Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1953 EKİM Cilt 4 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Van Gölü Güney Doğu Bölgesinin Jeolojisi
Zati Ternek
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Tetkik edilen bölgenin başlıca dağları; Artos (3475 m.), Pelli (3060 m.), Arnas (3550 m.), Singer (2900 m.), Vaviran (3000 m.) ve Kuvveşehap (3500 m.) dağlarıdır. Bölgenin stratigrafisi biraz karışıktır. Stratigrafik vaziyet şu şekildedir: Paleozoik (Üst Permien), Üst Kretase (Mastrihtien), Üst Kretase Paleosen, Eosen, Neojen ve Kuaterner`dir. Kuarsitler, Kalkerler, Kristalen Kalker ve şistler Üst Permien`i teşkil ederler. Kalkerler içinde (Schwagerina, Parafusulina, Polydiexodina) lar bulduk. Üst Kretase; Konglomera`lardan, levhalı kalkerlerden, Globigerina`lı kalkerlerden ve Radiolaritler`den müteşekkildir. Bu kalker ve grelerde de (Globigerinacf. cretacea, Globotruncana linnei d`Orb., Globotruncana cf. stuarti J. deLapp., Cyclolites krumbecki Stef., Trochosmilia bilobata Mich., Hippuritesloftusi Wood, Exogyra columba Lamk., Loftusia elongata, Lagena diffringens J. de Lapp.) fosillerini bulduk. Kesif kalkerlerden, marn gre ve bazi Eruptif sahrelerden müteşekkil (Karışık fasies) adını verdiğimiz bir fasies mevcuttur. İhtiva ettiği fosillere göre yaşı Üst Kretase-Paleosen`dir. Başlıca fosilleri de: (Miliolidae, Nummulites sp., Miscellanea cf. miscella d`Arch.,Lithophyllum, Globigerina cf. cretacea, Globotruncana cf. stuarti de Lapp.)olup kalkerler içinde bulunurlar. Bölgedeki Eosen Kalkerlerinde de (Miscellanea miscella d`Arch., Alveolina cf. primaeva Reich., Nummulites subatacicus) fosilleri bulunur. Fosillerinin delaletiyle Neojen`e ait arazi; Alt Miosen, Orta Miosen, Umumiyetle Neojen diye ayrılabildi. A. Miosen; konglomeralardan, gre ve kalkerlerden ibarettir. O. Miosen münavebeli gre ve marn tabakalarından müteşekkildir. Bölgede Neojen`in ihtiva ettiği mühim fosiller: (Chlamys scabriusculus Font. (variete), Ghlamys cf. rotundata Lamk., Miogypsina sp., Miolepidocyclina burdigalensis, Amphistegina, Lithothamnium) lardır. Kuaterner; alluvion, çimentolanmış teras çakılları ve travertenlerden ibarettir. Tetkik ettiğimiz sahanın başlıca Eruptif sahreleri; andezit, gabro diyabaz, lamprofir, piroksenit ve serpantinlerdir. Bu eruptifler; mahrut, sil vedayk şekillerindedirler. Paleozoik esnasında volkanik faaliyetler olmuştur. Kretase ve Paleosende bu faaliyetler daha da şiddetli olmuştur. Şariyaj ve Ekaylı bünyelerin mevcudiyeti bölgenin şiddetli tektonik faaliyetler geçirmiş olduğunu gösteriyor. Bu faaliyetler esnasında tektonik breş ve milonitler teşekkül etmiştir. Şariyajların civarında bazı yerlerde(bilâhare vukua gelmiş erozyonların tesiriyle) Kretase üzerinde Paleozoik Klipleri görülür. Tersier sonlarına doğru Alp Orojenik hareketleri yavaşlamış, fakat durmamıştır. Hersinien hareketleri Alp orojenisiyle kısmen örtülmüş ve güneyden gelmiştir. Bu kuvvetler genel iltiva istikameti olan N75-80W hattına takriben amutturlar. Ed. Parejas`ın (6) Van Yüksek Transversali bölgemizde iki tali kol halinde tecelli eder. Bunlardan birinin Pili dağdan, diğerinin de bölgenin doğu kısmına yakın geçtiği kanaatındayız. Bölgede ekonomik önemi haiz maden kaydedilmemiştir. Biraz hematit ve bakır izlerine rastlanır. Paleozoik saha içerisinde de Barit`e benzer bazı tezahürler vardır.

 • Fosil

 • Barit

 • Van gölü


 • Lynch, H. F. B. : Armenia. TraveIs and studies I-II. London. 1901

 • Oswald, F. A. : Treatise ou the Geology of Armenia Iona, Beeston, Notts 1906.

 • Frödin, John : La morphologie de Ia Turquie Sud-Est. Geografiska Annaler-Arg. XIX. 987 Haft. 1-2 Stockholm.

 • Bobek H. V. : Forschungen im Zentral Kurdischen Hochgebirge zwischen Van-und Urmia-See Sudostanatolien und Westazerbeican (Pet. Mitt. Geog. 1938 Heff. 5).

 • Arni, P. : Tektonische Grundzüge Ostanotoliens und benachbarter Gebiete. Veroffent; des Institutes fur Lagerstattenforschung der Turkei. Ankara. 1939.

 • Parejas, Ed. : La tectonique transversale de la Turquie. Publ. de l`Institut de Geol. de l`Univ. d`Istanbul 1940.

 • Tromp, S. W. : Atentative classification ofthe main structural units of the Anatolian Orogenic belt. The Journal of GeoIogy Vol. LV. Number 4. July 1947.

 • Egeran, N. E. : Tectonique de la Turquie et Relations entre Ies unites t.ectoniques et Ies Gites Métalliféres de la Turquie, Nancy 1917.

 • Ternek, Z. (1953). Van Gölü Güney Doğu Bölgesinin Jeolojisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (2) , 1-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51622/669855

 • Gördes Civarında Dikkati Çekici Bazı Mineral ve Taşlar
  Şevket A. Birand
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Gördes İlçesindeki heyelanı tetkik maksadile yapılan bir seyahatte Salihli-Gördes arasındaki arazide yer yer durarak nümuneler almıştık. ¹) Bunlardan bir kısmı jeolojik-ekonomik bakımdan dikkati çekici bazı sonuçlar verdiğinden, bu vadideki müşahedelerimi kısaca belirtmeyi faydalı buldum. l:800.000 yüz ölçekli Türkiye jeoloji hartasının tetkikinden anlaşılacağı üzere Salihli-Gördes arasındaki arazi, çok eski jeoloji devirlerinde teşekkületmiş bulunan granitler, gnaysler, fillatlar ve mermerlerden müteşekkildir. Ve bu arazi Gördes civarında Neojen devrine ait bulunan kalker, marn vegrelerden ibaret bir seri tarafından kaplanmıştır.

 • Mermer

 • Neojen

 • Gördes


 • Philippson, 1910. Reisen u. Forschungen in Kleinasien. Pet. Mitteilungen. Erg. H.Gotha, 15. M. T. A Dergisi: 1941, Sayı: 2/23

 • Birand, Ş. A. (1953). Gördes Civarında Dikkati Çekici Bazı Mineral ve Taşlar . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (2) , 33-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51622/669860

 • Çangılı (Yozgat) Fluorit ve Plutonitlerinin Etüdü
  O. Bayramgil
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz:  " Orta Anadolu granitleri " nin doğu kısmında bulunmuşolan bir fluorit yatağından ve civarındaki plutondan alınmış numunelerle yapılan mineralojik ve fiziksel incelemeler hakkında bilgi verilmektedir.

 • Fluorit

 • Plutonit

 • Yozgat


 • P. Anıl : Zum Erdbeben zwischen Kırşehir, Keskin und Yerköy, M. T. A. Arşivi No. 678 (1938).

 • O. Bayraragil : Mineralogische Untersuchung der Erzlagerstaette von Işıkdağ, Schweiz. Min Petr. Mitt. ` XXV, 23 (1945),

 • S. H. U. Bowie : Autoradiographic Techniques in Geological Research, Bull. Geol. Surv. Great Britain 35

 • İ. Ketin : Ueber die Tektonik des Uludağ-Massivs, Türkiye Jeol. Kur. Bült. I, 75 (1947).

 • E. Lahn : Rapport sur un gisement de, fluorine près de Caferli-Çangılı (Yozgat vilâyeti), M.T.A. Arşivi. No. 948 (1939).

 • W. Lindgren : The Auriferous Veins of Meadow Lake California, Amer. J. Sci. 3, 46, 201 (1893).

 • W. Lindgren : Granodiorite and other intermediate rocks, Amer, J. Sci. 4, 9, 269 (1900).

 • A. Mancher : Das Molybdaenglanz und. Powellitvorkommen von. Hüseyinbey ovası, Kaza Keskin., Ankara, Z. Angew. Min, 1, 2, 103 (1938).

 • H. N. Pamir : Dinamik Jeoloji II, Istanbul (1948).

 • P. Ramdor : Klockmann`s Lehrbuch der Mineralogie, Stuttgart (1948).

 • H. Schneiderhoehn : Erzlagerstaetten, Stuttgart (1949).

 • V. Stchepinsky : Rapport sur la géologie de la région de Kırşehir et de Boğazlıyançay, M.T.A. Arşivi No. l364 (1942).

 • W. B. Tröger : Spezielle Petrographie der Eruptivgesteine, Berlin; (1935).

 • P. de Wijkerslooth : Einiges liber den Magmatismus des jüngeren Palaeozoikums (des Varistikums) im. Räume West-Zentral-Anatoliens, M. T. A8 Meca 4/25, 536 (1941).

 • A, N. Winchell : Elements of Optical Mineralogy II, New YorkLondon (1951).

 • Bayramgil, O. (1953). Çangılı (Yozgat) Fluorit ve Plutonitlerinin Etüdü . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (2) , 37-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51622/669879

 • Bursa Havalisinin Rendzina Toprakları
  Mesut Özuygur
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Rendzina toprakları yahut ümüs-karbonat toprakları (4) yumuşak açık renkli ve çok kireçli ana kayalar üzerinde teşekkül eden ve ondan keskin bir çizgi ile ayrılan koyu esmer veya siyah renkli intrazonal topraklardır. Bu toprakların meydana geldiği ana kayalar ekseriya tebeşir, yumuşak kalker, marn ve jipsten ibarettir. Yüksek miktarda organik maddeyi ihtiva eder. Çayır vejetasyonu mahsulü olan bu organik madde Rendzina toprağa bariz koyu rengi verir.

 • Rendzina toprakları

 • intrazonal toprakl

 • Bursa


 • Birand, S. A. : Nilüfer ırmağının jeolojik, petrografik ve toprak vaziyeti. 1938.

 • Çölaşan, U. E. : Türkiye iklim rehberi. 1946.

 • Jacob, A. : Der Boden. 1949.

 • Joffe, .J. S. : Pedology. 1949

 • Kubiena, W. L. : Entwickluogslehre des Bodens. 1948.

 • U. S. Department of Agriculture 1938.

 • Soils and Men : Yearbook of Agriculture. 1938.

 • Özuygur, M. (1953). Bursa Havalisinin Rendzina Toprakları . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (2) , 55-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51622/669885

 • Gürleyik Köy Civarı (SW-Anadolu) Krom Madenlerinin Kimyasal Terkibi ve Bunların Balkan Yarımadası Kromitleri ile Mukayesesi
  G. Van Der Kaaden German Müller
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazıda, kromun kimya terkibi bakımından yan sahre ve yatakların zonar olması gibi faktörlere bağlı bulunup bulunmadığı ve aynı bir Peridotit masifi içinde değişiklikler görülüp görülmediği sualleri açıklanmağa çalışılmıştır. Bundan başka aynı bölge kromitlerinin başka bölgeler kromitleriyle de mukayesesi yapılmıştır. Mukayeseleri yapabilmek için, Cevherlerin tam analizinden Kromit formülü hesaplanmak ve grafik olarak göstermek yolu takip olunmuştur. Bu arada muhtemelen tezahür edecek hatalar üzerinde de durulmuştur. 

 • Kromit

 • Balkan Yarımadası

 • Gürleyik Köyü


 • Hiessleitner, G. : Serpentin und Ghromerz-Geologie der Balkanhalbinsel und eines Teiles von Kleinasien. Jb. Geol. B. A., Sonderband I (in 2 Teilen), Wien 1951/52.

 • Van Der Kaaden, G. : Gutachten uber die Geologie und Chromitlagerstaetten vom blockierten Gebiet nordlich Gürleyik Köy (Vil. Muğla). Raport M.T.A. Nr. 2039 Ankara 1953. (unveröentlicht).

 • Thayer, T. P. : Preliminary chemical correlation of chromite with the containing rocks. Econ. Geol., XLI, 202 217, New Haven 1946.

 • Winchell, A. N. : Elements of optical mineralogy. 4. edit., part II, 81, New Haven 1951.

 • Betekhtin, A. : Some features of the primary platin ores of the Ural. ( zitiert iti (I)) Mining Journal, Moskau 1930.

 • Van Der Kaaden, G. & German Müller, G. (1953). (German) Chemische Zusammensetzung von Chromiterzen aus der Gegend von Gürleyik Köy (S. W.-Türkei) und Vergleiche mit Chromiten der Balkanhalbinsel . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (2) , 59-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51622/669892

 • Akseki (Antalya) Boksit Yataklarının Jeoloji, Jönez ve Maden Bakımından Etüdü ve Diğer Türkiye ve Avrupa Boksitleriyle Mukayesesi
  Ekrem Göksu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`de halen bilinen Boksit yataklarının jeolojik ve madencilik bakımından incelenmesini ve elde olunan neticelerin Avrupa Boksitleriyle kısa bir mukayesesini yapan bu etüdümüz; 1947, 1948, 1950, 1951 ve 1952senelerinde M.T.A. Enstitüsünün Türkiye Boksit sahalarında yaptırdığı aramaları tedvir ettiğimiz zamanlarda topladığımız vâsi materyelin gerekli şekilde işlenmesinden ibarettir. Yeraltı galeri aramaları, sayısı binden fazla küçük kuyu ve yarma hafriyatı, yüzlerce Boksit numunesi, 350 ince kesit ve 1000 küsur kimya analiz raporları bu toplanan materyel meyanındadır. Ayrıca zikri geçen senelerde Boksit sahalarında yapılan müşahedeleri ve müteaddit jeolojik löveleri debuna eklemek lâzımdır. Etütlerimizin siklet merkezini Akseki Boksit Bölgesi teşkil etmiştir. Zonguldak ve Islahiye (Cabbar Dağı) Boksitleriyle ikinci derecede meşgul olunmuştur.  Boksit aramalarını yaptıran müessesenin gayesi birinci derecede ekonomik idi: Nerede, ne kadar ve ne kalitede Boksit vardır? Bu üç sualin  cevabını teşkil eden ve nihaî raporları tarafımızdan tanzim olunan bilgiler arasından ancak ‹ ilmî › mahiyet taşıyanları seçilmiş, madenlerin zenginliğine, yerlerine vesair ekonomik kıymetlerine dair detaylı bilgiler ancak kısa özetler halinde etüd çerçevesi içine alınmıştır. Yatakların jeolojisi bahislerinde detaylı müşahedeler dercolunmuştur. Buna mukabil bölgelerin umumi jeolojisi gayet kısa olarak anlatılmıştır. Çünkü bilhassa Akseki Boksit bölgesi için detaylı jeolojik bilgileri ihtiva eden bir eser 1949 senesinde Blumenthal-Göksu(18) tarafından neşredilmiştir. Bu eserden yalnız (Şekil 2)de görülen tektonik harita bazı tadillerle aynen alınmıştır

 • Boksit

 • Alüminyum sanayi

 • Akseki


 • Allen, V. T. : Formation of bauxite from basaltic rooks of Oregon. Econ. Geol. 43, 1948 pp. 619-626.

 • Arni, P. : Hberdieheutebekannten Bauxitvorkommen der Turkei. M. T. A. Mecm. 2, 1941.

 • BatallerCalatayud,J.B. : Les Bauxites del Pireneo de Lérida. Mem. R. Acad. Gieno. Barcelona, vol 27, 1943.

 • Bauxites : Trans. of the All. Un. Sc. Research Inst. Eo. Min. Yol. 1, fasc. III, Moscou, 1936.

 • Behre, C. H. : Origin and mining of bauxite Deposits. Ec. Geol., T. 27, 1932.

 • Bemmelen, Van, R. W. : Origin and mining of bauxite in Netherlands India. Econ. Geol. Vol. 36, 1941, pp. 630 640.

 • Berthier : Analyse de l`alumine hydratee des Baux. An. des Mines, T. VI, 1921 pp. 531 534.

 • Blumenthal, M. : Esquisse de la geologie du Taurus dans la région de Namrun et le gisement de bauxite découvert dans ces parages. M. T. A. Mecm. 4, 1940.

 • Blumenthal, M. : Schichtfolge und Bau der Taurusketten im Hinterland von Bozkir. Revue de la Fac. des Scienees de l`Univ. d`Istanbul, Ser. B, Tom. IX, faso. 2, 1944.

 • Blumenthal, M. : Un gisement de Bauxite dans Ie Permocarbonifere du dautun oriental M. T. A. Mecm. 2, 1944.

 • Blumenthal, M. : Geologie der Taurusketten im Hinterland von Beyşehir und Seydişehir M. T. A. Yayın. 2, 1947.

 • Blumenthal, M. : Reeherehes geologiques daus Ies chaines du Taurus occidental dans Parriere-pays d`Alanya. M. T. A. Yayin. Ser. D. 5, 1951.

 • Collot, L. : Age des bauxites du S-E de la France. Bull. Soc. Geol. Fr. 3 sér. T. XV, 1887, p. 331.

 • Dammer, B.-Tietze, O. : Die Nutzbareu Mineralien. Bd. 1 s. 279, Stuttgart, 1927.

 • Fox, O. : The Bauxite and Aluminous Laterite Occurences of India. Mem. Geol. Surv. of India, vol. 49. 1923

 • Fox, O. : Bauxite and Aluminous Laterite. 2 d Ed. Tech. Press, London, 1932.

 • Fulda Gingsberg : Tonerde und Aluminium I. Teil. Walter Gruyter und Co. Berlin, 1951.

 • Göksu, E. Blumenthal.M. : Die Bauxitvorkommen der Berge um Akseki Erorterungen uber ihre geologische Position, Ausmasse und Genese. M. T. A. Yayın. Ser. B, No. 14, 1949.

 • Harrassowitz, H. : Bauxitstudieu. Metall u. Erz, Bd. 24, 1927, s. 181.

 • Harrassowitz, H. : Die weltwirtschaftlich wichtigste Bauxitausbildung. Met. u. Erz. Bd. 24, 1927, S. 589.

 • Harrassowitz, H. : Südeuropaeische Roterde. Chemie der Erde, T. 4, 1928.

 • Harrassowitz, H. : Allit (Bauxit) Lagerstastten der Erde. Naturwiss. 17. Jhrg., H. 48, 1929.

 • Harrassowitz, H. : Silicium, Aluminum, Eisen im Wechsel der Verwitterungsvorgaenge. Zft. f. angew. Chemie, 43. Jhrg. 1930.

 • Harrassowitz, H. : TropischerBauxit.Met.u.Erz.Bd.,38,1941.

 • Aendricks, S. B. Goldich, S. S. Nelson, R. A. : A portable differential thermal analyses unit for bauxit expoloration. Econ. Geol Vol. 41. 1946 pp 64 76.

 • Lacroix, A. : Minéralogie de la France et ses colonies, T. III, 1901-09 p. 342

 • Lacroix, A. : Les latérites de la Guinée et les produits d`altération qui leur sont associes. Nlle Arch. Museum Hist. nat. 50 sér. T. V, 1913.

 • Lacroix, A. : Mineralogie de Madagascar (Alteration des roches) T. III, Paris, 1923.

 • Lang, R. : Die klimatischen Bildungsbedingungen des Laterits. Ghem. d. Brde1 T. I1 1915, S. 134.

 • Lapparent, De, J. : Les mineraux des bauxites françaises. Bull. Soc. Fr. Min., T. I. 53, 1930, pp. 255-273.

 • Lapparent, De, J. : Les mineeaux de Ia France meridionale. Mern. Carte Geol. de Ia France. Paris1 1930.

 • Lapparent, De, J. : Raisons geologiques de Ia formation des trois hydroxides d`aluminium naturels. G. R. Gongr. int. Geol. appl., Paris, 1935.

 • Lapparent, De, J. : Erneris de Greee et bauxites. G. H. Ac. Sc. T. 197, 1933.

 • Lapparent, De, J. : Composition mineralogique, structure et origine des emeris de Turquie. C. R. Ac. Sc. T. 223, 1946.

 • Lapparent, De, J. : La geochimie du chemin des profendeurs dans le passages des bauxites aux emeris. G. R. Ac. Sc. T. 223, 1946.

 • Muth1 L. : Beitraege zur Geologie und Paleontologie Mittelgriechenlands (Larymna und Distomon). Neues Jahrb. f. Min. etc. Beil. Bd. 66, Abt. B1 1931.

 • Orcel, J. : L`emploi de l`analyse thermique differentielle dans Ia determination des constituants des argiIes, des laterites et des bauxites. Int. Geol. appl. VII. sess. Paris, 1935.

 • Rumbold1 W. G. : Bauxite and Aluminium. Imp. Inst., London, 1925.

 • Singewald, qu, D. : Bauxite deposits at Gant, Hungary, Econ. Geol. Vol. 33, 1938 pp. 730 736.

 • Staesche, M. Venzel, Jl : Rontgenographisclie Untersuchungen uber die thermischen Wandlungen von Diaspor und Bohmithaltige Bauxite. Met. u. Erz. 41 Jahrg. 1944.

 • Weisse, De, J. G. : Les bauxites de l`Europe eentrale. Bull. d. Labor. d. Geol., Min., Geoph. de l`Univ. de Lausanne. No. 87, 1948.

 • Blanck, E. Giesecke, F. : Ober die Eutstehuag der Roterde., Chem. d. Erde, T. 3, 1928.

 • Blanck, E. Giesecke, F. :MelvilIe, R. : Eiu Beitrag zur Losungs-od. Rückstandstheorie. Ghem. d. Erde, T. 12, 1939-40.

 • Gorrens, G. W. : Ober die DosIichkeit. von Kieselsaeiire. Chem. d. Erde. T. 13, 1940

 • Dittler, E. : Die Bauxitlagerstaette von Gant in Wesgarn. Berg u. HUttenmann. Jahrb., Bd. 78, 1930.

 • Kispatiec, M. : Bauxite des kroatischen Karstes und ihre Entstehung N. Jahrb. Min. Geol. Fal. Bd. 36,, 1912.

 • Mead, W. J. : Bauxite deposits of Arkansas. Econ. Geol. 10, 36, 1915.

 • Tucan, F. : ZurBauxitfrage. Centralbl. f.Min.,J.1915.

 • Tucan, F. : Terra rossa, deren Natur u. Entstehung. N. Jahrb. Min. Geol. Pal. Bd. 34, 1912.

 • Weigelin, M. : Beitrag zur Kenntnis d. dalmatinischen Bauxits. Zft. f. prakt

 • Göksu, E. (1953). Akseki (Antalya) Boksit Yataklarının Jeoloji, Jönez ve Maden Bakımından Etüdü ve Diğer Türkiye ve Avrupa Boksitleriyle Mukayesesi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (2) , 79-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51622/669913

 • Küçükyozgat`ta Bulunan Gazella Capricornis Rodler ve Weithofer`e Ait Bir Boynuz
  Muzaffer Şenyürek
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu boynuz parçasını 1951 yılında Küçükyozgat`ın güneyinde bulunan fosilli sahada yaptığım bir kazı esnasında buldum.² Gazella capricornis Rodler ve Weithofer`e³ (Gazella rodleri Pilgrim ve Hopwood4) ait olan bu boynuz parçası, daha evvel Maragha5 ve Besarabya`da 6 bulunmuş olan bu türün (species) Ponsien çağda Anadolu`da da yaşamış olduğunu göstermektedir.

 • Gazella Capricornis

 • Küçükyozgat


 • De Mecquenem, R. : Contribution a Tetude des fossiles de Maragha. Annales de Paleontologie, Vol. XIlI, 1924, pp. 133-160 and VoL XIV, 1925, pp. 1-36.

 • Pilgrim, G. E. and Hopwood, A. T. : Catalogue of the Pontian Bovidae of Europe in the Department of Geology. British Museum (Natural History), London 1928.

 • Pilgrim, G. E. : Siwalik antelopes and oxen in the American Museum of Natural History. BulIetin of the American Museum of Natural History, Vol. LXXII, Article VII, 1937, pp. 729-874.

 • Rodler, A. and Weithofer, K. A. : Die Wiederkauer der Fauna von Maragha. Denkschriften der Kaiserliehen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch Naturwissensehaftliehe Classe. Siebenundftinfzigster Band, Wien, 1890, pp. 753-771.

 • Şenyürek, M. S. : Gökdere (EImadagi) fauna`sma dair bir not. A note on Gökdere (EImadağı) fauna. Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakilltesi Dergisi (Revue de Ia Faeulte de Langue, d`Histoire et de Géographie, Universite d`Ankara), Vol. IX, Nos. 1-2, 1951, pp. 63-67 and 68-73.

 • Şenyürek, M. S. : A study of the Pontian fauna of Gökdere (Elmadağı), south-east of Ankara. Belleten, Vol. XVI, No. 64, 1952, pp. 449-492.

 • Şenyürek, M. S. : A note on a new species of Gazella from the Pontian of Küçükyozgat. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Dergisi (Revue de la Faulté de Langue, d`Histoire et de Géographie, Université d`Ankara), Vol. XI, No. 1, 1953, pp. 1-14.

 • Simpson, G. G. : The principles of classification and a classification of mammals. Bulletin of the Ameriean Museum of Natural History, Vol. 85, New York, 1950.

 • Tschaehtli, B. C. : Küçük Yozgat eivarinda bulunan memeli hayvanat fosilleri. Fossile Saeugetiere aus der Gegend von Küçükyozgat. Östlich Ankara. M. T. A. , No. 2/27, Ankara, 1942, pp. 322324 and 325-327.

 • Şenyürek, M. S. (1953). Küçükyozgat`ta Bulunan Gazella Capricornis Rodler ve Weithofer`e Ait Bir Boynuz . Türkiye Jeoloji Bülteni , 4 (2) , 141-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/51622/669920

 • A. Philipsson
  O. Bayramgil
  PDF Olarak Görüntüle
  Paul Nigli
  Ekrem Göksu
  PDF Olarak Görüntüle
  Albert Carozzi
  Melih Tokay
  PDF Olarak Görüntüle
  G. Hiessleitner
  O. Bayramgil
  PDF Olarak Görüntüle
  Jean Piveteau
  Cemal Öztemür
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle