Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2007 AĞUSTOS Cilt 50 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Sazak-Biçer (Sivrihisar KD`su) Civarı Neojen (Miyosen-Pliyosen) Göl Basenindeki Kiltaşlarının Mineralojik İncelenmesi
Zehra Semra Karakaş Özge Karakaş Baki Erdoğan Varol
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Sazak ve Biçer civarındaki (KD Sivrihisar) Neojen istifi içerisinde, iki ayrı çökel sisteminde depolanan Sakarya ve Porsuk formasyonu 7 fasiyese ayrılarak incelenmiştir. 1. çökel sistemini oluşturan Miyosen yaşlı Sakarya formasyonu andezitik-bazaltik karakterli volkanitler (Alt-Orta Miyosen), kırıntılı ve karbonat fasiyesleri (ÜstMiyosen) ile temsil edilir. Bu litolojik topluluğu, 2.ci çökel sistemini oluşturan Pliyosen yaşlı Porsuk formasyonu çok düşük açılı uyumsuzlukla örter. Porsuk formasyonunun ana fasiyesleri konglomera-kumtaşı, yeşil renkli çamurtaşı-kiltaşı, karbonat ve gri-bej renkli jipsli çamurtaşı-kiltaşı şeklinde ayrılmıştır. Porsuk formasyonundaki kiltaşları sahada farklı renk (kahverengi, krem-bej, beyaz, yeşil) ve litolojide (killikireçtaşı, dolomitik kiltaşı, jipsli kiltaşı) izlenirler. Tüm havza genelinde kil parajenezi sepiyolit, paligorskit, simektit, klorit ve illit topluluğu ile temsil edilmektedir. İnceleme alanının güneyinde koyu kahverenkli ve krembej renkli kiltaşı ve killi kireçtaşı birimlerinde egemen kil minerali sepiyolittir. Havzanın genelinde yeşil renklikiltaşı, jipsli kiltaşı, çamurtaşı ve marn topluluğu paligorskit, simektit, klorit ve illit parajenezi ile karakterize edilirler. Sepiyolit minerali taramalı elektron mikroskop incelemelerinde yumak şeklinde kümelenmiş lifdemetleri halinde gözlenmiştir. Paligorskit minerali ise birbirine paralel olarak gelişen lif dizilimleri şeklinde izlenmiştir. Simektit minerali levhamsı yapraklardan oluşmakta olup, yer yer dalgalı yapraklar halinde peteksidoku gösterdiği belirlenmiştir. Saha ve laboratuvar verilerine göre sepiyolit, paligorskit ve simektit mineralleri birbirlerinden bağımsız olarak yerinde çökelimle (in-situ) oluşmuşlardır. Havzadaki mineral oluşumunda tuzluluk ve alkalinite ile ortama gelen su miktarı hem bu faktörleri hem de mineral oluşumunu kontrol etmiştir. Sepiyolitler, havza kenarı bataklık ortamlarında kısmen de yağışlı koşullarda Mg ve Si zenginleşmesi sonucu oluşmuşlardır. Göl alanına detritik malzemelerden sağlanan Al getirimi paligorskit ve simektit minerallerinin oluşumunu sağlamıştır. Simektit, paligorskit ve klorit mineralleri evaporitik çamur düzlüklerinde çökelmiştir. Ayrıca, bu kil minerallerini bulunduran yeşil renkli çamurtaşı ve kiltaşları ise derin göl ortamında depolanmıştır.

 • Neojen baseni

 • Paligorskit

 • Sepiyolit

 • Simektit

 • Sivrihisar


 • Akbulut, A. ve Kadir, S., 2003. The geology and origin of sepiolite, palygorskite and saponite in Neogene lacustrine sediments of the Serinhisar-Acipayam basin, Denizli, SW Turkey. Clays and Clay Minerals, 51,279-292.

 • Bayhan , E. ve Yalçın, H., 1990. Burdur gölü çevresindeki Üst Kretase-Tersiyer yaşlı sedimanter istifin tüm kayaç ve kil mineralojisi. M.T. ADergisi, 111,73-87.

 • Bellanca, A., Karakaş, Z., Neri, R. Ve Varol, B., 1993. Sedimentology and isotope geochemistry of lacustrine dolomite-evaporite deposite and associated clays (Neogene, Turkey): environmental implication. Miner. Petrogr. Acta, XXXVI, 245-264.

 • Bilgin, H., 1972. Eskişehir ili kil imkanlarının genel ekonomik prospeksiyon raporu, MTA Rapor No. 4708, Ankara (yayınlanmamış).

 • Biscaye, P. E., 1965. Mineralogy and sedimentation of recent deep sea clay in the Atlantic Ocean and adjacent seas and oceans. Gelogical Society of American Bulletin, 76,803-832.

 • Boyraz, S., 2004. Mülk-Demirci Yöresi (Eskişehir-Sivrihisar) Neojen (Üst Miyosen-Pliyosen) Birimlerinin Kil Mineralojisi. A. Ü Fen Bilm. Ens. Yüksek Lisans Tezi, 85 s, Ankara (yayınlanmamış).

 • Brindley, G. W., 1980. Quantitative X-Ray Mineral Analysis of Clays: Crystal Structures of Clay Minerals and Their X-Ray Identification. G W. Brindley and G. Brown, editors. Monograph 5, Mineralogical Society, London, 411-438.

 • Caillere, S., 1951. Sepiolite. In G. W. Brindley, X-ray identification and structures of clay minerals. Mineral Soc.; London, 224-233.

 • Chamley, H., 1989. Clay Formation Through Weathering. Chamley, H. (eds.), Clay Sedimentology, New York, Springer, 21-50.

 • Çoban, F., 1993. Geology of the Kayakent (Eskişehir) region and mineralogical investigation of sepiolites in the area. Proc. Geol. Symp. of Suat Erk, 283-289, Ankara Univ. Pres.

 • Ece, Ö.I. ve Çoban, F., 1990. Origin and significance of the sepiyolite beds and nodules in the Miocene lacustrine basin, Eskişehir, Turkey. International Earth Sciences Congress on Agean Regions Proceedings I (M.Y. Savaşçın and A. H. Eronat eds), 234-245.

 • Ece, Ö. I . ve Çoban, F., 1994. Geology, occurrence, and genesis of Eskişehir sepiolite, Turkey. Clays and Clay Minerals, 42,81-92.

 • Galan, E. ve Ferrero, A., 1982. Palygorskite-Sepiolite clays of Lebriya, Southern Spain. Clays and Clay Minerals, 30,191-199.

 • Galindo, A. L., Aboud, A. B., Hach-Alı, P.F. ve Ruiz, J. C. 1996. Mineralogical and Geochemical Characterization Of Palygorskite From Gabasa (NE SPAIN). Evidence of a detrial precursor: Clay Minerals, 31,33-44.

 • Gençoğlu, H., 1996. Eskişehir-Sivrihisar-Oğlakçı Köyü sepiyolit sahasının ait madenjeolojisi. MTA Rapor No. 9858, Ankara, 33 s. (yayınlanmamış).

 • Gençoğlu, H. ve İrkeç,T., 1994. Ankara-Polatlı-Türktaciri sahasının madenjeolojisi. MTA Rapor No. 9487, Ankara, 253 s. (yayınlanmamış).

 • Gözler, M. Z., Cevher, F., Ergül, E. veAsutay, H. J., 1996. Orta Sakarya ve güneyinin jeolojisi. MTA Rapor No. 9973, Ankara (yayınlanmamış).

 • Gündoğdu, M.N., 1982. Neojen yaşlı Bigadiç sedimanter baseninin jeolojik-mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi. H.Ü. Fen Bilm. Ens. Doktora Tezi, Ankara, 386 s. (yayınlanmamış).

 • Isphording, W. C., 1973. Discussion of the occurence and origin of sedimentary palygorskite - sepiolite deposits. Clays and Clay Minerals, 21,391-401.

 • Jones, B. F. ve Galan, E., 1988. Palygorskite-sepiolite in hydrous phyllosiscates (Exlusive of Micas). S. W. Bailey, ed., Mineral. Soc. Am., Rev. Mineral., 19, 631-674, Washington.

 • Kadıoğlu, Y.K., 1996. Anklavlarm mineral Kimyası ve Petrografik Özelliklerinden Yararlanılarak Kökeninin İncelenmesi: Karakaya (Eskişehir) graniti. SDÜMüh Sempozyumu, 161-170.

 • Kadir, S., Baş, H. ve Karakaş, Z., 2002. Origin of sepiolite and loughlinite in a Neogene volcano-sedimentary lacustrine environment, Mihalıççık-Eskişehir, Turkey. The Canadian Mineralogist, 40, 1091¬1102.

 • Karakaş, Z., 1992. Ballıhisar-İlyaspaşa (Sivrihisar-Eskişehir güneyi) yöresinin jeolojik, petrografik ve mineralojik incelenmesi. A. Ü. Fen Bilim. Enst. Doktora Tezi, Ankara, 184 s. (yayınlanmamış).

 • Karakaş, Ö., 2006. Sivrihisar-Biçer Civarı Neojen (Üst Miyosen) Basenindeki Kil Parajenezlerinin Ortamsal Yorumu. A. Ü Fen Bilm. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 98 s. (yayınlanmamış).

 • Karakaş, Z. ve Varol, B., 1993. Sivrihisar-İlyaspaşa civarı sepiyolitlerinm elektron mikroskop incelemesi, A. Suat Erk Jeoloji Sempozyumu (2-5 Eylül 1991) Bildirileri, 303-310.

 • Karakaş, Z. ve Varol, B., 1994. Sivrihisar Neojen basenindeki gölsel dolomitlerin petrografisi ve oluşum koşullarının duraylı izotoplar (S18O-SnC) yardımıylayorumlanması. MTA Dergisi, 116, 81¬95.

 • Karakaya, N., Karakaya, M.Ç., Temel, A., Küpeli, Ş. ve Tunoğlı, C., 2004.Mineralogical and chemical characterization of sepiolite occurrences at Karapınar (Konya Basin, Turkey). Clays and Clay Minerals, 52, 4,495-509.

 • Kibar, M. Gökten, E., Lünel, T. ve Kadıoğlu, Y.K., 1992. Sivrihisar İntrüzifKompleksive Civarının Jeoloji ve Petrografisi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 7,78-86.

 • Me Lean, S. A., Allen, B. L., ve Craig, J. R., 1972. The Occurence of Sepiolite and Attapulgite on the Southern high plains, Clays and Clay Minerals, 20, 143-149.

 • Milton, C. ve Eugster, H. P., 1959. Mineral assembleges of the Green River Formation. In P.H. Abelson, Ed., Researches in Geochemistry, New York, 1, 118¬150.

 • Moore, D.M. ve Reynolds, R.C., Jr., 1997 X-ray diffraction and the Identification and Analyses of Clay Minerals. Oxford university Pres, Oxford, UK, 378 s.

 • Özbaş, Ü., 2001. Mineralogic and geochemical investigation of zeolite and related minerals of Mülk-Oğlakçı region, Sivrihisar. D. E. Ü. Fen Bilm. Ens.Yüksek Lisans Tezi, YÖK Dokümantasyon Merkezi Rapor No:109623.

 • Sanchez , C. ve Galan, E. 1995. An Approach to the genesis of palygorskite in aNeogene-Quatemary Continental Basin Using Principal Factor Analysis. Clay Minerals, 30,215-238.

 • Singer, A., 1979. Palygorskite in Sediments Detrial, Diagenetic or Neoformed. A Critical Review: Geol. Rund., 68, 996-1008.

 • Singer, A ve Galan, E., 1984. Palygorskite-Sepiolite: Occurrence, Genesis and Uses. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 352 s.

 • Singer A., 1989. Palygorskite and sepiolite group minerals. In Minerals in Soil Environments (J.B. Dixon and S.B. Weed, eds). Soil Society of America, Inc., 829-872.

 • Sirocko, F. ve Lange, H., 1991. Clay mineral accumulation in the Arabian Seaduringlate Quaternary. Marine Geology, 97,105-119.

 • Starkey, H.C. ve Blackmon, P.D., 1979. Clay mineralogy of Pleistocene lake Tecopa,Inyo County, California. Geological Survey Professional Paper 1061,34 s.

 • Suarez, M., Armenteros, I., Navarrete, J. ve Martin Pozas, J. M., 1989. El Yacimiento de Palygorskta de Bercimuel genesis y Propiedades Tecnologicas: StudiaGeol., 26,27-37.

 • Tardy, Y., Paquet, H. ve Millot, G., 1970. Trios modes de genese des montmorrillonites dans et les sols. Geochim. Cosmochim. Acta, 36,397-412.

 • Temel, A., 2001. Post-collisional Miocene alkaline volcanism intheOğlakçıRegion, Turkey: Petrology and geochemistry. International Geology Review, 43, 640-660.

 • Türkbey, S. P., 2005. Sazılar (Polatlı) yöresindeki Neojenyaşlı sedimanter birimlerin mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 86 s (yayınlanmamış).

 • Velde, B., 1985. Clay Minerals. A Physico-chemical explanation of their occurrence. Developments in Sedimantology, 40, Elsevier, Amsterdam, 427 s.

 • Verrecchia, E. P. ve Le Coustumer, M. N., 1996. Clay Minerals. Occurence and genesis of palygorskite and associated clay minerals in a Pleistocene calcrete complex, Sae Boqer, Negev Desert, Israel. Clay Minerals, 31,183-202.

 • Yalçın, H., ve Bozkaya, Ö., 1995. Sepiolite-palygorskite from the Hekimhan region (Turkey). Clays and Clay Minerals, 43,705-717.

 • Yeniyol, M., 1992. Yenidoğan (Sivrihisar) sepiyolit yatağının jeolojisi, mineralojisi ve oluşumu. MTA Dergisi, 114,71-84.

 • Yeniyol, M., 1993. Sivrihisar`da (Eskişehir) sedimanter- diyajenetik oluşumlu yeni bir lületaşı türü. MTA Dergisi, 115,81-90.

 • Weaver, C. E., 1989. Clays, Muds and Shales. Development in sedimentology, 44. Elsevier. Amsterdam-Oxford- New York- Tokyo, 819s.

 • Weaver, C. E. ve Beck, K. C., 1977. Miocene of the S. E. United States: A model for chemical sedimentation in a peri-marine environment, Sedimentary Geology, 17,1-234.

 • Karakaş, Z , Karakaş, Ö , Varol, B . (2007). Sazak-Biçer (Sivrihisar KD`su) civarı Neojen (Miyosen-Pliyosen) göl basenindeki kiltaşlarının mineralojik incelemesi / Mineralogical investigation of claystone in the Neogene (Miocene-Pliocene) lacustrine basin of Sazak-Biçer area (NE of Sivrihisar) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (2) , 57-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28420/302627

 • Polatlı-Sivrihisar Neojen Havzası Üst Miyosen Evaporitlerinin Jeokimyasal ve Jeoistatistiksel İncelemesi (Demirci Köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu)
  Pelin Güngör Yeşilova Erdoğan Tekin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Polatlı-Sivrihisar Neojen Havzasındaki Üst Miyosen yaşlı Sakarya formasyonu Jips Üyesi, beş farklı alt litofasiyesle temsil olur. Bunlar; a) masif yapılı ikincil jipsler, b) laminalı birincil anhidritler, c) breşik-nodüler yapılı ikincil jipsler, d) kırıntılı jipsler (jipsarenitler) ve e) şevron yapılı selenitik `. Bunlardan masif jipslerdeki demirli-manganlı ara bantlar ile seyrek elementer kükürt kristallenmeleri ve laminalı birincil anhidritlerdeki stromatolitik alg yaygıları oluşum mekanizmaları açısından oldukça önemlidirler. Bu alt fasiyeslere ait farklı mineralleşme tiplerini karakterize eden jips-anhidrit örneklerinin jeokimyasal ve jeoistatistiksel açıdan değerlendirilmesi, bunların oluşumlarına kökensel bir ön yaklaşım sağlamıştır. Bunun için 24 adet farklı tipteki örneğin 13 adet ana oksit, 15 adet eser element ve 13 adet nadir toprak elementi analizi sonuçları üzerinde; element çiftlerine özgü korelasyon katsayı hesaplamaları ile istatistiksel grafik çizimleri yapılmıştır. Bu jeoistatistiksel çalışmalar sonucunda üç ana grup element birlikteliği belirlenmiştir. Bunlardan birinci grup; SiO2 , Al2O3 , K2O, Rb, ΣFe2O3 , MgO, MnO, As, V, TiO2 , P2O5, Zr, Zn, Ni, Co ve Cu ile ikinci grup; Ba, Sr, Mo, Pb, W, F, Au ve Na2O ve üçüncü grup; CaO ve SO3 element birliktelikleridir. Bu birlikteliklere göre, evaporitler içerisinde yoğun diyajenetik kil mineral sıvamaları ve/veya dolguları ile karbonatlaşmaların bulunduğu saptanmıştır. Diğer yandan jeokimyasal analizlerdeki eser element değerlerinin, evaporitik playa göl çökelme ortamı jeokimyası değerlerinden yüksek olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak; Üst Miyosen paleo gölünün evaporitleşme sırasında zemin-tatlı su girişlerine, kısa periyotlarla değişebilen iklimsel şartlara (kuraklık ve yağış gibi), gölün izole olmuş alanlarında gelişen sınırlı indirgeyici ortam koşullarına ve depolanma sonrası etkin olan hidrotermal çözeltilere bağlı olduğu düşünülmektedir. Üst Miyosen yaşlı Sakarya Formasyonu Jips Üyesine ait evaporitlerin jeokimyasal ve jeoistatistiksel değerlendirmesinde bunların; paleo iklimsel koşulların, dönemsel karasal volkanizmanın, depolanmayla eşzamanlı tektonizmanın ve farklı litolojilere (silisiklastik ve karbonatik gibi) sahip depolanma sistemlerinin etkin olarak geliştiği playa gölü kompleksinde çökeldiği belirlenmiştir.

 • Jips

 • Anhidrit

 • Ana ve Eser Elementler

 • Cluster Analizi

 • Polatlı-Sivrihisar

 • Türkiye


 • A.S.T.M., 1972. Inorganic index to the powder diffraction file. Joint committee on powder diffraction standards. Pensylvania, 1432s.

 • Aydoğdu, M. N., 2004. Oğlakçı ve Demirci köyleri (KD Sivrihisar) civarı Üst Miyosen yaşlı evaporitik birimlerin sedimantolojisi. Ank. Üniv. Fen. Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi., 75s. (yayınlanmamış), Ankara

 • Bain, R.J., 1990. Diagenetic non-evaporitic origin for gypsum. Geology, 18, 447-450.

 • Baysal, O. ve Ataman, G., 1979. Sedimentology, mineralogy and geochemistry of a sulfate series, Sivas-Turkey. Sediment. Geol., 25, 67-81.

 • Calvo, J.P., Zarza, A. M. A. ve Garcia, D. C., 1989. Models of Miocene marginal lacustrine sedimentation in response to varied depositional regimes and source areas in the Madrid Basin (Central Spain). P a l a e o g e o g r a p h y P a l a e o c l i m a t o l o g y Palaeoecology, 70, 199-214.

 • Cody, R.D., 1991. Organo-crystalline interraction in evaporite system: The effect of crystallization inhibition. Jour. of Sed. Petro., 61, 704-718.

 • Cody, R.D. ve Cody A.M., 1998. Gypsum nucleation and crystal morphology in analog saline terrestrial environments. Jour. of Sed. Petro., 58, 247-255.

 • Dean, W. E ve Anderson, R. Y., 1974. Trace and minor element variations the Permien Castile Fm. Delaware Basin. Texas and New Mexico revealet by varve calibration, Forthy International Symposium on Salt, Cleveland, Northern Ohio Geological Society, 1, 275-285.

 • Derman, S., 1980. Tuz Gölü ve kuzeyinin jeolojisi. TPAO. Rap. No: 1512, Ankara

 • Emelyanov, E.M. ve Shimhus, K.M., 1986. Geochemistry and sedimentology of the Mediterranean Sea. 176s. Paris.

 • Gençoğlu, H., 1996. Eskişehir-Sivrihisar-Oğlakçı Köyü ÖİR:5877 No`lu sepiyolit sahasına ait maden jeolojisi raporu. MTARapor No: 9858.

 • Gençoğlu, H. ve İrkeç, T., 1994. Ankara-Polatlı-Türktaciri ÖİR-4790 No`lu sepiyolit sahasına ait maden jeolojisi raporu. MTARapor No: 9687.

 • Gözler, M.Z. Cevher, F. Ergül, E. ve Asutay, H.J., 1996. Orta Sakarya ve güneyinin jeolojisi, MTA Derleme Rapor no: 9973.

 • Hardie, L.A. ve Eugster, H.P., 1971. The depositional environment of marine evaporites: A case for shallow, clastic accumulation: Sedimentology, 16, 187-220.

 • Hardie, L.A., 1984. Evaporites: Marine or non-marine. Amer. Jour. Scien., 284, 193-240.

 • Hasselöv, M. Lyven, D. Haraldsson, C. ve Sirnawin, W., 1999. Determination of continous size and trace element distrubition of field-flow fractination with ICPMS. Anal. Chem., 71, 3497-3502.

 • Holiday, D. W., 1970. The Petrology of secondary gypsum rocks: Areview. Jour of Sed. Petro., 40,2,734-744.

 • Hsü, K.J., Çita, M.B., Ryan, W.B.F., 1973. The orijin of the Mediterranean evaporites. In: Ryan, W.B.F., Hsü, K.J., et al., (Eds.) , Inital Rep. Deep Sea Drill. Prog., vol. 13, U.S. Govt. Printing Office, Washington, DC, 1203-1231.

 • Karadenizli, L., 1995. Beypazarı havzası (Ankara Batısı) Üat Miy o sen-Pliy o s en jipsli serilerinin sedimantolojisi., Türkiye Jeoloji Bülteni, 38/1, 63¬74.

 • Karakaş, Z., 1992. Ballıhisar-İlyaspaşa (Sivrihisar-Eskişehir Güneyi) yöresinin jeolojik, petrografik ve mineralojik incelemesi, A.Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi, 184 s.

 • Karakaş, Z. ve Varol, B., 1994. Sivrihisar Neojen Basenindeki gölsel dolomitlerin petrografisi ve oluşum koşullarının duraylı izotoplar (8 O; 8 C) yardımıyla yorumlanması. MTA Dergisi, 11, 81¬95.

 • Krauskopf, K.B. ve Bird, D.K., 1995. Introduction to Geochemistry, 3rd. Ed.: McGraw-Hill, New York, 647s.

 • Magee, J.W., 1991. Late Quaternary lacustrine, groundwater, aeolian and pedogonic gypsum in the Prungle lakes, Southeastern Australia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 84,3-42.

 • Mandado, J. ve Tena, J.M., 1985. A peel technique for sulfate and carbonate rocks: Research methods papers, 548-549.

 • Necdet, M.veAmi, M.,2006. The geology and geochemistry of the gypsum deposits in northern Cyprus. Geosound, 48-49,11-49.

 • Noirish, K. ve Chappel, B. W., 1977. X-Ray fluorescence spectrometry: Phsyical Methods in Determinative Minerology, 2nd.ed, Academic Press, 201-272.

 • Ogniben, L., 1955. Inverse graded bedding in primary gypsum of chemical deposition. Jour, of Sed. Petro., 25, 273-281.

 • Oktay, F., 1982.Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi vejeolojik evrimi,TJKBült.,25,15-23

 • Orti, C. F., 1976. An approach to the petrological study of secondary gypsum microstructures and their origin. Unpublished D. I. C. Thesis, Imperial College,140s.

 • Orti, F., 1997. Evaporitic sedimentation in the South Pyrenean Fore-deep and the Ebro basin during Tertiary: a general view. In: Busson, G., Schreiber, B. C. (Eds.), Sedimentary Deposits in Rift and Foreland Basins in France and Spain. Columbia University Press, New York, 319-334.

 • Orti, F., Gündoğan, î., ve Helvacı, C., 2002. Sodium sulphate deposists of Neogene Age: the Kirmir Formation, Beypazarı Basin, Turkey: Sedimentary Geology, 146,305-333.

 • Orti, F., Rosell, M., Ingles, M., ve Playa, E., 2007. Depositional models of lacustrine evaporites in the SE margin of the Ebro Basin (Paleogene, NE Spain). Geologica Acta, 5/1,19-34.

 • Palmer, M.R., Helvacı, C., ve Fallick, A. E., 2004. Sulphur, sulphate oxygen and strontium isotope composition of Cenozoic Turkish evaporites. Chemical Geology, 114,101-117.

 • Playa, E. Orti, F. ve Rosell, L., 2000. Marine to non marine sedimentation in the upper Miocene evaporites of the Eastern Betics, SE Spain: sedimentological and geochemical evidence. Sedim. Geol., 133, 135¬166.

 • Rouchy, J. M.ve Caruso, A., 2006. The Messinian salinity crisis in the Mediterranean basin: A reassessment of the data and an integrated scenario. Sedimentary Geology, 188-189,35-67.

 • Sinha, R. Ve Raymahashay, B. C., 2004. Evaporite mineralogy and geochemical evolution of the Sambhar Salt Lake, Rajasthan, India. Sediment. Geology, 166, 59-71.

 • Sonnenfeld, P., 1984. Brines and evaporites. Academic Press, 631s.

 • Tekin, E., 1995. Sivas Tersiyer Havzası (Ulaş KB`sı) Sölestin oluşumlarının kökeni, sedimantolojik ve petrografik özellikleri. A. Ü. Fen Bil. Enst. Doktora tezi, 173 s. (yayımlanmamış).

 • Tekin, E., 2001. Stratigraphy, geochemistry and depositional environment of celestite-bearing gypsiferous formations, in Tertiary Ulaş- Sivas Basin, Turkey. TÜBİTAK Turkish Journal of Earth Science, 10, 35-49.

 • Tekin, E. veVarol, B., 1993. Sivas (İç Anadolu) havzasındaki sölestin yataklarının petrografik incelemesi. A. Suat Erk Jeo. Simp. Bildiri., 319-327, Ankara.

 • Tekin, E. Ayan, Z. ve Varol, B., 1994. Sivas- Ulaş sölestin oluşumlarının (Tersiyer) mikrodokusal özellikleri ve sıvı kapanım çalışmaları. Türkiye Jeoloji Bülteni, 37/1,61-76,

 • Tekin, E. Çiftçi, D. ve Özgönül, R., 1998. Körtuzla sölestin yatağı (Ulaş kuzeyi Sivas) sölestin oluşumlarının kökenine jeoistatsitiksel açıdan bir ön yaklaşım. Fırat Üniv. Jeo. Müh. Eğitiminin 20. Yılı Simp. Bildiri., s. 509-520, Elazığ.

 • Tekin, E., Ayyıldız, T., Güngör, P. ve Aydoğdu, N., 2005. Demirci Köyü (KD Sivrihisar) civarı Miyo- Pliyosen yaşlı evaporitli serilerin jeokimyası ve kökeni. TÜBİTAK, Proje No: YDABAG- 102 Y 125, s.113, Ankara, (yayımlanmamış).

 • Temel, A. 2001. Post-collisional Miocene alkaline volcanism in the Oğlakçı region, Turkey: Petrology and Geochemistry. International Geology Review, 43, 610-660.

 • Umut, M. ve Acarlar, M. 1991. Çifteler-Holanta (Eskişehir), Çeltik (Konya) ve dolaymmjeolojisi. MTA Rapor No: 9204 (yayımlanmamış).

 • Usdowski, E., 1973. Das geochemiche Verhalten des strontiums bei der genese und diagenese von Ca- carbonat und Ca-sulfat: minerallen cont. Mineral Petrology, 38,177-195.

 • Ünlü, T. ve Stendal, H., 1989. Jeokimya verilerinin çok değişkenli jeoistatsitik analizlerle değerlendirilmesine bir örnek: Divriği bölgesi demiryatakları, Orta Anadolu. MTA Dergisi, 109, 127-140.

 • Varol, B., Kazancı, N. ve Tekin, F. G., 2000. (Özler kitabı) Tuzgölü ve yakın civarı Eosen-Oligosenjipslerinin sedimantolojik ve izotopik özellikleri, Haymana- Tuzgölü-Ulukışla basenleri uygulamalı çalışma (Workshop), N. Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, s. 38, Aksaray.

 • Varol, B., Araz, H., Karadenizli, L., Kazanci, N., Seyitoğlu, G. ve Sen, S., 2002. Sedimentology of the Miocene evaporitic succession in the north of Çankırı- Çorum Basin, central Anatolia, Turkey. Carbonate Evaporite, 17/2,197-209.

 • Varol, B.,Tekin, E.,Aydoğdu, M. N. ve Güngör, P., 2003. Demirci Köyü (KD Sivrihisar) Erken Pliyosen evaporitlerinin fasiyes analizi ve mikrodokusal özellikleri., 16,h National Electron Microscopy Congress (With International Participation), s. 83, İzmir.

 • Varol, B.,Tekin, E., Ayyıldız, T. ve Karakaş, Z., 2005. Polatlı- Sivrihisar Neojen Baseni gölsel evaporitlerinin sedimantolojisi., 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 113-117, MTA-Ankara.

 • Warren, J., 1999. Evaporites: their evolution and economics. Blackwell Science Ltd., 438s, London.

 • Weingart, W. ve Erol, O., 1954. 56/2, 56/4 (Sivrihisar) ve 57/1, 57/3 (Ankara) paftalarının jeolojisi. MTA Rapor No:2473 (yayımlanmamış).

 • Yağmurlu, F. ve Helvacı, C., 1994. Sedimentological characteristics and facies of the evaporite-bearing Kirmir Formation (Neogene), Beypazarı Basin, Central Anatolia, Turkey. Sedimentology, 41, 847¬860.

 • Güngör Yeşilova, P , Tekin, E . (2007). Polatlı-Sivrihisar Neojen Havzası Üst Miyosen Evaporitlerinin Jeokimyasal ve Jeoistatistiksel İncelemesi (Demirci Köyü, KD Sivrihisar-İç Anadolu) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (2) , 71-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28420/302629

 • Süleymaniye (Mihalıcçık- Eskişehir) Bölgesindeki Manyezitlerin Jeolojisi ve Jeokimyasal Özellikleri
  Asuman Yilmaz Mustafa Kuşçu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada İzmir-Ankara Sütür zonunun güneyinde yer alan Triyas yaşlı serpantinleşmiş peridoditlere bağlı oluşmuş manyezitler incelenmiştir. Manyezitler ileri derecede bozunmuş bu kayaçların kırıkları ve çatlakları içinde bireysel damarlar ve stokverkler şeklinde olmak üzere iki farklı yataklanma şekli göstermektedir. Her iki manyezit oluşumları manyezit ve dolomit içerirken damar tipi manyezit oluşumları ayrıca az da olsa kalsiti çermektedir. Bireysel damarların ortalama major oksit içeriği MgO % 43,73, SiO2 % 2,95, FeO3 % 0,75, CaO % 2 33.73 iken stokverk damarların ortalama major oksit içeriği MgO % 47.04, SiO2 % 0,39, FeO3 % 0,55, CaO % 1,15 3olduğu ve düşük SiO2 ve CaO içeren stokverk damarların sinter manyezit olarak kullanımı için daha uygun olduğu 2belirlenmiştir. Möller (1989)`un iz element dağılım grafikleri kullanılarak her iki manyezit oluşumundan alınan örnekler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu grafiklere göre Cr, Ni, Co, Cu, Fe, Mn, Ba, Hg, Ti ve B dağılımı ultramafik kayaçlara bağlı oluşan manyezitlere uygunluk göstermektedir. Bireysel damar oluşumlarında Sr değerinin yüksek olması kalsit içeriğinden kaynaklanmaktadır. Kondrite göre normalize edilmiş Nadir Toprak Element (REE) değerleri incelendiğinde her iki manyezit oluşumun da pozitif La, Eu, Lu negatif Ce, Sm, Tb, Yanomalisi gösterdiği belirlenmiş olup bu durum çökelme sırasında oksitlenme koşullarının olduğunu ve sıcaklığın düşük olduğuna işaret etmektedir.

 • İz Element

 • Jeokimya

 • Manyezit

 • Süleymaniye

 • Türkiye


 • Abu-Jaber, N.S., Kimberley, M.M., 1992. Origin of Ultramafik-Hosted Magnesite on Margarita Island, Venezüella: Mineral Deposita 27,234-241.

 • Bames, L., ve O`Neil, J.R., 1969. The Relationship Between Fluids in Some Fresh Alpine-type Ultramafics and Possible Modem Serpentinisation, Western United States: Geological Society of America Bulletin, 80, 1947-1960.

 • Bau, M. ve Möller, P. (1992) Rare earth element fractionation in metamorphiogenetic hydrotermal calcite, magnesite and siderite. Miner.Petrol., 45, 231-246

 • Bucher, K., ve Frey, M., 1994. Petrogenesis of Metamorphic Rocks 6th Edition Complete Revision ofWinkler`s Textbook, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 144-169.

 • Brydie, J.R., Fallick, A.E., Ilich, M., Maliotis, G., ve Russell, M. J., 1993. A Stable Isotopic Study Of Magnesite Deposits In The Akamas Area, N.W. Cyprus: Institution Of Mining And Metallurgy Transactions, V. 102, Sec.B, P. B50-B53.

 • Cengiz, O., Kuşçu, M., 2003. Madenli (Gelendost-Isparta) Manyezit Cevherleşmesinin Jeoloji ve Jeokimyasal Özellikleri: Geosound Yerbilimleri Dergisi, 43,45-61. Adana.

 • Demirhan, M., 1991. Kumaş Genel Müdürlüğüne Ait Kütahya ve Eskişehir Yörelerinde Yeralan 5 Adet Manyezit Sahasının Prospeksiyon ve Detay Etüt Raporu, MTARaporNo: 9173, Ankara

 • Dabitzias, S., 1980. Petrology and genesis of the Vavdos cryptocrystalline magnesite deposits, Chalkidiki Peninsula, Northern Greece. Econ. Geol. 75: 1138-1151.

 • Dulski, P. & Morteani, G., 1989. Magnesite formation by CO2 metasomatism during regional metamorpgism of the ultrabazic rock of the Ochsner serpentine (ZillertalerAlpen, Tyrol, Austria). Monograph Ser. Mineral Deposits, 28,95 -104.

 • Fallick, A.E., Ilich, M., Russell, M.J., 1991. A stable Isotope Study of the Magnesite Deposits Associated with the Alpine-Type Ultramafic Rocks ofYugoslavia, Economic Geology, 86,847- 861.

 • Gözler, Z., Cevher, F.,Erdem, E., Asutay H.J, 1996. Orta Sakarya ve Güneyinin Jeolojisi, MTA Rapor No: 9973, Ankara.

 • Ilich, M., 1968. Problems Of The Genesis And Genetic Classification Of Magnesite Deposits. Geol. Caro. 19.149-160.

 • Kuşçu, M ve Cengiz, O., 2004. Geohemical Properties of Different Genesis Magnesite Deposits In The Lake District (Isparta-Burdur) of Turkey: 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Greece, 3,1601-1604.

 • Kümaş A.Ş., 2006. İşlenmiş Manyezitlerin Oksit Değerleri, www.kumasref.com, 28.12.2006.

 • Manav. H., 2001. Harmancık Bölgesi (Batı Anadolu) Manyezit Yataklarının Jeolojisi ve Oluşumu Geosound Yerbilimleri, 36

 • Martiny, E. & Rojkovic, I. 1977. Trace elements in magnesites of Slovakia (Central West Carphathians)-Geol. Zbor. Geol. Carpath., 28,311-322.

 • Möller. P, 1989. Minor and Trace Elements In magnesite Monograph Series On Mineral Deposits 28. 173¬195. Gebrüder Bomtrager. Berlin-Stutgart.

 • O` Neil, J.R. ve Bames, I., 1971. C13 and O18 composition in some fresh-water carbonate associated with ultramafic rocks: Western United States: GeochimitaetCosmachimitaActa, 35,687-697.

 • Okay, A.I., 1984. Kuzeybatı Anadolu Yer alan Metamorfik Kuşaklar, Ketin Sempozyumu, Türkiye Jeoloji Kurumu, 83-92.

 • Pohl, W., 1990. Genesis of magnesite deposits-models and trends. Geol. Rundschau79,291-299.

 • Rao, B.K., Sethumadhv, M.S., Prasad, M.H., Mahabaleshwar, T.D., Rao, A.V., 1999. Features and Genesis of Vein-Ytpe Magnesite Deposits in the Doddakanya Area of Karnataka, India: Journal of the Geological Society of India, 54/5,449-465.

 • Sarıiz, K., 1990. Türkmentokat-Kartepe (Eskişehir) Manyezit Yataklarının Oluşumu, MTADergisi, 110,77-96.

 • Scroll. E., 2002. Genesis of magnesite deposits in the view of isotope geochemistry, Boletim Paranaense de Geociencias, 50.59-68.

 • Tuncay, A., 2000. Çayırbağı-Meram (Konya) Manyezitlerinin Kökeni Üzerine, Türkiye Jeoloji Bülteni, 43/2, 21¬29.

 • Zachmann, D.W. ve Johannes, W., 1989. Cryptocrystalline mangesite In: magnesite. Geology, Mineralogy, Geochemistry and Formation of Mg-Carbonates (Monograph Series on mineral deposits, 28) (Ed. By. pMöller), 15-28.

 • Zedef, V., Russell, M.J., Fallick, A. E., 2000. Genesis ofVein Stockwork and Sedimantary Magnesite and Hydromagnesite Deposits in the Ultramafic Terranes of Southwestern Turkey: A stable Isotope Study, Economic Geology, 95,429-446.

 • Yılmaz, A , Kuşcu, M . (2007). Süleymaniye (Mihallıcçık-Eskişehir) bölgesindeki manyezitlerin jeolojisi ve jeokimyasal özellikleri / Geology and geochemistry of Süleymaniye (Mihallıcçık-Eskişehir) area magnesite . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (2) , 95-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28420/302632

 • Yuvaköy Civarındaki Ankara Karmaşığının Petrolojik Özellikleri
  Asuman Yilmaz Üner Çakir
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Yuvaköy ve çevresi Ankara-Çankırı Ofiyolitinin yüzeylendiği bir bölgedir. Yuvaköy Ofiyoliti alttan üste doğru tektonik karmaşık, volkanik-sedimanter seri, tektonitler ve kümülatlardan meydana gelir. Bu birimler Kretase veTersiyer yaşlı sedimanter birimler tarafından örtülmektedir. Miyosen yaşlı volkanikler ise Tekke volkanitleri iletemsil edilmektedir. İnceleme alanında tektonik karmaşık değişik boyutlarda harzburjit, gabro, diyabaz, bazalt, radyolarit ve kireçtaşı bloklarından meydana gelmektedir. Tektonitler serpantinleşmiş harzburjitlerden oluşmaktadır. Volkanik ve sedimanter seri ise bazalt, radyolarit, kireçtaşı ve çörtün ardalanmalı veya karmaşık olarak bulunduğu seri ile temsil edilmektedir. Tekke volkanitleri ise andezitik lav, aglomera ve tüflerden oluşmaktadır. Kimyasal analiz sonuçlarına göre bölgede yüzeylenen diyabaz daykları toleyitik, bazaltlar ise alkali karakterdedir. Tekke volkanitlerinden andezitler ortaç bileşimde, subalkali karakterde ve andezit-dasit bileşimindedir. Mikroskobik incelemeler sonucunda harzburjitler ileri derecede serpantinleşmeye uğramıştır. Bu değişimler bölgenin yeşilşist fasiyesi koşullarında düşük-orta dereceli metamorfizmaya uğramasından kaynaklanmaktadır. Bazaltik kayaçların metasomatizmadan etkilenerek spilitleştiği tesbit edilmiştir. Kimyasal Bozunma İndeksi(CIA) değerleri, bölgedeki kayaçların ortaç zonun ilk evrelerinde kimyasal bozunmaya uğradığını göstermiştir. Çalışma alanında yüzeylenen birimler Alpin Orojenik Hareketlerinin izlerini taşır. İnceleme alanında, yerleşim sırasında ve sonrasında oluşan deformasyon yapıları bindirme fayları ile izlenir.

 • Ankara-Çankırı Ofiyoliti

 • Petroloji

 • Yuvaköy

 • Türkiye


 • Akyürek, B., 1981, Ankara Melanjmm kuzey bölümünün temel jeoloji özellikleri, T.J.K.35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı `İç Anadolu Jeolojisi Sempozyumu` Tebliğler Kitabı, 41-45.

 • Akyürek, B., Bilginer, E., Aktaş, B., Hepşen, N., Pehlivan, S., Sunu, O., Sosyal, Y., Dağer, Z., Çatal, E., Sözeri, B., Yıldırım, H. ve Hakyemez., 1984, Ankara- Elmadağ-Kalecik dolayının Jeoloji özellikleri, Jeoloji Mühendisliği, 20,31- 46.

 • Bailey, E.B., Me Callien.W.C., 1950, Ankara Melanjı ve AnadoluŞaryaji, MTADergisi, 40,12-16.

 • Boccaletti, M., Bortolotti, V., Sagri, M.,1966, Richerche sulle ofiolite della Catene Alpine. I. Osservazioni sull, Ankara Melange nella zona di Ankara, Boll. Soc. Geol.Lt.,85,485-508.

 • Büyükönal, G. 1971, Microscopical study ofthe volkanic rocks around Ankara. Communications. De la Faculte des Science De L` Universite d`Ankara, 15c.l- 27

 • Coleman, R.G., 1971. Plate Tectonic Emplacment Of Upper Mantle Peridodites Along Continental Edges, J. Geophys. Res., 76,1212-1222.

 • Çapan, U., ve Buket, E., 1975, Aktepe-Gökdere bölgesinin jeolojisi ve ofiyolitli melanj : TJK Bülteni, 18/1¬11-16.

 • Evans, B.W., Frost, B.R., 1975. Chromite spinel in progressive metamorphism-A preliminary Analysis, Geochim. Acta, 39,959-972.

 • Irvine, T.N. ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volkanic rocks, Canadian Journal of Earth Sciences, 8,523- 548.

 • Hsü, K.J., 1968, Principles of melange and their bearing on the Franciscan-Knoxville paradox Geol. Soc. America Bull., 79,1063-1074.

 • Hsü, K.J., 1974. Melanges and their distinction from olistroms. Soc. Econ. Pal. Min. Spec. Publ.19,321-333.

 • Koçyiğit, A., 1991, An example of an accretionary fore arc basin from northern Central Anatolia and its implications for the history of subduction of Neo¬Tethys in Turkey, Geological Society of America Bulletion, 103,22-36.

 • Le Bas, M.J., Le Martre, R.W., Streckeisen, A., ve Zannettin. B., (1986), a chemical classification of volkanik rocks based on the total alkali-silica diagram, Journal patrol., 27,745- 750.

 • Mac Donald, G.A. ve Katsura, T., 1964, Chemical composition of Hawaiian lavas, J. Petrol., 5,82-133.

 • Miyashiro, A., 1975, Gasification, characteristics and origin of ophiolites: Journal of Geology., 83,249-281.

 • Nesbitt, H.W. ve Young, G.M., 1982, Early Proterozoic climates and plate motion inferred from major element chemistry of lutits, Nature, 299,715-717.

 • Peccerillo, A., ve Taylor, S.R., (1975), Geochemistry of Upper Cretaceous Volkanicks Rocks from the Pontic Chain, Northern Turkey, Bull. Volkanol., 39, 557¬569.

 • Seyitoğlu, G., Büyukönal, G., 1995, Geochemistry of Ankara Volkanics and the implications of their K-Ar Dates on the Cenozoik Stratigraphy of Central Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 4,87-92.

 • Sestini, G., 1971, The relation between flysh and serpantinites in North Central Turkey, in A.S. Compbell (Edit.) Geology and History of Turkey, The Petrol. Exp. Soc. of Libya, Tripoli, 369-383

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y, 1981, Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75,181-241.

 • Tankut, T., Dilek, Y., Önen, P., 1998, Petrology and Geochemistry of the Neo-Tethyan volcanism as revealed in the Ankara melange, Turkey, Journal of volcanology and geothermal reseach, 85, 265¬284.

 • Tekkaya, î., Atalay, Z., Gürbüz, M., Ünay, E. ve Ermumcu, M.,1975, Çankırı-Kalecik Bölgesi Karasal Neojenin biyostratigrafi Araştırması, TJK Kurultayı Bülteni, 18,1,77- 80.

 • Yılmaz, A., 2003, Yuvaköy Civarındaki Ankara Karmaşığının Petrolojik Özellikleri, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü YüksekLisans Tezi,Ankara, 84s (Yayınlanmamış)

 • Yoder, H.S. ve Tilley, C.E., 1962, Origin of basalts magmas, An experimental study of natural and synthetic rock systems, Journal Petrology, 3,342-532.

 • Yılmaz, A , Çakır, Ü . (2007). Yuvaköy civarındaki Ankara karmaşığının petrolojik özellikleri / Petrological characteristics of Ankara melangé around the Yuvaköy region . Türkiye Jeoloji Bülteni , 50 (2) , 109-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28420/302630

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle