Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1977 ŞUBAT Cilt 20 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Karaman - Ermenek (Konya) Arasındaki Bölgenin Tektoniği
Ali Koçyiğit
PDF Olarak Görüntüle

Öz: İnceleme alanında, Neojen çökelleriyle uyumsuz olarak örtülen bir ofiyolitli melanj yüzeylemektedir. Bölge yapısı, kıvrımlardan çok, çeşitli doğrultulu, kısa çekim faylarıyla sıralanır (karakterize edilir). Ayrıca birkaç yersel fay ve hemen hemen D-B doğrultulu yersel kıvrımlar vardır. İnceleme alanının kuzey ve güney kenarında iki yapı gözlenmiştir. Bunlar bölgenin en yüksek kesimlerini oluşturur ve kristalize kireçtaşı bloklarından ibarettir. Bu kireçtaşı blokları, inceleme alanının doğu ve güneyinde denizel Miyosen çökelleriyle örtülür. Alpin orojenezi sırasında, onunla yakından bağlantılı olan doğrultu ve eğimler, şistozite, sucuk yapısı, çizgisel yapı, faylar, eklemler, kıvrımlar ve uyumsuzluklar gibi yapılar gelişmiştir.

 • ofiyolitli melanj

 • kireçtaşı

 • sucuk yapısı

 • Konya

 • Blumenthal, M., 1956, Karaman-Konya havzası güneybatısında Toros kenar silsileleri ve Şist-radyolarit formasyonu stratigrafi meselesi

 • M.T.A. Dergisi, Sayı 48, s. 1-36, Ankara.

 • Niehoff, W., 1960, Mut 126/1 numaralı harita paftasının revizyon neticeleri hakkında rapor: M.T.A. Der. Rap., No. 3390, Ankara, yayımlanmamış.


 • Koçyiğit, A. (1977). Karaman - Ermenek (Konya) Arasındaki Bölgenin Tektoniği . Türkiye Jeoloji Bülteni , 20 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/64643/987476

 • Üzümlü - Tuzaklı (Bilecik) Dolayının Jeolojisi
  Cavit Demirkol
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu araştırmanın amacı, Sakarya nehrinin orta kesiminde bulunan Üzümlü ile Tuzaklı dolayındaki çeşitli magmatit, metamorfit ve sedimanın stratigrafi istifini çözümlemek ve olağanüstü karmaşık yapı niteliklerini açıklamaktır. Bölgenin en yaşlı litoloji topluluğu, Paleozoyik üst sistemindeki "Söğüt metamorfitleri" ile "Akçasu magmatitleri" dir. Bunların oluşturduğu engebeli temel karmaşığını Jurasik çökelleri, transgresyonla aşmıştır. Jurasik`te, Liyas "Bayırköy kumtaşı" ve Malm "Bilecik kireçtaşı" ile simgelenmiştir. Bilecik kireçtaşı üzerine, ikinci bir transgresif aşma ile Üst Kretase çökelleri gelir. Buast sistemde "Gölpazarı Gurubu", "Vezirhan Formasyonu", "Üzümlü Formasyonu" ile, "Bayat Tüf Üyesi" ve "Kavaçık Kireçtaşı Üyesi" ayırtlanmıştır. Bunların üzerinde, önce Paleosen`in "Kızılçay Formasyonu" ve sonra Eosen`in "Geçitli Kireçtaşı" bulunur. Miyosende "Gemiciköy Formasyonu" ile "Şahinler Kireçtaşı Üyesi" ayırtlanmıştır.Yöre ana yapı taslağını, Paleozoyik çökelmesinin ardından kazanmıştır. Metamorfitler ve magmatitler üzerine gelen Jurasik ve Üst Kretase sedimanları, bu yaşlı taslağı yansıtan, girişim kıvrımları, kırılmalar ve dolayısıyla temeldeki düzensizlikleri belirten fay, sürüklenim ve bindirmeler sunar. Bunlar önceleri orojenik Alp hareketleri ve sonra da epirojenez ile gelişmiştir.

 • magmatit

 • transgresyon

 • epirojenez

 • Bilecik

 • Abdüsselâmoğlu, M. Ş. 1959, Almacık dağı ile Mudurnu ve civarının jeolojisi: İst. Üniv. Fen. Fak. Monog., 14.

 • Akartuna, M., 1968, Armutlu Yarımadası`nm jeolojisi: İst. Üniv. Fen. Fak. Monog., 20.

 • Altınlı, İ. E., 1965, Yenişehir havzasının jeolojik ve hidrojeolojik incelemesi: îst. Üniv. Fen. Fak. Mecm. Seri B, Cilt XXX, Sayı 1-2, s. 31-51.

 • Altınlı, İ. E., 1961, İzmit-Kurucadağ alanının jeolojisi: İst. Üniv. Fen Fak. Tatbiki Jeol. Kürsü (yayımlanmamış).

 • Arkell, W. J., 1956, Jurassic Geology of the world: Oliver and Boyd

 • Badgley, P. C, 1965. Structural and tectonic principles: Harper and Row, New York

 • Brinkman, R., 1971, Kuzeybatı Anadolu`daki Genç Paleozoyik ve Eski Mesozoyik: Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, Sayı 76, s. 61-74.

 • Code of Stratigraphic Nomenclature, 1961, Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull. v. 45, no. 5, p. 645-665.

 • Çoğulu, E., Delaloye, M. ve Chessex, R., 1965, Sur l`age de guelques roehes intrusives acides de la re

 • Dennison, J. M., 1968, Analysis of geologic structures: W. W. Norton and Company Inc.

 • Duff, P. M. D. Hallam, A. ve Walton, E. K., 1967, Cyclic sedimentation: Elsevier

 • Eroskay, S. O., 1965, Pagalar boğazı - Gölpazarı sahasının jeolojisi - Geology of the Paşalar gorge - Gölpazarı Area: îst. Üniv. Fen. Fak. Mecm. Seri B, XXX, 3.4, 135-170.

 • Folk, R. L.f 1959, Practical petrographic classification of limestones: Bull. Am. Assoc. Petrol. Geologist, 43, 1.

 • Folk, R. L., 1962, Spectral subdivision of limestones types, in Classîfication of Carbonate Rocks (Ham.

 • Granit, Y. ve Tintant, H., 1960 Observations preliminaires sur le Jurassique d ela re

 • Ketin, İ:, 1947, Uludağ masifinin tektoniği hakkında: Türkiye Jeol. Kur. Bült, I, I, 60-87.

 • Krumbein, C. W. ve Sloss, L. L.., 1963, Stratigraphy and Sedimentation: W. H. Freeman and Company.

 • Mc. Elhinny, M. W., 1967, Statistics of a spherical distribution, Developments in Solid Earth Geophysics 3, p. 313-321. Elsevier

 • Mehnert, K. R., 1968, Magmatites and the origin of granitle rocks: Eisevier

 • Okado, H., 1971, Classification of sandstone: The Journal of Geology, v. 79, no. 5, p. 509-525.

 • Öztunalı, Ö., 1967, Uludağ (Kuzeybatı Anadolu) ve Eğrigöz (Batı Anadolu) masiflerinin petrolojileri ve jeokronolojileri: îst. Üniv. Fen. Fak. Mineroloji ve Petrografi Kürsüsü (Doçentlik tezi).

 • Ramsay, G,, 1967, Folding and Practuring of rocks: Mc. Graw Hi11

 • Todd., T. W., 1966, Petrogenetic classification of carbonate rocks: Jour. Sed. Petrology, 36, 2, 317-340.

 • Travis, R. B., 1970, Nomenclature of Sedimentary rock: Bull. Am. Assoc. Petroleum Geologist, 54, 7, 1095-1107.

 • Turner, F. J., 1968, Metamorphic petrology Mineralogical and field aspect Mc. Graw Hill Book Co., New York, I,ondon.

 • Ürgün, S., 1956, Gölpazarı-Geyve-Taraklı- Göynük civarının jeolojisi: Maden Tetkik Arama Enst. Derleme Rap., no. 2711 (yayımlanmamış) .

 • Whitten, E. H. T., 1966, Structural geology of folded rock: Rand Mc. Nally and Co.

 • Winkler, H. G. F., 1967, Petrogenesis of metamorphic rock: Springer Verlag.


 • Demirkol, C. (1977). Üzümlü -Tuzaklı ( Bilecik ) dolayının jeolojisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 20 (1) , 9-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/64643/987480

 • Sancaktepe Granitinin (Kocaeli Yarımadası) Mutlak Yaşı ve Jenezi
  İsmet Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Marmara denizinin kuzeyinde Kocaeli yarımadasındaki intrüzif Sancaktepe graniti, jeolojik olarak Silüriyen sonrası yaşıyla bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı jeokronometrik yöntemlerle granit masifinin mutlak yaşını ve jeoloji, petrografi ve jeokimya verileriyle kökenini saptamaktır Rb-Sr izokron yöntemi ile granitin yaşı 255 ±5 milyon sene bulunmuştur. Granitten ayrılan biyotitler üzerinde uygulanan K-A yöntemiyle yapılan ölçümler 254 milyon sene yaşını vermiştir. Bu iki yöntemle varılan sonucun benzerliği granitin bir tek zamanda, Saksoniyen`de (Permiyen) post-orojenik olarak meydana geldiğini işaret etmektedir. Sr`mun ilksel oranının çok düşük olması granitin, derin kökenli, intrüzif ve jüvenil özelliğinin kanıtıdır.

 • granit

 • Rb-Sr izokron yöntemi

 • biyotit

 • intrüzif

 • Kocaeli Yarımadası

 • Besair, EL, 1963, Géochronologie à Madagascar en 1962:Rapp. ann. serv. géol. Mad., yayınlanmamış.

 • Brunn, J. H.., 1960, Les zones helléniques internes et leur extension: Bul. Soc. Géol. France, 7ème série, 11,4,470-477.

 • Bürküt, Y., 1966, Kuzeybatı Anadolu`da yer alan plütonların mukayeseli jenetik etüdü: İ.T.Ü. Matbaası, 272 s

 • Gast, P. W., 1967, Isotope geochemistry of volcanic rocks: H.H. Hesse and A. Poldervaart, Basalt I, 325-328.

 • Flynn, H. F. ve Glandenin, L.. B., 1959, Half-life and beta spectrum of rubidum 87: Phys. Rev. 116,3,744-745.

 • Hurley, P. M., Hunt, J. M. ve Pinson, W. D., 1963, K-A values in pelagiquie sediments of the north Atlantic: Geochim. Cosmochim. Acta 27,393 s

 • Ketin, İ, 1960,1/2500000 ölçekli Türkiye tektonik haritası hakkında açıklama: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 54, 1-56.

 • Nicolaysen, L.O., 1961, Geochronology of rock systems: Ann. N.Y Acad. Sci., 91, 198-206.


 • Yılmaz, İ. (1977). Sancaktepe granitinin (Kocaeli yarımadası) mutlak yaşı ve jenezi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 20 (1) , 17-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/64643/987497

 • Foça - Menemen Yöresi Volkanitlerinde Piroksenlerin Yayılımı ve Kristalografik Değerleri
  Mehmet Yilmaz Savaşçin Osman Özcan Dora
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Birbirine yakın iki ayrı bölgeden (Menemen ve Foça) seçilmiş volkanik topluluklar arasındaki kökensel farklılıklardan ve ayni bölgedeki volkanitlerin evrimsel değişikliklerinden hareket edilerek, piroksenlerin kristalografik parametre değerleri incelenmiştir. Bu farklı volkanik topluluklardan Menemen bölgesinde yeralan kalkalkalik karakterli kayaçlar kendi aralarında yükselme ve oluşum farklılıkları gösterirler. Foça bölgesindeki birimde ise üst manto kökenli alkalik malzeme yerel olarak arı, kirli (kontamine) ve karışım(hibrid) hallerde ortaya çıkar. Gerek iki bölge arasındaki kökensel farklılıklar, gerekse aynı bölgedeki kayaçların evrimsel değişiklikleri, kayaçların karakteristik örneklerindeki piroksenlerin kristalografisine tümü ile yansır.

 • piroksen

 • kristallografi

 • volkanit

 • Menemen

 • Andrâ, E., 1905, Eruptivgesteine im Nordwesten Kleinasiens: Doktora Tezi, Leipzig, yayımlanmamış.

 • Barth, T. F. W., 1956, Studies on gneiss and granite. I. related between temp. and the composition of the feldspars: Strifter Narshe Viden Skups. Akad. Oslo I. Mat. Naturv. KU 1, 3.16.

 • Besenecker, H. ve Pichler, H., 1974, Die jungen vulkanite der Insel Chios (östliche Agâls-Griehenland): Geol. Jb.. 9, 41-65.

 • Biedel, A., 1967, Program zur Berechnung des Pulverdiagrams aiıs Gitterboustanten: Inst. f. min., Ruhr-Univ-BOCHUM, yayımlanmamış.

 • Borsi, S., Ferrara, G., Innocenti, F. ve Mazzuoli, R., 1972, Geochronology and Petrology of Recent Volcanics in the Eastern Agean Sea: Pull. Vol., 36, 3, 473-496

 • Brown, G. M., 1960, The effect of the ion subtitution on celi dimensions of clinopyroxenes: Amer. Mineral., 115, 15-39

 • Burnham, C. W., 1963, IBM - Computer program for least-squares refinement of crystallographic lattice constants: Geophys. lab. Carneige Inst., Washington D. C, Yearbook, 61-132.

 • Dora, O. Ö., 1975, Menderes Masifinde alkali feldspatların yapısal durumları ve bunların petrojenetik yorumlarda kullanılması: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18, 111-126.

 • Dora, O. ö., 1976, Die Feldspate als petrogenetischer Indikator im Menderes Massiv/Westanatolien: N. Jb. Miner. Abh., 127, 3, 289-310.

 • Edgar, A. G., Mottana, A. ve Macrae, N. D., 1969, The chemistry and celi parameters of omphacites and related pyroxenes: Min. Mag., 37, 285, 70-80

 • Green, D. H. ve Ringwood, A. E., 1969, The origin of Basalt magmas: Geophys. Monogr. 13, Amer. Geophs. Uni., 489-495.

 • Hijikata, K., 1968, Ünit-cell dimensions of the clinopyroxenes along the join CaMgSi(o OA - CaFe3 + AlSiOf i: Jour. Fac. Sci. Hokkaido Univ., 14-2, 149-157

 • Innocenti, F. ve Mazzuoli, R., 1972, Petrology of the Izmir-Karaburun Volcanic Area: Bull. Vol. 36, 1, 1-22.

 • Kroll, H., 1967, Die Korrektion der Pulverinterferenzen mit Hilfe der Silizumlinien mit einem Programm zur Dehnungs/Schrumpfungskorrektur von Röntgenfilmen (JAGOKOR): Min. Inst. Univ. Münster, yayımlanmamış.

 • Ktenas, M. C. A., 1928, Sur le volcan de Pasthoura: Prak. Acad. Athen, 3, 226-249.

 • Kuno, H., 1955, Ion substitution in the diopside-ferropigeonite series of clinopyroxenes: Amer. Miner, 40, 70-93.

 • Kuno, H. ve Hess, H. EL, 1953, Unit celi dimensions of clinoenstatite and pigeonite in relation to other common clinopyroxenes: Amer. Jour. Sci., 251, 741-752

 • Savaşçın, M. Y., 1974, Beitrâge zur Frage der Genese Westanatolischer andesite und Basalte: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 17, 1, 87-171.

 • Savaşçın, M. Y., 1975, Foça yöresi volkanik kayaçlarmdan sağlanan ilk petrografik-jeokimyasal sonuçlar: TBTAK V. Bilim Kongr., îzmir, baskıda.

 • Smith, D. ve Lindsley, D. H., 1971, Augite crysta Nization trends: Amer. Mineral., 56, 225-233.

 • Viswanathan, K., 1966, Unit celi dimensions and ionic substitations in common clinopyroxenls: Amer. Mineral, 51, 429-442.

 • Winchell, H., 1961, Regression of physical properties on the compositions of clinopyroxenes: Amer. Jour. Sci., 259, 295-319.


 • Savaşçın, M. Y. & Dora, O. Ö. (1977). Foça - Menemen yöresi volkanitlerinde piroksenlerin yayılımı ve kristalografik değerleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 20 (1) , 21-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/64643/987499

 • Metamorfik Kayaların Elastik Anizotropisi ile Deformasyon Tarihçesi Arasındaki İlişkiler
  Erdoğan Yüzer
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazıda, laboratuvar ölçüsündeki deneysel kaya mekaniği uygulaması ile kayaların deformasyon tarihçesinin saptanabileceği üzerinde durulmuştur. 200 mm çaplı yönlü mermer küre örnek üzerinde 145 çap doğrultusunda ölçülen (V ) hızları ile stereografik hız dağılım diyagramı veya mermerin elastik anizotropisi elde edilmiştir. Diğer yönden, ayni mermerden alınan ince kesitlerdeki 225 kalsit kristalinin optik ekseni ölçülmüş ve bunlarla, Ceksenlerinin stereografik diyagramı çizilmiştir. İki diyagramda elde edilen bakışımlılık eksenlerinin karşılaştırılması ve makroskopik arazi verileri ile, kalsit kristallerine yönelim kazandıran en son gerilme sisteminin elastik anizotropi yolu ile kısa zamanda bulunabileceği saptanmıştır.

 • mermer

 • kalsit

 • elastik anizotropi

 • kaya mekaniği

 • Babuska, V., 1968, Elastic anisotropy of igneous and metamorphic rocks: Studia Geoph. Geol., 12, 291-302.

 • Brace, W. F., 1965, Relation of elastic properties of rocks to fabric: J. Geophys. Res., 70, 5657-5665

 • Friedman, M., 1964, Petrofabric techniques for the determination of Principal Stress directions in rocks, State of Stress in the earth`s crust: Elsevier, New York, 451-553

 • Kamb, B. W., 1959, Theory of preferred crystal orientation developed by crystallization under stress: Jour. Geol., 67, 153-170

 • Mc Donald, G. J. F., 1960, Orientation of anisotropic minerals in a stress field: Geol. Soc. America Mem. 79, 1-8

 • Mc Williams, J. R., 1966, Microstructural tec. hniques in the study of physical properties of rock: Int. J. Rock. Mech. Min. Sci., 6, 1-12.

 • Yüzer, E., 19*71, Marmara Adası Mermerlerinin mühendislik jeolojisi ve anizotropik özelliklerinin araştırılması: Tez. İ. T. Ü. Maden Fakültesi, yayımlanmamış

 • Yüzer, E., 1975, Taşlardaki mikrostrüktür süreksizliklerinin 2 ve 3 boyuttaki meka-nik anizotropiye etkisi: İ. T. Ü. Araş. İşl. Müt. Hey. Proje No: 41, yayımlanmamış.


 • Yüzer, E. (1977). Metamorfik kayaların elastik anizotropisi ile deformasyon tarihçesi arasındaki ilişkiler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 20 (1) , 27-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/64643/987502

 • Orta Toroslar`da Konodont Biyostratigrafisi
  İsmet Gedik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çalışılan bölgede, Kambriyen-Triyas arasına ait konodont faunası saptanmış ve kısaca tanıtılmıştır. Metamorfik Alanya Masifinin bir nap şeklinde Sedre Triyas`ının üzerine geldiği ve bunun da bir tektonik pencere olarak görüldüğü görüşüne varılmıştır. Hadimopanella oezguelin. gen. n. sp. (incertae sedis) ve üç yeni konodont türü bulunmuştur. 

 • konodont faunası

 • nap

 • Hadimopanella oezgueli

 • Orta Toroslar

 • Bassler, R. S., 1925, Classification and stratigraphic use of conodonts: Bull. Geol. Soc. Am.ı, 36, 218-220.

 • Bender. H., 1970 (1967), Zur Gliederımg der mediterranen Trias II. Die Conodonten - chronologie der mediterranen Trias: Ann. geol. Pays Helleniques, 19, 465-540, 5 levha.

 • Blumenthal, M. 1951, RecMrches gâologiques dans le Taurus occidental dans l`arrierePays d`Alanya: MTA Yayın. Seri D, No 5, 1-134

 • Budurov, K., 1973, Carinella n. gen. und Revision der Gattung Gladigondolella (Conodonta): Bulg. Akad. Wiss. Geol. Inst., Rechenschaftsbericht 26, 799-802, 1 levha.

 • Budurov, K. ve Stefanov S., 1965, Gattung Gondolella aus der Trias Bulgariens: Acad. Bulg. Sciences, Serie Paléontologie, Vol. VII. 115-127.

 • Branson, E. B. ve Mehl, M. G., 1933-34, Conodont studies 1-4: University Missouri Studies 8.

 • Branson, E. B. ve Mehl, M. G., 1938 a, The conodont genüs Icriodus and its stratigraphicdistribution: J. Paleont. 12, 156- 166, Levha 26.

 • Branson, E. B. ve Mehl. M. G., 1938 b, Conodons from the lower Mississippian of Missouri: Univ. Missouri Studies 13, OSMS, Levha 33-34.

 • Branson, E. B. ve Mehl, M. G. , 1941, New and little known Carboniferous conodont genera: J. Paleont. 15, 97-106, Levha 19.

 • Brunn, J. H. ve diğ., 1969, Rapport géneral des géologues Français travaillant dans les Taurides occidentales: CNRS, Ac. Sc Orsay, 1-58 (Teksir).

 • Dean, W. T. ve Monod, D., 1970, The Lower Paleozoic stratigraphy and fauna of the Taurus Mountains near Beyşehir, Turkey. 1. Stratigraphy: Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (GeoL), 19/8, 411-426, Şekil 8.

 • Diebel, K., 1956, Conodonten in der Oberkreide von Kamerun: Geologie 5, 424-450, Levha 1-6.

 • Ethington, R. L. ve Clark, D. L., 1971, Lower Ordovician conodonts of North America, in; Symposium on conodont biostratigraphy, W. C. Sweet ve S. M. Bergström, eds: Geol. Soc. Am. Mem. 127, 63-82, 2 levha

 • Gedik, t, 1975, Die Conodonten der Trias auf der Kocaeli-Halbinsel (Türkei): Paleontographica A, 150, 99-160, 8 levha.

 • Güvenç, T., 1965, Etüde Stratigraphique et micropalâontogiaue du Carbonifere et du Permien des Taurus occidentaux dans l`arriere-Pays d`Alanya: Th€se de Doctorat, Univ. Paris.

 • Hayashi, S., 1968, The Permian conodonts in cherts of the Adoyama Formation, Ashio Mountains, Central Japan: Earth Sci. 22 (2), 63-77, Levha 1-4.

 • Hinde, G. J., 1879, On conodonts from the Chazy and Cincinnati Group of the Cambro-Silurian and from the Hamilton and Genesee-Shale divisions of the Devonian in Canada and United States: Geol. Soc. London Quart. J. 35, 351-369, Levha 15-17

 • Hirschmann, C, 1959, Über Conodonten aus dem Oberen Muschelkalk des Thtiringer Beckens: Freib. Forsch. H. C. - 76, 33-86.

 • Huckriede, R., 1958, Die Conodonten der mediterranen Trias und ihr stratigraphiseher Wert: Palaeont. Z. 32, 141-175.

 • Kozur, H., 1968, Conodonten aus dem Muschelkak des Germanischen Binnenbeckens und ihr stratigraphiseher Wert. Teil I, II: Geologie 8, 930-946 ve Geologie 9, 1070- 1085.

 • Kozur, H., 1972. in: Kozur, H. ve MOCK, R., Neue Conodonten aus der Trias der Slowakei und ihre stratigraphisehe Bedeutung: Geol. Palaont. Mitt. Insburck, 2 (4), 1-20.

 • Kozur, H. ve Vegh, 1972, in: Kozur, H. ve Mock, R., Neue Conodonten aus der Trias der Slowakei und ihre stratigraphisehe Bedeutung: Geol. Palaeont. Mitt. Insburek, 2 (4), 1-20.

 • Lindström, M., 1955, Conodonts from the lowermost Ordovician strata of south-central Sweden: Geol. Fören. Stockholm Förhandl, 76, 517-604, Lev. 2-10.

 • Liindström, M., 1971, Lower Ordovician conodonts of Europe, in; Symposium on conodont biostratigraphy W. C. Sweet et S. M. Bergström eds: Geol. Soc. Am. Mem. 127, 21-62, 1 levha.

 • Mosher, L. C, 1968, Triassic conodonts from Western North America and Europe and their correlation: J. Palaeont. 42, 895-946, Levha 113-118.

 • Mosher, L. C, 1970, New conodonts species as Triassic guide fossils: J. Palaeont. 44, 737-742, Levha 110

 • Mosher, L. C. ve Clark, D. L., 1965, Middle Triassic conodonts from the Prida Formation of Northwestern Nevada: J. Palaeont. 39, 551-565, levha 65-66.

 • Müller, K. X, 1956, Triassic conodonts from Nevada: J. Palaeont. 30, 818-830, levha 95-96.

 • Müller, K. J., 1959, Kambrische Conodonten: Z. dt. geol. Ges. III, 434-485, levha 11-15.

 • Müller, K. J., 1962, Zur systematisehen Einteilung der eonodontophorida: Palaeont. Z. 36, 109-117.

 • Nogami, Y., 1968, Trias-Conodonton von Timor, Malaysien und Japan: Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ., Series Geol. - Mineralogy, 34 No: 2.

 • Özgül, N. ve Gedik, İ., 1973, Orta Toroslar`da Alt Paleozoik yaşta Çaltepe Kireçtaşı ve Seydişehir Formasyonunun stratigrafisi ve conodont faunası hakkında yeni bilgiler: TJK Bült. 16-2, 39-52, 1 levha

 • Pander, C. H., 1856, Monographie der fossilen Fische des Silurischen Systems der russich-baltisehen Gouvernements: Königl. Akad. Wiss., St. Petersburg, 1-91.

 • Serpagli, E., 1974, Lower Orodovician conodonts from Precordilleran Argentinia (Province of San Juan): Bull. Soc. Palaeont. Italiana, 13-1,2, 17-98, levha 7-81.

 • Stauffer, C. R. 1940, Conodonts from the Devonian and associated elays of Minnesota: J. Palaeont. 14, 417-435, Levha 58-60.

 • Sweet, W. C, 1970, Uppermost Permian and Lower Triassic conodonts of the Salt Range and Trans-Indus Ranges, West Pakistan: Univ. Kansas Dept. Geol., Spec. Publ. 4, 207-275, 5 levha.

 • Tatge, U., 1956, Conodonten aus dem germanischen Muschelkalk : Palaeont. z. 30, 108- 127, levha 5-6.

 • Viira, V., 1974, Konodontı Ordovika Pribaltiki: Inst. Geol. Akad. Nauk ESSC, Riso No 899, 1-142, 14 levha, Tallin

 • Walliser, O. H., 1957, Conodonten aus dem oberen Gotlandium Deutschlands und der Karnischen Alpen: Notizbl. hess. L: Amt Bodenforsch. 85, 28-52. Levha 3.

 • Walliser, O. H., 1964, Conodonten des silurs: Abh. hess. L. -Amt Bodenforsch. 41, 1-106. Levha 32.

 • Ziegler, W., 1960, Conodonten aus dem Rheinisehen Unterdevon (Gedinnium) des Remscheider Sattels (Rheinischer Schiefergebirge): Palaeontol. Z. 34, 169-201, Levha 13-15.


 • Gedik, İ. (1977). Orta Toroslar`da konodont biyostratigrafisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 20 (1) , 35-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/64643/987504

 • Doğu Karadeniz Bölgesinde Eosen Yaşlı Kalk - Alkalen Andezitler ve Jeotektonizma
  Selçuk Tokel
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Doğu Karadeniz Bölgesinde (Gümüşhane-Alucra-Şebinkarahisar-Gölköy) Tersiyer volkanizması üzerinde yapılan çalışmalar, büyük hacımlara ulaşan andezit, dasit ve piroklastiklerin Lıütesiyen yaşında olduklarını göstermiştir. Volkanik dizi kalkalkalen sınıfın kalsik ucunda yer alır. Volkanikler silisyuma doymuş, sodik (Na2O>K2O) ve genellikle A12O3 bakımından zengindir. Yapılan analizlerden elde edilen AFM, alkali zenginleşmesi ve toplam demir oksit- MgO oranı diyagramları, Doğu Karadeniz Bölgesi Eosen volkaniklerinin kimyasal bileşimleri ile günümüzdeki litosfer yitme alanları boyunca oluşan volkaniklerin bileşimleri arasında büyük bir benzerlik olduğunu göstermektedir. Bir olasılıkla Kuzey Anadolu Kıtasının güney kenarında bir litosfer yitme zonu oluşmuş ve Lütesiyende Kuzey Anadolu Tetisinin tabanı ve içerdiği sular kıtanın altına kayarak kalk-alkalen mağmatizmanın kökenini oluşturmuştur. Karadeniz Bölgesinde çok geniş yüzlekler biçiminde görülen Oligosen yaşlı granit batolitlerinin varlığı, Oligosende litosfer yitme hızının daha fazlalaştığını, dolayısı ile yüksek dağ kütlelerinin oluşup denizin çekildiği savını vermektedir.

 • kalk-alkalen andezit

 • granit batolitleri

 • jeotektonizma

 • Doğu Karadeniz

 • Carmichael, I. S. E., 1964, The petrology of Thingmuli: J. Petrology, 5, 435-451.

 • Çoğulu, E., 1970, Gümüşhane ve Rize plutonların mukayeseli petrolojik ve jeokronometrik etüdü: Doçentlik tezi, İ.T.Ü. Maden Fak. İstanbul.

 • Daly, R. A., 1933, Igneous roeks and the depth of the earth: London McGraw Hill.

 • Dewey, J. F., ve Bird, J. M., 1971, Origin and emplacement of the ophiolite suite. J. Geophys. Res.,, 76, 3179-3206

 • Dickinson, W. R., 1970, Relations of andesites, granites and derivative sandstones to arch - trench teetonics: Rev. Geoph. Space Sci., 8, 813-846.

 • Dietz, R. S., 1963, Alpine serpentines as oceanic rind fragments: Geol. Soc. America Bull., 74, 947-952

 • Gedikoğlu, A., 1970, Etüde géologique de la région de Gölköy: These de 3é cycle, Fac. Sc. Üniversite de Grenoble, yayımlanmamış

 • Gorshkov, G. S., 1969, Geophysic and petrochemistry of andesite volcanism of the circum - Pasific belt: Int. Upper Mantle Proj., Proc. of the andesite conf., Sci. Rep. 16, 91-98.

 • Green, T. H., ve Ringwood, A. E., 1969, High presure experimental studies on the origin of andesites: Int, Upper Mantle Proj. of the andesite conf., 21-32.

 • Kalkancı, Ş., 1974, Géochronologie du massif syenitique de Kösedağ: Thése de 3e cycle., Fac. Sc. Üniversite Grenoble, yayımlanmamış

 • Kuno, H., 1969, Andesite in time and space: Int. Upper Mantle Proj Proc. of the andesite conf., 13-20

 • Miyashiro, A., 1975 Classification, characteristics and origin of ophiolites: J. Geology, 83, 249-281.

 • Macdonald, G. A., ve Katsura, T., 1964, Chemical composition of Hawaiian lavaş: J. Petrology, 5, 82-127.

 • Neprochnov, Y. P., Kosminskaya, I. P., Malovitsky, Y. P., 1970, Structure of the crust and upper mantle of the Black and Caspian Seas: Tectonophysics, 10, 517-547

 • Osborn, E. F., 1969, Experimental aspects of cale - alkaline differentiation: Int. Upper Mantle Proj., Proc. of the andesite conf., 33-49.

 • Oxburgh, E. R., 1974, The plain man`s guide to plate teetonics: Proceedings of the geologists` association, 85, 299-380.

 • Peacock, M. A., 1931, Classification of the igneous series: J. Geology, 39, 54-79.

 • Raleigh, C. B., ve Lee, W. H. K., 1969, Sea floor spreading and island - arc teetonics: Int. Upper Mantle Proj., Proc. of the andesite conf., 99-117.

 • Ross, D. A., 1974, The Black Sea: The geology of continental margins` de. Burk, C. A.., ve Drake, C. L., ed. Springer Verlag.

 • Sugusaki, R., 1976, Chemical characteristics of volcanic rocks: Relation to plate teetonic. Lithos, 9, 16-37.

 • Şenalp, M., 1974, Tertiary sedimentation in some part of the Çankırı - Çorum basin C. Anatolia: Ph. D. thesis, University of London, Imp. Coll., yayımlanmamış.

 • Şenalp, M., 1976, Derin deniz sondaj projesi, Karadeniz seferi: Yeryuvarı ve insan, 1, 31-39.

 • Tokel, S., 1972, Stratigraphical and volcanic history of the Gümüşhane region, N. E. Turkey: Ph. D. thesis, University of London, U.C., yayımlanmamış.

 • Tokel, S., 1973, Doğu Pontidlerin Mesozoik ve Tersiyerdeki gelişimleri, bu gelişimlerin Kuzey Anadolu sismik zonu ile muhtemel ilgileri: Cumhuriyetin 50. yılı yerbilimleri kongresi tebliğleri, 1-5.

 • Wager, L. R., ve Deer, W. A., 1939, The petrology of Skeargaard intrusion, East Greenland: Meed. Grönland, 105, No. 104.

 • White, A. J. R., Jakes, P., ve Christie, D. M., 1971, Compositions of greenstones and the hypothesis of sea - floor spreading in the Archaean: Geol. Soc. Australia, special pub. 3, 47-56.

 • Yoder, H. S., 1969, Calc - alkalic andesites. Experimental data bearing on the origin of their characterictics: Int. Upper Mantle Proj., Proc. of the andesite conf. 77-98.


 • Tokel, S. (1977). Doğu Karadeniz Bölgesinde Eosen yaşlı kalk-alkalen andezitler ve jeotektonizma . Türkiye Jeoloji Bülteni , 20 (1) , 49-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/64643/987510

 • Landsat (Erts) Görüntüleri Yardımıyla Batı Karadeniz Kıyı Akıntılarının İncelenmesi
  Teoman Nuriddin Norman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Landsat peykleri tarafından çekilen uzaktan algı görüntüleri yardımı ile, denize dökülen akarsuların taşıdıkları sediment gerecin oluşturduğu püsküllerin şeklinden faydalanılarak, kıyı yakınlarındaki deniz akıntılarının yön ve hızlarının ölçülmesi olanaklıdır. Batı Karadeniz kıyılarını kapsayan bazı görüntülerdeki, Sakarya, Melen, Filyos ve Bartın suyu püskülleri incelenerek, bu kıyılardaki deniz akıntılarının yön ve hızları saptanmış ve daha önce deniz yüzeyinden yapılan ölçümlerle uyumlu olduğu görülmüştür. Landsat uzaktan algı görüntülerinden, ayrıca daha önce kayıtlanmamış olan yeni bulgular da elde edilmiş, 20-30 m derinlikte bir "ters" akıntının varlığı saptanmıştır. Bu yöntem, deniz üstü yöntemlerinden daha sağlıklı, daha kolay ve az masraflı görünmektedir. Peykten çekilen görüntülerin sinoptik alanları çok geniş olmakla beraber, uygun zamanlarda yapılacak uçaktan çekimlerden, hattâ balondan çekimlerden de yararlı sonuçlar alınabileceği sanılmaktadır.

 • Landsat peykleri

 • kıyı akıntıları

 • sinoptik alanlar

 • Batı Karadeniz

 • Carlson, P. R., 1976: Mapping surface current flow in turtaid nearshore waters of the northeast Pacific. U.S.G.S. professional paper 929, s. 328-329

 • Coker, A. E., Higer, A. L., Goodwin, C. R., 1976: Detection of turbidity dynamics in Tampa Bay, Florida. U.S.G.S. professional paper 929, s. 330-333.

 • Hunter, R. E., 1973: Distribution and movement of suspended sediment in the Gulf of Mexico off the Texas coast. NASA Goddard Space Flight Center, Symposium on Significant Results obtained from ERTS-1, İB, s. 1341-1348.

 • Marchuk, G. I., Kordzade, A. A. ve Skiba, Y. N., 1975: Calculation of the basic hydrological fields in the Black Sea. Izv., Atmospheric and Oceanic Physics, 11, 379-393.

 • Pluhowski, E. J., 1976: Dynamics of suspended sediment plumes. U.S.G.S. professional paper 929, s. 157-159.

 • Polcyn, F. C., 1970: Measurement of water depth by Multispectral ratio techniques. NASA, EROS Program, Third Annual Review, Houston, Texas, 3, s. 6107-6112.

 • Ross, D. S. ve Jensen, R. C., 1969: Experiments in oceanographic aerospace photography. NASA, EROS Program, Second annual Review, Houston, Texas, 3, 5101-5132.

 • Sherman, J. W., 1970: On the use of a single blue band in oceanography. NASA, EROS Program, Third Annual Review, Houston, Texas, 3, s. 6601-6610.


 • Norman, T. (1977). Landsat (Erts) görüntüleri yardımıyla batı Karadeniz kıyı akıntılarının incelenmesi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 20 (1) , 55-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/64643/987516

 • Kurdoğlu Dokanak Metamorfizma Kuşağında Bazı Petrojenetik Sorunlar
  Yücel Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kurdoğlu dokanak metamorfizma kuşağı, Gümüşhane granit plutonunu çevreleyen metapelitik kayalardan oluşmaktadır. Bu kayalar, granit yerleşmesinden önce karmaşık bir metamorfizma evresinden geçmişlerdir. Yeşil şist fasiyesine erişen metapolitik kayalarda granitin yerleşmesi metamorfizma derecesini hornblend-hornfels fasiyesine yükseltmiştir. Daha sonra granit yerleşmesinin son aşamalarına rastlayan döterik ve metasomatik etkenlerle dokanak metamorfik kuşakta yer yer gerileyen metamorfizma (retrograde metamorphism) gelişmiştir. Kurdoğlu dokanak metamorfizma kuşağı kordiyerit ile alüminyum silikat (Al2SiO5) minerallerinin belirgin eksikliği üe (fibrolitve sillimanit dışında) dikkati çeker. Bir diğer özellik ise kordiyeritin yerine, dokanak metamorfizma kuşaklarında P-T koşulları bakımından duraylılık alanı çok dar olan başka bir Fe, Mglu mineral olîin almandinin gelişmiş olmasıdır. Almandin oluşumu kayadaki yüksek M/FM oranı ile ilgili olmalıdır. Sillimanit, biyotitlerin üzerinde ve onunla yer değiştirir özellikte görülür. Bu ilgi metasomatik işlemlerin sonucu olarak görülmektedir. Granitin sıcaklık etkisinin oldukça dar bir alanda görülmesi ise intrüzif basıncın en az litostatik basınç değerinde olmasındandır. Bu sebepten soğuk komşu kaya içinde hızlı soğuyan magma, çevresinde beklenilen boyutta bir sıcaklık zonu geliştirememiştir.

 • granit plutonu

 • Yeşil şist fasiyesi

 • Sillimanit

 • Kurdoğlu dokanak metamorfizma kuşağı

 • Barth, T. F. W., (1969) Feldspars: John iley and Sons Inc., Newyork.

 • Brindley, J. C, 1957, The aureole rocks of the Leinster granite in South Dublin; Proc. Roy, ir. Acad., 59, 1-18.

 • Chinner, G. A.,, 1962, Almandine in thermal aureoles: Jour. Petrol., 3, 316-340.

 • Compton, R. R., 1960, Contact metamorphism in Santa Rosa Range, Nevada: Bull. Geol. Soc. Âm., 71, 1383-1416

 • Dahi, O., 1968, Hydrothermal studies of garnet-mica equilibria in the systems : Förerr: Forth., 90, 331-348.

 • Hsu, -K C, 1968, Selected phase relations in the system Al—Mn—Fe — St=0=-H~ A- med-el i» gamet- ©quui-bria-JotiT: • Petfolr;- %• 46-83`.-

 • Le ake, B. E., 1958, Composition of pelites from Connomera, CO. Galway, Ireland: Geol .Mag., 95, 281-296

 • Miyashiro , A., 1973, Metamorphism and Metamorphic Belts: Halsted press, John Wiley and Sons, New York.

 • Naggor , M. Ho Y6 Afcherton, M. N. , 1970, The composition and metamorphic history of some aluminium silicate bearing rocks U.QDJ. tjjfi, tniAaJfiSj ofjthej Uqnggjil.granitejj Jour,`, PetroLı^ 11^ 549-89.

 • Oen, I. S., 1958 ,The geology, petrol°gy and ore deposits of the Visieu togifttı., Notttıeta Portugal:; Çomm;. Seıv,-, GeoL EortjigaJ;, 4_L

 • OktUsaDj, M., 1971, fiatnfiküotdİfitİtsJJSlUs egujHbria in thej Şteinach aureole, Bavaria: Cont. Min. Pet, 323 U23;,

 • EİtfiJjfil-, W; S^, yej BfiSjL, H,, H-., 1963, Çp.ntaçt inetamorphişm in relation to manner of emplacement of granites ofDonegal, Ireland; Jour. Geol., 71, 261-296.

 • Ramberg, H., 1952, The origin of metamorphic and metasomatic rocks: Univ. Chicago Press, Chicago.

 • Reverdatto, V. V., 1971, Types of contact metamorphism: Int. Geol. Rev., 13, 8, m5-7B:

 • Reverdatto, V. V., ve Slobotskoy, R. M., 1969, Contact metamorphism under intrusive pressure: Doklady Akad. Nauk. S.S.S.R., 186, 192-194.

 • Schermerho rn, B. J. G., 1956, Igneous, metomorphic and ore geology of th e Castro Daire-Sao Pedro do Sul-Satao region (northern Portugal): Comm. Serv. Geol. Portugal, 37.

 • Smart, T. B., 1962, The aureole of the Barnesmore granite, Co. Donegal: Irish Nat. Jour. 14, 55-59.

 • Tozer, C. F., 1955, The mode of occurence of sillimanit ein the Glen sitrict, Co. Donegal: Geol. Mag., 92, 310-320.

 • Turner, F. J., 1968, Metamorphic petrology Mineralogical and field aspects: Mc Graw-Hill Book-Co., New York.

 • Inchell, A., 1958, The composition and physical properties of garnets: Am. Min., 23, 430. .

 • Winkler, H. G.F . , 1967, Petrogenesis of Metamorphic rocks: Springe r -Verlag. New York.

 • Yılmaz, Y, 1972, Petrology and structure of the Gümüşhane granite and the surrounding rocks, N. E. Anatolia; Ph. D. thesis, Univ. Eofidoij`,` yayınlanmamış.

 • Yoder, H. S., Jr., 1955, Role of wate rin metamorphism: Geol. Soc. Am., Sp. Paper 62, 505-524.


 • Yılmaz, Y. (1977). Kurdoğlu dokanak metamorfizma kuşağında bazı petrojenetik sorunlar . Türkiye Jeoloji Bülteni , 20 (1) , 63-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/64643/987521

 • Çatakbağyaka Üst Miyosen Steneofiber`leri (Rodentia, Mammalia)
  Engin Ünay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Muğla-Yerkesik-Çatakbağyaka`dan toplanan Steneofiber kalıntıları incelenmiştir. Bu cins iki türle temsil edilmiştir: Steneofiberminutus ozansoyi n. ssp. ve Steneofiber cf. jaegeri. Kaup. İlki Orta Avrupa Üst Miyosen`inin küçük Steneofiberleri ilekarşılaştırılmıştır.

 • Steneofiber

 • Üst Miyosen

 • Çatakbağyaka

 • Bergounioux, F. - M. ve Crouzel, F., 1964, Sur quelques Castorides du bassin d`Aquitaine: Bull. Soc. Géol. de France, (7). VI, 253- 258.

 • Calvert, F. ve Neumayr, M., 1880, Die jungen Ablagerungen Am Hellespont: Denk. Kaiser Akad. Wiss. Math. nat. Classe, 40, 357-378

 • Gervais, P., 1858-1862, Zoologie et paleontologie françaises: 2 vol. texte 1 atlas.

 • Meyer, H., 1838-1858, Briefwechsel in Neues Jahrb. für Miner. Geol. Pal., p. 414.

 • Pamir, H. N. ve Soyar, A. M., 1933, Küçükcekmece fosil fıkralı hayvanlar mecmuası: İst. Üniv. Jeol. Enst. neş. No. 8, 119 s.

 • Schlosser, M., 1885, Die Nager des europaischen Tertiars: Palaeontographica, Bd. 31, 19-143.

 • Schreuder, A., 1931, Conodontes, Trogontherium and the other Castoridae: Palaeont. Z., 13, 1-4, 148-177.

 • SickenB.berg , Gazıry , O., , W. Becker-Platen , Heissig, K.<, , J. Hünermann D., Benda, ,L.. K. . A., Berg- Sondaar , D., Engesser , P. Y., f Schmidt-kittler, N., Staesche, K., Staesche, U., Steffens, P., Tobien, H., 1975, Die Gliederung des höheren Jungtertiars und Altqaıartars inder Türkei nach Vertebraen und ihre Bedeutung für die internationale Neogen-Stratigraphie (Kanozoikum und Braunkohlen der Türkei. 17): Geol. Jb., B 15, 167 s

 • Stromer, E., 1928, Wirbeltiere im Obermiocanen Flinz Münchens: Abh. der Bayer. Akad. Wiss. Math. Naturw. Abh. 32. 18-20.

 • Simpson, G. G., 1945, The principles of classification and a classification of mammals: Bull. of the Amer. Mus. of Nat. Hist, 85, 350 s

 • Ünay, E., 1976, Çanakkale Bölgesinde bulunan Steneofiber jaegeri (Rodentia, Mammalia): Maden Tetkik Arama Derg., 86, 93-98.


 • Ünay, E. (1977). Çatakbağyaka Üst Miyosen Steneofiber`leri (Rodentia, Mammalia) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 20 (1) , 69-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/64643/987528

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle