Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1977 AĞUSTOS Cilt 20 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Kızılcahamam GB`sının Volkanolojisi ve Petroloji İncelenmesi
Tahir Öngür
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Kızılcahamam güneybatısındaki yaklaşık 700 km2`lik bir alanın volkanoloji ve petroloji evrimi incelenmiştir. Saha volkanik kayalar ve Tersiyer tortullarla kaplıdır. Temelde metamorfik kayalar yer alır. Kuzey ve güneydoğudan levha kenarlarına yakındır. Volkanik ürünler olasılı olarak Alt Tersiyer`de birikmeye başlamış ve Alt Pliyosen`den önce tamamlanmıştır. Altta aa ve blok türü lavlardan kurulu bir lav platosu ve bunun üzerinde gelişmiş Aluç ye Binkozlav volkanlarının ürünleri bulunur. Bunlar tek kökenli tek merkezli volkanlardır. Binkoz Volkan`ında küçük bir kazan gelişmiştir. Patlama indisleri 10 dolayındadır. Kalkalkalin lavlardır. Orta Miyosen`de patlama indisi 60 olan Ağacın Volkanı gelişmiştir. Buradan bir piroklastik breş, bir kül akıntısı, bir vulkanyen breş ve Başören Lavı boşalmıştır. Volkanın bacası bir lav domu ile tıkanmıştır. Bu dönemde eski volkan yamaçlarında laaharik breşler oluşmuştur. Bu dönemde oluşan lavlarda kalkalkalindir. Fakat ferrik olan öncekilerden ayrı olarak magnezoferrik niteliktedir. Magmanın ilk dönemdekinden farkı, su miktarının daha az oluşu ve daha plastik bir örtü altında farklılaşarak patlayıcı püskürmelerle boşalabilmiş oluşudur. Tüm lavların normlarında kuvars, modlarında hipersten bulunur. Olasılı olarak eski yitme zonları yakınındaki su içeriği yüksek kalkalkalin magma dizisinin oluşumu varsayımı, inceleme alanımız için geçerlidir. 

 • volkanoloji

 • petroloji

 • magnezoferrik

 • hipersten

 • Kızılcahamam

 • Akyol, E., 1969, Çeltikçi çevresi linyit zuhurlarının jeolojisi; MTA Rap. 4405, yayımlanmamış, Ankara.

 • Church, B.N., 1975, Quantitative classification and chemical comperison of common volcanic rocks; Geol. Soc. America Bull., 86, 257-263

 • Erişen, B., 1976, Işıkdağ dolayının jeolojisi ve jeotermal enerji olanakları; MTA Rap , yayımlanmamış, Ankara.

 • Erol, O., 1954, Ankara ve civarının jeolojisi hakkında rapor; MTA Rap. 2491, yayımlanmamış, Ankara

 • İrvine, T. N. ve Baragar, W .R. A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks; Can. Jour. Earth Sci., 8, 523-540

 • Johannsen, A., 1S49, A descriptive petrography of igneous rocks; The University of Chicago Press, c. 1, Chicago.

 • Kuno, H., 1967, Differantiation of basalt magmas H.H Hess, ed.,

 • Öngür, T., 1976 a, Kızılcahamam Çamlıdere, Çeltikçi, Kazan dolayının Jeoloji durumu ve jeotermal enerji olanakları; MTA Rap., yayımlanmamış, Ankara.

 • Öngür, T., 1976 b, Parçalı volkanik kayaların sınıflanma ve adlanması; Yer. ve İns., I, 1

 • Rittmann, A., 1952, Nomenclature of volcanic rocks; Bull. Vole, Dizi II, 12, 75-102.

 • Rittmann, Av 1973, Stabile mineral assemblages of igneous rocks: a methodof calculatipn, 262 s., Springer Verlag, Berlin.

 • Tatlı, S., 1975, Kızılcahamam D alanının jeolojisi ve jeotermal enerji olanakları; MTA Rap.?, yayımlanmamış, Ankara.

 • Muratdağı Jeolojisi ve Ana Kayaç Birimlerinin Petrolojisi
  Ergüzer Bingöl
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Muratdağının merkezi kesimini kapsayan inceleme alanında en eski litolojik birim Jura yaşlı Aşağı Belova formasyonudur. Bu formasyon, sık kıvrımlı, yeşil şist fasiyeslnln "Kuvars-alblt-muskovit-klorit" subfasiyesi metamorfizması geçirmiş, kaba taneli metakumtaşı ve metasil taşlarından oluşmuş Yargediktepe üyesi veonunla yanal ve düşey geçişli Orta üst Jura yaşlı Çiçeklikaya dolomitik kireçtaşı üyesinden oluşmuştur.Bu formasyon, içinde çok çeşitli boyutlarda sedimanter (çörtlü kireçtaşları, radyolarit), magmatik (peridotit, spilit, tüf),metamorfik (şist-mermer) kayaç kütleleri taşıyan Üst Kretase yaşlı melanjla tektonik olarak örtülmektedir. Melanj içindeki metamorfitler, orta derecede silisli, alümince zengindir. Metamorfizmaları Barrow tipinde, almandin-amflbolit fasiyeslnin "stavrolit-almandin" subfasiyesine kadar inmektedir. Melanj içindeki magmatitlerin kimyasal bileşimleri aynı magmatik kökenli iki kayaç grubunun varlığını göstermektedir. Perldotitlerin serpantinleşmesinde bu kayaçlarda hacim artışı olmamıştır. Paleosen yaşlı Baklan graniti (Monzogranit) ile Orta Miyosen yaşlı Karacahisar volkanitlerinin (riyolit, riyodasit ve riyolitlktüf) kimyasal bileşimleri bu iki kayacın benzerlik ve aykırılık gösteren magma türlerinden meydana gelmiş olabileceklerini kanıtlamaktadır. Araştırma sahasındaki Tersiyer yaşlı diğer kayaçlar genellikle kaba detritierden oluşmuştur. K-Ar ve Rb/Sr yöntemleriyle yapılan ölçmelerde, Yargediktepe üyesinin kıvrımlanma-metamorflzma ya111 126,5+11 milyon yıl (Üst Jura-En Alt Kretase); melanj içindeki metamorfik kütlenin Rb/Sr bakımından son homojenleşme yaşı 70,4+-3 milyon yıl (Maestrihtiyen); Baklan granitinin kristalleşme yaşı 52+-7milyon yıl (Paleosen-Eosenarası); Karacahisar volkanitlerinin yaşı16,9+-0,2 ila 20,9+-0,5 milyon yıl (Orta Miyosen} bulunmuştur. 

 • yeşil şist fasiyesl

 • sipilit

 • Monzogranit

 • Peridotit

 • Akkuş, F. M., (1962). Kütahya - Gediz arasındaki sahanın jeolojisi. MTA Derg., sayı 58, pp. 21-30.

 • Aldrich, L. T., Herzog, L. F., Doak J. P. ve Davis G. L., (1953), Variation Strontium istopic abundances in minerals. Trans. Amer. Geoph. Union., vol. 34, nd: 3, pp. 457-470.

 • Aslaner, M., (1965), Etude gdoloque et petrograpbique de la region d’Edremit - Havran (Turquie). MT A. Yay., no: 119, 98 p.

 • Ataman, G.. (1972a), Orhaneli granodiyoritik kütlesinin radyometrik yaşı. TJK Bült. cilt XV, sayı 2, pp. 125-130.

 • Ataman, G.. (1972b), Les relations vraies et apparantes obternues A partir des resultats numeriques dans les sciences de la terre. Ha¬cettepe Bull. Nat. Sc, and Engineering, v. 1, pp. 123-128 .

 • Ataman, G.. (1973), Gürgenyayla (Domaniç) granodiyoritik kütlesinin radyometrik yaşı. TJK Bült. cilt XVI, sayı 1 pp. 22-26.

 • Ataman, G.. 1974), Revue gdochronologique des massifs plutoniques et metamorphiques de 1’Anatolie. Hacettepe Bull. Nat. Sc. and Engineering, v. 3, pp. 75-87.

 • Ataman, G.. (1975), Plutonisme calco - alcalin d’age alpin en Ana- tolie du Nord - Quest. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 280, Sfirie D, pp. 2065-2068.

 • Ayan, M.. (1973), Gördes migmatitleri. MTA. Derg., no: 81, pp. 132-155.

 • Bailey, E., Blare, M. C. Jr. ve Jones D. L. (1970), Onland Mesozoic oseanic crust in California Coast Ranges. U. S. GeoL Surv. Prof. Pap. no: pp. C70-C81.

 • Baykal, F., (1954) Alaşehir - Uşak mıntıkasının jeolojisi hakkında rapor. MTA rap. no: 2296 (Yayınlanmamış)

 • Bingöl, E., (1968), Contribution A lAtude gAologique de la partie centrale et Sud - Est du massif de Kazdağ (Turquie). Doktora tezi, Mancy Üniversitesi 190 p.

 • Bingöl, E., , (1971), Fiziksel yaş tayini metodlarını sınıflama dene¬mesi ve Rb - Sr ve K - A metodlarının Kazdağ’da bir uygulaması. TJK Bült., cilt XIV, sayı 1, pp. 1-16.

 • Bingöl, E., , (1972), Ultramafit - spilit sorunu ve jeolojisi MTA yayı¬nı Eğitim Serisi no: 11, 29 p,

 • Bingöl, E., , (1974), 1/2.500.000 ölçekli Türkiye metamorfizma hari¬tası ve bazı metamorfik kuşakların jeotektonik evrimi üzerinde tartışmalar MTA. Derg., sayı 83, pp. 178-184.

 • Bingöl, E., (1975), Batı Anadolunun Jeotektonik evrimi, Ege Ülkeleri Jeolojisi V. Kollogyumu. 1-3. Şubat 1975, Orsay.

 • Bingöl. E., Akyürek, B. ve Korknnazer, B., (1973)? Biga yarımadasının jeolojisi ve Karakaya formasyonunun bazı özellikleri. 50. Yıl Yerbilimleri Kong. Tebliğler Kitabı pp. 70-76 .

 • Borsi, G., Ferrara, F. S., Innocenti. F. S. ve Mazzouoli, Z. <19721. Geochronology and Petrology of recent volcanics of Eastern aegeen sea. Z. Deutsch. Geol. Ges., Hannovre. 123, p. 521.

 • Brinkmann, R., (1972)i, Mesozoic troughs and crustal structure in Anatolia. Geol. Soc. Amer. Bull., vol. 83. no: 3, pp. 819-826.

 • Bürküt, Y., (1966), Kuzeybatı Anadolu’da yer alan plütonların mu-kayeseli jenetik etüdü. İTÜ Maden Fak. yayını. 272 p.

 • Chipping, D. H., (1971), Paleoenvironmental significance of Chert in the Franciscan formation of Western California. Geol. Soc. Amer. Bull., vol. 82. pp. 1707-1712.

 • Coleman, R. G., (1971), Plate tectonic emplacement of upper mantle peridotites along continental edges: Journ. Geophys. Res. vol. 76. no: 5, pp. 1212-1222.

 • Colin, H., (1955), Afyonkarahisar 72/2 ve 72/4 paftaları izahnamesi MTA rap. 2244 (yayınlanmamış).

 • Deer, W. A., Howie, R. A. ve Zussman, J., (1966), An introduction to the rock - forming minerals. Longmans, Green and Co. Ltd., London, pp. 340-355.

 • Deneayer, E. M., (1951), Tableaux de petrographic. Edit. Lamarre. Paris, pp. 53-54.

 • Dictionary of Geological Terms (1974), Prepared under the direction of the Amer. Geol. Institute, Anchor Books Editim. V.S.A., p. 33, 190-191.

 • Dubertret, L. ve Kalafatçıoğlu, A.;, (1973), 1/500.000 ölçekli Izmir paftası açıklama notu. MTA yayınları, 107 p.

 • Faure, G. ve Hurley, P. M., (1963), Isotopic composition of Strontium in oceanic and continental basalt. Application to the origin of igneous rocks. Journ. Petrology, vol. 4, pp. 31 - 50.

 • Gümüş, A., (1964), Contribution A 1’etude geologlque du secteur sep-tentrional de Kalabak Köy - Eymir Köy (region d’Edremit) Tur¬quie. MTA. Yayın., no: 117, 109 p.

 • Hedge, C. E. ve Walthall, F. G., (1963), Radiogenic Strontium - 87 as index to geologic processes. Science, no: 140, pp. 1214-1217.

 • Holzer, H. (1954), Beyce 54/4 ve Simav 71^/1 paftalarının jeolojik lö- veleri raporu. MTA. rap. no: 2366 (yayınlanmamış).

 • Hsu, K. J., (1968), Principles of melanges and their bearing on the Franciscan - Knoxville Paradox. Geol. Soc. Amer. Bull., vol. 79, pp. 1063-1074.

 • Izdar, E. (1968), Kozak intrüzif masifi petrolojisi ve Paleozoik çevre kayaçlan ile jeolojik bağıntıları. TJK. Büll., cilt XI, Sayı: 1-2, pp. 140-179.

 • Izdar, E. , Batı Anadolu’nun jeotektonik gelişimi ve Ege Denizi çevresine ait üniteleriyle karşılaştırılması, Ege Üniv. Müh. Bilim¬leri Fak. Yayınlan, No. 8, 59 p.

 • Jackson. D. E., ve Thayer, T. P. (1972), Some criteria for distinguis¬hing between stratiform, concentric and alpine peridotite - gabbro complexes. 24th IGC - section 2. pp. 289-296.

 • Johannsen. A.. (1941), A descriptive petrography of the igneous rocks, vol. Ill, pp. 195-354.

 • Johannsen. A.. , (1949), A descriptive petrography of the igneous rocks, vol. 1, part II, pp. 424-440.

 • Johannsen, A., (1941): A descriptive petrography of the igneous rocks. Vol. II, P. 273.

 • Johannsen, A., , (1949): A descriptive petrography of the igneous rocks, vol. II, p. 344; vol. IV. p. 406.

 • Jufeau-Th. ve Ttocci, G,, (1974), Vers une nieilleure connaissance du probleme des spilites & partir de donnöes nouvelles sur le cortege spilite - keratophyrique hercynotype. Spilites and Spilitic Rocks Edit G.C. Amstutz, pp; 253-329 Springer - Verlag Berlin - Heidel¬berg - New York.

 • Jung, J., ve Brousse, R (1962), Les provinces volcaniques neogenes et ciuaternaires de la France. Geol. France, no: 267 - tome LVIII, 44 p.

 • Juteau, Th. (1947): Les ophiolites des nappes d’Antalya. Petrologie d’un fragment de 1’anclenne croute oc4anique tethysienne. Dok¬tora tezi. Nancy I. Univ, 2V., pp. 445-652.

 • Kaaden, G.v.d. (1959), Anadolunun Kuzeybatısında yer alan metamor- ftk olaylarla magmatig faaliyetler arasındaki yaş münsebetleri. MTA. Derg., sayı 52 pp. 15-33.

 • Kalafatçıoglu, A. (1962), Tavşanlı - Dağardı arasındaki bölgenin jeo¬lojisi ve serpantin ile kalkerlerin yaşı hakkında not. MTA Derg., sayı 58 pp. 38-46. , (1964), Balıkesir - Kütahya arasındaki bölgenin jeolo¬jisi, TJK Bült., cilt IX, sayı 1-2, pp. 46-62.

 • Kaya, O. (1972), Tavşanlı yöresi ofiolit sorununun ana çizgileri TJK. Bült., cilt XV, sayı 1, pp. 26-108.

 • Kaya, O. , (1975)`, The geologic outlines of the Northwest Anatolia. Ege Ülkeleri Jeolojisi V nci Kollogyumu 1-3 Şubat 1975, Orsay.

 • Ketin, I. (1947), Uludağ masifinin tektoniği hakkında. TJK Bült., cilt 1, sayı 1, pp. 61-88.

 • Ketin, I. , (1960), 1/2.500.000 ölçekli Türkiye Tektonik Haritası hakkında açıklama. MTA Derg., sayı 54, pp. 1-6.

 • Ketin, İ., (1961), Türkiye’de magmatik faaliyet. TJK. Bült., cilt VII, sayı 2, pp. 1-16.

 • Ketin, İ., , ve Canı tez, N., (1972), Yapısal Jeoloji l.T.Ü. Kütüpha¬nesi, sayı: 869, p. 274 ve 277.

 • Kutsal, A. ve Muluk, Z. (1972), Uygulamalı temel istatistik. H.Ü. Yayın., A2, ek. 5.

 • Leake, B. E., (1964), The chemical distinction between ortho and para amphibolites. Joum. of Petrology, pp. 238-254.

 • Lisenbee, L, A., (1972), Structural setting of the Orhaneli ultramafic massif pear Bursa, nortwestern Turkey. Doktora tezi, Pennsyl¬vania Üniversitesi 157 p.

 • Mariko. T.t (1970), Muratdagı bölgesindeki, Banaz - Uşak, civa cev¬heri yatakları ve jeolojisi. MTA. rap. no: 4572 (yayınlanmamış).

 • Miyashiro, A., (1973), Metamorphism and metamorphic belts. Georges Allen and Unwin Ltd., London, 402 p.

 • Moores, E. M., (1970), Petrology and structure of the Vourinos op- hiolitic complex of northern Greece. Geol. Soc. Amer., Spec. Pap no: 118, 74 p.

 • Nebert, T.. (1962), Serpantin killeri arasına sıkışmış bir Neojen blo- kuna misal olmak Üzere Alabarda (Tavşanlı) linyit bölgesi. MTA. Derg., sayı 58, pp. 31-37.

 • Nicolas, A.. (1966), Etude pStrochimique des roc hes veri.es et de leurs mineraux entre Dora Maira et Grand Paradis (Alpes pidmon- taises). Nantes (These), 2 T., 279 p.

 • Nicolaysen, L. V., (1962), Graphic interpretation of discordant age measurements of metamorphic rocks. Acad. Sc. New York; Acad. Sc., vol. 1, pp. 451-511.

 • Okay, A. C„ (1948), Orhaneli bölgesi. Mustafa Kemalpaşa bölgesi, Çataldag bölgesine ait izahname 54/2, 54/1, 53/2, paftaları MTA. rap. no: 2215 (yayınlanmamış).

 • özkoçak, O., (1969), Etude gdologiques u massif ultrabasique d’Or- haneli et de sa proche bordure (Bursa - Turquie). Doktora tezi Paris Üniversitesi (yayınlanmamış).

 • Öztunalı, ö., (1973), Uludağ (Kuzeybatı Anadolu) ve Eğrigöz (Batı Anadolu) masiflerinin petrolojileri ve jeokronolojileri. I.U.F.U. Monog., sayı 23. 115 p.

 • Peterman, Z. E., Hedge, C. E., Coleman, R. G., ve Snavely, P. D-, (1967), stSr/ssSr ratios in zone eugeosynclinal sedimentary rocks and their bearing on the origin of granitic magma in orogenic belts. Earth and Plant. Sci. Lett., vol. 2, pp. 433-439.

 • Ramdohr, P. ve Strunz, H., (1967), Lehrbuch den Mineralogie. Fer-dinand Enke Verlag, Stutgart, pp. 509-510.

 • Rittmann. A., (1953), Magmatic character and tectonic position of the Indonesian volcanoes. Bull. Volcan. Ser. II, T. XIV, Napoli.

 • Roubault, M-, (1963), Determination des mineraux des roches au microscope polarisant. Edit. Lamarre - Poinat, Paris, 365 p.

 • Sagıroglu, G. ve Bürküt, Y., (1966), Sur 1’age et la pStrographie du 1 massif d’Uludag (Turquie). C. Rend. Soc. de Phys, et His. Nat. Geneve, vol. I, fasc. 1, pp 21-32.

 • Savaşçın, Y., (1974), Batı Anadolu Andezit ve Bazalt J enezi so-rununa katkılar. TJK. Buit, cilt XVII, sayı 1, pp. 87-172.

 • Streckeisen, A., (1974), Classification and Nomenclature of Plutonic Rocks. Geol. Rundshau, Band 63, Helf. 2, pp. 773-785.

 • Thayer, T. p., (I960), Some critical differences between alpinetype and stratiform peridotit, - gabbro complexes. XXI. Int. Geol. Gongr. Cop., Rap. 13, pp. 247-259.

 • Thayer, T. p., , (1969), Peridotite - gabbro complexes as keys to petrology of mid - oceanic ridges Bull. Geol. Soc. Amer., vol. 80, pp. 1515- 1522.

 • Thayer, T. p., , (1972), Gabbro and epidiorite versus granulite and amp¬hibolite: a problem of the ophiolite assemblage. VI. Conf. Geol. Garibe memor - Margarita, Venezuela, pp. 315-320.

 • Tokay, M. ve Bayramgil, O., (1947), Uşak kuzeyinde bir kristalen şist kütlesi hakkında. TJK Bült., cilt I, sayı 1, pp. 134-141.

 • Turner, F. J. ve Verhoogen, J., (1960), Igneous and metamorphic pet-rology. Me Graw - Hill Bock Co. New York, Toronto, London pp. 110-116, 121-129.

 • Turner, F. J. ve Verhoogen, J., , ve Weiss L. E. (1963), Structural analysis of metamorphic tectonites. McGraw - Hill Book Co. New York, 545 p.

 • Vachette, M., Blanc, P., Dubertret, L., (1968), Determination de l`âge d’une granodiorite
 • Weingart, W., (1954)`, 56/2, 56/4 (Sivrihisar) ve 57/1, 57/3 (Ankara) paftalarının jeolojik haritası hakkında rapor. MTA rap. (yayın-lanmamış).

 • Wijkerslooth, P., (1941), Garbi ve merkezi Anadolu sahası dahilinde genç Paleozoikteki magmatik faaliyet hakkında mülahazalar. MTA mecmuası, sayı 4/25, pp. 536-549.

 • Williams, M., Turner, J. F., ve Gilbert, C. M., (1954), Petrography. W. H. Freeman and Co., San Francisco, pp. 149-157.

 • Winkler .H.G.F., (1967), Petrogenesis of metamorphic rocks Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 237 p.

 • Winkler .H.G.F., (1974), Petrogenesis of metamorphic rocks. Springer - Verlag. Berlin, Heidelberg, New York, 320 p.

 • Wyliie, P. J. (1967), Ultramafic and related rocks. Edit. P. J. Wyllie, John Wiley and Sons, Inc. New York, London, Sidney pp, 403-417.

 • Kobalit ve Gustavit Minarellerinin Elektron Mikroprobe Analizleri
  Eşref Aydin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Avustralya`nın Tasmaniya-Zeehan, Queen Hill mineralizasyon bölgesinden alman karot örneklerinden hazırlanan parlak kesitlerin mikropropla analizleri sonucunda değişik oranlarda Sb ve Ag içeren iki ayrı Pb,Ri sulfotuz minerali saptanmıştır. Gustavit:Pb3Bi5Ag2Sb S13Kobelit: Pb9BigAg Sb2S24 Mikrosertlik, yansıtma ve bir efleksiyonları birbirine çok yakın olan bu iki mineralin optik özelliklerinde karakteristik denilebilecek bir farklılık yoktur. 589 mm de, hava ortamında yansıtma ölçümleri gustavit için % 41,5-46,0 kobelit için ise %42,5-45,0 olarak saptanmıştır. Bu iki mineral birbiriyle devamlı iç içe büyüme gösterip; genellikle pirit, stanit, galenit ve bizmutin gibi maden mineralleriyle, birlikte bulunurlar. Dokularının incelenmesinden bu minerallerin beraber büyümelerinin katı ayrılımla yakından ilgili olduğu gözlenmiştir. En son kristalize olan fazlar oluşları nedeniyle bu minerallerde daha önce oluşan mineralleri ornattıklarına ait belirtiler izlenmiştir.

 • Kobelit

 • Gustavit

 • Elektron Mikropob analizi

 • pirit

 • Aydın, E., 1974, A study of Pb-Bi sulphosalts from Zeehan, Tasma - nia. Unpublished M. Phil. thesis, University of London.

 • Berry, L. G., 1965., Recent advances in sulfide mineralogy. Amer. Miner., 50, 301-313

 • Both, R. A., and Wiriams, K. L., 1968, MineraJogical zoning in the lead-zinc ores of the Zeehan field, Part II: Paragenetic and zonal relationships. J. Geol. Soc. Aust, 15, 217-243.

 • Bowie, S. H. U., 1967, Reflected light miçroscopy. J. Zussmann (Ed.) Physical Methods in Determinative Mineralogy. Academy Press,

 • Bowie, S. H. U., and Henry, N. F. M., 1963/1964, Quantitative measurments with the reflecting light polarising microscope. Trans. Inst. Mining and Metallurgy, 73, 467-478.

 • Craig, J. R., Chang, L. L. Y., and Lees, W. R., 1973, Investigations in the Pb-Sb-S system. Can. Miner., 12, 199-206.

 • Desborough, G. A., Heidel, R. H., and Czamanske, G. K., 1971, Improved quantitative eilectron microprobe analysis at low operating voltage: II. Sulphur. Amer. Miner. 56, 2136-2141.

 • Edwards, A. B;, 1953, The Heemskirk-Zeehan mineral field. 5th Emp. Min. Metall. Congr., 1, 1166-1178

 • Galopin, R., and Heriry, :`N. F. M., 1972, Microscopic Study of Opaquö Mingrals... Heffer, Cambridge.

 • Hail, W. E., and Czamanske, G. K., 1972. Mineralogy and trace element content of the Wood Fiver lead-silver deposits. Econ. Geol., 63, 35.

 • İl` in, N. P., Coboleva, and Loseva, L. E., 1972, Camposition and structure of natural Pb-Bi sulfides. Geochem. International 9, 892-899.

 • Karup-Moller, S., 1966, Berryite from Greenland. Can. Miner., 8, 414- 423.

 • Karup-Moller, S., 1970, A new mineral from Greenland, Gustavite. Can, Miner., 10, 176-190.

 • Karup-Moller, S., 1972; New data on pavonite, gustavite and some related sulfosailt minerals. N. Jb. Miner. Abh, 117, 19-38.

 • Karup-Moller, S., 1973, A giessenite-cosalite-galena bearing mineral süite from Bjorkasen sulphide deposit at Ofoten in N. Norway. Norsk. Geologisk Tids., 53, 41-64.

 • Keil, K., 1967, The electron microprobe X-ray analyser and its appllcation in mineralogy. Fortschr. Miner., 44, 4-66.

 • Kirianenko, A. F.,, CaJlais, M. D., and Adda, Y., 1963, Analysis of heavy elements (Z 80) with the Castaing microprobe: Application to the analysis of binaryısysteins containing uranium. X-Ray Optics and X-Ray Microanalysis. (Ed.) H. H. Pattee, V. E. Cosslett, A. Engstrom. Academic Press

 • Kupcik, V. V., Schneider, A., and Varcek, C, 1969; Chemismus von einegen Bi-sulfosalzen aus dem Zips-Gömörer Erzgebirge (CSSR). Neues Jahrb. Miner. Monatsh, 445-453

 • Malakhov, A. A., 1969, Bismuth and antimony in galenas as indicators of conditions of ore formation. Geokhimiya No: 11, 1283-1296.

 • Makviky, E. and Maclean, W. H., 1972, Electron microprobe analysis of hodrushite .Can. Miner., 11, 504-513.

 • Mead, C. W., 1969, Electron microprobe analysis in mineralogy. (Ed.) A. J. Tousimis, L. Marton. Academic Press.

 • Nechelyustov, G. M., and Mymrin, V. A., 1968, Kobelit found for the first üme in the USSR. Dokl. Akad. Nauk. SSSR, 181, 128-131

 • Nedachi, M., Takeuchi, T.,, Yamaoka, K., and Taniguchi, M., 1973, Bi-Ag-Pb-S minerals from Agenosawa Mine, Akita prefecture, NE Japan. Science Reports. Tohoku Univ. third series, 12, 69-80.

 • Nowacki, W., 1969, Zur Klassification und Kristallchemie der Sulfosalz. Schweiz. Mineral. Petrogr, Mitt., 49, 109-156.

 • Nowacki, W., 1971, Classification of sulfides and sulfosalts Soc. Mining Geol. Japan, Spec. Issue, 2, 3-9.

 • Padera, K., Brousk, V., and Pelikan, J., 1955, Resbanyit aus Dobsina in der Ostslowackei. Chem .Erde, 17, 329-340.

 • Palache, C, Berman, H., and Frondel, C, 1946, Dana`s System of Mineralogy. Vol. I, 7th Edn. Willey and Sons.

 • Panfilov, R. V., 1972, Bi/Sb ratio in galenas from east Transbaykal ya sulfide deposits. Geochem. International, 9., 545-551.

 • Parnamaa, E., 1963, On the oıse of Vickers microhardness (VH) in the microscopic identification of ore minerals, especially sulfides of Pb, Bi, Sb. Lunds Universitets Arsskrift, N. F. Avd. 2, Bd. 59. Nr .3.

 • Povarennykh, A .S., 1971, Crystallochemistry of complex sulfides of , As, Sb and Bi, Soc. Mining Geol. Japan, Spec. Issue, 2, 36-42

 • Ross, V., 1957, Geochemistry, crystal structure and mineralogy of sulfide minerals. Econ. Geol., 52, 755-773

 • Sakharovai, M. S., 1956/58, On Bi sulfosalts of Ustarasaisk. Miner. Abstr., 13, 164.

 • Stanton, R. L., 1972, Ore Petrology. McGraw Hill.

 • Uytenbogaardt, W., and Burke E. A. J., 1971; Tables for Microscopic Identification of Ore Minerals. 2nd Edn. Elsevier.

 • Wernick, J. H., 1960, Constitution of the AgSbS2 - PbS, AgBiS2 - PbS and AgBiS2 - AgBiSe2 systems. Amer. Miner., 45, 591-598.

 • Van Gölü ile İran Sınırı Arasındaki Bölgede Yapılan Jeoloji Gözlemlerinin Sonuçları Hakkında Kısa Bir Açıklama
  İhsan Ketin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Van Gölü ile Iran sınırı arasındaki bölgede yapılan jeoloji gözlemleri sonunda: Bu bölgede doğu-batı doğrultusunda 4 fay zonunun bulunduğu saptanmış ve bunlardan birisinin, özellikle kuzeydeki I-numaralı olanın Kuzey Anadolu Fay zonunun bir uzantısı sayılabileceği kanısına varılmıştır.24 Kasım 1976 Çaldıran depremine neden olan "Çaldıran Fayı" ise, Kuzey Anadolu fay sistemi içinde, ana faya paralel ve onun gibi doğrultu atımlı-sağ yönlü yeni bir kırık zonunu belirlemektedir, II ve III numaralı zonlar da benzer özellikte olabilirler. Gözlem bölgesinde geniş alanlar kaplıyan ofiyolitik karmaşık, aslında pek "karmaşık" olmayıp oldukça düzenli-tabakalı-bir yapı göstermektedir. Esas itibariyle serpantinit radyolarit, denizaltı lav ve tüfleri ile kırmızı kalker ve marnlardan ve alacalı şeyillerden oluşan bu karmaşık seri (melanj) içinde yer-yer metamorfik kayaç kütlelerinden ve Permiyen kalkerlerinden oluşan değişik hacımlarda bloklar da, yer almaktadır. Başka bir deyimle, metamorfik kayaç kütleleri ile Permiyen kalkerleri de karmaşık seriye ait unsurlardır; bunların hepsi aynı bir dalma-batma zonunda (subduction zone`da) gelişmiş bir "dalma-batma melanjı" meydana getirmişlerdir.

 • Kuzey Anadolu Fay zonu

 • Van gölü

 • radyolarit

 • marn

 • İran

 • Altınlı, İ. E., 1961, 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji haritası açıklaması (Van); M.T.A. Enstitüsü yayını.

 • Ketin, İ., 1969, Kuzey Anadolu Fayı hakkında. M.T.A. Derg. no. 72., s. 18.

 • Lahn, E., 1945, Van mıntıkasındaki yersarsıntıları hakkında not. M.T.A. Derg. no. 1/35.

 • Pınar, N. ve Lahn, E., 1952, Türkiye depremleri izahlı katalogu, Bayındırlık Bakanlığı yayını, 6/36.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle