Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1972 AĞUSTOS Cilt 15 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Orhaneli Granodiyoritik Kütlesinin Radyometrik Yaşı
Gürol Ataman
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Orhaneli granodiyoritinin yaşı üzerinde yapılan bu ön çalışmada 50M.Y. lık bir yaş, dört arazi örneğinden elde edilmiş altı laboratuvar örneği üzerinde, Rb-Sr metodu kullanarak ölçülmüştü. Bulunan yaş her ne kadar bazı saha jeologlarının ileri sürdüğü yaş ile çakışmakdaysa da (Tersiyer),diğer bir grup araştırıcının bu bölgeye ait kranostratigrafik sonuçlarından farklıdır. (Paleozoyik).50 M.Y. Iık yaşın bir intrüzyon olayını mı (birincil), yoksa paleozoyik yaşlı bir kütlenin gençleşme yaşının (ikincil) ifade ettiği kesinlikle saptanamamıştır. Ancak Orhaneli kütlesinin 50 M.Y. evvel çok önemli bir olaya veya olay dizisine (plütonizma, metamorfizma, şiddetli tektonizma) maruz kaldığı kesinlikle söylenebilir. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için arazi çalışmalarımız devam etmektedir

 • Orhaneli granodiyoriti

 • intrüzyon

 • radyometrik yaş

 • Aygen, T., 1956, Balya bölgesi jeolojisinin incelenmesi: M.T.A. Ens. Neş. D. 11.

 • Okay, A.C. 1948, Orhaneli bölgesi, Mustafa Kemalpaşa bölgesi, Çataldağ bölgesine ait izahname 54/2, 54/1, 53/2 paftaları: M.T.A. Rap. No, 2215.

 • Holzer, H., 1954, Beyce 54/4 ve Simav 71/1 paftalarının jeolojik löveleri raporu, M.T.A. Rap. No. 2366 (neşredilmemiştir).

 • Kaaden, G. van der, 1958 ,Saadet-Mesruriye-Safa-Durabey-Domaniç-Tiraz-Saadet köyleri arasındaki sahanın W-Zn-Cu ve Uludağ silsilesi; Orhaneli ve M. Kemalpaşa güneyinde W prospeksiyonu ile bölgenin jeolojik durumu ve evalüasyonu: M.T.A. Rap. No. 2645.

 • Kaaden, G. van der,1959, Anadolunun Kuzeybatısında yer alan metamorfik olaylarla magmatik faaliyetler arasındaki yaş münasebetleri: M.T.A. Bült., 52, 15-34.

 • Kalafatçıoğlu, A., 1964, Balıkesir-Kütahya arasındaki bölgenin jeolojisi Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, IX: 46-62.

 • Vachette, M., Blanc, P. veDubertret, L., 1968, Determination de l’age d`une granodiorite d`Orhaneli, au Sud de Bursa (Anatolie); sa signification regionale: C. Rend. Ac. Sc. T. 267, Serie D. 927-930.


 • Ataman, G. (1972). Orhaneli Granodiyoritik Kütlesinin Radyometrik Yaşı . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (2) , 125-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55979/767582

 • Eğrigöz Masifi Çevresi Migmatitlerinde Ortoklas-Mikroklin Transformasyonu
  Osman Özcan Dora
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Eğrigöz Masifi çevresindeki rejyonal metamorfizmanın mineral fasiyesleri incelenmiş ve metamorfizmanın migmatizasyon safhasına kadar yükseldiği saptanmıştır. Migmatitlere geçişte kordierit ve sillimanit indeks minerallerinin ortaya çıkması, rejyonal metamorfizmanın Barrovian ile Abukuma tipi arasında yer aldığını ispatlamaktadır. Bölgeye ait mevcut radyoaktif yaş tayinleri ve Menderes Masifinin diğer kesimlerinden elde edilen verilerle yapılan kıyaslamalar sonucu, migmatizasyona kadar ulaşan yüksek dereceli metamorfizmanın post liasik, erken alpin orojenik fazında vuku bulduğu, ancak anateksitik orijinli Eğrigöz Masifinin üst Kretase sonrası örtü tabakaları içine sokulduğu gösterilmiştir. En yüksek dereceli metamorfik zondan alınan ve ağır sıvılarla zenginleştirilerek röntgenografik ölçü yapılan K-feldispatların, 1den 10 kadar numaralanmış yüksek sanidin-maksimum mikroklin tablosunda 4. sırada yer aldıkları bulunmuş ve Or60Mi40 oranına uyan bir kafes strüktürü gösterdikleri saptanmıştır. Bulunan değerler deneysel incelemelerle hazırlanmış diyagramlara tatbik edildiğinde, 500-550°C lik bir transformasyon sıcaklığına ulaşılmaktadır. Bu değerler yüksek dereceli metamorfizma için zorunlu olan 680-700°C lik migmatizasyon sıcaklığının çok altındadır. Bundan dolayı Eğrigöz Bölgesi için şu: iki alternatif fikri ileri sürmek mümkündür:

  1. Son metamorfizmadan bu yana K-feldispatların Al-Si dizilmelerinde yüksek düzene doğru bir gidiş vardır; yani triklinite dereceleri artmaktadır.

  2. Son metamorfizmada bölge ancak 500-550°C lik bir ısınmaya maruz kalmıştır. Jeolojik olaylar dizisi ışığında ikinci yaklaşım mantığa daha yakındır. Kretase-Tersiyer sınırında vuku bulan masiflerin yükselmesinde, bölgenin ancak 500-550°C ye kadar ısınmış ve K-feldispatlarda saptanan Al-Si düzeni artışının (ortoklas-mikroklin transformasyonu) meydana gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

 • Ortoklas-Mikroklin Transformasyonu

 • Migmatit

 • Eğrigöz Masif

 • Başarır, E., 1970 : Bafa Gölü doğusunda kalan Menderes Masifi güney kanadının Jeolojisi ve petrografisi.—Scien. Rep. of. Fac. of scien, Ege Univ, No: 102, İzmir.

 • Brinkmann, R., 1966 : Geotektonische Gliederung von Westanatolien.—N. Jb. Geol Pal. Mh. 603-618, 6 Abb.

 • Brinkmann, R., 1967 : Die Südflanke des Menderes-Massivs bei Milas, Bodrum und Ören.—Scien. Rep. of Fac. of Scien., Ege Univ., No: 43, Izmir.

 • Brinkmann, R., 1971 : Das kristalline Grundgebirge von Anatolien.—Geol. Rundschau, Bd. 60, 886-899.

 • Bürküt, Y., 1966 : Kuzeybatı Anadolu’da yer alan plütonların mukayeseli jenetik etüdü.—İ.T.Ü. Maden Fak. Yayını, İstanbul.

 • Deer, W.A., R.A. Howie, and J. Zussman, 1966 ; An introduction to the rock forming minerals.—London: Longmans.

 • Dora, Ö.O., 1969 : Petrologische und metallogenetische Untersuchungen im Granitmassiv von Karakoca.—Bull, of the Min. Res. and Expl. Inst, of Turkey, No: 73, .10-26.

 • Dora, Ö.O.,1971 : Kontakt-metasomatik ve hidrotermal çinkoblend yatakları ile bağıntılı olarak Fe-Zn-S sisteminin mineralojik incelenmesi.— Scien. Rep. of Fac. of Scien., Ege Univ. No: 122.

 • Goldsmith. R.J. and Laves, F., 1954 : The microcline-Sanidine stability relations.— Geochim et Cosmochim. Acta, V-5, 1-19.

 • Guidotti, C.V., 1963 ; Metamorphism of the pelitic schists in Bryan Font Quadrangle,. Maine.—Am. Mineralogist 48, 991-1023.

 • Holzer, H., 1954 : Beyce 54/4 ve Simav 71/2. paftalarının jeolojik löveleri raporu.— M.T.A. Rap. No: 2366 (Yayınlanmamış), Ankara.

 • İzdar, E., 1971 : Introduction to geology and metamorphism of the Menderes Massiv of western Turkey.—Geology and History of Turkey, Ed. Angus S. Campbell, Pet. expl. Soc. of Libya, 495-500.

 • Kaya, O., 1972 : Tavşanlı yöresi ofiolit sorununun ana çizgileri.— Bull. of. the geol. Soc. of Turkey. V XV, No: 1, 26-108.

 • Laves, F. and Viswanathan, K., 1967 : Relations between the optic axial angle and triclinicity of potash feldspars, and their significance for the definition of «stable» and «unstable» states of alkali feldspars.— Schweiz. Min. Petrogr. Mitt, t, 47, 147-161.

 • Marmo, V., Hytönen. K., and Vorma, A., 1963 : On the occurrence of potash feldspars of inferior triclinicity within the Precambrian rocks in Finland. Compt. Rend. Soc. Geol. Finlande, 221: 34.

 • Okrusch, M., 1969 Die Gneishornfelse um Steinach in der Oberfalz. Eine Phasenpetrologische Analyse.—Beitrage zur Mineralogise und Petrologie, V. 22, No: 1, 32-72.

 • Orville, M.P., 1963 : Alkali ion exchange between vapor and feldspar phases — Am Journal of science, V. 261, 201-237.

 • Orville, M.P., 1967 : Unit-cell parameters of the microcline-low albite and thesanidine-high albite solid solution series.—The Am. Mineralogist, V. 52. No: 1-2, 55-86.

 • Öztunalı, Ö., 1965 : Petrographie und Entstehung der Uraniumvorkommen der Umgebung von Demirtepe-Çavdar und Osmankuyu-Kısır (Çine-Massiv). —Bull. of the Min. Res. and expl. Inst, of Turkey. No, 65, 119-132.

 • Öztunalı, Ö., 1967 . Flabilitationsarbeit. (Im Druck).

 • Read, H.H., l957 ; The granit controversy. Murby, London, 430 pp.

 • Schuiling, R. D., 1958 A zirkon-study of an augengneiss in the Menderes massive, —Bull of the Min. Res. and expl. Inst of Turkey, No: 51.

 • Schuiling, R. D., 1962 : On the petrology, age and structure of the menderes migmatite complex. Bull. of the Min. Res. and exph Inst of Turkey, No: 59, 71-84.

 • Scotford, M.D., 1963 : Metasomatic augen gneiss in greenschit fasies, western Turkey., Geol. Soc. of America Bull., V, 80, 1079-1094.

 • Steiger, H.R. and S.R. Hart, 1987 : The microcline-orthoclase transtion within a contact aureole.—The Am. Mineralogist, V. 52, No: 1-2, 87- 116.

 • Tomisaka, T., 1962 ; On order-disorder transformation and stability range of microcline under high water vapour pressure —Mineralogical Journal, V. 3, No. 5-6, 261-281.

 • Wjppern, J., 1964 : Die Stellung des Menderes-Massivs in der alpidischen Gebirgs- bildung.—-Bull. of the min. ros. and expl. Inst, of Turkey, No- 62.

 • Winkler, H.G.F., 1966 : Der Prozess Anatexis: Seine Bedeutung für die Genese der Migmatite.—Tschermaks Min. u. Pet. Mitt. Bd, XI, H, 3-4 236-287.

 • Winkler, H.G.F., 1967 : Petrogenesis of metamorphic rocks—Springer-Verlag. Berlin.Heidelberg. New York.

 • Wright L.T., and D.B. Stewartr 1988 : X-Ray and optical study of alkali feldspar, I. Determination of composition and structural state from refined unitcell parameters and 2V.—The Am. Mineralogist, V. 53, No: 1-2, 38-87.

 • Wright, L.T., 1967 : The microcline-orthoclase transformation in the contact aureole of the Eldora Stock; Colorado.—The Am. Mineralogist, V. 52, Nos. 1-2, 117-137.

 • Wright, L.T., 1968 : X-Ray and optical study of alkali feldspar: II. An X-ray method for determining the composition and structural state from measurement of 2θ values for three reflections.—The Am. Mineralogist, V. 53, No: 1-2, 88-104.

 • Zeschke, G., 1953 : 1953 yaz mevsimi löveleri raporu. M.T.A. Rap. No, 2249 (Yayınlanmamış), Ankara.


 • Dora, O. Ö. (1972). (German) Orthoklas-Mikroklin Transformation in Migmatiten des Eğrigöz-Massivs . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (2) , 131-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55979/767699

 • Türkiye Mermerlerinin Fiziko-Mekanik Özellikleri ve Mermerlerin Sınıflandırılmaları Hakkında Düşünceler
  Kemal Erguvanli Erdoğan Yüzer Kemal Güleç Caner Zanbak
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`de, tarihsel devirlerden bu yana yerleşip gelişen çeşitli uygarlıklar tarafından verilen sanat yapıtlarında, mermer ve diğer renkli taşların ayrı bir yeri olmuştur. Dün ve bugün, ülkemizde kullanılan taşların yaklaşık olarak % 90’nınıAfyon ve Marmara Adasından çıkartılan, ilmi anlama uygun mermerler meydana getirmektedir. Bu gerçek göz önünde bulundurularak, İ.T.Ü. Maden Fakültesi Tatbiki Jeoloji Kürsüsünde, buralardan çıkartılan mermerlerin jeolojik ve fiziko-mekanik özeliklerini ayrıntılı olarak belirtmek amacı ile çalışmalar yapılmış ve halende bu tür araştırmalara devam edilmektedir. Arazi ve laboratuvarda yürütülen bu çalışmalarla, adı geçen mermerlerin fiziko- mekanik ve teknolojik özellikleri saptanmıştır. Ayrıca mermerlerin sınıflandırılmasında yararlanılan renk ve kullanma yeri v.b. gibi kriterlerin yanısıra, kristal boyutu, ayrışma derecesi, anizotropi gibi fonksiyonel sınıflandırma kriterleri önerilmiştir. Halen Afyon ve Marmara Adası mermeleri için ileri sürülen bu sayısal kriterlerin diğer mermer ve renkli taşlara da uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

 • mermer

 • anizotropi

 • Afyon Mermerler

 • Türkiye

 • Afyon Valiliği, 1967, Afyon İl Yıllığı. Doğan Kardeş Matbaası. İstanbul.

 • Arıkan, M. 1968, Mermer ve Mermercilik. Ankara Basımevi, Ankara.

 • ASTM 1961, Standard Methods of Tests for Exterior and Interior Building Marble. ASTM Committe C-18. Philadelphia.

 • Bain, G.W. 1941, Measuring Grain Boundries in Crystalline Rocks. The Jour. of Geology Vol. XLIX, No: 2, pp. 199-206 Nevalank.

 • Bowles, O. 1968, Marble. Bureau of Mines Inf. Circ. 7829. Denver. U.S.A.

 • Cheung, Y.K. - STAGG, K.G.- ZIENKIEWICZ, O.C, 1966, Stresses in Anisotropic Media with Particular Reference to Problems of Rock Mechanics. Jour. of Strain Analysis. Vol. 1, No: 2, pp. 172-182.

 • Chilingar, G.W. -BISSELL, H.J. -FAIRBRIDGE, R.W. 1967, Carbonate Rocks. Physical and Chemical Properties, Part A and Part B. Elsevier Comp. Amsterdam

 • Donath, F.A. 1964, Strength Variation and Deformational Behavior in Anisotropic Rock- State of Stress in the Earth’s Crust. Elsevier Pub. Co. pp. 281-300, Amsterdam.

 • Grigg, D.T. 1951, Deformation of Yule Marble. Part: I. Effects at 150°C. Bull, Geol. Soc. Am. Vol: 62. pp.

 • Mc. Williams, J.R. 1966, The Role of Microstructure in the Physical Properties of Rocks. Twin Cities Mining Res. Center. Paper No: 102, Minneapolis, Minnesota.

 • M.T.A. 1961, Exterior Marble. Marble Institute of America, New York.

 • M.T.A. 1964, American Standarts Specifications for Interior Marble. Marble Institute of America New York.

 • Ramez, M.R.H. -MURREL, S.A.F, 1964, A Petrofabric Analysis of Carrara Marble. Int. Jour. Rock. Mech. Mining Sci, Vol: 1, Pergamon Press.

 • Sayar, M. -Erguvanlı, K, 1962, Türkiye Mermerleri ve İnşaat Taşları. İ.T.Ü, Yayını. Kağıt ve Basım İşleri A.Ş. İstanbul.

 • Yalman, B. 1969, Afyon Mermerlerinin Arkeolojik Araştırılması (Afyon Müzesinde Yayınlanmamış Rapor).

 • Yüzer, E. 1971, Marmara Adası Mermerlerinin Mühendislik Jeolojisi ve Anizotropik Özelliklerinin Araştırılması. Doçentlik Tezi. (İ.T.Ü. Maden Fakültesi Ofset Atölyesi).

 • M.T.A. 1966, Türkiye Mermer Envanteri. M.T.A. Enstitüsü Yayını, No: 134 Ankara.

 • T.S.E. 1969, Doğal Yapı Taşlan Muayene ve Deney Esasları Türk Standartları. (TS 699), UDK 691.2. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

 • T.T.S.O.B. 1961, Türkiye Mermerleri, T. Ticaret ve Sanayii O. Birl. Yayını Ankara.


 • Erguvanlı, K. , Yüzer, E. , Güleç, K. & Zanbak, C. (1972). Türkiye Mermerlerinin Fiziko-Mekanik Özellikleri ve Mermerlerin Sınıflandırılmaları Hakkında Düşünceler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (2) , 153-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55979/767705

 • Mermerlerin Ayrışma Derecesi İle Fiziko-Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkiler
  Kemal Güleç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazıda Ayrışma derecesinin Fiziksel ve Mekanik Özeliklere olanetkisi araştırılmıştır. Yapılan araştırmada, ocaklardan alınan sağlam mermerler laboratuvarda ayrıştırılmıştır. Deneyler sırasında, ayrışmış ve ayrışmamış mermerin ağırlıkça su emme miktarı % cinsinden saptanmış (Wn,Wo) ve bunlarla ayrışma derecesi (Dw ) aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

  Dw = Wn-Wo / Wo

  Deneyler sonunda ayrışma derecesinin artması ile su emme; porozite vebirim hacmin yükseldiği; basınç direnci ve birim hacim ağırlığının azaldığıgörülmüştür. 

 • Mermerlerin ayrışma derecesi

 • Mühendislik Jeolojisi

 • Hızlandırılmış Ayrışma Deneyleri

 • Güleç, K., 1970 - Taşların ayrışması ve ayrışmanın ölçülmesi: Madencilik dergisi, C: 9, sayı: 10, Mad. Müh. Oda.,Yay. Ankara.

 • Hamrol, A., 1961 - Quantitative classification of the weathering and weatherability of rocks: 5, Int. Conf. on soil Mech. and Found. Eng. Paris.

 • Iliev, I.G., 1966- An attempt to estimate the degree of weathering of intrusive rocks from their physico - mechanical properties: I. Int. Cong. of Rock Mech. Proceed. Lisboa.

 • Kessler, D.W., 1949 -A new durability test for marble; ASTM Bull.

 • Kossev, N.W., 1970 -Corrélations entre les caractéristiques physiques et mécaniques de certains roches, ayant égard au degréde l`altération des roches: Pro. of the sec. Cong. of Int. Rock Mech. Beograd.

 • Özuygur, M., 1963 - Ayrışma ve toprak teşekkülü: Umumi Jeoloji II. İTÜ yayını, İstanbul.

 • Ollier, C., 1965 - Weathering: Ollier and boy, Edinburg.

 • Richordson, B.A., 1971 -Chosing stone for the minster: Stone Industries. March-April, London.

 • Schaffer, R.J., 1955 -The weathering, preservation and restoration of stone building. London.

 • Winkler, E.M., 1966 -Important agent of weathering for building and monumental stone. Engineering Geol. Vol: 1 (5).


 • Güleç, K. (1972). Mermerlerin Ayrışma Derecesi İle Fiziko -Mekanik Özelikleri Arasındaki İlişkiler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (2) , 171-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55979/767712

 • Ankara Yahşıhan Bölgesinde Üst Kretase-Alt Tersiyer İstifinin Stratigrafisi
  Teoman Nuriddin Norman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Üst Kretase-Alt Tersiyer boyunca sahanın batı kısımlarında türbid akıntılar, olistostromlar ve sualtı heyelanlarının faal olduğu devamlı bir sedimentasyon (3200 m) yer alırken, doğu kısımlarında çoğunluğu bazik denizaltı lav ve tüflerinden. ibaret bir formasyona Paleosen`de bir plütonun yerleştiği, sahanın yükselerek aşındığı, aşınma yüzeyi üzerinde Paleosen sonlarına doğru bir transgresyonun başladığı: görülmektedir. Neritik velitoral malzemenin (700 m) oluşumundan sonra Eosen sonlarına doğru bütün sahada bir regresyon görülmekte, kırmızı rudit, arenit, lütit, beyaz lagüner kalker ve jipsler teşekkül etmektedir. Neojen yaşlı yatay konumlu klastikler, kıvrılmış, yükselmiş ve aşınmış olan Üst Kretase - Alt Tersiyer yaşlı sedimentler üzerinde açısal bir diskordansla durmaktadır.

 • türbid akıntı

 • olistostrom

 • transgresyon

 • regresyon

 • Ankara Yahşıhan Bölgesi

 • Abbate, E., Bortolotti, V. ve Passerini, P., 1970 Olistostromes and olistoliths: Sedimentary Geology, 4, s. 521-558.

 • Arni, P., 1942, Anadolu ofiolitlerinin yaşlarına mütedair malümat; M.T.A. Enstitüsü Dergisi, 3/28, s. 472-488.

 • Ayan, M. 1959, Contribution a I’étude petrographique de la région située au nord- est de Kaman (Turquie). (Tez, Nancy): M.T.A. Enstitüsü Yayınları no. 115.

 • Bailey, E.B. ve Mc Sallien, W.C. 1950, Ankara Melanjı ve Anadolu Şaryajı M.T.A. Enstitüsü Dergisi, 40, s. 12-22.

 • Baykal, F. 1943, Kırıkkale-Kalecik ve Keskin-Balâ Mıntıkalarındaki Jeolojik Etüdler. M.T.A. Enstitüsü Derleme Raporu, no. 1448.

 • Blumenthal, M., 1948, Bolu civarı ile Aşağı Kızılırmak mecrası arasındaki Kuzey Anadolu silsilelerinin jeolojisi: M.T.A. yayınları, Seri B, no. 13 Ankara.

 • Boccaletti, M. ve Bortolotti, V. Sağrı, M. 1966, Richerche sulle ofioliti delte Catene- Alpine: 1 — Osservazioni sull’Ankara Mélange nella zona di Ankara.. Boll. Soc. Geol. It., 85, s. 485-508.

 • Bouma, A.H., ve Brouwer, A. 1964, Turbidites Elsevier, Amsterdam, 254 s.

 • Brinkmann, R., 1968, Einige geologische Leitlinien von Anatolien: Geol, et Palaont., 2, s. 111-119, Marburg.

 • Buchardt, W.S., 1958, Orta Anadolu’da 1:100:000 ölçekli Jeolojik Harita çalışmaları hakkında rapor: (Çeviren: Z. Bengi). M.T.A. Derleme Raporu, no. 2675.

 • Chaput, E., 1936, Türkiye’de Jeolojik ve Jeomorfolojik tetkik seyahatları (Çeviren: A. Tanoğlu, 1947): İstanbul Üniversitesi Yayınlarından, no. 324.

 • Dobkins, J.E., ve Folk, R.L. 1970, Shape development on Tahiti-Nui: Jour. Sed. Pet., 40, s. 1167-1203.

 • Dott, Jr. R.H., 1963, Dynamics of subaquaeous gravity-depositional processes: Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 47, 104-128.

 • Dzulynski, S., ve Walton E.K 1965, Sedimentary features of flysch and greywackes: Developments in sedimentology, no. 7, Elsevier, Amsterdam, 274 s.

 • Egeran, E.N. ve Lahn, E. 1948, Türkiye Jeolojisi Ankara, 190 s.

 • Egeran, E.N. ve Lahn, E. 1951, Kuzey ve Orta Anadolu’nun tektonik durumu hakkında not: M.T.A. Enstitüsü Dergisi, no. 41, s. 23-27.

 • Erk, A.S., 1957, Ankara civarı petrol ihtimalleri: M.TA. Enstitüsü Raporu, no. 2608 (Yayınlanmamış).

 • Erol, O., 1954, Ankara civarının jeolojisi hakkında rapor, M.T.A. Enstitüsü Raporu, no. 2491.

 • Erol, O., 1955, Kalecik-Hasayaz-Termeçay civarı jeolojisi hakkında rapor: M.T.A. Derleme Raporu, no. 2310.

 • Erol, O., 1956, Ankara güneydoğusundaki Elma Dağı ve çevresinin jeolojisi ve jeomorfolojisi üzerine bir araştırma:

 • Erol, O., 1958, 41/3, 41/4, 42/3, 42/4, 43/3 numaralı paftalar sahasının jeolojik revizyon ve korelasyonu hakkında rapor: M.T.A. Derleme Raporu, no.

 • Erol, O., 1961, Ankara bölgesinin tektonik gelişmesi: T.J.K. Bülteni, 7, s. 57-85.

 • Erol, O., 1938, Ankara çevresinde Paleozoik arazisinin bölümleri ve Paleozoik-Mesozoik sınırı hakkında: TJ.K. Bülteni, 9, s. 1-20.

 • Erol, O., 1969, Tuzgölü havzasının jeoloji ve jeomorfolojisi: T.B.T.A.K. Raporu (Yayınlanmamıştır),

 • Fiske, R.S. ve Matsuda, T., 1934, Submarine equivalents of ash flows in Tokiwa Formation, Japan: Amer. Jour. Sci., 232, s. 76-106.

 • Folk, R.L., 1968, Petrology of Sedimentary rocks: Hemphill`s. Austin. Texas. 170 s.

 • Gansser, A., 1959, Ausseralpine Ophioloth probleme: Ecl. Geol. Helv., 52, s. 659-680.

 • Gökçen, S.L., 1971, Keşan bölgesi türbiditlerinde siklik sedimentasyon: Hacettepe Fen ve Müh. Bil. Derg., 1, s. 26-40.

 • Hendry, H.E., 1972, Breccias deposits by mass flow in the Breccia Nappe of the French pre-Alps: Sedimentology, 18, s- 227-292.

 • Ketin, İ., 1954, Yozgat Bölgesinin jeolojik lövesi hakkında memuar; M.T.A. Enstitüsü Derleme Rapor, no. 2141.

 • Ketin, İ., 1955, Yozgat Bölgesinin Jeolojisi ve Orta Anadolu Masifinin Tektonik Durumu: T.J.K. Bülteni, 6, s. 1-28.

 • Ketin, İ., 1959, Türkiye’nin orojenik gelişmesi: M.T.A. Enstitüsü Dergisi, 53, s. 78-86.

 • Ketin, İ., 1961, Türkiye’de magmatik faaliyet; TJ.K. Bülteni, 7, s. 1—15.

 • Ketin, İ., 1963, Türkiye Jeoloji Haritası (1:500.000), Kayseri izahnamesi: M.T.A. Yayınlarından, Ankara.

 • Ketin, İ.,1966, Anadolu’nun tektonik birlikleri-: MT.A. Enstitüsü Dergisi, 66 s. 20-34.

 • Kuenen, PH.H., 1967, Emplacement of flysch-type sand beds: Sedimentology, 9, s. 203-243.

 • Lahn, E., 1949, Orta Anadolu`nun Jeolojisi Hakkında: TJ.K. Bülteni, 2, 90- 107.

 • Lokman, K. ve Lahn, E. 1946, Haymana bölgesi jeolojisi: M.T.A. Enstitüsü Dergisi, 2/36, s. 292-299.

 • Maucher, A., 1937, Ankara vilayetinin Keskin kazasında Hüseyinbeyobası mevkiinde molibdenit ve povelit zuhuru: M.T.A. Derleme Rap. no. 635 (Yayınlanmamıştır).

 • Middleton, G.V., 1966, Experiments on density and turbidity currents, I. Motion of the head: Canadian Jour. Earth Sci., 3, s. 523-546.

 • Mitchell, A.H.G. and Reading, H.G. 1969, Continental margins, geosynclines and ocean floor spreading: Jour. Geol., 77, s. 629-646.

 • Mitchell, A.H.G., 1970, Fades of an early Miocene volcanic arc, Malekula Island, New Hebridies: Sedimentology, 14, s. 201-243.

 • Natland, M.L., ve Kuenen, PH.H. 1951, Sedimentary history of the Ventura Basin California, and the action of turbidity currents. Soc. Econ. Paleon. Min. Spec. Publ. no. 2, s, 76-107.

 • Norman, T., 1972, Ankara doğusunda Yahşıhan bölgesinde Üst Kretase - Alt Tersiyer yaşlı Arazinin Jeolojisi (Tez): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Müh. Bl. Ankara.

 • Pettijohn, FJ., 1957( Sedimentary Rocks: Harper, New York, 689 s.

 • Pettijohn, F.J., Potter, P.E. ve Siever, R. 1972, Sand and Sandstone: Springer-Verlag, Berlin, 600 s.

 • Reckamp, J.U., 1959, Preliminary report on the petroleum possibilities of the Çankırı licenses: AR/TGO/II/471-472 Petrol Dairesi Teknik Arşivi.

 • Reckamp, J.U., Özbey, S. 1960, Supplementary Report on the Petroleum possibilities of the Çankırı Area: AR/TGO/II/471-472 Petrol Dairesi Teknik Arşivi.

 • Rich, J.L., 1951, Three critical environments of deposition and criteria for recognition of rocks deposited in each of them: Geol. Soc. Amer. Bull., 62, s. 1-20.

 • Rigo de Righi, M. ve Cortesini, A. 1960, Regional studies. Central Anatolia Basin. Progress Report. 1 — Stratigraphy, 2 — Structure. Petrol Dairesi T.A. Turkish Gulf Oil Co. 11/11-12 (Yayınlanmamıştır).

 • Rigo de Righi, M. ve Cortesini, A. 1964, Gravity tectonics in foothills structure belt of SE Turkey: A.A.P.G., 48, s. 1911-1937.

 • Schmidt, G.C., I960, Geological evaluation of the licences 360-363 and 365-367, District II: Petrol Dairesi, Ankara (Yayınlanmamıştır).

 • Stchepinsky, V., 1942, Bursa ile Tercan arasındaki bölgenin mukayeseli stratigrafisi M.T.A., Enstitüsü Dergisi. 2/27, s. 290-321.

 • Walker, R.G., 1967, Turbidite sedimentary structures and their relationship to proximal and distal depositional environments: Jour. Sed. Pet., 37, s. 25-43.

 • Walker, R.G., 1970, Review of the geometry and facies organisation of turbidites and turbidite-bearing basins: Geol Assoc. Canada, Spec, paper no. 7, s. 219-251.

 • Yücel, T., 1953, Kızılırmak-Yeşilırmak arasında kalan bölgenin jeolojisi hakkında rapor; M.T.A. Derleme Raporu, no. 2001.

 • Yücel, T., 1954, Deveci dağları-Kalecik arasında Kuzey Anadolu dağlan ile Iç Anadolu intikal alanının jeolojisine dair rapor: M.T.A. Derleme raporu, no. 2295.

 • Yüksel, S., 1970, Etude Géologique de la Region D`Haymana (Turquie Centrale). Thèse. Faculté des Sciences de L`université de Nancy, France.


 • Norman, T. (1972). Ankara Yahşıhan Bölgesinde Üst Kretase - Alt Tersiyer İstifinin Stratigrafisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (2) , 180-276 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55979/767726

 • Paleosen`de Fabularia ve Kathina`ya Ait Yeni Türlerin Etüdü
  Ercüment Sirel
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kars Bölgesi (NE Türkiye) Paleosen`inde bulunan Fabularia ve Kathina`nın yeni türleri ve bunlarla beraber bulunan Foraminiferlerin sistematik etüdleri verilmiştir.

 • Fabularia

 • Kathina

 • Foraminifer

 • Kars Bölgesi

 • Cole,W.S., 1947 - The internal structure of some Floridan Foraminifera. Bull. Amer. Paleont., v. 31, p. 225-254.

 • Cole,W.S., 1958 - The Genera Miscellanea and Pellatispirella. Bull. Amer. Paleont., v. 36, p. 237-254.

 • Davies, L.M., 1927 - The Ranikot Beds at Thai (NW Frontier Provinces of India). Quart. J. Geol. Soc. London v, 83/2, p. 260-290,

 • Davies, L.M., & Pinfold, E.S. 1937 - The Eocene Beds of the Punjab Salt Range. Paleont. Indica n. ser., 24, p. l-79.

 • Grimsdale, T.F., 1952- Cretaceous and Tertiary Foraminifera from the Middle East. Bull, of the Brit. Muse. (Nat. Hist.) Geol., v. 1/8, p. 224.

 • Hanzawa, S., 1962 - Upper Cretaceous and Tertiary three-layered Foraminifera and their allied forms. Micropaleontology v. 8/2, p. 129-186.

 • Hottinger, L., 1960- Recherches sur les Alveolines du Paleocène et de l`Eocene. Mémoires Suisses de Paleontologie v. 75/76.

 • Kaever, M., 1970- Die AIttertiären Grossforaminifer Südost Afghanistans unter besoderer Berücksichtigung der Nummulitiden Morfologie, Taxonomie und Biostratigraphie. Geologie in Münster.

 • Pfender, J., 1934 -A propus du Siderolites vidali Douv., Bull. Soc. Geol. France, S.4, p. 225-236.

 • Reichel, M., 1931 - Etude sur la Alvéolines. Mem. de la Société paleontologique Suisse, v. LVII.

 • Reichel, M. & Sigal, J., 1969- Description d`une Lacazina nouvelle (Foraminifères Miliolidés) dans le Paléocène du Taurus de Beyşehir (Turquie). Rev. Espanola de Micropal., vol. 1, p. 317.

 • Schlumberger, C. 1894 - Note sur Lacazina wichmanni n. sp.. Bull. Soc. Geol. France., ser. 3, T. 22, fas. 5, p. 296-298.

 • Smout, A.H., 1954 - Lower Tertiary Foraminifera of the Qatar Peninsula. Brit. Mus. (Nat. Hist.) p. 1-96, p|. I-XV

 • Vaughan, T.W., 1929 - Additional new species of Tertiary larger Foraminifera. J. Paleont. v. 3, p. 337.

 • Vaughan, T.W. & Cole, W.S., 1941 - Preliminary report on the Cretaceous and Tertiary Foraminifera. Geol. Soc. Amer. Spec, paper, p.1-137, pl. 1-46.


 • Sirel, E. (1972). Systematic Study of New Species of The Genera Fabularia and Kathina from Paleocene . Türkiye Jeoloji Bülteni , 15 (2) , 277-294 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/55979/767734

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle