Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1968 EKİM Cilt 11 Sayı 1-2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Ankara Çevresinde Paleozoyik Arazisinin Bölümleri ve Paleozoyik-Mesozoyik Sınırı Hakkında
Oğuz Erol
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Ankara çevresinde Paleozoik arazisi metamorfik şistler ve grauvaklar ile kristalin veya yarı kristalin kalkerler halinde gelişmiştir. Metamorfik şist ve grovaklarda yukarıdan aşağıya şu diziliş ana hatlarıyle göze çarpar:

5. Koyu renk kumtaşı metamorfik değil Trias?-Permien- ve şistler Üst Karbonifer

4. Grauvaklar metamorfik değil veya » Devonien? çok az metamorfik

3. Fillatlar, mikalı killi epimetamorfik Silurien ve öncesi şistler, grafitli şistler

2. Pembe renkli seri- epimetamorfik » sitli şistler

1. Yeşil renkli klorit, epimetamorfik » glokofan şistler

Bu serilerin alt üçünde fark olunur derecede bir metamorfizma mevcuttur ve epimetamorfik grupa dahil edilebilirler. Bu epimetamorfik grupun muhtemelenen eski üyesi yeşil klorit glokofan şistlerdir ve çevrenin kuzeyindeki Aydos dağının güneyinde görülürler, kıvrım ve tabaka uzanışları NW-SE yönlüdür. Bu yeşil şist aflörmanlarından doğuya veya güneye gidildikçe sırayla diğerlerine geçildiği görülür. Bu grup şistler çok sıkışık kıvrımlı olup, içlerinde iyi muhafaza edilmiş fosiller pek yoktur. Sadece İ. Yalçınlar, tahminime göre fillat-killi şistler grubunun içinde(3 üncü grup), genellikle Silurien ve Üst Kambriene ait Graptolitler bulunduğunu bildirmiştir. Daha genç olan grauvaklarda ve onlarla birlikte bulunan bazı şistîtaşlar, altlarındaki gruplardan bir metamorfizma azlığı ve daha seyrek kıvrımlara sahip olmaları bakımından ayrılır. Bu itibarla epimetamorfik şistler üzerinde bulunan bu grauvak serileri, kristalin ve yarı kristalin kalkerlerle birlikte Hersinien kıvrımları dönemine, epimetamorfik şistleri ise daha eskiye bağlamak uygun olur. Bu eski kısımda muhtemelen Kaledonien bir temelin mevcudiyeti söz konusudur. Ancak grauvaklar içinde de, daha koyu renk sert ve bariz tabakalı ve bazik püskürük malzemeyi de ihtiva eden bir alt tip ile, daha açık kahverengi, gözle görülür bir metamorfizma arzetmeyen, kaba ve hemen hemen tabakasız bir üst tip ayırmak mümkündür. K. Leuchs`un Culuk civarından getirildiğini söylediği Üst Devonienfosili, tahminime göre bu grauvak grupundan alınmıştır. Çevrede Permien (İ.Ketin), hatta Trias (U. Bilgütay) fosilleri taşıyan grauvaklar bulunduğu, bunlarınkendilerine çok benzeyen Lias kumtaşları ile karıştırılabileceği de (İ. Ketin) bildirilmiştir. Son sözü edilenler, kanaatimce grauvakların metamorfik olmayan üst tipine ait olanlardır. Şist - grauvak grubunun yüksek bir seviyesini teşkil eden bazı koyu renk şist ve kumtaşları içinde E. Chaput Viseen fosilleri bulmuş ve bunları Zonguldak`ın Kulm fasiesine benzetmiştir. Ankara çevresindeki kristalin ve yarı kristalin kalkerler daha çok Paleozoikin üst seviyelerine aittirler. Gerçekte grauvaklar ve koyu renk şistler üzerine gelen tabakalı, koyu renkli kalkerlerde Üst Karbonifer ve Permien mikrofosilleri bulunmuştur. Kitlevi, beyaz-gri renkli ve kristalin olan tipler çoklukla fosilsizdir ve yaşları henüz tartışma konusudur. Bunların tamamen Permo-Karbonifere ait olduğunu iddia edenler bulunduğu gibi (S. Erk, Z. Dağer), bir kısmının içinde Trias fosilleri bulunduğunu veya bulunmasının mümkün olduğunu kabul edenler de vardır (E. Chaput, K. Leuchs, H. Kleinsorge, G. Müller, O. Erol, R. Brinkmann).  Kanaatimce kristalin kalkerlerin büyük bir kısmı Permo-Karbonifer yaşlıdır, ancak aksi kesinlikle ispat edilinceye kadar kalker kitlesi içinde yer yer muhtemel bir Triasın bulunduğunu da kabul etmek uygun olur. Hatta bu kalkerler arasında ilerideki detay etüdler sırasında tespit edilebilecek Jura (hatta Kretase) örtülerinin parçaları da bulunabilir. Ancak Mesozoike ait bu bölümler, masif kalkerlerin daha çok Üst Paleozoike ait olma, karakterini büyük ölçüde etkilemez. Kısaca söylenirse, Ankara çevresinde gerek grauvaklar, gerekse kristalin kalkerler içindeki Paleozoik-Mesozoik sınırı henüz, tam anlamı ile tespit edilip haritaya geçirilememiştir.

 • Metamorfik şist

 • grovak

 • Paleozoik-Mesozoik


 • ARNI, P. (1942): Materialen zur Altersfrage der Ophiolithe Anatoliens. M.T.A. Mecm. no. 28, Ankara. [Anadolu ofiolitlerinin yaşlarına mütedair malumat. M.T.A. Mecm. no. 28, Ankara.

 • BAILEY, E. B. & McCALLIEN. W. J. (1950): The Ankara melange and the Anatolian thrust. M.T.A. Mecm. no. 40, Ankara. Nature, 166, 4231, London. [Ankara melanjı ve Anadolu şariyajı. M.T.A. Mecm. no. 40, Ankara.

 • BAILEY, E. B. & McCALLIEN. W. J. (1953): Serpentine lavas, the Ankara melange and the Anatolian thrust. Trans. Royal Soc. Edinburgh, LXII, Pl. II, Edinburgh.

 • BİLGÜTAY, U. (1960a): Hasanoğlan-Ankara civarının jeolojisi. M.T.A. Derg. no. 54, Ankara. [Geology of the Hasanoğlan-Ankara region. M.T.A. Bull. no. 54, Ankara.

 • BİLGÜTAY, U. (1960b): Ankara civarında bulunan birkaç Permien kalker algin etüdü, M.T.A. Derg, no. 54, Ankara. [Some Permian calcareous Algae from the vicinity of Ankara, M.T.A. Bull. No. 54, Ankara.

 • BOCCALETTI, M.; BORTOLOTTI, V. & SAGRI, M. (1966): Ricerchi sulle ofioliti delle Catene Alpine, I – Osservazioni sull Ankara Melange nella zona di Ankara, Boll Soc. Geol. Lt., 85, 485-508, Roma.

 • BLUMENTHAL, M. (1948): Un aperçu de la géologie des chaînes nord-anatoliennes entre l`Ova de Bolu et le Kızılırmak inférieur. M.T.A. Publ. série B, no. 13, Ankara. [Bolu civarı ile Aşağı Kızılırmak mecrası arası jeolojisi. M.T.A. Yayınl., seri B, no. 13, Ankara.]

 • BRINKMANN, R. (1966): Geotektonische Gliederung von Westanatolien, N. Jb. Geol. Palaont. Mt., 10, 603-618, Stuttgart.

 • CHAPUT, E. (1933): L`Anthracolithique dans l`Anatolie centrale. C. R .Ac. Sc. 197, Paris.

 • CHAPUT, E. (1936): Voyages d`études géologiques et géomorphologiques en Turquie. Mém. Inst. Français Archéol. de Stamboul, II , Paris. [Türkiye`de jeolojik ve jeomorfolojik tetkik seyahatleri. İ.Ü. Edeb. Fak. Coğr. Enst. Neşr., II, İstanbul.

 • DAĞER, Z.; ÖZTÜMER, E.; SİREL, E. & YAZLAK, Ö. (1963): Ankara civarında birkaç stratigrafik kesit. T.J.K. Bült., VIII, 1/2, 84-95, Ankara. [Several stratigraphical sections in the vicinity of Ankara. Bull. Geol. Soc. Turkey, VIII, 1/2, 84-95, Ankara.

 • ERK, A.S. (1957): Ankara civarı petrol ihtimalleri. M.T.A. Rap. no. 2608 (yayınlanmamış), Ankara.

 • EROL, O. (1953): Çankırı-Sungurlu-Tüney arasındaki Kızılırmak havzasının ve Şabanözü civarının jeolojisi hakkında rapor. M.T.A. Rap. no. 2026 (yayınlanmamış), Ankara.

 • EROL, O. (1954): Ankara ve civarının jeolojisi hakkında rapor. M.T.A. Rap. no. 2491 (yayınlanmamış), Ankara.

 • EROL, O. (1955): W. Weingarten 56/2, 56/4 (Sivrihisar) ve 57/1, 57/3 (Ankara) paftalarının jeolojik haritası hakkında raporuna ait korelâsyon revizyonu raporu. M.T.A. Rap. no. 2473 (yayınlanmamış), Ankara.

 • EROL, O. (1956): Ankara güneydoğusundaki Elma dağı ve çevresinin jeolojisi ve jeomorfolojisi üzerinde bir araştırma. M.T.A. Yayınl. seri D, no. 9. Ankara. [A study of the geology and geomorphology of the region SE of Ankara in Elma Dağı and its surroundings. M.T.A. Publ. ser. D, no. 9. Ankara.

 • EROL, O. (1958): Kalecik-Zile arasındaki 41/3, 41/4, 42/3, 42/4, 43/3 numaralı paftalar sahasının jeolojik revizyon ve korelâsyonu hakkında rapor M.T.A. Rap. no. 2647 (yayınlanmamış), Ankara.

 • EROL, O. (1961): Ankara bölgesinin tektonik gelişmesi. T.J.K. Bült. VII, 2, Ankara. [The orogenic phases of the Ankara region Bull. Geol. Soc. Turkey, VII, 2, Ankara.]

 • KETİN, İ. (1962): 1:500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası—Sinop. M.T.A. Yayınl. Ankara. [Explanatory text of the Geological Map of Turkey (Sinop, 1:500 000), M.T.A. Publ. Ankara.]

 • KETİN, İ. (1963): 1:500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası—Kayseri. M.T.A. Yayınl. Ankara. [Explanatory text of the Geological Map of Turkey (Kayseri, 1:500 000), M.T.A. Publ. Ankara.]

 • LEBLING, Cl. (1925): Über eine Reise von Angora nach İnebolu am Schwärzenmeer. Die Kriegsschauplätze 1914-1918 Geologisch Darstellung, Heft 13.

 • LEUCHS, K. (1948): Anadolu`da Ladinien ve Karnien transgresyonu. M.T.A. Mecm. no. 38, Ankara.

 • LEUCHS, K. (1943): Der Bauplan von Anatolien. N. Jahrb. Miner. Geol. Pal. Abt. B, 2/3.

 • McCALLIEN, W. J. (1946): Inverted graded bedding at Köserelik N of Ankara. M.T.A. Mecm. no, 35 Ankara. (Ankara kuzeyinde, Köserelik`te ters dönmüş tedricî incelikte yataklanmış tabakalar, M.T.A. Mecm. no. 35, Ankara.]

 • McCALLIEN, W. J. (1950): Some Turkish pillow lavas. Bull. Geol Soc. Turkey, II, 23Ankara. [Türkiye`de «Pillov lâvlar». T J.K.B. II, 2, Ankara.]

 • MÜLLER, G. (1957): Wasserschliessungsmöglichkeiten in der südlichen Umgebung von Ankara. M.T.A. Rep. no. 2523 (unpublished), Ankara; [Ankara`nın güney havalisinde su bulma imkânları hakkında rapor. M.T.A. Rap. no. 2523 (yayınlanmamış), Ankara.]

 • NOWACK, E. (1928): Eine Reise von Angora zum Schwarzen Meer. Z. Ges. Erdkunde, no. 9-10, Berlin.

 • SALOMON-CALVI, W. (1940): Geologische Wanderungen bei Ankara. M.T.A. Mecm. no. 20, 421, Ankara. [Ankara civarında jeolojik geziler. M.T.A. Mecm. no. 20, 21, Ankara.]

 • WIJKERSLOOTH, P. de (1941): Einiges über den Magmatismus des jüngeren Palaeozoikums «des Varistikums» im Räume West-Zentral-Anatoliens. M.T.A. Mecm. no. 25, 542-549, Ankara. [Merkezî Anadolu`nun garp sahası dahilinde genç Paleozoikteki «Varistikum» magmatik faaliyet hakkında bazı mülâhazalar. M.T.A. Mecm, no. 25, 536-542, Ankara.]

 • YALÇINLAR, İ. (1957): Series of Graptolites found in the Central Turkey. Publ. Univ. İst. no. 787, İstanbul.

 • YALÇINLAR, İ. (1958): Sur les terrains cambriens et siluriens découverts dans l`Anatolie Centrale. Publ. Univ. İst. no. 787, İstanbul.

 • YALÇINLAR, İ. (1960): Türkiye`de Kaledonien masifleri ve morfolojik karakterleri T.C.D. 107-113, İstanbul.

 • YÜCEL, T. (1954): Deveci dağları-Kalecik arasında Kuzey Anadolu dağlarıyle iç Anadolu intikal alanının jeolojisine dair rapor. M.T.A. Rap. no. 2295, (yayınlanmamış), Ankara.

 • Erol, O. (1968). Ankara Çevresinde Paleozoik Arazisinin Bölümleri ve Paleozoik - Mesozoik Sınırı Hakkında . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722432

 • Colorado-Loveland (ABD) Arazisinin Fotojeolojik Kıymetlendirilmesi
  Mahmut Gökçen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu makale, AID Programı ile gittiğim A.B.D.’nde gördüğüm fotojeoloji kursunun neticesinde hazırlanmıştır. Loveland arazisinin fotojeolojikçalışmayla değerlendirilen jeolojisini ve yarı kurak iklim karakterindeki civarbölgelerin su probleminin nasıl çözümlendiğini anlatan kısa raporum, aslındamemleketimizde yeni bir mevzu olan fotojeolojinin bir haritalamada ne şekildefaydalı olabileceğini anlatmak için takdim edilmektedir.Etüd sahamızın batısında Prekambrienin granit ve pegmatit erüptif kayaçları ile amfibolit ve «Big Thompson serisi» olarak tanınan çeşitli şist formasyonlarıbulunur. İlk sedimenter formasyon Pensilvanienin taban konglomerasıdır. Bunun üstünde, her tarafta bulunmayan Ingleside gresi, ondan sonra da PermieninSatanka kırmızı şeyl, silttaşı ve kumtaşı bulunur. Daha sonra yine Permien yaşlı,silis çimentolu, çapraz tabakalı Lyons gresi vardır. Permienden Triasa geçiş teşkileden kırmızı renkli şeyl, gre ve kalker ile tabanında yer yer jipsli seviyelere rastlanan Lykins formasyonu ve daha sonra Juranın «Jelm-Entrada» ve «Morrison»adlı gre, silttaşı ve kil taşları gelir. Alt Kretase 5-6 m lik konglomera ile başlar;gre, şeyl olarak devam eder ve yine greli seviyelerle son bulur. «Dakota kumtaşı»olarak adlandırılmıştır.Üst Kretase ise üç ayrı formasyon ihtiva eder. Alttan itibaren Benton şeyli,ortada kumlu, kalkerli Niobrara şeyli ve üstte yine kumtaşı aratabakalı Pierreşeylidir. Etüd sahamızda Tersiyere ait herhangi bir formasyon yoktur. Kuaternerin alüvyonları ve nehir taraçaları haritaya işlenen son formasyonlardır.

 • fotojeoloji

 • amfibolit

 • Dakota kumtaşı


 • Gökçen, M. (1968). Colorado-Loveland (A.B.D) Arazisinin Fotojeolojik Kıymetlendirilmesi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 21-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722465

 • Gelik Civarındaki Sulu ve Şüpheli Sulu Damarlarının Palinolojik Korrelasyonu
  Erol Akyol
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Tez çalışmalarımızın bir kısmı, Vestfalien A yaşlı, Acılık, Sulu, şüpheli Sulu, Hacı Memiş ve Milopero olmak üzere beş damarın palinolojiketüdleri ile ilgili idi. Burada biz, Sulu ve şüpheli Sulu damarlarının mikroflorasının kompozisyon ve karakterlerini yayınlamak ve aynı zamanda bu iki damarın sporo-pollinik korelâsyon tablosunu açıklamak istiyoruz. 

 • sporo-pollinik korelâsyon

 • palinolojik etüd

 • Zonguldak


 • ALPERN, B. (1959): Contribution à l`étude palynologique et pétrographique des charbons français. Thèse d`Etat, Paris.

 • ARTÜZ, S. (1959): Zonguldak bölgesindeki Alimolla, Sulu ve Büyük damarlarının sporolojik etüdü. İst. Üniv. Fen. Fak. Monografileri, İstanbul.

 • BUTTERWORTH & WILLIAMS (1956-1958): The small spore floras of coals in the limestone coal group and upper Limestone group of the Lowet Carboniferous of Scotland. Trans. Royal Soc. Edinburgh, vol. LXIII, part II.

 • CORSIN, P.; CARETTE, J.; DANZÉ, J. & LA VEINE, J. P. (1962): Classification des spores et des pollens du Carbonifère au Lias. C. R. Acad. Sc., t. 254, pp. 3062-3065, Lille.

 • CORSIN, P. M., LAVEINE, J. P., LEVET-CARETTE, J. & LOBOZIAK, S. (1965): Sur la classification des spores et des pollens du Carbonifère au Lias de P. Corsin, J. Carette, J. Danzé et J. P. Laveine. Mise au point et application. Annales de la Soc. Géol. du Nord, t. LXXXV, pp. 327-336.

 • COUPER, R. A. (1958): British Mesozoic microspores and pollen grains. A systematic and stratigraphie study. Palaeontographica, Abt. B, B. 103., pp. 75 179, Stuttgart.

 • DYBOVA, S. & JACHOWICZ, A. (1957): Microspores of the Upper Silesian coal measures. Instit. Geol. Praco Polska, v. XXIII. Warszawa. İBRAHİM, A. (1933): Sporenformen des Agirhorizontes des Ruhrreviers. Dissert. Th., Berlin.

 • KONYALI, Y. (1963): Contribution à l`étude des microspores du bassin houiller d`Amasra (Secteur sud). Th. 3e Cycle, Fac. ce. Lille:

 • KOSANKE, R. M. (1950): Pennsylvanian spores of Illinois and their use in correlation. Illinois Geol. Sur. Bull. y no. 74, pp. 1-128, Urbana.

 • LOOSE, F. (1934): Sporenformen aus dem Flöz Bismarck des Ruhrgebietes. Arb. Instit. Paläobot. Brennsteine, V. 4, pp. 127-164, Berlin.

 • POTONIÉ, R. (1956): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. I. Beih. Geol. Jb., no. 23, Hannover.

 • POTONIÉ, R. (1958): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. II. Beih. Geol. Jb.3 no. 31, Hannover.

 • POTONIÉ, R. (1960): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. III. Beih. Geol. Jb. no. 39, Hannover.

 • POTONIÉ, R. İBRAHİM, A. & LOOSE, F. (1932): Sporenformen aus den Flözen Agir und Bismarck des Ruhrgebietes. Neu. Jb. Miner., B. 67, pp. 43 -454.

 • POTONIÉ, R. & KREMP, G. (1955): Die Sporae dispersae des Ruhrkarbons I. Palaeontographica, Abt. B, B. 98, pp. 1- 16, Stuttgart.

 • POTONIÉ, R. (1956) Die Sporae dispersae des Ruhrkarbons IL Palaeontographica, Abt. B, B. 99, pp. 85-191, Stuttgart.

 • POTONIÉ, R. (1956): Die Sporae dispersae des Ruhrkarbons III. Palaeontographica, Abt. B, B. 100, pp.65-121, Stuttgart.

 • STAPLIN, F. L. (1960): Upper Mississippian plant spores from the Golata formation Alberta Canada. Palaeontographica, Abt. B, B. 107, pp. 1-40, Stuttgart.

 • Akyol, E. (1968). Gelik Civarındaki Sulu ve Şüpheli Sulu Damarlarının Palinolojik Korelâsyonu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 30-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722472

 • Ağaçlı Linyitleri Mikroflorasının Etüdü
  Mehmet Eran Nakoman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ağaçlı linyitlerine ait birkaç numunenin sporo-pollinik etüdü esnasında zengin ve çeşitli bir mikrofloraya rastlanmıştır. Palinolojik kompozisyonun düşey dağılımı incelendiğinde, etüd edilen damarın her seviyesinin ayrıbir palinolojik nitelik taşıdığı görülmektedir. Ağaçlı linyitlerinden elde edilenmikrofloranın yaşı Üst Oligosenin en üst seviyeleri veya Alt Miosen olarak tespit edilmiştir. 

 • mikroflora

 • Ağaçlı linyitleri

 • sporo-pollinik etüd


 • GENCER, R. O. (1919): Notice sur les mines de lignite de la Mer Noire. M.T.A. Rep. No. 913 (unpublished). [Karadeniz linyit madenleri hakkında muhtıra. M.T.A. Rap. No. 913 (yayınlanmamış), Ankara.]

 • KRUTZSCH, W. (1959): Mikropaläontologische (Sporenpaläontologische) Untersuchungen in der Braunkohle des Geiseltales. Geologie, Jahr. 8, Beih. 11-11, pp. 1-425.

 • NAKOMAN, E. (1964) : Microflore des charbons tertiaires turcs, 83e Congr. Ass. Fr. Av. Sci.

 • NAKOMAN, E. (1964): Etude palynologique de quelques échantillons de lignite provenant du Bassin de Thrace (Turquie). Ann. Soc. Géol. du Nord, t. LXXXIV, pp. 289-303.

 • NAKOMAN, E. (1966): Etude palynologique des formations tertiaires du Bassin de Thrace. Applications stratigraphiques. Thèse de l’Univ. de Lille.

 • NAKOMAN, E. (1966): Contribution à l`étude palynologique des formations tertiaires du Bassin de Thrace. 1. Etude qualitative, Ann. Soc. Géol. du Nord, t. LXXXVI, pp. 65-107.

 • NAKOMAN, E. (1966): Etude sporopollinique des lignites éocènes de Sorgun (Turquie). M.T.A. Bull. no. 67.

 • PEKMEZCİLER, S. (1942) Ağaçlı Çiftalan linyit kömürlerinin arama işleri hakkında son rapor. M.T.A. Rep. No. 1389 (unpublished).

 • POTONIÉ, R. (1951): Revision stratigraphisch wichtiger Sporomorphen des Mitteleuropäischen Tertiärs. Palaeontographica, Abt. B, Bd. 91 , pp. 131-151.

 • POTONIÉ, R. (1956): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae, Teil I: Sporites. Beih. Geol. Jahrb., H. 23, pp. 1-103.

 • POTONIÉ, R. (1958): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. Teil II: Sporites (Nachträge), Saccites, Aktes, Praecolpates, Polyplicates, Monocolpates. Beih. Geol. Jahrb., H. 31, pp. 1-114.

 • POTONIÉ, R. (1960): Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae, Teil III: Nachträge Sporites, Fortsetzung Pollenites. Beih. Geol. Jahrb., H. 39, pp. 1-189.

 • ZIMMER, E. (1953): Bericht über die Ergebnisse der in den Jahren 1950/51 im Braunkohlenbecken von Ağaçlı gemachten Bohrungen. M.T.A. Rep. no. 2101 (unpublished). [Ağaçlı linyit havzasında 1950/51 yıllarında yapılan sondajlardan elde edilen neticeler hakkında rapor. M.T.A. Rap. no. 2101 (yayınlanmamış).]

 • Nakoman, E. (1968). Ağaçlı Linyitleri Mikroflorasının Etüdü . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 51-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722477

 • Karlıova-Halifan Linyitlerinin Sporo-Pollinik Etüdleri
  Mehmet Eran Nakoman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Karlıova-Halifan linyitlerinin palinolojik etüdleri bu formasyonların Pliosen yaşlı olduklarını göstermiştir. İncelenen mikroflorada 20 genus`a ait, 13 üyeni olan 51 türe rastlanmıştır. Nicel etüdlerin neticeleri, bölgede bulunan mikrofloranın genel karakterlerini ve değişimlerini ortaya koymak bakımından önemlidir. Yapılan palinolojik korelâsyon denemelerinin verdiği ilginç sonuçlar temel alınarak, kömürlü formasyonun oluşumunun havzanın kuzeyinde güneyinden daha geç başladığı ve böylece kuzeyde görülen kömürlü alt seviyelerin güneydeki üst seviyelere tekabül ettiği tespit edilmektedir. 

 • Karlıova-Halifan linyitleri

 • palinolojik etüdler

 • Pliosen


 • AKYOL, E. (1964) : Türkiye Tersiyer kömürleri palinolojtik etüdlerine dair başlangıç M.T.A. Derg., no. 63, s. 29-42, Ankara. [Contribution à l`étude palynologique des charbons tertiaires de la Turquie. M.T.A. Bull. no. 63, pp. 33-46, Ankara.

 • COOKSON, J.C. & DETTMANN, M.E. (1959) : On Schizosporis, anew form genus from Australian Cretaceous deposits. Micropal., 5, no. 2, pp. 213-216.

 • COQUEL, R.; LOBOZIAK, S. & NAKOMAN, E. (1965) : Extraction des spores et grains de pollen à partir de divers sédiments. M.T.A. Bull. no. 64, pp. 73-82, Ankara. [Çeşitli sedimanlardan spor ve pollen elde edilmesi. M.T.A. Derg., no. 64, s. 68-76, Ankara.

 • CORSIN, P.; CARETTE, J.; DANZÉ, J. & LA VEINE, J. P, (1962) : Classification des spores et des pollens du Carbonifère au Lias. C.R.A.S., t. 254, pp. 3062-3065, Paris.

 • CORSIN, P.M.; LA VEINE, J. P.; LEVET - CARETTE, J. & LOBOZIAK, S. (1965) : Sur la classification des spores et des pollens du Carbonifère au Lias de P. Corsin, J. Carette, J. Danzé et J.P. Laveine. Mise au point et application. Ann. Soc. Géol. du Nord, t. 85, fasc. 3, pp. 327-336, Lille.

 • ERDTMAN, G. (1947) : Suggestions for the classification of fossil and recent pollen grains and spores. Svensk bot. Tidskx. 41.

 • ERDTMAN, G. (1957) : Pollen morphology and plant taxonomy (Angiosperms I), Stockholm.

 • ERDTMAN, G. (1957) : Pollen and spore morphology — Plant taxonomy (Gymnospermae, Pteridophyta, Bryophyta II), Stockholm.

 • HAMMEN, Th. (1956) : Description of some genera and species of fossil pollen and spores. Bol. Geol., vol. IV, no. 2-3, Bogota.

 • KREMP, G.O.W. (1949) : Pollenanalytische Untersuchung des Miozänen Braunkohlenlagen von Konin an der Warth. Palaeontographica, vol. 90, Abt. B. pp. 54-98, Stuttgart.

 • MURRIGER, F. & PFLUG, H. (1952) : Über eine palynologische Untersuchung des Braunkohlenlagers der Grube Emma bei Marxheim (Untermaingebiet). Notizbh Hers. L. Amt. Bodenforsch., vol. VI, H. 3, pp. 56-66, Wiesbaden.

 • NAKOMAN, E. (1964) : Microflore des charbons tertiaires turcs, Cong. Ass. Franc, pour Avancement des Sciences, Lille.

 • NAKOMAN, E. (1965) : Description d`un nouveau genre de forme : Corsinipollenites. Ann. Soc. Géol. du Nord, t. 85, pp. 155-158, Lille.

 • NAKOMAN, E. (1966) : Etude palynologique des formations tertiaires du Bassin de Thrace» Applications stratigraphiques. Thèse de l`Université de Lille.

 • NAKOMAN, E. (1966) : Contribution à l`étude palynologique des formations tertiares du Bassin de Thrace, I.- Etude qualitative. Ann. Soc. Géol. du Nord, t. 86, pp. 65-107, Lille.

 • NAKOMAN, E. (1966) : Eosen yaşlı Sorgun linyitlerinin sporopollinik etüdü. M.T.A. Derg. no. 67, Ankara. [Etude sporopollinique des lignites éocènes de Sorgun (Turquie).M.T.A. Bull. no. 673 Ankara.]

 • POTONIÉ, R. (1931) : Zur Mikroskopie der Braunkohlen tertiaere Bluetenstaubformen (1 Mitt.). Z. Braunkohle, H. 16, pp. 325-333, Halle.

 • POTONIÉ, R. (1931) : Pollenformen der Miocänen Braunkohle (2 Mitt.). Sitz. Ber. Ges. Natur f. Fr. no. 1-3, pp. 24-28, Berlin.

 • POTONIÉ, R. (1931) ; Pollenformen aus Tertiären Braunkohlen (3 Mitt.). Jb. Preuss. GeoL L., vol. 52, pp. 1-7/Berlin.

 • POTONIÉ, R. (1931) : Zur Mikroskopie der Braunkohlen. Tertiäre Sporen und Bluetenstaubformen (4 Mitt.). Z. Braunkohle, vol. 30, pp. 554-556, Berlin.

 • POTONIÉ, R. (1956) : Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. Teil I : Sporites. Beth. Geol. Jb., H. 23, pp. 1, 1033 Hannover.

 • POTONIÉ, R. (1958) : Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. Teil II : Sporites (Nachträge), Saccites, Aletes, Praecolpates, Polyplicates, Monocolpates. Beih. Geol. Jb., BL 313 pp. 1-114, Hannover.

 • POTONIÉ, R. (1960) : Synopsis der Gattungen der Sporae dispersae. Teil III : Nachträge Sporites, Fortsetzung Pollenites. Beih. Geol. Jb., H. 393 pp. 1-189, Hannover.

 • POTONIÉ, R. & VENITZ, H. (1934) : Zur Mikrobotanik der Miozänen Humodils der niederrheinischen Bucht. Abh. Inst. Paläobot. Petrog. Brenn., t. 5, pp. 5-54.

 • ŞENTÜRK, İ. (1967) : Bingöl, Karlıova, Halifan köyü civarındaki kömürlü sahanın jeolojik raporu. M.T.A. Rap. (yayınlanmamış), Ankara.

 • THIERGART, F. (1940) : Die Mikropaläontologie als pollenanalyse im Dienst der Braunkohlenforschung. Schrift. Geb. Brennst. Geol., H. 133 pp. 1-83, Stuttgart.

 • THOMSON, P,W. & PFLUG, H. (1953) : Pollen und Sporen des mitteleuropäischen Tertiärs, Palaeontographica, Abt. B, Bd. 94, pp. 1-138, Stuttgart.

 • WEYLAND, H. & PFLUG H. (1957) : Die Pflanzenreste der pliozänen Braunkohle von Ptolemais in Nordgriechenland I. Palaeontographica, Abt. B, Bd, 1023 Stuttgart.

 • WEYLAND, H. & PANTIC, N. (1958) : Untersuchungen über die Sporenund Pollenflora einiger Jugoslawischer und Griechisher Braunkohlen, Palaeontographica, Abt. B, Bd. 105, pp. 75-99, Stuttgart.

 • WEYLAND, H.& MUELLER, H. (1960) : Die Pflanzenreste der Pliozänen Braunkohle von Ptolemais in Nordgriechenland I. Palaeontographica, Abt. B, Bd, 106, pp. 71-985 Stuttgart.

 • Nakoman, E. (1968). Karlıova-Halifan Linyitlerinin Sporo-Pollinik Etüdleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 68-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722489

 • Kuyu Karotlarında Mekanik Deneyler
  Ercan Koşar
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Burada anlatılan çalışmalar 1966-1967 senelerinde İngiltere Durham Üniversitesinde iştirak edilen «Mühendislik Jeolojisi» M. Sc. çalışmalarının bir kısmını kapsamaktadır. Laboratuvar deneyleriyle takribi kantitatif değerler elde ederek, bu verileri, özellikle ağır mühendislik yapılarında, taşıma gücü problemlerinin çözümünde kullanmak genellikle başvurulan bir usuldür. Böyle durumlarda tek eksenli kompresyon deneyleri (unconfined compression tests) yaparak, deneysel kurallar ve formüllerle yüklenmesi caiz ağırlıklar hesap edilebilir. Tek eksenli kompresyon deney neticeleri, temellerin homojenliği ve izotropisini tahkik etmek için kıymetli verilerdir. Küçük numuneler üzerinde çok sayıda deney yapılabilir ve bu suretle nem muhtevası ve ayrışma gibi çeşitli değişkenlerin (parameter) temelin mekanik özellikleri üzerindeki etkileri öğrenilebilir. Ayrıca, yerinde (in situ) yapılan deney neticeleri ile karşılaştırmalar temel hendeği boyunca korelâsyonların yapılmasını da mümkün kılar. Tek eksenli kompresyon mukavemeti ilk ağızda kayaç dokusunun(rock fabric) sağlamlığı hakkında fikir verir. Aynı zamanda, kompresyon mukavemeti ile kayacın elastisite modülü ve gevrekliği arasında kabaca bir korelâsyonun bulunduğu da bilinmektedir (Coates, 1964). Kayaçların bu özelliği kolaylıkla ve süratli bir şekilde ölçülebilir ve gerilme-deformasyon davranışlarının (stress-strain behavior) bir fonksiyonu olan elastisite modülü hesaplanabilir. Şüphesiz ki, tabiattaki kaya bloku hapsedilmiş (confined) bir durumdadır ve bu blokun kompresyon mukavemetinin, aynı bloktan alınmış ve laboratuvarda tek eksenli (unconfined) kompresyon deneyine tabi tutulmuş numunesinden daha büyük olması beklenir. Fakat bu tip deney neticeleri vasıtasıyle kıymetlendirilecek olan temel şartları emin tarafta olacaktır. Bununla beraber, yan basınçların neticesi olan bu mukavemet artışının, büyük kaya kitlesi içindeki zayıflık düzlemleri sebebiyle geniş ölçüde bertaraf edilebileceği daima göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmalarda Vestfalien yaşlı Coal Measures formasyonunda açılmış bir kuyunun karotlarından uygun olanları seçilip, kompresyon veya kırılma mukavemetlerinin (crushing strength) tayini için deneye tabi tutulmuşlardır.Bundan başka, numunelerin alınmış olduğu yerlere yakın bazı müsait zonlarda Schmidt tepki çekici (Schmidt rebound hammer) kullanılarak, kompresyon mukavemeti ile çekicin geri tepme yüksekliği arasında bir ilginin olup olmadığı araştırılmıştır. Deney neticelerinin daha sıhhatle kıymetlendirilebilmesi bakımından numunelerin nem muhtevası, karbon muhtevası, özgül ağırlık, birim hacim ağırlık ve porozite tayinleri de yapılmıştır.

 • Tek eksenli kompresyon deneyi

 • Kuyu karotları

 • elastisite modülü


 • BRACE, W. F. (1961): Dependence of fracture strength of rocks on grain size. Penn. State Univ. Mineral Ind. Expt. Sta. Bull., 76, pp. 99-103.

 • BRACE, W. F. (1963): Brittle fracture of rocks. Int. Conf. on State of Stress in the Earth`s Crust, Elsevier, pp. 111-180.

 • COATES, D. F. (1964): Classification of rocks for rock mechanics. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., vol. 1, pp. 421-429.

 • COATES, D. F. & PARSONS, R. C. (1966): Experimental criteria for classification of rock substances. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., vol. 3, pp. 181-189.

 • DUNCAN, No (1967): Rock mechanics and earthworks engineering. Muck Shifter, Ocak, pp. 35-40.

 • GRAMBERG, J. (1965): Axial cleavage fracturing, a significant process in mining and geology. Engineering Geology, vol. 1, pp. 31-72.

 • GRIFFITH, A. A. (1921): The phenomena of flow and rupture and flow in solids. Phil. Trans. Roy. Soc. London, voL 221, pp. 163.

 • HAWKES, I. (1966): Moduli measurements on rock cores. Proc. First Congr. Int. Soc. Rock Mech., vol. 1, pp. 655-660.

 • HOBBS, D. W. (1964): Rock compressive strength. Colliery Engineering, vol. 41 pp. 287-292.

 • HUCKA, V. (1965): A rapid method of determining the strength of rock in situ. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. vol. 2, pp. 127-134.

 • JAEGER, J. C. (1964): Elasticity, fracture and Flow. Methuen and Co. Ltd. London.

 • KNILL, J. L. & JONES, K. S. (1965): The recording and interpretation of geological conditions in the foundations of the Roseires, Kariha, and Latiyan dams. Géotechnique, vol. 15, pp. 94-124.

 • McCLINTOCK, F. A. & WALSH, J. (1962): Friction of Griffith cracks in rocks under pressure. Proc. Fourth U.S. Natl. Congr. Appl. Mech., Berkeley.

 • OBERT, L.; WINDES, S. L. & DUVALL, W. I. (1946) : Standardized tests for determining the physical properties of mine rock. U.S. Bureau of Mines, Report, 3891.

 • PRICE, N. J. (1958): A study of rock properties in conditions of triaxial stress. Mechanical Properties of Non-Metallic Brittle Materials, Butterworths. London, pp. 106-122.

 • PRICE, N. J. (1963): The influence of geological factors on the strength of coal measure rocks. Geological Magazine, vol. 100, pp. 428-443.

 • SELDENRATH, Th. R. & GRAMBERG, J. (1958) : Stress-strain relations and breakage of rocks. Mechanical Properties of Non-Metallic Brittle Materials, Butterworths, London, pp. 79-105.

 • TIMOSHENKO, S. P. (1953): History of strength of materials. McGraw-Hill, New York.

 • WRIGHT, P. J. F. (1955): Comments on an indirect tensile test on concrete cylinders. Mag. Concrete Res., vol. 20, pp. 87-96.

 • Koşar, E. (1968). Kuyu Karotlarında Mekanik Deneyler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 117-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722494

 • Jeoloji ve Mineralojide Röntgenografik Analiz Metodları
  Önder Öztunali
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Röntgen ışınlarının maddelere nüfuz ederek onları «delip» geçtikleri ve bu yol esnasında muhtelif yapı ve özgül ağırlıktaki maddeler tarafından çeşitli şekilde zayıflatıldıkları, hepimizin bildiği bir hakikattir. Nitekim bu hakikate dayanarak, bilhassa tıpta kullanılan, röntgen filmi alma metodları inkişaf ettirilmiştir. Mineraloji ve dolayısıyle jeolojide röntgen ışınlarının kullanılması ise, tamamen başka temellere dayanmaktadır. Gerek röntgen ışınlarının, gerekse röntgen ışınlarıyle muamele edilen maddenin özelliklerine bağlı olan bu temel olaylara dayanarak inkişaf ettirilen metodları iki büyük grupta toplamam mümkündür: (1) Röntgen ışınlarının «yansımasını» esas alan metodlar ve (2) Röntgen flüoresans ışınlarını esas alan spektral analiz metodları. 

 • Röntgenografik Analiz Metodları

 • Jeoloji

 • Mineraloji


 • Öztunalı, Ö. (1968). Jeoloji ve Mineralojide Röntgenografik Analiz Metodları . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 132-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722500

 • Kozak İntrüzif Masifi Petrolojisi ve Paleozoik Çevre Kayaçları ile Jeolojik Bağıntıları
  Erol İzdar
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kuzeybatı Anadolu`da yer alan ve genellikle Paleozoik yaşlı metamorf veya metamorf olmayan kayaçlar içine sokulmuş yirmi kadar intruzif karakterde kitle mevcuttur. Etüdü yapılan Kozak intruzif masifi ve çevre kayaçları bahsedilen bölgenin en güneyinde yer almaktadır. Mevcut sedimenter kayaçlar, epimetamorf birimler olarak Devonien (?)yaşlı Alt seriyi, killişist, grauvak ve yarı mermer litolojisindeki Karbonifere mal edilen Orta seriyi ve kumtaşı, fosilli kalker birimlerini kapsayan ünite olarak da Üstseriyi teşkil etmektedirler. Tektonik yapıda entansif dar kıvrımlar Altseri kayaçlarında; daha geniş kanatlı kıvrımlar ile kırılmalar Orta seri kayaçlarında görülmektedir. Altseri ile Orta seri arasına sokulan granodiyorit bileşimindeki magmatik kitle, modal analiz yolu ile petrokimyasal olarak etüd edilmiştir. Heterojen karakterdeki zirkonların mevcudiyeti, bol miktarda bazik ve metamorf inkluzyonların ve segregasyon cisimlerinin magmatik kitle içindeki varlığa bahsi geçen intruzif masifin jenezi hakkında bazı görüşlerin açığa çıkmasınaimkân vermiştir. Bunun dışında Kozak intruzif masifine ait bir örnekle ilgili olarak total radyojenik kurşun metodu ile yaş tespiti hakkında magmatik kitlenin oluşumundan ve maruz kaldığı olaylardan doğabilecek hatalar belirtilmiştir.

 • Kozak intruzif masifi

 • grovak

 • granodiyorit


 • ALTHAUS, E. (1966): Die Phasengrenze Andalusit/Sillimanit. Naturzviss., v. 53, s. 129.

 • BARUTOĞLU, Ö. H. (1960): Karahayıt-Ayazmant demir yatakları (BalıkesirAyvalık). M.T.A. Derg. no. 55, Ankara.

 • BAYRAMGİL, O. & WIJKERSLOOTH, P. de (1953): Türkiye`nin önemli demir yatakları hakkında not. M.T.A. Rap. no. 2594 (yayınlanmamış), Ankara.

 • BRINKMANN, R. (1966): Geotektonische Gliederung von Westanatolien. N, Jb. Geol. u. Palaeont. Mh., 10, s. 603-618, Stuttgart.

 • BUCHS, A.; CHESSEX, R.; KRUMMBNACHER, D. & VUAGNAT, M. (1962): Ages «plomb total» déterminés par fluorescense-X sur les zircons de quelques roches des Alpes. Bull. Suisse de Min. et Pétr.s v. 42, 2, s.295-305.

 • BUDDINGTON, A. F. (1959): Granite emplacement with special reference to North America. Bull. Geol Soc. Amer., v. 70, s. 671-747.

 • BURRI, C. & NIGGLE P. (1945): Die Jungen Eruptivgesteine des mediterranen Orogens I. Publ. v.d. Stiftung (Vulkaninstitut Immanuel Friedlaender». 3, Zürich.

 • BURRI., C. (1959): Petrochemische Berechnungsmethoden auf aequivalenter Grundlage (Methoden von Paul Niggli). Birkhaeuser Verlage Basel.

 • BÜRKÜT, Y. (1966): Kuzeybatı Anadolu`da yer alan plutonların mukayeseli jenerik etüdü. (Doktora Tezi) İ.T.Ü. Yay., 272 s. İstanbul.

 • GECCATTY, R. A. (1936): Bakırdağ demir jizmanı tetkiki hakkında not. M.T.A. Rap. no. 464 (yayınlanmamış), Ankara.

 • CHAYES, F. (1956): Pétrographie modal analysis. John Wiley, New York.

 • DRESCHER-KADEN, F. K. (1948): Die Feldspat-Quarz-Reaktionsgefüge der Granite und Gneise. Springer Verlag, Berlin.

 • ELGİN, G. M. (1959): Die Magnetitlagerstaette des Bakırdağ bei Ayazmant in Westanatolien3 Türkei. Bonn. Univ. (Dissertation These).

 • ESKOLA, P. (1952): A discussion of domes and granites and ores. Comm. Géol. Finlande Bull., 157, s. 125-144.

 • GOTTFRIED, D.: JAFFE, H. W. & SENFTLE, F. E. (1959): Evaluation of the Pb-alpha method for determining ages of igneous rocks. U.S. Geol. Surv.. Bul., 1097-A.

 • GRÜNENFELDER, M. (1963): Beterogenitaet akzessorischer Zirkone und die petrogenetische Deutung ihrer Uran/Blei-Zerfallsalter. Schweiz, min. petr. Min., Al, s. 235.

 • HUCKENHOLZ, H. G. (1959): Sedimentpetrographische Untersuchungen an Gesteinen der Tanner Grauwacke. Beitr. Min, u. Petr., 6, s. 261-298.

 • İZDAR, E. K. & AKINCI, Ö. (1963): Ayazmant demir madeninin jeolojisi, metalojönezi ve rezerv etüdü. M.T.A. Rap. (yayınlanmamış), Ankara.

 • KAADEN, G. v.d. (1959) :Anadolu`nun kuzeybatı kısmında yeralan metamorfik olaylarla magmatik faaliyetler arasındaki yaş münasebetleri. M.T.A. Derg., no. 52, Ankara.

 • KETİN, İ. (1959): Türkiye`nin orojenik gelişmesi. M.T.A. Derg., no. 53, s. 82-88., Ankara.

 • KRUPP, F. ESSEN (1957): Rohstoffe-Untersuchung Eisenerzvorkommen Türkei. M.T.A. Kütüphanesi, no. M 2606-2043, h/62246.

 • KULP, J. L. BATE; G. L. & BRQECHER, W. S. (1954): Present status of the lead method of age determination. Amer. Journ. Sci., 252, s. 345-365.

 • LUCIUS, M. (1927): Ayazmant civarında Bakırdağ manyetit jizmanı hakkında not. M.T.A. Rap. no. 429 (yayınlanmamış), Ankara.

 • MARMO, V. (1955): The petrochemistry of some Precambrian granites of West Africa and a petrochemical comparison with the Svecofennide granites of Finland. Amer. Journ. Sci., 253, s. 391-417.

 • MARMO, V. (1956) : On the emplacement of granites. Amer. Journ. Sci., 254, s. 479-492.

 • PERRİN, R. R.ROUBAULT, M. (1949): On the granite problem. Journ. Geol., 57, 8. 357-379.

 • PERRIN, R. (1956): Granite again. Amer. Journ. Sci., 254, s. 1-18.

 • PETTIJOHN, F. J. (1957): Sedimentary Rocks. Harper, New York.

 • PHILIPPSON, A. (1910-1915): Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien: Peterm. Mittl. Erg., Hefte 167, 177, Gotha.

 • V. PLATTEN, H. (1965): Kristallisation granitischer Schmelzen. Beitr. Min. u. Petr. 11, s. 334, 381.

 • V. PLATTEN, H. & HÖLLER, H. (1966): Experimentelle Anatexis der Staizer Plattengneises von der Koralpe, Steiermark, bei 2, 4, 7 und 10 Kb H₂O-Druck. JV. Jh. Min. Abh., 106, s. 106-130.

 • POLDERVAART, A. (1950): Statistical studies of zircon as a criterion in granisitation. Nature, 165, s. 574-575, London.

 • POLDERVAART, A. (1956): Zircons in rocks. II. Igneous rocks. Amer. Journ. Sc.,, 254, s. 521-554.

 • POLDINI, N. (1937): Ayazmant yakınındaki Bakırdağ yatağına yapılan ziyaret hakkında rapor. M.T.A. Rap. no. 489 (yayınlanmamış), Ankara.

 • RAGUIN, E. (1957): Géologie du granit. (Geology of granite, translated from French by E. H. Kranck and P.R. Eakins). John Wiley, New York.

 • READ, H. H. (1949): A contemplation of time in plutonism. Quart. Journ., 105, s. 101-156, London.

 • READ, H. H. (1955): Granite series in mobile belts, in «Crust of the earth» Editor, POLDERVAART, A. Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 62, s. 409-429.

 • READ, H. H. (1957): The Granite controversy. 430 s., Murby, London.

 • REYNOLDS, J. E. (1958): Granite, some tectonic, petrological, and physicochemical aspects. Geol. Mag., 95, s. 387-396.

 • SARIDSE, G. M. et al. (1961): Beitraege zum Granitproblem. Akademie Verlag, Berlin.

 • TRÖGER, E. (1967): Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale. Tl. 2. Schweizerbar f sehe Verlag, Stuttgart.

 • TÜRKÜNAL, S. (1958): Karahayit (Ayazmant-Altmova) manyetit cevherinin etüdü. T.J.K. Bült., 6/2, s. 1-36, Ankara.

 • TUTTLE, O. F. & BOWEN, N.L. (1960): Origin of granite in the light of experimental studies in the systems Na Al Si₃O₈- K Al Si₃O₈ – SiO₂ - H₂O. Geol. Soc. Amer. Mem., 74, 153 s.

 • WALTON, M. (1955): The emplacement of granite. Amer. Journ .sci., 253, s. 1-18.

 • WHITTEN TIMOTHY, E. H. (1961): Quantitative areal modal analysis of granitic complexes. Bull. Soc. Amer., 72, s. 1331-1360.

 • WIJKERSLOOTH, P. de (1941): Garbî ve merkezî Anadolu sahası dahilinde genç Paleozoikteki magmatik faaliyet hakkında bazı mülâhazalar. M.T.A. Mecm., 4/25, s. 536-550, Ankara.

 • WINKLER, H. G. F. & v. PLATEN, H. (1961): Experimentelle Gesteinsmetamorphose-IV. Bildung anatektischer Schmelzen aus metamorphisierten Grauwacken. Geochim. Cosmochim. Acta, 24, S. 48-69.

 • YODER, H. S. & TILLEY, C. E. (1962): Origin of basalt magmas: An experimental

 • ZIEGLER, E. (1939): Türkiye`de mevcut maden havzalarına dair asarı fenniye (Fliegel ve Wencher tarafından yazılan kısım), M.T.A. Rap. no. 670 (yayınlanmamış), Ankara.

 • İzdar, K. E. (1968). Kozak İntruzif Masifi Petrolojisi ve Paleozoik Çevre Kayaçları ile Jeolojik Bağıntıları . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 140-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722503

 • Vecihe ÖZTEMÜR
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kurumumuz üyelerinden Vecihe Öztemür 22 Haziran 1966 yıllındaaramızdan ebediyen ayrılmıştır.İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden 1947 de mezun olan VeciheÖztemür aynı senede M.T.A. Enstitüsüne intisap etmiş ve 1959 yılına kadar Enstitünün Mikropaleontoloji Servisinde çalışmıştır. Raman ve Garzankuyu numunelerinin paleontolojik ve litolojik etüdlerini yapmış. Güneydoğu petrol araştırmalarına ait numunelerin Foraminiferlerini tetkik etmiş vebunlara ait M.T.A. Dergisinde makaleler yayınlamıştır.Vecihe, eşi Cemal Öztemürle mesut bir aile kurmuş ve şefkatli bir çocuk annesi olmuştur. Çok genç yaşında vakitsiz vefatı bütün meslektaşlarını derin bir teessür içinde bırakmıştır.Hatırası hiç unutulmayacak olan Vecihe Öztemür’e Tanrıdan rahmetdileriz. 


 • Bülteni, T. J. K. (1968). Vecihe Öztemür . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 180-181 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722608

 • Dr. Toğan ÖNAY
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kurumumuz üyelerinden Dr. Önay geçen senenin Ocak ayında hayatagözlerini kapamıştır. Dr. Onay 1919 yılında doğmuş ve meslek öğreniminiM.T.A. adına Zürih`te yaparak 1949 da «Güneybatı Anadolu Zımpara Madenleri» hakkında değerli bir tezle doktorasını vermiştir. Yurda döndükten sonra M.T.A. Enstitüsünde çalışmış ve madenlerimiz hakkında birçokraporlar vermiştir; Bilâhara mesleğinde özel surette çalışarak Türkiye maden yatakları hakkında ihtisasını artırmış ve son zamanlarda Murgul Bakırİşletmelerinde jeolog olarak ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğretimüyesi olarak vazife görmüştür.Dr. Onay meslekî sahada daha çok başarılı hizmetler görmeye hazırlanırken beklenmedik bir anda ve çok genç yaşında aramızdan ayrılması Kurumumuzu, doslarını ve ailesini derin bir teessüre garketmiştir. Hatırasınıdaima saygı ile yadedeceğimiz Dr. Önay`a Tanrıdan rahmet dileriz. 


 • Bülteni, T. J. K. (1968). Toğan Önay . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 182-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722609

 • Maurice BLUMENTHAL
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: M.T.A. Enstitüsünde uzun seneler çalışmış ve memleketimiz jeolojisineait birçok eserler yayınlamış olan Dr. Blumenthal 22 Eylül 1967 de İsviçre`de vefat etmiştir.Dr. Blumenthal 1886 da İsviçre`de Chur şehrinde doğmuş ve 81 yaşındahayata gözlerini kapamıştır. Viyana`da, Leipzig ve Zürih`te jeoloji tahsiliniikmal etmiş olan Blumenthal 1924 yılına kadar Filipin, Borneo, Java adalarında ve Venezüella`da petrol şirketleri namına petrol mevzuunda tatbikîjeoloji ile meşgul olmuş ve bundan sonra 1936 ya kadar İsviçre-AvusturyaAlpleri`nde, İspanya`nın Betik kordilerinde ve Akdeniz memleketlerinin jeolojisi ve tektoniği hakkında ilmî jeoloji araştırmaları yapmış, İsviçre`nin1: 50 000 ölçekli haritasına kolabore etmiştir. 1936 dan itibaren Türkiye`yegelmiş ve 20 sene kadar memleketimizin muhtelif bölgelerinde, bilhassaToroslar`da çalışmıştır. Blumenthal Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca lisanlarına vâkıf bulunmaktaydı. Türkiye`de de bulunduğu müddet zarfında Türkçe öğrenmişti. Türkiye`ye gelmeden evvelİspanya`nın Betik kordilleri üzerinde yapmış olduğu yayınlarla büyük birşöhret kazanmıştı. 1936 ya kadar İsviçre ve Almanya`nın mühim mecmularında 50 kadar eseri ve makalesi yayınlanmıştır. Bunların 30 u Alpler veAkdeniz jeolojisi hakkındaydı. Türkiye`de bulunduğu senelerde de, M.T.A.da 30, Avrupa mecmualarında 10 kadar Türkiye hakkında eser yayınlamışve en son Paul Fallot için «Avrupa Alpleri ve Akdeniz sahasının paleocoğrafya ve strüktürel tarihçesi» hakkında yayınlanan hatıra kitabında «Güney Anadolu Torosları`ın Yapısı» adlı bir memuar ve İstanbul Fen Fakültesi mecmuasında da Ağrı dağı hakkında mufassal eserler yayınlamıştır. Busuretle Blumenthal`in yayınları 100 ü bulmuştur. Halen Toroslar`ın yapısıhakkındaki bilgilerimizin en büyük kısmını Blumenthal`e borçluyuz.Blumenthal hiç evlenmemiş bütün hayatını jeolojiye vakfetmiş, çokmütevazı yaşayan bir dağ adamı ve bir ilim adamıydı. Ağrı dağının zirvesine çıktığı zaman 70 yaşını geçmişti. Bu tetkik gezisini 70 inci doğumsenesini kutlamak gayesi ile yapmıştı.Çok verimli bir ömür geçirmiş, jeolojiye bilhassa memleketimizin jeolojisine büyük hizmetler yapmış olan Blumenthal`in hatırası Türk jeologlarıtarafından daima saygı ile yadedilecektir.


 • Bülteni, T. J. K. (1968). Maurice Blumenthal . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 183-185 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722611

 • Yeni Neşriyat
  Erol İzdar
  PDF Olarak Görüntüle

 • P. Ramdohr ve H. Strunz, 1967. Klockmann’s Lehrbuch Der Mineralogie. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgarts XI, 820 s.

 • W. E. Tröger, 1967. Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale Teil 2 Textband. Schweizerbart Stuttgart, XII, 822 s.

 • H. von Philipsborn, 1967. Tafeln zum Bestimmen der Minerale nach Aeusseren Kennzeichen. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 319 s.

 • İzdar, E. (1968). Yeni Neşriyat . Türkiye Jeoloji Bülteni , 11 (1-2) , 186-191 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/53791/722617

 • İlanlar
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle