Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2009 NİSAN Cilt 52 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Çankırı Havzası Yoncalı Formasyonu (Orta Anadolu) Harpactocarcinid Yatağında Erken Eosen (orta-geç Küviziyen) Mollusk Birlikteliği ve Tetis Paleocoğrafyasındaki Yeri
Yavuz Okan İzzet Hoşgör
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Orta Anadolu`da Çankırı Havzası`nda ilk defa Erken Eosen (orta-geç Küviziyen) mollusk birlikteliği tanımlanmıştır. Yoncalı Formasyonu`nun orta kesimlerinden alınan mollusklardan, altı bivalv türü, dörtgastropod türü ve bir skapod türü tanımlanmıştır. Çalışılan birim harpactocarcinidler ile birlikte kumtaşı, pelajik çamurtaşı ve kireçtaşından oluşmuştur. Birimin yaşı bentik foraminiferlere dayanarak verilmiştir. Molluskların birlikte bulunduğu diğer fosil toplulukları ise bentik foraminiferler, serpulidler, tanımlanamamış ekinitler ve köpekbalığı dişleridir. Bivalv, gastropod ve skapodların dağılımları incelendiğinde, çalışma alanının paleocoğrafik yapılanmada Doğu Avrupa bölgesinin bir parçası olduğunu gösterir. Tetis Bölgesi ele alındığında Paleosen sonundan Erken Eosen`e kadar Tetis`in orta Anadolu ve Hint-Pasifik bölgesiylede bağlantılı olduğu bentik organizmaların yayılımyla ortaya çıkmaktadır. 

 • Çankırı Havzası

 • Erken Eosen

 • Mollusk

 • Paleocoğrafya

 • Türkiye


 • Okan, Y , Hoşgör, İ . (2009). Early Eocene (middle-late Cuisian) Molluscs Assemblage from the Harpactocarcinid Beds, in the Yoncalı Formation of the Çankırı Basin, Central Anatolia, and Implications for Tethys Paleogeography . Türkiye Jeoloji Bülteni , 52 (1) , 1-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28367/301611

 • Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer Kavkılarındaki Anormal Oluşumlar ve Nedenleri
  İbrahim Engin Meriç Niyazi Avşar Figen Mekik Baki Yokeş İpek F. Barut Osman Özcan Dora Fikret Suner Fulya Yücesoy Eryilmaz Mustafa Eryilmaz Feyza Dinçer Erol Kam
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ayvalık kuzeybatısında bulunan Alibey ve Maden adaları çevresinden alınmış olan 4 kora ait 91 çökel örneğinin güncel bentik foraminifer içeriğinin belirlenmesi sırasında kavkılarında morfolojik bozukluk gösteren çok sayıda Peneroplis pertusus, P. planatus, Lobatula lobatula, Ammonia compacta, A.parkinsoniana, Challengerella bradyi, Elphidium complanatum, E. crispum gibi bentik foraminifer bireylerine rastlanılmıştır. Karasal alandaki ağır metallerin denizlerdeki biotaya girdisi ve birikmesi ,sucul yaşam üzerinde çevresel risk oluşturur. 20. yüzyıl`ın özellikle ikinci yarısında gerek karasal çevreve gerekse denize atıldığı düşünülen muhtelif atıklar nedeniyle bu alanlarda mangan, kurşun ve demirgibi ağır metal bakımından bir kirlenme meydana gelmiştir. Keza maden yatağı/yataklarının çalıştırılması çevredeki foraminifer topluluğunda morfolojik açıdan anlamlı değişikliklere neden olmuştur. Varılan sonuç ise foraminifer kavkılarında gözlenen ve ekte sunulan anormalliklerin denize ulaşan ağır metallerin biyolojik etkileri ile geliştiği ve bu durumların doğal çevre kirliliğinin belirlenmesinde kullanışlı bir bio gösterici olduğudur. Araştırmanın amacı bölgede sıkça rastlanılan bu gibi morfolojik bozuklukların nedenini açıklamak ve benzer oluşumlara sebep olan diğer etkenler ile karşılaştırmaktır.

 • Alibey ve Maden adaları (Ayvalık)

 • anormal bireyler

 • bentik foraminiferler

 • radyoaktivite

 • sediment jeokimyası


 • Meriç, E , Avşar, N , Mekik, F , Yokeş, B , Barut, İ , Dora, Ö , Suner, F , Yücesoy Eryılmaz, F , Eryılmaz, M , Dinçer, F , Kam, E . (2009). Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer Kavkılarındaki Anormal Oluşumlar ve Nedenleri / Abnormal Test Formations Observed in the Benthic Foraminifers from Recent Sediments of Alibey and Maden Islands (Ayvalık-Balıkesir) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 52 (1) , 31-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28367/301615

 • Bartoniyen-Priaboniyen Yaşlı Seydiler Formasyonu`nun (Kastamonu-Kuzey Türkiye) Ostrakod Topluluğu ve Ortamsal Yorumu
  Nazan Yeşilyurt Cemal Tunoğlu İbrahim Kadri Ertekin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çalışma, yaklaşık 40 km2`lik bir alanda ve Kastamonu İli, Seydiler İlçesi kuzeyinde gerçekleşmiştir. Geniş bir yayılıma sahip olan söz konusu birim, ilk kez "Seydiler Formasyonu" olarak isimlendirilmiştir. Seydiler Formasyonu Lütesiyen yaşlı Gürleyikdere Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. Güncel ve Kuvaterner alüvyon çökellerle de uyumsuz olarak örtülür. Seydiler Formasyonu tabanda ince tabakalı kumtaşı-marn ardalanması ile başlar ve üst seviyelerde orta-kalın tabakalı koyu gri marnlarla temsil edilir. Formasyonun kalınlığı 30-215 metre arasında değişmektedir. Paleontolojik çalışmalar, 7 stratigrafik kesitten derlenen 184 örnek üzerinde yürütülmüştür. Bu çalışmalara bağlı olarak, başlıca Cytherellidae, Bairdiidae ve Krithidae familyaları olmak üzere 9 familyaya ve 11ostrakod cinsine bağlı toplam 19 tür tanımlanmıştır. Bunlardan biri "Echinocythereis anatolica n.sp." ilk kez bu çalışmada yeni tür olarak önerilmiştir. Ostrakod faunası içinde Cytherella ve Krithe cinsleriile bunlara ait türler bol ve baskındır. Tanımlanan ostrakod faunasına göre, bu formasyonun yaşı Bartoniyen-Priaboniyen`dir. Bu yaş bulgusu ayrıca planktonik foraminifer, nannoplankton vedinoflagellatlar ile de desteklenmiştir. Tüm fauna ve flora topluluğu yaşam ortamının normal tuzluluk koşullarına sahip, neritikden batiyale kadar değişebilen bir derinlikteki depolanma ortamının varlığını işaret etmektedir. 

 • Bartoniyen-Priaboniyen

 • Kastamonu

 • Seydiler Formasyonu

 • Ostrakoda

 • Türkiye


 • Yeşilyurt, N , Tunoğlu, C , Ertekin, İ . (2009). Ostracoda Assemblage and Environmental Interpretation of the Bartonian-Priabonian Seydiler Formation (Kastamonu-Northern Turkey) / Bartoniyen-Priaboniyen Yaşlı Seydiler Formasyonu’nun (Kastamonu-Kuzey Türkiye) Ostrakod Topluluğu ve Ortamsal Yorumu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 52 (1) , 85-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28367/301621

 • KB Orta Anadolu`da Geç Pliyosen-Kuvaterner Kıstırılmış Kabuksal Tektonik Kama: Anadolu Levhasının iç Deformasyonunu Üstlenen Bir Neotektonik Yapı
  Gürol Seyitoğlu Bahadir Aktuğ Levent Karadenizli Bülent Kaypak Şevket Şen Nizamettin Kazanci Veysel Işik Korhan Esat Oktay Parlak Baki Erdoğan Varol Gerçek Saraç İlker İleri
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Sağ yanal Kuzey Anadolu Fayı Zonu ve Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu tarafından yaratılan KB-GD sıkışma sonucu Çankırı havzasının batı kenarında Neo-Tetis kenet zonu tektonik kama şeklinde yeniden hareketlenmiştir. Eldivan-Elmadağ Kıstırılmış Tektonik Kaması (EKTK) adı verilen bu neotektonik yapı, bindirme faylı doğu kenarına ve normal faylı batı kenarına sahip olup, Geç Pliyosen`den beri 2.8 km`lik kısalmayı karşılamaktadır. Bu sonuç Anadolu levhasının GB`dan çekilmesi modelinden ziyade doğudan itilmesi modeli ile uyumludur. Güncel olarak aktif bir yapı olan EKTK, Orta Anadolu’nun özellikle başkent Ankara ve Çankırı`nın deprem riski değerlendirilmesinde potansiyel kaynak olarak algılanmalıdır. 

 • Neotektonik

 • Orta Anadolu

 • Küresel Konumlama Sistemi

 • Depremsellik

 • Türkiye


 • Seyitoğlu, G , Aktuğ, B , Karadenizli, L , Kaypak, B , Şen, Ş , Kazancı, N , Işık, V , Esat, K , Parlak, O , Varol, B , Saraç, G , İleri, İ . (2009). A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A Neotectonic Structure Accommodating the Internal Deformation of the Anatolian Plate / KB Orta Anadolu’da Geç Pliyosen – Kuvaterner Kıstırılmış Kabuksal Tektonik Kama: Anadolu Levhasının iç Deformasyonunu Üstlenen Bir Neotektonik Yapı . Türkiye Jeoloji Bülteni , 52 (1) , 121-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28367/301626

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle