Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1979 AĞUSTOS Cilt 22 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
İstanbul Boğazı ve Çevresinde Ordovisiyon - Silüriyen Sınırı
Cazibe Sayar
PDF Olarak Görüntüle

Öz: İstanbul Boğazı ve çevresinde yaygın olan Arkoz Serisi Ordovisiyen yaşlı kaba klastik tortullardan olugur, bunlar içinde önemli bir fosil zonu bulunamamıştır. Çengelköy`de arkozların üzerindeki lâminalı sevilerle ara tabakalı şamozitlerde Orta Ordevisiyen`e ait bir Conularid Zonu saptanmış (Anç, 1955; Sayar (Arıç), 1970) ve daha yukarıdaki düzeylerde Üst Ordevisiyen`e ait bir Chitinozoa cinsi ConoeMtina sp. tanınmıştır. (Taugaıırdeau-Abdüsselâmoğlu, 1962). Burada lâminalı şeylleri örten grovaklar herhalde Landoveriyen yaşında olmalıdır. Çengelköy`ün yaklaşık olarak 40 km güneydoğusunda Arkoz Serisi ve kuvarsitleri örten grovakların yukarı düzeylerinde Alt Landoveriyen (Ruddaniyen) yaşlı brokiyopod fonası içinden Eoplectodonta duplicata Cryptothrella (Hin.della) Zonu ile Halysites ve bazı mercanlar tanınmıştır. Grovakların aşağı tabakalarında ise Bazı brakiyopodlar (Skenidioides aff. asteroidea) ile Diplograptidae`den Climacograptus aff. normalis beraberce bulunmuştur. İstanbul Alt Faleozoyik Serileri kavkılı fasiyesinde ilk defa rastlanan bu Brakiyopod-Graptolit Zonu fosil topluluğu bakımından Ordovisiyen Sonu-Erken Landoveriyen (Ruddaniyen A%) yasını göstermektedir, çünkü Boğaziçi ve çevresinde tipik asgiliyen fonası henüz bilinmemektedir.

 • brakiyopod

 • Arkoz Serisi

 • Ordevisiyen

 • Istanbul Boğazı

 • Abdüsselamoglu, §., 1963, İstanbul boğazı doğusunda mostra veren Paleozoik arazide stratigrafik ve paleontolojik yeni müsaadeler: Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi Ankara, s. 60, s. 1-6.

 • Ardos, M., 1968, Les glacis D`Ovacık: Review Geogr. înst. Univ. d`İstanbul, No. 11, İstanbul.

 • Arıç (Sayar), C, 1955, İstanbul Paleozoik arazisinde bulunan oolitli ve fosilli demir madeni, t.T.Ü. Derg. 11, 3-4, 67, 68, L. T, İstanbul.

 • Baykal, F. ve Kaya, O., 1965, İstanbul Silürieni hakkında: Maden Tetkik Arama Derg. Ankara, S. 64, s. 1-7.

 • Cocks, L.R.M. ve Rickards, R.B., 1969, Five bore holes in Chropshire and the relationship of the shelly and graptolitic facies in the Lower Silurian: Q. JI. Geol. Soc. London, 124, s. 213-238, London.

 • Haas, W., 1968, Das Alt-Palâozoikum von Bithynien (Nord-West Turkei): N. Jb. Geol. Paleont. Abh. 131, 2, s. 178-2142, Stuttgart.

 • Isaacson, P. ve diğerleri 1976, Implications of a Llandovery (Early) Silurian) brachiopod fauna from Salta Province, Argentina: Jour. Paleontology, 50, s. 1103-1112.

 • Lesperance, p. J., 1974, The Hirnantian fauna of the Perce areai (Quebec) and the Ordovician-Silurian boundary: Am. Jour. Sci., 174, 1, s. 10-30.

 • Lespeanee, P.J. ve Sheehan, P.M., 1976, Brachiopods from the Hir» nantian stage (Ordovician-Silurian) at Perce, Quebec: Paleontology, v. 19, 4, s. 719-731, London.

 • Paeckemann, W., 1938, Neue Beitrage zur Kenntnis der Geologie Palöontologie und Petrographie der Umgegend von Konstantinopel: Abh. d. Preus. Geol. Lands. N.F. 186, Berlin.

 • Sayar, C, 1960, Kartal-Pendik civarının Siitirien-Devonien Brachiopodlari ve bölgenin stratigrafisi: Doçentlik tezi, Î.T.Ü. s. 1-119, 1-12 Lev. (Yayınlanmadı) (The study of Silurian and Devonien Brachiopods from the Kartal-Pendik area, İstanbul, Turkey, DIC Thesis, Imperial College, Univ. London, unpublished)

 • Sayar, C, 1964, Ordovician Conulariids from the Bosphorus Area, Turkey: Geol. Mag. 101, s. 193-197, pi. IX. London

 • Sayar, C, 1970, Boğaziçi arazinsinde Ordovisien Conularialari: Türkiye Jeol. Kur. Bült. XII, 1-2, s. 140-156, Lev. 1-XIV, Ankara

 • Sayar, C, 1975, Kocaeli Silürieninde Landoverien Brachiopodlari: T.B.T.A.K. V. Bil. Kongr. s. 135-160, Lev. 1-VII, Ankara

 • T&ugourdeau, P. ve Abdüsselamoglu, §., 1962, Presence de chitinozoaires dans le Siluro-DeVonien turc des environs d`îstanbul* C. R. Somm. Seanc. Soc. G<§ol. France, 8, s. 238-239.

 • Willams, A., 1951, The Llandovery brachiopods from Wales lyith special reference to the Llandovery district: Quart, our. JGeol. Soc. 57. Pt. 1. No. 25, s. 52-85, PI. III-VII, London.

 • Yalçınlar, İ., 1956, İstanbul`da bulunan graptolitli Siltir şistleri hakkında: İst. Üniv. Cogr. Enst. Derg. 4, s. 157-160, pi. I-II, Istanbul .

 • Yalçınlar, 1., 1964, Les couches du PalGozoique infericur dans la Turquie meYidionale: Inst. Ge

 • Ziegler, A.M. ve diğerleri, 1968, The Llandovery transgression of the Welsh Borderland: Paleontology, 11, Pt. 5, s. 736-782, London.

 • Hacılar (K Çubuk - Ankara) Bölgesinde Alt Triyasın Varlığı
  Mustafa Behçet Akyürek Erdal Bilginer Zeki Dağer Orhan Sunu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma Hacılar (K Çubuk-Ankara) bölgesinde ilk olarak saptanan denizel Alt Triyas`in varlığını, foraminifer topluluğunu ve stratigrafisini kapsamaktadır. Hacılar bölgesindeki Alt Triyas; içinde fosil bulamadığımız metadetritik olarak adlandırılan, konglomera, kumtaşı, silttaşı, diyabaz, kristalize kireçtaşı karmaşığından ve bunun arasında yer yer görülebilen ince kireçtaşı bantından ve permiyen yaşlı kireçtaşı bloklarından oluşur. Bu birimin yaşı bantlarında bulunan fosillere göre kesin olarak Alt Triyas "Skitiyen" şeklinde yaşlandırılmıştır.

 • foraminifer

 • Alt Triyas

 • konglomera

 • Skitiyen

 • kireçtaşı

 • Ankara

 • Baud, A., Bronnimann, P., Zaninetti, L., 1974 Surla presence de Meandrospira pusilla (Ho) (Foraminifere), dans le Trias inf<§- rieur de Kuh-e Ali Bashi, Julfa, NW Iran: Palont. Z. Stuttgart, 48, 3/4, 205-213.

 • Brönnimann, P., Zaninetti, L., Bozargnia, F., 1972 Triassic (Skythian) smaller foraminifera from the Elika formation of the central Alborz, northern Iran, and the Siusi formation of the Dolamites, northern Italy. Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud, Innsbruck, 21. Bd, 861-884:

 • Bronnimann, P., Cadet, J.P., Zaninetti, L., 1973, Sur la presence d`Involutina sinuosa pragsoides (Oberhauser) (Foraminifere) dans l`Anisien superieur probable de Bosnie-Herzegovine meridional© (Yougoslavie): Riv, Ital. Paleont, Milano, 79, 3, 301- 336.

 • Bronnimann, P., Zaninetti, L., Moshtaghian, A., Huber, H., 1973, Foraminifera form the Sorkh shale formation of Tabas area, east central Iran: Riv. Ital. Paleont. Milano, 79, 1, 1-32.

 • Bronnimann, P., Zaninetti, K, Moshtaghian, A., Huber, H., 1974, Foraminifera and and microfacies of the Triassic Espahk formation, Tabas area, east central Iran: Riv. Ital. Paleont. Milano, 80, 1, 1-48

 • Bronnimann, P., Whittaker, J.E., Zaninetti, L., 1975, Triassic foraminiferal biostratigraphy of the Kyaukme - Longtawkno area, Northern Shan States, Burma: Riv. Ital. Paleont. Milano, 81, 1, 1-30.

 • Dağer, Z., Zaninetti, L,, 1976, Sur quel»ues ForaminiftSres du Trias inferieur du Taurus oriental, Turquie: C.R. des Stances, SPHN Geneve, NS, Geneve, 10, 2-3, 133-137.

 • Erol, O., 1953, Çankırı-Sungnrlu.Tuney arasındaki kırılma havzasının ve Şabanözü civarının jeoLopi hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, Rap. no. 2026, (Yayınlanmamış).

 • Erol, O., 1954, Ankaar ve civarının jeolojisi hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankaar, Rap. no. 2491, (Yayınlanmamış).

 • Erol, O., 1956, Ankara güneydoğusundaki Elmadığı ve çevresinin jeolojisi ve jeomorfolojisi üzerinde bir araştırma: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yayınları. Seri D, no. 9.

 • Erol, O., 1968, Ankara çevresinde Paleozoyik arazisinin bölümleri ve Paleozoyik Mesozoyik sınırı hakkında: Türkiye Jeoloji Kurumu bülteni, Ankara, Cilt. 11, sayı. 1-2

 • HO, Y., 1995, Triassic foraminifera from the Chialingkiang limestone of South Szechuand: Acta Palaeont. Sinica, Pekin, 7/5, 387-418.

 • Ketin, 1, 1962, 1/500.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yayınları, Ankara.

 • Kochansky-Devide, V., Pantıc, S., 1965, Meandrospira in den unteren und mittleren Trias sovie einige begleitende Fossilien in den Dinariden: Geol. Vjesnik. Zagreb, 19.

 • Keskin, B., 1975, Ankara bölgesi Kızılcahamam-Mürtet-Melihzah alanları jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara, Rapor No. 30918.

 • Mısık, M., 1971, Aeolisaccus tintinniformis, n. sp., from the Triassic of the West Carpathian Kts: Geol. Carpathica, Bratislava. 22, 1, 169172

 • Premoli Silva, I., 1964 Citaella iulia, n. gen., n. sp., nel Trias inferiore della Carnia: Riv. ital. Paleont. Strat. Milan, 70, 4, 657-670

 • Schimidt, G.C., 1960, Ar/Mem/365_366-367 sahalarının nihai terk Raporu :Pet. îş. en. MdG. Ankara, (Yayınlanmamış).

 • Zaninetti, K.L., 1968, Les foraminiferes du Trias de la Region do I`Almtal (Haute-Autrıche): Jb. Geol. B. Vien, 14, 1-155.

 • Zaninetti, L., 1976, Les Foraminiferes du Trias: Riv. ital. Paleont. Milano, 82, 1, 1-258.

 • Zanninetti, L., Bronnimann, P.4 1974, Etude micropaleontologique compared des Involutinidae (Foraminiferes) des formations triasiques d`Elika, d`Espahk et de Nayband, Iran: Eclogae geol. Helv. Bale, 67/2.

 • Zaninetti, L., Bronnimann, P., 1975, Triassic Foraminifera from Pakistan: Riv. ital. Paleont. Milano, 81, 3, 257-280.

 • Zaninetti, L., Dağer, Z.M 1978, Biostratigraphie intâgre et paleoe

 • Zaninetti, L.f Bronnimann, P., Bozorgnia, F., Huber, H., 1972, Etüd Lithologique et mieropale`ontologi»ue de la formation d`Elika dans la ccupe d`Aruh, Alborz central, Iran septentrional: Arch. Sc. Geneve. 25, 2, 215.2(49.

 • Menderes Masifinin Simav Dolayındaki Kaya Birimleri ve Metabazik, Metaultramafik Kayaların Konumu
  Necati Akdeniz Neşat Konak
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Güneybatı Anadolu`da, geniş bir alanı kapsayan ve bir dom yapım gösteren Menderes Masifi; gözlü gnays, granitik gnays ve migmatitik bir çekirdek ile bunun çevresini saran metamorfik şist örtüsünden oluşmuştur. Masifin kuzeyinde, Simav dolayında yaptığımız çalışmalar çekirdeği oluşturan kayaların, Hersiniyen öncesi bir yaşta almandin amfibolit fasiyesinde metamorfizma geçirerek migmatitleşmiş pelitik sedimanlar ve şeyller olduğunu göstermiştir. Çekirdek kayaları üzerine bir diskordansla gelen yeşil şist fasiyesindeki örtü şistleri tabanda dişten, stavrolit ve turmalin kırıntıları ile daha yüksek derecede metamorfizma geçirmiş kaya parçaları içerirler. Paleozoyik yaşındaki örtü şiştiler! ile yakın ilişkili bazik ve ultramafik kayalar, onlarla eş metamorfizma ve birlikte kıvrımlanma gösterirler. Yeşilşist fasiyesindeki metamorfizmanın yaşı Hersiniyendir. Şist çakılları bulunduran Alt Mesozoyik detritikleri örtü şistlerini açısal bir uyumsuzlukla üstler. 

 • Menderes Masifi

 • gnays

 • yeşil şist fasiyesi

 • şeyl

 • Simav

 • Abdüsselamoğlu, M.g., 1965, Muğla-Yatağan çevresinde görülen jeoloji formasyonların korelasyonu hakkında rapor: M.T.A Rap., No. 3497, yayınlanmamış.

 • Akartuna, M., 1962, Îzmir-Torbah-Değirmendere-Seferhisar-Urla bölgesinin jeolojik etüdü: Î.Ü.F.F. Monog., 18.

 • Akartuna, M., 1965, Aydm-nazilli hattı kuzeyindeki versanların jeolojik etüdü: M.T.A. Dergisi, 65, 1-10

 • Akat, U., Öztürk, Z., Öztürk, E., ve Çağlayan, A., 1975 Menderes Masifi güneyi - SW Toros kuşağı ilişkisi (ön rapor): M.T.A. Rap. No. 5488, yayınlanmamış,

 • Akdeniz, N., ve Konak, N., 1979, Simav-Emet-Dursunbey-Demirci yörelerinin jeolojisi: M.T.A. Rap., hazırlanmakta.

 • Akkök, R.i, 1977, Ultramafic inclusions in the Menderes Masif near Alaşehir, Manisa: Sixth Colloqium on Geologie of the Aegean Region, Izmir, yayınlanmamış.

 • Ayan, M., 1973, Gördes migmatitleri: M.T.A. Dergisi, 65, 132-155.

 • Başarır, E., 1970, Bafa Gölü doğusunda kalan Menderes Masifi güney kanadının jeoloji ve petrolojisi: E.Ü.P.F. Jeoloji Kürsüsü ilmi rapor servisi, No. 102.

 • Bingöl, E., 1974, 1: 2.500.000 ölçekli, Türkiye metamorfizma haritası ve bazı metamorfik kuşakların jeotektonik evrimi üzerine tartıgmaları: M.T.A. Dergisi, 83, 178-184.

 • Bingöl, E., 1975, Batı Anadolunun jeotektonik evrimi: M.T.A. Dergisi, 86, 14-34

 • Boray, A., Akad, U., Akdeniz, N., Akçören, Z., Çağlayan, A., Güney, E., Korkmazen, B., Öztürk, E.M., ve Sav, H., 1973 Menderes masifinin güney kenarı boyunca bazı önemli sorunlar ve bunların muhtemel çözümleri: 50. Yıl Yerbilimleri Kongresi, M.T.A. yayını, 11-20

 • Brinkmann, R., 1966, Geotektonische Gliederung von West Anatolien: M.T.A. Dergisi, 66, 61.74.

 • Brinkmann, R., 1971, Kuzeybatı Anadoludaki Gene Paleozoik ve Mesozoik: M.T.A. Dergisi, 76, 61-74.

 • Dora, O.Ö., 1969, Karakoca granit masifinde petrolojik ev metalojenik etüdleri: M.T.A. Dergisi`` 73, 10-26.

 • Dora, O.Ö., 1972, Ortoklas mikrolin transformation in migmatiten des Egrigöz Massivs: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 15/2, 131-152

 • Dora, O.Ö., 1975, Menderes Masifinde alkali feldispatların yapısal durumları ve bunların petrojenetik yorumlarla kullanılması: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18/2, 111.126.

 • Durand, G.L., 1962, Dikmen (Muğla) da bulunan pechblend zuhurunun yaşının ölçülmesi: M.T.A. Dergisi, 58, 144-145.

 • Flügel, N., ve Metz. K.4 1954, Bodrum-Muğla yöresinde yapılan jeolojik harita hakkında rapor: M.T.A. Rap., No. 2799, yayınlanmamış.

 • Graciansky, P. de., 1965, Menderes Masifi güney kıyısı boyunca `görülen metamorfizma hakkında açıklamalar; M.T.A. Dergisi, 64, 9-23.

 • îzdar, K.E., 1971, Introduction to geology and metamorphism of Menderes Massif of western Turkey; Campbell, A.S., ed., Geology and history of Turkey, de: Petroleum Expl. Soc. of Lib, Tripoli, 495-500.

 • îzdar, K.E., 1975, Batı Anadolunun jeotektonik gelişimi: Ege Üniv. Müh. Bil. Fak. Yayını, 58, 59 s.

 • Kaaden, G., ve Metz, K., 1954, Datça-Muğla-Dalaman çayı arasında bölgenin jeolojisi: Türkiye jeol. Kur. Bült. 5/1-2, 71-170.

 • Mehnert, K.R., 1968, Migmatites and the origin of granitic rocks: Elsevier Publ., Amsterdam, 214 s.

 • Onay, T.S., 1949, Über die Schmirgelgesteine SW-Anatoliens: Schweiz. Min. Petr. Mitt, 29/2, 357-492.

 • öztomalı, ö., 1973, Uludağ ve Eğrigöz Masiflerinin petrolojisi ve Jeokronolojisi: Î.Ü.F.F., Monog, Tabii İlimler, 23, 115 s.

 • Schuiling, R.D., 1958, Menderes Masifine ait bir gözlü gnays üzerinde zirkon etüdü: M.T.A. Dergisi, 51, 38-42.

 • Schuiling, R.D., 1962, Türkiye`nin güneybatısındaki Menderes migmatitik kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında: MTA Dergisi, 58, 71-85.

 • Tokay, M., ve Erentöz, C, 1959, Türkiye`de muhtemel uranyum ve toryum bölgeleri: M.T.A. Dergisi, 52, 76-93.

 • Winkler, H.G.F., 1967, Petrogenesis of metamorphic rocks: Springer Verlag, Berlin, 237 s.

 • Wippern, J., 1964, Menderes Masifinin Alpidik dağ teşekkülü içindeki durumu: M.T.A. Dergisi, 62, 71-79.

 • Uşak Volkanitlerinin Petrolojisi ve Plaka Tektoniği Açısından Ege Bölgesindeki Yeri
  Tuncay Ercan Ali Dinçel Erdoğdu Günay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Uşak yöresinde geniş alanlarda yüzlekler veren ve Orta Miyosende başlayıp Üst Pliyosene değin etkinliğini sürdüren kalkalkaJen nitelikteki volkanitlerin petrolojik inceleme sonuçları verilerek, Ege bölgesindeki diğer volkanitlerlekarşılaştırılmaları yapılmış ve plaka tektoniği açısından kökensel yorumlarına gidilmiştir. Volkanik ürünleri ilk kezOrta Miyosende, riyolitik ve riyodasitik lav ve tüflerle birikmeye başlamış, daha sonra Üst Miyosende riyodasitik,trakiandezitik ve andezitik lav, tüf ve agromeralarla belirginleşmiştir. Alt-Orta Pliyosende andezitik lav, tüf ve aglomeralar gelişmiş ve son evrede, Üst Pliyosen yaşlı bazaltik-andezlit türde lavlar yer almıştır. Saptanan 4 evreninaralarında durgunluk dönemleri vardır. Kalkalkalen nitelikteki Uşak volkanitleri olasılıkla Alt Eosende Afrika plakasının Ege plakası ile karşılaşması sonucu oluşan bir paleo-yitim zonundan türemişlerdir. Bu paleo-yitim zonunun daha iyi betimlenebilmesi için Ege denizinde, Girit adası güneyinden geçen ve olasılıkla Orta Miyosende oluşmaya başlayarak ilk kalkalkalen volkanizma ürünlerini yaklaşık, 2,7 milyon yıl önce verdiği ve volkanik etkinliğinin zamanımıza değin süregeldiği araştırmacılar tarafından savlanan bugünkü yitim zonu ile ilgili veriler sunulmuştur. Ayrıca Uşak volkanitlerinin diğer volkanitlerle karşılaştırılmalarım yapabilmek ereğiyle tüm Batı Anadolu ve Ege denizivolkanitlerine kısaca değinilmiştir,

 • andezitik lav

 • agromera • Vitişenit Minerali İçeren Keskin-Karamağara Kurşun-Çinko zuhurunun Mineralojisi ve kökeni
  AHMET ÇAĞATAY,RÜKSAN TEŞREKLİ
  PDF Olarak Görüntüle
  Gediz ve dolaylarının Sismotektonik özellikleri
  MELİH TOKAY,VEDAT DOYURAN
  PDF Olarak Görüntüle
  Eski Gediz Kentinde Mikro-Bölgelendirme Çalışmaları
  NECMETTİN ÖZLÜ
  PDF Olarak Görüntüle
  Akseki-Seydişehir Boksitlerinin kökeni hakkında yeni bulgular
  NECMETTİN ÖZLÜ
  PDF Olarak Görüntüle
  Karaisalı kireçtaşının (Miyosen) Sedimantolojisi
  NACİ GÖRÜR,
  PDF Olarak Görüntüle
  Uludağ Şelit Yatağında Kosalit Oluşumu
  IŞIK KUMBASAR,NURSELİ ATEŞOK
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle