Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1996 MAYIS Cilt 39 Sayı 1-2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Akdere Havzası Üst Kretase Karbonat Etek (Apron) Dolgularının Fasiyes Karakterleri ve Çökelme Modeli. Doğu Toroslar, Gürün-GB Sivas
Eşref Atabey
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bu çalışma Doğu Toros Akdere havzası (Gürün-GB Sivas) Üst Kretase karbonat etek dolgularının fasiyes özelliklerini ve oluşturdukları çökelme modelini ortaya koymayı amaçlar. Yörede Üst Kretase döneminde karbonat platformunun kısmen parçalanarak çökmesi sonucunda oluşan Akdere Havzası yamacında; havza yamacı-platform kenarına parelel uzanan, 2-7 m kalınlığında ve kilometrelerce uzunlukta, kanal sistemleri içermeyen, yeniden depolanmış kalsiklastik dolgulanmalar bulunmaktadır. Bu dolgulanmalar denizaltı yelpaze modellerinin bir alternatifi olarak sunulan karbonat etek (apron) modeline bir örnek teşkil etmektedir. Bunlar ağırlıklı olarak platform kenarı rudist resiflerinden türemiş malzeme kapsamaktadır. Platform kenarı alanlarda ince tabakalı-laminalı kireçtaşı ve marn görülmesine karşın, havza yamacında kalın konglomera/breş düzeyleri ve bunlarla ardalanmalı kalkarenitler yer almaktadır. Havza alanında ise havza yamacı birimleri ile geçişli olan, killi kireçtaşı ve marn ağırlıklı litoloji topluluğu mevcuttur. Bu kaya birimlerinin bir veya birkaçı birlikte üst yamaç, etek ve havza fasiyes topluluklarını oluşturmaktadır. Eş çökelme tektoniği, deniz düzeyi alçalma ve yükselme olayları depolanmayı büyük ölçüde kontrol etmiştir. Platform kenarının ve havza yamacının sürekli olarak faylanması ve artan yamaç eğimine bağlı olarak platform kenarı rudist resiflerinden türeyen malzeme, havza yamacında kalsiklastik istifler şeklinde yeniden depolanmıştır. Bu tür oluşumlar bir yelpaze oluşturması gerektirdiği halde, yüksek yamaç eğimi nedeniyle platform kenarına parelel olarak, yamaç altında depolanmış ve burada yamaç altı karbonat etek dolgusunu oluşturmuştur. Bu çökel dolguları havzadan, havza yamacına doğru birbiriyle yanal ve düşey geçişli, pelajik çamurtaşı-vaketası, konglomera/breş-biyo-litoklastlı istiftaşı-tanetaşı fasiyesleri ile çamurtaşı fasiyesinden oluşan bir karbonat etek dolgusu modelini oluşturmaktadır. 

 • Doğu Toroslar

 • Karbonat platformu

 • Akdere Havzası

 • Etek (Apron)

 • Karbonat etek (Apron) dolgusu

 • Yamaç tabanı apronu

 • Alvarez, W., Colacıcchı, R. and Montanarı, A., 1985, Syn-se dimentary slides and bedding formation in Apennine pelagic limestones, J. Sed. Petrol., 55, 720 - 734.

 • Atabey, E., 1993a, Akdere Basin: An example for the foreland - intermontane basin, eastern Tauride Carbonate Platform, Gürün, SW Sivas - Turkey, Geologica Romana, 29,401 - 409.

 • Atabey, E., 1993b, Gürün Otoktonunun stratigrafisi (Gürün - Sarız arası), Doğu Toroslar - GB Sivas, Türkiye Jeol. Bült., 36/2, 99 - 113.

 • Bates, R.L. and Jackson, J.A., 1980, Glossary of Geology, Am. Geol. Inst., Falls Church, Va., 749 pp.

 • Bathurst, R.G.C., 1971, Carbonate sediments and their diagenesis, Elsevier, Amsterdam - London - New York, 620 s.

 • Bourn a, A.H., 1962, Sedimentology of some flysch deposits, Elsevier, Amsterdam - New York, 113-135.

 • Busby - Spera, C.J., 1988, Evolution of a Middle Jurassic back - arc basin, Cedros Island, Baja California: Evidence from a marine volcaniclastic apron, Geol. Soc. Amer. Bull., 100,218-233.

 • Choe, M.Y. and Chough, S.K., 1988, The Hunghae Formation, SE Korea: Miocene debris aprons in a back - arc intraslope basin, Sedimentology, 35, 239 - 255.

 • Colacicchi, R. and Baldanza, A., 1986, Carbonate turbidites in a Mesahozoic pelagic basin: Scaglia Formation, Apennines - comparison with siliciclastic depositional models, Sed. Petr., 48, 81 - 105.

 • Cook, H.E., 1983, Ancient carbonate platform margins, slopes and basins, Soc. Econ. Paleontol. Mineral., Short Course Notes, 12/5 - 1 - 5 - 189.

 • Crevello, P.D. and Schlager, W., 1980, Carbonate debris sheets and turbidites, Exuma Sound, Bahamas, J. Sediment. Petrol., 50, 1121 -1148.

 • Garrison, R.E. and Fischer, A.G., 1969, Deep - water limestones and radiolarites in the Alpine Jurassic. In: G.M. Friedman (ed) Depositional environments in carbonate rocks, Soc. Econ, Paleontol. Miner., 14, 20 - 56.

 • Gökçen, S.L., 1976, Ankara - Haymana güneyinin sedimento lojik incelenmesi II: Sedimentoloji ve paleoakıntılar, H.Ü. Yerbilimleri Derg., 4, 201 - 235.

 • Meischner, D., 1964, Allodapische Kalke, Turbidite in Riff - nahen Sedimentations - Becken, in Bouma, A.H., and Brouwer, A., Eds., Turbidites: Developments in Sedimentology; Amsterdam, Elsevier, 3, 156 - 191.

 • Middleton, G.V., 1966, Experiments on density and turbidity current 1: Motion of the head, Canadian J. Earth. Sci., 4,523 - 546.

 • Mullins, H.T. and Cook, H.E., 1986, Carbonate apron models: Alternatives to the submarine fan model for paleoenvironmental analysis and hydrocarbon exploration, Sedimentary Geol., 48, 37 - 79

 • Mullins, H.T., 1985, Modern deep - water carbonates along the Blake - Bahama boundary, Soc. Econ. Paleontol. Mineral., Core Workshop 6,461 - 489.

 • Mutti, E. and Ricci Lucchi, F., 1972, Le Torbiditi dell` Appen nino settentrionale: Introduzione all, analisi di fades, Soc. Geol. Ital. Mem., 11, 161 -199.

 • Mutti, E. and Ricci Lucchi, F., 1978, Turbidites of the nort hern Appenines: Introduction to facies analysis. Int. Geol. Rev., 20, 125-166.

 • Nelson, C.H., Meyer, A.W., Thor, D. and Larsen, M., 1986, Crater Lake, Oregon: A restricted basin with base - of slope aprons of non channelized turbidites, Geology, 14, 238 - 241.

 • Nelson, C.H., 1983, Modern submarine fans and debris ap rons: An update of the first half century. In: J.S. Boardman (ed.), Revolution in the Earth Sciences: Advences in the Past Half - Century. Kendall / Hunt, Dubuque, Iowa, pp. 148 - 166.

 • Özgül, N., 1976, Torosların bazı temel jeoloji özellikleri. Tür kiye Jeol. Kur. Bült., 16, 82 - 100.

 • Robertson, A.H.F., 1976, Pelagic chalks and calciturbidites from the Lower Tertiary of the Troodos massif, Cyprus, J. Sed. Petr., 46, 1007 -1016.

 • Schlager, W. and Chermak, A., 1979, Sediment facies of plat form - basin transition, Tongue of the Ocean, Bahamas, Soc. Econ. Paleontol. Mineral., Spec. Publ., 27, 193 - 208.

 • Schlager, W. and James, N.P., 1978, Low magnesian calcite limestones forming at the deep - sea floor, Togue of the Oceans, Bahamas, Sedimentology, 25, 675 - 702

 • Scholle, P.A., Bebout, D.G. and Moore, C.H., 1983, Carbonate Depositional Environments, Amer. Assoc. Petrol Geologists, Tulsa, Oklahoma, USA, 708 p.

 • Stow, D.A.V., Howell, D.G. and Nelson, C.H., 1983 / 1984, Sedimentary, tectonic and sea level control on submarine fan and slope - apron turbidite systems. Geol - Marine Letters, 3,57 - 64.

 • Tekeli, O., Aksay, A., Ürgün, B.M. ve Işık, A., 1983, Geo logy of the Aladağ Mountains, Geology of the Taurus Belt (Ed. by O. Tekeli and M.C. Göncüoğlu), Int. Symposium, Miner. Rese. Explor. Inst., 143 - 158.

 • Watts, K.F. and Garrison, R.E., 1986, Sumeini Group, Oman - evolution of a Mesozoic carbonate slope on a south Tethyan continental margin, Sed. Petrol, 48,107 -168.

 • Hekimhan (KB Malatya) Geç Kampaniyenfinde Yeni Bir Pseudedomia (Foraminifer) Türü: Pseudedomia Hekimhanensis N. Sp.
  Muhittin Görmüş
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada Hekimhan (KB Malatya) Geç Kampaniyen`inde yeni bir Pseudedomia türü (Foraminifer) tanımlanmıştır. Yeni tür, Pseudedomia hekimhanensis n. sp., diğer Pseudedomia türlerinden kavkısının boyutu ve şekliyle; loca, locacık ve bölme düzenleri bakımından ayrılır.

 • Hekimhan (KB Malatya)

 • Foraminifer

 • Pseudedomia hekimhanensis n.sp

 • Colalongo, M.L., 1963, Sellialveolina vialli n. gean, n. sp. di Alveolinidae Cenomaniana deli` Appennina meridionale: Giomale di Geologia, ser. 2, 30,1-10.

 • Eames, F.E. ve Smout, A.H., 1955, Complanate Alveolinids and associated foraminifera from the Upper Cretaceous of the Middle East: Ann. Mag. Nat. Hist. London, ser. 12, 8, 505 - 512.

 • Goharian, F., 1971, Etude micropaleontologique du Campanian type des charentes consequences stratigraphiques: Rev. Micropaleont., 14 (1), 20 - 34.

 • Görmüş, M*., 1990, Stratigraphy and foraminiferal micropaleontology of Upper Cretaceous in Hekimhan, NW Malatya, Turkey: Univ. Hull. PhD thesis, 429 p.

 • Görmüş, M., 1992a, Geological Setting, Facies and Evolution of the Tohma Reef Formation, An Upper Cretaceous sequence in the Hekimhan Area, Turkey: 9. Petrol Kong., Jeoloji, 173 -184.

 • Görmüş, M., 1992b, Hekimhan (KB Malatya) Yöresindeki Is tiflerin Biyostratigrafik İncelemesi: Türkiye Jeol. Kurultayı Bült., 7,179 -191.

 • Görmüş, M., 1994a, Hekimhan (KB Malatya) Yöresindeki Üst Kretase Çökellerinde Fasiyes - Organizma Dağılımı: DoğaDerg., 3 (1), 1 -15.

 • Görmüş, M., 1994b, Campanian - Maastrichtian Foraminiferid Fauna in the Hekimhan Area: Türkiye 10. Petrol Kong., Jeoloji, 165 -198.

 • Hamaouii, M., 1984, Sur la dynamique arhitecturale des Alveolinidae: Benthos`83, 2nd Int. Symp. Benthic Foram. (Pau),271-279.

 • Henson, F.R.S., 1948, Larger imperforate foraminifera of South - Western Asia: Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), London, 1 -127.

 • Horstmann, G., 1967, Geologie de la partie meridionale de Hie de - Zanthe (Grece): These, Univ. Paris, p. 1 - 127 (ine*dit), Lab. Micropaleont. Dept. Geol. Sed., Univ. Pierre - et Marie Curie (Paris - VI).

 • Loeblich, A.R. Jr. and Tappan, H., 1988, Foraminiferal genera and their classification: Van Nostrand Reinhold Company, New York, 2 volumes, 970 p. plus 222 p. 847 pi.

 • Marie, P.E., 1958, Goupillaudina nouveau genre de Foraminifere du Cretace superieur: Bull. Soc. geol. Frence, Paris, 7 (6), 861 - 876, Paris.

 • Marie, P., 1959, Sur le Cretace superieur marin des Martiques (Bouches du Rhone): Compte rendu de F Akad. scien., Dijon. Colegue Cretace sup. Francais, Paris, 449 -496.

 • Mavrikas G., Fleury, JJ. and Fourcade, E., 1994, Implications paleobiogeographiques de la presence de Pseudedomia (foraminifere) dans le Maastrichtien mediterraneen: C.R. Acad. Sci. Paris, (Paleontologie / Paleontology (Paleoenvironnement / Paleoenvironment) 318 (II), 849-855.

 • Perconig, E. et Martin, L., 1971, Estratigraphia del Cretaceco de la zone de Ontur y Yecla (Zona Prebetica): Cong. Hispano - Luso Americano geol. econ., Madrid - Lisboa,331-341.

 • Rahaghi, A., 1976, Contribution â 1 etude de quelques grands foraminiferes de l`lran: Soc. Nat. Iran Des Petrol. Lab. de Micropal. 6, 1 - 23.

 • Smout, A.H., 1963, The genus Pseudedomia and its phyletic relationships, with remarks on Orbitolites and other complex foraminifera: In: Evolutionary trends in foraminifera, Elsevier, Amsterdam, 224 - 281.

 • Yıldızeli Metasedimanter Grubu İçindeki Fındıcak Metamorfîtinin Metamorfizması ve Yaşı
  Musa Alpaslan Jean - Claude Guezou Michel Bonhomme Durmuş Boztuğ
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Orta Anadolu masifi, Kırşehir masifi veya Kırşehir bloğu olarak adlandırılan ve metamorfik-magmatik kayaç topluluklarından oluşan kristalin kütlelerin doğu kesiminde yer alan Yıldızeli (Sivas batısı) yöresindeki metamorfik kayaçlar Yıldızeli metasedimater grubu olarak adlandırılmış ve litolojik özelliklerine göre dört farklı birime ayrılmıştır. Bunlar, alttan üste doğru, pelitik ve migmatitik kayaçlardan oluşan Aşılık metamorfîti, pelitik ve kalksilikatik kayaçlardan oluşan Fındıcak metamorfiti, kuvarsit ve kuvars şistlerden oluşan Pelitlikaya kuvarsiti ve metakarbonatlardan oluşan Kadıköy metakarbonatıdır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Fındıcak metamorfitinden alınan örneklerin mikroskopik incelemelerinde sillimanit + dişten + muskovit + ortoklaz + kuvars, sillimanit + muskovit + biyotit + ortoklaz + kuvars + plajiyoklaz, diyopsit + hornblend + plajiyoklaz + kuvars, hornblend + plajiyoklaz + kuvars ve diyopsit + hornblend + kuvars + plajiyoklaz + skapolit + kalsit parajenezleri belirlenmiştir. Orta-yüksek dereceli metamorfik kayaçlarda ortaya çıkan bu mineral parajenezlerinin yanısıra hornblend gnayslarda epidot gelişimi, diyopsit -hornblend gnayslardaki diyopsitlerin tremolit şist oluşumu ve mika gnayslardaki feidispatlardan itibaren mika minerallerinin gelişimi de metamorfitlerde gözlenen diğer önemli özellikler olarak belirlenmiştir. Fındıcak metamorfitine ait örneklerde gerçekleştirilen plajiyoklaz - hornblend, granat - muskovit - biyotit - plajiyoklaz - dişten, granat - muskovit - biyotit - plajiyoklaz ve muskovit - biyotit - klorit yöntemleriyle gerçekleştirilen jeotermobarometre çalışmalarında ilk metamorfizma evresinin yüksek basınç evresiyle(Mİ) belirlendiği saptanmıştır. Bu evre sıcaklığın yükseldiği, distenin paramorfik olarak sillimanite (fibrolit) dönüştüğü evreyle(M2) izlenmiştir. Metamorfitlerin sığ kabuksal düzeylere yükselmesi sırasında oluşan dekompresyon ise metamorfitlerde yeşil şistfasiyesi koşullarında gelişen retrograd kataklastik metamorfizmaya (M3) neden olmuştur. Bu metamorfizmanın yaşı K-Ar yöntemiyle Santoniyen - Maestrihtiyen olarak belirlenmiştir. 

 • Yıldızeli metasedimanter grubu

 • Kırşehir bloğu

 • Jeotermometre

 • Jeobarometre

 • Jeokronoloji

 • Akıman, O., Erler, A., Göncüoğlu, C», Güleç, N., Geven, A., Türeli, T.K. ve Kadıoğlu, Y.K., 1993, Geochemical characteristics of granitoids along the western margin of the Central Anatolian Crystalline Complex and their tectonic implications. In: Keeling, G., Park, R.G. and Rowbotham (eds): Aspects of the Geology of Turkey, Geological Journal, 28, 371 - 382.

 • Alpaslan, M., Guezou, J.C., Poisson, A. ve Boztuğ, D., 1991, Structure, kinematic and timing of the Eastern Kırşehir Thrust Complex, EUG - V, Terra Abstracts, 3, 269.

 • Alpaslan, M., 1993, Yıldızeli Yöresi (Sivas batısı) metamorfitlerinin Petrolojik incelemesi, C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 359 s., Sivas (yayınlanmamış).

 • Alpaslan, M., Guezou, J.C. ve Boztuğ, D., 1995, Structural and Metamorphic features of the Easternmost part of the Kırşehir Block, Second International Turkish Geology Workshop, Sivas, Abstracts, p. 12.

 • Dickenson, M.P. and Hewitt, D.A., 1986, A garnet - chlorite geothermometer, Geol. Soc. Am. Bull, Abstract Program., 18, 584.

 • Durr, S.T., Altherr, R., Keller, J., Okrusch, M. and Seidel, E., 1978, The Median Aegean Crystalline Belt: stratigraphy, structure, metamorphism, magmatism. In: Closs, H., Rolder, D. and Schmidt, K. (Eds): Alps, Apennines, Hellenides, Inter - Union Comm. Geodyn. Sci. Rep., 38,455 - 477.

 • Erkan, Y., 1975, Orta Anadolu Masifinin Güneybatısında (Kırşehir bölgesinde) etkili rejyonal metamorfizmanın petrolojik incelenmesi: H.Ü. Yerbilimleri Enstitüsü, Doçentlik Tezi, Ankara, 147 s. (Yayımlanmamış).

 • Erkan, Y., 1981, Orta Anadolu Masifinin Metamorfizması üzerine yapılmış çalışmalarda varılan sonuçlar: TJK 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı

 • Erkan, Y. ve Ataman, G., 1981, K - Ar metoduyla Orta Anadolu Masifinin (Kırşehir bölgesi) metanıorfizma yaşı üzerine çalışma, H.Ü. Yerbilimleri, 8, 27 - 30.

 • Faure, G., 1986, Principles of isotope geology, New York, Wiley, 578 pp.

 • Ferry, J.M. and Spear, F.S., 1978, Experimental calibration of the partitioning of Fe and Mg between biotite and garnet. Contr. Mineral. Petrol, 66, 113-117.

 • Ghent, E.D. and Stout, M.Z., 1981, Geobarometry and geothermometry of plagioclase - biotite - garnet - muscovite assemblages, Contr. Mineral. Petrol, 76, 113 - 117.

 • Göncüoğlu, C, Toprak, G.M.V., Kuşçu, L, Erler, A. and 01 gun, E., 1991, Geology of the western part of the Central Anatolian Massifs, Part I: Southern part, Middle East Tecnical University (METU) - Turkish Petroleum Corporation (TPAO) Project Report, 140 pp. (Yayınlanmamış).

 • Göncüoğlu, C. ve Türeli, T.K., 1994, Alpine collisional - type granitoids from western Central Anatolian Crystalline Complex, Journal of Kocaeli University, 1, 39 - 46.

 • Görür, N., Oktay, F.Y., Seymen, 1. ve Şengör, A.M.C., 1984, Paleo - tectonic evolution of the Tuzgölü Basin complex, Central Turkey: Sedimentary record of a Neo - Tethys closure. In: J.E. Dixon and A.H.F. Robertson (eds): The geological evolution of the Eastern Mediterranean. Spec. Publ. Geol. Soc. London, 17, 455 - 466.

 • Grabling, J.A., 1990, Internally consistent geothermometry and H2O barometry in metamorphic rocks; the example garnet - chlorite - quartz. Contr. Mineral. Petrol, 105, 617 - 628.

 • Holdaway, M.J., 1971, Stability of the andalusite and aluminium silicate phase diagram. Am. J. Sci., 271, 97 - 131.

 • Kerrick, D.M., 1990, The Al2Si05 polymorphs, Reviews in Mineralogy, Mineralogical Soo. of America, v. 22, 406 s.

 • Koçyiğit, A., 1991, An example of an accretionary forearc basin from northern Central Anatolia and its implications for the history of subduction of Neo - Tethys in Turkey, Geol. Soc. Am. Bull., 103, 22 - 36.

 • Newton, R.C. and Haselton, H.T., 1981, Thermodynamics of the garnet - plagioclase - Al2SiO5 - quartz geobarometers. In: Newton, R.C, Navrotsky, A., Woods, B.J. (eds)., Thermodynamics of Minerals and Melts. Springer, Berlin - Heidelberg - New York., 131 -147.

 • Plyusnina, L.P., 1982, Geothermometry and geobarometry of plagioclase - hornblende bearing assemblages. Contrib. Mineral. Petrol., 80, 140 - 146.

 • Poisson, A., 1986, The Anatolian micro - continent in the Eastern Mediterranean context, The Neo - Tethyan oceanic troughs. Science de la Terre Memoirs, 47, 311 -318.

 • Powell, R. and Evans, J.A., 1983, A new geobarometer for the assemblage biotite - muscovite - chlorite - quartz. J. Metam. Geol., 1,331-336.

 • Seymen, 1., 1981, Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir Masifinin stratigrafisi ve metamorfizm ası, TJK Bült., 24, 101 - 108.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. ve Sungurlu, O., 1985, Tectonic of the Mediterranean Cimmerides: nature and evolution of the western termination of the Paleo - Tethys. In: J.E. Dixon and A.H.F. Robertson (eds): The geological evolution of the eastern mediterranean. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 17`, 77 -112.

 • Tatar, Y., 1977, Ofiyolitli Çamhbel (Yıldızeli) yöresinin stratigrafisi ve petrografisi, MTA Dergisi, 88, 56 - 72.

 • Tolluoğlu, A.Ü., 1986, Orta Anadolu Masifinin güneybatısında (Kırşehir yöresinde) petrografik ve petrotektonik incelemeler, H.Ü. Fen Bilimleri Entitüsü, Doktora tezi, Ankara, 237 s., 8 ek (Yayınlanmamış).

 • Tolluoğlu, A.Ü., 1990, Orta Anadolu Masifi Kırşehir Metamorfitlerinin (Kırşehir kuzeybatısı) perrolojik incelenmesi, C.Ü. Müh. Fak. Dergisi, Seri - A, Yerbilimleri, 6 - 7, 3 - 25.

 • Turner, F.J., 1981, Metamorphic petrology: mineralogical, field and tectonic aspects. New York: McGraw Hill. 524.

 • Yılmaz, A., 1980, Tokat ile Sivas arasındaki bölgede ofiyolitlerin kökeni, iç yapısı ve diğer birimlerle ilişkisi. A.Ü. Fen Fak. Jeoloji Kürsüsü, Doktora Tezi, 136 s. (Yayınlanmamış).

 • Winkler, H.G.F., 1979, Petrogenesis of Metamorphic Rocks, Springer - Verlag, New York, 348 s.

 • Özvatan-Felahiye (Kayseri) Dolayının Stratigrafisi ve Tektoniği
  Volkan Özaksoy Yaşar Ergün Gökten
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnceleme alanındaki stratigrafi, Kermelik köyünün güney ve kuzey bölümlerinde farklı özellikler sergilemektedir. Kuzey bölümde, temeli oluşturan Akdağ metamorfîtleri ve bunları kesen Kuştepe gabrosu, Silahtar metagraniti ve Atdere foyid siyeniti üzerinde uyumsuz olarak Lütesiyen yaşlı, karasal ve denizel fasiyeste Malak formasyonu yer alır. Bu formasyon açısal uyumsuz olarak, akarsu ve gölsel fasiyeslerle temsil edilen Üst Miyosen - Alt Pliyosen yaşlı Karacaören formasyonu tarafından örtülmektedir. Bu karasal sedimantasyona bazaltik lav akıntıları da eşlik etmiştir. İstif Alt Pliyosen - Kuvaterner yaşlı, karasal klastiklerle temsil edilen Sızır formasyonu ile sona ermektedir. Kermelik köyünün güneydoğusunda ise en yaşlı birim Üst Kretase - Alt Paleosen yaşlı, derin denizel kireçtaşları ve volkanitlerle temsil edilen, düşük derecede metamorfizmaya uğramış olan Tuzla formasyonudur. Bu birim arazide karasal klastikler ve jipslerle temsil edilen Oligosen yaşlı Cevizcik formasyonu üzerine bindirmiş olarak yeralmaktadır. Bölgede metamorfik temel ile Tersiyer yaşlı örtü birimleri birbirlerinden farklı karakterde bir yapısal geometriye sahiptirler. Tersiyer birimleri Neotektonik dönemde gerçekleşmiş olan sıkışmak rejim altında, bindirme fayı, kademeli doğrultu atımlı faylar ve bunlara bağlı olarak meydana gelmiş olan eksen düzlemi kıvrımlanmalarıyla bugünkü yapısal geometrilerini kazanmışlardır. Bu sıkışmak rejimin sona ermesi ile bölge bir serbestleme dönemine girmiş ve çok sayıda normal faylanmalar gelişmiştir.

 • Filiş

 • Akdağ metamorfîtleri

 • Felahiye fay

 • Özvatan grabeni

 • Ataman, G., 1972, Ankara`nın güneydoğusundaki granitik - granodiyoritik kütlelerden Cefalık dağının radyometrik yaşı hakkında ön çalışma. Hacettepe Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 2,44 - 9.

 • Ayan, M., 1963, Contribution â I`etude petrographique et geologique de la region situee au NE de Kaman. MTA Yayınları, 155, 1-332, Ankara.

 • Barker, A.J., 1990, Introduction to metamorphic textures and microstructures. Blackte, 1 - 162, Newyork.

 • Billings, M.P., 1972, Structural Geology. Prentice - Hall Inc., 1 - 606, New Jersey.

 • Bouma, A.H., 1962, Sedimentology of some flysch deposits. Elsevier, 1-168, Amsterdam.

 • Cloos, E., 1946, Lineation, Geol. Soc. Am. Mem. No. 18, 1-122.

 • Cloos, E., 1947, Boudinage. Trans. Am. Geophys. U. 28. 626s.

 • Demirtaşh, E., Turhan, N., Bilgin, A.Z. and Selim, M., 1984, Geology of the Bolkar Mountains In: O. Tekeli and M.C.Göncüoğlu (Editors), Geology of the Taurus Belt. 125 - 143, Ankara.

 • Dunham, R.J., 1962, Classification of carbonate rocks according to depositional texture. A.A.P.G. Mem., 1, 109 -121.

 • Erkan, E., Sümengen, M. ve Terlemez, L, 1978, Sarız, Şarkışla, Gemerek, Tomarza arasının jeolojisi. MTA Rap. No: 5646 (Yayımlanmamış), Ankara.

 • Erkan, Y., 1975, Orta Anadolu Masifinin güneybatısında (Kırşehir bölgesinde) etkili rejyonal metamorfizmanın petrolojik incelemesi. H.Ü. Yerbilimleri Ens. Doçentlik tezi (Yayımlanmamış), Ankara.

 • Erkan, Y., 1980, Orta Anadolu Masifinin kuzeydoğusunda (Akdağmadeni - Yozgat) etkili olan bölgesel metamorfizmanın incelenmesi, TJ.K. Bülteni, 23, (2) 213 - 218.

 • Fleuty. M.J., 1964, The description of folds. Geol. Assoc. Lond.Proc.,75,461-492.

 • Gökten, E., 1983, Şarkışla (Sivas) güney - güneydoğsunun stratigrafisi ve jeolojik evrimi. TJ.K. Bülteni, 26 (2), 167 -176.

 • Gökten, E., 1993, Yıldızeli (Sivas) güneyinde Akdağ metamorfîtleri ve örtü kayalarının stratigrafisi ve tektoniği, T.J. Bülteni, 36 (2), 83^94.

 • Gökten, E. and Kelling G., 1991, Hafik kuzeyinde Senozoyik istifinin stratigrafisi ve teknoniği: Sivas - Refahiye havzası kuzey sınırında tektonik kontrol. Cengiz Yetiş (Editör), Ahmet Acar Jeoloji Sempozyumu, Çukurova Univ., 113 -125, Adana.

 • Göncüoğlu, M.C., 1977, Geologie des Westlichen Niğde - Massivs. Ph. D. Thesis, Rheinischen Friedrich Wilhems Univ., 180, Bonn.

 • Göncüoğlu, M.C., 1981, Niğde masifinin jeolojisi. TJK 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, İç Anadolu`nun Jeolojisi Sempozyumu, 16 -19, Ankara.

 • Göncüoğlu, M.C., 1986, Orta Anadolu Masifinin güney ucundan jeokronolojik yaş bulguları, MTA Derg., 105 / 106, 111-124, Ankara.

 • Görür, N., Oktay, F.Y., Seymen, î. and Şengör, A.M.C., 1984, Paleotectonic evolution of the Tuzlugölü basin complex, Central Turkey: Sedimentary record of a Neotethyan closure. In: J. E. Dixon and A.H.F. Robertson (Editors). The geological evolution of the Mediterranean.

 • İnan, S., 1993, Kızılırmak fay zonunun yapısal özelliklen, 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1993 Bülteni, 8, Tuncay Ercan ve Sefer Örçen (Editörler), 321 - 328, Ankara.

 • Ketin, L, 1955, Yozgat bölgesinin jeolojisi ve Orta Anadolu kristalin masifinin tektonik durumu. TJK Bülteni, 6 (1), 1-40.

 • Ketin, î., 1963, 1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Kayseri paftası, MTA Yayınları.

 • Kraeff, A., ve Pasquare, G., 1966, Kayseri ilinin kuzey keşi nünde Çukurköy`de nefelin ihtiva eden indifai kayaçlar. MTA Dergisi, 66,122-128.

 • Kurtman, F., 1973, Sivas - Hafik - Zara ve imranlı bölgesinin jeolojik ve tektonik yapısı. MTA Dergisi, 80, 1 - 32

 • Lebküchner, R.F., 1957, Kayseri - Avanos - Ürgüp havalisi ile Boğazlıyan havalisinin Uzunyayla`ya kadar olan kısmının jeolojisi hakkında rapor, MTA Rap. No: 2656 (Yayımlanmamış), Ankara.

 • Mcintyre, D.B., 1950, Note on lineation, boudinage and re cumbent folds in the Struan Flags (Moine) near Dalnacardoch, Perthshire, Geol. Mag. 87, 1-427.

 • Miall, A.D., 1978, Lithofacies types and vertical profile models in braided river deposits. In: A.D. Miall (Editor), Fluvial Sedimentology, Can. Soc. Petrol. Geol. Mem., 5,597 - 604, Canada.

 • Özer, S. ve Göncüoğlu, M.C., 1982, Orta Anadolu Masifi doğusunda (Akdağmadeni - Yıldızeli) ilginç metamorfik parajenezler. MTA Dergisi, 95/96,173 -174.

 • Özkan, H.M., 1987, Hayriye (Kayseri) Nefelin - Siyenit int rüzyonunun petrografik ve jeokimyasal incelemesi. A.Ü. Fen Bilimleri Ens. Y. Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Ankara.

 • Quirke, T.T., 1923, Boudinage, an unusual structural phenomeon. Bull. Geol. Soc. Am., 34, 650 - 2.

 • Sanderson, D.H., 1974, Patterns of boudinage and apparent stretching lineations developed in folded rocks. J. Geol. 82, 651-661.

 • Seymen, 1., 1984, Kırşehir masifi metamorfitlerinin jeolojik evrimi. TJK Yayını, Ketin Semp., 133 - 148, Ankara.

 • Sümengen, M., Terlemez, L, Bilgiç, T., Gürbüz, M., Ünay, H., Ozaner, S. ve Tüfekçi, K., 1987, Gemerek dolayı Tersiyer havzasının stratigrafisi ve jeomorfolojisi, MTA Rap. No: 8118 (Yayımlanmamış), Ankara

 • Şengör, A.M.C., 1980, Türkiye neotektoniğinin esasları, TJK Konferans serisi, 2,1 - 40.

 • Şengör, A.M.C. and Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach. Tectonophysics, 75,181-241.

 • Tekeli, O., Varol, B. ve Gökten, E., 1992, Sivas havzasının batı kesiminin jeolojisi (Tuzla gölü - Tecer dağı arası), TPAO Rap. No: 3173 (Yayımlanmamış), Ankara.

 • Wilcox, R.E., Harding, T.P. and Jeely, D.R., 1973, Basic Wrench Tectonics, AAPG Bull. 57, 74 - 96.

 • Winkler, H.G.F., 1979, Petrogenesis of metamorphic rocks. Springer - Verlag. 1 - 348, Newyork.

 • Türkiye`de Laffitteina Türlerinin Coğrafik Yayılımı ve Stratigrafik Dağılımı
  Nurdan İnan Turan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`de, Laffitteina (Marie, 1946) türleri, Maastrihtiyen - Orta Paleosen yaşlı yüzleklerin tipik foraminiferlerindendir. Türkiye`de, Laffitteina aff. mar sıçana Farinacci ve Laffitteina marsicana Farinacci, Erken Maastrihtiyen`in üst seviyelerinden Geç Maastrihtiyen ortasına; Laffitteina oeztuerki İnan, Geç Maastrihtiyen ortasından, Geç Maastrihtiyen bitimine; Laffitteina boluensis Dizer, Geç Maastrihtiyen ortasından Dariiyen sonuna; Laffitteina erki (Sirel), Erken Daniyen ortasından, Erken Tanesiyen ortasına; Laffitteina cf. monodi Marie Erken Daniyen ortasından, Daniyen bitimine; Laffitteina bibensis Marie ise, Erken Maastrihtiyen tabanından, Erken Tanesiyen sonuna kadar stratigrafik dağılım göstermektedir. Doğu Pontidlerde, Laffitteina türleri, özellikle Kretase / Tersiyergeçişinin takibinde çok önemlidirler. İlgaz (Batı Pontidler) ve Beydağları (Baü Antalya) bölgelerinde, sadece Maastrihtiyen yaşlıseviyelerde mevcut olup, bu bölgelerin dışındaki (Batı Pontidler, Anatolitler, Bolkardağı ve Adıyaman civarı) Laffitteindtexm tümüPaleosen yaşındadır.

 • Foraminifer

 • Laffitteina

 • Türkiye

 • Coğrafik yayılım

 • Stratigrafik dağılım

 • Astre, G., 1923, Etude paleontologique des Nummulites du Cretace Superieur de Cezan Lavardens (Gers) {Nummulites mengaudi n.sp.): Bulletin de la Societe G£ologique de France, 23(4), 360 - 368, Paris.

 • Dizer, A., 1957, Observations on a fauna of foraminifera from Montian beds in Turkey: Journal of the Palaeontological Society of India, Lucknow, D.N. Wadia Jubilee Number, vol. 2, 38-41.

 • Dizer, A. ve Meriç, E., 1983, Kuzeybaü Anadolu`da Üst Kretase - Paleosen Biyostratigrafisi: M.T.A. Ens. Derg., 95/96,149 -163, Ankara.

 • Farinacci, A. ve Köylüoğlu, M., 1985, Antalyna korayı n. sp. in the phyletic lineage of the Nczzazatidae (Foraminifera): Revue de Micropaleontologie, 28(2), 1Ö3 - 108, Paris.

 • Farinacci, A. ve Yeniay, G., 1986, Biostratigraphy and event - analysis of the Cenomian - Maastrichtian carbonates of the Bey Dağları (Western Taurus, Turkey): Estratto da Geologica Romana, 25, 257 - 284, Roma.

 • Gordon, W.A., 1973, Marine life and ocean surface currents in the Cretaceous: Journal of Geology, 81(3), 269 - 284.

 • IGCP Project, N. 286, 1990, Early Paleogene Benthos, Introduction to the Early Paleogene of the Soutr Pyrenaan Basin. Field - Trip Guidebook: Instituto Tecnologico Geo Minero de Espana First Meeting, Jaca (Spain).

 • Inan, N., 1987, Bentik foraminiferlerle Tecer kireçtaşı formasyonunun kronostratigrafik incelenmesi: Cumhuriyet Üniv. Müh. Fak. Derg., Seri A - Yerbilimler, 4 (1), 23 - 28, Sivas

 • İnan, N., 1991, Güney Pirene Havzası (İspanya) ve Türkiye Paleosen`ine genel bir bakış: Cumhuriyet Üniv. Müh. Fak. Derg., Seri A - Yerbilimleri, 8(1), 63 - 81, Sivas.

 • İnan, N., 1995, The importance of Laffitieina (Foraminifera) Genus at ıhe Symposium on the Geolgy of the Black Sea Region, September, 7-11, 1992, 109-118, Ankara.

 • İnan, N. ve inan, S., 1990, Gürlevik kireçtaşlarının (Sivas) özellikleri ve önerilen yeni isim: Tecer Formasyonu: Türkiye Jeoloji Bülteni, 33(1), 51 - 56, Ankara.

 • İnan N. , Kurt, I. ve Demirbaş, M., 1992, Kretase - Paleosen geçişinde yeni paleontolojik bulgular: iğdir Kireçtaşı (Koyulhisar - Sivas), 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 28, Ankara.

 • İnan, N. ve Temiz, H., 1992, Niksar (Tokat) yöresinde Kretase / Tersiyer geçişinin litostratigrafik ve biyostratigrafik özellikleri: Türkiye Jeoloji Bülteni, 35(2), 39 - 49, Ankara.

 • İnan, S. ve inan, N., 1987, Tecer Kireçtaşı Formasyonunun stratigrafik tanımlaması: Cumhuriyet Üniv., Müh. Fak. Derg., Seri A - Yerbilimleri, 3 - 12, Sivas.

 • Kalafatçıoğlu, A. ve Uysallı, 1964, Beypazarı - Nallıhan - Seben civan jeolojisi; M.T.A. Ens. Derg., 62, Ankara.

 • Köylüoğlu, M., 1986, Güneydoğu Anadolu Otokton birimlerinin kronostratigrafî, mikrofasiyes ve mikrofosilleri: T.P.A.O. Araştırma Merkezi Grubu Başkanlığı, Eğitim yayınları No. 9, Ankara.

 • Köylüoğlu, M., 1987, Bey dağları Otoktonu Maestrihtiyen karbonatlarının mikro - paleontoloji, mikrofasiyes ve ortamsal yorumları: T.P.A.O. Araş. Merk., Rap. no. 1157, Ankara.

 • Marie, F., 1946, Sur Laffitteina bibensis et Laffitteina monodi nouveau genre et nouvelles especes de foraminiferes du Montien Bull.: Soc. Geol. France Ser. 5, tome 15, (1945), fasc. 7-8,430, Paris.

 • Meriç, E., 1985, Loftusia anaîolica Meric`in Neo - Tetis içinde yayılımı: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 28(1), 11 -18, Ankara.

 • Meriç, E. ve Tansel, 1., 1990, Stratigraphical distribution of Laffitteina bibensis biozone in the Haymana Basin (Central Anatolia - Turkey): Revista Espanola De Micropaleontologia, 22(3), 451 - 458.

 • Meriç, E. ve inan, N., 1995, S ire Una orduensis (Foraminifera) a new genus and species from the Maastrichtian of North - East Anatolia (Gölköy - Ordu): Micropaleontology, (Okuma Komitesinde).

 • Norman, T., 1972, Ankara Yahşıhan bölgesinde Üst Kretase - Alt Tersiyer istifinin stratigrafisi: Türkiye Jeoloji Bülteni, 15(2), Ankara.

 • Öztürk, A., İnan, S. ve Tutkun, Z., 1984, Abant - Yeniçağ (Bolu) yöresinin stratigrafisi: Cumhuriyet Üniv. Müh. Fak. Derg. Seri A - Yerbilimleri, 1(1), 1 - 18, Sivas.

 • Saner, S., 1978, Orta Sakarya`daki Üst Kretase - Paleosen - Eosen çökelme ilişkileri ve Anadolu`da petrol aramalarındaki önemi: Dördüncü Petrol Kongresi, 95 - 112.

 • Seymeh, I., 1975, Kelkit Vadisi kesiminde Kuzey Anadolu Fay Zonunun Tektonik özelliği I.T.Ü. Maden Fak., Doktora tezi (Yayınlanmamış).

 • Sirel, E., 1969, Rotaliidae familyasına ait yeni bir cins Ordu`ma n. gen. ve türü hakkında: M.T.A. Ens. Derg., 73, 160 -162, Ankara.

 • Sirel, E., 1981, Bolkarina, new genus (Foraminiferida) and some associated species from the Thanetian limestone (Central Turkey): Eclogae Geol. Helv., 74(1), 75 - 95, Basle.

 • Sirel, E., Dağer, Z. ve Sözeri, B., 1986, Some biostratigraphic and paleogeographic observations on the Cretaceous / Tertiary boundary in the Haymana - Polatlı region (Central Turkey): Lecture Noes in Earth Sciences, 8, 385 - 396.

 • Sirel, E., 1987, iç Anadolu Tanesiyen`inde bulunmuş Lacazina oeztemueri Sirel, 1981 in Pseudolacazian oeztemueri (Sirel olarak yeniden adlandırılması: M.T.A Ens. Derg.

 • Şengün, M., Akçaören, F., Keskin, H., Akat, U., Altun, I.E., Deveciler, E., Sevin, M., 1988, Daday - Kastamonu - İnebolu yöresinin Jeolojisi: M.T.A. Gen. Müd. Derleme Rap. No. 8994, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Terlemez, 1. ve Yılmaz, A., 1980, Ünye - Ordu - Koyulhisar - Reşadiye arasında kalan yörenin stratigrafisi: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 23(2), 179 -192.

 • Toprak, V., Sirel, E. ve Özkan, S., 1988, Koyulhisar (Sivas) dolayında Kretase / Paleosen geçişi: Akdeniz Univ., İsparta, Müh. Fak. Derg., 4, 396 - 407, İsparta.

 • Nevşehir - Acıgöl Maarının Tortul Dolgusundaki (Kuvaterner) Fasiyeslerin Gelişimine Jeotermal Süreçlerin Etkileri
  Nizamettin Kazanci Ali İhsan Gevrek
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Nevşehir - Acıgöl Maarı Kuvaterner yaşlı bir volkanik çıkış merkezi olup, içinde sonradan oluşan gölün kırıntılı, organik vekimyasal tortullardan kurulu dolgusu vardır. Gölsel dolgunun asıl litolojisi, maar yan duvarlarından beslenen tüfîtik kırıntılılardır. Ayrıca turba ve bitkili çamurtaşlan, kuruma breşleri, bakteri kökenli kireçtaşları değişik seviyeler halinde tüfitler içine yerleşmişlerdir. Dolgu istifinin en üstünde sıcak su çıkışlarına bağlı traverten bulunur. C14 yaşlandırmasına göre turbalar yaklaşık 2000 yaşındadır ve kalori değerleri 2300 kCal/kg`den yüksektir. Genç turbaların linyitle mukayese edilebilecek kalori değerini kazanmasında jeotermal süreçlerin rolü olmuştur. Kuruma breşleri ve kireçtaşlarının çamurtaşları içinde tekrarlanan tabakaları, göl su seviyesinin sık sık önemli değişmeler gösterdiğini ortaya koyarlar. Gölsel depolanmadaki bu iklim kontrolü, jeotermal faaliyetle birlikte etkili olmuş ve farklı fasiyeslerin (tüfıt, turba, breş, kireçtaşı, traverten) oluşumuna imkan hazırlanmıştır.

 • Nevşehir - Acıgöl maar

 • yüksek kalorili turba

 • piroklastikler

 • Ambert, P., 1989, Les maar languedociens. Leur contribution a revolution morphologique Quatemaire. Bull. Assoc. Geogr. Fr. 66, 379 - 385.

 • Aydar, E., Gündoğdu, N., Bayhan, H. ve Gourgaud, A., 1994, Kapadokya Bölgesinin Kuvaterner yaşlı volkanizmasimn volkanik - yapısal ve petrolojik incelenmesi. Doğa Yerbilimleri Dergisi cilt 3, sayı 1, 25 - 42, TÜBİTAK.

 • Bahrig, B., 1989, Stable isotope composition of msiderite as an indicator of the paleoenviromental history of oil shale lakes. Paleogeog. Palaeoclimatol., Palaeoecol., 70,39-141.

 • Batum, I., 1975, Petrographiche und geochemische in den vulkangebieten Göllüdağ und Acıgöl (Zentralanatolien, Türkei): Doktora tezi, Albert Ludwigs Üniv. Freiburg, Almanya, 102 s.

 • Batum, I., 1978, Nevşehir güneybatısındaki Göllüdağ ve Acıgöl yöresi volkanitlerin jeolojisi ve petrografisi. Hacettepe Üniv. Yerbilimleri Derg. 4,50 - 69.

 • Besang, C., Echardt, F.J., Harre, W., Kreuser, H. and Muller P., 1977, Radiometrische alterbestimmugen an Neogenen eruptivegesteinen der Turkei. Geol. Jahrb., B -25,3-36.

 • Bouska, V., 1981, Geochemistry of Coal In: Series of Coal Sciences and Technology, 1, Elsevier Pub., 284 pp. Amsterdam

 • Brugal, J.P., Ambert, P., Bandet, Y., Leroy, S., Roiron, P., Sue, J.P. et Vernety, J.L., 1990, Mammiferes et vegeteaux du maar Pliocene final de Nogoret (Escandorgue: Herault, France). Geobios. 23, 231 - 247.

 • Cas, R.A.F. and Wright, J.V., 1988, Volcanic Succession; Modern and Ancient. Unwin Hyman Pub., 528 pp., London.

 • Chafetz, H.S., Rush, P.F. and Utech, M.N., 1991, Microenvironmental controls on mineralogy and habit of CaCO3 precipitates: an example from an active travertine system. Sedimentology 38, 107 - 126.

 • Dickman, M., 1.985, Seasonal succession and microlamina formation in a meromictic lake displaying varved sediments. Sedimentology 32, 109 - 118.

 • Ekingen, A., 1982, Nevşehir kalderasında jeofizik prospeksiyon sonuçları: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1982 Bildiri Özetleri Kitabı 82.

 • Ercan, T., 1987, Orta Anadolu`daki Senozoyik volkanizması. MTA Derg. 107, 119-140.

 • Ercan, T. ve Yıldırım, T., 1988, Maar volkanizmasının özellikleri ve Anadolu`dan örnekler. Akdeniz Üniv. İsparta Müh. Fak. Derg., 4, 36 - 52.

 • Ercan, T., Akbaşlı, A., Yıldırım, T., Fişekçi, A., Selvi, Ölmez, M. ve Can, B., 1991, Acıgöl (Nevşehir) yöresindeki Senozoyik yaşlı volkanik kayaçların petrolojisi. MTA Derg. 113, 31 - 44.

 • Eugster, H.P., 1986, Lake Magadi, Kenya: a model for rift valley hydrochemistry and sedimentation? In: Sedimentation in African Rifts (Eds. L.E. Frostick et al.,), Geol. Soc. Spec. Pub., 25, 177 -189.

 • Eugster, H.P. and Hardie, L.A., 1978, Saline lakes. In: Lakes: Chemistry Geology, Physics (Ed. A. Lerman), 237 - 284.

 • Fisher, R.V. and Schimincke, H.U., 1984, Pyroclastic Rocks. Springer Verlag, 448 pp., Berlin.

 • Gevrek, A.I. ve Kazancı, N., 1994, Material - rich and - poor maars with examples from central Anatolia, Turkey. International Volcanology Congress, IAVCEI, Abstracts, Ankara.

 • Innocenti, F., Mazzuoli, R., Pasquare, G., Radicati di Brozolo, F. and Villari, L., 1975, The Neogene calc - alcaline volcanism of central Anatolia: geochronological da ta on Kayseri - Niğde area. Geol. Mag., 112, 349 - 360.

 • Julia, R., 1983, Traverten: In: Carbonate Depositional Environments. (Eds. P.A. Scholle, Don G., Bebout and C.H. Moore). AAPG Tulsa Meni. 33, 64 - 72.

 • Kazancı, N., Gevrek, A.î. ve Varol, B., 1995, Facies changes and high calorific peat formation in a Quaternary maar lake, central Anatolia, Turkey: the possible role of geothermal processes in a closed lacustrine basine. Sedimentary Geol. 94, 225 - 266.

 • Keller, J., 1974, Quaternary maar volcanism near Karapınar in central Anatolia. Bull. Volcanology, 38, 378 - 396.

 • Lahn, E., 1948, Contribution a l`etude geologique et geomorpholgique des lacs de la Tuquie. Miner. Res. Explor. Ins. Publ. Turkey, Series B, no 12, 117 pp. Ankara.

 • Last, W.M., 1992, Petrology of modern carbonate hardgrounds from East Basin Lake, a saline maar lake, southern Australia. Sediment. Geol., 81, 215 - 229.

 • Last, W.M. and De Deckker, P., 1990, Modern and Holocene carbonate sedimentology of two saline volcanic maar lakes, southern Australia. Sedimentology, 37, 967 -981.

 • Metereloji Genel Müdürlüğü, 1974, Türkiye Meteroloji Bülteni. No 448 - 1974, Başkanlık Basımevi, Ankara

 • Meyers, P.A., 1990, Impact of late Quaternary fluctuation in water level on the accumulation of sedimentary organic matter in Walker Lake, Nevada. Palaeogeogr., Palaeoecol., Palaeoclimat., 78, 229 - 240.

 • Öngür, T., 1978, Nevşehir kalderası: TJK 32. Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 43.

 • Pasquare, G., 1968, Geology of the Cenozoic volcanic area of central Anatolia. Atti Accad. Naz. Lincei, Mem. Series, 9, 53 - 209.

 • Pasquare, G., Polli, S., Vezzoli, L. and Zanchi, A., 1988, Continental arc volcanism tectonic setting in central Anatolia, Turkey. Tectonophysics, 146, 217 - 230.

 • Sassano, G., 1964, Acıgöl (Nevşehir) bölgesi Kuvaterner volkanizması MTA Derg. 63, 16-21.

 • Selby, M.J., 1994, Hillslope sediment transport and depositi on. In: Sediment Trasport and Depositional Processes (Ed. by K. Pye), 61-83 , Blackwell Pub. London.

 • Shigeno, H., 1990, Application of geochemistry in geothermal field development of Japan. UNIT AR /UNDP Geothermal Programme, Technical Guide, 5, 183 s.

 • Shimoyama, T., 1984, Sulphur concentration in the Japanese Palaeogene coal. In: Sedimentology of Coal and Coal - bearing Sequences (Eds. R.A. Rahmani and R.M. Flores), Intern. Assoc. Sedimentol. Spec. Pub. 7, 361 - 374.

 • Tokgöz, T. ve Bilginer, Ö., 1982, Acıgöl (Nevşehir) kalderası rezistivite etüdü. MTA Rap., 7154 (yayınlanmamış)- Ankara.

 • Toprak, V., 1994, Central Kızılırmak Fault Zone: Northern Margin of central Anatolia Volcanics. Journal of Earth Sciences vol, 3, no, 1, 29 - 38, the Scientific and Technical Research Council of Turkey, Ankara.

 • Trinkle, E.J. and Hower, J.C., 1984, Petrography of the middle Pennslvanian Upper Eikhorn no. 3 coal of eastern Kentucyk. In: Sedimentology of Coal and Coal - bearing Sequences (Eds. R.A. Rahmani and R.M. Flores), Intern. Assoc. Sedimentol. Spec. Pub. no 7, 349 -360.

 • Tucker, M.E., Wright, W.P. and Dickson, J.A.D., 1990, Carbonate Sedimentology. Blackwell Pub., 482 pp, London

 • White, D.E., 1973, Characteristics of geochemical resources. In: Geothermal Energy (Eds. P.G. Kruger and C. Otte), Stanford Üniv. 95 - 128, California.

 • White, J.D.L., 1992, Pliocene subaquous fans and Gilbert - type deltas in maar crater lake, Hopi Buttes, Navajo Nation (Arizona), U.S.A., Sedimentology, 39, 931 - 946.

 • Yeğingil, Z., 1984, Fizyon izleriyle tarihlendirme yönteminin obsidiyenlere uygulanması: TÜBİTAK Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri 5. Tebliğler Kitabı, 94 -100.

 • Yıldırım, T. ve Özgür, R., 1981, Acıgöl Kalderası. Jeomorf. Derg. 10, 59 - 70.

 • Girdev Gölü - Kazanpınarı Kaynağı Arasındaki (Antalya) Allokton Birimlerde Yeraltı Suyu Dolaşımının İncelenmesi
  Mehmet Çelik Nail Ünsal
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Girdev Gölü ve Kazanpınarı Kaynağı arasında genellikle kireçtaşlarından oluşan allokton birimlerdeki yeraltısuyunun akım yönü ve hızı, Girdev Gölü suları ile ilişkisi ve litolojik ve yapısal özelliklerin yeraltı suyu dolaşımı üzerine etkisi araştırılmıştır. Fluoresein boya deneyi ile yeraltı suyu görünür akım hızı 31 m/saat bulunmuştur. Yeraltı suyu genel akım yönü DKD`ya doğrudur. Trityum ve Oksijen - 18 izotop analiz sonuçlarına göre, Girdev Gölü suları ile yeraltı sularının aynı yaşta olabileceği ve Girdev Gölü sularının izotopik kompozisyonunda değişikliğe uğramadan düdenlerle yeraltı suyunu beslediği düşünülmektedir. Elmalı polyesine düşen yağışlar Doğu Akdeniz ve İç Anadolu yağışları doğrusu arasında yer almaktadır. Allokton kireçtaşlarındaki çatlaklı, faylı ve bindirmeli yapı ile oluşan ikincil porozite ve buna bağlı olarak gelişen permeabilitenin, bu birimlerin akifer olma özelliğini arttırdığı düşünülmektedir.

 • Girdev Gölü

 • Kaynak

 • yeraltısuyu

 • boya deneyi

 • izotop

 • akifer

 • allokton birimler

 • Bayan, C.S., 1986, Yukarı Eşençay Havzası (KD Fethiye) Kars t Hidrojeolojisi İncelemesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yük. Müh. Tezi, 363s , Ankara

 • Bonacci, O. and Magdelenic, A., 1993, The Catchment Area of the Sv. Ivan Karst Spring in Istria (Croatia). Groundwater,31(5),767-773.

 • Canik, B., 1989, Orhangazi - Nadir Karstik Kaynağının Hidrojeoloji İncelemesi ve Kaynak Suyunun Bulanmasını Önleme Çalışmaları. Mühendislik Jeolojisi Bülteni, 11,51-56, İstanbul

 • Colin, H.J., 1962, Fethiye - Antalya - Kaş - Finike (GB Anadolu) Bölgesinde Yapılan Jeolojik Etüdler, MTA Dergisi, No. 59, 19 - 59, Ankara.

 • Çelik, M., 1994, Antalya - Elmalı Polyesinin Hidrojeoloji ve Çayboğazı Baraj Yerinin Jeoteknik İncelemesi. A.Ü. Fen Bilimleri Enst., Dok. Tezi, 268s, Ankara (Yayınlanmamış).

 • DSİ, 1978, Elmalı, Akçay ve Demre Ovaları Hidrojeolojik Etüd Raporu, s. 51, Ankara.

 • DSİ, 1992, Elmalı Kazanpmarları Kaynakları ve Çevresi Karst Hidrojeolojik Etüd Raporu, 32s, Antalya.

 • Önalan, M., 1979, Elmalı - Kaş (Antalya Arasındaki Bölgenin Jeolojisi. Doktora Tezi, l.Ü. Fen Fak. Monografileri 29, İstanbul.

 • Sayın, M., 1987, İzotop Teknikleri Kullanarak Yeraltı Suyu Orijininin Belirlenmesi. Hidrojeolojide İzotoplar ve Nükleer Teknikler, DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı, 177 - 196, Adana.

 • Schoeller, H., 1962, Les Eaux Souterraines, Masson and cie, France.

 • Şenel, M., Selçuk, H., Bilgin, Z.R., Şen, M.A., Karaman, T., Dinçer, M.A., Durukan, E., Arbas, A., Örçen, S., Bilgi, C, 1989, Çameli (Denizli) - Yeşilova (Burdur) - Elmalı (Antalya) ve Dolayının Jeolojisi. MTA Rapor No. 9429, 344s, (Yayınlanmamış), Ankara.

 • Yurtsever, Y., 1980, Environmental izotopes as a tool in hydrogeological investions of Southern Karst Region of Turkey. Proa, of int. seminar on Karst Hydrology, Oymapmar - Turkey, DSl - UNDP, Publ. (Ed. G.Gunay),269-293.

 • Koçpınar (Aksaray) Kaynaklarının Su Kimyası Açısından Değerlendirilmesi
  Mustafa Afşin Halil Baş
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Koçpınar kaynakları KB - GD yönlü Tuzgölü Fay Zonu (TFZ) boyunca doğrultu atımlı Hasandağı Fay Seti (HFS) üzerinde açığa çıkmaktadır. Çoğunluğu volkanik olan kaynak alanındaki kayaçlar farklı hidrojeoloji özelliklerine sahiptir. Meteorik kökenli sular yüzeye doğru yükselirken su - gaz - kayaç etkileşimi sonucu iyon değişimi olmaktadır. Kaynakların akiferi Paleozoyik yaşlı mermerlerdir. Kaynak sularında kuru buz üretimi yapılabilecek miktarda bulunan CO2 gazı karbonik asit açığa çıkararak suların kalsiti çözmesine neden olmuştur. Sularda iyon değişimine bağlı Ca - Mg - HCO3 ve Na - HCO3 şeklinde iki su kimyası fasiyesi ayırd edilmiştir. İçme suyu standardlarına uygun kaynakların her türlü kirlenme tehlikesine karşı üç korunma alanı belirlenmiştir.

 • Tuzgölü Fay Zonu

 • Akifer

 • Su kimyası fasiyesi

 • Kuru buz

 • Korunma alanı

 • Back, W., 1961, Technique for mapping of hydrochemical fades. US. Geol. Şurv. Prof. Paper 424 - D, pp. 380 - 382.

 • Back, W., 1966, Hydrochemical facies and groundwater flow patterns in northern part of Atlantic Coastal Plain. US. Geol. Surv. Prof. Paper 498 - A, 42 pp.

 • Barnes, I., Irwin, W.P. and White, D.E., 1978, Global distribution of carbon dioxide discharges and major zones of seismicity, US. Geol. Survey Wat. Res. Invest., 78 - 39, Open - File Report, 12 pp.

 • Başkan, M.E. ve Canik, B., 1983, AIH Türkiye sıcak ve mineralli sular haritası - Ege Bölgesi. MTA Enst. Yay. No. 189.

 • Batum, I., 1978a, Nevşehir güneybatısında Göllüdağ ve Acıgöl yöresi volkanitlerinin jeolojisi ve petrografisi. H.Ü. Yerbilimleri Dergisi, 4/1 -2.

 • Batum, I., 1978b, Nevşehir güneybatısında Göllüdağ ve Acıgöl volkanitlerinin Jeokimyası ve petrolojisi. H.Ü. Yerbilimleri Dergisi, 4/1 - 2.

 • Bayan, C.S. ve Kurttaş, T., 1995, Geochemistry of regional flow in the Aladağ karstic aquifer, Eastern Taurids - Turkey: Effect of flow conditions. Tr. J. of Earth Sciences, 4, 29 - 37.

 • Beekman, P.H., 1966, Hasandağı - Melendiz dağı bölgesinde ki Pliyosen ve Kuvaterner volkanizma faaliyetleri. MTADerg.,66,88-103.

 • Çağlar, K.Ö., 1950, Türkiye maden suları ve kaplıcaları. MTA Enst. YayınL, Seri B, No. 11, Fas. 3, 356 - 362.

 • Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (ÇED). TC. Resmi Gazete, 7 Şubat 1993, S. 21489, 20 - 28.

 • Demirel, Z., 1988, Korunma alanlarının belirlenmesinde hid rojeoloji kriterleri. Ulusal I. Hidrojeoloji Semp., Bildiriler, A.Ü.F.FF. Jeo. Müh. Böl., 257 - 269.

 • Edet, A.E., 1993, Groundwater quality assessment in parts of Eastern Niger Delta, Nigeria. Environmental Geology 22,41 - 46.

 • Emre, Ö., 1990, Hasandağı - Keçiboyduran dağı yöresi volka nizmasının jeomorfolojisi. Doktora Tezi, l.Ü. Deniz Bil. ve Coğr. Enst. 207 s.

 • Ercan, T., Tokel, S., Matsuda, J.I., Ui, T., Notsu, K., ve Fujita ni, T., 1992, Hasandağı - Karacadağ (Orta Anadolu) Kuvaterner volkanizmasına ilişkin yeni jeokimyasal, izotopik ve radyometrik veriler. Türk. Jeo. Kur. Bült., s. 7, 8-21.

 • Erguvanlı, K. ve Yüzer, E., 1984, Yeraltısuiarı jeolojisi (Hid rojeoloji). İTÜ. Maden Fak. 339 s.

 • Erol, O., 1984, Geomorphology and neotectonics of the pluvi al lake basins in the Taurus belt and South Central Anatolia. Intern. Symp. on the geology of Taurus Belt, 119 -124. Min. Res. and Exp. (MTA) Publ.

 • Freeze, R.A. and Cherry, J.A., 1979, Groundwater. Prentice - Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 07632, p 604.

 • Fricke, M., 1993, Natural mineral waters, curative - medical waters and their protection. Environmental Geology 22,153-161.

 • Göçmez, G., 1994, Aksaray sıcak ve mineralli su kaynakları nın hidrojeoloji incelemesi. Doktora Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enst., 281 s, Konya.

 • Görür, N., Oktay, Y., Seymen, î. ve Şengör, A.M.C., 1984, Paleotectonics evulation of the Tuzgölü basin comp lex, Central Turkey, sedimentary record of a Neo - Tethyan closure. Dixon, J.E. and Robertson, A.H.F. (Ed). Geol. Soc. London Spect. Publ. 14,467 - 482.

 • Greber, E., 1992, Das Geothermalfeld von Kuzuluk / Adapa zarı (NW - Türkei) - Geologie, active Tektonik, Hydrogeologie, Hydrochemie, Gase und Isotope. Ph. D. thesis, ETHZ, unpubl., 213 pp.

 • Greber, E., 1994, Deep circulation of CO2 rich palaeowaters in a seismically active zone (Kuzuluk / Adapazarı, Northwestern Turkey). Geothermics, Vol. 23, No. 2, pp. 151 -174.

 • Hem, J.D., 1985, Study and interpretation of the chemical cha racteristics of natural water: USGS Water Supply Paper 2254, 263 p.

 • Morgan, CO. and Winner, M.D., 1962, Hydrochemical facies in the 400 foot and 600 foot sands of the Baton Rouge Area, Lousiana. US. Geol. Surv. Prof. Paper 450 -B,B120-121.

 • Öktü, G. ve Kalkan, I., 1984, Niğde - Aksaray - Ziga kaplıca sının hidrojeoloji incelemesi. MTA Gen. Mdl. Derleme Rapor No. 7505.

 • Pinneker, E.V., 1983, General lıydrogeology (Translated by Howard, D.E. and Harvey, J.C.). Cambridge Univ. press, 141 p.

 • Schoeller, H., 1955, Gechemie des eaux souterranes. Rev. Inst. Franc. Petrole, Paris, 10. No. 3-4.

 • Schoeller, H., 1962, Les Eaux Souterraines. Mason et Cie, Pa ris.

 • Seaber, P.R., 1962, Cation hydorochemical facies of ground water in the English town Formation, New Jersey, US. Geol. Surv. Prof. Paper 450 - B, pp. B124 B126.

 • Stumm, W. and Morgan, J.J., 1981, Aquatic chemistry - An Introduction Emphasizing Chemical Equilibria in Natural Waters (2nd Ed), 780 pp. Wiley - Interscience, New York.

 • Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete, 4 Eylül 1988, S. 19919. s. 13 - 73.

 • Şahinci, A., 1991, Doğal suların jeokimyası. 548 s. Reform Matbaası, İzmir.

 • Şaroğlu, F., Emre, Ö. ve Herece, E., 1987, Türkiye`nin diri fayları ve depremsellikleri. Türk. İnşaat Müh. IX. Teknik Kongre Bildiriler Kitabı, Cilt I, 231 - 245, Ankara.

 • Toprak, V. and Göncüoğlu, M.C., 1993, Tectonic control on the development of the Neogene - Quaternary Centrai Anatolian Volcanic Province, Turkey. Geolgical Journal, Vol. 28, 357 - 369.

 • Türk Standardlan, 1986, içme Sulan. TSE, Ankara. 97 s.

 • Yllmaz ` H - 1994 ` Doğal karbondioksit. Türkiye Enerji Bülteni. Cilt 1, Sayı 1, 75 - 86.

 • İÇİNDEKİLER
  PDF Olarak Görüntüle
  Gediz Grabeni`nin Tektonik Evrimi
  Tahir Emre
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Menderes Masifi`ne günümüzdeki şeklini kazandıran Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes grabenleri, yeni tektonik dönemde, ayrılma (detachment) faylarına bağlı olarak oluşmuştur. Günümüzde de diri olan Gediz Grabeni, BKB - DGD uzanımlı bir yarım grabendir. Grabenin en genç tortulları Salihli - Alaşehir Ovası`nı oluşturur. Gediz Grabeni`nin açınımı, yöredeki en genç ayrılma (detachment) fayı olan Karadut Fayı`nın oluşumu ile başlamıştır. Erken Miyosen yalı granodiyoritleri kesen ve düşük eğimli(12 - 20°) bir normal fay olan Karadut Fayı, grabenin kenar fayı niteliğindendir. Bu faylanma bölgesel ölçekte bir kataklastik - milonitik zon oluşturmuştur. Bu zon boyunca gelişen deformasyon ve tavan bloğunun KKD yönünde hareketi aynı kinematik olayların ürünüdür. Karadut Fayı`nın taban bloğu, Menderes Masifi şist ve mermerleri ile, bunları kesen granodiyoritlerden yapılıdır. Bu granodiyoritler, ayrılma faylarının oluşum sürecini başlatan genleşmeli tektoniğe bağlı olarak yerleşmiştir. Tavan bloğunda ise, bu faya bağlı olarak hareket etmiş Menderes Masifi kayaları (tavan bloğu temel kayaları) ve bunları örten, grabenleşme sürecinde oluşmuş tortullar ve Kula bazaltları bulunur. Karadut fay yüzeyi üzerinde, yer yer, taban bloğu ile tortul kayaların dokanağı yakınlarında, tortulların aşınmasıyla ortaya çıkan tavan bloğu temel kayalarına ait tekçe kütlelere rastlanır. Karadut Fayı`nın oluşumuna bağlı olarak, tavan bloğunda gelişen tortul havza, ayrılma fayının oluşumundan kalıtsal blokların hareketleri yanı sıra, yüksek açılı genç sintetik faylar tarafından da denetlenmiştir. Gediz Grabeni boyunca zaman zaman oluşan depremler, günümüzde de değişen hızlarla süren tektonik etkinliğin kanıtıdır.

 • Yeni tektonik dönem

 • Ayrılma fayı

 • Yarım graben

 • Taban bloğu

 • Tavan bloğu

 • Batı Anadolu

 • Akartuna, M., 1965, Nazilli - Aydın hattı kuzeyindeki versanların jeolojisi hakkında: MTA Enst. Derg., 65, 1 - 11.

 • Alptekin, Ö., 1978, Türkiye ve çevresindeki depremlerde manyitüd frekans bağıntıları ve deformasyon boşalımı: Doçentlik tezi, KTÜ, 107 s. (yayınlanmamış).

 • Anders, M.H. and Schlische, R.W., 1994, Overlapping faults, intrabasin highs, and the growth of normal faults: Journal of Geology, 102, 165 - 180.

 • Angelier, J., Dumont, J.F., Karamanderesi, I.H., Poisson, A., Şimşek, Ş. ve Uysal, Ş., 1981, Analyses of fault mechanisms and expansion of southwestern Anatolia since the late Miocene: Tectonophysics, 79, 11- 19.

 • Arpat, E. ve Bingöl, E., 1969, Ege bölgesi graben sisteminin gelişimi üzerine düşünceler: MTA Enst. Derg., 73, 1-9.

 • Başarır, E., 1975, Çin`in güneyindeki metamorfitlerin petrografisi ve bireysel indeks minerallerinin doku içermesindeki gelişimleri: Doçentlik Tezi, E.Ü. izmir, 76 s. (yayınlanmamış).

 • Bercklıemen, H., 1977, Some aspects of the evolution of marginal seas deduced from observations in the Eagean region; Biju - Duval, B. and Montadert, L. (eds), Structural History of the Mediterranean basins: Editions Technip, Paris, 143 - 164.

 • Berthe, D., Choukroune, P. and Jegouzo, P., 1979, Orthogneiss, mylonite and non -coaxial deformation of granites: example of the South Armorican Shear Zone: Journal of Structural Geology, 1, 31 - 42.

 • Bingöl, E., 1976, Batı Anadolu`nun jeotektonik evrimi: MTA Ens. Derg., 86, 14-35.

 • Blenkiskop, T.G. and Traloar, P.J., 1995, Geometry, classification and kinematics of S - C and § -C fabrics in the Mushendike area. Zimbabwe: Journal of Structural Geology, 17, 3, 397 - 408.

 • Borsi, S., Ferrara, G., Innocenti, F. and Mazzuoli, A., 1972, Geoclıronology and petrology of recent volcanics in the Eastern Aegean Sea: Bull, Volcan. 473 - 486.

 • Bozkurt, E. and Park, R.G., 1994, Southern Menderese Massif: a incipient metamorphic core complex in Western Anatolia, Turkey: Journal of the Geological Society, London, 151, 213 - 216.

 • Candan, O., 1988, Demirci - Borlu arasında kalan yörenin (Menderes Masifi kuzey kanadı) petrografisi, petrolojisi ve mineralojisi: Doktora Tezi, DEÜ, İzmir, 176 s. (yayınlanmamış).

 • Candan, O.,`Dora, O.Ö., Kun, N., Akal, N. ve Koralay, E., 1992, Aydın Dağları (Menderes Masifi) güney kesimindeki allokton metamorfik birimler: Türkiye Petrol Jeologları Demeği 4, 1, 93 - 110.

 • Cohen, H.A., Dart, C.J., Akyüz, H.S. ve Barka, A., 1995, Syn - rift sedimentation and structural development of the Gediz and Büyük Menderes graben, western Turkey: Journal of the Geological Society, London, 152, 629 - 683.

 • Coney, P.J., 1980, Cordilleran metamorphic core complexes: in Crittenden, M.D., JR, Coney, P.J. and Davis, G.H., eds, Cordilleran metamorphic core complexes: Geological Society of America Memoir, 153, 7-31.

 • Dart, C.J., Cohen, H.A., Akyüz, H.S. and Barka, A., 1995, Basinward migration of rift - border faults: Implacations for facies distribution and preservation potential: Geology, 23, 1,69-72.

 • Davis, G.A. and Lister, G.S., 1988, Detachment faulting in contiental extension; persrectives from the south western U.S. Cordillera: Geologicoal Society of America, Special Paper, 133 - 159.

 • Davis, G.H. and Coney, P.J., 1979, Geologic development of the Codilleran metamorphic core complex: Geology, 7,120-124.

 • Dewey, J.F. ve Şengör, A.M.C., 1979, Aegean and surrounding regions: Complex multiplate and continuum tectonics in a convergent zone: Geological Society of America Bulletion, 90, 84 - 92.

 • Dora, O.O., 1994, Menderes Masifi`nin metamorfik ve jeotektonik evrimi: Menderes Masifi Maden Arama Projesi Brifing ve Seminerleri -2, 18 - 19, MTA, izmir.

 • Dora, O.Ö., Kun, N. ve Candan, O., 1992, Menderes Masifi`nin metamorfik tarihçesi ve jeotektonik konumu. Türkiye Jeol. Bült., 35, 1 - 14.

 • Dumont, J.F., Uysal, Ş. ve Karamanderesi, I.H., 1979, Güney batı Anadolu`daki grabenlerin oluşumu: MTA Enst. Derg., 92, 7 - 17.

 • Emre, T., 1990a, Şart Mustafa (Salihli) - Adala - Dereköy (Alaşehir) arasının jeolojisi ve Gediz Grabeni`nin yapısına bir yaklaşım: TÜBİTAK, TBAG - 732 / YBAG - 0001 nolu proje, 65 s. (yayınlanmamış).

 • Emre, T., 1990b, Étude géologique et structural du Graben de Gediz (W de l`Anatolie) entre Salihli et Alaşehir: IESCA, Izmir, Abstracts, p. 150 - 151.

 • Emre, T., 1992a, Gediz Grabeni`nin (Salihli - Alaşehir arası) tektoniği: 7. Mühendislik Haftası, İsparta, Tebliğ özetleri, 33.

 • Emre, T., 1992b, Gediz Grabeni`nin (Salihli - Alaşehir arası) jeolojisi: 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri özleri, 60.

 • Emre, T., 1995, Gediz ve Büyük Menderes Grabenleri`nin jeotektoniği: KTÜ 30. yıl Sempozyumu, Trabzon, Bildiri özleri, 42.

 • Emre, T., 1996, Gediz Grabeni`nin jeolojisi ve tektoniği: Tr. J. of Earth Sciences, 5, 171 - 185.

 • Emre, T. ve Sözbilir, H., 1995, Field evidence for metamorphic core complex detachment faulting and accommodation faults in the Gediz and Büyük Menderes grabens (West Turkey): International Earth Sciences Colloquium on Aegean Regions, Izmir, Program and abstracts, 15.

 • Emre, T. ve Sözbilir, H., Field evidence for metamorphic core complex detachment faulting and accommodation faults in the Gediz and Büyük Menderes grabens (West Turkey): International Earth Sciences Colloquium on Aegean Regions 1995, Proceedings, (basımda).

 • Ercan, T. Öztunalı, Ö., 1982, Kula volkanizmasının özellikle ri ve içerdiği

 • Erinç, S., 1955, Die morduologischen Entwicklungsstadien der Küçükmenderes Masse: Rewiew Univ. Inst, Geogr. Inst, 2, 93 - 95.

 • Erinç, S., 1970, Kula ve Adala arasında gneç volkan röliyefi: istanbul Üniv. Coğrafya Enst. Derg., 9, 17, 7 - 31.

 • Evirgen, M.M., 1979, Menderes Masifi metamorfizmasına petroloji, petrokimya ve jenez açısından yaklaşım lar (Ödemiş - Tire - Bayındır - Turgutlu Yöresi): Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 185 s. (yayınlanmamış).

 • Eyidoğan, H. ve Jackson, J.A., 1985, A seismological study of normal faulting in the Demirci, Alaşehir and Gediz eartquakes of 1969 - 70 in western Turkey: implications for the nature and geometry of deformation in the continental crust: Journal of Geophysical 81, 569 -607

 • Hetzel, R., Passchier, C.W., Ring, U. ve Dora, O.Ö., 1995a, Bivergent extension in orogenic belts: The Menderes Massif (southwestern Turkey): Geology 23, 5, 544 - 458.

 • Hetzel R., Ring, U., Akal, C. and Troesch, ML, 1995b, Miocene NNE - Directed entensional unroofing in the Menderes - Massif, southwestern Turkey: Geological Society of London Journal, 152, 639 - 654.

 • Izdar, E., 1969, Menderes Masifinin kuzey kısmının jeolojik yapısı, petrografisi ve metamorfizması hakkında: Doçentlik Tezi, E.Ü., izmir 94 s. (yayınlanmamış)?

 • Izdar, E., 1975, Batı Anadolu`nun jeo tektonik gelişini ve Ege Denizi çevresine ait üniteleri ile karşılaştırılması: EÜ Müh. Bilimleri Fak. yayınları, no: 8, Bornova - İzmir.

 • Jackson, J.A. and Mc Kenzie, D., 1988, The relationship between plate motions and seismic moment tensors and rates of active deformation in the Mediterranean and Middle East. Geophysical, 93,45-73.

 • Karamanderesi, Î.H. ve Yılmazer, S., 1982, Gediz vadisinde genç tektonik olaylar ve buna bağlı jeotermal enerji olanakları, Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildirileri özetleri 66, Ankara.

 • Kasapoğlu, K.E., 1986, Batı Anadolu ve Ege`deki çekilme tektoniğinin sonlu elemanlar yöntemiyle çözümlenmesi: Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özetleri, 42, Ankara.

 • Kaya, O., 1982, Tersiyer sırt yitmesi: Doğu Ege bölgeler yapısı ve magmatikliği için olasılı bir mekanizma: Türkiye Jeoloji Kurultayı, Batı Anadolu`nun Genç Tektoniği ve Volkanizması Paneli, Sayı. 39-58, Ankara.

 • Ketin, 1., 1968, Türkiye`nin genel tektonik durumu ile başlıca deprem bölgeleri arasındaki ilişkiler: MTA Enst. Derg.,71, 129-134.

 • Koçyiğit, A., 1982, İsparta Büklümü`nde (Batı Toroslar) Toros karbonat platformunun evrimi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 24, 15 - 23.

 • Koçyiğit, A., 1984, Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 27, 1-16.

 • Le Pichon, X. and Angelier, J., 1979, The Hellenic arc and trech system: a key to the neotectonic evolution of the eastern Mediterrnean area: Tectonophysics, 60, 1 -42.

 • Le Pichon, X, and Angelier, J., 1981, The Agean sea: Philosophical Transactions of Royal Society, London, Ser. A, 300, 357 - 372.

 • Leeder, M.R. and Gawthorpe, R.L., 1987, Sedimentary models for extensional tilt - block / half - graben basins, in Coward, M.P., et al, eds., Continental extensional tectonics: Geological Society of London Special Publication 28, p. 139 - 152.

 • Lister, G.S. and Snoke, A.W., 1984, S - C mylonites: Journal of Structural Geology, 6, 617 - 638.

 • Lister, G.S. and Davis, G.A., 1989, The origin of metamorphic core complexes and detachment faulting formed during continental extension in the Colorado River region, U.S.A. Journal of Structural Geology, 11, 65 -94.

 • Makris, J., 1977, Geophyscial investigations of the Hellenides: Hamburger Geophysikalische Einzelschriften 34, 124 p.

 • McKenzie, D.P., 1972, Active tectonics the mediterranean region: Geophysical Journal of Royal Astrronomical Society, 30, 109- 185.

 • McKenzie, D., 1978, Active tectonics of the Alpine - Himalayan belt: The Aegean Sea and surrounding regions: Geophysical Journal of Royal Astronomical Society, 55, 217 - 254

 • Mercier, J., 1977, L`arc egeen, une bordure deforınee de la plaque eurasiatique. Reflexions sur un exemple d`etude neotectonique: Bull. Soc. Geol. Fr., (7), XIX, 663 - 672.

 • Papazchos, B.C. and Comninakis, P.E., 1977, Modes of lithospheric interaction in the Aegean area; Biju - Duval, B. and Montadert, L. (ens.), Structural History of the Mediterranean basins: Editions Tecnip, Paris, 319-332.

 • Paton, S., 1992, Active normal faulting, drainage patterns and sedimantation in southwestern Turkey: Journal of the Geological Society, London, 149, 1031 - 1044

 • Savaşçın, M.Y., 1984, Yağmurlar - Çakaldoğan köyleri (Salihli) çevresinde genç plütonizma tektonizma ilişkileri: 38. Türkiye Jeol. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri özetleri, 137, Ankara.

 • Seyitoğlu, G., 1996, Ege`nin Geç Senozoyik K - G yönlü genişlemeli tektoniği: Bölgesel tektonik ve volkanik evrim modelleri üzerine bir tartışma: 49. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri özleri, 31 - 33.

 • Seyitoğlu, G. ve Scott, B.C., 1991, Late Cenozoic crustal extension and basin formation in west Turkey: Geological Magazine, 128, 155 - 166.

 • Seyitoğlu, G. ve Scott, B.C., 1992, The age of the Büyük Menderes graben (West Turkey) and its tectonic implications: Geological Magazine, 129, 239 - 242.

 • Seyitoğlu, G. ve Scott, B.C., 1996, The age of the Alaşehir graben (west Turkey) and its tectonic implications: Geological Journal, 31, 1-11.

 • Simpson, C. and Schmid, S.M., 1983, An evoluation of criteria to deduce the sense of movement in sheared rocks. Geol. Soc. Am. Bull, 94,1281 - 1288.

 • Sözbilir, H. ve Emre, T., 1990, Neogene stratigraphy and structure of the northern rim of the Büyük Menderes graben: International Earth Sciences Congress on Aegean Regions, Proceedings, II, 314 - 322.

 • Spakman, W., Wortel, MJ.R. and Vlaar, N.J., 1988, The Hellenic subduction zone: A tomographic image and its geodynamic implications. Geophysical Reserch Letters, 15, 60 - 63.

 • Şengör, A.M.C., 1979, The North Anatolian transform fault: its age, offset and tectonic significance: Journal of the Geological Society, London, 136, 269 - 282.

 • Şengör, A.M.C., 1980, Türkiye`nin Neotektoniğinin esasları: Türkiye Jeoloji Kurumu Konferans Dizisi, Ankara, 40 s

 • Şengör, A.M.C., 1982, Ege`nin neotektonik evrimini yöneten etkenler: Türkiye Jeoloji Kurultayı, Batı Anadolu`nun Geç Tektoniği ve Volkanizması Paneli, Ankara, sayı. 59-71.

 • Şengör, A.M.C., 1987, Cross - faults and differential stetching of hanging walls in regions of low - angle normal faulting: examples from western Turkey, in Coward, M.P., Dewey, J.F., and Hancock, P., eds., Continental extensional tectonics: Geological Society, London, Special Publication, 28, 575 - 589.

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach: Tectonophysics, 75,181-241.

 • Şengör, A.M.C, Görür, N. ve Şanoğlu, R, 1985, Strike - slip faulting faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study, In: Biddle, K.T. and Christie - Blick, N., eds., Strike - slip faulting and basin formation: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publication, 37, 227 - 264.

 • Şengör, A.M.C, Satır, M. ve Akkök, R., 1984, Timing of tectonic events in the Menderes Massif, western Turkey: Implications for tectonic evolution and evidence for Pan - African basement in Turkey: Tectonics, 3, 693 - 707.

 • Şenol, M., 1983, Yeşilyar (Alaşehir - Manisa) bölgesindeki Orta Miyosen çökellerinin fasiyes özellikleri - ortam analizleri ve uranyum içerikleri: Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özetleri, sayı. 9 - 10, Ankara.

 • Tapponnier, P., 1977, Evolution tectonique de System Alpinen Mediterranee: Poinconnement et ecrasement rigide - Plastique: Bull. Soc. geol. Fr., (7), XIX, 437 - 460.

 • Tekkaya, L, 1976, İnsanlara ait fosil ayak izleri: Yeryuvarı ve insan, 1, 2, 8 - 10.

 • Tokay, M., 1973, Kuzey Anadolu Fay zonunun Gerede ile İlgaz arasındaki kısmında jeolojik gözlemler: Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem Kuşağı Simpozyumu, Ankara, 12 - 29.

 • United Nations, 1974, Mineral exploration in two areas: Technical report 4, DP / DN / TUR -72-004/4, Turkey.

 • Wernicke, B., 1981, Low - angle normal faults in the Basin and Range Province: Nappe tectonics in an extending orogen: Nature, 291, 645 - 648.

 • Westaway, R., 1990, Block rotation in western Turkey, 1, Observational evidence: Journal of Geophysical Research, 95, 19, 857 -19, 884.

 • Westaway, R., 1994, Evidence for dynamic coupling of surface processes with isostatic compensation in the lower crust during active extension of western Turkey: Journal of Geophysical Research., 99, no. B10, 20, 203 - 20, 223.

 • Anamas - Akseki Otoktonu Güney Kenarını Temsil Eden Pimos Bloğu`nun Stratigrafik Özellikleri ve Paleocoğrafik Yorumu; Orta Toroslar, Türkiye
  Mustafa Şenel
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada Anamas - Akseki otoktonu (Orta Toroslar) güney kenarını oluşturan Pirnos bloğunun stratigrafik özellikleri incelenmiş ve elde edilen verilere dayanılarak paleocoğrafik yorumu yapılmıştır. Pirnos bloğunda Üst Aniziyen - Üst Noriyen, kum taşıve şeyi (Kasımlar fm.); Resiyen, dolomit (Menteşe dolomiti) ve megalodonlu kireçtaşı (Leylek kireçtaşı); Üst Resiyen - Alt Liyas, kumtaşı, konglomera ve çamurtaşı (Üzümdere fm.); Orta - Üst Liyas, paleodasycladuslu kireçtaşı (Alıçbeleni fm.) ve dolomit (Hendos dolomiti); Dogger - Malm, oolitik kireçtaşı ile az oranda kumtaşı, kiltaşı vb. (Çamkuşağı fm.); Malm, kalsitürbidit (Karlığın fm.); Berriasiyen, çörtlü kireçtaşı (Susuzkır fm.); Kampaniyen - Maastrihtiyen, çörtlü mikrit, kalsitürbidit (Dumanlı fm) ve Daniyen, olistostromal (Çamlıdere olistostromu) fasiyeslerle temsil edilir.Pirnos bloğu, sırasıyla, Üst Resiyen`de regresyona, Alt Liyas sonunda transgresyona, Üst Liyas sonunda regresyona ve bunu izleyeni bir transgresyona sahne olmuştur. Kampaniyen öncesi tekrar yükselerek aşınmaya uğrayan blok alanı, Kampaniyen başlarında yeni bir transgresyonla (güneyden) etkilenmiş; Daniyen sonlarında ise, Antalya napları tarafından tektonik olarak örtülmüştür. Eosen sonlarında, Beyşehir - Hoyran - Hadim naplannın kuzeyden Anamas - Akseki otoktonu üzerindeki sürüklenimi sırasında yenibir deformasyon geçirmiştir. Pirnos bloğunda izlenen bu regresyon ve transgresyon olayları, Anamas - Akseki otoktonun, özellikle güney kenarının, Mesozoyik boyunca hiç de duraylı kalmadığına işaret eder. Pirnos bloğunun litolojik özellikleri, Dogger sonrasında, (Dogger - Berriasiyen aralığında ve Üst Senoniyen`de) blok alanının güneyinde, kuzeye oranla daha derin ortamların bulunduğunu ve bu dönemlerde güney alanın, Antalya havzası (Pamfilya havzası) diye adlandırılan havzanın kuzey kenarını temsil ettiğini gösterir. 

 • Anamas-Akseki otoktonu

 • Pirnos Bloğu

 • Stratigrafi

 • Paleocoğrafya

 • Orta Toroslar

 • Türkiye

 • Akay, E., Uysal, S., Poisson, A., davette, J., Müller, C, 1985, Antalya Neojen Havzası`nın stratigrafisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült. 28/2, 105 - 119.

 • Altuğ, S., 1971, Manavgat - Oymapınar rezervuarındaki Me sozoyik birimlerin stratigrafisi: EİE Rap., 71-39 (yayımlanmamış) Ankara.

 • Blumenthal, M., 1951, Recherches geologiques dans le Taurus occidental dans Tarriere - pays d`Alanya: Publ. MTA Ser D, No: 5, 154p., Ankara.

 • Demirtaşlı, E., 1987, Batı Toroslar`da Akseki - Manavgat ve Köprülü arasında kalan bölgenin jeoloji incelemesi: MTA Rap. No. 8779 (yayımlanmamış), Ankara.

 • Dumont, J.F., 1976, Etudes geologiques dans les Taurides occidentales: les formations paleozoiques et mesozoiques de la coupole de Karacahisar (province d`Isparta, Turquie). These 3 cycle, Univ. Paris - Sud (Orsay), 213p.

 • Dumont, J.F., and Kerey, E., 1975, Eğirdir Gölü güneyinin temel jeolojik etüdü: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 18/2, 169 -174.

 • Erk, S., 1968, Manavgat - Oymapınar Baraj ve Rezervuar yerlerinin stratigrafi etüdü raporu: EÎE yayını 69 - 26, 66 s. (yayımlanmamış), Ankara.

 • Lheureux, A., 1983, Les formations silico - detritiques Triasico - Liasique de la platforme carbonatee Taurique au S.O.dfAkseki (Taurides occidentals - Turquie), These, Univ., Paris Sud, 242p., Orsay.

 • Martin, C, 1969, Akseki kuzeyindeki bir kısım Toroslar`m stratigrafik ve tektonik incelenmesi: MTA Derg. 72, 258 - 175.

 • Monod, O., 1977, Recherches geolgiques dans le Taurus occidental au sud de Beyşehir (Turquie): These, Univ. Paris - Sud (Orsay), 442p.

 • Poisson, A., 1977, Rechereches geologiques dans les Taurides occidentals (Turquie): These, Univ. Paris - Sud (Orsay), 795p.

 • Şenel, M., Dalkılıç, H., Gedik, Serdaroğlu, M., Bölükbaşı, S., Metin, S., Esentürk, K., Bilgin, A.Z., Uğuz, F., Korucu, M. ve Özgül, N., 1992t Eğirdir - Yenişar - Bademli - Gebiz ve Geriş - Köprülü (İsparta - Antalya) arasındaki kalan alanların jeolojisi: TPAO Rap. No. 3132, MTA Rap. No. 9390, 559s, (yayınlanmamış), Ankara.

 • Türkünal, S., 1969, Toros Dağlarının kuzeyde Beyşehir ile güneyde Oymapınar (Homa) köyü enlemleri, doğuda Güzelsu Bucağı, batıda Kırkkavak Köyü boylamları arasında kalan kesiminin jeolojisi: EİE. Rap. (yayımlanmamış), Ankara.

 • Ziegler, J.G.K., 1938 - 1939, Garbi Toros mıntıkasında yapılmış olan maden ve jeoloji tetkikatı. I. ve II. kısım: MTA Rap. No. 768 ve 953 (yayımlanmamış), Ankara.

 • Sultandağları`nın Kuzey Bölümünde Yeni Yaş Bulguları; Deresinek Formasyonunun Tektono - Stratigrafisine Yeni Bir Yaklaşım
  Mehmet Fuat Uğuz Kemal Erdoğan Semih Gürsu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada Sultandağları`nın kuzey bölümünde yer alan ve yaşı Orta Karbonifer - Üst Permiyen aralığına konulan Deresinek formasyonundan; Anisiyen - Ladiniyen yaşını veren Meandrospira cf. dinarica Kochansky - Devide ve Pantic, Glomospirella sp.,Planiinvoluta sp., Turriglomina sp., Aulotortus sp., Spirorbis phlyctaena Bronnimann - Zaninetti, Doustominidae, Hydrozoa, Halobia sp., Daonella sp., Üst Dogger - Malm yaşını veren Valvulina sp., Trocholina sp., Textularia sp., Pseudocyclammina sp., Ophthalmidiidae, Protopeneroplis striata Weynschenk, Conicocurnubia sp., Salpingoporella sellü (Crescent), Labyrinthina mirabilis Weynschenk, Valvulina gr. lugeoni Septfontaine, Kurnubia cf. palastiniensis Henson, Üst Kretase yaşını veren Globotruncana sp.,Globotruncaniidae kalıpları ile Üst Permiyen`i belirleyen Stafellidea, Hemigordiopsidae, Mizzia sp. gibi fosil topluluğu elde edilmiştir. Elde edilen fosiller, kaya türü özellikleri ve yapısal konumları nedeniyle Deresinek formasyonu içinde, farklı stratigrafileri olan iki tektonik dilim ayırtanmıştır. Alt dilim Orta Triyas - Jura - Kretase yaşlı kayalardan oluşur ve Üst Permiyen yaşlı kayalardan oluşan üst dilim tarafından tektonik ilişkiyle üzerlenir. Deresinek adı bu çalışmada alt tektonik dilimin alt düzeyleri için kullanılmış, alt dilimin Üst Kretase yaşlı üst düzeyine Eberdere formasyonu denilmiştir. Üst tektonik dilim içinde de Üst Permiyen yaşlı Kocatepe formasyonu ayırtlanmışür.

 • Sultandağları

 • Deresinek formasyonu

 • Tektono - stratigraf

 • Mikropaleontoloji

 • Afyon (Türkiye)

 • Demirkol, C, 1977, Yalvaç - Akşehir dolayının jeolojisi: Konya Selçuk Univ. Fen Fak. Yer. Bil. Böl. Doçentlik Tezi, 144 s., Konya (Yayınlanmamış).

 • Eren, Y., 1990, Engilli (Akşehir) ve Bağkonak (Yalvaç) köyleri arasında Sultandağları Masifi`nin tektonik özellikleri: Tür. Jeo. Bült., C. 33, 39 - 50, Ankara.

 • Haude, H., 1969, Das Paleozoikum - Prekabrium bis Silurium in Der Türkei: Zentbl. Geol. Paleont, Teil 1, 4, 702 - 719, Stuttgart.

 • Haude, H., 1969, Stratigraphie und Tektonik des südlichen Sultandağ: Z. Deutsch, Geol. Ges., 123,411 - 421, Hannover.

 • Özgül, N., Bölükbaşı, S., Alkan, H., Öztaş, Y., Korucu, M., 1991a, Göller bölgesinin tektono - stratigrafik birlikleri: Ozan Sungurlu Sempozyumu Bildirileri, Ozan Sungurlu Bilim, Eğitim ve Yardım Vakfı, 213 - 237 s., Ankara.

 • Özgül, N., Bölükbaşı, S., Alkan, H., Öztaş, Y., Korucu, M., 1991b, Sultandağları - Sandıklı - Homa - Akdağ Yöresinin Jeolojisi. TPAO Arşiv Rap. No. 3028, Ankara.

 • Öztürk, E.M., Ergin, A., Dalkılıç H., Afşar, O.P., Dağer, Z., Çatal, E., 1987, Sultandağ kuzeydoğu kesiminde yeni yaş bulguları: Tür. Jeol. Kur. Bült. Kurultay Bildiri Özleri, s. 7, Ankara.

 • Elazığ Kuzeyinde Pirometazomatik Oluşuklar ve İlişkili Fe-Ti Cevherleşmeleri
  Bünyamin Akgül Ahmet Şaşmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Elazığ kuzeyinde Permo - Triyas yaşlı Keban Metamorfitleri yüzeylemektedir. Geç Kretase sonunda bölgeye sokulum yapan Yüksekova Karmaşığı`na ait plutonik kayaçlar (diyorit ve granit) mermerleri etkileyerek, kontaklarında skarnlaşnıa ve buna bağlı Fe-Ti cevherleşmelerine neden olmuşlardır. Mermerler ile plutonik kayaçların arasındaki endoskarn zonlarında piroksen (ferrosalit - hedenberjit) - granat (grossüler) skarn, piroksen (fassayit) - skapolit skarn, epidot - granat skarn görülürken, ekzoskarn zonlarında ise granat (andradit), skapolit, piroksen,epidot, sfen ve manyetit görülmektedir. Cevherleşmeler plutonitler ile mermerlerin kontağında ve mermerlerin içerisine doğru gelişen cep ve kırıklarda gözlenmektedir. Kalınlıkları yer yer 1-1.5 m.`ye kadar ulaşmaktadır. Cevher mineralleri olarak manyetit, hematit, ilmenit, spekülarit, limonit, götit,pirit, pirotin, kalkopirit, kovellin - kalkozin, geikilit ve pirofanit bulunmaktadır.

 • Pirometazomatik oluşuklar

 • Fe-Ti cevherleşmesi

 • Elazığ

 • Akgül, B., 1987, Keban yöresi metamorfik kayaçların petrografik incelenmesi. F.Ü. Fen Bilim. Ens., Yüksek Lisans Tezi, 60 s., (yayınlanmamış) Elazığ.

 • Akgül, B., 1993, Piran (Elazığ) köyü çevresindeki mağmatik kayaçların petrografik ve petrolojik özellikleri, F.Ü. Fen. Bilim. Ens., Doktora Tezi, 128 s. Elazığ.

 • Akgül, M., 1991, Baskil gr ani toy itinin petrografik ve petrolojik özellikleri. Yerbilimleri Geosound, 18, 67 - 78.

 • Akyol, Z., Kadıoğlu, H., Adıgüzel, O., 1986, Elazığ Aşvan demir yatağı maden jeolojisi ve rezerv raporu, MTA Malatya Bölge Kütüphanesi rap. no. 371.

 • Asutay, H.J., 1985, Baskil (Elazığ) çevresinin jeolojisi ve petrografik incelenmesi, A.Ü. Fw en Bilim. Ens., Doktora Tezi (yayınlanmamış), Ankara.

 • Altunbey, M., 1996, Tuzbaşı - Kanatburun - Ayazpınar (Pertek - Tunceli) yöresindeki demir cevherleşmelerinin jeolojisi ve kökeni, F.Ü. Fen Bil. Ens. (Doktora Tezi), 186 s. Elazığ.

 • Avşar, N., 1983, Elazığ yakın kuzeybatısında stratigrafik ve mikropaleontolojik araştırmalar. Doktora Tezi, F.Ü. Fen Bil. Ens. 84 s. (yayınlanmamış) Elazığ.

 • Bingöl, A.F., 1984, Elazığ - Pertek - Kovancılar (Doğu Toros lar) yöresinin jeolojisi. Toros Jeolojisi Uluslararası Sempozyumu, Tebliğler, Ankara.

 • Bingöl, A.F., 1987, Petrographical and petrological features of intrusive rocks of Yüksekova Complex in the Elazığ region (Eastern Taurus - Turkey). The Jour, of Fırat Univ., Science and Tecnology, 3, 3.

 • Inceöz, M., 1995, Harput (Elazığ) yakın kuzeyi ve doğusunun tektonik özellikleri, F.Ü. Fen Bilim. Ens., Doktora Tezi (yayınlanmamış), 112 s.

 • Koşal, C, 1965, Aşvan demir aramaları jeolojik etüd ve sonuçları, MTA Malatya Bölge Kütüphanesi rap. no. 63.

 • Naz, H., 1979, Elazığ - Palu dolayının jeolojisi. TPAO Arşivi Rap. No 1360, (yayınlanmamış).

 • Özkul, M., 1988, Elazığ batısında Kırkgeçit Formasyonu üzerinde sedimentolojik incelemeler. F.Ü. Fen Bil. Ens., Doktora Tezi 186 s. (yayınlanmamış).

 • Ramdohr, P., 1980, The ore minerals and their inter growths, Academic - Verlag, Berlin, 1202 p.

 • Sağıroğlu, A., 1986, Kızıldağ (Elazığ) cevherleşmelerinin I özellikleri ve kökeni, Jeoloji Müh. Bült., 29, 5 - 13.

 • Sağıroğlu, A., 1992, Pertek - Demürek (Tunceli) skarn tipi manyetit ve ilişkili bakır cevherleşmeleri. TJK Bült., 35, 63 - 70.

 • Şaşmaz, A. ve Sağıroğlu, A., 1990, Bullurik Dere (Elazığ) cevherleşmelerinin özellikleri ve kökeni: MTA Derg. 110,45-54.

 • Tatar, Y., 1987, Elazığ bölgesinin tektonik yapıları ve Lansdat fotoğrafları üzerinde yapılan bazı gözlemler: Hacettepe Üniv. Yerbil. Uyg. ve Araştırma Merkezi Bült., 14, 295 - 308.

 • Tuna, E., 1979, Elazığ - Palu - Pertek bölgesinin jeolojisi, TPAO Rap. No 1362 (yayınlanmamış).

 • Yazgan, E., 1984, Geodynamic evolution of the Eastern Taurus region. Int. Symp. the geology of the Taurus Belt Bildiriler, 199 - 208, Ankara.

 • Ilgın - Sarayönü (Konya) Güneyinde Bozdağlar Masifinin Yapısal Özellikleri
  Yaşar Eren
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bozdağlar masifi (KB Konya), tektonostratigrafik olarak alttan üste doğru otokton, metamorfik Gökçeyurt grubu (Üst Permiyen- Mesozoyik): allokton, Çayırbağı ofiyoliti (Mesozoyik) ve Ladik metamorfitlerinden (Silüriyen - Mesozoyik) oluşur. Üst Miyosen -Kuvaterner yaşlı tortul ve volkanik kayaçlar ise masifin neo-otokton örtü oluşuklarıdır. Masifin hem otokton hem de allokton konumlu kaya birimleri, Alpin hareketlerle üç evreli deformasyona uğrayarak Tip 3 ve Tip1 türü üstelenmiş kıvrım geometrisi kazanmıştır, ilk evre deformasyona metamorfîzma eşlik etmiştir. 2. ve 3. evre deformasyonlar ise metamorfizma sonrası gelişmiştir. Geç Kretase ve sonrasında masif, naplı bir yapı kazanmıştır. Post - orojenik hareketlerle Orta- Geç Miyosen sınırında bölgede, gölsel havzaların oluşumunu sağlayan blok faylanmalar ve bu blok faylanmalara bağlı olarak volkanizma faaliyeti başlamıştır. Erken Pliyosen kabuk sıkışmaları ile de, masife ait kayaçlar örtü oluşukları üzerine bindirmiştir. Geç Pliyosen ve sonrasındaki blok faylanmalarından etkilenen yörenin yüksek kesimlerinde, 600 - 850 m arasında değişen göreli yükselmeler gerçekleşmiştir.

 • Bozdağlar masif

 • Çok evreli kıvrımlanma

 • Dayk kümesi

 • Buruşma klivajı

 • Kink bantları

 • Neo - tektonik

 • Blok faylanma

 • Bayiç, A., 1968, Sızma - Konya metaporfîritleri hakkında, M.T.A. Enstitüsü Dergisi, 70, 214 - 228.

 • Besang, C, Eckhardt, F.J., Harre, W., Kreuzer, H. and Müller, P., 1977, Radiometrichse altersbestimungen an Neogenen eruptivgesteinen der Türkei, Geol. Jb., B25, 3 -36.

 • Doğan, A., 1975, Sızma - Ladik (Konya) civa sahasının jeolo jisi ve maden yatakları sorunlarının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Î.Ü. Fen Fakültesi, İstanbul, 40 s. (yayınlanmamış).

 • Eren, Y., 1993a, Eldeş - Derbent - Tepeköy - Söğütözü (Kon ya) arasının jeolojisi, Doktora Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 224 s. (yayınlanmamış).

 • Eren, Y., 1993b, Konya kuzeybatısında Bozdağlar masifinin otokton ve örtü birimlerinin stratigrafisi, Türkiye Jeol. Bülteni, 36, 7 - 23.

 • Göğer, E. ve Kıral, K., 1969, Kızılören dolayının jeolojisi, M.T.A. Rapor No: 5204 (yayınlanmamış).

 • Gray, D.R., 1977, Morphologic classification of crenulation cleavage, Journal of Geology, 85, 229 - 235.

 • Keller, J., Jung, D., Burgath, K. and Wolff, F., 1977, Geologie und petrologie des Neogene Kalkalkali - vulkanismus von Konya (Erenlerdağı - Alacadağ Massiv, Zentral - Anatolien), Geol, Jb., B25, 37 - 117.

 • Niehoff, W., 1961, 1/100 000 ölçekli Akşehir 90/2 paftası, Ilgın 91/1, 91/3 ve 91/4 paftaları üzerine yapılan revizyon çalışmaları, M.T.A. Derleme Rap. No: 3387 (yayınlanmamış).

 • Okay, A.I., 1984, Kuzeybatı Anadolu`da yer alan metamorfık kuşaklar, Türkiye Jeol. Kur., Ketin Simpozyumu, Ankara, 83 - 92.

 • Özcan, A., Göncüoğlu, M.C., Turan, N., Uysal, Ş., Şentürk, K. ve Işık, A., 1988, Late Paleozoic evolution of the Kütahya - Bolkardağı belt, METU Journal of Pure and Appl. Sci., 21, 1/3, 211 - 220.

 • Özgül, N., 1984, Stratigraphy and tectonic evolution of the central Taurides, International Symposium on the Geology of the Taurus Belt., 77 - 90, Ankara.

 • Ramsay, J.G., 1967, Folding and fracturing of rocks, McGraw - Hill, New York, 568 s.

 • Ramsay, J.G. and Huber, M.I., 1987, The techniques of modern structural geology, Vol.: 1 Folds and fractures, Academic Press, London, 307 s.

 • Roberts, N., 1982, Age paleoenvironments and climatic significance of Late Pliocene Konya Lake, Turkey, Quaternary Research, 19, 154 -171.

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach, Tectonophysics, 75,81-241.

 • Turner, F.J. and Weiss, L.E., 1963, Structural analysis of metamorphic tectonites, McGraw - Hill Book Co., New York, 545 s.

 • Wiesner, K., 1968, Konya civa yatakları ve bunlar üzerindeki etüdler, M.T.A. Enstitüsü Dergisi, 70,178 - 213.

 • Hierapolis`teki Arkeosismik Hasarların Değerlendirilmesi
  Erhan Altunel A. Aykut Barka
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Hierapolis antik kenti, Gediz grabeninin güneydoğu ucunun kuzey kenarını sınırlayan Pamukkale fayı üzerinde yer almaktadır. Hierapolis, antik çağlarda birçok depremden hasar görmüştür, ancak bunlardan en önemlisi M.S. 60 yılında meydana gelmiştir. Bu çalışmada ele alınan önemli iki noktadan birincisi, Hierapolis antik kenti içinde Roma ve Bizans dönemine ait yapıları etkileyen yüzey kırıklarını detaylı olarak incelemektir. Bu yüzey kırıkları kent içinde ve çevresinde yaklaşık 1250 m takip edilmektedir. Yüzey kırıklarının uzunlukları 10 cm ile onlarca metre arasında, genişlikleri ise birkaç milimetre ile 1 m arasında değişmektedir. Yüzey kırıkları boyunca düşey ve yanal yer değiştirmeler de mevcuttur. Yüzey kırıkları incelendiğinde, kırıkların oluşumuna neden olan depremin 6.0antik yerleşim yerlerinin depremlerin tekrarlanma aralıkları, büyüklükleri, depremler sırasında meydana gelen yer değiştirme miktarları ve deprem risklerinin belirlenmesi açısından önemli ip uçları elde edilmesine yardımcı olduğunu vurgulamaktır.

 • Hierapolis

 • Arkeosismik hasar

 • Denizli

 • Altunel, E., 1994, Active tectonics and the evolution of Quaternary travertines at Pamukkale, western Turkey. Ph. D. tezi (yayımlanmamış), 236 sayfa.

 • Altunel, E. and Hancock, P.L., 1993a, Active fissuring faulting in Quaternary travertines at Pamukkale, western Turkey. In: Neotectonics and Active Faulting (edited by Stewart, I.S., Vita - Finzi, C. and Owen, L.A.) Zeitschrift Geomorphologie Supplementary Volume, 94, 285 - 302.

 • Altunel, E. and Hancock, P.L., 1993b, Morphological features and tectonic setting of Quaternary travertines at Pamukkale, western Turkey. Geol. J., 28,335 - 346.

 • Altunel, E., Hancock, P.L. and Smart, P., 1995, Formation of fissure - ridge travertines and their neotectonic significance. Abstract, IAESCA, Güllük, Türkiye.

 • Ambraseys, N.N., 1971, Value of historical records of earthquakes. Nature, 232, 375 - 379.

 • Ambraseys, N.N., 1988, Engineering seismology. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 17,1 -105.

 • Ambraseys, N.N. and Finkel, C.F., 1995, The Seismicity of Turkey and Adjacent Areas: A Historical Review 1500 - 1800. Eren Yayıncılık, Istanbul.

 • Armijo, R., Lyon - Caen, H. and Papanastassiou, D., 1991, A possible normal fault rupture for the 464 B.C. Sparta eartquake. Nature, 351, 137 - 139.

 • Ateş, R.C. and Bayülke, N., 1982, The 19 August 1976 Denizli, Turkey, earthquake: Evaluation of the strong motion accelerograph record. Bull, of the Seis. Soc. Am., 72, 5, 1635-1649.

 • Bean, G., 1971, Turkey Beyond the Maeander. Ernest Benn, London, 267 pp.

 • Bellettati, D., Camass, R. and Molin, D., 1993, Fake quakes in Italy through parametric catalogues and seismological compilations: case histories typologies. Terra Nova, 5, 488 - 495.

 • Ergin, K., Güçlü, U. and Uz, Z., 1967, A catalog of Earthquake for Turkey and Surrounding Area (11 A.D. to 1964 A.D.). ITU Faculty of Mining Engineering, Istanbul, Turkey.

 • Ferrero, D.D., 1987a, Travellers. In: Hierapolus Di Frigia 1957 -1987. Fabri, Turin, 21 -26.

 • Ferrero, D.D., 1987b, The martyrion of saint Philip and churches, In: Hierapolis Di Frigia 1957 - 1987. Fabri, Turin, 121 -132.

 • Gencoğlu, S., İnan, E. ve Güler, H., 1990, Türkiye`nin Deprem Tehlikesi. Türkiye Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara.

 • Hancock, P.L. and Altunel, E. (baskıda), Faulted archaeological relics at Hierapolis, Turkey. Journal of Geodynamics.

 • Karcz., I. and Kafri, U., 1978, Evaluation of supposed archaeoseismic damage in Israel. Jour. Archaeological Science, 5, 237 - 253

 • McDonagh, B., 1989, Turkey: The Aegean and Mediterranean Coasts. A and C Black, London, 597 p.

 • Meyer, B., Lacassin, R., Brulhet, J. and Mouroux, B., 1994, The Basel 1356 earthquake: which fault produced it?. Terra Nova, 6,54-63.

 • Mörner, N.A. and Tröften, P.E., 1993, Palaeoseismotectonics in glaciated cratonal Sweden. In: Neotectonics and Active Faulting (edited by Stewart, I.S., Vita - Finzi, C. and Owen, L.A.) Zeitschrift Geomorphologie Supplementary Volume, 94, 107 - 117.

 • Nur, A., 1991, Earthquakes in the Bible. New Scientist, 6 July, No: 1776, 45-48.

 • Olivera, C, Banda, E. and Roca, A., 1991, An outline of historical seismicty studies in Catalonia. Tectonophysics, 193,231-235.

 • Önen, C, 1988, Denizli, Denizli Belediyesi.

 • Papanastassiou, D., Maroukian, H. and Papanastassiou, K.G., 1993, Morphotectonic and archaeological observations in the eastern Argive Plain (eastern Pelopennese, Greece) and their palaeoseismological implications. In: Neotectonics and Active Faulting (edited by Stewart, I.S., Vita - Finzi, C. and Owen, L.A.) Zeitschrift Geomorphologie Supplementary Volume, 94, 95 - 105.

 • Papastamatiou, D. and Psycharis, L, 1993, Seismic response of classical monuments - a numerical perspective developed at the Temple of Apollo in Bassae, Greece, Terr Na ova 5, , 59 1 -60160 .

 • Kıttı, T., 1987, History of Hierapohs. In: Hıerapolıs Di Frıgıa 1957 - 1987. Fabri, Turin, 27 - 30.

 • Ronchetta, D., 1987, The city plan of Hierapolis. In: Hierapolis Di Frigia 1957 - 1987. Fabri, Turin, 31-38.

 • Soysal, H., Sipahioğlu, S., Kolçak, D. ve Altınok, Y., 1981, Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Katalogu (MÖ 210 0 _ MS 1900) TIJBJTAK yayınlari.

 • Vita - Finzi, C, 1986, Recent Earth Movement. Academic Press` London` 226

 • Vogt, J., 1991, Some glimpses at historical seismology. Tectonophysics, 193, 1 - 7.

 • Arguvan (Malatya Kuzeyi) Yöresinde Üst Miyosen ve Pliyosen Yaşlı Volkaniklerin Karşılaştırmalı Jeokimyasal Özellikleri
  Musa Alpaslan Mehmet Nuri Terzioğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Sivas - Malatya arasında yer alan Yamadağı`nın güney kesiminde, Arguvan yöresinde yüzeyleyen Üst Miyosen ve Pliyosen yaşlı volkaniklerin jeokimyasal özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenerek petrojenez mekanizmaları tartışılmıştır. Ana element verileri, Üst Miyosen yaşlı volkaniklerin geçiş ve subalkalin karakterde, Pliyosen yaşlı volkaniklerin geçiş ve alkalin karakterde olduğunu göstermektedir, iz element verilerine dayalı değerlendirmeler, Üst Miyosen yaşlı volkaniklerin geçiş karakterinde, Pliyosen yaşlı volkaniklerin ise alkalin karakterde olduğunu işaret etmektedir. Büyük iyon yarıçaplı (LIL) (Ba, Rb, Sr, K, Th) ve kalıcılığı yüksek (HFS) elementlerde (Nb, Zr, Ti) gözlenen zenginleşme, volkaniklerin oluşumunda bu elementlerce zenginleşmiş bir manto kökenini veya kabuksal bulaşmayı belirtmektedir. K/Rb - Rb ve Y- Rb değişim diyagramları, Üst Miyosen volkaniklerinin evriminde kabuksal bulaşma - fraksiyonel kristalleşme (AFC) sürecinin etkin olduğunu tanımlarken, Pliyosen volkaniklerinde fraksiyonel kristalleşme sürecinin etkin olduğunu belirtmektedir. Ana ve iz element jeokimyası verileri ile Doğu Anadolu`nun çarpışma sonrası tektonik evrimi birlikte değerlendirildiğinde; Üst Miyosen yaşlı volkaniklerin manto kökenli eriyiğin kalınlaşan kıtasal kabuk tarafından kontaminasyon uğratıldığı, Pliyosen volkaniklerin ise kabuksal bulaşmaya az veya hiç uğramadan yüzeye çıktığı söylenebilmektedir.

 • Volkanik

 • Üst Miyosen

 • Pliyosen

 • Jeokimya

 • Arguvan (Malatya kuzeyi)

 • Alpaslan, M., 1987, Arguvan (Malatya) kuzeybatısında yer alan volkanitlerin mineralojik - petrografik incelen mesi, C.Ü. Fen Bilimleri Ens., Yüksek Lisans Tezi, 57 s. (yayımlanmamış).

 • Buket, E., 1989, Petrography and major element geochemistry of Tertiary and Quaternary volcanics from Varto region, Eastern Turkey, METU Journal of Pure and Applied Science, 22, 3, 69 - 89.

 • Gill, J.B., 1981, Orogenic andesites and plate tectonics, Springer, Berlin, 300 pp.

 • Hyndman, D.W., 1972, Petrology of igneous and metamorphic rocks, McGraw HÜ1, New York, 530 pp

 • Innocenti, F., Mazzuoli, R., Pasquare, G., Radication di Brozolo F. and Villary, L., 1976, Evolution of volconism in the area of interaction between the Arabian, Anatolian and Iranian plates (Lake Van, Eastern Turkey), J., Volcanol. Geotherm. Res., 1, 103 -112.

 • Irvine, T.N. and Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Can. J. Earth Sci., 8, 523 - 548.

 • Jakes, P. and White, A.J.R., 1972, Major and trace element aboundances in volcanic rocks of orogenic areas, Geol. Soc, Am. Bull., 83, 29 - 40.

 • Keskin, M. and Pearce, J.A., 1994, Trace element systematics of collision - related volcanism of the Erzurum - Kars plateau, NE - Turkey, IAVGEI, Int. Vole. Vong., Abs., P. 5.

 • Kuno, H., 1968, Differantiation of the basaltic magma. In: Hess, H.H. and Poldervaart, A. (eds), Basalts 2, Interscience publ., New York, 623 - 688.

 • Lambert, R.S J., Holland, J.G. and Owen, P.F., 1974, Chemical petrology of a suite of calcalkaline lavas from Mt. Ararat, Turkey, J. Geol., 82, 419 - 438.

 • Le Bas, M.J., Le Maitre, R.W., Streckeisen, A. and Zanettin, B., 1986, A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali - silica diagram. J. Petrol, 27, 745 - 750.

 • MacDonald, G.A. and Katsure, T., 1964, Chemical composition of Hawaiian Lavas, J. Petrol, 5, 82 - 133.

 • Pearce, J.A., 1982, Trace element caharacteristics of laval from destructive plate margins, In: R.S. Thorpe (ed): Andesites: Orogenic andesites and related rocks, Wiley, New York, 525 - 548.

 • Pearce, J.A., Harris, N.B.W. and Tindle, A.G., 1984, Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks, J. Petrol, 25,956 - 983.

 • Pearce, J.A., Bender, J.F., DeLong, S.E., Kidd, W.S.F., Low, P J., Güney, Y., Şaroğlu, F., Yılmaz, Y., Moorbath, S. and Mitchell, J.G., 1990, Genesis of collision volcanism in Eastern Anatolia, Turkey, In: P.LeFort, J.A. Pearce and A. Pecher (eds); Collision Magmatism, J. Volcanol. Geotherm. Res., 44, 184 - 229.

 • Pecerillo, A. and Taylor, S.R., 1976, Geochemistry of Eocene calc - alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey, Contrib. Mineral Petrol., 58, 63-91.

 • Şaroğlu, F. ve Yılmaz, Y., 1984, Doğu Anadolu`nun neo - tektoniği ve ilgili magmatizması, Ketin Sempozyumu, TJ.K. yay., s. 149 -163.

 • Şengör, A.M.C. and Kidd, W.S.F., 1979, Post - collisional tectonics of the Turkish - Iranian plateau and a comparision with Tibet, Tectonophysics, 53, 361 -.376.

 • Şengör, A.M.C. and Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach, Tectonophysics, 75,181-241.

 • Tarney, J., Wood, D.A., Saunders, A.D., Cann, J.R. and Varet, J., 1979, Nature of mantle heterogeneity in the North Atlantic: evidence from deep - sea drilling, Phil. Trans. R. Soc, A 297, 179 - 202.

 • White, W.M. and Schilling, J.G., 1978, Nature and origin of geochemical variation in Mid - Atlantic Ridge basalts from Central - North Atlantic, Geochim. Cosmchim. Acta, 42, 1501 - 1516.

 • Wilson, M., 1989, Igneous petrogenesis: a global tectonic approach, Unwin, Hyman, London, 446 p.

 • Winchester, J.A. and Floyd, P.A., 1977, Geochemical discrimination of different magma series and their differantiation products using immobile elements, Chem. Geol., 20, 325 - 343.

 • Wood, D.A., 1979, A variably veined cuboceanic upper mantle - genetic significance for Mid - Oceanic Ridge Basalts from geochemical evidence, Geology, 7,499 -503.

 • Yalçın, H., Gündoğdu, N., Gourgaud, A., Vidal, P. and Uçurum, A., 1994, Preliminary geochemical results from Yamadağı volcanism, Malatya, Eastern Turkey, IAVCEI, Int. Vole. Cong., Ankara, abs., p. 9.

 • Yılmaz, Y., Şaroğlu, F. and Güner, Y., 1987, Initiation of the neomagmatism in East Anatolia, Tectonophsics, 134, 177 -199.

 • Yılmaz, Y., 1993, New evidence and model on the evolution of the southeast Anatolian orogen., Geol. Soc. Am. Bull., 105,251 -271.

 • Yoldaş, R., 1972, Malatya kuzeyinin jeolojisi ve petrol olanakları, MTA derleme raporu.

 • Haliç (istanbul) Holosen Dip Çökellerinin Bentik Foraminifer Faunası
  Ahmed Cüneyd Şamli
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Haliç`te Yeni Galata Köprüsü inşaatı nedeni ile Eminönü ve Karaköy arasında yapılan iki adet deniz sondajından sağlanan 36 adet tortul örneği incelenmiş, bunun sonucunda, 31 familyaya ait 55 cins ile 88 tür ayırtlanmış ve adlandırılmıştır. Belirlenen egemen (dominant) cins ve türlere göre, her düzey için ortamsal yorumlamalara gidilmiş ve bölgenin Holosen`deki jeolojik evriminin açıklanmasına çalışılmıştır. İncelemede, Haliç çökelleri, ortamsal açıdan ve tabandan tavana doğru akarsu, deniz, acı su ve deniz olmak üzere dört seviyeye ayrılmıştır. Bunların yaşları, bulunan mollusk kavkılarının ESR (Electron Spin Rezonance) yöntemi ile tarihlendirilmesi sonucunda belirlenebilmiştir. Elde edilen tüm bulgularla, yaklaşık 8.000 yıl önce akarsu durumunda olan Halic`in tahminen 7.400 yıl önce Akdeniz sularının etkisine girdiği, bundan 1.400 yıl sonra ortamsal koşulların değişimi sebebi ile acı su ortamına ve en sonunda da (ortalama 5.700yıl önce) bugünkü durumuna eriştiğini göstermektedir.

 • Haliç

 • Bentik foraminiferler

 • Akdeniz

 • Holosen

 • Anderson, J.B., 1975, Ecology and distribution of foraminifera in the Weddel Sea of Antarctica. Micropaleontology, 21/1, 69 -96, 1-11.

 • Artüz, M. I. ve Korkmaz, K., 1977, Halic`in kirlenmesinde su hareketlerinin rolü. Haliç Sorunları ve Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu Tebliğleri, 75 - 96.

 • Brooks, W.W., 1973, Distribution of recent foraminifera from the southern coast of Puerto Rico, Micropaleontology, 19/4,385-416.

 • Cimerman, F. ve Langer, M.R., 1991, Mediterranean foraminifera, 1 -119, 1-93.

 • Corliss, B.H., 1991, Morphology and microhabitat preferences of benthic foraminifera from northwest Atlantic Ocean, Marine Micropaleontology, 17,195 - 236.

 • Denne, R.A. ve Sen Gupta, B.K., 1991, Association of bathyal foraminifers with water masses in the northwestern Gulf of Mexico, Marine Micropal. 17,173 - 193.

 • Derman, A.S., 1990, Genç çökellerin (Holosen) sedimentolojik özellikleri ve ortamsal yorumu, İstanbul Boğazı Güneyi ve Halic`in Geç Kuvaterner Dip Tortulları, 5 -11 (Ed. Meriç).

 • Ergin, M., Ediger, V., Bodur, M.N., Okyar, M., 1990, İstanbul halicinin güncel çökellerine genel bir bakış, TJ.K. Bülteni, 6, 20 - 25.

 • Göksu, H.Y., Özer, A.M., Çetin, O., 1990, Mollusk kavkılarının elektron spin rezonans (ESR) yöntemi ile tarih lendirilmesi, İstanbul Boğazı güneyi ve Halic`in Geç Kuvaterner (Holosen) Dip Tortulları, 99 - 105 (Ed. Meriç).

 • Hakyemez, Y., Karabıyıkoğlu, M. ve Okşan, 1., 1980, Kırıntılı sığ deniz (kıyı lagün, gelgit düzlüğü ve kıta düzü) çökelleri, çökelme ortamları jeomorfolojisi. Çeviri - derleme, Jeomorfoloji Derg. -özel sayı =/ bilimsel yayınlar dizisi-1, Ankara.

 • Hottinger, L. Halicz, E. and Reiss, Z., 1993, Recent foraminiferida from the Gulf of Aqaba Red Sea. Slovenska Akademija Znanosti In Umetnosti Akademia Scient Et Artium Slovenica, 33, Ljubljana, 1 - 79, 1 - 230.

 • Inoue, Y., 1989, Northwest Pacific foraminifera as paleoenvironmental indicators, Sci. Rep., Ins. Geosci., Univ. Tsukaba, Sec. B, 10, 57 -162, 18 - 33.

 • Kıratlı, N., 1992, Haliç (Geç Holosen) ve Karadeniz güncel çökellerine iki jeokimyasal yaklaşım. Doktora tezi, I.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbul, 113-145.

 • Kıratlı, N. ve Algan, O., 1994, The interaction between organic carbon and dissolved oxygen in the Sea of Marmara as an indication of environmental pollution. Int. Spec. Conference on Marine Disposal System, 9 - 11, 311 - 318, Istanbul Turkey.

 • Loeblich, A.R. and Tappan, H., 1988, Foraminiferal genera and their classification, 2 vols. 1 - 970, pis, 1 - 847 Van Nostrand Reinhold Company, New York.

 • Meriç, E.rSakınç, M. ve Eroskay, O., 1988, İstanbul Boğazı, ve Haliç çökellerinin evrim modeli. Mühendislik Jeolojisi Bült., 10, 10 - 14.

 • Meriç, E. ve Sakınç, M., 1990, Foraminifera, istanbul Boğazı Güneyi ve Halic`in Geç Kuvaterner (Holosen) Dip Tortulları, 13-41 (Ed. Meriç).

 • Meriç, E., Oktay, F.Y., Sakınç, M., Gülen, D., Ediger, V.Ş., Meriç, N. ve Özdoğan, M., 1991, Kuşdili (Kadıköy - İstanbul) Kuvaterner`inin sedimenter jeolojisi ve paleoekolojisi. C.Ü. Müh. Fak. Derg., A, Yerbilimleri, 8, 83-91.

 • Murray, J.W., 1970, Foraminifers of the western approaches to the English Channel. Micropal., 16/4, 471 - 485.

 • Murray, J.W., 1971, An atlas of British recent foraminiferids. 1 - 244, 1 :95, Heineman Educatinal Books, London.

 • Poagund, C.W. ve Tressler, R.C., 1981, Living foraminifers of West Flower Garden Bank, northernmost coral reef in the Gulf of Mexico. Micropal., 27/1, 31-70.

 • Reiss, Z. and Hottinger, L., 1984, The Gulf of Aqada - ecological micropaleontology. Ecological Studies, 50. Springer Verlag, 1 - 354, Berlin, Heidelberg.

 • Ross, C.R. and Kenneth, J.P., 1983 - 1984, Late Quaternary paleooceanography as recorded by benthonic foraminifera in strait of Sicily sediments sequence. Marine Micropal., 8, 315 - 336.

 • Sen Gupta, B.K., 1971, The benthonic foraminifera of the Tail of the Grand Bank. Micropal., 17/1, 69 - 98.

 • Sen Gupta, B.K., 1994, Taxonomy and bathymetric distribution of Holocene deep - sea benthic foraminifera in the Indian Ocean and Red Sea. Micropal., 40 (4), 351-367,1-6.

 • Sen Gupta, B.K. and Schafer, C.T., 1973, Holocene benthic foraminifera in leeward bays of St. Lucia, West Indies Micropal., 19/3, 341 - 365.

 • Sgarella, F. and Moncharmont - Zei, M., 1993, Benthic foraminifera of the Gulf of Naples (Italy): Systematics and antoecology. Bolletino Delia Societa Paleontologica Italiana, 32/2, 145 - 264,1 - 26.

 • Şamlı, A.C., 1995, Haliç güncel çökellerinin mikropaleontolojik incelemesi. Yük. lisans tezi, Î.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 1 - 69.

 • Yanko, V. and Troitskaya, T., 1987, Late Quaternary foraminifers of the Black Sea. Academy of Science of the USSR, Institute of Geology and Geophysics, 1 - 103, 1 - 24.

 • Yanko, V., 1993, Stratigraphy and paleostratigraphy of the marine Pleistocene and Holocene deposits of the southern seas of the USSR. Mem. Soc. Geol. Inst., 44, 167-187.

 • Sirelina Orduensis Meriç ve İnan (1996)`in Ilgaz (Çankırı) Yöresindeki Varlığı Hakkında
  Nurdan İnan Turan Mehmet Akyazi Nazire Özgen Erdem
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, ilk kez Gölköy formasyonunun (Ordu) Orta - Üst Maastrilıtiyen yaşlı seviyelerinde tanımlanan Sirelina orduensis Meriç ve Inan`ın İlgaz yöresinin (Çankırı) değişik yüzleklerindeki varlığı ortaya konulmuştur. Sirelina orduensis Meriç ve inan, mikrogranüler kavkı yapısı, gelişme devrelerine göre farklı sarılımı ve lateral orbitoidal localarıyla benzediği diğer foraminiferlerden kolaylıkla ayırdedilebilir. Bu tür, İlgaz (Çankırı) dolayında yüzeyleyen Üst Maastrilıtiyen yaşlı, kumtaşı, kumlu kireçtaşı, kireçtaşı ve kiltaşlarından oluşan Ödemiş formasyonunun (Pehlivan ve diğerleri, 1987) kumlu kireçtaşı seviyelerinde bol olarak saptanmıştır.

 • Maastrihtiyen

 • Foraminifer

 • Sirelina orduensis Meriç ve İnan

 • Meriç, E., înan, N., 1994, Yeni Paleontolojik Bulgular - Gölköy (Ordu) Üst Maastrihtiyen`inde yeni bir cins (Foraminifer) ve türü: Sirelina orduensis^ Malatya Üst Maastrihtiyen`inde yeni bir tür (Foraminifer): Sivasella goekceni: 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1994, Bildiri özleri, 9, Ankara.

 • Meriç, E., İnan, N., 1996, Sirelina orduensis (Foramini fera) a new genus and species from the Maastrichti an of North - East Anatolia (Gölköy - Ordu): Micropaleontology, (Baskıda).

 • Pehlivan, Ş., Barkurt, M.Y., Bilginer, E., Can, B., Da ger, Z., Örçen, S., 1987, İlgaz Kuzeydoğusu - Boyalı - Kurşunlu Dolayının Jeolojisi: M.T.A. Raporu, Derleme no: 8171, (yayımlanmamış), Ankara.

 • Pontid Tipi Masif Sülfîtlerde Hedef Saptaması İçin Jeokimyasal Yöntemler: Harşit - Köprübaşı (Tirebolu-Giresun) Cevherleşmesinden Bir Örnek
  Nezihi Köprübaşi
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Harşit - Köprübaşı (Tirebolu) volkanik eşlikli cevher birikimi, Pontid kuşağında bulunan ve kendine özgü özellikleri olan polimetalik masif sülfit cevherleşmesidir.Bilinen bu cevherleşme üzerinde toprak jeokimyası yapılarak Cu - Zn - Pb elementlerine ait temel ve eşik değerler ile birlikteanomalilerin karakteristik şekilleri ortaya konmuş ve varlığı bilinen masif mercekle ilişkileri incelenmiştir. "Elde edilen bu modellemenin Pontid`lerdeki hidrotermal ayrışma gösteren potansiyel olabilecek bölgelere uygulanabilirliği vehedef saptama olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.

 • Pontid tipi masif sülfitler

 • Jeokimya

 • Harşit-Köprübaşı cevherleşmesi.

 • Kolaylı, H., 1987, Kutlular cevherleşmesi bölgesinde ekstrakte edilebilir bakır katyonunun topraktaki temel değeri, kişisel çalışma raporu (yayınlanmamış), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

 • Lewinson, A.A., 1980, Introduction to exploration geochemistry, Second edition, Applied publishing.

 • Rose, A.W., Hawkes, H.E., Webb, J.S., 1981, Geochemistry in mineral exploration, Second edition, Newyork.

 • Shaw, D.M., 1961, Element distribution laws in geochemistry, Geochim. Cosmochim., Açta 23 (116 -134).

 • Thomson, I., 1986, Exploration geochemistry: Desing and interpratation of soil surveys, Reviews in Economic Geology, Chapter 1, Vol 3 (1 - 18).

 • Toke1 ` S., 1985 ` Silika t v e itlerin teflon basınçlı kabında çabuk çözündürülmeleri ile atomik absorbsiyon (87 _ 93)? Trabzon.

 • Sivas Havzası Batı Sınırının (Ağcakışla) Stratigrafîk Özellikleri
  Kaan Şevki Kavak Selim İnan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnceleme alanının temelini Paleozoyik yaşlı Akdağ metamorfîtleri oluşturmaktadır. Bu temel tabanda kırmızı renkli çakıltaşlarıyla başlayıp, kumtaşı, kiltaşı ve Nummulites`li kireçtaşlarıyla devam eden tavanda ise kireçtaşı ve marnlarla sona eren Tanesiyen- Lütesiyen yaşlı Belkaya formasyonu tarafından açılı uyumsuz olarak üstlenir. Bu birimlerin üzerine karasal ortamda çökelmiş gri- sarı renkli marn ve jips merceklerinden oluşan Oligosen yaşlı Cevizcik formasyonu uyumsuzlukla gelir. Üst Miyosen - Pliyosenyaşlı, çakıltaşı ve kumtaşı ardalanmasmdan oluşan incesu formasyonu ise altta bulunan diğer birimleri uyumsuzlukla üstler. Bölgedeki tüm birimler ise Pliyo - Kuvaterner yaşlı Sekikaşı bazaltı tarafından örtülürler.Bu çalışmanın sonucunda, inceleme alanında yapılan daha önceki çalışmaların aksine temeli oluşturan Paleozoyik yaşlı Akdağ Metamorfitleri`nin üzerine açılı uyumsuzlukla gelen birimlerin yaşının Üst Paleosen`e kadar indikleri saptanmıştır. Çalışma alanının Kırşehir Masifine dahil olan bu bölümündeki tektonik yapılarından olan doğrultu atımlı fayların genellikle sağ yönlü olduğu ve yer yer Üst Miyosen - Pliyosen yaşlı birimleri kestiği gözlenmiştir. Ayrıca Tanesiyen - Lütesiyen yaşlı çökellerin hem kendi içinde hem de Üst Miyosen - Pliyosen yaşlı birimlerin dokanağında bindirme faylarıyla betimlendiği, bölgedeki bindirme yönünün ise kuzeydoğudan güneybatıya doğru geliştiği ortaya çıkarılmıştır.

 • Sivas havzası

 • Ağcakışla

 • Belkaya formasyonu

 • Stratigrafi

 • Tektonik

 • Alpaslan, M., 1993, Yıldızeli Yöresi Metamorfîtlerinin Petrolojisi: C.Ü. Fen Bilimleri Ens., Doktora Tezi, 359s, Sivas (yayımlanmamış).

 • Altınlı, E., 1961, Kayadibi - Şarkışla Bölgesinin Jeolojisi: İ.Ü.F.F., Mec, Seri B, C. 26, 162 -199.

 • Cater, J.M.L., Hanna, S.S., Ries, A.C. and Turner, P., 1991, Tertiary Evolution of the Sivas Basin, Central Turkey, Tectonophysics, 195, 29 - 46.

 • Erkan, Y., 1981, Orta Anadolu`nun Metamorfizması Üzerinde Yapılmış Çalışmalarda Varılan Sonuçlar: iç Anadolu`nun Jeolojisi Sempozyumu, Türkiye Jeol. Kur. Yay., 9 - 12.

 • Erkan, Y. ve Ataman, G., 1981, Orta Anadolu Masifi (Kırşehir yöresi) Metamorfizma Yaşı Üzerine K - Ar Yöntemi ile Bir inceleme, Yerbilimleri, 8, 27 - 30.

 • Folk, R.L., 1968, Petrology of sedimentary rocks: Austin Texas, Hemphills, 170p

 • Gökten, E., 1983, Şarkışla (Sivas) Güney - Güneydoğusunun Stratigrafisi ve Jeolojik Evrimi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 26, 2, 167 -176.

 • Gökten, E., 1984, Şarkışla Yöresinin Tektoniği: Jeoloji Müh. Derg., Sayı: 20, 3 - 9.

 • Gökten, E., 1993, Ulaş (Sivas) Doğusunda Sivas Havzası Güney Kenarının Jeolojisi: iç Toros Okyanunusunun Kapanımıyla ilgili Tektonik Gelişim, TPJD Bült. C. 5-1,35-55.

 • inan, S., Öztürk, A. ve Gürsoy, H., 1993, Ulaş - Sincan (Sivas) Yöresinin Stratigrafisi, Doğa - Türk Yerbilimleri Derg., Sayı: 2, 1 - 15.

 • Kavak, K.Ş., 1992, Ağcakışla (Sivas GB`sı) Yöresinin Jeolojik Özellikleri: C.Ü. Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi, 81 s, (yayımlanmamış).

 • Ketin, I., 1955, Yozgat Bölgesinin Jeolojisi ve Orta Anadolu Masifi`nin Tektonik Durumu: Türkiye Jeol. Kur. Bült., Cilt VI, Sayı 1, 1-40.

 • Ketin, 1., 1959, Akdağmadeni civarının jeolojisi ve maden yatakları, I.T.Ü. Maden Fakültesi, Maden Mecmuası, Sayı 5, 7- 11.

 • Özcan, A., Erkan, A., Keskin, A., Keskin, E., Oral, A., Özer, S., Sümengen, M., Tekeli, O., 1980, Kuzey Anadolu Fayı - Kırşehir Masifi Arasının Temel Jeolojisi: M.T.A. Rap. No: 6722, Ankara, 139s (yayımlanmamış).

 • Özgül, N. ve Turşucu, A., 1983, Stratigraphy of the Mesozoic Carbonate Sequence of the Munzur Mountains (Eastern Taurus). Int. Symposium on the Geology of the Taurus Belt, 173- 181s.

 • Saltık, O. ve Saka, K, 1971, Şarkışla - Ağcakışla Civarının Jeolojik İncelenmesi: T.P.A.O. Rap. No: 531 (yayımlanmamış).

 • Soytürk, N. ve Birgül, A., 1972, Şarkışla - Kaynar - Kaleköy Arasının Jeolojik İncelenmesi: T.P.A.O. Rap. No: 703 (yayımlanmamış).

 • Sümengen, M., Terlemez, L, Tayfun, B., Gürbüz, M., Ünay, E., Ozaner, S., Tüfekçi, K, 1987, Şarkışla - Gemerek Dolayının Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Jeomorfolojisi, M.T.A. Derleme Raporu No: 8118, Ankara, 24İs, (yayımlanmamış).

 • Tatar, Y., 1971, Ofiyolitli Çamhbel Dolaylarında Jeolojik ve Petrografik Araştırmalar, l.T.Ü. Maden Fakültesi, Doçentlik Tezi, 162s, (yayımlanmamış).

 • Tatar, Y., 1977, Ofiyolitli Çamhbel (Yıldızeli) Bölgesinin Stratigrafi ve Petrografisi., MTADerg. 88, 56 - 72.

 • Tülümen, E., 1980, Akdağmadeni (Yozgat) Yöresinde Petrografik ve Metallojenik İncelemeler: K.T.Ü. Yerbilimleri Fakültesi, Doktora Tezi, 157s, (yayımlanmamış).

 • Yalçın, H., Kavak, K.Ş., Bozkaya, Ö., Poisson, A. ve İnan, S., 1994, Ağcakışla Altbaseninin (Sivas Baseni) Litolojik ve Mineralojik Karakteristikleri, C.Ü. Müh. Fak. Seri A-Yerbilimleri Cilt. 11, Sayı 1, 87 - 95.

 • Yılmaz, A., 1980, Tokat ile Sivas Arasındaki Bölgede Ofiyolitlerin Kökeni, İç Yapısı ve Diğer Birimlerle İlişkisi: A.Ü. Fen Fak. Jeoloji Kürsüsü Doktora Tezi, 136s, (yayımlanmamış).

 • Yılmaz, A., 1985, Yukarı Kelkit Çayı ile Munzur Dağları Arasının Temel Jeolojik Özellikleri ve Yapısal Evrimi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 28, 79 - 92.

 • Yılmaz, A., 1994, Çarpışma Sonrası Bir Çanak Örneği: Sivas Havzası, Türkiye, Türkiye 10. Petrol Kongresi Bildiriler Kitabı, 21 33.

 • Yılmaz, P.O. ve Sungurlu, O., 1991, Turkish Sedimentary Basins: Tectonic Framework & Hydrocarbon Potential, Ozan Sungurlu Symposium Proceedings Book, p. 2946.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle