Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2015 NİSAN Cilt 58 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Kemalpaşa (İzmir) Pliyo-Kuvaterner Havzasının Stratigrafik Evrimi
Fikret Göktaş Hüseyin Yavuz Hakyemez
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Batı Anadolu`da, kısa süreli bir sıkışma fazını izleyerek yaklaşık 5 my önce yeniden etkinleşen ve D-Buzanımlı grabenlerin açılımını sağlayan K-G genişleme sürecinde Kemalpaşa Pliyo-Kuvaterner havzası oluşmuştur. Gediz Grabeni`nin batıya çatallanan kolunu oluşturan havzanın Neojen temelini, bölgesel ölçekte açılı uyumsuzlukla birbirinden ayrılan Alt-Orta Miyosen ve Üst Miyosen-en Alt Pliyosen karasal tortul istifleri oluşturur. Alt-Orta Miyosen dolgularını kapsayan Kemalpaşa grubu, yelpaze deltası ortamında çökelmiş Dereköy, gölsel Örnekköy, flüviyal Topçutepe formasyonları ve kalkalkali andezitik Yukarıkızılca volkaniti ile simgelenir. Geç Miyosen-erken Erken Pliyosen tortullaşmasını yansıtan Çiçekliköy grubu ise, altta alüviyal Ulucak formasyonu ile üstte yer alan gölsel Yaka kireçtaşından oluşur. Kemalpaşa havzasının birbirini izleyen iki evreli dolgulanma süreci, geç Erken Pliyosen-Pleyistosen ve Holosen istiflerine ayrılan Gediz grubu ile temsil edilir. Gediz Grabeni ana sıyrılma fayının tavan bloğu üzerinde geç Erken Pliyosen-Pleyistosen döneminde çökelen birinci evre istifi, egemen gölsel Çiniliköy alüviyal Kızılca ve Armutlu formasyonlarından oluşur. Yüksek açılı Kemalpaşa verev-normal fayı tarafından birinci evre dolguları üzerinde bakışımsız açılan Holosen havzasında, ikinci evreyi simgeleyen alüvyon yelpazesi ve akarsu çökelleri dolgulanmaktadır

 • Kemalpaşa havzası

 • Gediz Grabeni

 • Pliyo-Kuvaterner

 • havza evrimi


 • Göktaş, F , Hakyemez, Y . (2015). Kemalpaşa (İzmir) Pliyo-Kuvaterner Havzasının Stratigrafik Evrimi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 58 (2) , 1-28 . DOI: 10.25288/tjb.298498

 • Landsat 7 ETM+ ve ASTER Görüntüleri ile Yusufeli-Tekkale (Artvin-KD Türkiye) Çevresindeki Hidrotermal Alterasyonların İncelenmesi
  Önder Kayadibi
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnceleme alanı Doğu Pontid metalojenik kuşağının doğusunda yeralır. Doğu Pontid metalojenik kuşağıvolkanik masif sülfit (VMS), porfiri Cu-Mo, epitermal, skarn, kromit gibi cevher oluşumları açısındanönemli bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada, inceleme alanında VMS tipi cevher oluşumları ile ilişkilihidrotermal alterasyon özellikleri, Landsat 7 ETM+ ve ASTER görüntüleri ile ASD Fieldspec Prospektrometre kullanılarak incelenmiştir. Hidrotermal alterasyonları belirlemek için bant oranlama metoduher iki görüntüye uygulanmıştır. Ayrıca Landsat 7 ETM+ uydu görüntüsü Crosta Tekniği ve ASTERgörüntüsü Eşlenen Filtreleme (MF) metotları kullanılarak analiz edilmiş ve bölgedeki cevher oluşumlarıile ilişkili arjilik alterasyon, silisleşme, demir oksitleşme gibi hidrotermal alterasyon alanları haritalanmıştır.Görüntü analizleri ile elde edilen sonuçlar, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yardımıyla değerlendirilereközellikle VMS tipi cevher oluşumları açısından önemli olan hidrotermal alterasyonların potansiyel hedefalanları belirlenmiştir. Özellikle Üst Kretase yaşlı dasitik volkanik birimlerde yaygın arjilik alterasyonalanları ayırt edilmiştir. Ayrıca bazı bölgelerde alunit/kaolinit ve silisleşme anomali alanları, arjilikalterasyon ile alansal olarak ilişkili ortaya çıkmıştır. Belirlenen hidrotermal alterasyonların yaklaşık KDGB doğrultusunda dağılımı karakteristik bir özellik olarak görülmüştür.

 • Landsat 7 ETM+

 • ASTER

 • bant oranlama

 • Crosta Tekniği

 • Eşlenen Filtreleme (MF)

 • mineral haritalama

 • coğrafi bilgi sistemleri (CBS)

 • Yusufeli-Tekkale (Artvin)

 • hidrotermal alterasyon

 • volkanik masif sülfit (VMS)


 • Kayadibi, Ö . (2015). Landsat 7 ETM+ ve ASTER Görüntüleri ile Yusufeli-Tekkale (Artvin-KD Türkiye) Çevresindeki Hidrotermal Alterasyonların İncelenmesi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 58 (2) , 29-54 . DOI: 10.25288/tjb.298558

 • Karakaya Karmaşığı`nın Düşük Dereceli Metamorfik Tarihçesine Klorit Mineralojisi ve Jeokimyası ile Yaklaşımlar
  Sema Tetiker Hüseyin Yalçin Ömer Bozkaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Karakaya Karmaşığı`na ait farklı tektonik konum ve evrime sahip birimlerde yaygın olarak klorit mineralleribulunmaktadır. Bu çalışmada karmaşığın diyajenetik-metamorfik evriminin yorumlanmasında ve farklıbirimlerin jeolojik tarihçelerinin aydınlatılmasında kloritlerin bir parametre olarak kullanılabilirliğiaraştırılmıştır. Düşük-çok düşük dereceli metamorfik kayaçlarda birincil ve ikincil kökenli olabilenklorit mineralleri; mavi ve kahverengi girişim renklerine ve oldukça düşük çift kırıcılık gösteren optikizotropik görünüme sahiptirler. Kloritler kayaçların matriksinde, gözeneklerinde ve/veya podlardalevhamsı/yapraksı ve yer yer ışınsal biçimlerde görülmektedir. X-ışınları kırınımı (XRD) verilerine göre;bütünüyle IIb politipine sahip olan Mg-Fe kloritler (trioktahedral) brunsvigit-diyabantit-şamozit gibi farklıbileşimler sergilemektedir. Ayrıca, klorit mineralleri türedikleri kayaçlar bakımından felsik ve metabazikkökene karşılık gelmektedir. Benzer biçimde kloritlerin ana element içerikleri ve yapısal formülleri gibijeokimyasal verileri de farklı bileşim ve kökene işaret etmektedir. Klorit minerallerinin iz ve özelliklenadir toprak element (NTE) içerikleri metamorfizma derecesi ile bulundukları kayaca bağlı olarak şisttensleyte doğru artmaktadır. Bu ilişki kondrit-normalize edilmiş iz element ve NTE dağılımlarında belirginolarak fark edilebilmektedir. Bu değişimlerin klorit minerallerinin yapıları, oluşum mekanizmaları veoluştukları tektonik ortamlar ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, kloritlerin farklıjeolojik tarihçeye sahip birimlerin ayırt edilmesinde anahtar bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. 

 • Ana ve iz elementler

 • jeolojik evrim

 • Petrograf

 • XRD


 • Tetiker, S , Yalçın, H , Bozkaya, Ö . (2015). Karakaya Karmaşığı’nın Düşük Dereceli Metamorfik Tarihçesine Klorit Mineralojisi ve Jeokimyası ile Yaklaşımlar . Türkiye Jeoloji Bülteni , 58 (2) , 55-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28111/298527

 • Kıyı Sedimentlerinde Tane Boyunu Etkileyen Faktörler: Antalya Körfezi`nde Konyaaltı ve Lara Plajlarının (Antalya) Karşılaştırılması
  Koray Koç Erdal Koşun Mehmet Erkan Karaman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Konyaaltı ve Lara plajları Antalya ilinin merkezi sınırları içerisinde ve Antalya Körfezi`nin sırasıyla kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimlerinde yer almaktadırlar. Bu çalışmada aynı hidrodinamik koşullar altında görünen bu iki plajın, detaylı tane boyu özellikleri karşılaştırılmıştır. Konyaaltı plajında ortalama taneboyu -3,50 ϕ ile 0,82 ϕ arasında değişirken, Lara plajında bu değerler -0,43 ϕ ile 1,81 ϕ arasında değerler almaktadır. Konyaaltı plajında doğu yönlü taşınmaya bağlı olarak tane boyunda artış söz konusu iken, bu tip bir değişim Lara plajında gözlenmemiştir. Boylanma durumu ise tane boylarına bağlı olarak Konyaaltı plajında iyi derecede boylanma, Lara plajında ise çoğunlukla kötü boylanma tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda plajların sınıflaması yapılarak, plajlarda tespit edilen özelliklerin, kıyı boyu akıntı ve beslenme alanı ile ilişkili farklılıkları tartışılmıştır.

 • Antalya

 • Konyaaltı plajı

 • Lara plajı

 • sedimantoloji

 • tane boyu


 • Koç, K , Koşun, E , Karaman, M . (2015). Kıyı Sedimentlerinde Tane Boyunu Etkileyen Faktörler: Antalya Körfezi’nde Konyaaltı ve Lara Plajlarının (Antalya) Karşılaştırılması . Türkiye Jeoloji Bülteni , 58 (2) , 85-102 . DOI: 10.25288/tjb.298589

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle