Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1984 ŞUBAT Cilt 27 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Güneybatı Türkiye ve Yakın Dolayında Levha İçi Yeni Tektonik Gelişim
Ali Koçyiğit
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında tektonik gelişim üç döneme ayrılır. Bunlar Eski tektonik dönem, Geçiş dönemi ve Yeni tektonik dönemdir. Geçiş dönemi, Alp dağ oluşum kuşağının birçok kesiminde de gözlenmiş olduğu gibi, kaim bir molas istifiyle ardalanmaktadır. Yerel olarak Orta Oligosen sonunda, fakat genel olarak Geç Miyosen-Erken Pliyosen sırasında başlamış olan Yeni tektonik dönem ise, çekme tektoniği denetiminde gelişen karasal tortullaşma, onunla yaşıt kıta içi volkanizma ve blok faylanma ile belirginlik kazanır. Yeni tektonik dönemi temsil eden jeolojik olay ve yapılar, Kuzey Anadolu Fayı`ndan çok, güneydeki Ege hendeğine bağlı olarak gelişen çekme tektoniğinin bir sonucudur. Nitekim bölge, verev atımlı normal faylarla sınırlı çok sayıda ve değişik boyutta bloğa bölünmüş olup, bunların birçoğu depremselliği yüksek olan alanlardır.

 • Kuzey Anadolu Fayı

 • kıta içi volkanizma

 • Alp dağoluşum kuşağı

 • Güneybatı Türkiye

 • Abdüsselamoğlu, Ş., 1977, Gediz ve yakın çevresinin jeolojisi ve yapısal özelliği : Hacettepe Univ., Yerbilimleri, 1, 1-6.

 • Akbulut, A-, 1977, Etude geologique d`une partie du Taurus Occidental au Sud d`Eğridir (Turquie). These 3eme cycle, Univ. de Paris Sud, Centre d`Orsay, 203 p., yayımlanmamış.

 • Alptekin, Ö-, 1973, Focal mechanisms of earthquakes in Western Turkey and their tectonic implications : PhD thesis, Socorro, New Mexico Institute of Mining and Technology, 189 p., yayımlanmamış.

 • Altmer, D., 1981, Recherches stratigraphiques at mieropaleontologiques au NW de Pınarbaşı (Taurus Oriental, Turquie) : Univ. de Geneve, These, 450 p., yayımlanmamış,

 • Ambraseys, N.N., 1970, Some characteristic features of the Anatolian Fault Zone : Teetonophysies, 9, 143-165.

 • Ambraseys, N-N. ve Tchalenko, J.S., 1970, The Gediz (Turkey) earthquake of 1970 March 28 : Nature, 227, 592-595.

 • Arpat, E. ve Bingöl, E., 1969, Ege bölgesi graben sisteminin gelişimi üzerine düşünceler : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 73,1-9

 • Atalay, L, 1975, Tektonik hareketlerin Sultandağmın jeomorfolojisine olan etkileri : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 18, 21-26.

 • Ayday, C. ve Dumont, J.F., 1979, Antalya travertenlerinde görülen dizilmelerde elde edilen Landsat görüntüleri üzerinde yapılan gözlemler : Neotektonik ve hidrojeoloji arasında olabilecek bağıntıların tartışması : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 92, 131-134.

 • Aytun, A-, 1973, îsmetpaşa istasyonu civarında krip ölçmeleri : Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem kuşağı simpozyumu, Ankara, 114-121.

 • Becker-Platen, J., Benda, L. ve Steffens, P., 1977, Litho-und biostratigraphische Deutung und radiometrischer Altersbestimmungen aus dem Jungtertiar der Turkei : Geol. Jb, B25,139-167.

 • Berckhemer, H., 1977, Some aspects of the evolution of marginal seas deduced from observations in the Eagean region; Biju-Duval, B. ve Montadert, L. (eds), Structural History of the Mediterranean basins de : Editions Teehnip, Paris, 303-314.

 • Biju-Duval, B-, Dercourt, J. ve Le Pichon, X-, 1977, From the Tethys ocean to the Mediterranean sea : a plate tectonic model of the evolution of the Wesern alpine system; Biju-Duval, B. ve Montadert, L. (eds), Structural History of the Mediterranean Basins de : Editions Teehnip, Paris, 143-164.

 • Billings, M.P., 1972, Structural geology : Englewood Cliffs, New Jersey, Printice-Hall Inc., 606 p.

 • Bingöl, E., 1976, Batı Anadolu`nun jeotektonik evrimi : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 86,14-35.

 • Blumenthal, M.M., 1951, Batı Toroslar`da Alanya ard ülkesinde jeolojik incelemeler : Maden Tetkik ve Arama Enst. Yayım8 5,194 s.

 • Borsi, S., Ferrara, G., Innocenti, F. ve Mazzuoli, R., 1972, Geochronology and petrology of recent volcanics of Eastern Aegean Sea : Bull. Vole. 36,473-496.

 • Brunn, J.H., Dumont, J.F., Graciansky, P.C., Gutnic, M., Juteau, T., Marcoux, J., Monod, O. ve Poisson, A., 1971, Outline of the geology of the Western Taurids; Campbell, A.S., ed., Geology and History of Turkey : Pet. Expl. Soc. Libya, Tripoli, 225-255.

 • Burri, C, Tatar, Y. ve Weibel, M., 1967, Zur kenntnis der Jungen vulkanite der halbinsel Bodrum : Schweiz, Min. Petr. Mitt. 47, 833-854.

 • Caputo, M., Panza, G.F. ve Postpischl, D., 1970, Deep structure of the Mediterranean basins : J. Geophys. Res., 75, 4919-4923.

 • Çuhadar, G., 1977, Akarçay havzası hidrojeolojik etüd raporu : Devlet Su îşleri, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi, yayımlanmamış.

 • Dewey, J,F., Pitman, W.C., Ryan, W.B.F. ve Bonnin, J., 1973, Plate tectonics and the evolution of the Alpine system : Bull. Geol. Soc Am-, 84,3137-3180.

 • Dewey, J.F. ve Şengör, AM.C,9 1979, Aegean and Surrounding regions : complex multiplate and continuum tectonics in a convergent zone : Bull. Geol. Soc Am., 90, 84-92.

 • Dtirr, S., Altherr, R., Keller, J., Okrusch, M. ve Seidel, E, 1978, The median Aegean crystalline belt : Stratigraphy, structure, metamorphism, magmatism; Closs, H., Roeder, D- ve Schmidt, K. (eds), Alps, Appenines and Hellenides : Schwweizerbartsche, Stuttgart, 455- 476.

 • Dumont, J.F., Uysal, Ş., Şimşek, Ş., Karamenderesi, İH. ve Letouzey, J., 1979, Güneybatı Anadoludaki grabenlerin oluşumu : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 92, 7-17.

 • Ercan, T., Dinçel, A. ve Günay, E. Uşak volkanitlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği açısından Ege bölgesindeki yeri : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 185-198.

 • Ercan, T., Dinçel, A., Metin, S-, Türkecan, A. ve Günay, E., 1978, Uşak yöresindeki Neojen havzalarının jeolojisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült. 21,97-106.

 • Ergin, K., Güçlü, U. ve Uz, Z., 1967, Türkiye ve civarının Deprem katoloğu : Î.T. Üniv. Maden Fakültesi Yayını, 169 s.

 • Fytikas, M., Giuliani, O., Innocenti, F., Marinelli, G- ve Mazzuoli, R., 1976, Geochronological data on recent magmatism of the Aegean Sea : Tectonophysics, 31, T29-T34.

 • Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H. ve Yolda§, R., 1979, MutErmenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 7-26.

 • Gökten, E., 1976, Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19, 117-126.

 • Graciansky, P.C., 1968, Teke yanmadası (Likya) Torosları`- nın üst üste gelmiş ünitelerinin stratigrafisi ve Dinaro-Toroslar`daki yeri : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derç. 71, 73-92.

 • Gutnic, M., Kelter, D. ve Monod, O., 1968, Decouverte du nappes de charriage dans le nord du Taurus occiden- • tal (Turquie meridionale) : C.R. Acad. Sci-, 226, 988- 991.

 • Güldalı, N., 1981, Suğla ovasının karst hidrojeolojisi ve Suğla gölü sorunu : Jeomorfoloji Derg. 10, 33-58.

 • İzdar, E-, 1975, Batı Anadolu`nun jeotektonik gelişimi ve Ege Denizi çevresine ait ünitelerle karşılaştırılması : Ege Üniv. Müh. Bilimleri Fak. Yayını 8, 59 s.

 • Karamanderesi, Î.H. ve Yılmazer, S-, 1982, Gediz vadisinde genç tektonik olaylar ve buna bağlı jeotermal enerji olanakları : Türkiye Jeol. Kurultayı Bildiri özetleri, 66.

 • Kaya, O., 1979, Ortadoğu Ege çöküntüsünün (Neojen) stratigrafisi ve tektoniği : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 35-58.

 • Keller, J-, Jung, D., Burgath, K. ve Wolff, F., 1977, Geologie und petroîogie des neogenen kalkalkali-vulkanismus von Konya (Erenler Dağ-Alaca Dağ, Zentral Anatolien) : Geologisches Jahrbuch, 25, 37-117.

 • Keller, J. ve Villiari, L., 1972, Rhyolitic ignimbrites in the region of Afyon : Bull. Vole., 36.342-358.

 • Ketin, î., 1968, Türkiye`nin genel tektonik durumu ile başlıca deprem bölgeleri arasındaki ilişkiler : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg, 71,129-134.

 • Kocaefe, S. ve Ataman, G-, 1976, Anadolu`da sismo-tektonik olayları-I : Antalya-Fethiye-Denizli üçgeni içinde yeralan bölgenin incelemesi : Hacettepe Üniv., Yerbilimleri, 2, 55-70.

 • Koçyiğit, A., 1976, Karaman-Ermenek (KONYA) bölgesinde ofiyolitli melanj ve diğer oluşuklar : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19, 103-115.

 • Koçyiğit, A., 1978, Sarıkaya-Üçbaş (Karaman) yöresinin jeolojisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 21, 77-86.

 • Koçyiğit, A., 1979, Çördük olistostromları : Türkiye Jeol. Kur. Bült. 22, 59-68.

 • Koçyiğit, A., 1980, Hoyran gölü yöresinin (Afyon-Isparta) stratigrafik ve tektonik özellikleri : Doç. Tezi, Ankara Üniv., Fen Fak., 172 s., yayımlanmamış.

 • Koçyiğit, A., 1982, İsparta Büklümü`nde (Batı Toroslar) Toros karbonat platformunun evrimi : Türkiye Jeol. Kur- Bült., 24, 15-23.

 • Koçyiğit, A., 1983, Hoyran Gölü (İsparta Büklümü) dolayının tektoniği : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 26, 1-10.

 • Lahn, E., 1948, Denizli-Sarayköy-Buldan bölgesinin deprem faaliyeti hakkında not : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 1, 2, 39-45.

 • Le Pichon, X. and Angelier, J., 1979, The Hellenic arc and trench system : a key to the neotectonic evolution of the eastern Mediterranean area : Tectonophysics 60, 1-42.

 • Le Pichon, X., Francheteau, J. ve Bonnin, J., 1973, Plate tectonics : Developments in geotectonics : Elsevier, Amsterdam, 300 p.

 • Makris, J., 1973, Some geophysical aspects of the evolution of the Hellenides : Bull. Geol. Soc Greece, X, 206- 213.

 • Makris, J., 1977, Geophysical investigations of the Hellenides : Hamburger Geophysikalische Einzelschriften 34, 124 p.

 • Me Kenzie, D.P., 1970, Plate tectonics of the Mediterranean region : Nature, 226, 239-243.

 • Me Kenzie, D.P., 1972, Active tectonics of the Mediterranean region : Geophys. J.R. Astr. Soc., 30, 109-185.

 • Me Kenzie, D.P., 1977, Can plate tectonics describe continental deformation?; Biju-Duval, B ve Montadert, L. (eds), Structural History of the Mediterranean basin de : Editions Technip, Paris, 189-196.

 • McKenzie, DP., 1978, Active tectonics of the Alpide-Himalayan belt : the Aegean Sea and surrounding regions (Tectonics of Aegean region) : Geophys. J.R- Astr. Soc, 55, 217-254.

 • Mercier, J., 1977, L`arc egeen, une bordure deformee de la plaque eurasiatique. Reflexions sur un exemple ü`etude neotectonique : Bull. Soc. geol. Fr., (7), XIX, 663-672.

 • Monod, O., 1977, Recherches geologiques dans le Taurus Occidental an sud de Beyşehir (Turquie) : These d`- etat., Univ. de Paris Sud, Orsay. 442 p., yayımlanmamış.

 • Morelli, C, 1978, Eastern Mediterranean, geophysical results and implications : Tectonophysics 46, 333-346.

 • Morelli, C-, Pisoni, M. ve Gantar, G-, 1975, Geophysical studies in the Aegean Sea and Eastern Mediterranean : Bull. Geof. Teor. Appl-, 17,127-168.

 • Necioğlu, A., Maddison, B. ve Türkelli, N-, 1981, A study of crustal and upper mantle structure of Northwestern Turkey : Geophysical Research Letters, 8, 33-35.

 • Nicholls, LA., 1971, Petrology of Santorini valcano, Cyclades, Greece : J. Petrol., 12, 67-119.

 • Ozansoy, F., 1969, Ege fosil omurgalı faunaları ve Hipparionlu faunaların dikey yayılımı : Maden Tetkik ve Arama Enst. Der., 72. 204-208.

 • Öztürk, A., 1982, Tectonics of Dinar-Sandıklı-Işıklı Region: Communications of Faculty of Science, Univ. of Ankara, Cı, 25, 1-58-

 • öztürk, A. ve Koçyiğit, A., 1976, Selimiye-Beşparmak bölgesi metamorfitlerinin tektoniği : TBTAK, TBAG-137, 31 s., Yayımlanmamış.

 • Papazachos, B.C. ve Comninakis, P.E., 1977, Modes of Lithospheric interaction in the Aegean area; Biju-Duval, B. ve Montadert, L. (eds.), Structural History of the Mediterranean basins de : Editions Technip, Paris, 319-332.

 • Payo, G., 1969, Crustal structure of the Mediterranean Sea. Part II. phase velocity and travel times : Bull. Seismol. Soe. Am-, 59, 23-42

 • Pe, G-G. ve Piper, D.J.W., 1972, Volcan at subduction zones : The Aegean area : Bull.Geol. Soc. Greece, IX, 133-144.

 • Poisson, A., 1977, Recherches geologiques dans les Taurides occidentales (Turquie) : These d`etat., Univ. de Paris-Sud Orsay, 795 p.

 • Ritsema, A.R., 1973, Fault plane mechanisms of Balkan earthquakes : Proceedings of the seminer of the seismotectonic map of the Balkan Region, Skopje, 229-238.

 • Ritsema, A.R., 1974, The earthquake mechanisms of Balkan region : R- Netherl. Meteorol. Inst., Sci, Rep-, 74, 1-36.

 • Savaşçın, Y., 1978, Foça-Urla Neojen volkanitlerinin mineralojik jeokimyasal incelemesi ve kökensel yorumu : Doç. Tezi, Ege Univ., Yerbilimleri Fak., 65 s., Yayımlanmamış.

 • Schleicher, H. ve Schwarz, G., 1977, Zur Geologie und petrographie des Karadağ, Zentral Anatolien : Geol. Jb., B25, 119-138.

 • Seymen, 1., 1975, Kelkit vadisi kesiminde Kuzey Anadolu Fay Zonunun tektonik özelliği : Doktora tezi, Î.T. Univ., Maden Fak. Yayım, 192 s.

 • Sleep, N. ve Toksöz, N., 1971, Evolution of the marginal basins : Nature, 233, 548-550.

 • Smith, A.G. ve Moores, E.M., 1974, Hellenides : MesozoicSenozoic orogenic belts : Scottish Aca. Press, Edinburgh, 159-186.

 • Şengör, A.M-C., 1980, Türkiye`nin neotektoniğinin esasları : Türkiye Jeol. Kur. Konferans dizisi, 40 s.

 • Şengör, A.M-C. ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey : a plate tectonic approach : Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Tapponnier, P., 1977, Evolution tectonique de System Alpin en Mediterranee : Poinconnement et ecrasement rigide-plastique : Bull. Soc. geol. Fr., 19, 437-460.

 • Tatar, Y., 1978, Kuzey Anadolu Fay Zonunun ErzincanRefahiye arasındaki bölümü üzerinde tektonik incelemeler : Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri 4, 1-2, 201-236

 • Tekkaya, 1, 1976, İnsanlara ait fosil ayak izleri : Türkiye Jeol. Kur. Yeryuvarı ve İnsan, 1,8-10.

 • Tetay, M., 1973, Kuzey Anadolu Fay zonunun Gerede İle İlgaz arasındaki kısmında jeolojik gözlemler : Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem Kuşağı Simpozyumu, Ankara, 12-29.

 • Tokay, M. ve Doyuran, V., 1979, Gediz ve dolaylarının sismc-tektonik özellikleri : Türkiye. Teol. Kur. Bült., 22, 20921u.

 • Toksöz, N., 1975, Subductiotı of the Lithasphere : Scientific American : 233. 89-101.

 • Uysal ?-, Dumont, J.F. ve Poisson, A., 1980, Batı Toros platformları : Maden Tetkik ve Arama Enst., 80/4-13, 227 s yayımlanmamış.

 • Ünalaü, G. ve Yüksel, V., 1978, Eski bir graben örneği : Haymana-Polatlı havzası : Türkiye Jeol. Kur Bült., 21, 165-169.

 • Yılmazer, S., 1982, Kozak (Îzmir-Bergama) çevresinde sıcak gerdanlık : Türkiye Jeol. Kur. Yeryuvarı, ve tnsan, 7, 2-3.

 • Zeschke, G., 1954, Simav grabeni ve taşları : Türkiye Jeol. Kur. Bült. 1, 2,179-19tf.

 • Düzpınar (Manisa) Miyosen Omurgalı Faunası Hipparionlarında Odontolojik Değişimler
  Feral Arslan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu araştırmada Eski Develiköy-Düzpmar biyozonu Hipparion dişlerinin ayrıntılı odontolojisi işlenmiş, stratigrafik bulgular ile ortam verileri değerlendirilmiştir.Sonuç olarak Düzpınar hipparionlarının arkaik Kuzey Amerika hipparionlarını anımsatan odontolojik niteliklersundukları saptanmış ve biyozon yaşının en genç Valesiyen başı olması olasılığı benimsenmiştir.

 • Hipparion

 • odontoloji

 • Manisa

 • Forstcn, AM., 1968, Revision of the Paleartic Hipparion Acta Zool. Fennica, 119, 134 s.

 • Gromova. V-. 1952, Le genre Hipparion : Trav. Inst. Paleont. Acad. Sci. URSS, 36, 473 s. Trad-: P. de Saint-Aubin, Ann, Centre Et. Doc. Paleont.

 • Matthew, W.D., 1926, The evolution of the horse. A record and its interpretation : Quart. Rev. BioL, 1 (2), 139-185.

 • Ozansoy, F., 1960, Ege bölgesi karasal Senozoik stratigrafisi (Balıkesir güneyi, Soma-Bcrgama, Akhisar-Manisa ve kısmen Tire) : Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 55,1 - 27.

 • Ozansoy. F.» 1965, Etude des gisements continentaux et des mammiferes du Cenozoique de Turquie : Mem. Soc. Geol. France, 44, 1, 1-92.

 • Ozansoy, F., 1969, Ege fosil omurgalı faunaları ve Hipparion’lu faunaların dikey yayılımı: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 72, 189-193.

 • Simpson, G.G-, 1951, Horses. The story of the horse family in the modern world and through sixty million years of history: Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.. New York, 247 s.

 • Stirton, R A., 1942. Comments on the origin and generic status of equus: Jour, of Pal.. 16/5, 627-637.

 • Sondaar, P. Y., 1961, Les Hipparion de 1’Aragon mcridional Estudios Geol., 17, 209-305-

 • Sondaar, P Y_, 1968, A peculiar Hipparion dentition fromthe Pliocene of Saloniki (Greeke) : Kont. Ned. Akad Wet., B 71, 51-56-

 • Sondaar. P.Y., 1971, The Samos Hipparion I, II: ProcKon. Ned. Akad. Wet., B 74, 417-441.

 • Kaya, T., 1982, Gülpınar (Çanakkale) Hipparion`lanntnodontolojik özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült-, 252, 127-133.

 • Tekkaya, I., Şen, Ş. ve Alalay. Z, 1972, Kınık memelifaunası hakkında bir inceleme: Maden Tetkik AramaEnst. Derg., 78. 58-68.

 • Yalçınlar. I., 1963, Manisa bölgesinin omurgalı Neojen faunası yatakları ve aşağı Gediz vadisinin menşei hakkında: 1st. Üniv- Coğ- Enst. Derg., 3, 197-204.

 • Edremit Korucu, Yöresinin (Balıkesir) Tersiyer Stratigrafisi, Magmatik Kayaçların Petrolojisi ve Kökensel Yorumu
  Tuncay Ercan Erdoğdu Günay Ahmet Türkecan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Batı Anadolu`da, Balıkesir iline bağlı Edremit ve Korucu ilçe merkezleri arasındaki alanda yüzeyleyen Tersiyer yaşlı çökel ve magmatik kayaçlarda yapılan stratigrafik araştırma sonuçları verilmiş ve volkanik kayaçların kökensel yorumları yapılmıştır. Temel kaya birimleri üzerinde yer alan olasılı Paleosen-Eosen yaşlı Bağburun formasyonu volkanitleri ile başlayan Tersiyer, Eybek ve Kozak plütonları ile süregelmekte, daha sonra Üst Oligosen - Alt Miyosen yaşlı Hallaçlar formasyonu volkanikleri ile Alt Miyosen yaşlı Dede tepe formasyonu volkanikleri izlenmektedir. Orta Miyosen yaşlı Ballıca formasyonu; Orta Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı Soma formasyonu çökelleri ve olasılı Alt Pliyosen yaşlı Rahmanlar aglomerası ile karasal ortam ürünü istif tamamlanmaktadır. Bölgesel jeotektonik evrim ve petrokimyasal özellikleri göz önüne alındığında; Bağburun formasyonu volkaniklerinin bir yitim zonu ürünü olup yay volkanitleri grubuna, daha genç olan Hallaçlar ve Dedetepe formasyonları volkaniklerinin ise kıta kabuğu anateksisi ile oluşmuş kıta içi volkanikleri grubuna ait oldukları ve her 3 evrenin de kalkalkalen özellikler taşıdıkları belirginleşmektedir.

 • aglomera

 • magmatik kayaç

 • yitim zonu

 • Edremit

 • Akyürek, B. ve Soysal, Y., 1978, Kırkağaç-Soma (ManisiSavaştepe-Korucu-Ayvalık (Balıkesir)-Bergama (İzmir) civarının jeolojisi: Maden Tetkik Arama Ens t. Rap. No. 6432

 • Akyürek, B-, ve Soysal, Y., 1982, Biga yarımadası güneyinin (Savaştepe Kırkağaç-Bergama-Ayvalık) temel jeoloji özellikleri: Maden Tetkik Arama Enst Derg. 95/96, 1-12.

 • Altınlı, I.E., 1943, Bandırma-Gemlik arasındaki kıyı sıradağının Jeolojik incelenmesi : Î.Ü. Fen Fak- Mecrn., 8, 1-2, 76-137.

 • Aslaner, M., 1965, Etude geologique et petrographiques de la region d`Edremit-Havran (Turquie) : Maden Tetkik Arama Enst. Yay., 110, 98 s

 • Ataman, B., 1975, Plutonisme calco-alcalin d`age Alpin Anatolie du Nord Quest : C.R. Acad. Sc Paris-, 280, D, 2065-2068.

 • Ayan, M-, 1979, The origin of the some granites occurring in the Menderes massif and their relations with the uranium mineralization : Comm. de la Fac desScien. de L`Univ. d`Ankara, Cı, 22, 91-128.

 • Benda, L., înnocenti, F., Mazzuoli, R-, Radicati, F ve Stffens, P., 1974, Stratigraphic and radiometric daha of the Neogene in Northwest Turkey : Z. Deutsch. GeolGes-, 125, 183-193

 • Bingöl, E., Akyürek, B-, ve Korkmazer, B., 1973, Biga yarımadasının jeolojisi ve Karakaya formasyonunun bazı özellikleri : Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğler Kitabı, 70-76.

 • Bingöl, E., Delaloye M., ve Ataman. G., 1982, Granitic intrusion in Western Anatolia; a contribution to the geodynamic study of this area : Eclo- Geol. Helv. 75/2, 437-446

 • Boccaletti, M-, Manetti, P., Peccerillo, A., ve Vassileva, GS , 1978, Late Cretaceous high-potassium volcanism in Eastern Srednogorie, Bulgaria : Geol. Soc. Amer. Bull-, 89, 439-447.

 • BorsL S-, Ferrara, G-, înnocenti, F., ve Mazzuoli, R-, 1972, Geochronology and petrology of recent volcanics of Eastern Aegean Sea : Bulletin Volcanologique, 36-1, 473-496.

 • Brinkmann, R., Feist, R., Marr, W.U., Nickel, E., Schlimm, W., ve Walter, H.R., 1970, Soma dağlarının jeolojisi : Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 74, 41-56.

 • Bürküt, Y., 1966, Kuzeybatı Anadoluda yer alan plütonla* rın mukayeseli jenetik etüdü : Doktora tezi, Î.T.Ü. Yayım, 272 s.

 • Bürküt, Y., 1975, Kuzeybatı Anadolu granitik plütonlar içindeki Ti, P, Zr, Mn, V tayini ve dağılımı : Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 84,13-19.

 • Cox, K.F.. BelL J.D., ve Pankhurst, D.V., 1979, The interpretation of igneous rocks : George Allen and Unwin ltd-, Londra, 450 pp.

 • Ercan, T-, 1979, Batı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Senozoyik volkanizması : Jeoloji Mühendisliği Derg., 10, 117-137.

 • Ercan, T., Dinçel, A, Günay, E., 1979, Uşak volkanitlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği açısından Ege Bölgesindeki yeri : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 22, 185-198.

 • Ercan, T., 1981-a, Batı Anadolu Tersiyer volkanitleri ve Bodrum yarımadasındaki volkanizmanm durumu : İstanbul Yerbilimleri Derg., 2/3-4, 263-282.

 • Ercan, T., 1981-b, Kula yöresinin jeolojisi ve volkanitlerin petrolojisi : Doktora tezi, İstanbul Üniv. Yerbilimleri Fak., İstanbul 168 pp.

 • Ercan, T., 1982, Gördes Volkanitleri : Türkiye Jeol. Kur Bült. 26/1, 41-48.

 • Ercan, T., Türkecan, A-, Dinçel, A-, Günay, E., 1982-a, KulaSelendi (Manisa) dolaylarının jeolojisi : Jeoloji Mühendisliği Derg., 17, 3-28.

 • Ercan, T., Savaşçın, Y-, Günay, E., 1982-b, Gediz-Simav-Emet yöresindeki volkanitlerin petrolojisi : Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 97/98, 86-101.

 • Ercan, T-, ve öztunalı, Ö., 1982, Demirci-Selendi (Manisa) çevresindeki Senozoyik yaşlı volkanitlerin petrolojisi ve kökensel yorumu : Hacettepe Yerbilimleri Derg., 10, 1-15.

 • Gottini, V., 1968, The TiO2 Frequency in volcanic rocks : Geol. Rdsch. 57, 930-935.

 • Irvine, T.N., ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks : Can. Jour. Earth. Scien., 8, 523-548.

 • Izdar, E., 1968, Kozak intrüzif masifi petrolojisi ve Paleozoyik çevre kayaçlanyla jeolojik bağıntıları : Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 11,1-2,140-179.

 • Jakes, P., ve White, AJ.R., 1972, Major and trace element abundances in volcanic rocks of orogenic areas : Geol. Soc. Bull., 83, 28-40.

 • Kaya, O-, 1981, Batı Anadolu alta bindirmesi; Ultramafik birimin ve Menderes masifinin Jeolojik konumu : Doğa Bilim Dergisi, 5, Atatürk özel Sayısı, 15-36.

 • Keller, J., 1969, Origin of Rhyolites by anatectic melting of granitic crustal rocks : Bulletion volcanologique, 33/3, 942-959.

 • Keller, J., ve Villan, R., 1972, Rhyolitic ignimbrite i n the region of Afyon (Central Anatolia) : Bulletin volcanologique, 36, 342-358.

 • Krushensky, R.D., 1976, Neogene Calc-alkaline extrusive and intrusive rocks of the Karalar Yeşiller area, Northwest Anatolia, Turkey : Bulletin volcanologique, 40, 336-360.

 • Kuno, H., 1960, High-alumina basalt : Journal Petrology, 1, 121-145.

 • Macdonald, G.A., ve Katsura, J., 1964, Chemical composi tion of Hawaiian lavas : Journal of Petrology, 5, 82- 133.

 • Marakis, G., ve Sideris, C., 1972, Petrology of Edessa area volcanic rocks, West Macedonia, Greece : Ann. Geol. de Pays Hellen, 24, 247-256.

 • Nebert, K., 1978, Linyit içeren Soma Neojen Bölgesi, Batı Anadolu : Maden Tetkik Arama Enst. Der-, 90, 20-69

 • Öngür, T., 1972, Dikili-Bergama Jeoterjnal araştırma sahasına ilişkin jeoloji raporu : Maden Tetkik Arama Enst. Rap. No. 5444, Ankara.

 • Özgenç, I., 1978, Cumaovası (îzmir) asit volkanitlerinde saptanan iki ekstrüzyon aşaması arasındaki göreli yaş ilişkisi : Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 21/1, 31-34.

 • Peccerillo, A., ve Taylor-, JR., 1976, Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the Pontic chain, Northern Turkey : Bulletin Volcanologuque, 39/4, 557-569.

 • Rittmann, A-, 1952, Nomenclature of volcanic rocks : Bulletin volcanologique, 12, 75-102

 • Rittmann, A., 1953, Magmatic character and tectonic position of the Indonesian volcanoes : Bulletin volcanologique, 14, 45-58.

 • Streckeisen, A-, 1976, Classification of the common igneous rocks by means of their chemical composition : A provisional attempt; N. Jb. Für Miner. Monatschefte, 1-15.

 • Sunder, M-, 1979, Kırka (Eskişehir) ve çevresinin jeolojisi, petrolojisi ve Sarıkaya borat yataklarının jeokimyasal incelenmesi : Doktora tezi, Istanbul Üniv. Fen Fak., İstanbul.

 • Şengör, A.M.C., 1978, Über die angebliche primare vertikaltektonik im Aegeaisraum : N- Jb. Geol. Palaeont Mh-, 11, 698-703.

 • Şengör, A.M.C., 1980, Türkiye`nin neotektoniğinin esasları : Türkiye Jeol. Kur. Yayını., 40, s-, Ankara.

 • Şengör, A.MC-, ve Yılmaz-, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey; A plate tectonic approach : Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Ternek, Z., 1949, Geological study of the region KeşanKorudağ : Doktora tezi, İstanbul Üniv. Fen Fak., 78 s

 • Tuttle, O.F., ve Bowen, N.L, 1958, Origine of granite in the lights of experimental studies in the system Nal SL>O8) SiO9 , KalSi?O8 , KOO : Geol. Soc Amer. Memoir, 74, 153 pp.

 • Yamasaki, M., 1956, Petrogenetic significance of the K9O/ Na^O ratios of volcanic rocks of Fuji and Nasu volcanic zones in Japan : Jour. Geol. Soc. Japan, 62, 504-514.

 • Yılmaz, H., 1977, Beğenler-Geçtin köylerinin kuzeybatı yöresi (Gördes) stratigrafik tektonik ve petrografik incelenmesi : Ege Üniv. Fen Fak. Derg., A, 1, 2, 143-169.

 • Yılmaz, Y., 1981, Sakarya kıtası güney kenarının tektonik evrimi : İstanbul Yerbilimleri Dergi., 1, 1-2, 33-52.

 • Yılmaz, Y., Tüysüz., O., Gözübol, A.M., ve Yiğitbaş, E-, 1981, Abant (Bolu)-Dokurcun (Sakarya) arasında kuzey Anadolu fay zonunun Kuzey ve Güneyinde kalan Tektonik birliklerin jeolojik evrimi : İstanbul Yerbilimleri Der., 2, 3-4, 239-261.

 • Erzurum-Pasinler, Erzincan-Çayırlı, Kars-Tuzluca, Malatya-Hacılar Stratigrafik Açınsama Kuyularına Örneklerin X-Işınları Tekniği ile İncelenmesi
  Osman Yilmaz Mehmet Şener
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada Doğu Anadolu`da açılan kuyulardan alman örnekler üzerinde tüm kayaç mineral parajenezleri, kil mineral parajenez ve yüzde dağılımları ile kalsit/dolomit oranları saptanarak bölgedeki olasılı petrol oluşumlarına ilişkin yorum getirilmeye çalışılmıştır. İncelenen tüm örneklerde illit, ya çok az yada hiç bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak illitin kristallik derecesine dayanarak gömülme diyajenezi hakkında bir yorum yapma olanağı yoktur. Örnekler içerisinde yer alan kil mineralleri genellikle simektit, klorit ve kaolinittir. Bunların yanında az oranlarda illit, illit-simektit düzensiz karışık katlı kil minerali ve korensit belirlenmiştir. Erzurum Pasinler havzasındaki Pasinler-2 ve 3 kuyularında bol miktarda bulunan simektit minerali bu bölgede organik maddenin olgunlaşamadığını göstermektedir. Aynı biçimde, Erzincan-Çayırlı havzasında açılan Neftlik-1, 2, 3 ve 4 kuyularında bol miktarda simektit minerali bulunmaktadır. Bu kuyularda kesilen birimlerdeki organik madde petrole dönüşememiştir. Kars-Tuzluca havzasındaki Tuzluca-1 kuyusundan alınan örnekler üzerinde yapılan kil mineralojisi çalışmalarına göre bu kuyuda henüz diyajenezini tamamlamamış seviyelerde son bulmuştur. Malatya-Darende havzasında açılan Hacılar-5, 6 ve 7 kuyularında daha önceden belirlenen bindirme bu çalışma ile de ortaya konmuştur. Bu kuyularda yapılan kalsit/dolomit yüzde belirleme çalışmaları verilerine göre hazne kaya olabilecek seviyelerin bulunduğu söylenebilir. Bu bölgede daha ayrıntılı çalışmalara yeniden başlanılmalı ve ana kayanın ne olduğu belirlenmelidir.

 • kalsit/dolomit

 • kil

 • illit

 • Erzurum

 • Erzincan

 • Akkuş, M.F., 1963, Gürün bölgesinin jeolojisi ve petrol olanakları. MTA Rap. No: 4063. Yayımlanmamış

 • Akyol, Z., 1966, Neftlik-2 kuyu bitirme raporu. MTA. Rap, No: 4387. Yayımlanmamış

 • AkyoL Z., 1968, Neftlik-3 kuyu bitirme raporu. MTA. Rap-, No : 4388. Yayımlanmamış

 • Baysal, O. ve Ataman, G., 1980, Sedimentology, mineralogy and geochemistry of a sulfate series (Sivas-Turkey). Sedimentary Gelogy, 25 (1980) 67-81.

 • Bulut, C, 1966, Çayırlı-Neftlik-1 kuyu bitirme raporu. MTA Rap. No : 4386. Yayımlanmamış

 • Demirmen, F., 1965, Çayırlı ilçesi (Erzincan civarı) genel jeolojisi ve petrol olanakları. MTA Hap. No: 4845. Yayımlanmamış

 • Dunoyer de Segonzac, 1970, The transformation of clay minerals during diagenesis and low grade metamorphism. A review. Sedimentology, 15, 281-346.

 • Eşder, T., 1968, Orta Araş depresyon bölgesinin 1/25000 ölçekli detay petrol etüdü raporu. MTA Rap- No: 4243. Yayımlanmamış

 • Kübler, B., 1980, Les premiers stades de la diagenesis organique et de la diagenese Minerale, une tentative D`equivalence. Notes. Inst. Geol. Univ. Nechatel, 25 P

 • Leighton, M-W and Pendexter, C-, 1962, Carbonate rock types. Amer. Assoc Petroleum Geol. Mem. I. p. 33-61.

 • özbudak, N., 1970 a, Hacılar-6 kuyu bitirme raporu, MTA Rap. No : 4834. Yayımlanmamış

 • özbudak, N., 1970 b, Hacılar-7 kuyu bitirme raporu, MTA Rap. Kodlanmamış.

 • Pelin, S., 1970, Darende, Hacılar-5 kuyu bitirme raporuMTA Rap. Kodlanmamış.

 • Pelin, S-, 1970, Pasinler-2 kuyu bitirme raporu. MTA Rap. No: 4532. Yayımlanmamış

 • Pelin, S., Özsayar, T., Gedik, İ., Tokel, S-, 1980, Pasinler (Erzurum) havzasının petrol olanakları yönünder jeolojik incelemesi. MTA Rap. Yayımlanmamış

 • Pelin, S-, 1981, Pasinler (Erzurum) havzasında ana kayözelliklerinin ve petrol oluşumunun açıklanmasıK.T-Ü. Yerbilimleri dergisi, Jeoloji, c. 1? s. , 127-143.

 • Şerı&lp, M-, 1969, Tuzluca-1 kuyu bitirme raporu. MTA Rap. No : 4456. Yayımlanmamış

 • Teichmuller, M. and Teichmuller, R., 1979, Diagenesis of coal- In diagenesis in sediments and sedimentary rocks. Edited by Larsen, G. and Chilingar, G-V-, 1979 Elsevier Developments in Sedimentology.

 • Tennant, CB. and Berger, R.W-, 1957, X-ray determination of the dolomite-calcite ratio of a carbonate rock. Am. Min-, 42, p. 23-29-

 • Üngör, A., 1970, Pasinler-3 kuyu bitirme raporu. MTA Rap. No : 4823- Yayımlanmamış

 • Weber-P, et Larque-, 1975, Technique de preparation des mineraux argileus en vue de l`analyse par diffraction des rayons. X.CN-R-S.

 • Scandonea De Castro (1971)` nın Paleojen`deki Varlığı Hakkında
  İbrahim Engin Meriç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: 1971 de DE CASTRO tarafından İtalyada bulunan ve Miliolidae familyasının bir cinsi olduğu belirtilen Scandonea cinsinin yaş konağı Turoniyen-Maestrihtiyen zaman aralığıdır. Bu cinse ait türlerin Batı Anadolu (Bornova-İzmir) ile güney Anadolu`da Torosların muhtelif kesimlerinde (Sultan dağları, Bey dağları, Geyik dağı, Korudağ) yüzeylenen Üst Kretase yaşlı çökeller içinde bulunduğu yayınlardan ve yayınlanmamış araştırmalardan bilinmektedir. Orta Anadolu`da (Haymana-Ankara) ise söz konusu organizmaya Paleosen yaşlı Çaldağ Kireçtaşının stratigrafik olarak çeşitli düzeylerinde rastlanılmıştır. Kretase yaşlı fertlerden boyutça daha küçük ve yassı olan bu örnekler Monsiyen`de Laffitteina Mbensis MARIE, Miliolidae ve alglerden Parachaetetes asvapatii "FIA, Tanesiyen`-de ise Lacazina sp., Operculina sp. Bolkarina aksarayi SÎREL, & eramosphaera sp., Kathina sp., Planorfoıılinacretae (MARSSON), Miliolidae ve alglerden Parachaetetes asvapatii PIA ile birlikte bulunurlar.

 • Scandonea

 • Çaldağ Kireçtaşı

 • Miliolidae

 • Haymana

 • De Castro, P., 1971, Observazioni su Raadshoovenia Van Den Bold a i suoi rapporti col nuovo genere Scandonea (Foraminiferida, Miliolacea) : Instituto di Paleontologia Delia Universita di Napoli- Publicazione No : 42. 1-78. 1-17.

 • De Castro, P., 1974, Su alcune nuove miliolidi del Senoniano del Mediterraneo : Instituto di Paleontologia Delia Universita di Napoli- Publicazione No : 54, 1-19, 1-5.

 • Meriç, E. ve Görür, N-, 1980, Haymana-Polatlı Havzasındaki Çaldağ Kireçtaşımn yas konağı : M.T.A. Enstitüsü Dergisi, No : 93-94,137-141.

 • Özer, S. ve îrtem, O-, 1982, Işıklar-Altındağ (Bornova-îzmir alanı Üst Kretase kireçtaşlarmın jeolojik konumu, stratigrafisi ve fasiyes özellikleri : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 25 (1), 41-48,1-2.

 • Sirel, E., 1981, Bolkarina, new genus (Foraminiferida) and some associated species from the Thanetian limestone (Central Turkey) : Eclogae Geol. Helv., 74 (1), 75-95, 1-5.

 • Ahmetler Üşümüş (Manisa) Dolayında Menderes Masifi Metamorfitlerinin Jeolojik ve Petrografik İncelemesi ve Distenli Pegmatoidlerin Durumu
  Osman Candan Osman Özcan Dora
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çalışma bölgesindeki kayalar; Menderes Masifi`ne ait metamorfitler ve bunları üstleyen Neojen yaşlı sedimentler, volkanosedimentler ve volkanitlerden oluşmaktadır. Metamorfitler ince taneli sillimanitli gnays birimi, sillimanit-granat mika şist/sillimanit-disten-granat şist ardalanmalı birim, muskovit-kuvars şist ara katmanlı sillimanit-disten-staurolit-granat şist birimi, muskovit-kuvars şist ara katmanlı staurolit-granat şist birimi ve zımpara düzeyli mermer birimlerine ayrılmaktadır. Metamorfitlerde yer alan pegmatoidler mineral içeriklerine göre distenandalusit pegmatoidler ve muskovit pegmatoidler olmak üzere iki grup altında toplanmaktadır. Muskovit pegmatoidlerin daha geniş bir yayılım göstermelerine karşın disten-andalusit pegmatoidlere yalnız dişten içeren şistlerde rastlanmaktadır. Pegmatoidlerdeki distenler metamorfizma esnasında alüminyumca zengin yan kayalardan uygun yerlere alüminyum göçüyle oluşmuştur. Kimi distenli şistler ekonomik olabilecek tenörde dişten kapsar. Bölgedeki metamorfizma koşulları orta dereceden başlayarak yüksek dereceye kadar ulaşmaktadır.

 • gnays

 • pegmatoid

 • metamorfizma

 • Manisa

 • Ashworth, J.R., 1975, Staurolite at anomalously high-grade : Contr. Mineral Petrol., 53, 281-291-

 • Atabek. S-, 1943, Gördes mika zuhurları hakkında rapor : M.T.A. Arviş No : 348.

 • Ayan, M.. 1971, Gördes migmatitleri ve güneydoğu yöresindeki uranyum zuhurları oluşumları: A.Ü.F.F. Jeoloji bölümü, (Yayınlanmamış).

 • Baltatzis, E. 1979, Staurolite-Forming Reactions in the Eastern Dalradian Rocks of Scotland: Contr. Mineral Petrol.. 69, 193-200.

 • Başarır, E., 1975, Çine güneyindeki metamorfitlerin petrografisi ve bireysel indeks minerallerin doku içerisindeki gelişimleri: EÜ.FF. izmir, (Yayınlanmamış)

 • Deer, W.A., Howie, R-A-, ve Zussman, J-, 1972, Rock forming minerals: Vol. 1-4.

 • Erward, G., 1975, Temperature-Pressure and mixed-volatile equilibria attending metamorphism of staurolitekyanite bearing asseblages, Esplanada Range, British Columbia: Geol. Soc. America. Bull., 86. number 12.

 • Egger, A., 1960, Glimmer, feldspar und disthen Vorkommen in Gabiet von Gördes, Manisa : M.T.A. Derleme Rap. No : 2759.

 • Hoschek. G-, 1967, Untersuchungen zum Stabilitaetsbereich von Chloritoit und Staurolit: Contr. Mineral. Petrol., 14, 123-162.

 • Hoschek, G., 1969, The stability of staurolite and chloritoid and their significance in metamorphism of pelitic rocks : Contr. Mineral. Petrol. 22, 208-232.

 • İnci, U-, 1983, Demirci çevresi Neojeninin jeolojisi ve bitümlü şist olanakları : Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, (Yayınlanmamış)

 • Konak, N., 1982, Menderes Masifi`nin jeolojisi paneli: T.JKJ.M.O. Panel Kitabı.

 • Kun. N., 1976, Nebiköy-Kafaca ve Kavak köyleri çevresinin (Yatağan) jeolojik ve petrografik incelenmesi: Y. Lisans tezi, îzmir., (Yayınlanmamış).

 • Mason, R-, 1980, Petrology of the metamorphic rocks : George Allen and Unwin. London., 479 p.

 • Miyashiro. A., 1979, Metamorphism and metamorphic belts: George Allen and Unwin, London., 480 p.

 • Savaşçın, M.Y., 1982, Batı Anadolu Neojen magmatizmasının yapısal ve petrografik öğeleri: T-J-K. J.M.O. panel kitabı.

 • Schreyer, W.. Chinner, G.A., 1966, Staurolite-quarzite bands in kyanite quartzite at Big Rock, Rio Arriba County, New Mexico: Contr. Mineral. Petrol. 12, 223-244.

 • Turner, J., Verhoogen, J., 1960, Igneous and metamorphic petrology: International series in the earth sciencesMe Graw-Hill, London-, 694 p.

 • Turner, J., 1968, Metamorphic petrology: Me Graw-Hill, 404 p.

 • Vernon, R.H., 1979, Formation of late sillimanite by hydrogen metasomatizm (base-leaching) in some highgrade gneisses : Lithos, 12,143-152-

 • Vrana, S., 1973, A model of aluminium silicate accretion in metamorphic rocks: Contr. Mineral. Petrol. 41, 73- 82.

 • Winkler, H-GF., 1965, Metamorfik kayaçların oluşumu: İ-T.Ü. Müh. Mim. Fak. yayınları, No : 118-, 223 s.

 • Winkler, H-G.F-, 1979, Petrogenesis of metamorphic rocks: Springer Verlag-, New York. 344 p.

 • Yardley, B.W.D., 1977. The nature and significance of the mechanism of sillimanite growth in Cannemara schists, Ireland: Contr. Mineral. Petrol. 65, 53-58.

 • Göktepe (Ermenek-Konya) Kuzey Kesimi Pb-Zn Zuhurlarındaki Floritlerin Y (Yitriyum) İçerikleri
  Mustafa Kuşcu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Göktepe (Ermenek-Konya) kuzey kesimi Pb-Zn zuhurlarından alman florit örnekleri 2 ile 23 ppm arasında değişen Y değerlerine sahiptirler. Değerlerin dağılımının darlığı ve çok küçük değerler göstermesine dayanarak floritlerin magmatik bir kökenden değil formasyon sularından kaynaklandığı söylenebilir.

 • florit

 • Pb-Zn

 • Konya

 • Brown, J.S., 1970, Mississippi Valley type lead-zinc ores : Mineral. Deposita, 5,103-109.

 • Demirtaşlı, E., Gedik, t, ve îmik, M., 1978, Ermenek batısında Göktepe-Dumlugöze ve Tepebaşı arasında kalan sahanın jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. 32. Bil. Tek. Kur. Bildiri özetleri, 9-

 • Kuşçu, M-, 1983, Göktepe-Ermenek (Konya) yüresinin jeolojisi ve Pb-Zn yatakları: Doktora tezi (yayınlanmamış) , Selçuk Univ., 181 s.

 • Kuşçu, M., 1984, Göktepe (Ermenek-Konya) yöresinin PbZn zuhurları (hazırlanmakta).

 • Sangster, D.F., 1976, Carbonate hosted lead-zinc deposits: in Wolf, K.H., ed., Handbook of Stratabound and Stratiform Ore Deposits: Elsevier, New York, 6, 447- 456.

 • Smith, F.W., 1974, Factors governing the development of fluorspar ore bodies in the North Pennine ore field! Doktora tezi (yayınlanmamış), Durham Univ., 225 s.

 • Pınarbaşı (Kayseri) Çevresindeki Allokton Birimlerin Stratigrafisi ve Yapısal Durumları
  Siyami Özer Hasan Çetin İsmail Terlemez Muhsin Sümengen Emin Erkan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çalışma alanı Sarız-Şarkışla-Gemerek-Tomarza arasında yer almaktadır. Çalışma alanının güneyinde Kambriyen`den Tersiyer`e kadar düzenli bir dizi gösteren Geyikdağı Birliği yer alır. Bu birim bölgedeki alloktan birimlere göre göreli otoktondur. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe, ilksel düzenleri bozulmamış ve bazıları başkalaşıma uğramış Paleozoyik-Mesozoyikyaş aralıklarını içeren allokton kaya birimleri görülmektedir. Bunlar Triyas-Üst Kretase yaştaki karbonatları içeren Kireçlik yayla Napı; yine Triyas-Kretase yaştaki kaya türlerinden oluşan Belören Napı; Üst Devoniyenden Üst Kretase sonuna kadar bir istif sunan Aygörmezdağı Napı; başkalaşım özelliği gösteren ve Permiyen-Alt Kretase yaştaki kaya türlerini içeren Hınzırdağı Napı`dır. Bu allokton birimlerin bazılarının en üst bölümlerini ofiyolitli karışık oluşturmaktadır. Ayrıca bunların hepsinde üzerleyen ofiyolit napı görülmektedir. Allokton birimlerin bölgeye yerleşme yaşları Maestrihtiyen sonudur. Allokton birimler üzerinde uyumsuz olarak yer alan Tersiyer kayaları oldukça geniş yüzeylemeler vermektedir. Ayrıca çalışma alanının kuzeyinde yer alan Paleosen-Eosen yaşta ve olistostrom özelliğindeki kaya türleri de, allokton birimlerin yerleşiminden sonra egemen olan tektonik duraylılığın tekrar bozulduğunu gösterir özellikler taşımaktadır. 

 • ofiyolit napı

 • allokton

 • olistostrom

 • Kayseri

 • Altmer, D., 1981, Recharches stratigraphiques et micropaleontologigues au NW de Pınarbaşı (Taurus oriental Turquie): Univ. de Geneve, Those, 450 s.

 • Demirtaşlı, E., 1967, Pınarbaşı-Sanz-Mağara civarının jeolojisi raporu: Maden Tetkik Arama Enst., rap. no: 4384. Ankara (yayımlanmamış).

 • Erkan, E., Özer, S., Sümengen, M., ve Terlemez, 1., 1978, Sarız-Şarkışla-Gemerek-Tomarza arasının Temel Jeolojisi : Maden Tetkik Arama Enst. rap. no: 5646, Ankara (yayımlanmamış).

 • Lebkuchner, R.F., 1957, Kayseri ve Avanos-Ürgüp havalisi ile Boğazlıyan havalisinin uzun yaylaya kadar olan kısmının jeolojisi hakkında rapor (pafta no: 76/2,4; 77/1, 4; 78/1, 3) : Maden Tetkik Arama Enst., rap. no: 2656, Ankara (yayımlanmamış).

 • Özkan, A., 1956, 1/100-000 ölçekli Türkiye haritası 77/4 Kayseri paftası VHI g. doğusunun jeolojik etüdü hakkında: Maden Tetkik Arama Enst.. rap. no: 2388, Ankara (yayımlanmamış).

 • Özgül, N., 1976, Toroslarin bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 19/1, 65-78.

 • Özgül, N, ve diğerleri, 1973, Tufanbeyli dolayının Kambriyen ve Tersiyer kayaları: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 16/1, 82-100.

 • Tekeli, O., 1980, Toroslarda Aladağların yapısal evrimi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23/1, 11-14.

 • Yoldaş, R., 1972, Sarız (Kayseri) dolayının Jeolojisi ve petrol olanakları (Elbistan L36-b2 ve L37-al paftalan): Maden Tetkik Arama Enst., rap. no: 4729, Ankara `yayımlanmamış).

 • Akdağmadeni (Yozgat) Cevherleşmesinde Görülen Değişik Skarn Oluşuklarının Özellikleri ve İrdelenmesi
  Ahmet Sağiroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Akdağmadeni cevherleşmeleri çevresinde gözlenen skarn oluşukları adamellit tipi granitik kayaç - bölgesel başkalaşım kayaçlar dokanağı, Boyunca gelişmişlerdir. Skarnlaşma hem granitik kayaç içerisinde (endoskarn) hem de başkalaşım kayaçlarında (ekzoskarn) gözlenmektedir. Kenar kuşakları boyunca adamellit içerisinde görülen skarnlaşmanın özellikleri adamellit dokanağında bulunan çevrekay açlarının bileşimi ile yakından ilgilidir. Dolomitik mermerle dokanakta olan endoskarnların mineral topluluğu; manyetit-piroksen-flogopit ve adamellitin normalde görülen silikatlarıdır. Kalsitik mermerlerle dokanakta bulunan mağmatik kayacın kenar zonları ise feldspatların sasuritleşmesi ve serisitleşmesi şeklinde metasomatizmaya uğramış ve ayrıca bu zonlarda flogopit oluşmuştur. Ekzoskarnlar genellikle başkalaşım kayaçlarından karbonatlılar içerisinde gelişmişlerdir ve ilksel kayacın bileşimine bağlı olarak değişik özellikler gösterirler. Saha, petrografik, mineralojik ve jeokimyasal veriler skarnlaşmanın değişik evrelerde oluştuğunu göstermektedir. Kalsitik mermerlerde metasomatizmanın dört ayrı evresi saptanmıştır: 1) Manyetit-granat-piroksen, 2) Epidot-amfibol, 3) Epidot-klorit ve 4) Muskovit-kaolinit evreleri. Bu dört evre koşulları birbiri üzerine geldiği gözlenmektedir. Buna rağmen her evrenin mineral topluluğu ayırt edilebilmektedir ve kendine özgüdür. Petrolojik, petrografik ve jeokimyasal veriler, skarnlaşmayı oluşturan çözeltilerin başlangıçta demirce zengin, sıcak ve zaman geçtikçe ayrıca dokanaktan uzaklaştıkça dereceli olarak Al`ce zengin ve daha az sıcak hale geldiğini göstermektedir. O2 aktivitesi başlangıçta düşüktür ve belkide ısı değişimi nedeniyle zamanla daha da azalmıştır. Diğer taraftan CO2 aktivitesinin orta değerlerde olmasından dolayı vollastonit, siderit veya grafit oluşmamıştır. Mineral toplulukları bu metasomatizma evrelerindeki sıcaklıkların sırasıyla 600°C, 450-500°C, 400°C ve 300° olduğunu göstermektedir. Böyle yüksek sıcaklıklara ve O2 ve CO2 üreten reaksiyonlara rağmen düşük aO2 ve orta aCO2 değerleri ancak ortamdan CO2 ve O2 nin kaçmasıyla açıklanılabilir. Dolomitik mermerlerde kalsitik mermerlerin ilk üç evresine eşdeğer iki evreli bir metasomatizma görülür: 1) Spinelforsterit-piroksen-manyetit-flogopit ve 2) serpantin evreleri.

 • flogopit

 • mermer

 • skarn

 • Yozgat

 • Atherton, M.P. ve Tarney, J>, (eds), 1979, Origin of granite batholiths: Shive. Orpington Kent.

 • Baykal, F., 1945, E`tude geologigue du Taurus entre Darende et Kayseri (Anatolie): Revr 1st., 10, 133-142.

 • Deer, W.A. Howie, R-A. ve Zussman, J., 1962, Rock forming minerals: Longmans, London. 529 s.

 • Deer, W.A., Howie, R.A. ve Zussman J-, 1978, Rock Forming sillieates` volume 2A, single chain silicates: Longmans, London.

 • Erkan, Y-, 1980, Orta Anadolu masifinin kuzeydoğusunda (Akdağmadeni, Yozgat) etkili olan bölgesel metamorfizmanın incelenmesi: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 23, 213-218.

 • Harpum, J.R., 1963, Petrographic classification of granitic rocks in Tanganyika by partial chemical analyses : RecGeol. Surv. Tanganyika, 10, 80-88.

 • Huckenholz, H-G. ve Yoder, H-S. Jr., 1971, Andradite stability relations in the CaSiO^Fe^Os join up to 30 Kbar: NJb. Miner Abh., 114, 246-280.

 • Huckenholz, HG-, Unhuber, W. and Springer, J., 1974, The join CaSKVAl2O3 -Fe2O3 of the CaO-Al2O3 -Fe2O3 - SiO4 quaternary system and its bearing on the form mation of granditic garnets and fassaitic pyroxenes: N. Jb. Miner. Abh., 121,160-207.

 • Ketin, Î-, 1963, The geological map of Turkey, Kayseri sheet (1: 500 000) : Maden Tetkik Arama Enst, Ankara.

 • Liou, J.G., 1973, Synthesis and stability relations of Epidote, Ca2Al2Fe Si3O12 (OH) : J. Petrology 14, 381-413

 • Miyashiro, A., 1973, Metamorphism and metamorphie belts: George Allen and Unwin, London. 492 s

 • Rease, P., 1974, Al and Ti contents of hornblend, indicators of pressure and temperature of regional metamorphism: Contr. Mineral. Petrol., 45, 231-236.

 • Rao, A.T. and Rac, M.W., 1970, Fassaite from a eale-silicate skarn vein near Gondivalasa, Orissa, India: Amer. Mineral-, 55. 975-980

 • Rose, W.A. and Burt, D.M., 1979, Hydrothermal alteration; Barnes, H.L.S ed., Geochemistry of hydrothermal ore deposits da : John Wiley and Sons Ltd. New York. 173-235.

 • Rumble, D., 1976, Oxide minerals: Min. Soc Am. Short course note*, volume 3, chapter 3.

 • Sağiroğlu, A., 1982, Contact metasomatism and ore deposition of the Lead-Zinc deposits of Akdağmadeni, Yozgat, Turkey: Londra Üniversitesi (Yayınlanmamış) doktora tezi, 324 s.

 • Sen, S.K., 1959, Potassium content of natural plagioclases and origin of antiperthites: J. Geology, 67, 479-495.

 • Turner, FJ . and Verhoogen, I-, 1960, Igneous and metamorphie petrology, 2 nd ed: Me Graw Hill, NewYork, 694 s.

 • Turner, FJ., 1968, Metamorphie Petrology: Me Graw HilL New York, 404 s

 • Tülümen, E-, 1980, Akdağmadeni yöresinde petrografik ve metalojenik incelemeler: Doktora tezi, K.T.Ü. Yerbilimleri Fakültesi yayını, Trabzon.

 • Vache, R., 1963, Akdağmadeni kontakt yatakları ve bunların Orta Anadolu kristalinine karşı olan jeolojik çevreleri : Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 60, 22-35.

 • Williams, H.f Turner, FJ. and Gilbert, M.C., 1954, Petrography : W.H. Freeman and Co., San Fransisco, 406 s.

 • Yoder, H.S. and Eugster, H.P., 1955, Synthetic and natural muscovite : Geoehim. Cosmochim. Acta., 8, 225-280.

 • Zharikov, V.A., 1970, Skarn part I, II and III: Internal Geology Rev., 12, 541-559, 619-647, 760-775.

 • Antalya Güneybatısındaki Triyas Kayalarının Konodont Biyostratigrafisi
  Fuat Önder
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Antalya ili güneybatısında Teke Dağı, Saklıkent ve Dömek Tepe yörelerinden toplanan Triyas yaşlı kireçtaşı örnekleri zengin mikrofosiller içermektedir. Saklıkent`de Orta Triyas yaşlı kayalar kırmızı ve gri renkli biyomikritler olup ammonit ve konodontca zengindirler. Dömek Tepe civarında Üst Triyas yaşlı gri-kırmızı lekeli biyomikritlerde konodont içerirler. Antalya yöresi için tip kesit olarak tanımlanan Teke Dağı ölçülü dikme kesiti ise vermikülitlü gri kireçtaşları ve kırmızı nodüllü kalkarenitler ile karakteristikdirler. Toplanan örneklerde ammonit, konodont ve foraminifer gibi zengin denizel fosiller bulunmuştur. Bu kireçtaşları konodontlara göre Orta-Üst Triyas yaşlı olup Alpler`deki Triyas fasiyeslerine benzemektedir. Çökelme ortamları ise, okyanus havzalarında tümsekler üzerine çökelmiş pelajik tortullar olarak önerilmiştir. Antalya civarından alman örneklerde saptanan Orta-Üst Triyas konodontları şunlardır: Crathognathodus, Cypridodella, Didymodella, Diplododella, Enantiognathus, Epigondolella, Gladigondolella, Neocavltella, Neogondolella, Meohindeodella, Prioniodella, Xaniegnathus ve Prioniodina.

 • biyomikrit

 • ammonit

 • kireçtaşı

 • Antalya

 • Bernoulli, D. ve jenkyns, H.C (1974), Alpine, Mediterranean, and Central Atlantic facies in relation to the early evolution of the Tethys: Soc Econ. Paleont. Minor. Spec. Publ., 19, 129-160.

 • Brunn, J.H. ve diğerleri (1970) Structures Mejeures et Correlations stratigraphiques dans les Taurides occidantales: Bull. Soc. Geol. France., 7,XII, 3, 315-556.

 • Dumont, J.F. ve diğerleri (1972) Le Trias des Taurides occidentales (Turquie). Z. Deutsch. Geol. Des., 123, 385- 409.

 • Fischer, A.G. (1964) The Lower cyclothems of the Alpine Triasic: Geol. Surv. Kansas. Bull-, 169, 107-149.

 • Krystyn, L. Sehaffer, G. and Schlager, W. (1971) Über die Fossil-Lagerstaten in den triadischen Hallstatter Kalken der Ostalpen: Neues Jahrb. Geol. Paleont. Abh., 137, 284-304.

 • Marcoux, J. (1979) Antalya Naplarının genel yapısı ve Tetis güney kenarı paleocoğrafyaşındaki yeri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22-1, 1-5.

 • özgül, N. (1976) Torosların bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19, 65-78-

 • Şenel, M. ve diğerleri (1981) Teke Torosları güneydoğusunun Jeolojisi: Maden Teknik ve Arama Derg., 95/93, 13-44.

 • Wilson, L. J. (1975) Carbonate Facies in Geologic History: Spring er-Verlag Berlin, 471 p.

 • Zankl, H. (1971) Upper Triassic Carbonate Facies in the Northern Limestone Alps: Int. Sed. Congress Guidebook VIII, 147-179.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle