Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2007 NİSAN Cilt 50 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Çamlıca Metamorfitlerinin (Biga Yarımadası, KB Türkiye) Metamorfizma Özellikleri ve Korelasyonu
Firat Şengün Ayten Çalik
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Biga Yarımadası`nın batı kesiminde yer alan Çamlıca metamorfik topluluğu yaklaşık olarak 196 km`lik bir alanı kaplamaktadır. Bu topluluğu oluşturan kaya birimleri kendi içerisinde ilk kez bu çalışmada kısmentanın abilen iç yapısı, alt-üst ilişkisi ve haritalanabilir olması nedeniyle formasyon aşamasında tanıtılmış ve bu formasyonlar alttan üste doğru sırasıyla; metalav, metatüf ve metapelitten oluşan ve arazide kahverengi, yeşil,sarımsı yeşil renkte gözlenen Andıktaşı formasyonu; muskovit-kuvars şist, granat-mika şist, albit-epidot-kloritşist, kalkşist, siyah mermer, amfibolit ve eklojitten oluşan Dedetepe formasyonu ve en üstte ise fillit, mermer vekalkşist ardalanmasından oluşan Salihler formasyonundan oluşmaktadır. Büyük bölümü serpantinleşmiş peridotitlerden oluşan Denizgören ofiyoliti tektonik olarak Çamlıca metamorfik topluluğunun üzerinde yeralmaktadır. Petrografik çalışmalar sonucunda üç formasyonda gözlenen albit-epidot-granat-klorit parajenezi Çamlıca metamorfik topluluğunun yeşilşist fasiyesinde metamorfizmayı temsil etmektedir. Eklojitlerde yüksek basınç metamorfizmasını gösteren yaygın granat + omfasit + glokofan + zoisit + amfibol ± sfen mineral topluluğu saptanmıştır. Bu mineral topluluğu daha sonra gelişen amfibolit fasiyesinde ve en son olarak yeşilşist fasiyesinde retrograd bir metamorfizmaya uğramıştır. Çamlıca metamorfik topluluğu litolojik ve stratigrafik nitelikleri ile metamorfizma özellikleri bakımından Sakarya Zonu içerisinde yüzlek veren İznik metamorfik topluluğunun eşleniği olabilecek özellikler içermektedir.

 • Biga Yarımadası

 • eklojit

 • bölgesel metamorfizma

 • İznik metamorfitleri


 • Şengün, F , Çalık, A . (2007). Çamlıca Metamorfitlerinin (Biga Yarımadası, KB Türkiye) Metamorfizma Özellikleri ve Korelasyonu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28419/302609

 • Kefken - Kerpe Dolayında (Kocaeli) Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Jeokimyasal Karakteristikleri
  Dağhan Çelebi Nezihi Köprübaşi
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma Kefken - Kerpe dolayında (Kandıra-Kuzeyi) yüzeylenen volkanik kayaçların jeokimyasal özelliklerini ve bölgesel jeolojisini belirlemek için yapılmıştır. Çalışma alanında bulunan en yaşlı birim Maestrihtiyen-Alt Eosen yaşlı Akveren formasyonudur. Akveren formasyonu Çangaza volkanitleri ve Sermi kireçtaşlarından oluşmaktadır. Sermi kireçtaşları üzerine açısal uyumsuzlukla Alt - Orta Eosen yaşlı Çaycuma formasyonu gelmektedir. Çaycuma formasyonu Kumtaşı, kiltaşı, silttaşı ardalanmasıyla temsil edilmektedir. Çangaza volkanitlerine ait kayaç örnekleri üzerinde yapılan petrografik ve petrolojik çalışmalar sonucunda volkaniklerin andezit ve bazaltik andezit bileşimlere sahip oldukları görülmüştür. Volkanitlere ait 22 örneğin jeokimyasal analizleri yaptırılmış (ALS Chemex Analytical Lab. Ltd`de) ve iz elementlerin ayırtman karakteristikleri çalışma alanı içindeki volkanik kayaçların hafif kalk-alkali özellikli Ada Yayı-Toleyitik (IAT) karakterde oldukları ve metasomatize mantonun levha yitimi sırasında kısmi ergimesi sonucu oluştukları belirlenmiştir.

 • Andezit

 • Bazaltik Andezit

 • Kefken

 • Kerpe


 • Çelebi, D , Köprübaşı, N . (2007). Kefken - Kerpe dolayında (Kocaeli) yüzeyleyen volkanik kayaçların jeokimyasal karakteristikleri / Geochemical charcteristics of volcanic rocks around the Kefken-Kerpe area (Kocaeli) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (1) , 17-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28419/302610

 • Adilcevaz Kireçtaşının (Van Gölü Kuzeyi) Mikrofasiyes Özellikleri
  Çetin Yeşilova Türker Yakupoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Van Gölü kuzeyinde yüzeyleyen Alt Miyosen (Burdigaliyen) zaman aralığında çökelmiş Adilcevaz kireçtaşmm sedimantolojik özellikleri mikrofasiyes analizlerine dayalı olarak belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında çalışma alanının Alt Miyosen paleo coğrafyasma da bir yaklaşım sağlanmıştır. İnceleme alanında yapılan arazi çalışmalan sonrası gerçekleştirilen laboratuar çalışmalan sonucunda, Adilcevaz kireçtaşı 6 mikrofasiyese aynlmıştır. Bu mikrofasiyesler şunlardır;1 - Kırmızı algli, iri bentonik foraminiferli vaketaşı-istiftaşı mikrofasiyesi.2- Kırmızı algli, Bryozoa`lı bağlamtaşı mikrofasiyesi.3- Kırmızı algli, Mercan`lı bağlamtaşı mikrofasiyesi.4- Kırmızı algli, iri bentonik foraminiferli kireç çakıhtaşı mikrofasiyesi.5- Globigerinoidae`lı vaketaşı-istiftaşı mikrofasiyesi.6- Kırmızı algli, Lepidocyclina lı vaketası mikrofasiyesi.Belirlenen bu mikrofasiyeslerle Adilcevaz kireçtaşmm paleocoğrafik evrimine ışık tutulmaya çalışılmıştır. Arazi gözlemleri ve mikrofasiyes incelemelerindeki bulgular; Adilcevaz kireçtaşmm, kırmızı alglerin yayılım gösterdiği bir karbonat şelfinde oluştuğunu göstermektedir.

 • Adilcevaz kireçtaşı

 • Doğu Anadolu

 • Mikrofasiyes analizi


 • Yeşilova, Ç , Yakupoğlu, T . (2007). Adilcevaz kireçtaşının (Van Gölü Kuzeyi) mikrofasiyes özellikleri / Microfacies properties of Adilcevaz limestone (North of Lake Van) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (1) , 27-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28419/302611

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Bir Bölgenin Morfo-Tektonik Karakteristiklerinin ve Gerilme Durumunun Belirlenmesi: Kuzey Anadolu Fay Zonu`nun İsmetpaşa-Gerede Kesiminden Örnek Bir Çalışma
  Niyazi Kerem Kuterdem Ramazan Kadir Dirik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki son gelişmeler ve sayısal yükseklik modellerinin popüler bir şekilde kullanımları tektonik ve morfolojik çalışmalarda sayısal arazi modellerinin kullanımına olan ilgiyi arttırmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Sayısal Yükseklik modelleri (SYM) tektonik ve morfolojik çalışmalarda, özellikle çok fazla bilgi sahibi olunamayan bölgelerin tektono-morfolojik özelliklerinin ortaya konulmasında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır Bu çalışma yeryüzü şekillerinin oluşumunda doğrultu atımlı faylanmanın etkin bir rol oynamakta olduğu ortamda meydana gelen yeryüzü şekillerinin CBS yardımıyla belirlenmesini ve analizini kapsamaktadır. Bu çalışma ile Kuzey Anadolu Fay Zonu`nun Gerede doğusu ile İsmetpaşa arasında kalan kesiminin tektono-morfolojik özellikleri CBS ve sayısal haritalama teknikleri kullanarak çalışılmıştır. Ayrıca Landsat ETM+ uydu görüntüleri ve kabartı haritaları kullanarak çizgisellik analizleri yapılmıştır. SYM kullanarak bölgede doğrultu atımlı fay sistemlerinde meydana gelişecek nehir ötelenmeleri, fay gölleri gibi oluşumlar tanımlanmış, aynı zamanda arazi gözlemleri ile elde edilen sonuçlar desteklenmiştir. Çalışmanın sonucunda CBS`nin tektono-morfoloji çalışmalarında sağladığı avantajlar ve kısıtlamalar tartışılmıştır.

 • Çizgisellik

 • Coğrafi Bilgi Sistemi

 • Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ)

 • tektonomorfoloji


 • Kuterdem, N , Dirik, K . (2007). Determination of the morphotectonic features and stress state of a region using Geographic Information Techniques: a case study from the İsmetpaşa-Gerede segment of the North Anatolian Fault . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (1) , 41-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28419/302612

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle