Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1995 ŞUBAT Cilt 38 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Anadolu Otoyolu Kazancı-Gümüşova Kesimi Arasında Yer Alan Zeminlerin Konsolidasyon Davranışı
Halil Zarif
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Anadolu otoyolunun Kazancı-Gümüşova bölümünün 1 km`lik kesimi yumuşak alüvyal zemin üzerinde yer almaktadır. Temel zeminini oluşturan zayıf taşıma gücüne sahip alüvyonun konsolidasyon özelliklerinin bilinmesi; sanat yapılarının tip seçimi ve projelendirilmesi, ayrıca otoyol dolgusunun profilde optimizasyonunun yapılması için gerekli görülmüştür. Bu araştırmada ön projelendirme ve uygulama aşamalarında temel zemini üzerinde ayrıntılı arazi ve laboratuvar deneyleri güzergah boyunca jeomekanik parametrelerin değişimi ortaya konulmuştur. Jeomekanik parametlerin değerlendirilmesi sonucu otoyolun bu kesimi dört as alana ayrılmıştır. Her as alan için oturma analizleri yapılmış ve bu analizlerden elde edilen sonuçlar, oturma -plakaları yardımıyla belirlenen toplam oturma miktarları ile karşılaştırılmıştır.

 • Dolgu

 • konsolidasyon

 • oturma

 • otoyol

 • Ketin, 1. ve Gümüş, A., 1962, Sinop-Ayancık arasında III. bölge dahil sahaların jeolojisi, TPAO Rapor No. 213- 288.

 • Means, R.E., and Parcher, J.W., 1963, Physical Properties of soils: Charles E. Merril Publishing Comp., Columbia, Ohio, 467 pp.

 • Stroud, M.H., and Butler, F.G., 1975, The standard penetration test and the engineering properties of glacial materials: Proceeding of a symposium on Behavior of Glacial materials, Midland Soul Mechanics Society.

 • Van der Merve, D.H., 1964, The prediction of heave from plasticity index and percentage clay fraction of soils: S. African Civil Engr., 6, 103-107.

 • Zarif, I.H., 1991, Kazancı-Gümüşova Otoyolu KazancıBeyköy arasının Mühendislik jeolojisi: İstanbul Üniv. Fen Bilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi, 159 s. (Yayımlanmamış).

 • Yeni Bir Orbitoidal Foraminifer Cins ve Türü: Ilgazina Unilateralis N. Gen., N. Sp.
  Kemal Erdoğan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada Ilgaz-Tosya (G Kastamonu) bölgesi Maastrihtiyen inde bulunan orbitoidal foraminiferlerden Ilgazina unilateralisn. gen. n. sp.`nin tanımı verilmiş ve tanımlanan yeni cinsin diğer benzerleri ile olan yapısal farklılıkları ortaya konulmuştur. Yenicins, kavkısının sadece tek tarafında yer alan lateral locaları nedeniyle, yakın benzerlik gösterdiği Orbitoides, Sivasella veHellenocyclina cinslerinden kolayca ayırdedilir. 

 • Orbitoidal foraminifer

 • Yeni cins

 • Yeni tür

 • Maastrihtiyen

 • G Kastamonu-Türkiye

 • Dupeuble, P. A., Neumann, M. and Villain, J. M. 1972, A propos du genre Hellenocyclina Reichcl; Revue Micropaleontologic, 15, 1, 3 - 11.

 • Hakyemez, Y., Barkurt, M. Y., Bilginer, E., Pehlivan, Ş., Can, B., Dağer, Z., Sözeri, B., 1986, Yapraklı - İlgaz - Çankırı - Çandır Dolayının Jeolojisi, MTA Raporu, Derleme No. 7966, (yayınlanmamış) Anka- *

 • Hottinger, L., 1981, Fonctions de la Disposition alter nante des loges chez foraminiferes et la structure d` Omphalocyclus: Cahiers de Micropaleontologie, 4, 45 - 54.

 • Meriç, E., 1983, Foraminiferler, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınlarından. Eğitim Serisi No. 26,- Ankara.

 • Neumann, M., 1972a, A propos des Orbitoidides du Cretase superieur et de leur signification stratigraphique I. Genre Orbitoides d` Orbigny, 1847, Revue de Micropaleontologie, vol. 14, No. 4, 197 - 226, 4 pl.

 • Neumann, M., 1993, The genus Orbitoides II. Revision of the different species, Revue Micropaleontologie, vol. 36, No. 4, pp. 301 - 353.

 • Pehlivan, Ş., Barkut, M. Y., Bilginer, E., Can, B., Da ğer, Z., Örçen, S., 1987, İlgaz Kuzeydoğusu - Boyalı - Kurşunlu Dolayının Jeolojisi, MTA Raporu, Derleme No. 8171, (yayınlanmamış), Ankara.

 • Reichel, M., 1949, Sur un nouveau Orbitoide du Creta ce superieur hellenique: Eclogae Geol. Hel., 42 (2), 480 - 485.

 • Sirel, E., Gündüz, H., 1978, Description of Sivasella n. gen. (Foraminifera) from the Maestrichtian of Sivas (Central Turkey), Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, c. 21, 67-75, Şubat 1978.

 • Doğu Pontidler`de Porfiri Cu-Mo Mineralleşmeleri İçeren Granitoyitlerin Jeokimyasal Özellikleri
  Bülent Yalçinalp
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Doğu Pontidler`de yüzeylenen granitik kayaçlar Üst Kretase-Eosen yaşlı olup, genellikle kuzey kesimlerde kuvarslı diyorit granodiyorit-granit ve tonalit bileşimlidir. Bu granitoyidlere bağlı olarak çok sayıda porfiri bakır ve molibden mineralleşmesi oluşmuştur. Jeokimyasal incelemelerde bu kayaçların I-tipinde ve kalk-alkalen karakterli oldukları ayrıca olgunlaşmakta olan bir adayayı ortamını işaret ettikleri tesbit edilmiştir.

 • Doğu Pontid

 • granitoyid

 • porfiri Cu-Mo

 • jeokimya

 • Aykol, A., ve Tokel, S., 1991, The geochemistry and tectonic setting of the Demirköy pluton of the SrednogorieIstranca granitoid chain, NW Turkey, Min. Magazine, 55, 249-256.

 • Brown, G.C., Thorpe, R.S., and Webb, P.C., 1984, The Geochemical Characteristic of Granitoids in Contrasting Arc and Comments on Magma Source: Jour. Geol. SocLon., 141,413-426.

 • Chappel, B.W. and White, A.J.R., 1974. Two Contrasting Granite Types: Pasific Geol., 8, 173-174.

 • Çoğulu E., 1975, Gümüşhane ve Rize Bölgelerinde Petrografik ve Jeokronolojik Araştırmalar: l.T.Ü Kütüphanesi, 1034, 112 s. istanbul.

 • Gedikoğlu, A., 1978, Harşit Granit Karmaşığı ve Çevre Ka yaçları: Doçentlik Tezi, K.T.Ü. Yer Bil. Fak. Trabzon. 185 s. (Yayımlanmamış).

 • JICA, 1986, The Republic of Turkey report on the cooperative mineral exploration of Gümüşhane area, consolidated report, Japan Inter. Coop. Agency. 147 s. (Yayımlanmamış).

 • Kuno, H., 1969, Differantiation of Basalt Magma, Interscience Basalts. 2. 623-688.

 • Mitchell, A.H., Bell, J.D., 1973, Island-Arc Evolution and Related Mineral Deposits: Jour. Geol. 81, 381-405.

 • Moore, M. J., Me Kee, E.H. ve Akıncı, Ö., 1980, Chemistry and Chronology of Plutonic Rocks, in the Pontid Mountains, Northern Turkey: European Cooper Deposits, 209-216, Belgrade.

 • Peacock, M.A., 1931, Classification of the Igneous Rock Series: Jour. Geol. 39, 54-79.

 • Pearce,J.A., Harris, N.B.W., and Tindle, A.G., 1984 Trace Elements Discrimination Diagram for the Tectonic Interpretation of Granitic Rock: Journal of Petrology, 25/4, 956-983.

 • Sawkins, F.J., 1972, Sulfide Ore Deposits in Relation to Plate Tectonics, Jour. Geol., 80, 377-397.

 • Sillitoe,R.H., 1972, A Plate Tectonic Model for the Origin of Porphyry Copper Deposits: Econ. Geol. 67, 184-197

 • Taner, M.F., 1977, Etude Geologique et Petrographique de la Region de Güneşce-lkizdere Situe au sud de Rize (Pontid Oriantales, Turquie): Doktora Tezi, Geneve Üniv. 180 s. (Yayımlanmamış).

 • Tokel, S., 1981, Plaka Tektoniğinde Magmatik Yerleşimler ve Jeokimya, Türkiye`den örnekler: Yeryuvarı ve İnsan, 6/3-4, 55-65.

 • Van, A., 1990, Pontid Kuşağında Artvin Bölgesinin Jeokim yası, Petrojenezi ve Masif Sülfit Mineralizasyonları: Doktora Tezi, K.T.Ü. Jeol.Böl. Trabzon. 220 s. (Yayımlanmamış).

 • Yalçınalp, B., 1992. Güzelyayla (Maçka-Trabzon) Porfiri CuMo Cevherleşmesinin Jeolojik Yerleşimi ve Jeokimyası: Doktora Tezi, K.T.O. Jeol. Böl. Trabzon. 175 s. (Yayımlanmamış).

 • Daday-Devrekani Masifi Metamorfizması ve Jeolojik Evrimi, Kastamonu Bölgesi, Batı Pontidler, Türkiye
  Durmuş Boztuğ Osman Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Batı Pontidler`deki Kastamonu bölgesinde yer alan Daday-Devrekani masifi, Prekambriyen`den Alt Kretase`ye kadar değişen yaşlara sahip çeşitli metamorfik kayaç birimlerinden oluşmaktadır. Bu metamorfik kay açlar, değişik kaynak kay açların farklı metamorfizma koşullarında ve farklı jeodinamik ortamlarda metamorfizm aya uğramaları sonucu oluşmuşlardır. Prekambriyen yaşlı Daday-Devrekani metasedimanter grubu, yüksek dereceli metamorfizmaya uğramış metasedimanter kayaçlardan meydana gelmekte ve tipik olarak kıtasal kabuk malzemesini karakterize etmektedir. Bu yüksek dereceli metasedimentler, Alt-Orta Jura döneminde retrograd metamorfizm adan da etkilenmişlerdir. Alt-Orta Paleozoyik yaşlı Samatlar grubu, Üst Jura öncesinde, olasılıkla Alt-Orta Jura döneminde, çok düşük dereceli metamorfizmaya uğramış epikonlinental örtü karakterli metasedimanter kayaçlardan oluşmaktadır. Hem epiofiyolitik, hem de epikontinental örtü karakteri gösteren Alt Jura yaşlı Börümce formasyonu, K-Ar radyometrik yaş tayini verilerine göre Alt-Orta Jura döneminde, tıpkı Samatlar grubununki gibi çok düşük dereceli metamorfizmadan etkilenmiştir. Alt Jura öncesi yaşlı Çangal metaofiyoliti iyi korunmuş bir okyanusal kabuk kalıntısını temsil etmektedir ve ilksel olarak yeşilşistten-epidot amfibolit fasiyesine kadar değişen metamorfizma koşullarında okyanus tabanı metamorfizm asına uğramıştır. Çangal metaofiyoliti de, tıpkı Daday-Devrekani metasedimanter grubu gibi, Alt-Orta Jura dönemindeki metamorfizmadan etkilenmiştir. Orta Jura yaşlı yay plütonizması karakterindeki Kastamonu granitoyid kuşağındaki Ahiçay-Elmalıçay plütonu dokanağında gelişen ve kalınlığı yer yer 400 m`ye kadar ulaşabilen kontakt zonu kayaçları Göynükdağı metamorfiti olarak tanımlanmıştır. Göynükdağı kontakt zonu kayaçları, iç kesimlerde hornblend-hornfels, dış kesimlerde ise albit-epidot hornfels fasiyesini karakterize eden benekli kayaçlardan meydana gelir. Kıtasal topluluk kayaçlarından türeyen protomilonit, milonit, milonit-şist ve milonit gnayslar ile okyanusal topluluk kayaçlarından türeyen glokofanşistler Alt Kretase`yi gösteren K-Ar radyometrik yaş verileri sunarlar. Daday-Devrekani metasedimanter grubu ile epikontinental örtüsünü oluşturan Samatlar grubu, Daday-Devrekani masifinin enyaşlı birimleri olup Avrazya levhasının en güney kenarını oluştururlar. Çangal metaofiyoliti ise, Paleo-Tetis okyanus kabuğunun parçasıdır. Börümce formasyonu, hem epikontinental hem de epiofiyolitik örtü karakteri gösterir. Göynükdağı kontakt metamorfiti ise yay plütonizmasma bağlı olarak gelişen kontakt zonu kayaçlarım temsil etmektedir. Daday-Devrekani masifindeki hemen hemen tüm birimleri etkileyen Alt-Orta Jura yaşlı metamorfizma ile Orta Jura yaşlı yay magmatizması niteliğindeki Kastamonu granitoyid kuşağının, Paleo-Tetis okyanus kabuğunun, Avrazya levhası altına ve kuzeye doğru yitimiyle ilişikli olarak meydana geldikleri düşünülmektedir. Alt Kretase yaşlı kataklastitler ve glokofanitik kayaçların ise, yitimden hemen sonra, Avrazya (Pontik temel)ve Anadolu levhası arasındaki çarpışmanın ürünü oldukları düşünülmektedir. 

 • Daday-Devrekani masif

 • Kastamonu

 • Batı Pontidler

 • metamorfizma

 • levha tektoniği

 • Adamia, S., Bergougnan, H., Fourquin, C, Haghipour, A.,Lordkipanidze, M., Özgül, N., Ricou, L.E. and Zakariadze, G., 1980, The alpine Middle-East between the Aegean and the Oman traverses. 26e Congr. geol. internat., Paris, Coll. C5 Geologie des chaines alpines issues de la Tethys. Mem. B.R.G.M. No 115, 122-136.

 • Ataman, G., Yılmaz, O. ve Ertürk, O., 1977, Diyajenezankimetamorfizma geçişinin illit kristallik derecesi ile araştırılması (Batı Pontidlerde bir deneme). Yerbilimleri, 3,145-160.

 • Bergougnan, H. and Forquin, C, 1982, Remnants of a preLate Jurassic ocean in northern Turkey: Fragments of Permian-Triassic paleo-Tethys?: Discussion. Geol. Soc. Amer. Bull, 93, 929-932.

 • Bingöl, E., 1989, Türkiye Jeoloji Haritası, Ölçek: 1/2.000.000. MTA, Ankara.

 • Bohnomme, M.G. and Yılmaz, O., 1984, First K-Ar data from the Daday-Devrekani and İlgaz massifs and the Kastamonu granitoid belt, northern Turkey. Terra Cognita, 4, 2, 199-200.

 • Boztuğ,D., 1987a, Göyükdağı kontakt metamorfitindeki benekli kayaçlann dağılımı ve mineralojik-petrografik özellikleri, Kastamonu bölgesi, Kuzey Türkiye. Melih Tokay Jeoloji Sempozyumu, 11-13 Kasım 1987, O.D.T.Ü., Ankara, Program ve Özler, 106-108.

 • Boztuğ,D., `1987b, Petrology of spotted rocks from the Göynükdağı contact aureole, Kastamonu province, northern Turkey. EUG-IV, 13-16 April 1987, Strasbourg-France, Program suppl., 13.

 • Boztug,D., 1988a, Daday-Devrekani masifi güneybatı kesiminin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Doktora tezi, Hacettepe Univ., 232 s, (yayınlanmamış), Ankara.

 • Boztuğ,D., 1988b, Daday-Devrekani masifi güneybatı kesiminin litostratigrafi birimleri ve tektoniği. Hacettepe Üniversitesinde Yerbilimlerinin 20. Yık Semp., 25-27 Ekim 1988, Ankara, s.20.

 • Boztuğ,D., 1989a, Alt-Orta Paleozoyik yaşlı Samatlar grubu (Karadere- Araç/Kastamonu)ve Mesozoyik örtüsünün kil mineralojisi ve vitrinit yansıması yöntemleriyle incelenmesi, IV. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler. Kitabı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 147-173.

 • Boztuğ,D., 1989b, Clay mineralogy and vitrinite reflactance of the Paleozoic and Mesozoic shales forming the epicontinental cover of Eurasian plate in Kastamonu region, western Pontides, Turkey . Terra Abstracts 1, 311.

 • Boztug,D., 1992, Lithostratigraphic units and tectonics of the southwestern part of Daday-Devrekani massive, Western Pontides, Turkey. Bull, of the Mineral Research and Exploration, Ankara, 114, 1-22.

 • Boztuğ,D. ve Yılmaz, O., 1983, Büyükçay-Elmahçay granitoyidi (Kastamonu) ve çevre kayaçlarının mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Yerbilimleri, 10,71-88.

 • Boztuğ,D., Debon, R, Le Fort, P. and Yılmaz, O., 1984, Geochemical characteristics of some plutons from the Kastamonu granitoid belt, northern Anatolia, Turkey. Schweiz. mineral. Petrogr. Mitt., 64, 389-403.

 • Boztuğ,D. ve Yılmaz, O., 1985, Göynükdağı (Kastamonu) yöresinde benzer görünümlü Jura ve Kretase yaşlı birimlerin kil mineralojisi ve illit kristallik derecesi yöntemiyle incelenmesi. II. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Hacettepe Univ., Ankara, 27-38.

 • BoztuğJD. and Yılmaz, O., 1989, First K-Ar results of the Göynükdağ contact aureole, Kastamonu region, Westem Pontides, Turkey: A mixed age due to inherited muscovite, Turkey. Terra Abstracts, 1, 354.

 • Boztug,D. and Yılmaz, O., 1991a, Metamorphism and geological, evolution of the southwestern part of DadayDevrekani massif, Western Pontides, Kastamonu province, Turkey. Terra Abstracts, 3, 323.

 • Boztuğ,D. and Yılmaz, O., 1991b, K-Ar geochronology of the fine fractions from the Göynükdağı contact aureole: A mixed age due to inherited muscovite, Kastamonu, N Turkey. Mahmut Sayın Clay Minerals Symposium, Proceedings, 2-4 May 1991, University of Çukurova, Adana, 74-86.

 • Coleman, R.G., 1977, Ophiolites, ancient oceanic lithosphere. Springer-Verlag, 229 p.

 • Dercourt, J., Zonenshain, L.F., Ricou, L.E., Kazmin, V.G., Le Pichon, X., Knipper, A.L., Grandjacquet, C, Shortshikov, I.M., Geyssant, J., Lepvrier, C, Pechersky, D.H., Boulin, J., Sibuet, J.-C, Savostin, L.A., Sorokhtin, O., Westphal, M., Bazhenov, M.L., Lauer, J.P. and BijuDuval, B., 1986, Geological evolution of the Tethys belt from the Atlantic to the Pamirs since the Lias. Tectonophysics, 123, 241-315.

 • Frey, M., Teichmüller, M., Teiclftnüller, R., Mullis, J., Künzi, B., Breitschmid, A., Gruner, U. and Schwizer, B., 1980, Very low grade metamorphism in external parts of the central Alps: Illite crystalliniry, coal rank, and fluid inclusion data. Eclog. geol.Helvet., 73, 173-203.

 • Ketin, 1., 1966, Anadolu`nun tektonik birlikleri. MTA Dergisi, 66, 20-34.

 • Kisch, H.J., 1974, Anthracite and meta-anthracite coal ranks associated with anchimetamorphism and very low stage metamorphism. Kon. Nederl. Akad. Wet. Proc. Ser. B, 77/2, 81-118, Amsterdam.

 • Kisch, H.J., 1980, Incipient metamorphism of Cambrio - Silurian clastic rocks from the Jamtland supergroup, Central Scandinavian Caledonides, Western Sweden: Illite crystallinity and vitrinite reflectanece. In Deformation and Metamorphism in the Caledonide Orogen, M.R.W. Johnson and W.E.C. Philips, (eds.), J.Geol Soc. London, 137,271-288.

 • Kubler,B., 1967, La cristallinite de l`iliite et les zones tout a fait superieures du metamorphisme. Etages tectoniques, A la Baconniere, Neuchatel, 10-121.

 • Kubler,B., Heroux, Y., Pittion, J.L., Charollais, J. and Weidmann, M., 1979, Sur le pouvoir reflecteur de la vitrinite dans quelques roches du Jura, de la molasse et des nappes prealpines, helvetiques et penninique (Suisse occidentale et Haut Savoie). Eclog. geol. Helvet., 72, 347-373.

 • Miyashiro, A., 1973, Metamorphism and metamorphic belts. George Allen and Unwin Ltd., London, 492 p.

 • Miyashiro, A., 1975 Classification, characteristics and origin of ophiolites Jour. Geol., 83, 248-281.

 • Ricou, L.E., Dercourt, J., Geyssant, J., Grandjacquet, C, Lepvrier, C. and Biju-Duval, B., 1986, Geological constrains on the Alpine evolution of the Mediterranean Tethys. Tectonophysics, 123, 83-122.

 • Robertson, A.H.F., Dixon, J.E., Aktaş, A., Clift, P.D., Deg nan, P., Jones, G., Morris, A., Pickett, E., Sharp, I. and Ustaömer, T., 1991, Tectonic reconstructions of the Eastern Mediterranean region: Controversies, alternatives and possible solutions. Terra Abstracs, 3, 322.

 • Stach, E., Mackowsky, `M.-T.H., Teichmüller, M., Taylor, G.H., Chandra, D. and Teichmüller, R., 1982, Stach`s textbook of coal petrology. Gebrüder Borntaeger, Berlin, 535 p

 • Şengör,A.M.C, 1979, Mid-Mesozoic cloruse of PermoTriassic Tethys and its implications. Nature, 279,590-593.

 • Şengör,A.M.C, Yılmaz, Y. and Ketin, Î., 1980, Remnants of a pre-Late Jurassic ocean in northern Turkey: Fragments of Permian-lriassic paleo-Tethys?. Geol. Soc. Amer. Bull., 91, 599-609.

 • Şengör,A.M.C. and Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey: A plate Tectonic approach. Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Şengün, M., Keskin, H., Akçören, F., Altun, I., Sevin, M., Akat, U., Armağan, F. ve Acar, Ş., 1990, Kastamonu yöresinin jeolojisi ve Paleotetisin evrimine ilişkin sınırlamalar. Türkiye Jeoloji Bült., 33, 1-16.

 • Tutkun,S.Z. and Boztuğ, D., 1991, Comparison of two Paleozoic domains in Turkey: Sambeyli (Adana) in Taurides and Araç (Kastamonu) in Pontides. Bull. Geol. Soc. Greece, 25/1, 131-146.

 • Ustaömer, T., Robertson, A.H.F. and Yılmaz, Y., 1991, Paleo tethyan tectonic evolution of the central Pontides, northern Turkey. Terra Abstracts, 3, 256.

 • Ustaömer, T. and Robertson, A.H.F., 1993, A Late PaleozoicEarly Mesozoic marginal basin along the active southern continental margin of Eurasia: Evidence from the Central Pontides (Turkey) and adjacent regions. Geological Journal, 28, 219-238.

 • Weaver, C.E. and Associates, 1984, Shale - slate metamorphism in southern Appalachians. Elsevier, Amsterdam, 239 p.

 • Winkler,H.G.F.,1979, Petrogenesis of metamorphic rocks. 5th ed., Springer-Verlag, Berlin, 348 p.

 • Yılmaz, O., 1979, Daday-Devrekani masifi kuzeydoğu kesimi metamorfitleri. Doç. Tezi, Hacettepe Univ., 243 s, (yayınlanmamış), Ankara.

 • Yılmaz, O., 1980, Daday-Devrekani masifi kuzeydoğu kesimi litostratigrafi birimleri ve tektoniği. Yerbilimleri, 5-6,101-135.

 • Yılmaz, O., 1981, Daday-Devrekani masifi Ebrek metamorfi tinin petrografisi ve tümkayaç kimyası. Yerbilimleri, 8, 71-82.

 • Yılmaz, O., 1983, Çangal metaofiyolitinin mineralojikpetrografik incelenmesi ve metamorfizma koşulları. Yerbilimleri, 10, 45-58.

 • Yılmaz, O. ve Boztuğ, 1985, Göynükdağı metamorfiti. TÜBl TAK Projesi Raporu, TBAG-569, 121 s, 1 Ek, (yayınlanmamış), Ankara.

 • Yılmaz, O. and Boztuğ, D., 1986, Kastamonu granitoid belt of northern Turkey: First arc plutonism product related to the subduction of the paleo-Tethys. Geology, 14, 179-183.

 • Yılmaz, O. and Boztuğ, D., 1987a, Petrography, petroche misty and solidification sequences of the Ağlı pluton from the Kastamonu granitoid belt, northern Turkey. Yerbilimleri. 14,91-107.

 • Yılmaz, O. ve Boztuğ, D., 1987b, Göynükdağı (Kastamonu) yöresinin jeolojik ve mineralojik-petrografik incelenmesi. Doğa TU Müh. ve Çevre Dergisi, 11, 1, 91-114.

 • Yılmaz, O. and Bonhomme, M.G., 1991, K-Ar isotopic age evidence for a Lower to Middle Jurassic low-pressure and a Lower Cretaceous high-pressure metamorphic events in north-central Turkey. Terra Abstracts, 3, 501.

 • Yazıcık (Niksar-Tokat/Türkiye) Bentonitleri: İlk Veriler
  Aydoğan Akbulut
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye zengin bentonit yataklarına sahiptir. Bununla birlikte gelecekte özellikle sondaj bentonitinde Kalecik (Ankara) ve Reşadiye (Tokat) yataklarının dışında yeni yataklara gereksinim duyulacaktır. Bu nedenle Kelkit Vadisi`ndeki bentonit yataklarının ayrıntılı incelenmesi ve gerekirse zenginleştirilerek ekonomiye kazandırılması lazımdır. Yazıcık bentonitleri Üst Kretase`deki volkanik çökel birimleri içinde yer alır. Andezitik tüf ve piroklastların denizel ortamda ayrışmasıyla oluşmuştur. Kısmen incelenmiş Yazıcık bentonitlerinin bir bölümü döküm bentoniti oarak kullanılabileceği umudunu taşımaktadır.

 • Yazıcık

 • bentonit

 • emme kapasitesi

 • sıcı sınırı

 • katyon değişim kapasitesi

 • Akbulut, A., 1991, Niksar-Reşadiye (Tokat)-Koyulhisar (Sivas) yöresi bentonit ön arama raporu: MTA Der. No. 9264, Ankara(yayımlanmamış).

 • Akbulut, A., 1992, Yazıcık (Niksar-Tokat) bentonit yatağının maden jeolojisi raporu: MTA Der. No.9627, Ankara (yayımlanmamış).

 • Aktimur, H.T., Tekirli, M.E., Ateş, S., Teoman, M.Ş., Yurdakul, M.E., Ürgün, B.M., Keçer, M., Turşucu, A., Genç, S., 1989, Niksar, Erbaa ve Destek dolayının jeolojisi: MTA Der. No.8894, Ankara (yayımlanmamış).

 • Birkan,Ö. ve Kartal, G., 1974, Reşadiye (Tokat) bentonit sa halarına ait jeolojik etüdler: MTA Der. No. 5152, Ankara (yayımlanmamış).

 • Evinç, H., 1982, Türkiye Bentonit Envanteri: MTA Eğt. Serisi no. 184, 70 s. Ankara.

 • Grim, R.E ve Güven, N., 1978, Bentonites, Geology, Minera logy, Properties and Uses: 256 s. Elsevier.

 • Kalyoncuoğlu, A., Yaşar, M. ve Karabulut, A., 1975, Reşadi ye (Tokat) bentonit sahalarına ait ayrıntılı çalışma raporu: MTA Der. No.836, Ankara, (yayımlanmamış).

 • Le Berre, P. ve Rozes, B., 1981, Vers I`existence de gisements de bentonite en France? Prospection des argiles du Sparnacien dans I`Ouest du Bassın de Paris: Chr. Rech. Min. 460, 53-69.

 • O`Driscoll, M., 1988, Bentonite, overcapacity in need of mar kets:Ind. Min., July. 43-48.

 • Özoğul, 1., 1992, Bentonit, DPT VI. Beş Yıllık Kalkınma Pla nı ÖIK Raporu: 1-22, Ankara.

 • Seymen, L, 1975, Kelkit Vadisi Kesiminde Kuzey Anadolu Fay zonu`nun Tektonik Özelliği: Doktora tezi, İTÜ Maden Fak. 192 s. istanbul.

 • Terlemez, I., ve Yılmaz, A., 1980, Ünye-Ordu KoyulhisarReşadiye arasında kalan yörenin stratigrafisi: TJK Bült., 23, 179-191.

 • TSE, 1971, Sondaj çamuru katkı maddes, bentonit: TS 977, Ankara.

 • TSE, 1987, Döküm bentoniti: TS 5360, Ankara.

 • Beypazarı Havzası (Ankara Batısı) Üst Miyosen-PIiyosen Jipsli Serilerinin Sedimantolojisi
  Levent Karadenizli
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Üst Miyosen-PIiyosen yaşlı Kirmir formasyonunun temel litolojisini jips ve kiltaşları oluşturur. Bu birim tabanda Üst Miyosen yaşlı Bozbelen formasyonu (kumtaşı, konglomera ve çamurtaşı) ve Sarıyar kireçtaşları ile uyumludur. Üzerinde ise Pleyistosen yaşlı alüvyon ve yamaç döküntüleri gelir. Kirmir formasyonunun jipsleri inceleme alanında alttan üste doğru üç farklı fasiyes sergiler; 1)Yeşil killerle ardak kalın tabakalı-bireysel jipsler, 2) Organik maddece zengin kiltaşları içerisindeki serbest büyümeli jipsler ve bassanitler, 3) İnce kil ara seviyeli masif jipslerdir. Bu üç farklı jips oluşumu (fasiyes) Neojen göl alanının üç farklı konumunu yansıtır; 1) Açık göl ortamı (kısa periyodlu evaporitizasyon evreli), 2) Göl kıyısı bataklıkları (evaporitik zemin suyu etkili), 3) Kapalı göl-gölsel sablıka ortamı (evaporitik göl suyu). Bölgedeki farklı jips oluşumları; uzun yada kısa süreli iklimsel değişimlere bağlı olarak gelişebileceği gibi, tektonik hareketler sonucu göl alanının daralıp ve/veya kapanması neticesinde oluşan ortam ve şartlarda da gelişmiş olabilir. 

 • Beypazarı Havzası

 • Jipsler

 • Jips Gülü

 • diapiritik yapılar

 • Çadır yapıları

 • Kapalı Göl

 • Altınlı, A., 1973, Bilecik Jurasiği. 50. Yıl Yerbilimleri Kong. Teb., 103-111, Ankara.

 • Arakel, A.V., 1980, Genesis and diagenesis of Holocene evaporitic sediments in Hah and Leeman Lagons, Western Australia. J. Sed. Petrology, 50, 1305-1326.

 • Buzzalini, A.D., 1969 (Eds.), Evaporites and Petroleum. Bull.Am. Assoc. Petrol. Geol, 53, 4, 775-1011.

 • Caldwell, R.H., 1976, Holocene gypsum deposits of the Bullara Sunkland, Carnarvon Basin, Western Australia. Thesis.Univ.Western Australia, 123 p. (yayınlanmamış).

 • Cody, R.D., 1976, Growth and early diagenetic changes in artifical gypsum crystals grown within bentonite muds and gels. Geol. Soc. Am. Bull., 87, 1163-1168.

 • Cody, R.D. ve Cody, A.M., 1988, Gypsum nucleation and crystal morphology in analog saline terrestrial environment. J.Sed. Petorology, 58, 247-255.

 • Göktunalı, K., 1963, Beypazarı linyitlerinin jeolojik etüdleri hakkında rapor. M.T.A. Raporu, Ankara.

 • Hardie, L.A. ve Eugster, H.P., 1971, The depositional environment of marine evaporites: A case for shallow, clastic accumation. Sedimentology, 16, 187-220.

 • Hardie, L.A., Smooth, J.P, Eugster, H.P., 1978, Saline lakes and their deposits. A Sedimentological Approach. Spec. Pub. Int. Ass. Sediment. 2,7-41.

 • Hardie, L.A.Xowenstein, T.K., Spencer, R.W., 1985, The problem of distinguishing between primary and secondary features in evaporites. In: Proc. Sixth int. Symp. on Salt (Eds., B.C. Schreiber ve H.L. Homers), Salt Institute, 1, 11-39, Toronto.

 • inci, U., Helvacı, C, Yağmurlu, F., 1988, Stratigraphy of Beypazarı Neogene basin, Central Anatolia, Turkey. Newsl.Stratigr., 18 (2), 165-182.

 • İnci, U., 1991, Miocene alluvial fan-alkaline playa lignite - trona bearing deposits from an inverted basin in Anatolia: Sedimentology and tectonic controls on deposition. Sedimantary Geology, 71, 73-97.

 • Kavuşan G., 1991, Beypazarı-Çayırhan linyitlerindeki C,H, O,N, S dağılımları ve infrared spektrofotometrik araştırılması, tektonik ile değişimleri, A.Ü. Araştırma Fonu Proje Raporu, 61 s. Ankara.

 • Kinsman, D.J.J., 1969, Models of formation, sedimentary associations and diagenetic features of shallow water and supratidal evaporites. Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol., 53, 830-840.

 • Magee, J.W., 1991, Late Quaternary Lacustrine, groundwater, aeolian pedogenic gypsum in the Prungle lakes, Southeastern Australia. Paleogeography,PaleoclimatologyPaleoecology, 84, 3-42.

 • Ogniben L., 1955, Inverse graded bedding in primary gypsum of chemical deposition. J.Sed. Petrology, 25, 273-281.

 • Schreiber, B.C., Friedman, G.M., Decima, A., Schreiber, E., 1976, Depositional environments of Upper Miocene (Messinian) evaporite deposits of the Sicillian Basin. Sedimentology, 23, 729-760.

 • Shearman, D.J., 1966, Origin of marine evaporites by diagenesis. Inst, Min. Metali, Trans., 75, 208-215.

 • Siyako,F., 1983, Beypazarı (Ankara) kömürlü Neojen havzasının ve çevresinin jeoloji raporu. M.T.A. Raporu, No:7431, Ankara.

 • Stchepınsky, v., 1942, Beypazarı-Nallıhan-Bolu-Gerede böl gesi jeolojisi hakkında rapor. M.T.A. Raporu, No: 1363

 • Varol, B. ve Kazancı, N., 1981, Nallıhan-Seben (Bolu) bölgesinde Üst Jura-Alt Kretase karbonat istifinin lito ve biyofasiyes özellikleri. TJ.K. Bülteni, 24,2,31-38, Ankara.

 • Warren J.K., 1982, The hydrological setting, occurence and signifiance of gypsum in Late Quaternary salt lakes in South Australia. Sedimentology, 29, 609-639.

 • Warren, J.K. ve Kendal, G.C.S.C., 1985, Comparison of marine sabkhas (subareial) and saline (subaqueous) evaporites: Modern and ancient. Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol., 69, 1013-1023.

 • Yağmurlu, F., Helvacı, C, inci, U., Önal, M., 1987, Tectonic features to structural of the Beypazarı and Nallıhan Central Anatolia, Middle East Technical Univ., 20,4.

 • Vaysal Köyü (Lalapaşa-Edirne) Fluoritlerinde Sıvı Kapanım Çalışmaları ve Nadir Toprak Elementleri Jeokimyası
  Ayşe Zeynep Ayan İsmet Özgenç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İncelenen fluoritler Istranca masifi içindeki Santoniyen-Kampaniyen yaşlı hipabisal granodiyorit {X)rfir sokulumlarıyla ilişkili olan ve Vaysal köyünün 2 km. güneydoğusunda bulunan bir fluoritli kurşun damarından seçilmiştir. Fluorit + kuvars + galen + pirit+ kalsit parajenezleriyle belirgin bu damar (ipi cevherleşmede fluoril bir gang minerali olmaktan çok galenle birlikte ekonomik bir cevher minerali kon um undadır. Bu damar .şekilli yataklanmanın yan kayaçları Prekambriyen yaşlı polimetamorfik kristalen temelkay açlarıdır. Fluoritlerde yaklaşık 100 adet iki fazlı (1+g) birincil sıvı kapanım üzerinde mikrotermometrik ölçümler yapılmıştır. Fluoritleriçin elde edilen ortalama homojenleşme sıcaklığı 275°C dir. Fluoritlerde tuzluluk % 5-10 NaCl eşdeğeri arasında değişmekte olup ortalama değer % 1.5 olarak belirlenmiştir. Damardaki gang mineralleri olan kuvars ve kalsitlerde yapılan sıvı kapanım ölçümlerinde, kuvars için ortalama 235° C homojenleşme sıcaklığı elde edilmiştir. Kalsitlerde ise sıvı kapanım bulunamamıştır. Fluorit lerin nadir toprak element derişimleri çok düşük düzeyde olup 0,03-0,9 ppm arasında değişmekledir. Ce/Yb oranlan lluoritierin hafif nadir toprak elementlerince (HNTE) zenginleşme gösterdiklerini belirtir Tb/La oranlan damar içindeki fluorit. bandında bulunan üç farklı renkteki (koyu mor, açık mor ve beyaz) fluoritlerin aynı zamanda kristallendiklerini gösterir. Kondiritlere göre normalleştirilmiş lantanid diyagramlarında, fluoritlerde ortaya çıkan pozitif Ce anomalisi hidrotermal sıvıların kaynakta düşük oksijen fugasitesine sahip olduklarını, negatif Eu anomalisi de bu koşulların cevherleşme ortamında da devam ettiğini göstermektedir. Tb/La ve Tb/Ca diyagramlarında fluorillerin hidrotermal kökenli oldukları görülmüştür. 

 • Fluorit

 • sıvı kapanım

 • nadir toprak elementleri (NTE)

 • hidrotermal köken

 • Brookins, D.G., 1989, Aqueous geochemistry of rare earth elements. In: B.R Lipin and G.A McKay (eds), Geochemistry and mineralogy of rare earth elements., Mineral. Soc. of America., Review is Mineralogy., 21, 201- 225.

 • Denkel,U., 1955, Lalapaşa-Vaysal köyü kurşun madeni: MTA derleme no. 2418 Ankara.

 • Lindgren, W., 1933, Mineral deposits: Me Graw Hill Inc., New York., 930 p.

 • Roedder, E., 1983 Origin of fluid inclusions and changes that occur after trapping: Mineralog. Assoc. Canada., Short course handbook., 2nd ed., v.6., 101-137.

 • Möller, P ve Morteani, G., 1983, On the geochemical fractina tion of rare earth elements during the formation of Ca minerals and its application to problems of the genesis of ore deposits in Augustiths. In: S.S (ed)., The significance of trace elements in solving petrogenetic problems and contraversies., Theophrastus Pub., 747- 791., Athens.

 • Palme, H., Suess, H.E. ve Zeh, H.D., 1981, Abundances of the elements in the solar system. In: Landolt-Bornstein Group VI:Astronomy, Astrophysic, Extension and Supplement 1, Subvolume a (ed. in chief, K.H. Hellwege), pp.257-272, Springer-Verlag., Berlin.

 • Tokel, S ve Aykol, A., 1987, Kırklareli-Demirköy granitoyidi nin jeokimyası; Kuzey Tetis ada yayı sisteminde Srednogorie-Istranca bölümünün evrimi: 41. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri., s. 17, Ankara.

 • Üşümezsoy Ş., 1988 a, Trakya bloğunun metamorfik ve mağ matik evrimi ve tektonik konumu: 42. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri., s. 4., Ankara.

 • Üşümezsoy, Ş., 1988 b, Istranca ve Balkanid kuşağı porfiri tip cevherleşmelerinin kökeni ve tektonik konumları üzerine: 42. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri., s. 19., Ankara.

 • Üşümezsoy, Ş., 1990 Istranca orojeni; Karadeniz çevresi Kimmerid orojen kuşakları ve masif sülfid yatakları: Türkiye Jeoloji Bült., c.33, s.L, 17-27., Ankara.

 • Doğu Pontidler`de (KD Türkiye) Üst Jura - Alt Kretase Yaşlı Berdiga Kireçtaşında Gözlenen Diyajenetik Kuvars Dokuları ve Oluşum Koşulları
  Mehmet Ziya Kirmaci
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Doğu Pondit`lerde yaygın olarak yüzeyleyen Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Berdiga kireçtaşının değişik litofasiyeslerinde ve karbonatlı fosillerinde farklı dokusal özelliklere sahip, çimento ve ornatma şeklinde, diyajenetik kuvarslara rastlanılmıştır. Sünger spikülleri, radyolaryalar ve kiltaşları ile K-feldspat içeren volkanik ve granitik kayaçlar diyajenetik kuvarsların oluşumu için gerekli silis kaynağını oluşturur. Karbonatların çözülmesi ve/veya silisin karbonatları ornatması olayında çeşitli modeller önerilmiştir. Bunlardan "silisleşmenin kristalleşme kuvveti tarafından kontrol edilen bir ornatma mekanizması ile meydana geldiği" modeli Berdiga kireçtaşında gözlenen ornatma olaylarını en iyi açıklayan modeldir. Diğer bazı modeller (özellikle organik maddenin bakteriyel çürümesi) olası olarak karbonatların silisleşmesinde yersel ve ancak başlangıç için çekirdek bir rol oynamış olabilir. Berdiga kireçtaşmda saptanan diyajenetik kuvars tiplerinin farklı diyajenetik ortamlarla ya da bu ortamlarla ya da bu ortamlara ait diyajenetik ürünlerle olan ilişkilerine bakıldığında bu kuvarsların eş yaşlı olmadıkları, gömülme zaman fonksiyonuna bağlı olarak (hacimsel azalma ile birlikte), sığ gömülme ortamlarından derin gömülme ortamlarına doğru kalseduan-kuvartzin-mikrokristalenkuvars-megakuvars şeklinde bu oluşum dizilimine sahip oldukları görülür. 

 • Berdiga kireçtaşı

 • diyajenetik kuvars

 • kalseduan

 • kuvartzin

 • mikrokristalin kuvars

 • megakuvars

 • silisleşme

 • Ağar Ü., 1977, Demirözü (Bayburt) ve Köse (Kelkit) bölgesinin jeolojisi: Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon, 58 s.

 • Akdeniz, N., 1988, Demirözü Permo - Karboniferi ve bölgesel yapı içindeki yeri: TJK Bülteni, 31, 1, 71-81.

 • Bergougnan, H., 1987, Ğtudes geologiques dans l`EstAnatolien: Theses de doctorat d`etat, Üniversite Pierre et Marie Curie, Paris, 86-33, 606 p.

 • Burşuk, A., 1975, Bayburt yöresinin mikropaleontolojik ve stratigrafik irdelenmesi: Doktora Tezi, I.Ü., 196 s.

 • Berner,R.A., 1981, Early diagenesis: A theoritical approach: Princeton, N.J., Princeton Univ. press., 241 p.

 • Bj^rlykke, K. and Egeberg, P. K, 1993, Quartz cementation in sedimentary basins: AAPG Bulletin, 7, 1538-1548.

 • Brinbaum, S.J., 1984, Silica in sedimentary sulfite deposits: a microbial origin: Geol. Ass. Can., Program with Abstracts, 9, p. 47.

 • Brinbaum, S. J. and Wireman, J.W., 1984, Bacterial sulfate reduction and pH: Implications for early diagenesis: Chem. Geol., 43, 143-149.

 • Brinbaum, S J. and Wireman, J. W., 1985, Sulfate-reducing bacterial and silica solubility: a possible mechanism for evaporite diagenesis and silica precipitation in banded iron formations: Can. J. Earth Sci., 22 1904-1909.

 • Calvert, S. E., 1974, Deposition and diagenesis of silica in marine sediments, in Hsü, KJ. and Jenkins, H.C., eds., Pelagic sediments: Spec. Publ. I.A.S.I., 273-300.

 • Eren, M., 1983, Gümüşhane-Kale arasının jeolojisi ve mikro fasiyes incelemesi: Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bil. Enst., Trabzon, 197 s.

 • Folk R.L. and Weaver, C.E., 1952, A study of the texture and composition of chert: Am. Jour. Sci., 250, 498-510.

 • Folk, R.L. and Pittman, J.S., 1971, Length-slow chalcedony: a new testament for vanished evaporites: Jour. Sedim. Petrol, 41, 1045-1058.

 • Folk, R.L. and Asserto, R., 1974, Giant aragonite rays and boraque white dolomite in tepee fillings. Triassic of Lombardy, Italy (Abstract): AAPG, Abstracts with Programs, San Antonio, p.34.

 • Folk, R.L., 1977, Peculiar forms of diagenetic carbonate from hyper saline and cave deposits, ancient to recent (Abstract): Newsletter of West Texas Geological Society, p. 11.

 • Frondel,C, 1978, Characters of quartz fibers: Am. Mineral., 63, 17-27.

 • Gattinger, T.E., 1962, 1:500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Hari tası: Trabzon (Ed.Erentöz, C. ve Ketin, I.), MTA, 75 s.

 • Greenwood, R., 1973, Cristobalite: Its relationship to chert formation in selected samples from the deep sea dirilling project: Jour. Sedim. Petrol., 43, 700-708.

 • Gavish,E. and Friedman, G.M., 1969, Progressive diagenesis in Quaternary to late Tertiary carbonate sediments: Sequence an time scale: Jour. Sedim. Petrol., 39, 980- 1006.

 • Gregg, J. M., 1983, On the formations and ocurrence of sadd le dolomite-Discussion: Jour. Sedim. Petrol., 53, 1025.

 • Gregg, J.M. and Sibley, D.F., 1984, Epigenetic dolomitizati - on and the origin of xenetopic dolomite texture: Jour. Sedim. Petrol., 54, 908-931.

 • Hacıalioğlu, T., 1983, Kale-Vavuk Dağı (Gümüşhane) arası nın jeolojisi ve mikrofasiyel incelemesi: Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen. Bil. Enst., Trabzon 121 s.

 • Heath, G.R. and Moberly, R., 1971, Chert from the Western Pasific, Leg 7, SDP: Init. Rep. Deep Sea Drilling Proj., 7, 991-1007.

 • Holdaway, H. K. and Clayton, C J., 1982, Preservation of shell microstructure in silicified brachiopods from the Upper Cretaceous Wilmington Sands of Devon: Geol. Mag., 119, 371-382.

 • Jones, D.L. and Knauth, L.P., 1979, Oxygen isotopic and petrographic evidence relevant to the origin of the Arkansas Novaculite: Jour. Sedim. Petrol., 49, 581-597.

 • Jacka, A.D., 1974, Replacement of fossils by length-slow chalcedony and associated dolomitization: Jour. Sedim. Petrol, 44, 421-427.

 • Korkma, S. ve Baki, Z., 1984, Demirözü (Bayburt) yöresinin stratigrafisi, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülten 5,107-115.

 • Kırmacı, M.Z., 1992, Alucra-Gümüşhane-Bayburt yörelerin deki (Doğu Pontid güney zonu) Üst Jura-Alt Kretase yaşlı Berdiga kireçtaşının sedimentolojik incelemesi: Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen. Bil. Enst., Trabzon, 256s.

 • Keene, J.B., 1975, Cherts and porcellanites from the north Pasific, DSDL Ieg32: Init. Rep. Deep Sea Drilling Proj., 32, 429-507.

 • Kııauth, L.P.,1979, A model for the origin of chert in limestone: Geology, 7, 274-277.

 • Lancelot, T., 1973, Chert and silica diagenesis in sediments from the central Pasific. In: Initial Reports of the Deep sea Drilling Project, (Ed. by E.L. Winterer, J.I. Ewing etal.),v.l7, p. 377-405.

 • Longman, M.W., 1980, Carbonate diagenetic textures from nearshore diagenetic environments: AAPG Bull., 64, 461-487.

 • Maliva,R.G. and Siever, R.,1988, Mechanism and controls of silification of fossils in limestone: Jour. GeoL, 96, 387-398.

 • Meyers, W.J., 1977, Chertification in the Mississippian Lake Walley Formation, Sacramento Mountains, New Mexico, Sedimentology, 24, 75-105.

 • Molenaar, N. and Jong, A.F.M., 1987, Authigenic quartz and albite in Devonian limestone: Origin and significance: Sedimentology, 34, 623-640.

 • Namy, J.N., 1974, Early diagenetic chert in the Marble Falls Group (Pennsylvanian) of Cental Texas: Jour. Sedim. Petrol., v. 44, p. 1262-1268.

 • Noble, J.P.A. and Van Stempwoort, D.R., 1988, Early burial quartz authigenesis in Silurian platform carbonates, New Brunswick, Canada: Jour. Sedim. Petrol., 59,65-76.

 • Özer, E., 1984, Bayburt (Gümüşhane) yöresinin jeolojisi: K.T.Ü. Jeoloji Dergisi, Trabzon, 3, 1-2,77-89.

 • Pelin, S., 1977, Alucra (Giresun) güneydoğu yöresinin petrol olanakları bakımından jeolojik incelemesi: K.T.Ü., Trabzon, 88, 103 s.

 • Radge, B.M. and Mathis, R.L., 1980, On the formation and occurrence of saddle dolomite: Jour. Sedim. Petrol., 50, 1149-1168.

 • Schmitt, J.G. and Boyd, D.W., 1981, Patterns of silicification in Permian pelecypods and brachiopods from Wyoming: Jour. Sedim. Petrol., 51, 1297-1308.

 • Stehli, F.G. and Hower, J., 1961, Mineralogy and diagenesis of carbonate sediments: Jour. Sedim. Petrol., 31, 358- 371.

 • Von Rad, V. and Rösch, H., 1974, Petrography and diagenesis of deep-sea cherts from the Central Atlantic, in Hsü, K. J. and Jenkins, H.C., eds., Pelagic sediments: Spec. Publ. I. A.S.I, p. 301-326.

 • Williams, L.A., Parks, G.A. and Crerar, D.A., 1985, Silica diagenesis, 1. Solubility controls: Jour. Sedim. Petrol., 55, 301-311.

 • Wise, S.W. and Weaver, F.M., 1974, Chertification of oceanic sediments, in Hsü, KJ. and Jenkins, H.C., eds., Pelagic sediments: Spec. Publ., I.A.S. 1, 301-326.

 • Zenger,D.H., 1983, Burial dolomitization in the Los Burro Formation (Devonian), East-Central California and the significance of late diagenetic dolomitization: Geology, 11,519-522.

 • Kıraman (Ayrancı-Karaman) Yöresi Talk Yatakları
  Abdurrahman Murat Sedat Temur
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Yörede en yaşlı birim olarak, Bolkardağı Birliği`ne ait kireçtaşları ile temsil edilen Jura-Kretase yaşlı Berendi formasyonu bulunmaktadır. Birimi, Kampaniyen yerleşim yaşlı Kıraman ofiyolitli melanjı üzerlemektedir. Bir taban konglomerası seviyesi ile başlayan ve kiltaşı, killi kireçtaşı seviyeleri ile devam eden Orta Miyosen yaşlı Mazı formasyonu kendisinden yaşlı birimleri açılı uyumsuzlukla örtmektedir. Bu birimin üzerine uyumlu olarak gelen Üst Miyosen yaşlı Divlek formasyonu oolitli kireçtaşları ile temsil edilmektedir. Talk yatakları, Dildeğmez ve Dolay dereleri kesimlerinde, Kıraman ofiyolitli melanjına ait serpantmitlerin içerisinde bulunmaktadır. Talklaşma, yörede Miyosen öncesinde etkin olan makaslama kuvvetleri ile ortaya çıkan çatlak sistemleri ile ilişkili olarak gelişmiştir. Bu çatlakların içerisinde dolaşan metamorfik ve/veya hidrotermal kökenli asidik sular serpantinleri ayrışmış ve bünyelerindeki silisin ortama katılması ile talk yatakları ortaya çıkmıştır. Talk yataklarının oluşumu Üst Miyosen sonu - Pliyosen zaman aralığında gerçekleşmiştir. Mercek şekilli olan ana talk yataklarının çevresinde çatlak dolgusu halinde bulunan düşük tenörlü, ağsal talk oluşumları bulunmaktadır. Dildeğmez ve Dolay dereleri kesiminde toplam 75 000 ton görünür ve 250 000 ton muhtemel rezerv hesaplanmıştır. Yöredeki talk, seramik sanayiinde renkli pişen seramik katkı maddesi olarak kullanılabilecek kalitededir.

 • Jeoloji

 • talk yatakları

 • Kıraman Köyü

 • ofiyolitik melan

 • seramik endüstrisi

 • Demirtaşlı, E., Bilgin, A. Z., Erenler, V., Işıklar, S., Sanlı, D.Y., Selim, M. ve Turhan, N., 1973, Bolkar Dağları`nın jeolojisi; Cumhuriyet`in 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi, Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 12, 42-67.

 • Demirtaşlı, E., Bilgin, A.Z., Selim, M. ve Turhan, N., 1983, Geology of the Bolkar Mauntains; Geology of the Taurus Belt Symposium, Maden Tetkik ve Arama Enst. Yayl., 125-143.

 • Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H. ve Yoldaş, R., 1979, MutErmenek-Silifke yöresinin jeolijisi ve petrol olanakları; Türkiye Jeol.Kur. Bült., 22, 7-26.

 • Murat, A., 1992, Kiram an Köyü (Ayrancı-Karaman) kuzeyi nin jeolojisi ve talk yatakları; Selçuk Üniv.Fen Bil. Enst., Yüksek Lisans Tezi, 36 s.

 • Oktay, F.Y., 1982, Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi ve jeo lojik evrimi; Türkiye Jeol.Kur. Bült., 25, 1, 15-23.

 • Pampal, S., 1987, Ayrancı havzasında metamorfik Bolkar Grubu ve Tersiyer oluşukları; Gazi Üniv. MühMim.Fak.Derg., 2,5, 99-115.

 • Pampal, S. ve Meriç, E., 1990, Ereğli (Konya) güneybatısın daki Tersiyer yaşlı tortulların stratigrafisi; Türkiye Jeol.Kur. Bült., 33,39-45.

 • Temur,S., 1992, Bolkardağı (Ulukışla-Niğde) yöresi çinkokurşun yataklarının jeokimyasal incelemesi; TMMOB, Jeol.Müh.Odası, Jeol.Müh.Bült.,35,101-114.

 • Winkler, H.G.F., 1979., Petrogenesis of metamophic rocks; . University og Gottingen, Fourth Edt., SpringerVerlag, Berlin, 334 s.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle