Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1964 ŞUBAT Cilt 9 Sayı 1-2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Shanty Falls Resifinin (Wabash, Indiana, ABD) Mikrofasiyes İncelemesi
İ. Enver Altinli
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Shanty Falls resifinin mikrofasies ve istatistik usulleriyle incelenmesi, üç mikrofasiesin mevcut olduğunu ve bunların resif çekirdeğine ait iki canlı yapımı kireçtaşı uzantısından resif ilerisi canlı kalkarenit diline ve resif arası havza dolosiltitine doğru bir sıralanma sunduklarını açığa çıkarmıştır. Böylelikle bitevil görünüşlü kireçtaşlarının doku tiplerine ayrılması ve ayırtlanarak sınıflanması mümkün olmuştur. Mikroskop muayenesi ile edinilen veriler sayesinde sekiz saha kesidinin korelâsyonu yapılmış, mikrofasies parametrelerinin evrimi tesbit edilmiş ve batimetri yorumlanmıştır. İnce kesitlerdeki organik olan ve olmayan parametrelerin istatistik ölçüm ve sayımı, Wabash nehrinin tabiî kesidinin, devamlı yarın güneyinde kalan resif çekirdeğine teğetsel geçtiğini, çekirdeğin henüz aşınma ile açığa çıkmadığını, mostranın çoğunun resif kanadı tabakalarına ait bulunduğunu meydana koymuştur. Çekirdeğin iki uzantısiyle kanat tabakalarındaki Crinoid`lerin istatistik yönünden ele alınması, resif ilerisi tabakalarının tümü ile çekirdeğin tahribinden türemiş olmadığını, yerinde birikmiş organizma kalıntılarına merkezdeki çekirdekten ışınsıyan döküntü konilerinden akıp gelme malzemenin karışmış bulunduğunu öğretmiştir. Böylece bu tarz inceleme, vaktiyle saha müşahedesiyle erişilmiş sonuçlarda düzeltmelere ve inceliklere yol vermiştir.

 • Shanty Falls resif

 • Wabash

 • Indıana


 • CAROZZI, A. V. (1950): Contribution à l`étude des rythmes de sédimentation. Archives des Sciences, Genève, v. 3, pp. 17-40, 95-146.

 • CAROZZI, A. V. (1958): Micromechanisms of sedimentation in the epicontinental environment. Jour. Sed. Petrology, v. 28, pp. 133-150.

 • CAROZZI, A. V. & ZADNIK, V, E. (1959): Microfacies of the Wabash Reef, Wabash, Indiana, Jour. Sed. Petrology, v. 29, pp. 164-171.

 • CUMINGS, E. R. (1922): Nomenclature and description of the geological formations of Indiana. Handbook of Indiana Geology, pt. IV, pp. 405-570.

 • CUMINGS, E. R. & SHROCK, R. R. (1927): The Silurian coral reefs of northern Indiana and their associated strata. Pro. 42nd Ann. Mt. Ind. Acad. Sc., v. 36, pp. 71-85.

 • CUMINGS, E. R. & SHROCK, R. R. (1928) The geology of the Silurian rocks of northern Indiana. U. S. Dept. Cons., Pub. 75, pp. 226.

 • ELROD, M. N. & BENEDICT, A. C. (1892): Geology of Wabash County. 17th Rept. Indiana Dept. Geol. and Nat. Res., pp. 192-272.

 • GEOLOGICAL RECONNAISSANCE OF THE STATE OF INDIANA (1961): Stratigraphy of the Silurian rocks of northern Indiana. Geological Survey, Indiana Department of Conservation, Bloomington, Indiana.

 • INDIANA GEOLOGIC FIELD CONFERENCE (1949): Silurian formations and reef structures of northern Indiana. Division of Geology, Indiana Dept. of Conservation, Bloomington, Indiana.

 • LOWENSTAM, H. A. (1949a) Niagaran reefs in Illinois and their relation to oil accumulation. Ill. Geol. Surv. Rept. Inv. No. 145, pp. 36.

 • LOWENSTAM, H. A. (1949b): Facies analysis of the Niagaran rocks in Illinois. Ilh St. Sci. Trans., v. 42, pp. 113-115.

 • LOWENSTAM, H. A. (1952): Some new observations on Niagaran reefs in Illinois. Ill. Acad. Sci. Trans., v. 45, pp. 100-107.

 • WILLMAN, BL B., & SWANN, D. H. (1956): Niagaran reef at Thornton, Illinois. Illinois State Geological Survey, Urbana, Ill.

 • SILURIAN ROCKS OF THE SOUTHERN LAKE MICHIGAN AREA (1962): Michigan Basin, Geological Society, Michigan.

 • TENNANT, C. B. & BERGER, R. W. (1957): X-ray determination of dolo- mite-calcite ratio of a carbonate rock. Am. Min. No. 1 and 2, pp. 29-30.

 • WANLESS, H. R., ZIEBELL, W. C. ZIEMBA, E. A. & CAROZZI, A.V. (1957): Limestone texture as a key to interpretation depth of deposition. Congreso Geologico International, XXe Sesion-Ciudad de Mexico, 1956, Seccion V-relaciones entre la tectonica y la sedimentacion, Promer Tomo, pp. 65-82, 9 fig.

 • ZADNIK, V. E. (1958): Microfacies study of the Wabash Reef, Wabash, Indiana. Master Thesis, Univ. of Illinois (unpublished).

 • Altınlı, İ. E. (1964). Shanty Falls Resifinin (Wabash, Indıana, A.B.D.) Mikrofasies İncelemesi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 9 (1-2) , 1-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52959/700525

 • Balıkesir-Kütahya Arasındaki Bölgenin Jeolojisi
  Adnan Kalafatçioğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Etüd bölgemizde en eski kayaçlar Paleozoik yaşlı mermerler ve muhtelif şistlerden müteşekkil seridir. Bu serinin en altında gnayslar görülür. Heyeti umumiyesiyle NE-SW istikametli olan bu serinin metamorfizma derecesi muhteliftir. İlk Varistik orojenez ile iltivalanmıştır. Metamorfik seri üzerine fosilli Permien gelir; gre ve kalkerden müteşekkil Permien bizim bölgenin hemen batısında geniş sahalar kaplar ve daha eski formasyonlar üzerinde diskordan olarak bulunur. Permien sonunda bölge genç Varistik orojenez ile tekrar su üstüne çıkmıştır. Bölgenin kuzeyindeki asit intruzifler bu devreye aittir. Yine bu devreye ait ofiolitik seri kayaçları da mevcut olabilir. Bölgede mevcut fosilsiz kalın kalker ve mermer serilerinin bir kısmının yine Paleozoike ait olduğu söylenebilir. Mesozoik, bölgede Üst Kretase, kalker ve fliş (karışık seri) ile temsil edilir. Karışık seri içinde fliş, şist, radiolârit, volkanik breş, diabaz, serpantin mevcuttur. Ofiolitik magma intruzyon ve ekstruzyonlarının, katî olarak, büyük bir kısmının bu devreye ait olduğu muhakkaktır. Deniz, Mestrihtienden sonra bir daha gelmemek üzere, bölgeyi terketmiştir (Laramien orojenik fazı).Bölgenin güneyindeki granitlerin, katî olmamakla beraber, bu devreye ait olduğu söylenmektedir. Neojen daha eski formasyonlar üzerinde kalın ve iri taneli ve bazen çok iriblok halinde, konglomeralarla başlar, kum, kil, marn, kalker, gre, marnlı kalker, silisli kalker, silis yumru ve tabakaları ve enterkale tüf ile temsil edilir. Neojenin alt kısımlarında zengin linyit damarları mevcuttur; umumiyetle yatay olmakla beraber, dislokasyonlu kısımlar fazla eğim gösterebilirler. Neojenin alt kısımları, üst kısımlarına nazaran daha fazla dislokedir, Miosenle, Pliosen arasında Attik safha mevcuttur. Volkanizma faaliyetine Miosende başlamış, Pliosende devam etmiştir.

 • mermer

 • Balıkesir

 • Kütahya


 • ARNI, P. (1942): Anadolu ofiolitlerinin yaşlarına mütedair malûmat. M.T.A. Mecm., No. 3, Ankara.

 • AYGEN, T. (1956): Balya bölgesinin jeolojik etüdü. M.T.A. Yayınl., seri D, No. 11, Ankara.

 • ERENTÖZ, C. (1956): Türkiye jeolojisi üzerine genel bir bakış M.T.A. Derg. No. 48, Ankara.

 • HOLZER, H. (1954): Beyce 54/4 ve Simav 71/1 paftalarının jeolojik löveleri raporu. M.T.A. Rap., No. 2366 (neşredilmemiş), Ankara.

 • KAADEN, G. van der (1958): Saadet-Mesruriye-Safa-Durabey-Domaniç-Tiraz-Saadet köyleri arasındaki sahada W-Zn-Cu ve Uludağ silsilesi, Orhaneli ve Mustafakemalpaşa güneyinde W (tungsten) prospeksiyonu ile bölgenin jeolojik durumu ve evalüasyonu. M .T. A. Rap., No. 2645 (neşredilmemiş), Ankara.

 • KALAFATÇIOĞLU, A. (1961): Bilecik-Kütahya-Tavşanlı-Harmancık-İnegöl arasındaki bölgenin jeolojisi M.T.A. Rap., No. 2821, (neşredilmemiş), Ankara.

 • KALAFATÇIOĞLU, A. (1962): Tavşanlı-Dağardı arasındaki bölgenin jeolojisi ve serpantin ve kalkerlerinin yaşı hakkında not M.T.A. Derg., No.58, Ankara.

 • KALAFATÇIOĞLU, A. (1963): Ezine civarının ve Bozcaada`nın jeolojisi, kalker ve serpantinlerinin yaşı, M.T.A. Derg., No. 60, Ankara.

 • KOVENKO, V. (1941): Değirmisaz krom madeninin ziyareti hakkında not M.T.A. Rap., No. 1301 (neşredilmemiş), Ankara.

 • KUPFHAL, H. G. (1954): Eskişehir-Sivrihisar bölgesinin jeolojisi. M.T.A. Rap., No. 2247 (neşredilmemiş), Ankara.

 • NEBERT, K. (1960): Tavşanlı`nın batı ve kuzeyindeki linyit ihtiva eden Neojen sahasının mukayeseli stratigrafisi ve tektoniği. M.T.A. Derg., No. 54, Ankara.

 • OKAY, A . C. (1948): Orhaneli bölgesine ait rapor. M.T.A. Rap., No, 2215 (neşredilmemiş), Ankara.

 • ROMBERG, H. (1937): Kütahya civarındaki kaolen yatakları hakkında, M.T.A. Rap., No. 572 (neşredilmemiş), Ankara.

 • STCHEPINSKY, V. (1941): Kocaeli-Bolu-Bilecik-Bursa-Eskişehir mıntakasının jeolojisi hakkında rapor, M.T.A. Rap., No. 1316 (neşredilmemiş), Ankara.

 • UYSALLI, H. (1959): Balıkesir-Dursunbey arasındaki bölgenin jeolojisi ve linyit imkânları. M.T.A. Rap., No. 2767 (neşredilmemiş), Ankara.

 • WIJKERSLOOTH, P. de (1940): Bilecik-Geyve havalisinde bir istikşaf seyahati. M.T.A. Rap., No. 1143 (neşredilmemiş), Ankara.

 • WIJKERSLOOTH, P. de (1946): Tavşanlı ve Tunçbilek civarındaki (mermer) zuhurlar. M.T.A. Rap., No. 1665 (neşredilmemiş), Ankara.

 • Kalafatçıoğlu, A. (1964). Balıkesir - Kütahya Arasındaki Bölgenin Jeolojisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 9 (1-2) , 46-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52959/700527

 • Palinoloji Nedir ve Tatbikatı
  Erol Akyol
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Henüz genç bir ilim olan Palinoloji dünyada günden güne ehemmiyet kazanmaktadır. Fakat Türkiye`de ancak birkaç palinolog tarafından tanınmaktadır. Biz burada, Palinolojiyi, jeolojik ve bilhassa stratigrafik ehemmiyetini belirterek, Türk jeologlarına da tanıtmak istedik.  

 • Palinolji

 • spor

 • polen


 • AKYOL, E. (1963): Etude palynologique de cinq veines de Houille de Gelik et de deux veines de lignites de Soma, Thèse de 3’ cycle, Université de Lille.

 • ALPERN, B. (1959): Contribution à l`étude palynologique et pétrographique des charbons français. Thèse d`Etat. Paris.

 • ARTÜZ, S. (1957): Zonguldak bölgesindeki Alimolla, Sulu ve Büyük kömür damarlarının sporolojik etüdü. İst. Üniv. Fen Fak. Monog., İstanbul.

 • DELCOURT; MULLENDERS & PIERART (1959): La préparation des spores et des grains de pollen actuels et fossiles. Soc. Nat. Belg. T. 40, Bruxelles.

 • ERDTMAN, G. (1943): An introduction to pollen analysis, Publ. Chronica Botanika Company, U.S.A.

 • ERGÖNÜL, Y. (1960): The palynological investigation of Carboniferous coal measures in the Amasra basin, M.T.A. Bull. no, 55, pp, 55-63, Ankara.

 • İBRAHİM (1933): Sporenformen des Agirhorizentes des Ruhrreviers, Diss. Berlin.

 • KONYALI, Y. (1963): Contribution à l`étude des Microspores du bassin houiller d’Amasra (Secteur Sud). Thèse de 3’ cycle, Université de Lille.

 • PONS: Le Pollen. Collection «Que sais-je?» No. 783, Presse Universitaire, Paris.

 • POTONIÉ, R. (1956): Synopsis der Gattungen der Sporae Dispersae. I. Beil. Geol. Jb. 23, Hannover.

 • POTONIÉ, R. (1958): Synopsis der Gattungen der Sporae Dispersae, II. Beil. Geol. Jb, 31, Hannover.

 • POTONIÉ, R. (1960): Synopsis der Gattungen der Sporae Dispersae, Beil. Geol. Jb. 39, Hannover.

 • SITTLER, G. (1954): Palynologie et Stratigraphie. Revue de l’I.F.P vol. 9, pp. 367-375, Paris.

 • SITTLER, G. (1955): Méthodes et techniques physico-chimiques de préparation des sédiments en vue de leur analyse pollinique. Revue de l’I.F.P., vol. 10, pp. 103-114, Paris.

 • THOMSON, P.W. & PFLUG, H. (1953): Pollen und Sporen des Mitteleuropäischen Tertiärs, Palaeontographica, Abt, B, Bd. 91, Stuttgart.

 • YAHŞIMAN, K. (1961): Palinological study of Paleozoic coals in Turkey. CENTO, Symposium on Coal held in Zonguldak, pp. 133-139, Ankara.

 • Akyol, E. (1964). Palinoloji Nedir ve Tatbikatı . Türkiye Jeoloji Bülteni , 9 (1-2) , 63-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52959/700565

 • Kuyularda Yapılan Pompalama Deneylerinin Analizi
  Adem Şeber
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kuyularda yapılan pompalama deneylerinden, kuyuların hidroliği vesu veren formasyonları (akifer) hakkında etraflı malûmat elde edilir. Bu malûmat,diğer jeolojik, kimyevi v.s. malûmatla birleştirilerek ovanın yeraltı suyu havzaları vekapasiteleri hakkında bilgi ele geçer. Deney ve değerlerin doğruluğu nispetinde iyibir işletme projesi hazırlanabilir.Burada, 1963 yılı içinde Erbaa ovasında, DSİ, VII-4 Sondaj Şube Başmühendisliği tarafından açılan Kızılçubuk kuyusunda yapılan pompalama deneylerinindeğerlendirilmesi ve bu değerler yardımı ile muhtelif problemlerin aydınlatılmasıüzerinde durulacaktır. 

 • pompalama deneyleri

 • kuyu

 • yeraltı suyu havzaları


 • Şeber, T. A. (1964). Kuyularda Yapılan Pompalama Deneylerinin Analizi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 9 (1-2) , 71-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52959/700567

 • Les Modeles Reduıts Et Les Modeles Analogıquespour Representer Les Phenomenes Magneto-Telluriques
  G. Grenet
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Avant d`entrer dans le sujet il me semble utile d`exposer très sommairement en quoi consiste la méthode de prospection magnéto-tellurique.Il existe des perturbations naturelles du champ magnétique terrestredans une gamme de période extrêmement étendue, depuis des années,des jours, des heures, des secondes jusqu`aux ondes radio-électriques.Naturellement ces perturbations électromagnétiques induisent des courants électriques dans le sol et ces courants pénètrent d`autant moinsprofondément que le sol est plus conducteur et que la période est plusfaible. 

 • Magneto

 • Telluriques


 • Grenet, G. (1964). (French) Les Modèles Réduits et les Modèles Analogiques Pour Représenter les Phénomènes Magnéto-Telluriques . Türkiye Jeoloji Bülteni , 9 (1-2) , 89-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52959/700569

 • Jeoloji Eğitimimiz
  Hamit Nafiz Pamir
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Beni bu musahabeyi yapmaya sevkeden sebep, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan 17.7.1963 tarihli ve 278 sayılı «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu» na ait kanundur. Bu kanunun, Kurumun kuruluş amacını ifade eden birinci maddesinde «Türkiye`de müspet bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırmaları geliştirmek, teşvik etmek, düzenlemek ve koordine etmek amacıyla tüzel kişiliği, idari ve malî özelliği bulunmak ve Başbakanlığa bağlı olmak üzere, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulmuştur» denmektedir.  

 • Jeoloji

 • Eğitim


 • Pamir, H. N. (1964). Jeoloji Eğitimimiz . Türkiye Jeoloji Bülteni , 9 (1-2) , 99-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52959/700570

 • Yeni Neşriyat
  İhsan Ketin Sirri Erinç Kemal Erguvanli Recep Egemen Mesut Özuygur
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Profesörü İhsan KETİN`in 1957 de yayınladığı «Umumi Jeoloji» adlı ders kitabı genişilgi toplamış ve 1961 de ikinci bir baskı yapılması lüzumu hâsıl olmuştu.Ancak, gerçekte yerkabuğunun iç olaylarının bahis konusu edildiği bukitabın «I. Kısmı» olarak nitelendirilmesi, bunu bir «II. Kısım» ın izleyeceğini daha ilk baskının yayınlandığı tarihlerde bize işaret ediyordu.Birinci cildin hazırlanışındaki dikkat ve başarı bizlerde ikinci cildebir an önce kavuşma arzusunu yaratmıştı. Bekleyiş altı sene sürdü venihayet 1963 yazında. Prof. İ. KETİN`in, Prof. S. ERİNÇ, Prof. K. ERGUVANLI, merhum Doçent Dr. R. EGEMEN ve Dr. M. ÖZUYGURgibi, branşlarında memleketimizdeki otoritelerden sayılan kişilerle birlikte hazırladığı arz kabuğunun dış olayları ve yeryüzü şekillerini bahiskonusu eden II Kısım yayınlandı. 

 • Umumi Jeoloji

 • Yeni neşriyat


 • İhsan KETİN, Sırrı ERİNÇ, Kemal ERGUVANLI, Recep EGEMEN, Mes`ut ÖZUYGUR, 1963. Umumi Jeoloji, II, Kısım - Arzkabuğunun Dış Olayları ve Yeryüzü Şekilleri. İ.T.Ü, Kütüphanesi, sayı 513.

 • P. GIDON, 1963. Courants Magmatiques et Évolution des Continents, L`hypothèse D`une Érosion Sous-Crustale. Masson et Cie. Paris.

 • Jean JUNG, 1963. Précis de Pétrographie, Roches Sédimentaires, Métamorphiques et Eruptives. Masson et Cie., Paris, 320 s.

 • Léon MORET, 1962. Précıs De Géologie, 4 üncü baskı. Masson et Cie., Editeurs, Paris, 688 s.

 • P. ROUTHIER, 1963. Les Gisements Métallifères Géologie et Principes de Recherches. Masson et Cie.9, Editeurs, Paris, iki cilt. 1282 s.

 • Mehmet AYAN, 1963. Contribution À L`étude Péteographique et Géologique de la Région Située au Nord-Est de Kaman (Turquie). Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınlarından, No 115, 332 s.

 • Tokay, M. & Gümüş, A. (1964). Yeni Neşriyat . Türkiye Jeoloji Bülteni , 9 (1-2) , 109-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52959/700572

 • RECEP EGEMEN - NEKROLOJİ
  Hamit Nafiz Pamir
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ege Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü Müdürü ve Türkiye Jeoloji Kurumunun kurucularından Doç. Dr. Recep Egemen, 17 Ağustos 1963 Cumartesi günü Asistanının doktora tez sahası olan Kemal Paşa mevkiine giderken, bir otomobil kazasında hayata gözlerini kapamıştır.

 • Recep Egemen


 • Pamir, H. N. (1964). Doç. Dr. Recep EGEMEN (1912-1963) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 9 (1-2) , 118-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/52959/700574

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle