Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2008 NİSAN Cilt 51 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Pliyosen-Pleyistosen Yaşlı İnsuyu Kireçtaşı`nın Ostrakod Faunası (Karapınar-Konya/İç Anadolu, Türkiye) ve Eski Ortamsal Yorumu
Kaan Beker Cemal Tunoğlu İbrahim Kadri Ertekin
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Çalışma alanı "Orta Anadolu Neojen Baseni" nin güney kesiminde yer almaktadır (Karapınar Kasabası kuzeyi ve Acı göl, Konya). İnsuyu Kireçtaşı birimi 100-400 m toplam kalınlığa sahip olup, kiltaşı, kumtaşı, konglomera veçört tabakalarından oluşmaktadır. İnsuyu Kireçtaşı biriminde andezitler ve piroklastik seviyeleri de vardır. Kiltaşları beyaz ve pembe renklerde olup bol miktarda ostrakod ve daha az oranda tatlı su gastrapod fosilleri içermektedir. Bu çalışmada, 8 stratigrafik kesit ölçülmüş ve bu kesitlerden 160 örnek toplanmıştır. Ancak sadece kireçtaşları ostrakod fosili içermektedir. Sonuç olarak, toplam 16 ostrakod taksonu (11 bilinen ve 5isimlendirmeye açık) ayırtlanmıştır. Bunlar: Cyprideis pannonica, C. torosa, Ilyocypris gibba, I. bradyi, Candonaneglecta, C. candida, C. altoides, C. decimai, Pseudocandona compressa, Heterocypris salina, Zonocyprismembranea, Ilyocypris Candona Candona , Pseudocandona . and Cypridopsis taksonlarıdır. Ostrakod topluluğuna göre birimin yaşı Pliyosen-Erken Pleyistosen olarak belirlenmiştir. Bu fauna topluluğu tatlısu (laküstrin) ortamına özgüdür.

 • Tatlı su ostrakodları

 • İnsuyu Kireçtaşı birimi

 • Pliyosen-Erken Pleyistosen

 • sistematik

 • Türkiye


 • Beker, K , Tunoğlu, C , Ertekin, İ . (2008). Pliocene-Lower Pleistocene Ostracoda Fauna from İnsuyu Limestone (Karapınar-Konya/Central Turkey) and its Paleoenvironmental Implications / Pliyosen-Pleyistosen Yaşlı İnsuyu Kireçtaşı`nın Ostrakod Faunası (Karapınar-Konya/İç Anadolu, Türkiye) ve Eski Ortamsal Yorumu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 51 (1) , 1-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28396/301677

 • Aydıncık (Mersin) Yöresi Alt Liyas Dolomitlerinin Endüstriyel Hammadde Potansiyeli
  Muhsin Eren Meryem Y. Kaplan Selahattin Kadir
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma Aydıncık (Mersin) yöresi Alt Liyas dolomitlerinin (Cehennemdere Formasyonu, Dibekli Üyesi) endüstriyel hammadde potansiyelinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Alt Liyas dolomitlerinin özellikleri Pirencik Tepe, Erenler Tepe ve Soğuksu yöresinden alınan ölçülü stratigrafik kesitlere dayandırılmıştır. Dolomit örneklerinin mineralojik ve kimyasal bileşimleri petrografik, X-ışını difraksiyonu (XRD) ve ICP-ES analizleriyle belirlenmiştir. Petrografik analizler üç tip dolomitin varlığını ortaya koymaktadır. Bunlar; (1) çok ince ve ince kristalli dolomitler (T1; hakim boyut 13-26 m), (2) iri kristalli dolomitler (T2; hakim boyut 65-130 m) ve (3)dolomit çimento (T3). Bunlar arasında T1 ve T2-tip dolomitler yaygındır ve endüstriyel hammadde yönünden öneme sahiptir. XRD analizleri örneklerin çoğunlukla dolomit, ikincil olarak kalsit ve tali olarak kuvars mineralleri içerdiğini gösterir. ICP-ES analizleri birinci tip dolomitlerin (T1) ortalama % 20.76 MgO, % 31.10CaO, % 1.59 SiO + Al O ve ikinci tip dolomitlerin (T2) % 21.44 MgO, % 31.42 CaO ve % 0.63 SiO +Al O içerdiğini gösterir. Bu veriler Alt Liyas dolomitlerinin endüstride hammadde olarak kullanılabilirliğini göstermektedir.

 • Aydıncık

 • Alt Liyas

 • Dolomit

 • Endüstriyel Hammadde


 • Eren, M , Kaplan, M , Kadir, S . (2008). Aydıncık (Mersin) Yöresi Alt Liyas Dolomitlerinin Endüstriyel Hammadde Potansiyeli / The Industrial Raw Material Potential of Lower Liassic Dolomites in the Aydıncık (Mersin) Area . Türkiye Jeoloji Bülteni , 51 (1) , 33-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28396/302536

 • Doğu Anadolu Fay Zonu Üzerinde Yer Alan Gölbaşı (Adıyaman) Yerleşim Alanındaki Zeminlerin Jeoteknik Özellikleri ve Değerlendirilmesi
  Bülent Akil Kemal Akpinar Candan Üçkardeşler Ali Hakan Araz Murat Sağlam Buket Yararbaş Ecemiş Şeyma Belma Uran
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Gölbaşı (Adıyaman) ilçesi yerleşim alanı, Doğu Anadolu Fay Zon`u (DAFZ) üzerinde yer almaktadır. Yoğun yerleşme ve DAFZ`u nedeniyle, deprem riski altında olan ilçenin, zemin özelliklerinin yapılaşmaya uygunluk açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Yeni yapılaşmaların planlandığı sahalardaki zemin özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bu çalışmada, Gölbaşı (Adıyaman) ilçesi sınırları içinde, yerleşim açısından sakıncalı olarak görülen alanların jeolojik-jeotektonik özellikleri incelenmiştir. Çalışma alanında yapılan jeoteknik sondaj, jeofizik ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak, Gölbaşı(Adıyaman) ilçesi yerleşim alanını oluşturan alüvyon ve bataklık zeminlerinin yerleşime uygunluğu değerlendirilmiştir. Tüm bu verilerin sonucunda, Gölbaşı (Adıyaman) Belediyesi imar sınırları içerisinde kalan alan, yerleşime uygunluk açısından iki ayrı mühendislik önlemleri alınması zorunlu alanlara ayrılmıştır. Bunlar: Alüvyon çökellerin gözlendiği alanlar (ÖA1) ve bataklık alanlardan (ÖA2) oluşmaktadır. 

 • DoğuAnadolu Fay Zonu (DAFZ)

 • jeoteknik

 • alüvyon


 • Akıl, B , Akpınar, K , Üçkardeşler, C , Araz, H , Sağlam, M , Uran, Ş . (2008). Doğu Anadolu Fay Zonu Üzerinde Yer Alan Gölbaşı (Adıyaman) Yerleşim Alanındaki Zeminlerin Jeoteknik Özellikleri ve Değerlendirilmesi / Evaluation of Settlement Suitability of Gölbaşı (Adıyaman) Town, located on the East Anatolian Fault Zone . Türkiye Jeoloji Bülteni , 51 (1) , 43-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28396/302543

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle