Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2012 OCAK Cilt 55 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Kütahya Fay Zonu`nun Holosen Aktivitesi
Sevgi Altinok Volkan Karabacak Cahit Çağlar Yalçiner A. Nejat Bilgen Erhan Altunel Nafiye Güneç-Kiyak
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Batı Anadolu Açılma Bölgesi`nin kuzeydoğu sınırında bulunan Kütahya Havzası BKB-DGD doğrultusunda uzanan bir çöküntü alanıdır ve güney kenarı belirgin bir morfoloji ile Kütahya Fay Zonu tarafından sınırlanmaktadır. Kütahya Fay Zonu boyunca jeolojik, jeomorfolojik ve jeofizik verilerden yararlanılarak yapılan çalışmalar sonucunda bu zonun, kuzey bloğun düştüğü normal fay geometrisine sahip 5 ayrı uzanımdan oluştuğu ve K50-70B doğrultusunda yaklaşık 22 km uzunluğa sahip olduğu ortaya konulmuştur. Paleosismolojik ve arkeosismolojik çalışmalar ise bu uzanım boyunca son 8000 yıl içinde yüzey kırığı oluşturan en az iki depremin meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Bu depremlerden ilki M.Ö. 6000`li yıllarda, sonuncusu ise M.Ö. 1800`lü yıllarda Seyitömer Höyüğü`nde hasar oluşturan ve höyüğün terkedilmesine neden olan depremdir. Dolayısıyla, bu çalışmalar Kütahya Havzası`nın güneyini sınırlayan Kütahya Fay Zonu`nun Holosen`de tekrarlanan yıkıcı depremler ürettiğini ve geometrisi göz önünde bulundurulduğunda gelecekte de en az 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunduğunu ortaya koymaktadır.

 • Arkeosismoloji

 • Batı Anadolu

 • Kütahya Fay Zonu

 • Paleosismoloji


 • Altınok, S , Karabacak, V , Yalçıner, C , Bilgen, A , Altunel, E , Güneç Kıyak, N . (2012). Kütahya Fay Zonu’nun Holosen Aktivitesi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 55 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28152/299173

 • Çarpışma Sonrası Kalk-Alkalin Yozgat Volkaniklerinin Petrolojisi
  Canan Tiryaki Taner Ekici
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Yozgat Volkanitleri Orta Anadolu’daki Orta Anadolu Kristalin Karmaşığı içerisinde, Yozgat ilinin ise kuzey-batısında yer almaktadır. Orta-Üst Eosen yaşlı Yozgat Volkanitleri bazaltik andezit, andezitve dasitlerden oluşmaktadır. Yozgat Volkanitleri kalk-alkalin karakter sergilemekte olup, elek dokulu plajiyoklaz fenokristalleri ve epitaksitik kuvars ksenokristalleri ile magma karışımının varlığını ispat etmektedir. Ayrıca jeokimyasal incelemeler sonucunda, bazaltik andezitlerden andezitlere doğruolivin+klinopiroksen, andezitlerden dasitlere doğru ise plajiyoklaz+hornblend fraksiyonel kristalleşmesi görülmüştür. Ayrıca kısmi ergime ve kabuksal kirlenmenin etkileri de jeokimyasal olarak izlenmiştir. Orta Anadolu`da Santoniyen-Kampaniyen döneminde Neo-Tetis okyanusunun kuzey kolu Avrasya levhasının altına dalmaktadır. Bu dalma batma olayının devamında ise kıta-kıta çarpışması ile İzmir-Ankara-Erzincan Sütur zonu oluşmuştur. Alt-Orta Eosen döneminde alt kıtasal kabuğun kısmi ergimesi ile Yozgat Volkanitleri`ni oluşturan dasitik kayaçlar oluşurken bazaltik kayaçlar ise manto kökenli olarak oluşmuştur. Bu bazik ve asidik volkanik kayaçların homojen karışımıyla da ortaç bileşimli andezitik kayaçların oluştuğu düşünülmektedir.

 • Çarpışma sonrası

 • kalk-alkalin

 • petroloji

 • Yozgat Volkanikleri


 • Tiryaki, C , Ekici, T . (2012). Çarpışma Sonrası Kalk-Alkalin Yozgat Volkaniklerinin Petrolojisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 55 (1) , 19-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28152/299186

 • Türkiye Deprem Bölgeleri Haritalarının Tarihsel Gelişimi
  Bülent Özmen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`nin ilk resmi deprem bölgeleri haritası 1945 yılında "Yer sarsıntısı Bölgeleri Haritası" adı altında hazırlanmıştır. Haritaya göre Türkiye, Büyük Hasara Uğramış Bölgeler, Tehlikeli Yer sarsıntısı Bölgeleri ve Tehlikesiz Bölgeler olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır. Bu harita zaman içinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak birçok kez değiştirilmiştir. Çalışmamızın amacı 1945 yılında yayımlanmış olan ilk resmi deprem bölgeleri haritasından başlayarak günümüze kadar değişik tarihlerde (1945, 1947, 1963,1972 ve 1996) yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan resmi deprem bölgeleri haritaları hakkında bilgiler vermek, haritaların geçirdiği evrelerin daha iyi anlaşılabilmesine ve konuya ilişkin çalışmalara katkıda bulunmaktır. 

 • Deprem

 • deprem bölgeleri haritaları

 • resmi

 • tehlikeli deprem bölgeleri


 • Özmen, B . (2012). The Historical Development of Seismic Zoning Maps of Turkey . Türkiye Jeoloji Bülteni , 55 (1) , 43-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28152/299198

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle