Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2013 AĞUSTOS Cilt 56 Sayı 3
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Karaisalı Formasyonu`nun (Adana Baseni-Türkiye) Fasiyes ve Mikrofasiyes Özellikleri
Fatma Taraf Muhsin Eren Kemal Gürbüz
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bu çalışma, Neojen yaşlı Adana Baseni`nin kuzey-kuzeybatı kesimlerinde yüzeylenen Karaisalı Formasyonu (Burdigaliyen-Akitaniyen)`nun fasiyes ve mikrofasiyes özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Karaisalı Formasyonu; beyaz-krem renkli, algli, mercanlı, gastropodlu, lamelli branşlı, ekinidli, çoğunlukla masif görünümlü resifal kireçtaşlarından oluşmaktadır. İnceleme alanında, geometri, litoloji ve fosil içeriğine dayalı olarak üç fasiyes ve dokuz mikrofasiyes tanımlanmıştır. Bu fasiyes ve mikrofasiyesler; resif çekirdeği (1- mercanlı çatıtaşı mikrofasiyesi, 2- kırmızı algli- mercanlı bağtaşı/çatıtaşı mikrofasiyesi, 3- foraminiferli- alg parçalı istiftaşı/ vaketaşı mikrofasiyesi); resif önü (4- büyükbentik foraminiferli- algli istiftaşı mikrofasiyesi, 5- Operculina`lı istiftaşı mikrofasiyesi); resif gerisi (6- küçük bentik foraminiferli- algli istiftaşı mikrofasiyesi, 7- küçük bentik foraminiferli- algli vaketaşı mikrofasiyesi, 8- biyoklastlı vaketaşı/çamurtaşı mikrofasiyesi, 9- yerel kırmızı algli bağtaşı mikrofasiyesi) ortamlarını temsil etmektedir.

 • Adana Baseni

 • Karaisalı Formasyonu

 • Mikrofasiyes

 • resif

 • Tersiyer


 • Taraf, F , Eren, M , Gürbüz, K . (2013). Karaisalı Formasyonu’nun (Adana Baseni-Türkiye) Fasiyes ve Mikrofasiyes Özellikleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 56 (3) , 173-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28125/298765

 • Ağcakışla (Sivas-Şarkışla) Yöresi Alt-Orta Eosen Çökellerinin Bentik Foraminifer Biyostratigrafisi
  Fatma Selen Özce Ebru Serttaş Mansur Erdi Sürmeli Seda Eğdemir Nazire Özgen Erdem
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çalışma alanı, Orta Anadolu`nun önemli Tersiyer havzalarından biri olan Sivas Havzasının batı sınırındaki Ağcakışla (Şarkışla) yöresinde yeralmaktadır. Çalışmanın konusu olan Tokuş Formasyonu, tabanda çakıltaşları ile başlar; çakıllı kumtaşı, kaba taneli kumtaşları ile devam eder. Birim üste doğru kumlu, bol Alveolina ve Nummulites`li kireçtaşları ve bol planktonik foraminiferli marn litolojilerinden oluşmaktadır. Birim içerisinde; Alveolina minuta Checchia-Rispoli, Alveolina schwageri Checchia-Rispoli, Alveolinaseni Sirel ve Acar, Alveolina archiaci Sirel ve Acar, Alveolina cremae Checchia-Rispoli, Alveolinacremae elongata Sirel ve Acar, Alveolina tenuis Hottinger, Alveolina fusiformis Sowerby, Alveolinaaff. callosa Hottinger, Alveolina aff. colatiensis Drobne, Orbitolites complanatus Lamarck, Fabianiacassis (Oppenheim), Gyroidinella magna (Le Calvez), Sphaeorogypsina globulus (Reuss), Asterigerinarotula (Kaufmann), Lockhartia hunti Ovey, Lockhartia tipperi (Davies), Assilina exponens (Sowerby), Nummulites deshayesi D`Archiac, Nummulites aturicus (Joly ve Leymerie), Nummulites perforatus (DeMontfort) ve Discocyclina sp., gibi bentik foraminiferler tanımlanmıştır. Saptanan bu fosil topluluğuna göre birime Küviziyen-Bartoniyen yaşı verilmiş ve sığ bentik foraminifer biyozonları (SBZ) tanımlanmıştır.

 • Ağcakışla

 • Bentik Foraminifer

 • Biyostratigraf

 • Eosen

 • Sivas


 • Özce, F , Serttaş, E , Sürmeli, M , Eğdemir, S , Özgen Erdem, N . (2013). Ağcakışla (Sivas-Şarkışla) Yöresi Alt-Orta Eosen Çökellerinin Bentik Foraminifer Biyostratigrafisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 56 (3) , 189-202 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28125/298768

 • Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi
  Sema Tetiker Hüseyin Yalçin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnceleme alanı; Sivas-Ulaş yöresindeki Eosen yaşlı volkanik-volkanosedimanter birimleri kapsamaktadır. Kaleköy formasyonu Karacalar üyesini oluşturan piroklastik (tüflü kiltaşı / silttaşı / kumtaşı, kristal kültüf) ve volkanik (bazalt, bazaltik andezit, andezit) kayaçlar; volkanojenik (plajiyoklaz, ojit, hornblend,biyotit), diyajenetik (K-feldispat, karışık tabakalı klorit-smektit/C-S, klorit, smektit, analsim) ve postvolkanik (kalsit, dolomit, kuvars) mineralleri içermektedir. Bu formasyona ait Yapalı üyesinin epiklastik (şeyl, silttaşı, karbonatlı silttaşı, kumtaşı, karbonatlı kumtaşı) ve kimyasal (kireçtaşı, jips) kayaçlarında volkanojenik (plajiyoklaz), diyajenetik (K-feldispat, C-S, klorit, smektit) ve post-volkanik (kuvars, kalsit, dolomit) ve detritik (illit) mineraller gözlenmiştir. Formasyonda düşey yönde C-S ve klorit miktarı artarken, illit içeriği azalmaktadır. Optik ve elektron mikroskop ile X-ışınları verilerine göre; volkanojenik bileşenlerden bazik-ortaç bileşimli volkanik camın deniz suyu ile etkileşimi sonucu yaygın K-feldispat +C-S zonu gelişmiştir. Bu zon; Sivas havzasının Eosen dönemindeki en derin kesimlerine karşılık gelmekte olup havzanın yaklaşık kuzey kesimlerinde (Yavu yöresi) zeolit zonuna düşey olarak geçiş göstermektedir

 • C-S

 • denizel

 • kil

 • petrograf

 • piroklastik

 • volkanik


 • Tetiker, S , Yalçın, H . (2013). Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 56 (3) , 203-230 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28125/298770

 • İçtenlikli Çaba ve Bilimsel Saygınlık
  Nizamettin Kazanci
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazı çok çalışkan bir araştırıcının (İlhan Kayan) emekliliğini haber vermekte ve adına hazırlanan armağan kitabı tanıtmaktadır.

 • Kadirbilirlik

 • kitap tanıtımı


 • Kazancı, N . (2013). İçtenlikli Çaba ve Bilimsel Saygınlık . Türkiye Jeoloji Bülteni , 56 (3) , 231-236 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28125/298773

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle