bölgesinde Polimetamorfizma ve Bunların Jeoteknik Anlamı
  Yücel Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Söğüt - Bilecik bölgesindeki metamorfik kayalar karmaşık bir metamorfizma evrimi geçirmişler ve bunun sonucu ,olarak farklı ortamlarda 3 ayrı metamorfizmadan etkinmişlerdir. Ofiyolitik türevli bu kayalar, ilk fazda artan metamorfizmaya uğramış, güneydoğudan kuzeybatıya doğru metalavdan amfibolite değgin geçen tedrici değişimler kazanmışlardır. Harita alanında indeks minerallerin yardımıyla metamorfizma zonu ayırdedilebilmiştir. Daha sonra aynı kayaları yüksek basınç ve düşük sıcaklık rejiminin egemen olduğu bir gerileyen metamorfizma etkilemiştir. İnceleme alanında sadece alkali amfibol gelişmesine özgül kalan bu faz, daha doğuya doğru tipik mavişist fasiyesi minerallerini oluşturmuştur. Son metamorfizma fazı ise birbirine zıt ortamları temsil eden kaya gruplarının tektonik yolla biraraya gelmelerinin neden olduğu bîr dinamik metamorfizmadır. Bu fazda çeşitli derecelerde kataklastik etkiler gelişmiştir. Bu yazıda, farklı metamorfizmaları tanıtan mineralojik özellikler ve faz değişiklikleri üzerinde durulmuş, petrografik, yapısal, kimyasal ve saha gözlemlerinin de yardımıyla bu verilerin orojenik anlamlarının tartışması yapılmıştır.

 • Ofiyolit

 • amfibol

 • Polimetamorfizma

 • Söğüt-Bilecik

 • Banno, C, 1964, Petrologic studies San.bags.wa crystalline schists in the Bessi-Ino District, Central Sikoku, Japan: Tokyo Üniv. Fac. Sci. J. Sec. II., 15, 203-319.

 • Binns, R.A., 1965, The mineralogy of metamorphosed basic rocks from the Willyama Complex, Broken Hill District, New South Wales, Pt. I. Hornblendes: Min. Mag., 35, 306-326.

 • Chinner, G.A., 1962, Almandine in therman aur-eoles: J. Petrology, 3, 316-340.

 • Coleman, R.G., 1967, Claucophane schists from California and New Caledonia: Tectonophysics, 4, 479-498.

 • Dee, W.A., Howie, R.A., ve Zussman, J., 1963, Rock forming minerals Longmans, London.

 • Dewey, J.F., ve Bird, J.M., 1971, Origin and emplacement of the ophiolite suite: Applachian ophiolites in Newfoundland: J. Geophys. Res., 79, 3179-3206.

 • Dietz, R.S., 1963, Collapsing Continental rises: an actualistic concept of geosynclines and mountain building: Jour. Geol., 71, 314-333.

 • Ernst, W.G., 1960, The stability relations of magnesioriebeckite: Geoch. Cosmos. Acta, 19, 10-40.

 • Ernst, W.G., 1961, Stability relations of gloucophane: Am. Jour. Sci., 259, 735-765.

 • Ernst, W.G., 1962, Synthesis, stability relations and occurence of riebeckite and riebeckite-arfvedsonite solid solutions: Jour. Geol., 70, 689-736.

 • Ernst, W.G.,1970, Tectonic contact between the Franciscan melange and the Great Valley sequance-crustai expression of a late Mesozoic benioff zone: J. Geophys. Res., 75, 886-901.

 • Ernst, W.G.,1972, Occurrence and mineralogic evolution of blueschists belts with time: Am. Jour. Sci., 272, 657-668.

 • Ernst, W.G.,Seki, Y., Onuki, H., ve Gilbert, M.C., 1970, Comparative study of low-grade metamorphism in the California coast ranges and the outer metamorphic belt of Japon: Geol. Soc. of America, Mem. 124, 276 s

 • Fortes, M.D., 1956, Correlation of dioctahedral potassium micas on the basis of their charge relations: U.S. Geol. Surv., Bull. 1036-D, 57-67.

 • Fyfe, W.E., Turner, F.J.,, ve Verhoogen, J., 1958, Metamorphic reactions and metamorphic facies: Geol. Soc. America, Mem. 73, 260 s.

 • Gass, I.G., 1968, Is the Troodos Masif of Cyprus a fragment of Mesozoic ocean floor?: Nature, 22P, 39-40.

 • Hermes, O.D., 1973, Paragenetic relationships in an amphibolitic tectonic blocks in the Franciscan terrain, Panoche Pass, California: J. Petrology, 14, 1-32

 • Hess, H. H., 1964, The oceanic crust, the upper mantle and the Magaguez serpentinized peridotite; Burke, C.A., ed. Study of serpentinite de: Natl. Acad. Sci.-Natl. Res. Council Publ. 1188, 169-175.

 • Hey, M.N., 1954, A New review of the chlorites: Min. Mag., 30, 277- 292.

 • Hsu, K.J. 1968a, Principles of melanges and their bearing on the Franciscan-Knoxville paradox: Geol. Soc. America Bull., 79, 1063-1074.

 • Hsu, K.J., 1968b, Selected phase relationships in the system Almn-Fe-Si-O; a model for garnet equilibria: J. Petrology, 9, 415-469.

 • Korzhinskii, D.S., 1959, Physicochemical basis of the analyses of the paragenesis of minerals: Consultants Bureau, New York, 142 s.

 • Lee, D.C., Coleman, R.G., ve Erd, R.C., 1963, Garnet types from the Cazadero area, California: J. Petrology, 4, 460-492.

 • Liou, J.G., Ho, CO., ve Yen, T.P.t, 1975, Petrology of some glaucophane schists and related rocks from Taiwan: J. Petrology, 16, 80-109.

 • Miyashiro, A., 1957, The chemistry, optics and genesis of the alkaliamphiboles: J. Fac. Sci. Tokyo Pniv., 11, 2, 57-83.

 • Miyashiro, A.,1973, Metamorphism and metamorphic belts: J. Wiley and Sons, New York.

 • Newton, R.C., ve Kennedy, G.C., 1963, Some equilibrium reactions in the join CaAbSisOs-H^: J. Geophys Res., 68, 2967-2983.

 • Nitsch, K.H., 1968, Die Stabilitat von lawsonit: Naturwissenschaften, 55, 388.

 • Papike, J.İ. ve Clark, J.R. 1966, Cation distribution in the pressure polymorph: Geol. Soc. Am. Abstracts.

 • Turner, F.J., 1968, Metamorphic petrology (mineralogical and field aspects): Me Graw Hill, New York.

 • Velde, B., 1965, Phengite micas: syntehesis, stability and natural ocurence: Am. Jour. Sci., 263, 886-913.

 • Velde, B.,1969, Si+4 content of natural phengites: Contr. Min. Pet., 14, 250-258.

 • Wenk, E. ve Keller, F. 1969, Isograde in Amphibolitserien der Zentralalpen: Schweizer Min. Pet. Mitt, 49, 157-198.

 • Winkler, H.G.F., 1974, Petrogenesis of metamorphic rocks (4th Ed) : Springer-Verlag, Heidelberg.

 • Yılmaz, Y., 1977a, Bilecik-Sögüt dolayındaki eski temel karmaşığı - nın petrojenetik evrimi: Doçentlik tezi, Î.Ü.F.F, (Yayınlanmamış).

 • Yılmaz, Y.,1977b, Relict pyroxenes of Söğüt metabasite: İstanbul Univ. Fen. Fak. Mec, Seri B. 41 (1-4), 27-33.

 • Bozüyük Metamorfitlerinin (Bilecik-Türkiye) Petrokimyasal Özellikleri
  Bekir Haluk Ayaroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bozüyük-Söğüt (Bilecik) yöresinde PaJeozoyik oluşukları Bozüyük metamorfitleri olarak adlandırılmıştır. Formasyonu oluşturan kayaç birimlerinden ortognays, yeşilşist ve glokofanlı şistler orto, mikaşistler ise para kökenlidirler. Bunlar bölgedeki kil ve kumlu oluşuklarla granitik bir intrüzyon ürünlerinin bölgesel metamorfizmaya uğramasıyla oluşmuşlardır.

 • Bozüyük metamorfitleri

 • ortognays

 • yeşilşist

 • Alpay, B.f 1948, Firanlar-Alınea (Bilecik) arasındaki maden oluşumları: M.T.A. Der. Rap. No. 3838, Ankara, yayımlanmamış. Altınlı, İ.E., 1973a, Bilecik Jurasiği: 50. Yıl Yer Bil. Kong. Teb, Ankara, 159-192.

 • Altınlı, İ.E., 1973 b, Orta Sakarya Jeolojisi: 50. Yıl Yer Bil, Kong. Teb, Ankara, 103-112.

 • Ayan, M., 1973, Gördes Migmatitleri: M.T.A. Dergisi, Ankara, 81, 140-141.

 • Bingöl, E., 1975, 1/2500000 ölçekli Türkiye metamorfizma haritası ve bazı metamorfik kuşakların jeotektonik evrimi üzerinde tartışmalar: M.T.A. Dergisi, Ankara, 83, 178-185.

 • Brinkmann, R., 1971, Kuzeybatı Anadolu`daki gene Paleozoyik ve eski Mesozoyik: M.T.A. Dergisi, Ankara, 76, 61-75.

 • De La Roche, H., 1968, Comportement géochimique diférentiel de Na, K et Al dans les formations volcaniques et sédimentaires. Un guide pour I` etude des formations métamorphiques et plutoniques: C.R. Acad. Sci. Fr. Paris, 267, Série D, 39-42.

 • Eroskay, O.S., 1965, Paşalar boğazı - Gölpazarı sahasının jeolojisi: İst. Ünv. Fen Fak. Mec, Seri B, XXX/3-4, 135-170.

 • Göksu, E., 1951, Dudag antimuan madeni ve civarının jeolojik etüdü: M.T.A. Dergisi, Ankara, 41, 35-53.

 • Granit, Y., ve Tintant, EL, 1960, Observations preliminaires sur le Jurassique de la région de Bilecik (Turquie): C.R. Acad. Sci. Parish 251, 1801-1803.

 • Kaaden v.d., G., 1957, Bilecik ili Söğüt kazası Dudas köyü güneyindeki volfram-antimuan zuhuru hakkında rapor: M.T.A. Der. Rap. No. 2560, Ankara, yayımlanmamış.

 • Le terrier, J, ve De La Roche, H., 1972, Extension aux basaltes d`une typologie chimique des roches ignées acides et intermediaries: C.R. Acad. Sci. Fr., Paris, 274, Série D, 788-791.

 • Winkler, H.G.F., 1967, The genesis of metamorphic rocks: SpringerVerlag1, Berlin, 320 s.

 • Menderes Masifi Kuzey Kesiminde (Ödemiş-Bayındır-Turgutlu) Gelişen Metamorfizma ve Bazı Ender Parajenezler
  Muzaffer Evirgen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ödemiş - Bayındır - Turgutlu arasında kalan bölgedeki metamorfik serilerin niteliği ve oluşum koşulları, kayaç birimlerindeki indeks mineraller kullanılarak ortaya çıkarılmağa çalışılmıştır. Bu bölgede yeşilşist ve amfibolit fasiyeslerinin tüm alt fasiyesleri görülmektedir. Ayrıca bunların geçiş zonları da saptanmış ve bölgenin, indeks minerallere göre metamorfik zonlanma (fasiyes) haritası yapılmıştır. Doğada çok ender olarak birkaç yörede görülen kloritoyid-stavrolit-andaluzit parajenezleri saptanmış, çeşitli tiplerde sillimanit oluşumları gözlenmiştir.

 • yeşilşist fasiyesleri

 • amfibolit fasiyesleri

 • Menderes Masifi

 • Akartuna, M., 1965, Nazilli-Aydın hattı kuzeyindeki versanların jeolojisi hakkında Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg. 65, 1-11.

 • Ayan, M..1973, Gördes migmatitleri: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg. 81, 132-155.

 • Başarır, E., 1970, Bafa gölü doğusunda kalan Menderes masifi güney kanadının jeolojisi ve petrografisi: Sci. Rep. Scien. Fac , Ege Üni., 102, 44s.

 • Brinkmann, R., 1966, Geotektonische gliederung von Westanatolien: N. İb. Geol. Palaont., 10, 603-618.

 • Brinkmann, R., 1971, Das kristalline grundgebirge von Anatolien: Geol Rundsch., 60, 886-899

 • Dore, O.Ö., 1972, Orthoklas-mikroklin transformation in migmatiten des Eğrigöz-Massivs: Türkiye Jeol. Kur. Bült, XV/2, 131-152

 • Dora, O.Ö., 1975, Menderes masifinde alkali feldispatların yapısal durumları ve bunların petrojenetik yorumlarda kullanılması: Türkiye Jeol. Kur. Bül., 18/2, 111-126.

 • Egeran, N. ve Yener, H., 1944, Notes explicatives de la carte geoloque de la Turquie, Faille

 • Graciansks, P. De, 1965, Menderes masifi (Türkiye`nin SW`si) metamorfik kayaçlarındaki grenaların yapısı hakkında; Maden Tetkik ve Arama Enst., Derg., 65, 11-20.

 • Hamilton, W.J. ve Strickland, H.E., 1840, On the geology of the Western part of Asia Minor; Trans. Geol. Soe. London, V. VI, Sec. Series, 1-39.

 • Higgins, M.W., 1971, Cataclastic rocks: U.S. Geol. Survey prof, paper, 687, 97 s.

 • İzdar, K.E., 1969, Menderes kristalin masifi kuzey kısmının jeolojik yapısı, petrografisi ve metamorfizması hakkında; Doçentlik tezi, yayımlanmamış, İzmir.

 • İzdar, K.E., 1971, Introduction to geology and metamorphism of the Menderes Massif of Western Turkey, Petrol. Expler. Soc. Libya, 495-500.

 • Jansen, J.B.H. ve Schuiling, R.D., 1976, Metamorphism on Naxos, petrology and geothermal gradients: Am. Jour. Sci., 276, 1225-1253.

 • Ketin, İ., 1966, Anadolu`nun tektonik birlikleri: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg.., 66, 20-34.

 • Nebert, K. ve Ronner, F., 1956, Menderes masifi içinde ve çevresinde Alpidik albitizasyon olayları; Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 48, 83-96.

 • Onay, T.S., 1949, Über die smirgelgesteine Sudwest-Anatolieens: Sehweiz. Univ. Pet. Unitt, 29, 359-491.

 • Schuiling, R.D., 1957, A geo-experimental phase-diagram of AhSiOs (sillimanite, kyanite, andalusite): Koninkl. Nederlandse Akad. Wetensch., Proc. ser. B, 60, 220-226.

 • Schuiling, R.D., 1958, Menderes masifine ait bir gözlü gnays üzerinde zirkon etüdü: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg,, 51, 38-41.

 • Schuiling, R.D., 1962, Türkiye`nin güney-batısmdaki Menderes migmatit kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 58, 71-84.

 • Scotford, D.M., 1969, Metasomatic augen gneiss in greenschist facies, Western Turkey: Geol. Soc. America Bull., 80, 1079-1094.

 • Sobolev, V.S., 1972|, The facies of metamorphism: Australian Nat. Uni. Press, Canberra, A.C.T., 416 s.

 • Spry, A., 1969, Metamorphic textures: Pergamon press, Oxford, 350 s. Tchihatcheff, P. De, 1869, Asie mineure (description physique Quatrieme partie géologie III, Paris, 552 s.

 • Winkler, H.G.F., 1974, Petrogenesis of metamorphic rocks: Springer- Verlag, New York, 320 s.

 • Wippern, J., 1964, Menderes masifinin alpidik dag teşekkülü içindeki durumu: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 62, 71-79.

 • Karakoca (Simav-Kütahya) Kurşun Yatağı Kükürt İzotoplarının İncelenmesi
  Yusuf Ayhan Erler
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Karakoca (Simav - Kütahya) kurşun-çinko yatağından alınan sülfit minerali örnekleri binde +5,85`ten + 7,91`e kadar değişen S34S değerleri gösterirler. Değerlerin dağılımının darlığına ve binde sıfıra yakın olmalarına dayanarak kükürtün kökeninin magmatik hidrotermal olduğu söylenebilir.

 • kurşun-çinko yatağı

 • kükürt izotopları

 • Simav - Kütahya

 • Dora, Ö., 1969, Karakoca granit masifinde petrolojik ve metalojenik etüdler: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 73, 10-26.

 • Gümüş, A., 1964, Important lead-zinc deposits of Turkey: Symposium on Mining Geology and the Base Metals, CENTO, Ankara, 155- 168.

 • Jensen, M.K, 1967, Sulfur isotopes and mineral genesis: Barnes, H.L., ed., Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits de: Holt, Rinehart, and Winston, New York, 143-165

 • M.T.A., 1966, Türkiye bakır, kurgun ve çinko yatakları: Maden Tetkik ve Arama Enst. Yayını, No. 133, Ankara, 129 s.

 • Ovalıoğlu, R., 1969, Türkiye bakır-kurşun-çinko madenleri ve bunların arama-değerlendirme problemleri: 1. Türkiye Madencilik Bil. ve Tek. Kong., Maden Müh. Odası Yayını, 101-118.

 • Stanton, R. L., 1972, Ore Petrology: Me Graw-Hill, New York, 713 3.

 • Haymana Yöresi (G.B. Ankara) Üst Kretase Planktonik Foraminifera`ları ve Biyostratigrafi İncelemesi
  Hatice Vedia Toker
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Haymana yöresinde (GB Ankara) Kampaniyen Lütesiyen yaşlı oluşuklar yüzeylenmektedir. Yaklaşık 5000 m kalınlığı olan bu oluşuklar konglomera, kumtaşı, şeyi, marn ve kireçtaşı çeşitleriyle temsil edilirler. Yüksel (1970) tarafından adlandırılan Haymana, Kavak, Çaldak, Kadıköy, Gedik, Karahoca ve Çayraz formasyonlarından alınan örneklerde 107 Nannoplankton türü tanımlanmış ve inceleme alanında bu formlar yardımıyla aşağıdaki biyozonlar saptanmıştır: Tetralithus gothicus (Alt Kampaniyen), Tetralithus trifidus (üst Kampaniyen-Alt Mestrihtiyen), Arkhangelskiella cymbiformis (Alt-Orta Mestrihtiyen), Lithraphiditesquadratus (Orta-üst Mestrihtiyen), Cruciplacolithus tenuis (Alt Daniyen), Chiasmolithus danicus (üst Daniyen-Alt Monsiyon),Ellipsolithus macellus (Alt Monsiyen), Fasciculithus tympaniformis (Orta Mansiyen), Heliolithus kleinpelli (üs Monsiyen-AltTenesiyen), Discoaster gemmeus (Orta Tanesiyen), Discoaster multiradiatus (üst Tanesiyen), Marthasterites contortus (Alt İpresiyen), Discoaster binodosus (Alt İpresiyen), Marthasterites tribrachiatus (üst İpresiyen-Alt Lütesiyen), Discoaster lodoensis, Discoaster sublodoensis (Lütesiyen). Bu zonların diğer yörelerle karşılaştırmaları yapılmış ve inceleme alanında tanımlanan Planktonik Foraminifera zonlarıyla denklikleri saptanmıştır. Nannoplankton türlerine dayanılarakta ortamsal bir yorum verilmiştir. 

 • Nannoplankton Biyostratigrafisi

 • konglomera

 • şeyl

 • Haymana Yöresi

 • Akarsu, İ., 1971, Polatlı-Haymana civarının detay petrol jeooljisi: T.P.A.O. raporu No: 2502, Ankara (yayınlanmamış)

 • Bramlette, M.N., Sullivan, F.R., 1961, Coccolithophorids and related Nannoplankton of the eraly Tertiary in California: Micropaleon· tology, 7, 129-188.

 • Bramlette, M.N., Wilcoxon, J.A., 1867, Middle Tertiary Calcareous Nannoplankton of the Cipero Section, Trinidad, W.l.: Tulane Studies in Geology 5, 93-131.

 • Bukry, D., 1969, Coccolith stratigraphy leg 6. Deep Sea Drilling project, 6, 965-1045.

 • Bukry, D., 1974, Coccolitlı stratigraphy leg 17: Deep Sea Drilling Projeci J 7, 1048-1069.

 • Ccpck, P., Hay, W.W., 1969, Zonation of the Upper Cretaceous using Calcareous Nannoplankton: XXXII Intern. Geol. Congr. Proc. Paleobot. Sect. 334-339.

 • Decima, F.P., Roıh, P.H., Todesco, L., 1975, Nannoplankton Calcareo del Paleocene e deli `Eocene della Sezione di Possagno: Schweiz. Palaont. Abh. 97, 35-55.

 • Dizer, A., 1968, Etude micropaleontologique du Nummulitique de Haymana (Turquie): Rev. Micropal., 11, 13-21.

 • El-Dawoody, A.S., Barakat, M.G., 1973, Nannobiostratigraphy of the Upper Paleosene Lower Eosene duwi range, Ouseir District, Egypt: Eighth Arab Petroleum Congress.

 • Erk, A.S., 1957, Ankara civarının petrol ihtimalleri: M.T.A. rapor no: 2608, Ankara (yayınlanmamış).

 • Gartner, S.Jr., Bukry, D., 1969, Tertiary Holococcoliths: Journ. Pal. 43, 1213-1221.

 • Gökçen, S.L., I 976, Haymana Güneyinin Sedimantolojik İncelenmesi (SW Ankara): Doc. tezi, H.Ü. Yerbilimleri Enstitüsü, Ankara, (yayınlanmamış).

 • Gökçen, S.L., 1977, Haymana (GB Ankara) güneyindeki tortul istifin sedimanter petrolojik incelenmesi: M.T.A. dergisi, 89, 118-141.

 • Hay, W.W., Mohler, H.P., 1967, Calcareous Nannoplankton from early Tertiary rocks at Pont Labau, France and Paleocene-Early Eocene correlations:Journ. Pal., 41, 1505-1541.

 • Hillebrandt, A. von., 1975, Correlation entre !es biozones de grands Foraminiferes et de Foraminiferes planctoniques de I `Ilerdien: Bull. Socie. Geol. France, 7o, Tome XVII.

 • Kapellos, C., 1973, Biostratigraphie des Gurnigelfiysches mit besonderer Berücksichtigung der Nummuliten und des Nannoplanktons, unter Einbeziehung des Palaogenen Nannoplanktons der Kırım: Suisses Paleonı., 96, 1-129.

 • Manivit, H., 19 71, Les Nannofossiles calcaires du Cretace Francais: Centre Nat. Recher. Sci., 1-261.

 • Martini, E., 1970, Les Nannofni, E., 1970, Standart Tertiary and Quaternary calcareus Nannoplankıon zonation.: Proceeding 11. Plankıonic conf. Roma. 739-803.

 • Martini, E., 1976, Cretaceous to Recent Calcareous Nannoplankton from the Central Pacific Ôcean (D.S.D.P. leg 33): Deep Sea Drilling Projeci 33, 383-423.

 • Meriç, E., 1967, Sur quelques Loftusia: Rev. Rac. de Scie. Univ. d `Istanbul, Serie B, 32, 1-58.

 • Perch-Nielsen, K., 1969, Die Coccolithen einiger Danischer Maastrichtien und Danien Localitaten: Dansk. Geol. Foren 19, 51-68

 • Perc-Nielsen, K., 1972, Neue Coccolithen aus dem Paleozan von Denemark, der Bucht von Biskaya und dem Eosan der Labrador See: Bull. Geol. Society Denemark, 21, 1-75.

 • Righi, M., Cortesini, A., 1960, Regional studies Central Anatolia Basin. Progress Repon 1. Stratigraphy (Turkish Gulf Oil Co.). T.C. Petrol Dairesi Arşivi. 11. Ankara (Yayınlanmamış).

 • Risatti, J .B., 197 3, Nannoplankton biostratigraphy of the Upper Bluffport marl-Lower Prairie Bluff Chalk interval in Missisippi. Proc· ced. Symp. Calc. Nannofos. Gulf Coast section: Soc. Econ. Paleont. Minerol. 8-34.

 • Roth, P.H., 1973, Calcareous Nannofossils-leg 17, D.S.D.P.: Deep Sea Drilling Projeci 17, 695-707.

 • Schmidı, G.C., 1960, Geological evoluation of the licences 360-363 and 365-367, District 11: T.C. Petrol Dairesi Arşivi, Ankara (yayınlanmamış).

 • Sirel, E., 1975, Polatlı (GB Ankara) Güneyinin Stratigrafisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült. 18, 181-192.

 • Stainforth, R.M., Lamb,J.L., Luterbacher, H., 1975, Cenozoic Planktonic Foraminiferal zonation and characteristics of index forms: Univ. Kansas Paleont. Contr. 62, 163-244.

 • Toker, V., 1979, Haymana yöresi (GB Ankara) Üst Kretase Plankto`nik Foraminifera`ları ve biyostratigrafi incelemesi: Türkiye J eol. Kur. Bült. 22, 121-134.

 • Ünalan, G., Yüksek, V., Tekeli, T., Gönenç, O., Seyit, Z., Hüseyin, S., 1976, Haymana-Polatlı yöresinin (güneybatı Ankara) Üst Kretase-Alt Tersi yer Stratigrafisi ve Paleocoğrafik evrimi: Türkiyejeol. Kur. Bült. 19, 159-176.

 • Worsley, H., 19·69, The nature of the terminal Cretaceous event as evindenced by calcareous Nannoplankton extinction in Alabama and other areas: Univ. Publ. PH. D. Thesis Univ. lllinois.

 • Yüksel, S., 1970, Etude Geologique de la Region d`Haymana (Turquie cenırale): These, Fac. Scie. de L`Universite de Nancy, France.

 • Yüksel, S., 1973, Haymana yöresi tortul dizisinin düşey yönde gelişimi ve yanal fasiyes dağılışı: M.T .A. dergisi, 80, 50-53.

 • Zicglcr, K., 1936, Haymana kömür havzası hakkında: M.T.A. rapor no. İ20, Ankara (yayınlanmamış).

 • Kütahya-Tunçbilek Sahasındaki Sondaj Örneklerinin Palinoloji İncelemesi
  Ruhşen Arslan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kütahya-Tunçbilek havzasında yapılmış olan sondajlardan alınmış 33 örneğin palinoloji incelemesi yapılmış 21 genus, 48 tip bulunmuştur. Kömürlerin içerdiği spor ve pollenler Tersiyer tipleri olup, genç pollenlerin varlığı ile Üst Miyosen yaşı uygun görülmektedir. Egemen tiplerin yardımıyla sondajlar arasında deneştirme yapılmış 4 biyozon ayırdedilmiştir.1- Monocolpopollenites traehyearpoides biyozonu: Sj: 12 211.20-212.10 metreler arasında, Polyvestibulopoilenites veras ve Manoeolpopoilenites trachycarpoides pollen toplumunun %75`ini oluşturmaktadır.2- Tıiatriopolienites coryphaeus biyozonu: Sj: 5 ve Sj: 7`de ilk kömür oluşumu bu düzeyle başlamış, Triatriopollenites coryphaeus önemli yüzde değeri göstermektedir.3- Polyvestibulopollenites veras biyozonu: Bu düzey bütün sondajlarda görülmekte, Polyvestibulopoilenites venıs tipinin yanında Laevigatosporites haardti ve Pityosporites micr^oalatus`un egemen olduğu bir zondur.4- Triatriopollenites coryphaeus biyozonu: Sj: 5 ve Sj: 7`de gözlenmekte, en genç kömür oluşumu bu düzeyle simgelenmektedir. Spor ve pollenler ve onlara bağlı bitkiler ile kömürün oluşumu sırasındaki iklimin Akdeniz iklimi özellikleri taşıdığı saptanmıştır. 

 • palinoloji

 • kömür

 • Kütahya-Tunçbilek

 • Corsin, P., Carette, L, Danze, İ. ve Laveine, J.P., (1962), Classication des sp spores et des pollens du Carbonifere au Lias. C.R. Ac. Sci., T. 254. pp. 3062-2065, Paris.

 • Nebert, K., (1960), Tavşanlının batı ve kuzeyindeki Linyit ihtiva eden Neojen sahasının mukayeseli stratigrafisi ve tektoniği, Maden Tetkik Arama Enst. Derg. no: 54, pp. 7-36, Ankara

 • Nebert, K., (1961), Tunçbilek Havzasının (Vil. Kütahya) detay Jeolojik lövelere dayanan montan jeolojik durum hakkında rapor, Maden Tetkik Arama Raporu, Derleme no: 3002, (Yayımlanmamış).

 • Thomson, P.W. ve Pflug, H., (1953), Pollen und Sporen des mitteleuropaischen Tertiars Palaeontographica, oVl. 94, Abt. B, pp. 1-138, Stuttgart.

 • Türkiye`nin Suidae ve Tayassuida`leri
  Martin Pickford Çetin Ertürk
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Konumuz olan suoid fosilleri Türkiye Neojen sökellerinde bulunmuştur. Bu fosiller "Vindoboniyen" ve "Valesiyen Turoliyen" faunaları olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Miyosen ve Pliyosen yaşlı fosil Suidae ve Tayassuidae`lerin yanında yeni bir türün (Taucanamo inonuensis nov) tanıtımı yapılmıştır.

 • Suidae

 • Tayassuidae

 • Türkiye

 • Colbert, E.H., 1935, Siwalik mammals in the American Museum of natural History: Trans. Am. phil. Soc, 26: i-x, 1-401.

 • Crusafont-Pairo, M., and Lovocat» R., 1954, Schizochoerus, un nuevo genero de suidos del Pontiense inferior (Vallesense) des Vallesense) des Valles-Penedes: Not. y comm. de Inst. geol. Min. Espana, 36, 3-12.

 • Golpe, J.M., 1975, Un nuevo tayasuido en el Vindoboniense terminal de Castell de Barbera (Cuenca del Valles): Boln. inf. Diputacion Provincial de Barcelona, VII (2), 39-43.

 • Hunermann, K.A., 1968, Die Suidae (Mammalia, Artiodactyla) aus den Dinotheriensanden (Unterpliozan = Pont) Rheinhessens (Sudwestdeutschland): Schweiz. Pal. Abh. Mem. Suisses. Pal., 86, 1-96;

 • Hunermann, K.A., 1975, Die Suidae aus den Turkischen Neogen; in Sickenburg et al: Geol. Jb., B15, 153-156.

 • Leinders, J. 1975, Sur les affinites des listriodontes bunodontes de 1`Europe et de l`Afrique: Bull. Mus. Nat. Hist, nat, 341, 197-204.

 • Lydekker, R., 1877, Notices of new and rare mammals from the Siwaliks: Rec. geol. Surv. India, 10, 76-83.

 • Nafiz, H., and Malik, A., 1973, Vertebres fossiles de Küçükçekmece: Publ. inst. geol. Univ. İstanbul, 8, 1-119.

 • Nikolov, I., and Thenius, E.!, 1967, Schizochoerus (Suidae, Mammalia) aus dem Pliozan von Bulgarien: Ann. Natuurhist. Mus. Wien, 71, 329-340.

 • Ozansoy, F., 1951, Preliminary report on a Pontian Mammal Fauna from Mufla: Bull. geol. Soc. Turkey, 3, 147-152.

 • Ozansoy, F., 1965, Etudes des gisements continentaux et des mammiferes du Cenozoique de Turquie: Mem. Soc. geol. France, ns 44(1), Mem. 102, 1-92.

 • Pickford, M., 1976, A new species of Taucanamo (Tayassuidae, Mammalia) from the Siwaliks of the Potwar Plateau, Pakistan: Pakistan J. Zool., 8(1), 13-20.

 • Pilgrim, G.E., 1925, Presidential address to the Geological section of the 12th Indian Science Congress: Proc. 12th Indian Sci. Congr., 200-218.

 • Pilgrim, G.E., 1926, The fossil Suidae of India: Mem. geol. Surv. India, Palaeont. indica, ns 8(4), 1-65.

 • Schmidt-Kittler, N., 1971, Die obermiozane Fossillagerstatte Sandelzhausen, 3. Suidae (Artiodactyla, Mammalia): Mitt. Bayer. Staatssamml. Palaeont. hist, geol., 11, 129-170.

 • Şenyürek, M., 1952, A study of the Pontian fauna of Gökdere (Elmadağ) southeast of Ankara: Belleten DTCF, 16(64), 449-493.

 • Stehlin, H.G., 1899-L900, Geschichte des Suiden Gebisses: Sehweiz. palaeont., 26, 1-527.

 • Thenius, E., 1956, Die Suiden und Tayassuiden des Steierischen Tertiars, Beitrage zur kenntnis der saugetieres der Steiermark: 8. Sitz. ber. Akad. Wiss. Wien, 165, 337-382.

 • Tschachtli, B., 1942, Fossile saugetiere aus der gegend von Küçükyozgat, Ostlich Ankara: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 2(27)), 322-324.

 • Wilkinson, A., 1976, The lower Miocene Suidae of Africa: Foss. vertebr. Africa, 4, 173-282.

 • Çalta (Ankara) Pliyosen Omurgalı Faunası
  Şevket Şen Jean Claude Rage
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çalta Omurgalı faunası 3 Kurbağa, 10 Sürüngen, 1 Kuş ve 27 Memeli türünü kapsar. Bu zengin fauna Üst Pliyosen yaşlıdır. Bu yazının başlıca konusu Kurbağagiller ve Sürüngenler sınıflarıdır, ilk sınıf Pelobates sp., Bufo cf. viridis ve Kanasp. ile, ikinci sınıf ise Testudo sp., Scincidae, Lacertidae, Ophisaurus sp., Varanus marathonensis, Amphisbaenidae, Eryx sp.,Colubridae ve Palaeonaja sp. ile temsil edilirler. Çalta, Doğu Akdeniz bölgesinde Kurbağa ve Sürüngenlerin kalıntılarını içerenSenozoik yaşlı ilk fosil yatağıdır. Bu sınıfların temsilcileri Kuzey Afrika`ya Akdeniz`in doğusundan geçerek girmişlerdir. Anadolu,göçeden bu türlerin göç yolu üzerinde bulunur. Bu nedenle Çalta fosil yatağı Kurbağagiller ve Sürüngenlerin Akdeniz çevresindekigeçmişine ışık tutacak önemli bir buluntu noktasıdır. Fas Neojen`indekileri hatırlatan Çalta türleri, Avrupa ve Asya`da yaşamışKurbağa ve Sürüngenlerin Afrika`ya Pliyosen boyunca geçtiklerini gösterir. 

 • Çalta Omurgalı faunası

 • Pliyosen

 • Kurbağa ve Sürüngenler

 • Fejervary, G.İ. von, 1918, Contributions to a monography on fossil Varanidae and on Megalanidae. Ann. hist. nat. Mus. nat. Hung., 16, 341-467, 37 §ek., 2 levha.

 • Fejervary, G.J. von, 1935, Further contributions to a monography of the Maeralanidae and Varanidae, with notes on recent VaraniansAnn. hist. nat. Mus. nat. Hung., 29, 1-130, 8 §ek., 14 levha.

 • Ginsburg, L.. Heintz, E. ve Şen, S., 1974, Le gisement pliocene â Mammiferes de Çalta (Ankara, Turquie), C.R. Acad. Sci. Paris, D, 278, 2739-2742.

 • Heintz, E., Ginsburg, L. ve Şen, Ş., 1975, Hipparion longipes Gromova du Pliocene de Çalta (Ankara, Turquie), le plus dolichopodial des Hipparions. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Proa, B, 78, 2, T7-82, 1 levha.

 • Hoffstetter, R., 1939, Contribution â l`étude des Elapidae actuels et fossiles et de l`oste

 • Hoffstetter, R., 1943, Varanidae et Necrosauridae fossiles. Bull. Mus. nat. Hist, natur., Paris, 15, 3, 134-141.

 • Hoffstetter, R., 1961, Squamates. in: Le gisement de Vertébrés miocenes de Beni Mellal (Maroc). Notes et Mem. Serv. géol. Maroc, 155, 95-101.

 • Ozansoy, F., 1955, Sur les gisements continentaux et les Mammiferes du Neogene et du Villafranchien (Turquie). C.R. Acad. Sci. Paris, 240, 992-994.

 • Rage, J.C., 1976, Les Squamates du Micoene de Béni Mellal, Maroc. Geol. méditerr., 3, 2, 57-70, 8 şek., 1 levha

 • Rage, J.C. ve Şen., 1976, Premieres données sur les Batraeiens et Reptiles du Tertiarire de Turquie. Implications biogéographiques. Bull. Soc. géol. Fr., (7), 18, 2, s. 542.

 • Şen, Ş., Heintz, E. ve Ginsburg, L., 1974, Çalta fosil yataklarında yapılmış kazıların ilk sonuçları. Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 83, 116-121.

 • Şen, Ş., 1977, La faune de Rongeurs pliocenes de Çalta (Ankara, Tur. quie). Bull. Mus. nat. Hist, natur., 61, 89-171, 5 §ek., 14 levha

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle