Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1975 AĞUSTOS Cilt 18 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Çankırı - Çorum - Yozgat Bölgesinde Alt Tersiyer Yaşta Sedimenlerde Paleo-Akıntılar ve Denizaltı Heyelanları
Teoman Nuriddin Norman
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Ankara`nın doğusunda, Çantan, Çorum ve Yozgat illeri arasında, kalan, bölgede görllen Alt Tersiyer yaşta sedimentlerde çeşitli denizaltı, heyelanları ile paleo-akıntı yönleri gösteren sediment yapılarının yönleri ölçülmüştür. Sahada gözlenmiş olan çeşitli denizaltı heyelanlarında kayma, akma ve akıntı kökenlerine; bağlı olarak bir sınıflama denemesinegirilmiş olup, örnekler verilmiştir. Bu biçimde bir- yaklaşımın, çökelme zamanındaki sedimentasyon ve tektomîzma koşullarının açıklanmasında yararlı olacağı sanılmaktadır, ölçülen paleo-akıntı yönleri değerlendirilmiş ve bir ön çalışmaolarak yorumlanmıştır. Çalışmaların bu aşamasında varılan sonuçlara göre, Alt Tersiyer döneminde bu bölgenin oldukça karmaşık bir yapısı vardır., Kuzey kısmında bulunan Çankırı, havzasının tabanı BKD - DGB doğrultulu. olan ve sedimantasyon sırasında hareket eden faylarla bölünmüştür.. Havza,, batıda KKD - GGB ^doğrultulu, doğuda ise BKB- - BGB doğrultulu birer boğazla kamşu havzalara bapı bulunmaktadır. Gerek, havzanın, kendisi, gerekse boğazlar, tektonik bakımdan zaman çok .aktif olan bu bölgede sık. sık oluşan çeşitli denizaltı heyelanları, ve türbit akıntılarla, gelen, malzeme tarafından doldurulmuştur.

 • paleo-akıntı

 • denizaltı heyelanları

 • Alt Tersiyer

 • Bailey, B.B. ve McCallien, W.J., 1953, Serpentine lavas, the Ankara Melange and the Anatolien Thrust: Trans. Roy. soc. Edinburgh, 62, 408-442.

 • Bouma, R.H. ve Brouwer, A., 1964, Turbidites: Blsevier, Amsterdam, 254 s.

 • Buchardt, W.S., 1958, Orta Anadolu`da 1:100.000 ölsekli jeolojik harita çalışmaları hakkında rapor. (Çeviren: Z. Bengi): MTA Derleme Raporu, No: 2675.

 • Erol, O., 1954, Ankara civarının jeolojisi hakkında rapor; MTA Enstitüsü Raporu, No: 2491.

 • Ketin, t, 1962, Türkiye jeoloji haritası (1:500.000), Sinop izahnamesi: MTA Tayınlarından, Ankara.

 • Ketin, I., 1963, Türkiye jeoloji haritası (1:500.000), Kayseri izahnamesi: MTA Yayınlarından, Ankara.

 • Kuenen, P.H., 1953, Significant features of graded bedding: Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull. 37, 1044-1066.

 • Kuenen, P.H. ve Carozzi, A., 1953, Turbidity currents and sliding in geosynclinal basins in the Alps: Jour. Geol. 61, 363- 373.

 • Kuenen, P.H., 1956, The difference between sliding and ttrbidity flow: Deep-Sea Research, 3, 134-139.

 • Norman, T., 1960, Azimuth of primary linear structures in folded strata: Geol. Mag., 97, No: 4, 338-343.

 • Norman, T., 1963, İngiltere`nin Göller Bölgesinde Ludlovian yaşlı paleo-akmtıların yönleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 8, 86- 91.

 • Norman, T., 1972, Ankara Yahgıhan bölgesinde Üst Kretase - Alt Tersiyer istifinin stratigrafisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 15, 180-276.

 • Norman, T., 1973, Ankara Yahgıhan Bölgesinde Üst Kretase - Alt Tersiyer sedimentasyonu: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 16, 41-66.

 • Norman, T., 1975, Kuzey Kızılırmak Havzasının ERTS-A uydusu tarafından çekilmiş görüntülerinde bazı yeni tektonik gözlemler ve bunların yorumlanması: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18, 47-52.

 • Menderes Masifinde Alkali Feldspatların Yapısal Durumları ve Bunların Petrojenetik Yorumlarda Kullanılması
  Osman Özcan Dora
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Menderes Masifi çekirdek gnayslarının gözüktüğü üç ana bölgeden (güneyden kuzeye doğru; Çine ve Ödemiş Masifleri, Gördes Masifi ve Eğrigöz Masifi) alman, feldspattı örneklerde röntgen, elektronmikrosond ve mikroskop yöntemleriyle incelemeler yapılmıştır. Röntgen incelemelerinde 50`den fazla K-feldspatın hücre parametreleri hesaplanmış ve bunlardaki tj o, tim, t^O, t2m değerleri (Al atomunun dört tip tetraederdeki dağılım olasılığı) saptanmıştır. K-feldspatların vebunların içindeki pertitik albitik albit lamellerinin; ayrıca, K-feldspatlarla beraber bulunan plâjyoklasların elektronmikrosond ile kimyasal bileşimleri ölçülmüştür. Hesaplanan .birim hücre boyutları, bölgesel küçük farklılıklara rağmen K-fieldpatların yapı açısından genel olarakorta mikroklin durumunda bulunduklarını göstermektedir. Ayrıca, röntgen filmlerinden monoklin olarak okunan bazı Kfeldspatların .röntgen yöntemleriyle bile çözülemeyecek kadar küçük triklin alanlardan oluşmuş bulunmaları gerekmektedir. tjO, ^m, t,,o ve t2m değerleri de incelenen örneklerin orta mikroklin durumunda bulunduklarını kanıtlamaktadır.K-feldspatlarla beraber bulunan plajyoklasların An yüzdesinin 8 ile 25 arasında değiştiği saptanmıştır. Bu değişiklik, sedimanter kökenli Menderes Masifi kayaçlarında birincil olarak farklı oranlarda yer alabilen Ca dan ileri gelmektedir. Gerek plajyoklaslardaki %17`yi aşan An kapsamı, gerekse feldspat ve kuvarsda gözlenen poligonlaşma dokuları, bukayaçlarm orta dereceli metamorfik evrenin üstünde (^^540oC) oluştuklarını kanıtlar.Sonuçları, Menderes Masifinin petrojenetik evrimi yönünden şöyle derlemek olanaklıdır: Menderes Masifinin bugüngözlü gnayslara dönüşmüş kayalarının birincil klastik serilerinde yer alan monoklinik K-feldspatlar, yükselen sıcaklıklaönce triklinleşmiş ve sonra oligoklas oluşumu sınırında (550°C) monoklinikmetrik kazanmışlardır. Sillimanitin güneydenkuzeye kadar uzanan bütün serilerde bulunması, metamorfizma derecesinin migmatitleşme başlangıcı sıcaklıklarına(680°C) kadar yükseldiğini göstermektedir. Ancak, gözlü gnaysların K-feldspatlarmda bugün saptadığımız triklinikmetrik, 450°C dolayında bir oluşumu kanıtlamakta olup, genel bir retriklinleşme ürünüdür. Bu da göstermektedir ki,genç alpidik fazlar Menderes Masifinde ancak retrograt metamorfik etkiler yapmıştır. Çine çevresindeki gözlü gnayslarda saptanan 66iji4 milyon yıllık muskovit yaşları, genç alpidik fazla uyuşma halindedir. Menderes Masifinde progresif metamorfizmaya neden olan ana metamorfik evrelerin, sözü edilen alpidik evreden daha yaşlı olduğu ortaya çıkmaktadır. • Ayan. M., 1973, Gördes migmatitleri: M.T.A. Dergisi No. 81, 132-155.

 • Barth, T.F.W., 1956, Studies on gneiss and granite. I. Relation between temperature and the composition of the feldspars: Strifter Norske Vlden skaps-Akad. Oslo 1. Mat. - Naturv. Kl. No. 1, 3-16.

 • Başarır, E., 1970, Bafa Gölü doğusunda kalan Menderes masifi güney kanadının jeolojis ive petrografisi: Scien. Eep. of Fac. of scien. Ege Univ. No. 102, İzmir, 1-44.

 • Biedl, A., 1967. Programm zur Berechmıng des Pulverdiagrams aus Gitterkonstanten: Inst. f, nün., Ruhr-Univ. Bochnum (Yayınlanmamış).

 • Brinkmann, E., 1966, Geotektonische Gliederung von Westanatolien: N. Jb. Geol. Pal. Mh. 603-618, 6 Abb.

 • Brinkmann, R., 1967, Die Südflanke des Menderes - Massivs bei Milas, Bodrum und Ören: Scien Rep. of Fac. of Scien., Ege Univ., no. 43, Izmir, 1-12.

 • Brinkmann, R, 1971, Das kristaline Grundgebirge von Anatolien. : Geol. Rundsc han, Bd. 60, 886-899.

 • Bruno, E. ve Pentinghaus, H., 1974, Substitution of cations in natural and synthetic feldspars: Mackenzie, W. S. ve Zussman. J.,

 • Burnham, C.W, 1963, IBM Computer Program for least-squares refinement of crystallographic Lattice constants: Geophys. lab. Carnegie Inst. Washington IXC. Yearbook 61, 132.

 • Bürküt, Y., 1966, Kuzeybatı Anadolu`da yer alan plütonların mukayeseli jenetik etüdü: Î.T.Ü. Maden Fak. Tayım, 1-272.

 • Twofeldspar geothermometer and K-feldspar obliquity: Cursillos Y Conferencias, Fasc. VIII, Instituto Lucas Mallada C.S.I.C. (Bspana), 15-20

 • Dora, O.Ö., 1969, Karakoca granit masifinde petrolojik ve metalojenik etüdler: MTA Dergisi, No. 73, 10-26.

 • Dora, O.Ö., 1972, Ortoklas Mikroklin Tranformation in migmatiten des Eğrigöz - Massivs: Türkiye Jeol. Kur. Bült., XV2, 131-152.

 • Dora, O.Ö., 1973, Egrigöz masifinde K-feldspat triklinitesi ile metamorfizma derecesinin saptanması: Scien. Rep. of the Fac. of Selen.,; Ege Univ., No. 148, 1-23.

 • Dora, O.Ö. ve Başarır, E., 1975, Menderes masifinin Aydm-Yatağan kesiti koyunda feldspatların strüktürel durumuyla jeoloji verilerinin korelasyonu: MTA Dergisi (hazırlanmakta).

 • Durand, G.L.A., 1962, Dikmen (Muğla) de bulunan pechblende zuhuru yaşının ölCülmesi: MTA Dergisi, 58, 144-145.

 • Empadr, 1969, Program for the calculation of microprobe analysis: Deprt. of Geology, Univ. of Toronto, Toronto (yayınlanmamış).

 • Goldsmith, R.J. ve Laves, F., 1954, The microcline-sanidine stability relations: Geochim et Cosmochim Acta, 5, 1-19.

 • Graciansky, P. de., 1966, La Massif cristallin du Menderes (Taurus occidental Asie Mineure) un exemple possible de vieux socle granitique remobilise: Revue de GĞographie Physique et de Gfiologie Dynamique, Vol. VIII, fasc. 4. 289-306.

 • Guidotti, C.V., Herd. H.H., ve Tuttle, C.L., 1973, Composition and structural state of K-feldspars from K-feldspar-j_ sillimanite grade rocks in notwestern Maine: Amer. Mineral., 58, 705-716.

 • International Tables for X-Ray Crystallography, 1965, Vol. I. Symmetry Groups: The Kynoch Press, Birmingham.

 • îzââr, E., 1971, Introduction to geology and metamorphism of the Menderes massif of western Turkey: Geology and History of Turkey, Ed Angue S. Cambell. Pet. Expl. Soc. of Libya, 495-500.

 • Kroll, H., 1967, Die Korrektion der Pulverinterferenzen mit Hilfe der Siliziumlinien mit einem Programm zur Dehnungs-/ Schrumpfungskorrektur von Röntgenfil men C`JAGOKOR): Min. Institut, Univ. Münster (Yayınlanmamış).

 • Kroll, H., 1971, Feldspâte im System K AlSi 9Oa - Na AlSi,Oc - Ca A19S1WOB : Al, Si- Verteilungen und Gitterparameter, Phasen-Transformationen und Chemismus: Dissertation, Min. Institut, Univ. Münster (Yayınlanmamış).

 • Kroll, H., 1973, Estimation of the Al, Si distribution of feldspars from the Lattice translations Tr 110 and Tr IK) I. Alkali feldspars Contr. Mineral, and Petrol., 39. 141-156.

 • Laves, F., 1960, Al/Si-Verteilungen, ÜhasenTransformationen and Namen der Alkalifeldsp&te: Zeit. Kristali., 113, 265-296.

 • Laves, F., 1961, Discussionscontribution to the paper by R.V. Dietrich, Comments on the two-feldspar geothermometer and K-feldspar obliquity: Cursillos Y Conferencias, Fasc. VIII, Inst. Lucas Mallada`, Espana, 15-20

 • Mac Kenzie, W.S., 1954, The orthoclase-ınıcrocline inversion: Miner. Mag., 30. 354- 366.

 • Marmo. V., Hytönen, K. ve Vorma, A., 1963, On the Occurrence of potash feldspars of inferior triclinicity within the Frecambrian rocks in Finland: Compt. Rend. Soc. Geol. Finlande, 35, 51-78.

 • Megaw, H.D., 1956, Notation for feldspar structures: Acta Crystallogr, 9, 56-59.

 • Öztunalı, Ö., 1973, Uludağ (Kuzeybatı Anadolu) ve Eğrigöz (Batı Anadolu) masifterinin petrolojileri ve jeokronoloıileri: İ Ü . Fen Fakültesi Monog., Tabii îlim!er Kıs., 23, 1-115.

 • Schuiling, R.D., 1958, Menderes masifine ait bir gözlü gnays üzerinde zirkon etüdü: MTA Dergisi, No .51, 38-42.

 • Schuiling, R.D., 1962, Türkiye`nin güneybatısındaki Menderes migmatitik kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında: MTA Dergisi, No. 58, 71-85.

 • Scotford, M.D., 1969, Metasomatic augen gneiss in greenschist Facies, western Turkey: Geol. Soc. of America Bull., 80, 1079-1094.

 • Smith, J.V. ve Mac Kenzie, W.S., 1961, Atomic, Chemical, and physical factors that control the stability of alkali feldspars: Cursillos Y Conferencias ,Fasc. VII. Instituto Lucas Mallada. C.S.I.C, Espana, 39-52.

 • Stewart, D.B. ve Ribbe, P.H., 1969, Structural explanation for variations in cell parameters of alkali-feldspars with Al/Si ordering: Amer. J. Scien., 267, 444-462.

 • Stewart, D.B. ve Wright. T.L., 1974, Al/Si order and symmetry of natural potassic feldspars, and the relationship of strained cell parameter to bulk composition: contribution at solidsolutionsmeeting, Orleon, 502-540.

 • Taylor, W.H., 1933, The structure c,f sanidine and other feldspars: Z. Kristallogr., A 85, 425-442.

 • Taylor, W.H., 1962, The structures of principal feldspars. Norsk. Geol. Tidsskr. 42 (2), 1-24.

 • Tomisaka, T., 1962, On order-disorder transformation and stability range of microcline under high water vapour pressure: Mineralogical Journal, 3, 5-3, 261-281.

 • Voli, G., 1969, Klastische Mineralien aus den Sedimentserien der Schottischen Highlands und ihr Schicksal bei aufsteigender Regional-und Kontaktmetamorphose: Habilitationsschrift, Inst. Mineralogie, Technische Universitat, Berlin, 1-206.

 • Winkler, G.F.H., 1961, On Coexisting feldspars and their temperature of crystallization: Cursillos Y conferencias, Fasc. VIII. Inst. Lucas Mallada, C. S. I. C, Espana, 9-13.

 • Winkler, G.F.H., 1970, Abolition of metamorphic facies, introduction of the four divisions of metamorphic stage and of a classification based on isograds in common rocks: N. Jahrbuch f. minerallogie, Monatschefte, 189-248.

 • Antimonit Minerallerinde Bükülme ve İkizlenme
  Saldiray İleri
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Deneysel ve doğal deformasyona uğramış antimonit minerallerinin X-ışınları ve mikroskop incelemelerinden gidilerek, antimonit minerallerinde oluşan bükülme bantlarının (kink-bands) işlevi açıklanabilir. Doğal olarak deformasyona uğramış antimonit mineralleri çoğu kez iç değişim (annealing) geçirirler. Bunun sonucu, ikizlenmeler, küçük açılı komşu taneler ve duraysız ikincil taneler gelişebilir. Mikroskop altında incelenen bu özellikler, deformasyona uğramış antimonit minerallerinin jeolojik geçmişi ile ilgili bilgiler verebilirler.

 • Antimonit

 • Cevher mikroskopisi

 • Deformasyon ikizlenmesi

 • Graff, J.L,. ve Skinner, B.J., 1970, Strength and deformation of pyrite and pyrrhotite: Econ, Geol., 65, 206-215.

 • Hoffmann, W., 1933, Die structur der minerale der Antimonitgruppe: Z. Kristallogy, 86, 225-245.

 • İleri, S., 1973, Genesis and fabric study of stibnite ores at the Murchison Range, S.A.: Ph. D. thesis, Columbia university, New York.

 • Scavnicar, S., 1960, The crystal structure of stibnite, a redetermination of atomic positions: Z. Kristallogy, 114, 85-97.

 • Schull, H.W., 1971, X-ray pole figures of pyrrhotite: Ph. D. thesis, Columbia University, New York.

 • Stanton, R.L., 1972, Ore Petrology: Me Graw-Hill, New York, 668 s.

 • Wangs, S., 1973, Sphalerite pole figure analysis and microscopic textures, Matagami Lake Mine, Quebec: Ph. D. thesis, Columbia University, New York.

 • Keban Madeni Dolayında Jeokimyasal Sızıntı Anomalileri
  Mümin Köksoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Keban Pb-Zn yatağı yan kayacında cevherleşmeyle ilgili görünen Pb, Zn, Cu, Ag ve Hg elementlerinin birincil veikincil dağılımları incelenmiştir. Elementlerin "Süzülme" (filtration) ve "yayınma" (diffusion) yolları ile yantaş iğine doğru taşınmaları, tavan kayacının çok az geçirimli bir şist ve taban kayacının kimyasal olarak reaktif bir kireçtaşı oluşları nedeniyle çok sınırlandırılmıştır. Bunun sonucu olarak cevherleşme çevresinde geniş "yantaş haleleri" oluşmamıştır. Diğer yandan hidrotermal sıvıların kireçtaşı-serisitli şist dokanağı ile önemli tektonik düzlemler boyunca "akma"ları (flow nedeniyle cevherleşme zonundan 200 m yukardaki yüzeye kadar uzanabilen "Sızıntı Anomalileri" olmuşlardır. Böyle geniş sızıntı anomalileri yardımı ile kamşu sahalarda, mostra vermemiş, derinde gömülü olabilen cevher yataklarının jeokimyasal yöntemlerle saptanabileceği kanısına varılmıştır. Bu amaçla, ana yatağın kuzeyindeki Kebandere civarında yapılmış olan ,bir uygulamada birincil ve ikincil kuvvetli Cu ve Pb-Zn-Ag anomalileri elde edilmiştir. Ekonomik kavramda gömülü bir cevherleşme ile ilgili olabileceği düşüncesiyle, bu sızıntı anomalilerinin üzerinde önemle durulması gereği önerilmiştir.

 • Keban Pb-Zn yatağı

 • Jeokimyasal Sızıntı Anomalileri

 • yantaş haleleri

 • Bolgün, M., 1971, Keban, Kudikan ve Zeytindag. 1970 AFMAG ve I. P. etüdleri raporu: Btibank argiv No: 331, (yayınlanmamış).

 • Ergin, K., 1963, Etibank - Keban Kurgun ve çinko madeni jeofizik etüdleri hakkında mücmel rapor: Etibank arşiv no- 58, (yayımlanmamıg).

 • Geoffroy, J., 1960, Keban kurgun ve çinko madeni: MTA Derleme no: 3096, (yayınlanmamış).

 • Köksoy, M., 1972, Keban madeni civarında cevherlegmeyle ilgili elementlerin dağılımları: MTA Derleme No: , (yayımlanmamış).

 • Köksoy, M., 1975, Keban madeni civarında elde edilen jeolojik, jeofizik ve jeogimik verilerin karşılaştırılmaları: Jeofizik, Türkiye Jeofizikçiler derneği yayın no : 6, 34 - 46.

 • Nemlioğlu, C, 1955, Keban simli kurgun ve çinko madeni P. S. etüdü raporu: Etibank arşiv no: 392. (yayınlanmamış).

 • Tolun, N.ı, 1950, Keban bölgesi jeolojisine dair notlar: MTA Derleme No: 1857., (yayınlanmamış).

 • Tolun, N., 1953, Fırat - Derebaca (Keban simli kurşun madeni) ga- , no: 2131, (yayınlanmamış).

 • Yüngül, S., 1954, Keban simli kurgun ve çinko madeni jeofizik etüdü: Etibank argiv no: 357, (yayınlanmamış).

 • Ziserman, A., 1969, Gelogical and mining study of Keban madeni: leri ve diğer yeraltı aramaları hakkında rapor» MTA. Derleme Etibank Genel Müdürlüğü için özel rapor, (Yayımlanmamış)

 • Ağızlar (Gölköy-Ordu) Kurşun-Çinko Zuhurunun Jeolojisi
  Yusuf Ayhan Erler
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ordu ili Gölköy ilçesi Ağızlar köyündeki kurşun-çinko zuhuru değişmiş biyotit andeziti kesen damarlar halindedir. Bölgenin jeolojik incelenmesi sonucunda yaşlan Üst Kretase`den Tersiyer`e kadar değişen beş kayaç birimi ayrılmıştır. Bunlar, yaşlıdan gence doğru, piroksen andezit, .biyotit andezit, kireçtaşı, andezit ve bazaltik dayklardır. Bölgenin karakteristik yapısal elemanları normal atımlı faylardır. Ağızlar kurşun-çinko zuhurundaki önemli cevher mineralleri sfalerit ve galen, gang mineralleri kuvars ve pirittir. Bölgedeki damarlar içlerindeki minerallere göre pirit damarları ve piritli kurşun-çinko damarları olarak ikiye ayrılmıştır. Üç adet pirit daman ve yedi adet piritli kurşun-çinko damarı bulunmuştur. Damarların çevresindeki yan kayaçlar değişen etkenlikte 400 m`ye kadar genişleyen zonlar halinde değişmeye uğramışlardır. Değişme zonları, içte serisitleşme, dışta killeşme, ve en dışta, yerel olarak propilitleşmedir.

 • kurşun-çinko zuhuru

 • gang mineralleri

 • Ordu

 • Atabek, S., 1946, Ağızlar köyü bakır madeni prospeksiyon raporu: M.T.A. Derleme, Prospeksiyon Raporu No. P. 2405, yayınlanmamış.

 • Bora, E., Erler, A., ve Ildız, T., 1970, Giresun G39-a2 ve G39-a3 paftalarının jeolojik etüd ve maden prospeksiyonu raporu: M.T.A. Derleme, Rapor No. 4438, yayınlanmamış.

 • Meyer, C, ve Hemley, J.J.., 1967, Wall rock alteration; Barnes, H.L., ed., Geochemistry of hydrothermal ore deposits de: Holt, Rinehart, and

 • Petrascheck, W.E., 1955, Anadolu ve güneydoğu Avrupası metal provensleri arasındaki münasebet: M.T.A. Dergisi, 46-47, 46-57.

 • Ramovie, M., 1966, Metalojeni ve petrolojide jeolojik zaman faktörünün önemi: M.T.A. Dergisi, 671. 25-37.

 • Schultze-Westrum, H.H., 1959, Giresun vilâyeni Espiye sahasının jeolojik ve yatak bilimi bakımından etüdü (G41-a2 ve a3): M.T.A. Derleme, rapor No. 3090, yayınlanmamış.

 • Mortaş Boksit Yatağının Kökeninin Araştırılmasında Trend Yüzeyi Yönteminin Uygulanması
  Eşref Atabey Sait İsmail Özkaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Mortaş boksit yatağına ait kimyasal analiz sonuçlarının trend yüzeyi yöntemi ile incelenmesi, KB-GD yönlü bir eksenin varlığına işaret etmektedir. M2O3, Tiöi2 bu eksene doğru artmakta,Fte2O^ ve Na bu eksene doğru azalmaktadır. SWX dlgsr elementlerden bağımsız görünmekte ve merkezden her yönde azalmaktadır. Kontur haritaları, yatağın içinde anamoli merkezleri göstermektedir. A1,2OS ve TiO2 bu dairesel anamolilerin merkezine doğru azalmakta B^C§ ve "ateşte kayıp" merkeze doğru artmaktadır. Mortaş boksitlerinin kökeni tartışmalıdır, kökenin magmatik veya sedimanter olduğuna ilişkin görüşler vardır. Gözlemlerimiz, Mortaş boksitlerinin kireçtaşlarının bozuşmasından meydana geldiğine işaret sayılabilir. KB-GD doğrultusu kireçtaşları içersinde karstik bir çukurluğun uzun eksen yönü olabilir. Yüksek topografyada oluşan boksit bu çukurluğa dolmuştur. Kontur haritalarında görülen anamoliler çukur içersinde kalmış kireçtaşı blokları olabilir. Fe,2Oa in A12O3 veTiO2 ile tam ters bir davranış göstermesi ve SiO» nin bu elementlerden bağımsızlığı ise ikincil bir yıkanma ile açıklanabilir.

 • Mortaş boksit yatağı

 • kireçtaşı

 • trend yüzeyi yöntemi

 • Blumenthal, M. ve Göksu, E., 1949, Akseki civarındaki dağlarda boksit zuhuratı, bunların jeolojik durumu ve jenezi hakkında izahat (Die Bauxit-Vorkommen der Berge um Akseki Erörterungen über ilire geologische Position, Ausmasse und Genese): MTA yayınları, Ankara, Seri B, no 14, 59 s.

 • Davis, J. C, 1973, Statistics, and data analysis in geology: John Wiley and Sons Inc., New York, 550 s.

 • Goldschmidt, V. M.i, 1937, Principles of distribution of chemical elements in minerals and rocks: Jour. Chem. Soc. (London), 655-673.

 • Göksu, E., 1953, Akseki boksit yataklarının jeoloji jenez ve maden bakımından etüdü: Türkiye Jeol. Kur. Bült. IV, 2, 79-140.

 • Rankama, K., 1963, Progress in isotope geology: Interscience Publishers, London, 705 s.

 • Wippern, J., 1959, Akseki boksitleri (Die Bauxit von Akseki): MTA, yayımlanmamış rapor no: 3076.

 • Toroslarda Bulunan Bazı Involutina Türleri Hakkında Çalışma
  Zeki Dağer
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`de (Toroslarda) çeşitli yaşlarda ve yerlerde bulunan Involutina türlerinin tanımı ve beraber bulunduğu diğer Foraminiferler ile birlikteki Stratigrafik seviyeleri verilmiştir.

  a) Üst Ladiniyen Involutina gaschei praegaschei Zaninetti, burada Involutina eomesozoica (Oberhauser), Involutina sinuosa paragsoides (Oberhauser) ve Endothyra sp., Trocholina sp. ile beraber bulunur.

  b) Kamiyen: Involutina sinuosa pragsoides (Oberhauser) burada, Involutina eomesozoica (Oberhauser), Endothyrasp., Trocholina sp., Endothyranella sp. ile beraber bulunur.

  c) Noriyen: Yazıda verilen bütün Involutina türleri, Trocholina p`ermodiscoides Oberhauser ve Miliolipora sp. ileberaber bulunur.

  d) Resiyen: Noriyen`de mevcut Involutina`lar ve beraberinde bulunan Foraminiferler burada Triasina sp. ile beraber bulunurlar. Burayı Triasina biyozonu gibi düşünmekteyiz.

  e) Iiyas: Burada pilyeli Involutina`lar görülür. Involutina liassica (Jones).

 • Foraminifer

 • Involutina

 • Toroslar

 • Bronnimann, P., Poisson, A. ve Zaninetti, L. 1970. I/unite du Domuz Dağ (Taurus lycien-Turquie), Microfacies et Foraminifere? du Trias et du Lias: Ital. Paleont. 76. 1, 1-36.

 • Bronnimann, P., Zaninetti, L.., Bozorgnia, F., Dasht», G. R., Mastaghian, A. 1972. lıithostratigrafi and foraminifera of the upper Triassic Naiband Formation Iran: Revue de Micropale

 • Bronnimann, P., Cadet, J.P. ve Zaninetti, 1». 1973. Surla presence d`Involutina sinuosa pragsoides (Oberhauser) dans L`Anisien sup£rieur probable de Bosnie-Herzegorina meridionale (Yugoslavie): Riv. Ital. Paleont. 79.3, 301-336.

 • Graciansky, M.M. ve Lys, M. 1968. Presence d`une microfaune d`âge Ladinien probable dans Tune des unite`s allochtones du Taurus occidentale (Turquie): C.R. Acad. Sc. Paris. T. 267.

 • Koehn-Zaninetti ve Bronnimann, P. 1968. Une Foraminifere de la Dolomie principale des Alpes Calcaires septentrionale (Autriche): C.R. Stances SPHN Geneve, NS 2, 74.

 • Kristan-Tollmann. 1964. Beitrage zur Mikrofauna des Rhat: Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud, Wien 14.140.

 • Oberhauser, V.R. 1956. Neue mesozoische Foraminiferen aus der Türkei: Klebesberg-Fetschrift der Geologischen Gesellschaft in Wien. 48. 193-200.

 • Oberauser, V.R. 1957. Ein Vorkommen von Trocholina und Paratrocholina in der ostalpinen Trias: Jb. Geol. B.A. Wien. 100.

 • Oberha-user, V.R. 1964. Zur Kenntnis der Foraminiferengattungen Permodiscus, Trocholina und Triasina in der alpinen Trias und ihre Einordnung zu den Archaedisciden: Verh. Geol. B.A., Wien. 200.

 • Salaj, X, Biely, A. ve Bistricky, J. 1967. Trias-Foraminiferen in den Westkarpaten: Geol. Prace, Bratislava, 42.

 • Weynschenk, R. 1956. Aulotortus, a new genus of foraminifera from the Jurassic of Tyrol, Austia: Contr. Cush. Found. Foram. Res., Newyork, 7.26.

 • Zaninetti, L.K. 1969. Les Foraminif6res du Trias de la RĞgion de FAlmtal (Haute-Autriche): Jarhbuch der Geologischen Bundesanstalt Sonderband, Wien. 14.

 • Zaninetti, L*., Bronnimann, P., Bozorgnia, F. ve Huber, H. 1972. Etude lithologique de la formation d`Elika dans la coupe d`Aruh, Alborz central, Iran septentrional: Archives des sciences. Socie

 • Zaninetti, L». ve Bronnimann, P. 1974. Etude micropale e`ontologique compared des Involutinidae des formation triasique d`Elika, d`Espahk et de Naiband, Iran: Eel. Geol. Helv., 67.2,403-418.

 • Baraj Gölü Yüklemelerinin Artezyen Akiferine Etkileri
  Vedat Doyuran
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Artezyen akiferleri kısa süreli yükleme ve boşaltmalara elastik tepki gösterirler. Uzun süreli yükleme ve akiferden sürekli boşalım koşullarının akifer elastisitesindeki etkilerini incelemek amacı ile bir çalışma yapılmıştır. Bu amaçla , A.B.D. Utah eyaletindeki Pineview baraj gölü altında yer alan artezyen akiferi seçilmiştir. Bu alışmada baraj gölü ile gözlem kuyularına ait uzun süreli su düzeyi ölçümleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, artezyen akiferinin elastisitesinde uzun süreli yükleme ve sürekli boşalım koşulları altında bir azalma ve buna bağımlı olarak akifer yapısında kalıcı deformasyon görülmüştür. Bu deformasyon, akifer veriminde azalmaya yol saçmaktadır.

 • Artezyen akiferleri

 • baraj gölü

 • boşluk suyu basıncı

 • Doyuran, V., 1972, Geology and ground-water resources of Ogden Valley, Utah: Yayımlanmamış doktora tezi, Utah Üniversitesi, A.B.D.

 • Ferrir, J. G., Knowles, D.B., Brown, R. H., ve Stallman, R. W., 1962, Theory of aquifer tests: U.S. Geol. Survey WaterSupply Paper 1536-E, 69-174

 • George, W. O., ve Romberg, F. E., 1951, Tide-producing forces and artesian pressures: Trans. Amer. Geophysical Union, 28, 108-124.

 • Meinzer, O. E., 1928, Compressibility and elasticity of artezian aquifers: Econ. Geol., 23, 263-291

 • U.S. Geological Survey, 1965-69, Water resources data for Utah, Part 1, Surface water records: Salt Lake City, Utah.

 • Neojen Yaşlı Gölsel Çökellerden İki Yeni Gastropod Türü ve Bir Alt Türün Tanımı Afyon, Türkiye
  Mihriye Aynur İnal
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazımızın konusu olan fosiller Afyon-Gürleyik (Hoyratı gölü kuzeyi) deki Neojen yaşlı sedimentlerden toplanmıştır. Numunelerden Pyrgula cinsine ait olanlar Pliyosen`in alt seviyesinden» Corymbina`lar ise bunların üzerindeki tabakalardan gelmektedir. Pyrgula`lar gerek Paratetise ve gerekse Batı Anadolu`ya (Denizli) ait türlerden ayrıcalıklar göstermektedir, Pyrgula hoyrani n.sp., Pyrgula costata n.sp. türlerinin doğuşu bu nedene dayanmaktadır. Corymbina`lax ise hemen tümüyle senestr özellik göstermesi nedeniyle Corymbina rhodensis Bukowski`ye bağlı yeni bir alt tür yapılmıştır.

 • Gastropod

 • Afyon

 • neojen

 • Bukowski, G., 1893, Die Levantinische Molluskenfauna Der Insel Rhodus: Wien, 31-38.

 • Jekelius, E., 1932, Die Molluskenlauna Der Dazischen Stufe Des Beckens Von Brasov: Mem. Inst. Geol. Bom&mei; Bucuregti, 81-88.

 • Jakelius, E., 1944, Sarmat und pont von Soceni (Banat): Mem. Inst. Geol. Româmeı: Bucuregti, 112-164.

 • Taner, G., 1974, Denizli bölgesi Neojen`inin paleontolojik ve strati - grafik etüdü: Maden Tetkik Arama Ensütüsü Dergisi, Ankara, 83, 145-176.

 • Wenz, `W., 1942, Die Mollusken des Pliozans der rumanischen Erdöl - Gebiete: Senckenbergiana Wissen. Metteil. Sencken. Naturf. Gesell. 24: Frankfurt a.M., 3-26, 49-51.

 • Sulu Bor Mineral Yataklarının Oluşum Modeli
  Kemal İnan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ekonomik değerli borat yataklarının büyük bir çoğunluğu belli bir derişikliğe erişmiş göl eriyiklerinden çökelmelerle gelişirler. Bu çökelmelerde etkin olabilecek unsurların başında boratları verecek sıvıların bileşim, pH ve sıcaklıkları gelir. Deneysel çalışmalar ve saha gözlemleri Türkiye borat yataklarının iki ana grupta toplanabileceğini göstermiştir. Bunlar Na2O-CaO-B2O3-H2O sisteminde Ca, Na-Ca ve Na boratları beraber verebilen, tam çökelme gösteren yataklar(Kırka tipi), ve Na-Borat bulundurmayan yataklardır (bilinen diğer yataklar).Tam bir seri çökelmesi veren borat yatakları, yeterli bor derişikliği yanında, sıvıların Na,O/CaO oranı l`e yakın vedaha yüksek olan göllerden oluşurlar. Bu tip yataklarda Ca, Na-Ca ve Na-Borat düşey ardalanmasında Na-Borat mineralleri havzanın derin bölgelerine egemen olurken, kenar fasiyeslerde yerlerini Na-Ca ve Ca-boratlara bırakırlar.

 • borat yatakları

 • göl fasiyesleri

 • Türkiye

 • Baysal, O., 1973, Sarıkaya (Kırka) borat yataklarının oluşumu: S. Türkiye Madencilik BU. ve Tek. Kongr., 255-277.

 • Borchert, H., ve Muir, O.R., 1964, Salt deposits: The origin, Metamorphism and Deformation of Evaporites: D. Van Nostr., London, 190 s.

 • Bowser, S.C., 1964, Geochemistry and petrology of sodium borate in nonmarine evaporite environments: Ph. D. Thesis, Univ. Calif, at Los Angeles, 110 s.

 • Foshag, W., 1921, The origin of colemanite deposits: Bcon. Geol., 16, 166-214.

 • İnan, K., 1972, New borate district, Eskigehir-Kırka province, Turkey: Inst. Mining and Met, 81, B163-165.

 • İnan, K., Dunham, A.C., ve Esson, X, 1973, The mperalogy, geochemistry and origin of the Kırka borate deposit. Eskişehir province, Turkey: Inst. Mining and Met., 82, B114-123.

 • Krauskopf, B.K., 1967, Introduction to geochemistry: McGraw-Hill, New York, 331 s.

 • Özpeker, Î., 1968, Biati Anadolu borat yataklarının mukayeseli jenetik etüdü: Doktora tezi, 1st. Tek. Univ., 110 s.

 • Yarzhemskii, Y. Y., 1968, Possibility of sedimentation of borate from eutönic brine in salinogenic basins of marine type Int. Geol. Rev., 10 (2), 1096-1102.

 • Eğridir Gölü Güneyinin Temel Jeolojik Etüdü
  Jean P. Dumont İlyas Erdal Kerey
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çalışılan alan Antalya körfezinin kuzeyinde, Eğridir gölünün güneydoğusundadır. Çalışma orta ve batı Toroslar arasında yer alan bölgenin temel jeolojik özelliklerini ortaya çıkarmak, orta ve batı Torosların ilişkisini araştırmak amacını taşır. Bölgedeki kaya birimleri stratigrafik ve tektonik özellikleri açısından birbirleriyle ayrıcalık gösteren ayrı "Birlik`ler oluşturmaktadır. Bu birlikler geçici olarak Karacahisar Birliği, Ofiyolitli Birlik ve Dulup Birliği diye adlandırılmıştır. Ayırtlanan bu birlikleri Miyosen`e ait çökeller transgresif olarak örter. Ayırtlanan birlikler tektonik ve stratigrafik özellikleri açısından batı Toroslarla benzer özellikler gösterirler (Antalya napları). Orta Toroslardan tektonik sitil yönünden ayrıcalık gösterirler. 

 • Eğridir gölü

 • Antalya napları

 • Ofiyolitli Birlik

 • Elumenthal, M., 1963, Le systeme structural du systfeme Sud-Anatolien: in Livre a la memoire du Professeur P. Fallot, M^m. hs-sâr. Soc. GSol. France, 11, 611-662.

 • Brunn, J. H. ve diğerleri, 1971, Outline of the geology of the western Taurides in `Geology and History of Turkey`: Guidebook for the 13th field session of PESL, Tripoli, A.S. Campbell Ed., 225- 255.

 • Dumont, J. F., 1972, Decouverte d`un horizon du Cambrien k Trilobites, dans l`autochtone du Taurus de Pisidie, region d`Egridir, Turquie: C.R. Acad. Sci. Paris, t. 274, 2435-2438.

 • Dumont, J. F. - Lys, M., 1973, Description de la serie Carbonifere du Gök Dağ (Visâen-Bagkirien) situee dans l`autochtone du Taurus de Pisidie (Göller Bölgesi), Turqule: 50. Yıl Yer Bilimleri Kongresi, Ankara, (Baskıda)

 • Dumont, J. F. ve Kerey, E., 1975, Kırkkavak fayı; Batı Toroslar ile Köprüçay beseııi sınırında kuzey-güney doğrultu atımlı fay: Türkiye Jeol. Kur. Bült. 18, 59-62.

 • Dumont, J. F. ve Monod, O., La triasique du Dipoyraz Dağ, Taurus occidental, Turquie: M.T.A. Enstitüsü Dergisi, Ankara (Baskıda).

 • Juteau, Th., 1970, Pâtrogenese des ophiolites des nappes d`Antalya (Taurus lycien oriental, Turquie), leur liaison aven une phase d`expansion ocaanique au Trias supĞrieur: Sciences de la terre Nancy. 15, (3), 265-288.

 • Lef evre, R. ve Marcoux, J., 1970, Schema structural et esquisse stratigraphique des nappes d`Antalya dans leur segment Sudoccidenta 1 (Taurus lycien, Turquie): C. R. Acad. Sci. Paris, 271, 888-891.

 • Lefevre, R., 1967, Un nouvel aliment de la geologie du Taurus lycien: les nappes d`Antalya (Turquie): C. R. Acad. Sci. Paris, 265, 1365-1368.

 • Poisson, A.i 1974, Presence de Jurassique et de Cr6tac6 inferieur â facies de type plateforme dans l`autochtone lycien pres d`Antalya, massif des Bey Dağları s. 1. (Turquie): C. R. Acad. Sci. Paris, 278, 835-838.

 • Palu (KD Elazığ) Denizel Oligosen`in Stratigrafisi ve Mikropaleontolojisi
  Ercüment Sirel Sait Metin Biler Sözeri
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma Palu (KD Elazığ) bölgesinde ilk olarak saptanan denizel Oligosen`in stratigrafisini ve karakteristik foraminiferlerinin sistematik incelemelerini kapsamaktadır. Palu bölgesinde, Üst Kretase, Oligosen, Alt Miyosen ve Pliyosen yaşında kaya birimleri yüzeylemektedir. Üst Kretase, diyorit masifinin üzerine gelen tortul kaya, sipilit, serpantin, albit diyabaz gibi kaya birimlerinden oluşmuştur. Ofiyolitik seri üzerine uyumsuz olarak Oligosen yaşındaki Gevla Çayı Formasyonu gelir. Formasyon, çakıltaşı, kumtaşı, marnve Nummulitld kireçtaşı ardalanmasından oluşmuştur. Gevla Çayı Formasyonu üzerine şüpheli uyumsuz olarak Alt Miyosen yaşlı, algli ve mercanlı kireçtaşlarından oluşmuş Okçular Formasyonu gelir. Üst Miyosen - Pliyosen yaşlı bazalt akıntıları yer yer yaşlı kaya birimlerini örter. Gevla Çayı Formasyonunu oluşturan kireçtaşları içindeki Nummulites fichteli Michelotti, Lepidocyclina (Eulepidina)favosa Cushman, Lepidocyclina (Eulepidina) dilatata (Michelotti) ve Halkyardia maxima Cimerman üzerinde sistematik çalışma yapılmış ve bunlar ile bulunan diğer foraminiferlerin resimleri verilmiştir. 

 • Oligosen stratigrafisi

 • ofiyolit

 • KD Elazığ

 • Baykal, F., 1948, Şerafettin ve Çotela dağlarında jeolojik görüşler: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, derleme no. 2212, (Yayımlanmamış).

 • Cimerman, F., 1969, Halkyardia maxima n. sp. (Middle Oligocene) and Halkyardia minima (Liebus) (Middle Eocene): Polsk. Tow. Geol. Roczrik (Soc. Geol. Pologne Ann.) Poland, Krakow. 39, 1-3, 269 - 300.

 • Cizancourt, M. de, 1935, MatSriaux pour la stratigraphie du Nummulitique dans le desert de Syrie: Bull. Soc. Geol de France, Paris, 4, 8-9, 737-758.

 • Cole, W. S., 1960, Upper Eocene and Oligocene larger Foraminifera from Viti Levu, Fiji: U. S. Geol. Survey, Prof, paper, Washington, D. C., 374 - A, 1-7.

 • Cushman, J. A., 1919, Fossil foraminifera from the west Indies; Carnegie Inst. Washington D. C., 291, 23-71.

 • Douvilte, H., 1924, Revision des L4pidocyclines; Premiere partie: Soc. G£ol. France, Mem. n. s., Paris 1, 2, 1-49.

 • Douvill^. H., 1925, Revision des LĞpidocyclines; Deuxteme et Troisiöme partie: Soc. G60I. France. Mem. n. s., Paris 2. 2, 51- 123.

 • Eames, F. E., Banner, F. T., Blow, W. H. ve Clarke, W. J., 1962, Fundamentals of mid - Tertiary stratigraphical corela tion - Part 1: Cambridge, England; University Press, 1 - 59.

 • Ellis, B. F. ve Messina, A. R., 1940, Catalogue of foraminifera: Amer. Muse. Nat. Hist, New York.

 • Ellis, B. F. ve Messina, A. R.., 1966, Catalogue of index foraminifera: Amer. Muse. Nat. Hist., New York, 1, 2

 • Ercan, T., Pehlivanoğlu, H., Soykal, T., 1969, Elazığ, Diyarbakır (Maden, Ergani, Guleman) bölgesinin jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, derleme no. 5038 (yayımlanmamış).

 • Grimsdale, T. F, 1952. Cretaceous and Terti ­ ary foraminifera from the Middle East: Bull. Muse (Nat. Hist.) Geol., London, 1, 8, 221 - 248.

 • Harpe, P. de la, 1883, Etudes des Nummulites de la Suisse et revision des Aspöces Eocene des genres Nummulites et Assilina; troisi&me et derniöre partie: Soc. Pal. Suisse, M6m., Basel. 10, 4, 141 - 180.

 • Joly, N. ve Leymerie, A., 1848, M^moire sur les Nummulites consid6r6es zoologiquement et gfiologiquement: Acad. Roy. Sci. In Scr. Belles - Lettres, Toulouse, France. 4, 3, 149 - 218.

 • Ketin, Î., 1946, Elazığ - Palu ve Pertek Bölgesinin jeolojik etüdüne ait rapor; Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, no. 1708, (yayımlanmamış).

 • Ketin, t., 1947, Ergani — Eğil bölgesinin (pafta 80/4 ve 81/3) jeolojik etüdü hakkında mecmua: Maden Tetkik ve Aranın Enstitüsü, Ankara, no. 2015, (yayımlnn mamıg).

 • Marchesini, E. ve Facca, G, C., 1941, Stilin variabilita di Nummulites fichteli Ml< helotti: Paleontogr. Italica, Pisa, 40, HM 65.

 • Metin, S., 1969, Elazığ. K44 - a3 ve a4 pal falarının jeolojisi: Maden Tetkik ve Ara ma Enstitüsü, Ankara, derleme no. 5011b (yayımlanmamış).

 • Michelotti, G., 1841, Soggio storico dei 1(1 zopodi caratteristici dei terreni Sopracn tacei: Soc. Ital. Sci. Mem., Modena. 1!

 • Michelotti, G., 1861, Etudes sur le Mioe<>tı< införieur de l’Italie s6pentrionale: bL tuurk. Verh., Haarlem, 2, 15, 1 - 183

 • Montanari, L., 1961, Das Nunımulitikum v<-> Sciacca (Sizilien): Ecl. Geol. Helv., H<> sel, 54, 2, 570 — 579.

 • Silvestri, A., 1910, Lepidocicline Sannoisinm dİ Antonimina in Calabria: Acad. Pont Romana, Mem., Rome, 28, 103 - 163.

 • Silvestri, A., 1934, Su di alcuni Foraminlfeıi Terziaril della Sirtica: R. Acad. Itnl Rome, 3, 7 - 30.

 • Silvestri, A., 1937, Foraminiferi deli` Oligocene e del Miocene della Somalia: Palın ontogr. Italica, Siena, 32, 2, 45 - 264

 • Tolun, N., 1955, Elazığ, Keban, Çemİşkezı ve Pertek bölgesinin jeolojik etüdıl Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, An kara, derleme no. 2227, (yayımlanın, mış).

 • Polatlı (GB Ankara) Güneyinin Stratigrafisi
  Ercüment Sirel
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Polatlı`nın 10 km güneyinde, Üst Jura, Paleosen Eosen ve Neojen yaşında kaya birimleri yüzey temektedir. Çaldağ formasyonu kireçtaşlarından oluşmuştur, yaşı, Protopenoroplis striata Weynsehek, Ldbyrinthma sp. ve Clypema jurassica Favre ile kesinlikle Üst Jura`dır. Çaldağ formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelen Alt Paleosen (Monsiyen) yaşlı Kartal formasyonu, kırmızı renkli çakıltaşı, kumtaşı, göl kireçtaşı ve çok ince linyit seviyelerini bulunduran delta ortamına ait çökellerden oluşmuştur. Üst seviyelerindeki denizel kireçtaşlarında, Rotalia trochifarmis Lamarck, Missisippina binkhorsti (Reus) ve Dictichoplax biserialis (Dietrich) fosilleri vardır. Kartal formasyonu üzerine varsayımlı uyumsuz olarak gelen Kırkkavak formasyonu, alt seviyeleri kumtaşı, kireçtaşı ve marnlardan oluşmuş, yaşı, Alveolina (Glomalveölina) primaeva Relichel ve Renz, Discocyclina seunesi Douvillei foraminiferleri ile Tanesiyen`dir. Formasyonun üst seviyeleri kumlu ve Mili kireçtaşı, marnlardan oluşmuş, Nummulites solitarius de la Harp©, N. `easüis Douvillei, AlveoKna cucimiformis Hottinger ve A. ellipsoidalis Schwager Ue alt, RanikothaUa couisensis (d`Archiac) ile orta ve Ramkothalia nuttalli (Davies)ve diğer Soraminiferler ile Üst tlerdiyen yaşındadır. Kırkkavak formasyonu üzerine uyumsuz olarak gelen Eskipolatlı formasyonu, çakıltaşı, kumlu kireçtaşı, killi kireçtaşı, kumtaşı ve marnlı seviyelerden oluşmuştur. Alt seviyeleri Nummulites planulatus (Lamarck) ve Alveolina oblonga (d`Orbigny) foraminiferleri ile Alt Küiziyen, üst seviyeleri ise Alveolina canavarii Checchaıia ve Rispoli, A. lehneri ile Orta Küiziyen yaşındadır. Bu çalışma ile 6 yeni Alveolina türü saptanmıştır.

 • kireçtaşı

 • linyit

 • stratigrafi

 • Polatlı

 • Burtterlin, J. ve Monod, O., 1969, Biostratigraphie (Paleocene a Eocene moyen) d`une coupe dans le Taurus de Beyşehir (Turquie), etude des `Nummulites cordelees` et revision de ce groupe: Ecl. Geol. Helv., 62, 2, 583 - 604.

 • Davies, L. M., 1927, The Ranikot bends of Thai:, Quart. Jurn. Geol. Soc, 83, 260 - 290

 • Dacı, Dizer, A., 1953, Kastomonu Nümülitiginin paleontolojik etüdü: 1st. Üniv. Fen Fak. Mec. B, 18, 3 — 4, 207 — 299.

 • Drobne, K., 1968, NouveUes observations au su sujet des couches de Trstelj en Slovente: Bull. Scı. Yougosl., Zagreb, Sec A, 13, 370.

 • Drobne, K., 1974, Des grande Miliolides des couches PalSocenes de la Yugoslavte du Nord - Ouest: Razprave, Ljubljana, 3, 17, 60s.

 • Drobne, K. ve Hottinger, L., 1971, Broeckinella und Saudia (Foraminiferida) aus dem nordwetlichen Teil Jugoslawiens, ihre Morphologie und ihre stratigraphische Verbreitung: Eazprave, Ljublijana, 4, 14, 215 — 237.

 • Drobne, K. ve Pavloveo, D., 1969, Les faciâs PalSocenes en Slovfinie: III. Simpozij dinarske asocijacije, Zagreb, 27 - 33.

 • Erol, O., 1955, Ankara civarının jeolojisi hakkında rapor, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, no. 2491.

 • Grimsdale. T. F.. 1962, Cretaceous and Tertiary Foraminifera from the Middle East: Bull. Muse. Nat. Hist. Geol. London, 1, 8, 221- 248.

 • Hottinger, L., 1960, Recherches sur les Alveolines du Paleocene et de I`Eocene: Mem. Suisse de Paleont., Basel, 75 — 76, 236 s.

 • Hottinger, L. ve Schaub, H., 1960, Zur Stufeneinteilung des Paleocaens und des Eocaena. Einführung der Stufen Ilerdien und Biarritzien: Ecl. Geol. Helv. 53, 463 — 480.

 • Kromm, F., 1968, Repertition des facies et position stratigraphique des formations Ilerdiennen en Gatalogne orientale; In Colloque sur L`Eoc`ne, B. R. G. M., Paris 209 — 218.

 • Neumann, M., 1958, Revision des Orbitoidides du CrStacâ et de Eocene en Aquitaine occidentale: Mem. Soc. Geol. De France, Paris, No. 83.

 • Norman, T., 1972, Stratigraphy of Upper Cretaceous - Lower Tertiary strata of Yahgihan area, east of Ankara: Bull, of the Geol. Soc. of Turkey, Ankara, 15, 2, 180 — 277.

 • Reichel, M., Sigal, J. ve Monod, O., 1969, Description d`une Laeazine nouvelle (Foraminiferes Miliolidâs) dans le PalĞocene du Taurus de Beygehir (Turquie): Rev. Espan, Micropaleontblogia, Madrid, 1, 3, 317 — 326.

 • Rigo de Righi, M. ve Cortesini, A., 1960, Regional sutudies, central Anatolia Basin, Progress Report. 1 — Stratigraphy 2 — Structure: Petrol Dairesi T. A., Turkish Gulf oil Com. 11/11 - 12i (Yayımlanmamıştır) .

 • Schaub, H., 1951, Stratigraphie und Paleontologie des ScMieren flysches mit besonderer Breucksinchtigung der Paleocaenen und Untereocaenen Nummuliten und Assilinen: Mem. Suisses Paleont. No. 68.

 • Schaub, H., 1966, Über die grossforaminiferen im Untereocaenen von Campo: Ecl. Gec-1. Helv., 59, 355 — 381.

 • Schmidt, G. C, 1960, Geological evaluation of the licences: District II, Petrol Dairesi, Ankara, 360 — 363 ve 365 — 367. (Yayımlanmamıştır).

 • Sirel, E., 1972, Systematic study of new species of the genera Fabularia and Kathina from Paleocene: Bull, of the Geol. Soc. Turkey, Ankara, 25, 2, 277 — 294.

 • Tambareau, Y., 1972, Thane`tien supSrieur et Ilerdien Inferieur des Petites Pyrenees, du Plantaurel et des Chaînons audois: Trav. Lobor. GSologie — Petrol, Univ. Paul Sabatier, Toulouse, 1/2, 377 s.

 • Villatte, J., 1962, Etude stratigraphique et paleontologique du Montieen des Petites Pyrenees et du Plantaurel: C. N. R. S., Toulouse, 331 s.

 • Villatte, J., 1968, Decouverte d`une esp^ce du genre Nummulitoides Abrard 1955 dans la zone â Operculina heberti — Discocyclina seunesi du Thane`tien des Petites — PyrSne`es.; C. R. Somm. Soc. Geol. Fr. 9. 299 — 300.

 • Weingrat, W.,, 1953, Ankara civarının jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü raporu, Ankara, No. 2248 (Yayımlanmamış).

 • Yüksel, S., 1970, Etude geologique de la Region D. Haymana (Turquie Centrale): Thâse, Faculte des Sciences de L` Üniversite de Nancy, France, 177 s.

 • Miscellanea Meandrina (Carter)`in Türkiye`de Zuhuru ve Yaşı
  Ercüment Sirel Özcan Aksoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`de çeşitli yaşlarda ye yerlerde bulunan Miscellanea meandrina (Carter) türünün tanımı ve beraber bulunduğu diğer foraminiferler ile birlikteki stratigrafik seviyeleri verilmiştir. Miscellanea meandrma (Carter) türü Gölköy (GB Ordu) bölgesinde Orduina erki Sirel, Orduina erki conica Sirel, Laffitteina sp., Keramosphaera sp. ve Lockhartia ile birlikte Alt Paleosen (Monsiyen)`de Van bölgesinde, Alveolina (Glomalveolina) primaeva Reiohel ve Renz, Dictyoconus sp., Lituonella sp. ve Lockhartia sp. ile birlikte Orta Paleosen(Tanesiyen)`de, Polatlı (GB Ankara) bölgesinde, Alveolina (Glomalveolina) primateva Reichel ve Renz, Discocyc Unaseunesî Douville ve Operculina sp. ile Orta Paleosen (Tanesiyen)de ve Diyadin (GD Ağrı) bölgesinde, Sakesaria cotteri Davies, Ranikothalia sp. ile birlikte Üst Paleosen (îlerdiyen)`de bulunmaktadır.

 • Miscellanea meandrma

 • Paleosen

 • Türkiye

 • Carter, H.J.ı, 1861, Further observations on the structure of Foraminifera and on the larger fosilized forms of sind, etc., including a new genus and species: Ann. Mag. Nat. Hist., London, 3, 8, 246-251, 309-333, 366-382, 446-470.

 • Carter, H.J., 1876, On the Polytremata (Foraminifera), especially with referance to their Mythical Hybrid Nature: Ann. Mag. Nat. Hist., London, 4, 17, 185-214.

 • Nagappa, T.i, 1951, The stratigraphical value of Miscellanea and Pellatispira in India, Pakistan and Burma: Proc. Indin Acad. Sci., Bangalore, 33, 41-48.

 • Sirel, E., 1969, On the discovery of Onduina N. Gen., A New Genus of the Family Rotaliidae: Bull, of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, Ankara, 73, 160-162.

 • Smouth, A.H., 1954, Lower Tertiary Foraminifera of the Qatar Peninsula: British Museum (Natural History), London, 90 s

 • "Yerinde" Makaslamaya Uğramış Süreksiz Kayaç Kütlelerinde İlerleyici ve Gerileyici Yenilme
  Kadri Erçin Kasapoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmanın temel amacı, gerek laboratuvarda gerek `yerinde` makaslama deneylerinde, makaslama deformasyonu ve makaslama yenilmesinin mekanizmasının anlaşılabilmesi için gerekli bazı verileri elde etmek; ve bu konudaki güçlüklere, özellikle davranışları doğrusal olmayan izotropik ve anizotropik jeolojik malzemelerde, sınır koşullarının bir fonksiyonu olarak gelişen ilerleyici ve gerileyici yenilmeye ışık tutmak olmuştur. Soruna, teorik ve deneysel olmak üzere iki ayrı yönden yaklaşılmıştır. Teorik yaklaşımda, belirli süreksizlik düzlemleri içeren bir `yerinde` makaslama bloku için bir matematiksel (analitik) bilgisayar modeli geliştirilmiş; bu model üzerinde, sonlu elemanlar yöntemi ile, süreksizlik düzlemlerinin ve değişik sınır koşullarının makaslama blokunun deformasyonu ve yenilme mekanizması üzerindeki etkileri saptanmıştır. Deneysel yaklaşımda ise, teorik çözümlemelerden elde edilen sonuçların güvenilirliklerini ve uygulanabilirliklerini gerçeklemek amacı ile, laboratuvarda benzer koşullar altında, kayaç örnekleri üzerinde, doğrudan makaslama deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, değişik sınır koşullarının seçimi, makaslama .blokunun yenilme mekanizmasını önemli ölçüde etkilemektedir. Belirli sınır koşuları altında, makaslama bloku içinde oluşan `çekici zonlar` mekanik açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu çekici zonlarda `ayrılma` şeklinde oluşan yerel yenilmeler, ilerleyici yenilmeyi oluşturmaktadır. Belirli sınır koşulları altında, makaslama blokunun son yenilmesi ise, birden fazla kınlına şeklinin bir sonucudur. Doğrusal yenilme zarflan, tek bir (makaslama) yenilmesi şeklinin işareti olarak yorumlanabilirler. Parabolik yenilme zarflanise, birden fazla yenilme şekline işaret ederler.Jeolojik malzemeler üzerinde yapılacak ‘yerinde’ makaslama deneylerinin sonuçlan, daha değişik bir terminoloji ile;bir veya birkaç asal gerilimin ‘çekilme’ şeklinde olduğu homojen olmayan bir gerilim alanı, yaygın bir gerilim reoriyentasyonu, ve birden fazla çatlak ilerlemesi gibi değişebilen birleşik gerilim hallerinin bir sonucu olarak değerlendirilmelive yorumlanmalıdırlar.`Yerinde` makaslama deneylerindeki makaslama deformasyonu ve yenilme mekanizmasının, sonlu-elemanlar yöntemi ile yapılacak teorik çözümlemeleri ile bazı deneysel sonuçları öngörebilme olanağı vardır.

 • yerinde makaslama deneyleri

 • sonlu-elemanlar yöntemi

 • deformasyon

 • Dahl, H.D., 1969, A finite element model for anisotropic yielding in gravity loaded rock: Ph. D. Thesis, The Pennsylvania State University, 155 s.

 • Dahl, H.D. ve Voight, B., 1969, Isotropic and anisotropic plastic yield associated with cylindrical underground excavations: Proc. Int. Symp. on Large Permanent Underground Openings, Oslo, Norway, 105-110.

 • Evdokimov, P.D. ve Sapegin, D.D., 1970, A large scale field shear test on rock; Proc. 2nd Conf. Int. Soc. Rock Meeh., Belgrade, Yugoslavia, 2, paper 3-17, 5 s.

 • Henkel, D.J., Knill, J.L., Lloyd, D.G. ve Skempton, A.W., 1964, Stability of the foundation of Monar Dam: Int. Congr. Large Dams, 8th, Edinburgh.

 • Kasapoğlu, K.E., 1973, Progressive failure in discontinuous rock masses subjected to shear deformation; Ph. D. Thesis, Pennsylvania State University, 165 s.

 • Khair, A.W., 1971, A study of the mechanical properties of Berea sandstone for use in the A.G.A. large model studies: The Pennsylvania State University, Internal Report RMLIR/71-20.

 • Lajtai, E.Z., 1968, Shear strength of weakness planes in rock: Int. Symp. on Rock Meeh., Madrid1, 499-515.

 • Rosenblad, J.L., 1970, Failure modes of models of jointed rock masses: Proc. 2nd Conf. Int. Soc. Rock Meeh., Belgrade, Yugoslavia, paper 3-11.

 • Ruiz, M.D., Camargo, F.P. ve Nieble, C.M., 1968, Some considerations regarding the shear strength of rock masses; Int. Symp. on Rock Meeh., Madrid, 159-161.

 • Skempton, A.W., 1964, Long-term stability of clay slopes: Geotechnique, 4, 2, 75-102.

 • Voighb, B. ve Dahl, H.D., 1970, Numerical continuum approaches to analysis of nonlinear rock deformation: Can. Jour. Earth Sei., 7, 1, 814-830.

 • Wang, Y.J. ve Voight, B., 1969, A discrete element stress analysis model for discontinuous materials: Proc. Int. Symp. on Large Permanent Underground Openings. Oslo, Norway, 11-115.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle