Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1983 ŞUBAT Cilt 26 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Hoyran Gölü (Isparta Büklümü) Dolayının Tektoniği
Ali Koçyiğit
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Hoyran gölü dolayının tektonik gelişiminde duraylı, çekme ve sıkışma türü tektonik evreler, yinelenerek birbirini izlemiştir. Başlıca evreler aşağıdaki gibi özetlenebilir : (1) Liyas-Maestrihtiyen aralığında duraylı uzun bir dönem ve Hoyran karbonat platformunun gelişimi; (2) Maestrihtiyen-Lütesiyen aralığında, yeğinliği gittikçe artan çekme tektoniği evresi: Bu sırada karbonat platformu parçalanmaya başlar; (3) Üst Lütesiyen sonunda sıkışma tektoniği egemen duruma geçer ve bunun sonucu olarak îç Toros ofiyolitli karışığı napı platform üzerine yerleşir. Buraya değin geçen olay ve bunlara bağlı yapıları kapsayan dönem Eski tektonik dönem olarak adlandırılmıştır; (4) Sıkışma tektoniğine bağlı yükselme, çekme tektoniğinin egemen duruma geçmesi, yerel su üstü olma, aşınım ve molas oluşumu,(5) Orta Oligosen sonunda daha az yeğinlikte ikinci bir sıkışma tektoniği evresi: Bu sırada, ek faylanmalarla, karbonat platformu göreli ilksel konumlu özelliğe bürünürken, molas da yeni ilksel konumlu birim olur ve bölge tümüyle karasallaşır. Ayrıca, sıkışma tektoniği rejimi çekme tektoniği rejimine dönüşmeye başlar. Eski tektonik dönemin sona erdiği Üst Lütesiyen sonu ile, ortamın tümüyle karasallaştığı Orta Oligosen arasındaki dönem de Geçiş dönemi olarak adlandırılmıştır; (6) Orta Oligosen sonundan günümüze değin egemen olan çekme tektoniği dönemi: Yeni Tektonik dönem "Neotektonik dönem" olarak adlanan bu dönemde bölgesel kabarma, blok faylanma, alkalen volkanizma gerçekleşir ve bölge günümüzdeki görünümünü kazanır.

 • blok faylanma

 • Neotektonik dönem

 • Hoyran gölü

 • Isparta

 • Acar, A. ve Biliyul, H., 1974, Jeofizik anomalilere göre Akşehir-Yalvaç yörelerinde kalker altında bazik formasyonun (doleritin) devamlılığının takip imkanı ve ondülasyonları: Türkiye Jeol. Kur. 28. Bilimsel ve Teknik Kongresi Tebliğ - Konferans özetleri, 7.

 • Akbulut, A., 1977, Etude geologique d`une partie du Taurus Occidental au Sud d`Eğridir (Turquie) : Thesâ 3 eme cycle Univ. Paris - Sud Orsay, 203 s.

 • Altıner, D., 1981, Recherches stratigraphiques et micropaleontologiques au NW de Pınarbaşı (Taurus oriental, Turquie) : Univ. de Geneve, Th<§se, 450 s.

 • Bergougnan, H., 1975, Relations entre les edifice et taurique dans le Nord-East de I`Anatolie • Bull. Soc. Gâol. Fr., 7,17, 1045 -1057.

 • Biju-Duval, B., Dercourt, J. ve Le Pichon, X., 1977, From the Tethys Ocean to the Mediterranean seas; a plate tectonic model of the evolution of the Western Alpine System; Intern. Symp. Struct. Hist. Medit. basins de : Editions Technip, Paris, 143 -164.

 • Blumenthal, M., 1944, Bozkır güneyinde Toros sıradağlarının serisi ve yapısı : Istanbul Üniv. Fen Fak. Mec, Seri B, 9, 2, 95 -125.

 • Blumenthal, M., 1960-1963, Le systeme structural de Taurus Sud Anatolien : Livre â l a Mâm. P. Fallot, 11, 611- 662.

 • Boray, A., Akat, U., Akdeniz, N., Akçaören, Z., Çağlayan, A., Günay, E., Korkmazer, B., Öztürk, E.M. ve Sav, H, 1973, Menderes masifinin güney kenarı boyunca bazı önemli sorunlar ve bunların muhtemel çözümleri : Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi, 11-20.

 • Brunn, J.H., Dumont, J.F., Graciansky, P.C., Gutnic, M., Juteau, T., Marcoux, J., Monod, O. ve Poisson, A., 1971, Outline of the geology of the Western Taurids* Campell, A.S., ed., Geology and History of Turkey de: Petroleum exploration Society of Libya, Tripoli, 225-255.

 • Demirkol, C, Sipahi, H. ve Çiçek, S., 1977, Sultandağınm stratigrafisi ve jeoloji evrimi : Maden Tetkik Arama Enst., Derleme Rap. No. 6305, Yayımlanmamış.

 • Demirtaşlı, E., Bilgin, A. Z., Erenler, F., Işıklar, S., Dilaver, S.Y., Selim, M. ve Turhan, N., 1973, Bolkardağlarmın jeolojisi : Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kong resi, 42 * 57.

 • Despraırıes, A. ve Gutnic, M., 1970, Les gr6s rouges au sommet du Paleozoique du massif du Sultandağ et les niveaux ferrallitiqes de la couverture Mesozoique (Nord - East du Taurus occidental, Turquie). Analyses chimiques et mineralogiques. Signification paleogeographique : Bull. Soc. Geol., France (7), XII, 505- 514.

 • Dumont, J.F., 1976, İsparta kıvrımı ve Antalya Napıarı`nın orijini : Toroslar`m Üst Kretase tektojenezi ile oluşmuş düzeninin büyük bir dekroşman, transtorik arızayla ikiye ayrılması varsayımı : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 86, 56 - 57.

 • Dumont, J.F., Gutnic, M. Marcoux, J., Monod, O., ve Poisson, A., 1972, Le Trias des Taurides occidentales (Turquie). Definition du basin pamphylien : Un nouveau domanine a ophiolithes a la marge externe de la chaine Taurique : Z. dt. geol. Ges., 123, 385 - 409.

 • Dumont, J.F., Uysal, Ş., Şimşek, Ş., Karamanderesi, Î.H. ve Letouzey, J.} 1979, Güneybatı Anadolu`daki grabenlerin oluşumu : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 92, 7 -17.

 • Dürr, S., 1975, Über Alter und geotektonische stellung des Menderes Kristallins/SW - Anatolien und seine Aequi valente in der mittleren Aegaeis : Habitations - Schrift, Marburg - Lahn, 107 p

 • Gedik, A., Birgili, Ş. Yılmaz, H. ve Yoldaş, R., 1979, Mut - Ermenek Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 7 - 26.

 • Gökten, E., 1976, Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19, 117-126.

 • Graciansky, P.C. de., 1967, Existance d`une nappe ophiolitique a lettremite accidentale de la chaine Sud - Anatolienne : C.R. Acad. ScL, Paris, 264, 2876 - 2879.

 • Graciansky, P.C de., 1968, Teke yarımadası (Likya) Torosları`nm üst üste gelmiş ünitelerinin stratigrafisi ve Dinaro Toroslar`daki yeri : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 71, 73-92.

 • Gutnic, M., 1977, G^ologie du Taurus Pisidien şaı nord d`Isparta, Turquie : Principaux resultats extraits des notes de M. Gutnic entre 1964 et 1971 par O. Monod, Univ. de Paris - Sud Orsay, 130 p.

 • Gutnic, M., Keller, D. ve Monod, O., 1968, Decouverte de nappes de charriage dans le nord du Taurus occidental (Turquie mSridionale) : C.R. Acad. ScL, Paris, 226, 988-901.

 • Güvenç, T., 1981, Tetisin Permiyen ve Triyas stratigrafisi ve paleocoğrafyası : Hacettepe Univ., Yerbilimleri, ?, 27-42.

 • Haude, H., 1968, Zur Geologie des Mittleren Sultandağ Südwestlich von Akşehir (Turkei) : Dissertation Münster 146 s, yayımlanmamış.

 • Horstink, J., 1971, The Late Cretaceous and Tertiary Geological evolution of Eastern Turkey; Keskin, C. ve Demirmen, F., eds., Türkiye Birinci Petrol Kongresi`nde : Türkiye Petrol Jeologları Cemiyeti, 25-41.

 • Koçyiğit, A., 1976, Karaman - Ermenek (Konya) bölgesinde ofiyolitli melanj ve diğer oluşuklar : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 22,103-115.

 • Koçyiğit, A., 1979, Tekneli (Tokat güneyi) bölgesinin tekto nik özellikleri: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Matematik, Fizik ve Biyoloji Bilimler Araştırma Grubu, TBAG-262, 63 s, yayımlanmamış.

 • Koçyiğit, A., 1980, Hoyran gölü yöresinin (Afyon - İsparta) stratigrafik ve tektonik özellikleri : Ankara Üniv. Fen Fakültesi, Genel Jeol. Kurs., Doçentlik tezi, 172 s. (Yayımlanmamış).

 • Koçyiğit, A., 1982, İsparta Büklümü`nde (Batı Toroslar) Toros Karbonat Platformu`nun evrimi : Türkiye Jeo!. Kur. Bült., 24, 15-23.

 • Lefevre, R., 1967, Un nouvel element dans la geologie du Taurus Lycien : Les nappes d`Antalya (Turquie) • C.R. Acad. ScL, Paris, 265,1365 -1368.

 • Marcoux, J., 1979, Antalya Naplarmın genel yapısı ve Tetis güney kenarı paleocoğrafyasmdaki yeri : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22,1 - 6.

 • Martin, C, 1969, Akseki kuzeyindeki bir kısım Toroslar`m stratigrafik ve tektonik incelemesi : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 72,158 -175.

 • Mc Kenzie, D., 1978, Active tectonics of the Alpine-Himalayan belt : The Aegean Sea and surrounding regions : Geophys. J.R. Astr. Soc, 55,217 - 254.

 • Monod, O., 1977, Recherches geologiques dans le Taurus occidental an sud de Beyşehir (Turquie) : Those d`etat., Univ. de Paris - Sud Orsay, 442 s.

 • Özgül, N., Turşucu, A., Özyardımcı, N., Bingöl, I., Şenol, M. ve Uysal, Ş., 1978, Munzurların temel jeoloji özellikleri : Türkiye Jeol. Kur. 32. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri özetleri, 10 -11.

 • Öztürk, A., 1981, Işıklı (Çivril) - Akdağ yöresinin stratigra fisi : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Matematik, Fizik ve Biyoloji Bilimler Araştırma Grubu, TBAG - 272, 27 s.

 • Papazachos, B.C. ve Comninakis, P.E., 1977, Modes of Lithospheric interaction in the Aegean Sea; Biju-Duval, B. ve Montadert, L., eds., International symposi um on the structural history of the mediterraneaa basins, Split, 1976 da : Editions Technip, Paris. 319- 332.

 • Parejas, E., 1942, Sandıklı, Dinar, Burdur, İsparta ve Eğridir bölgesinde yapılan jeolojik löveler hakkında Rapor: Maden Tetkik ve Arama Enst. Der. Rap. No. 1390 yayımlanmamış.

 • Penck, N., 1918, Die tektonischen Grundzüge westklinasiens : Engelhorn Nacîıf., Stuttgart.

 • Poisson, A., 1977, Recherches geologiques dans les Taurides oceidentales (Turquieis) : Those d`etat., Univ. de Paris - Sud Orsay, 795 s.

 • Ricou, L.E., Argyriadis, I. ve Marcoux, J., 1975, L`arc calcaire du Taurus. Un. alignement de fen^tres Arabo - Africaines Sous les nappes radiolaritiques, ophiolitiques et metamorphiques : Bull. Soc. g6ol. France, (7), XVIII, 1024 -1044.

 • Ricou, L.E., 1980, Toroslar`m Helenidler ve Zagridler arasındaki yapısal rolü : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23, 2, 101-118.

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey : A plate tectonic approch : Tectonopîıysics, 75,181-241.

 • Tekeli, O., 1980, Toroslar`da Aladağlarm yapısal evrimi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23,11 -14.

 • Uysal, Ş., Dumont, J.F. ve Poisson, A., 1980, Batı Toros platformları : Maden Tetkik ve Arama Enst., Rap. No. 80/4 -13, 227 s, yayımlanmamış.

 • Yalçın, N., 1980, Amonoslarm litolojik karakterleri ve Güneydoğu Anadolu`nun tektonik evrimindeki anlamı : Türkive Jeol. Kur. Bült, 23, 21 - 30.

 • Yılmaz, P.O., Maxwell, J.C. ve Muehlberger, W.R., 1981 An talya kompleksinin yapısal evrimi ve Doğu Akdeniz deki yeri : Hacettepe Univ., Yerbilimleri, 7, 119-127.

 • Pontidlerde Neo-Tetis`in Kuzey Kolunun Açılmasına İlişkin Sedimantolojik Veriler
  Naci Görür A. M. Celal Şengör Remzi Akkök Yücel Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Pontidlerde muhtelif Liyas istiflerinin sedimantolojik olarak incelenmesiyle, bu istiflerin çökelme ortamlarının jeomorfolojisi, çökelme koşulları ve tektonik gelişimleri anahatlarıyla belirlenmiştir. Liyas başlangıcında Pontidler Gondwana - Land`m kuzeyinde yeralan aktif Paleo-Tetis kıtakenarına bağlı genelde bir yükselim alanıdır. Paleozoyik (ve Triyas) yaşlı çeşitli kayaçlardan oluşan bu geniş alan üzerinde çoğunlukla akarsu, bataklık ve sığdenizelortamlara ait kırıntılı plâtform çökelleri depolanmıştır («Gresten Fasiyesi»). Sinemüriyen başlangıcında veya hemen öncesinde bölgede Pontidlerin güneyinde Neo - Tetis`in kuzey kolunun açılımına bağlı olarak blok faylanma veriftleşme başlamıştır. Bu olay Pontidleri geniş ölçüde etkiliyerek yörede horst ve grabenlere karşılık gelen bir takımdenizaltı tepeleri (seamounts) ve deniz çukurları (basins) oluşturmuştur. Gelişen bu topografya Neo-Tetis`in kuzeykolunun kuzey kıta kenarının niteliğini belirlemiş, Sinemüriyen sırasında ve sonrasında gelişen sedimantasyonu kontrol etmiştir. Denizaltı tepeleri üzerinde ve yamaçlarında çoğunlukla kırmızı-gri-renkli, yer yer kondanse, biyomikrit, biyosparit, pelmikrit, pelsparit, oolit ve resifler gibi sığ karbonat fasiyesleri çökelirken, çukurlar içerisinde de daha çok gri renkli, lav-tüf arakatkılı, volkanik ve kristalen eleman içerikli çakıltaşı, kumtaşı ve şeyllerden oluşantürbiditler birikmişlerdir. Bu kırıntılı türbiditler içerisine kalsitürbiditler halinde denizaltı tepeleri üzerinden karbonat fasiyeslerine ait malzeme de taşınmıştır. Olasılı listrik normal faylanma ve blok dönemlerine bağlı olarak bazıbölgelerde (ör. Amasya ve Gümüşhane) denizaltı tepelerinin daha aşağıya çökmeleriyle derindeniz ortamlarına aitçökeller doğrudan doğruya denizaltı tepelerinin sığ çökelleri üzerine gelmişlerdir. Pontidlerde Liyas istifleri ortamsal olarak değerlendirildiklerinde, Bilecik, Ankara ve Alucra (Giresun) bölgelerinin Liyas boyunca genelde birer denizaltı tepesi, Mudurnu ve Niksar-Reşadiye yörelerinin deniz çukurlukları, Havza, Amasya, Gümüşhane, Bayburt veîspir -Yusufeli bölgelerinin ise Liyas esnasında çökmekte olan denizaltı tepeleri oldukları anlaşılır. Bu verilerden elde edilen sonuç, Neo-Tetis`in kuzey kolunun erken Liyas`ın sonlarına doğru Paleo-Tetis`in dalma - batmasınınoluşturduğu mağmatik yayın Gondwana-land platformımdan riftleşerek ayrılması sonucu oluştuğu ve burada Neo-Tetisle ilgili bazı araştırıcıların iddia ettiği gibi Triyas yaşlı bir açılmanın söz konusu olmadığıdır.

 • oolit

 • şeyl

 • Pontid

 • Neo-tetis

 • Alkaya, F., 1982, Kuzey Anadolu Alt Jura (Liyas) Phyllocetatidlerinin taksonomik revizyonu (I. bölüm) : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 25,31 - 40.

 • Alp, D., 1972, Amasya yöresinin Jeolojisi : 1st. Üniv. Fen Fak. Monog. (Tabii ilimler kısmı), 22,101 s.

 • Altınlı, I.E., 1973, Bilecik Jurasiği : M.T.A., Ankara. Cumhuriyetin 50. yıl yer bilimleri kongresi, tebliğler. 112-113.

 • Aubouin, J., 1964, Reflexions sur le facies «Ammonitico Rosso» : Bull. Soc. gâol. France, s£r. 7, 6, 475-501.

 • Baykal, F,, 1952, Recherches geologiques dans la region de Kelkit - Siran : Rev. Fac. Sci. Univ. Istanbul, Ser. B, XVII, Fasc. 4.

 • Bergougnan, H. ve Fourqum, C, 1982, Remmants of a pre - Late Jurassic ocean in northern Turkey : Fragments of Permian - Triassic Paleo - Tethys? : Discussion: Geol. Soc. America Bull., 93, 929 - 932.

 • Bernoulli, D., 1964, Zur Geologie des Monte Generoso (Lombardische Alpen) : Beitr. Geol. Karte Schweiz. N.F., 118 -134

 • Bernoulli, D., 1971, Redeposited pelagic sediments in the Jurassic of the Central Mediterranean Area; VeghNeubrandt, E. ed. Colloque du Jurassique m&iiterran6en de : Inst. Geol. Pub. Hungarici Ann., 54/2, 71- 90.

 • Bernoulli, D., 1972, North Atlantic and Mediterranean Mesozoic facies; a comparison, Hollister, CD. Ewing, J.I. ve diğerleri, ed. D.S.D.P., Initial Reports, 11 de : Washington, D.C., 801 - 871

 • Bernoulli, D ve Jenkyns, H.C., 1974, Alpine Mediterranean, and Central Atlantic Mesozoic facies in relation to the early evolution of the Tethys : S.E.P.M. Spec. Pub., 19,129 -160.

 • Bossellini, A., 1967, Torbiditi carbonatiche nel Giurassico delle Giudicarie e loro significato geologico : Ann. Univ. Ferrara, Sez. IX, Sci. geol. e paleont., 4, 101 - 115.

 • Bremer, H., 1965, Zur Ammonitenfauna und Stratigraphie des unteren Lias (Sinemurium bis Carixium) in der Umgebung von Ankara (Türkei) : N. Jb. Geol. Palaont, Abh., 122,127 - 221.

 • Brinkmann, R., 1976, Geology of Turkey : Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 158 s.

 • Castellarin, A., 1972, Evoluzione paleotettonica sinsedimentaria del limite tra «piattaforma veneta» e «bacino lombardo» a nord di Riva del Garda gia, ser. 2, 33, 527 - 546.

 • D`Argenio, B. ve Alvarez, W., 1980, Stratigraphic evidence for crustal thickness changes on the southern Tetir yan margin the Alpine cycle : Geol. Soc. America Bull., 91, 681 - 689.

 • Dewey, J.F., Pitman, W.C., Ryan, W.B.F. ve Bonnin, J., 1973, Plate tectonics and the evolution of the Alpine system : Geol. Soc. America Bull. 84, 3137-3180.

 • Garrison, R.E. ve Fischer, A.G., 1969, Deep-water lime stones and radiolarites of the Alpine Jurassic; Friedman, G.M. ed. Depositional environments in carbonate rocks, a symposium da : S.E.P.M. Spec. Pub. 14, 20 - 56.

 • Germann, K., 1971, Mangan - Eisen - führende Knollen und Krusten in jurassischen Rotkalden der Nördlicheıı Kalkalpen : Neues Jahrb. Geologie und Palaontologie, Monatsh, 133 -156..

 • Gözübol, A.M., 1978, Mudurnu - Dokurcun - Abant (Bolu ili) alanının jeoloji incelemesi ve Kuzey Anadolu yarılımınm yapısal özellikleri : 1st. Üniv. Fen. Falc., Doktora tezi, yayınlanmamış.

 • Hollmann, R., 1962, Über subsolution und die «Knollenkalke» des Calcare Ammonitico Rosso Supeciore im Monte Baldo : Neues Jahrb. Geologie und Palaontologie, Monatsh., 163 -179.

 • Jenkyns, H.C., 1970, Fossil manganese nodules from the west Sicilian Jurassic : Eclogae Geol. Helvetiae, 63, 741 - 774.

 • Jenkyns, H.C., 1971, The genesis of condensed sequences in the Tethyan Jurassic : Lethaia, 4, 327-352.

 • Jenkyns, H.C., 1972, Pelagic «oolites» from the Tethyan Jurassic : Jour. Geology, 80, 21 - 33.

 • Ketin, I., 1951, Über die geologie der Gegend von Bayburt in Nordost Anatolien : Rev. Fac. Sci. Üniv. istanbul, 16,113 -127.

 • Ketin, I., 1969, Über die nordanatolische Horizontalverschiebung : Bull. Mineral Res. Explor. Inst. Turkey, 72 1 - 28.

 • Maucher, A., Schultze - Westrum, H. H., ve Zankl, H., 1962 Geologische Lagerstâttenkundliche Untersuchungen im Ostpontischen Gebirge : Bayerische Akademie der Wissenschaften Math.-Natur. Klas., Abhandlungen, Neue Folge, Heft 109, München, 91 s.

 • McKenzie, D.P., 1978, Active tectonics of the Alpine - Himalayan belt : the Aegean Sea and surrounding regions : Geophys. Jour. Roy. Astron. Soc, 55, 217- 254.

 • M.T.A., 1975, Türkiye Jeolojij haritası, Ankara paftası açıklaması, 1/500.000 : M.T.A. Ankara, 111 s.

 • Öztürk, A., 1973, Havza - Lâdik - Taşova bölgesinde yeralan Kuzey Anadolu Fay Zonunun sistematik etüdü : Doktora tezi, Ankara Üniv., 99 s.

 • Pelin, S., 1977, Alucra (Giresun) güney doğu yöresinin petrol olanakları bakımından jeolojik incelenmesi : Karadeniz Tek. Üniv. Yay. 87,103 s.

 • Saner, S., 1980, Mudurnu - Göynük havzasının Jura ve sonrası çökelim nitelikleriyle paleacoğrafya yorum laması : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23, 39 - 52.

 • Sclater, J.G., Hellinger, S. ve Tanscott, C, 1977, Paleobathymetry of the Atlantic Ocean : J. Geology, 85, 509 - 552.

 • Schultze - Westrum, H.H., 1961, Das geologische Profil des Aksu-Dere bei Giresun - Ein Beitrag zur geologie und Lagerstâttenkunde der ostpontischen Erz. und Mineral provens. NE Anatolien : Bull. Mineral Res. Explor. înst. Turkey, 57,65 - 74.

 • Seymen, t., 1975, Kelkit Vadisi kesiminde Kuzey Anadolu Fay Zonunun tektonik özelliği : t.T.Ü. Maden Fak Yay., İstanbul, 198 s.

 • Smith, A.G., 1971, Alpme deformation and the oceanic areas of the Tethys, Mediterranean and Atlantic : Geol. Soc. America Bull., 82,2039 - 2070.

 • Sturani, C, 1964, La successione delle faune ad ammoniti nelle formazioni mediogiurassiche delle Prealpi venete occidentali : Univ. Padova, 1st. Geologia e Mineralogia Mem., 24,1 - 63.

 • Şengör, A.M.C., 1979, Mid-Mesozoic closure of Permo - Triassix: Tethys and its implications : Nature, 279, 590 - 593.

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution ol Turkey : A plate tectonic approach : Tectonophysics, 75,181 - 241.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. ve Ketin, I., 1980, Remnants of pre-late Jurassic ocean in northern Turkey : :Fragments of Permian - Triassic Paleo-Tethys : Geol. Soc. America Bull., 91, 599 - 609.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. ve Ketin, t., 1982 Remnants of a pre-late Jurassic ocean in northern Turkey * Fragments of Permian - Triassic Paleo - Tethys? Reply : Geol. Soc. America Bull., 93,932 - 936.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. ve Sungurlu, O., Baskıda, Tectonics of the Mediterranean Cimmerides : Nature and evolution of the western termination of Paleo - Tethys : Spec Pub. Geol. Soc. London.

 • Tekeli, O., 1981, Subduction complex of pre-Jurassic age,, northern Anatolia, Turkey : Geology, % 68-72.

 • Trümpy, R., 1949, Der Lias der Glarner Alpen : Denkschr. Schweiz. Naturf. Gesell. 79,192 s.

 • Trümpy, R., 1952, Der Nordrand der liasischen Tethys in den Schweizeralpen : Geol. Rdsch., 40, 239-242.

 • Trümpy, R., 1955, Wechselbeziehungen zwischen Palaeogeographie und Deckenbau : Vjschr. natf. Ges. Zürich, 100, 217-231.

 • Tucholke, B.E. ve Mountain, G.S., 1979, Seismic stratigraphy, lithostratigraphy and paleosedimentation pat» terns in the North America Basin; Talwani, M., Hay, W. ve Ryan, W.B.F., ed. Deep drilling results in the Atlantic Ocean da : Continental margins and paleoenvironment, A.G.U. Maurice Ewing Series 3. 58 - 86.

 • Van Hinte, J.E., 1976, A Jurassic time scale : Bull. America Assoc. Petrol. Geol., 60,489 - 497.

 • Wedding, H., 1963, Beitrage zur Geologie der Kelkit - Linie und zur Stratigraphie der Jura im Gebiet Kelkit - Bayburt : Bull. Miner. Res. Expl. înst., Turkey, 61, 31-37.

 • Wendt, J., 1970, Stratigraphische Kondensation in triassischen und jtırassisehen Cephalopodenkalken der Tethys : Neues Jahrb. Geologie und Palaontologie, Mh., 433-448.

 • Yılmaz, Y., 1972, Petrology and structure of the Gümüşhane Granite and the surrounding rocks, N.E. Anatolia : Ph. D. thesis, Univ. of London, 266 s, yayınlanmamış.

 • Yılmaz, Y., 1981 a, Sakarya Kıtası güney kenarının tektonik evrimi: tst. Yerbilimleri, 1,35 - 52.

 • Yılmaz, Y., 1981 b, Atlantik tip bir kıta kenarının Pasifik tip bir kıta kenarına dönüşümüne Türkiyeden örnek : Türkiye Jeol. Kur. Yay., 27 s.

 • Yılmaz, Y., 1982, Çoruh Nehri Havzası Master Plân raporu, Jeoloji, Temelsu; E.Î.E., arşivi, 160 s.

 • Yılmaz, Y., Tüysüz, O., Gözübol, A.M. ve Yiğitbaş, E., 1981, Abant (Bolu) - Dokurcan (Sakarya) arasındaki Kuzey Anadolu Fay Zonunun kuzey ve güneyinde kalan tektonik birliklerin jeolojik evrimi : tst. Yerbilimleri, 1, 239 - 261.

 • Zankl, H., 1961, Magmatismus und Bauplan des Ostpontischen Gebirges im Querprofil des Harsit - tale;, NE-Anatolien : Geol. Rundsch., 51/2, 218-240.

 • Büyük Magnitüdlü Depremlerin Episantr Alanlarını Önceden Belirleyecek Bazı Jeolojik Veriler
  A. Aykut Barka
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kuzey Anadolu Fayı üzerinde 1942 Erbaa ve 1943 Tosya depremlerinin meydana geldiği episantr alanlarında yapılan gözlemler sonucunda bu alanlar içinde aktif ana fayın 15°`ye yakın içbükey doğrultu değiştirdiği belirlenmiştir. Aynı zamanda bu alanların metamorfik kompleksler içinde yer aldığı ve ayrıca yersel ve bölgesel yükselimlerin söz konusu olduğu gözlenmiştir. Her iki alandaki bu özellikler Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelmiş diğer büyük depremlerin episantr alanlarına uygulandığında aynı özelliklerin bu alanlar içinde geçerli olduğu görülmüştür. Bu verilerle büyük deprem ilişkileri tartışılmış ve henüz büyük deprem olmamış yukarıdaki özellikleri içeren 4 yeni alan tesbit edilmiştir. Bu alanlar (a) Bandırma çevresi, (b) Palu-Gökdere arası, (c) Pötürge Karamemikler mevkii, ve (d>Karlıova-Elmalı çayı çevresidir. Belirlenen alanlarda aletsel şebeke kurularak bu alanların olası büyük depremle için incelenmesi önerilmiştir.

 • deprem

 • episantr alanları

 • Bandırma

 • Kuzey Anadolu Fayı

 • Allen, C.R., 1968, The tectonic environments of seismically active and inactive areas along the San Andreas fault system. In Dickonson W.R. and Grantz A. Editors. Proceedings of Con. Geo. Prob. San Andreas Stanford Univ. Pubs. Vol. 11, P. 70 - 82.

 • Allen, C.R., 1975, Geological criteria for evaluating seismicity. Bull. Geol. Soc. Am. 86/1041 -1057.

 • Ambraseys, N.N., 1970, Some characteristic features of the Anatolian fault zone. Tectonophysics 9, 143-165.

 • Ambraseys, N.N., 1971, Value of historical records of earthquakes. Nature, Lond. 232, 375-379.

 • Arpat, E., 1977, Karakaya barajı çok büyük depremlerle sınanacaktır. Yeryuvarı ve însan, 59 - 62.

 • Arpat, E. ve Şaroğlu, F., 1972, The east Anatolian Fault System : thoughts on its development. Bull. Miner. Res. Explor. Inst., Ankara, 78, 33 - 39.

 • Barka, A.A., 1981, Seismo - tectonic Aspects of the North Anatolian fault zone. Ph. D thesis. University of Bristol, 335 pp.

 • Barka, A.A. and Hancock, P.L., 1982, Relationship between fault geometry and some earthquake epicentres within the North Anatolian fault zone. Progress in earthquake prediction Vol: 2, p. 137-142, edited by A.M. Işıkara and A. Vogel Friedr. Viewey and John, FRG.

 • Can, R., 1974, Seismotectonics of the North Anatolian Fault Zone. Unpublished M. Phil, thesis. University of London.

 • Castle; R.D.; Church, J.P. and Elliott, M.R., 1976, Aseismic uplift in Southern California Science, 192, 251 - 253.

 • Crowell, J.C., 1974 a, Sedimentation along the San Andreas Fault, California. In : Modern and Ancient Géosynclinal Sedimentation (Ed. by R.H. Dott Jr and R.H. Shaver). Spec. Publ. Soc. econ. Paleont. Miner., Tulsa, 19, 292 - 303

 • Crowell, J.C., 1974 b, Origin of late Cenozoic basins in southern California. In : Tectonics and Sedimentation (Ed. by W.R. Dickinson). Spec. Publ. Soc. econ. Paleont. Miner., Tulsa, 22,190 - 204.

 • Cummings, D., 1976, Theory of plasticity applied to faulting, Mojave Desert, southern California. Bull. geol. Soc. Am., 87, 720 - 724.

 • Cummings, D. and Leeds, DJ., 1977, Seismotectonic zoning using theoretical mechanics. Proc. 6th World Conf. Earthquake Eng. 1, 836 - 842.

 • Cutten, H.N.C., 1979, Rappahannock Group : Late Cenozoic Sedimentation and tectonics contemporaneous with Alpine Fault movement. N.Z. Jl. Geol. Geophys. 22, 535 - 553.

 • Dewey, J.W., 1976, Seismicity of Northern Anatolia. Bull. Seism. Soc. Am., 66, 843 - 868.

 • Ercan, A., 1979, Doğu Anadolu fayı üzerinde küçük deprem çalışmaları. Yeryuvarı ve însan, 21 - 30.

 • Ergin, K.; Güçlü, U. and Uz, Z., 1967, A catalogue of earthquakes for Turkey and surrounding area (11 A.D. to 1964 A.D.) Tech. Univ. Istanbul Mining Eng. Fac. Publ. 24,1 - 169.

 • Ergin, K.; Güçlü, U. and Aksay, G., 1971, A catalogue of earthquakes of Turkey and surrounding area (1965- 1970). Tech. Univ. Istanbul Mining Eng. Fac. Publ., 28,1-91.

 • Ergin, K.; Canitez, N.; Büyükaşıkoğlu, S; Güçlü, U., 1982, Seismicity of Sinop and Trakya Nuclear Power Plant sites and their vicinities. Progress report No : 2, Tec. Univ. 1st. 152 p.

 • Fedotov, S.A., 1965, Regularities of the distribution of strong earthquakes in Kamchatka, the Kuril Islands, and northeast Japan, Trudy Inst. Fiz Zemli., Acad. Nauk. SSSR, 36, 66 - 93.

 • Hancock P.L.; Barka, A.A!, 1981, Opposed shear senses ingerred from neotectonic mesafracture system in the North Anatolian fault zone. 3. J. Struct. Geol.

 • Hempton, Mj£, Dewey, JJ; Şaroğlu, F., 1981, The East Antatôlian transform fault. Along strike variations in geometry and behavior, EOS. 62,17.

 • Ichikawa, K. 1980. Median Tectonic line of southwest Japan. `Thé Gfeolôgfcal Soc. Japan Memoir 48. 210 p.

 • Irwin, W.P.; Barnes, I., 1975, Effect of Geologic structure and methamorphic fluids on seismic behavior of the San Andreas fault system in central and northern California. Geology 3, 713 - 716.

 • Karnik, V., 1972, Seismicity of the Evropean area. Part 2. Reidel, Dordrecht.

 • Kelleher, J.A.; Sykes, Lit. and Oliver, J., 1973, Possible criteria for predicting earthquake locations and their . applications to major boundaries of the Pacific and Caribbean, J. Oeophys. Res. 78, 2547-2585.

 • Kelleher, J.A.; Savino, J.; Rowlett, H. and McCana, W, 1974, Why and were great thrust earthquakes occur along island arcs, J. Geophys. Res. 79, 4889-4899.

 • Kelleher, J.A. and Savino, J., 1957, Distribution of seismicity before large strike-slip and thrust-type earthquakes. J. Geophys. Res. 80,260-271.

 • Kingma, J.T., 1958, Possible origin of piercemerit structures, local unconformities and secondary basins in thé Eastern Geosyncline, New Zealnd. N.Z.J. Geol. Geophys. 14 269-274.

 • Koide, H.; Bhattacharji, S., 1977, Geometric of active strikeslip faults and their significance as indicators for areas of energy release. In : Energetics of Geological Processes, (edited by Saxena, S.K. and Bhattacharji, S.) Springer-Verlag, New York, 46-66.

 • Küpper, D.H., 1964, Width of the Alpine fault zone New Zeland, N.Z.J. Geol. Geophys. Vol. 7, 685-701.

 • McCann, WR.; Nishënko, S.P.; Sykes, L.R. and Krause, J., 1979, Seismic gaps and plate tectonics: seismic potential for major boundaries. Pageoph 117, 1082-1147.

 • McKenzie, D., 1972, Active tektonics of the Mediterranean region. Geophys. J.R. Astr. Soc., 30, 109-185.

 • McKenzie, D. 1978. Active tectonics of the Alpine-Himalayan belt : Aegean Sea and surraunding regions (Tectonics of Aegean region) Geophys J.R. Astr. Soc. 55, 217-254.

 • Parejas, E.; Akyol, I.H. and Altınlı, E., 1941, Le tremblement de terre d`Erzincan du 27 Décembre 1939. Revue Fac. Sei. Univ. Istanbul, BVÏ, 177-222.

 • Pınar, N. and Lahn, E., 1952, Türkiye depremleri izahlı ka-> taloğlu, Bayındırlık Bakanlığı, Yapı îmar İşleri Reisliği Yayınları, Seri 6,36, Ankara.

 • Prescott, W.H. and Savage, J., 1976, Strain accumulation on the San Andreas fault near Palmdale, California. J. Geophys. Res. 81,4901-4908.

 • Rogers, T.H., 1973, Fault trace geometry within the Sand Andreas and Calaveras fault zones-a clue to the evolution of some transcurrent fault zones. Proc. Conf. Tectonic Problems of the San Andreas Fault System. Stanford Univ. Publs Geöl. Sei. 13, 251-258.

 • Rynn, J.M.W. and Scholz, C.H., 1978, Seismotectonics of the Arthur`e Pass region South Island New Zealand. Geo. Soc. Ame. Bull Vol. 89r 1373-1388.

 • Scholz, C.H., 1977, Transform fault systems of California and New Zeland : similarities in their tectonic and seismic styles. J. geol. Soc Lond., 133,215 - 229.

 • Scholz, C.H. and Fitch, T., 1969, Strain accumulation along the San Andreas Fault. Jour. Geophys Eesear. 74* 6649-6665.

 • Seymen, I. and Aydm, A., 1972, The Bingöl Earthquake Fault and its relation to the North Anatolion Fault Zone. Bull. Mineral Res. Explor. Inst. Ankara 79, 1-8.

 • Slemmons, P., 1977, Faults and earthquake magnitude. Report 6 of a Series, prapared office, Chief of Engineers, U.S. Army Washington D.C. 20314.

 • Soysal, H.; Kolçak, D.; Sipahioğlu, S., 1982, Some aspects of the North Anatolian Fault Zone derived from the comparison of its intrumental deta with historical information. Progress in earthquake prediction Vol. 2, 223-238. edited by A.M. Işıklara and A. Vogel. Friedr. Vieweg and John, Wiesbaden, F.R.G.

 • Şengör, A.M.C., 1979, The North Anatolian fault : its age, offset and tectonic significance. J. geol. Soc. Lond. 136, 269 - 282.

 • Şengör, A.M.C,, 180, Türkiye`nin neotektonik esasları, Spe. publ. Geo. Soc. Turk. 40 p.

 • Şaroğlu, F., Boray, A.; Özer, S..: Kuşçu, 1, 1982, Orta Anadolu`nun neotektoniği üzerine bazı görüşler, Özet, T.J.K.

 • Tatar, Y., 1978, Tectonic investigations on the North Anatolion Fault Zone between Erzincan and Refahiye, (in Turkish). Publ. Inst. Earth Sei., Hacettepe Üniv. 4,201-236.

 • Tobin, P.G. and Sykes, L.R., 1968, Seismicity and tectonics of the northeast Pacific Ocean, J. Geophys. Res. 73, 3821-3845.

 • Toksöz, M.N., Shakal, A.F. and Michael, A.J., 1979. Spacetime migration of earthquakes along the North Anatolian fault zone and seismic gabs. Pageoph 117. 1258-1270.

 • Walcott, R.I., 1978, Precent tectonics and Late Cenozôic evolution of New Zealand. Geophys. J.R. astro. Soc. 52,137-164.

 • Wilcox, R.E.; Harding, T.P. and Seely, D.R., 1973, Basic wrench tectonics: Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 57, 74-96.

 • Istranca Masifi`ndeki maden yataklarının jeolojisi ve mineralojisi
  Mehmet Fevzi Taner Ahmet Çağatay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Istranca masifinin jeolojisini daha çok gnaysların oluşturduğu temel kristalin; bunlar üzerine uyumsuz gelen Paleozoyik ve Mezozoyik; yaşlı şistler, kireçtaşı ve kumtaşından-oluşan yeşilşist fasiyesinde metamorfik tortul örtü; bu tortul kayaçlan kesen Üst Kretase yaşlı genellikle granodiyorit özelliğinde sokulum; ve yine Üst Kretase yaşlıvolkano-tortul kayaçlar oluşturur. Istranca masifinde incelenen çok sayıdaki maden yatak ve zuhurları sokulum - tortul örtü kayaçların dokanağındaki bazı skarn zonlarında bulunur. Bu yatak ve zuhurlar hidrotermal kontakt tipi cevherleşme neticesinde oluşmuştur. Skarn zonlarına yakın granodiyorit porfirler içerisinde, saçılmış ve ağsal şekilde, birincil maden minerallerinden az pirit, çok az kalkopirit, eser molibdenit ve şeelit; yer yer granodiyoritleri kesen hidrotermal kuvars damarlarında eser molibdenit izlenir. Daha önemli gözüken skarn zonlarjndaki yatak ve zuhurlarda birincil ve önemli maden mineralleri olarak manyetit, kalkopirit, bornit, fahlerz, pirit, pirotin, Bi-mineralleri (bizmut, bizmutin, emplektit, vittişenit, gladit, tetradimit, vs.), sfalerit, kübanit, valleriit ve şeelitle birlikte kalkosin, kovellin, malakit, azurit velimonit gibi ikincil maden mineralleri izlenmiştir. Mineral yapı ve dokuları verilerek parajenezleri ayrıntılı incelenen bu yatak ve zuhurlarda bulunan kübanit vevalleriit cevherleşmenin 250°-300°C`de oluştuğunu göstermektedir. Ayrıca cevherleşmenin skarn zonlarında bulunması ve kalkopiritin yıldızcıklar şeklinde ayrılımlar içermesi bu yatak ve zuhurların "mezo-katatermal" sıcaklıkta oluştuğunu gösterir. Bu yataklardan en önemlisi olan İkiztepeler bir süre Cu, Mo ve W için işletilmiştir.

 • kalkopirit

 • granodiyorit

 • molibdenit

 • Istranca masif

 • Aral, H., 1976, Kırklareli, Dereköy, Karadere civarı jeolojisi ve bakır aramalarına ilişkin prospeksiyon raporu : M.T.A. Enst. Maden Etüd Rap. no 1519; yayınlanmamış.

 • Aral, H. ve Erler, A., 1981, Porfiri bakir yatakları : OrVTÜ Müh. Fak. Yayım No. 67,100 s.

 • Aydın, Y., 1974, Etude petrographique de la partie centrale du Massif dlstranca, Turquie : Thâse Univ. Nancy, no Ac 10415,164 s.

 • Ayhan, A., Dinçel, A. ve Tuğrul, Y,, 1972, Istranca masifinin «Yıldız dağları» jeolojisi : M.T.A. Enst. Rap. np 5130, Yayınlanmamış.

 • Aykol, A., 1979, Kırklareli-Demirköy sokulumu`nun petroloji ve jeokimyası : Doç. Tezi. Î.T.Ü. Maden Fak. istanbul, 180 s.

 • Boccaletti, M., Manetti, P., Peccerillö, A. ve Stanisheva — Vassileva, G., 1978, Late Cretaceous high - potassium volcanism in eastern Srednogorie, Bulgaria : Geol. Soc. Amer. Bull., 89, 438 - 447.

 • Bogdanov, B., Dachev, H. ve Vulchanov, A,, 1974, Metallpgeny of Bulgaria in the context of plate tectonics : International Association on the genesis of ore deposits (4 th. symposium of IAGOD), Varna, 58-63.

 • Boncev, E., 1974, General features of the geological structure of Bulgaria : International Association on the genesis of ore deposits (4 th. Symposium of IAGOD), Varna, 35-43.

 • Borchert, H., 1934, Über Entmischungen im System Cu-Fe-S un ihre Bedentung als geologisches Thermometer :: Chemie der Erde, 9,145 -172.

 • Boyadjiev, S., 1974, On the results of the radiometric age determinations of the pre - Mesozoic basement in parts of Balkan peninsula : International Association on the genesis of ore deposits (4 th symposium of IAGOD), Varna, 15 -27.

 • Çağatay, A. ve Çağatay, N., 1978, Porfiri bakır yatakları t Yeryuvarı ve İnsan, 3/1, 32 - 37.

 • Çağatay, A., Taner, M.F., Arman, B. ve Altun, Y., 1982, Şükrüpaşa ve İkiztepeler yataklarında izlenen bizmut mineralleri : KTÜ, Yerbilimleri, Derg., (baskıda).

 • Çubukçu, E., 1980, Jeokimya prospeksiyon neticeleri : M.T.A. Enst., Maden Etüd, Rap. no 1712, yayınlanmamış.

 • Gocev, P., 1979, The place of Stranca in the Alpine structure of Balkan peninsula : Review Bulgarian Geol. Soc, 40/1, 27 - 46 (Bulgarca, ingilizce özet).

 • Kamitani, M., 1978, Kırklareli - Demirköy sahası bakır, volf ram ve molibden zuhurları : M.T.A. Enst., Maden Etüd, Rap. no M 330, Yayınlanmamış.

 • Kullerud, G. ve Yoder, H.S., 1965, Sulf ide - silicate relations : Carnegie Institution : Ann. Rep. Direct. Geophy. Lab., 1964-1965, Washington, D.C., 175-189.

 • Lowell, J.D. ve Guilbert, J.M., 1970, Lateral and vertical alteration - mineralization zoning in porphyry ore deposits : Econ. Geol., 65, 373 - 408

 • Milev, V. ve Bogdanov, B., 1974, Structural metallogenic zones and ore formations on territory of Bulgaria : International Association on the genesis of ore deposits (4th. symposium of IAGOD), Varna, 44-57.

 • Miyashiro, A., 1973, Metamorphism and metamorphic belts: George Allen and Unwin Ltd., London, 492 s.

 • Moore, W.J., Mckee, E.H. ve Akıncı, Ö., 1979, Chemistry and chronology of plutonic rocks in the pontids mountains, northern Turkey : Symposium on the European copper deposits, Split, Yugoslavia, 39 - 44.

 • Moorhouse, W.J., 1959, The study of rocks in thin section : Harper and Row, New York, 514 s.

 • Öztunalı, Ö. ve Üşümezsoy, Ş., 1979, Istranca masifinin «çekirdek» kayaçları ve petrojenetik evrimleri : Altınlı simpozyumu, Türkiye Jeol, Kur. ve Î.Ü. Yerbilimleri Fak. Yayını, 37 - 44.

 • Pamir, H.N. ve Baykal, F., 1947, Istranca masifinin jeolojisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 1,7- 43.

 • Ramdohr, P., 1975, Die Erzmineralien und ihre Werwachsungen : Akademie Verlag, Berlin, 1205 s.

 • Reverdâtto, V.V., 1973, The facies öf contact metamorphism: Geol. Publ., Canberra (Australian National Univ.), 233,193 s.

 • Sergeeva, L.A., Nachev, I.K. ve Malikov, I.G., 1979, On the Paleozoic age of the metamorphic rocks in Stranca: Rev. Bulgarian Geol. Soc, 40/1, 10-17, (Bulgarca, ingilizce özet).

 • Taner, M.F., 1981, Şükrüpaşa (Demirköy - Kırklareli) çevresinde jeolojik, petrografik inceleme ve cevherleşme üzerine görüşler: M.T.A. Enst. Maden Etüd Rap. no 1777, Yayınlanmamış.

 • Yalçınlar, t, 1976, Türkiye jeolojisine giriş (Paleozoyik açısmdan) : Î.Ü. Edebiyat Fak. Yayını no 2089, 21 - 24.

 • Yücelay, A., 1981, Kırklareli-Demirköy- İkiztepeler Cu, Mo ve W madeni sahasına ait jeoloji ön raporu : M.T.A. Enst Maden Etüd Rap. no. 1719, yayınlanmamış.

 • Gördes Volkanitlerinin (Manisa) Petrolojisi ve Kökensel Yorumu
  Tuncay Ercan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Batı Anadolu`da, Manisa iline bağlı Gördes ilçe merkezi batısında yer alan volkanik kayaçlarda yapılan petrolojik inceleme sonuçlan verilmiş ve volkanizma oluşum koşulları ile kökeni araştırılmıştır. Üst Miyosen yaşlı volkanitler, tamamen dasit, riyodasit ve riyolit türde olup kalkalkalin niteliktedir. Petrokimyasal özellikleri göz önüne alındığında, volkanizmanin kıtasal kabuk kökenli olduğu ve anateksi sonucu oluştuğu belirginleşmektedir.

 • dasit

 • riyolit

 • Üst Miyosen

 • Manisa

 • Ayan, M., 1973, Gördes migmatitleri: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 81,132 -155.

 • Bayramgil, O., 1954, Gördes pegmatitlerinin mineralojik etüdü : Türkiye Jeol. Kur. Bült. 5/2,54 - 70.

 • Bergo, G., 1965, Sındırgı bölgesinin volkanizması: Maden Tetkik Arama Enst. Rap., yayınlanmamış.

 • Birand, Ş.A., 1953, Gördes civarında dikkati çekici bazı mineral ve taşlar: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 4/2, 33-36.

 • Borsi, S., Ferrara, G., înnocenti, F., ve Mazzuoli, R., 1972, Geochronology and petrology of recent volcanics of Eastern Aegean Sea : Bulletin Volcanologique, 36 -1> 473-496.

 • Ercan, T., Dinçel, A., Metin, S., Türkecan, A., ve Günay, E., 1978, Uşak yöresindeki Neojen havzalarının jeolojisi: Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 21, 97 -106.

 • Ercan, T., 1979; Batı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Senozoyik volkanizması: Jeoloji Müh. Derg., 9 23-46.

 • Ercan, T., Dinçel, A., ve Günay, E., 1979, Uşak volkanitleriftin Petrolojisi ve plaka tektoniği açısından Ege bölgesindeki yeri : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 22, 185-198.

 • Ercan, T., ve Günay, E., 1981; Söke yöresindeki Tersiyer volkanizması ve bölgesel yayılımı : Jeomorfoloji Dergisi, 10,117 -137.

 • Ercan, T., 1981; Kula yöresinin jeolojisi ve volkanitlerin petrolojisi: Doktora tezi, İstanbul Üniv. Yerbilimleri Fak. İstanbul, 168 pp.

 • Gottini, V., 1968; The TiO2 Frequency in volcanic rocks : Geol. Rdsch., 57, 930 - 935.

 • Gottini, V., 1969, Serial character of the volcanic rocks of Pantelleria : Bulletin Volcanologique, 3, 818 - 827.

 • Hamilton, W.U., ve Strickland, H.E., 1841; On the geology of the Western part of Asia Minör : Transactions of the Geol. Soc. of London, 2, 6,110 -120.

 • Irvine, T.N., ve Baragar, W.R.A., 1971; A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks : Can. Jour. Earth. Seien, 8,523 - 548.

 • Înnocenti, F. ve Mazzuoli, R., 1972, Petrology of the Izmir - Karaburun volcanic area: Bulletin volcanologique, 36-1,83-103.

 • Jakes, P. ve White, A.J.R., 1972; Major and Trace element abundances in volcanic rocks of orogenic areas : Geol. Soc. Amer. Bull., 83,29 - 40.

 • Keller, J., 1969, Origin of rhyolites, by anatectic melting of granitic crustal rocks : Bulletin Volcanologique, 33/3, 942 - 959.

 • Keller, J., ve Villari, 1972; Rhyolitic ignimbrite in the regi-1 on of Afyon (Central Anatolia) : Bulletin Volcanologique, 36, 342 - 358.

 • Kuno, H., 1960; High-Alumina basalt : Journal of Petrology, 1,121 -145.

 • Macdonald, G.A. ve Katsura, J., 1964, Chemical composition of Hawaiian lavas : Journal of Petrology, 5, 82 133.

 • Miyashiro, A., 1975; Classification, characteristics and origin of ophiolites : Journal of Geology, 83, 249-281.

 • Nebert, K., 1961; Gördes (Batı Anadolu) bölgesindeki Neojen volkanizması hakkında bazı bilgiler : Maden Tetkik Arama Enst. Derg. 57, 50 - 54.

 • Özgenç, t., 1978, Cuma ovası (Izmir) asit volkanitlerinde saptanan iki ekstrüzyon aşaması arasındaki göreli yaş ilişkisi: Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 21/1, 31 - 34.

 • Peecerillo, A., ve Taylor, J.R., 1976; Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the Pontic chain, Northern Turkey : Bulletin Volcanologique 39/4, 557

 • Philippson, A., 1913; Das volkan gebiet von Kula in Lydien, die Katokekaumene der Alten : Pet. Geog. Mitt, 2, 237-241.

 • Poldervaart, 1964; Chemical definition of alkali basalts and tholeiites : Bull. Geol. Soc. Amer., 75 229 - 232.

 • Rittmann, A., 1952, Nomenclature of volcanic rocks: Bulletin Volcanologique^ 12* 75 -102.

 • Rittmann, A., 1953; Magmatic character and tectonic position of the indonçsian volcanoes : Bulletin Volcanologique, 14, 45-58.

 • Rittmann, A., 1962; Volcanoes and their activity: John Wiley and Sons, Newyork, London, 305 pp.

 • Savaşçın, Y., 1978; Foça - Urla Neojen volkanitlerinin mineralojik jeokimyasal incelenmesi ve kökensel yorumu: Doçentlik tezi, Ege Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi, İzmir, 64 pp.

 • Streckeisen, A., 1967, Classification and nomenclature of igneous rocks : N. Jb. Miner. Abh., 107, 2-3, 144 - 240

 • Sunder, M., 1979; Kırka (Eskişehir) ve çevresinin jeolojisi, petrolojisi ve Sarıkaya Borst yataklarının jeokimyasal incelenmesi : Doktora tezi, İstanbul Üniv. Fen Fakültesi, Yayınlanmamış.

 • Thornton, C.P., ve Tuttle, D.F., 1960, Chemistry of igneous rocks, Part : 1, Differentiation index : Amer. Jour. Scien, 258, 664 - 684.

 • Turner, F.J. ve Verhoogen, J., 1960, Igneous and metamorphic petrology : Me. Graw - Hill Book co. Inc. Newyork, 450s.

 • Tuttle, O.F. ve Bowen, N.L., 1958, Origin of granite in the light of experimental studies in the system NA1 Si3d8 , SiO2 , KA1 Si3O8 , KgO : Geol. Soc. Amer. Memoir, 74,153 s.

 • Wager, L.R., I960; The Major element variation of the layers series of the Skaergaard intrusion : Jour, of Petrology, 1, 364 - 398.

 • Winkler, H.G.F., 1967, Petrogenesis of metamorphic rocks : 2 nd ed. Berlin, Springer, 220 s.

 • Yamasaki, M., 1956; Petrogenetic Significance of the K^O/ JXs^O ratios of volcanic rocks of Fuji and Nasu volcanic Zones in Japan : Jour. Geol. Soc. Japan : 62, 504 - 514.

 • Yağmurlu, F., 1982, Akhisar doğusu Neojen tortullarının depolanma ortamları ve kömür yatakları ile olan ilişkisi : Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özetleri Kitabı, 55 - 56, Ankara.

 • Yılmaz, H., 1977; Beğenler, Geçtin köylerinin Kuzeybatı yöresi (Gördes) stratigrafik, Tektonik ve Petrografik incelenmesi : Ege Üniv. Fen Fakültesi Derg., A, 1, 2, 143-169.

 • Yılmaz, Y., ve Şengör, A.M.C., 1982, Eğede kabuk evrimi ve Neo - mağmatizmanın kökeni : Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı 64 - 65.

 • Yoder, H.S. ve Tilley, C.E., 1962; Origin of basalt magmas, an experimental study of natural and synthetic rock systems : Journal of Petrology, 3, 342 - 532.

 • Erzin ve Dörtyol Ovalarında Yeraltı Su Düzeyi Değiştirmelerinin Yorumu
  Vedat Doyuran
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Erzin ve Dörtyol ovalarında akiferin değişik beslenim ve boşalım koşulları karşısındaki davranışını ve mevcut yeraltısuyu işletme çalışmalarını incelemek amacı ile yedi adet gözlem kuyusuna ait hidrograflar yorumlanmıştır. Kuyu hidrografları, kurak ve yağışlı yıllarla çok iyi bir uyum göstermektedir. 1974 yılında başlayan yoğun sulama pompajlarına rağmen Erzin ovasının yeraltısu rezervinde önemli bir değişiklik görülmemiştir. Yağışlı yılların başlangıcı olan 1976 yılından itibaren yeraltısu düzeyinde sürekli yükselmeler kaydedilmiştir. 1974-1978 yılları arasında bu yükselmeler Erzin ovasında ortalama 10 m, Dörtyol ovasında ise 4 m dolayındadır. Erzin ovasındaki mevcut yeraltısuyu işletme uygulaması genelde yeterli olup Dörtyol ovasında ise, uzun vadede, yeraltısu düzeyinde genel bir düşüm ve arzu edilmeyen tuzlu girişim sorunları beklenebilir.

 • yeraltısuyu

 • Dörtyol ovası

 • Erzin ovası

 • akifer

 • De Ridder, N. A., 1974, Groundwater survey; Drainage principles and applications, Surveys and Investigations: International Institute for Land Reclamation and Improvement, Wageningen, Hollanda, 16, cilt III

 • Doyuran, V., 1980, Erzin - Dörtyol ovalarının hidrojeolojisi ve yeraltısuyu işletme çalışmaları: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, Doçentlik Tezi, 88 s, yayımlanmamış.

 • Freeze, R. A., ve Cherry, J. A., 1979, Groundwater : Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 604 s.

 • Heath, R. C, 1976, Design of ground - water level observation - well program: Ground Water, 14, 2, 71 - 77.

 • Law, A. G., 1974, Stochastic analysis of groundwater level time series in the Western United States: Colorado State University, Fort Collins, Colorado, Hydrology Papers No. 68, 26 s.

 • Rao, D. B., Krizek, R. J., ve Karadi, G. M., 1971, Drawdown in a well group along a straight line: Ground Water, 9, 4, 12-18.

 • Toth, J., 1972, Properties and manifestations of regional groundwater movement: International Geological Congress, 24 th Session, Montreal, Canada, SecV`on 11, Hydrogeology, 153-163.

 • Hamzaköy formasyonunun Çavda (Baküniyen) Bivalvleri, Gelibolu Yarımadası
  Güler Taner
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çanakkale Boğazı boyunca yayılmakta olan Pliyosen tortulları üzerine Gelibolu ilçesinin kuzeyindeki Hamzakoy`da en belirgin bir şekilde gözlenebilen Kuvaterner tortulları oturmaktadır. Bu tortullar Doğu Paratetisde PontoKaspik Havzaya ait karekteristik, zengin ve çok iyi korunmuş Çavda (Baküniyen) Molluska faunası içermektedir.

 • Gelibolu Yarımadası

 • Molluska faunası

 • Hamzaköy

 • Pliyosen tortulları

 • Andrussow, N., 1897, Fossile und lebende Dreissensidae Eurasiens : Ext. des Trav. de la Soc. Nat. de St. Geol. vt de Min., Vol. XXV.

 • Eichwald, E, 1841, Fauna Caspio - Caucasia, Petropoli Nouv. Mem. de la Soc. des Natural. Tom. VII, 1 - 83.

 • Erol, O. ve Nuttal, C.P., 1973, Çanakkale Yöresinin bazı denizel Kuvaterner depoları : Coğrafya Araştırma Dergisi. Sayı 5 - 6.

 • Federov, P.V., 1977, Correlation schema of the Pleistocene of the Pontocaspian, Mediterranean and Russian plau. Xth Inqua Congress, 134.

 • Hangau, E., 1966, Studiul Stratigraphic al Pliocenului Dmtre Vaile Telejen şi Prahova : Rep. Soc. Romania Inst. Ge*ol. Studn Tehnica şı Economice, Seria J., Nr. 2.

 • Linne, 1758, Systema Naturae : Ed. X, Vol. I, Laurentii Salvii, Holmiae, 823 s.

 • Nalivkin, D., 1915, Die Mollusken des Berges Bakustufe : Mem. du Com. Geol. Nouvelle s&rie. Livrasion 116.

 • Nevesskaja, L.A., 1958, Quatazeitliche marine Mollusken Türkmenien : Akad. Wiss. USSR. Paleon. Inst. Bd. 65.

 • Nevesskaja, L.A., 1963, Bestimmunstabelle zweiklappiger Mollusken mariner Quartarsedimente des Schwarzmeerbeckens : Akad. der Wissen. USSR, Arbeit d. Paleon. Inst. Bd. 96.

 • Olivi, G., 1792, Zoologica adriatica : 334 s, tav. 9.

 • Pallas, 1771, Reise Russische Reichalt : 1, Bulletin, 478 s

 • Pavlov, A.P., 1925, Depots neogenes et quaternaires de FEuro pa m^ridionale et orientate : M6m.de la Soc. Gaol. Livrasion, 5.

 • Pfannestiel, M., 1944, Die diluvialen Entwicklungsstadien und die Urgeschichte von Dardanelles Marmoramedi und Bosphorus : Geologischen Rundschau, Bd. XXXIV, Heft 7/8, 343-424.

 • Stefanescu, S., 1896, Terrains Tertiaires de Roumanie Faune*» Sarmatique, Pontique et Levantine : Mem. Soc. Geol Franc. Tom. VI, Nr. 15.

 • Taner, G., 1982, Die Molluskenfauna und pliozâne Stratigraphie des Halbinsel - Gelibolu : Comminications de la Fac, des Sciences de FUniversit£ d`Ankara, Cl Geol. T. 25. s.

 • Wassoewitch, N., 1929, Notes paleontologique sur les depots pliocenes et posttertiaires de la presquile de Taman: Bull, du Comite G6ol. Bd. XLVTI.

 • Wenz, W., 1942, Die Mollusken des Pliozâns der rumanischon Erdol - Gebiete : Senkenbergiana Bd. 24, Num. 1 -6, 293 s.

 • Kuzey Anadolu Alt Jura (Liyas) Phylloceratidlerinin Taksonomik Revizyonu (II. Bölüm)
  Hayriye Füsun Alkaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kuzey Anadolu Liyas`mda Phylloceratidae familyasını temsil eden türler bu çalışmada dört cins altında toplanmıştır: Phylloceras Suess, Partschiceras Fucini, Hantkeniceras Kovacs, ve Calliphylloceras Spath. Belirlenen türleriçinde Phylloceras cinsinin tanımına uyan on tür, Phylloceras (PhyHoceras) frondosum, P(P). lipoldi, P(P). hebertinum, P(P). meneghinii, P(Zetoceras) zetes, P(Z). pseiıdozetes, P(Z). horaarelii, P(Z). oenotrium, P(Z). lavizzarii, P(Z)anatolicum, çalışmanın birinci bölümünde ayrıntılı olaraR verilmiştir!).Bilecik, Amasya ve Gümüşhane-Bayburt yörelerinde Üst Sinemuriyen-Alt Pliyensbahiyen yüzleklerinden toplanan Calliphylloceras örneklerinin tümü tek bir türe aittir, C. bicicolae. Önceki çalışmalardan bilinen C. emeryi,O. alontinııiîi, C. geyeri ve C.bettonii türleri C. bicicolae`uin sinonimleridir. Partschiceras`a ait bir tür, P. striaiocostatum ve Hantkeniceras`a ait üç tür, H. cf. hantkeııi, H. pseudocalais, H. sp., ayırtlanmıştır.

 • Phylloceratidae

 • Kuzey Anadolu

 • Alt Jura

 • Bilecik

 • Alkaya, F., 1982, Kuzey Anadolu Alt Jura (Liyas) Phylloceratidlerinin taksonomik revizyonu (I. bölüm) : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 25, 31 - 40.

 • Arkell, W., 1957, Moore, R.C., ed., Treatise on Invertebrate Paleontology, Part L, Mollusca 4, Cephalopoda, Am* monoidea, da : Geol Soc. America ve Univ. Kansas Press.

 • Bettoni, A., 1900, Fossili domeriani della Provincia di Brescia : Mem. Soc. Pal. Suisse, 27.

 • Canavari, M., 1888, Contribuzione alia Fauna del Lias inferiore di Spezia : Mem. Carta. Geol. Italia, 3, 57 - 227

 • Cantaluppi, G., 1966, Fossili sinemuriani nel «Corso Bianco» ad Est di Brescia : Atti. 1st. Geol. Univ. Pavia, 1?, 103-120.

 • Cantaluppi, G., 1967, Le Ammoniti domeriane della ;Val Ceppelline (Suello - Prealpi Lombade) : Atti 1st. Geol. Univ. Pavia, 18,1 - 50.

 • Cantaluppi, G. ve Montânari, L., 1969, Carixiano superioce e suo passaggio al Domeriano a NW di Arzo (Canton Ticino) : Boll. Soc. Ital., 7 (1968), 57 - 77.

 • Cantaluppi, G. ve Montanari, L., 1973, Q uadro biostratigrafico conclusivo del Carixiano e suo passaggio al Domeriano nelle Prealpi lombarde occidentali: Boll. Soc. Paleont. Ital., 10,43 - 74.

 • Cantaluppi, G. ve Savi, A., 1968, Le Ammoniti di Molino Grasso d`Olona (Varesotto). Riflessi biostratigrafici sul Domeriano ed il suo limite superiore : Atti Soc. `ital! Sc. Nat, 107, 205 - 261.

 • Del Campana, D., 1900, I Cefalopodi del Medolo di Valtrompia : Boll. Soc. Geol. Ital., 19, 555 - 642.

 • Fantini Sestini, N., 1962, Contribute) allo studio delle Ammoniti del Domeriano di Monte Dumaro (Brescia) : Riv. Ital. Paleont. Strat., 68,483 - 554.

 • Fantini Sestini, N., 1971, II genere Partsehiceras (Ammonoidea) nel Lias : Riv. Ital. Paleont. Strat., 77, 377 • 408.

 • Fantini Sestini, N., 1974, Phylloeeratina (Ammonoidea) del Pliensbaehiano Italiano : Riv. Ital. Paleont. Strat, 80, 193 - 250.

 • Fantini, N. ve Paganoni, G., 1953, Studi paleontoloci sul Lias del Monte Albenza. Ammoniti del Lotharingiano e del Domeriano : Riv. Ital. Paleont. Strat., 59, 63 - 88

 • Fucini, A., 1899, Ammoniti del Lias medio dell`Appennino centrale esistenti nel Museo di Pisa : Palaeont. îtalica, 5,145 -186.

 • Fucini, A., 1901 -1905, Cefalopodi liassici del Monte di Cetona : Palaeont. Italica, 7, 1.-89; 8, 131-218; 9, 125- 185; 10,275-289; 11,93-146.

 • Fucini, A., 1908a, Synopsis delle Ammoniti del Medolo : Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., 28.

 • Fucini, A., 1923, Fossili domeriani dei dintorni di Toarmij na : Palaeont. Italica, 26 (1920), 75 -116.

 • Geczy, B., 1967, Ammonoides jurassiques de Csernye, Montagne Bakony, Hongrie. Part II (excl. Hammatoeeratidae) : Geologica hung., Ser. palaeont., 35

 • Geczy, B., 1972, Ammonite fauna from the Lower Jurassic standart profile at Lokut, Bakony Mountains, Hungary : Ann. Univ. Sci. Rol. Eötvös, 15.

 • Geyer, G., 1886, Über die liasischen Cephalopoden des Hierlatz bei Hallstatt : Abh. geol. Reichsanst, 12, 4, 213- 287.

 • Geyer, G., 1893, Die mittelliasisehen Cephalopoden des Hinter - Schafberges in Oberösterreich : Abh. geol. Reic* hast, 15, 4,1 - 76.

 • Gugenberger, O., 1936, I Cefalopodi del Lias inferiore della Montagna del Casale in provincia di Palermo (Sicilia) ; Palaeont. Ital., 36,135 - 213.

 • Haas, O., 1913, Die Fauna des mittleren Lias von Ballino im Stidtirol: Beitr. Palaont. Geol. Österr. - Ungarn n Orient, 26, 1 -161.

 • Kovacs, L., 1942, Monographic der liassischen Ammonites des nördlichen Bakony : Geol. Hungarica, ser. Palaeont., 17,1 - 220.

 • Meneghini, G., 1853, Nuovi fossili toscani illustrati dal Prof. Meneghini. Appendice alle considerazioni sulla geologia stratigrafica toscana dei Professori Cavaliere P. Savi e G. Meneghini : Ann. Univ. tosc, 3, 1-40

 • Meneghini, G., 1867 -1881, Monographic des fossiles du cal caire rouge ammonitique (Lias superieur) de Lornbardie et de FAppennin central (1-84); Revision systematique (185-242); Fossiles du Medolo. Appen dice a la monographic (1-56) in : Stoppani, A (ed) ı Paleontologie lombarde, 4 ser.

 • Monestier, J., 1934, Ammonites du Domerien de la region SE de TAveyron et de quelches regions de la Lozera a l`exclusion des Amaltheides : Mem. Soc. Geol. France, 10, mem. 23.

 • Negri, L., 1933 -1936, Revisione delle ammoniti liassiche della Lombarbardia occidentale : Palaeont. Ital., 34 85-136; 36,1-57.

 • Pia, J., 1913, Über eine mittelliasische Cephalopodenfauna aus dem nördostlichen Kleinasien : Ann. k.k. Naturhist. Hofmus., 27, 335 - 388.

 • Pompeckj, J.F., 1897, Palaontologische und stratigraphüche Notizen aus Anatolien : Zeitsch. Deutsch. Geol. Ges., 49, 713 - 828.

 • Renz, C, 1920, Beitrage zur Kenntnis der Juraformation im Gebiet des Monte Generoso (Kanton Tessin) : :Ecldgae geol. Helv., 15, 523 - 584.

 • Reynes, P., 1879, Monographic des Ammonites. Atlas de 53 planches : Paris (Bailliere, Savy), Marseille (Camoin).

 • Rosenberg, P., 1909, Die Liasische Cephalopodenfauna der Kratzalpe im Hagengebirge : Beitr. Geol. Pal. Oster. Ungarns u. Orients, 22,193 - 345.

 • Schroder, J., 1927, Die Ammoniten der Jurassischen Fleckenmergel in der Bayerischen Alpen : Palaeontographica,68,lll-232.

 • Özdirencin-Gerilme-Yamulma ile İlişkisi
  Ahmet Ercan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Deprem oluşumunu önceden belirlemek (sezinlemek) için yapılan elektrik ölçmeler, deprem öncesi yerde oluşan aşın gerilme-yamulma birikiminin yerin elektrik özelliklerini etkileyeceği varsayımına dayanır. Kayaç için elektrik akım iletimi, birbirleriyle dokunakta olan mineraller aracılığı ya da özellikle gözenekler içindeki sıvılar ve kırıklar ile sürdürülür. Gerek gözenekler ve gerekse kırıklar kayacın gerilme-yamulma`dan en çok etkilenen bölümü olduğundan bu etki bir özdirenç değişimi olarak izlenebilir. Ne var ki, depremi oluşturan yamulma değişiminin küçük olması(10~4) özdirençte, duyarlı ölçüm yapılmadıkça, sezinlenemeyecek oranda (%1) bir başkalaşmaya neden olur. Dolayısıyla depremi önceden sezinleme amacıyla yapılan elektrik ölçmelerden beklenen; yan etkisiz ve %1 den daha duyarlı ölçü alabilmektir. İncelenmesi gereken diğer konular; derinlik ve çökelti kayaçlarında elektrik iletkenliği etkileyen öğeler, yamulma ile özdirenç değişimini belirleyen deneylik ölçümleri ve bugüne değin bu dalda kazanılan deneyimlerin irdelenmesidir.

 • deprem

 • özdirenç

 • gerilme

 • elektrik

 • Archie, G.E., 1982, The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics: Trans. AIME, 146, 54 - 61.

 • Brace, W.F., Orange, A.S. and Madden, T.R., 1965, The effect of pressure on the electrical resistivity of water saturated crystalline rocks, Jour. Geophys. Res. 70, 5669 - 5678.

 • Brace, W.F., Paulding B.W., Jr., and Scholz, C, 1966, Di latancy in the fracture of Crystalline rocks, Jour. Geophys. Res., 71, 3939 - 3953.

 • Brace. W.F., and Orange, A.S., 1968, Electrical resistivity changes in saturated rocks during fracture and frictional sliding: J.G.R., 73 (4), 1433-1445.

 • Brace, W.F., 1971, Resistivity of saturated crustal rocks to 40 km based on laboratory meassurements; G.G. Heacock, dd. the structure and Physical Properties of the Earth`s Crust.: AGU, Washington, D.C. Geophys. Monog. Ser. Vol. 14,

 • Brace, W.F., 1974, Electrical resistivity of sandstone, Final report to Defense Nuclear Agency, contract no. DNA - 001 - 74 - C - 0057, 40 pages,

 • Ezen, Ü., 1981, Kuzey Anadolu Fay Zonunda Deprem Kaynak parametrelerinin Manyitüdle ilişkisi, Deprem Araştırma Enstitüsü Bülteni, 32, 53 - 77.

 • Fitterman, D., 1976, Theoretical resistivity variations along stressed strike-slip faults, Jour. Geophy. Res., 81, 4909-4915.

 • Hadley, K., 1975, Dilatancy, further studies in crystalline rock, Ph. D Thesis, M.I.T.

 • Madden, T.R., 1976, Near surface electrical properties as a guids to mechanical properties, Final report to Air For,ce research Lab; Contract no. F -19628 - 72 - C - 0182.

 • Madden, T.R., 1976, Near surface electrical properties of rock; as a guide to mechanical properties. Final report to Air Force Research Lab: Contract no. P * 19628 - 76 - C - 0070.

 • Madden, T.R., 1980, High sensitivity monitoring of resistivity and self potential variations in the Palmdale and Hollister areas for earthquake prediction studies; Sem. Ann. report, to U.S.G.S, Contract No. 14 - 08 - 0001 -16724, M.I.T., E.P.S., 15 pages (unpublished)

 • Morrison. H.F., and Chang, M., 1977, High - accuracy determination of temporal variation of crustal resistivity: Geophy. Monog. 20, the Crust, A.G.U., 593- 614.

 • Morrison, H.F., Fernandez R. and Corwin, R.F., 1979, Earth resistivity, self potential variations, and earthquakes; a negative result for M: 4.0: Geophysical Research Letters, 6., 3., 139 -142.

 • Quist, A.S., and Marshall, W.L., 1968, Electrical conductance of aqueous Sodium chloride solutions from o to 800° and at pressures to 4000 bars. Jour. Phys. Chem., 72, 684.

 • Rikitake, T., 1975, Statistics of the earth`s crust and pro bability of earthquake occurrence: Tectonophysics, 26,1-21.

 • Scholz, C.H., Sykes, L.R. ve Aggarwal, Y.P. 1973, Earthquake prediction: A physical basis: Science, 181 (4102), 808 - 810.

 • Yamazaki, Y, 1967, Electrical conductivity of strained rocks. The third paper. A resistivity variometer: Bull. Res. Inst, 45, 849 - 860.

 • Alanya Batısındaki Kıyılarda İlk C14 Tarihlendirmelerinin Işığında Geç Holosen Tektonik Hareketleri
  Dieter Kelletat İlhan Kayan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Alanya`nın 20 km kadar batısında, Fığla burnu-Dalta burnu arasındaki kıyılarda, bugünkü deniz seviyesinden0.5-1.3 m yüksekte eski kıyı Meri vardır. Bunlar genellikle Littorina ve Patella gibi gastropodların biyo-erozyonu ile şekillenmiş platformlar olup, kenarlarında ve üzerlerinde yer yer kalkerli alglerin oluşturduğu eklentiler (bio-constructiverim`ler) bulunur. Fığla burnu ve batısındaki 0.5 m biyo-erozyon platformları üzerinden alman kalkerli alg kalıntıları C1 4 yöntemi ile tarihlendirilmiş ve bunların günümüzden 2690 -1545 yıl öncesi dönemde, o zamanki deniz seviyesine göre şekillenen platformlar üzerinde yaşadıkları saptanmıştır. 1550 yıl kadar önce meydana gelen neo- tektonik bir olayla bu platformlar 0.5-1.3 m arasında yükselmiş, böylece üzerlerindeki ve kenarlarındaki biyolojik gelişme, özellikle kalkerli alglerin yaşamı sona ermiştir. Bu olay, güney Ege ada yayı boyunca 1550 yıl kadar önce meydana geldiği, başka Jeomorfolojik çalışmalar ve C1 4 tarihlendirmeleri ile saptanan bölgesel bir sismo-tektonik olayla eşzamanlıdır. Bundan sonra bugünkü deniz seviyesine göre yeni biyo-erozyon platformları ve kalkerli alglerin oluşturduğu "bioconstructive rimaler" şekillenmiştir. Bu şekillerin gelişimi günümüzde de sürmektedir.

 • C14

 • biyo - erozyonu

 • kalkerli alg

 • Alanya

 • Dalongeville, R. ve Sanlaville, P., 1979, Rivages Holocenes de Turquie m^ridionale: Bull, de Lab. Rhodanien de Geomorph., No. 4 - 5, 5 -15.

 • Hafemann, D., 1965, Die Niveauverândeı ungen an den Küsten Kretas seit dem Altertum nebst einigen Bemer* kungen über âl tere Strandbildungen auf Westkreta: Akad. Wiss. Lit. Mainz, Abh. math. - naturwiss. Klasse 12, 605 - 688.

 • Kayan, t., Kelletat, D., Venzke, J.F., Erlâuterungen zur küstenmorphologischer Karte der Region Karaburun - Fığla Burnu westlich Alanya, Türkei: Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe A (Naturwissenschaften), 90 s, Wiesbaden (basılmakta).

 • Kelletat, D., 1979 Geomorphologische Studien an den Küsten Kretas: Beitrâge zur regionalen Küstenmorphologie. Abh. Akad. Wiss. in Göttingen, Mathem. -Physik. Klasse, Dritte Folge, No. 32,105 s., Göttingen.

 • Pirazzoli, P.A., 1977, Sea level relative variations in the world during the last 2000 years: Zeitschr. f. Geomorph., N.F. 21, 3, 284 - 296.

 • Pirazzoli, P.A., 1979, Encoches de corrosion marine dans Tare hellgnique: Oceanis, 5, fasc. H.S., 327 - 334.

 • Pirazzoli, P.A., 1980, Formes de corrosion marine et vestiges archeologiques submerges: interpretation neotectonique de quelques examples en Grece et en Yougoslavie: Ann, Inst. Oceanogr. Paris, 56, 77 - 88.

 • Thommeret, Y., Thommeret, J., Laborel, J., Montaggioni, L.F., Pirazzoli, P.A., 1981, Late Holocene shoreline changes and seismo - tectonic displacements in Western Crete (Greece): Zeitschr. f. Geomorph., N.F, Suppl. Bd. 40,127 -149.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle