Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1981 AĞUSTOS Cilt 24 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Gümüldür Yöresinin Kristalin Temeli ve Allokton Birimleri
Erol Başarir Yilmaz Tosun Konuk
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Gümüldür - Kesre yöresinde kristalin temel Barrowiyen tipi yeşilşist fasiyesindeki kuvars - albit - muskovit -klorit ve kuvars - albit - epidot - biyotit alt fasiyeslerine ait kayaçlardan oluşmaktadır. Bunlar yaygın olarak granatbiyotit şist, mikaşist, klorit şist ve klöritoid fillitlerdir. Metamorfitlerde göreceli yaşlari tam olarak saptanamayaniki farklı kıvrımlanma bulunmaktadır. Kloritler dışında tüm mineraller pre - tektoniktir.Kristalin temel üzerine Triyas - Liyas yaşlı tortullar bindirme ile gelmişlerdir. Bu tip bindirmeler Batı Ege`deki(örneğin Karaburun Yarımadası`ndaki) bindirmelerle büyük benzerlik göstermektedir. Bugün bu oluşuklar küplerhalinde görülmektedir. Bindirmenin yaşı Eosen sonu - Oligosen olarak* yorumlanmıştır. Paleojen flişinin yöredeki konumu, somut verilerle ortaya konamadığmdan tartışmaya açık bırakılmıştır.Bu seriler üzerine gelen Miyosen yaşlı tortul oluşuklar, Miyosen - Pliyosen yaşlı riyolitler tarafından kesilmektedir. Bölgeye bugünkü yüzey şekillerini kazandıran genç tektonizma ise olasılıkla Pliyosen sonunda yer almıştır.

 • yeşilşist fasiyesi

 • klorit şist

 • riyolit

 • Gümüldür

 • Akartuna, M. 1962, İzmir - Torbalı - Seferihisar - Urla bölgesinin jeolojisi hakkında: Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 59,1-18.

 • Akartuna, M. 1965, Aydın - Nazilli hattı kuzeyindeki versanlarm jeolojik etüdü: Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 65,1-10.

 • Akdeniz, N. ve Konak, N., 1979, Menderes Masifinin Simav dolayındaki kayabirimler ve metabazik, metaultramafik kayaların konumu: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 175 -183.

 • Ayan, M., 1973, Gördes migmatitleri: Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 65,132 - 155

 • Başarır, E., 1970, Bafa Gölü doğusunda kalan Menderes Masifi güney kanadının jeolojisi ve petrografisi: Ego Üniv. Fen Fakültesi Jeoloji Kürsüsü İlmi Raporlar Serisi, 102, 44 s

 • Başarır, E., 1975, Çine güneyindeki metamorfitlerin petrografisi ve bireysel indeks minerallerin doku içersindeki gelişimleri: Ege Üniv. Fen Fakültesi, 76 s., yayımlanmamış

 • Bingöl, E., 1975, Batı Anadolunun jeotektonik evrimi : Maden Tetkik Araştırma Enst. Dergisi, 86, 14-34.

 • Borsi, S., Ferrara, G., Innocenti, F., Mazzuoli, R., 1972, Geochronology and petrology of recent volkanics in the Eastern Aegean Sea : Bull. Vole, 36 - 3, 473 - 496.

 • Brinkmann, R., 1966, Geotektonische Gliederung von Westanatolien: N. Jb. Geol. Palaeont. Mh., 10, 603-618.

 • Brinkmann, R., Rendel, B., Trick, P., 1967, Izmir yöresinde pelajik Trias: Ege Üniv. Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi, 37, 1-3.

 • Brinkmann, R., Flügel, E., Jacobshagen, V., Lechner, H., Rendel, B., Triçk, P., 1972, Trias, Jura und Unterkreide der Halbinsel Karaburun (Westanatolien) : Geologica et Palaeontologica, 6,139 -150.

 • Dora, Ö. Ö., 1975, Menderes Masifinde alkali feldspatların yapısal durumları ve bunların petrojenetik yorumlarda kullanılması: Türkiye Jeol. Kur. Bult., 18/2, 111-126.

 • Dürr, S., Altherr, R., Keller, J., Okrusch, M., Seidel, E., 1978, Alps, Apennines, pellenides: Edith., H. döş.;, D. Roeder ve K. Schmidt, E. Schweizerbart`sche Veılagsbuchhandlung, 4, 455 - 478, Stuttgart.

 • Düzbastılar, M. K., 1980, Bornova ve yakın yöresi turbidU istifleri elemanlarının kireçli alglerinin sistemaf.ik incelenmesi : Ege Üniv. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, 149 s., yayımlanmamış.

 • Eşder, T. ve Şimşek, Ş., 1975, Seferihisar alanı, Çukurdağ grabeni ile dolaylarının jeolojik ve jeotermal olanakları : Maden Tetkik Arama Enst. Raporu, no. 5842.

 • Eşder, T. ve Şimşek, Ş., 1976, Geology of İzmir - Seferihisar geothermal area : Second United Nations Symposium of the development of the recources proceedings, 1, 349-361

 • Evirgen, M. M., 1979, Menderes Masifi kuzey kesiminde (Öde mis - Bayındır - Turgutlu) gelişen metamorfizma ve bazı ender parajenezler : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22/1, 109 -116.

 • Graciansky, P. de., 1965, Menderes Masifi güney kıyısı boyunca görülen metamorfizma hakkında açıklamalar . Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 64, 9 - 23.

 • Gümüş, H., 1979, Güzelbahçe - payamlı - Çatalkaya (İzmir; yöresinin jeolojisi: Ege Üniv. Yerbilimleri Fakültesi, 47 s., yayımlanmamış

 • Güvenç, T., Dağer, Z., Düzbastılar, M. K., Konuk, Y. T. ve Yurtsever, A., 1977, Le Trias de la Turquie occiden tale: VI. Ege Bölgeleri Jeolojisi Kollokyumu - İzmir (baskıda).

 • İzdar, E., 1971, Introduction to geology and metamorphism of Menders Massif of Western Turkey: Campbell, A. S., ed., Geology and History of Turkey: Petroleum Expl. Soc. of Lib., Tripoli, 495 - 500.

 • Ketin, İ., 1966, Anadolu`nun tektonik birlikleri: Maden Tetkik Arama Dergisi, 66f 20 • 34.

 • Konuk, Y. T., 1977, Bornova flişinin yaşı hakkında : Ege Üniv. Fen Fakültesi Dergisi, B, 1,1,65 - 73.

 • Konuk, Y. T., 1979, Karaburun Yarımadasının kuzeybatı kesiminin stratigrafisi ve tektonik özelliği: Ege Üniv. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, 85 »., yayımlanmamış.

 • Oğuz, M., 1966, Manisa Dağının kuzey ve kuzeybatısının jeolojisi : Ege Üniv. Fen Fakültesi İlmi Raporlar Seri si 23.

 • Özgenç, İ., 1978, İzmir bölgesi perlit yataklarının jeolojisi ve petrolojisi; perlitlerin fiziksel, kimyasal ve genleş me özellikleri: Ege Üniv. Mühendislik Bilimleri Fakültesi, 187 s., yayımlanmamış.

 • Parejas, E., 1940, Le flysch cretace des environs de Smyrne:, Pub. Inst. Geol. Univ. 1st., no. 6.

 • Schuiling, R. D., 1962. Türkiye`nin güneybatısındaki Menderes migmatit kompleksinin petrolojisi, yaşı ^e`yapısı hakkında: Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 58,-71-85.

 • Yağmurlu, F., 1980, Bornova (İzmir) güneyi filiş topluluklarının jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. Bül., 23/2, 141-152.

 • Kaman (Kırşehir) Dolayında Kırşehir Masifinin Stratigrafisi ve Metamorfizması
  İhsan Seymen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada ilk kez "Kaman grubu" adı altında incelenen Kırşehir Masifi`nin metamorfitleri üç ayrı birime ayırtlanmaktadır. Bunlar alttan üste doğru, gnays, biotitşist, piroksenşist, amfibolşist, kalksilikatik şistler, kuvarsit ve kuvarsşist karmaşığı (Kalkanlıdağ formasyonu); mermer-şist ve gnays ardalanması (Tamadağ formasyonu), ve çeşitli özellikte mermer, metaçörtlü yarı mermer ve metaçört topluluğu (Bozçaldağ formasyonu) şeklinde izlenmektedir. Kökende Kaman grubu, psamitik, ortokuvarsitik, pelitik, yarıpelitik, kumlu, killi ve çörtlü karbonat çökellerinden oluşmuştur. Bu tortul istifin, Kaman yakınında, önce düşük basınç - yüksek sıcaklık koşullarında yüksek amfibolit - granülit fasiyesinde, sonra düşük amfibolit fasiyesinden yeşilsist fasiyesine gerileyen başkalaşım geçirdiği saptanmıştır.

 • gnays

 • piroksenşist

 • amfibolşist

 • Kırşehir

 • Akyürek, B., Bilginer, E., Çatal, E., Dağer, Z., Soysal, Y. ve Sunu, E., 1980, Eldivan - Şabanözü (Çankırı) Hasayaz - Çandır (Kalecik - Ankara) Dolayının Jeolojisi. M.T.A. Rapor No : 6741 (Yayınlanmamış).

 • Ataman, G., 1972, Ankara`nın güneydoğusundaki granitgranodiyoritik kütlelerden Cefalık Dağ`m radyometrik yaşı hakkında ön çalışma. Hacettepe Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 2/1, 44 - 49.

 • Ayan, M., 1963, Contribution a, l`etude petrographique et geologique de la region situee au Nord-Est de Kaman : M.T.A. Yayınları, 115, 332 s.

 • Bailey, E.B. ve McCallien, W.C., 1950, Ankara melanjı ve Anadolu şariyajı. M.T.A. Dergisi, 40, 12-16.

 • Batman, B., 1978, Haymana kuzeyinin jeolojik evrimi ve yöredeki melanjm inlcelenmesi I,: Statigrafi birimleri. Yerbilimleri, 4, 95 -124.

 • Bingöl, E., 1974,1:2 500 000 Ölçekli Türkiye metamorfizma haritası ve bazı metamorfik kuşakların jeotektonik evrimi üzerinde tartışmalar. M.T.A. Dergisi, 83, 178 - 184.

 • Erkan, Y., 1975, Orta Anadolu Masifi`nin güneybatısında (Kırşehir Bölgesinde) etkili rejyonal metamorfizmamn petrolojik incelenmesi. H. Ü. Yerbilimleri Enstitüsü, Doçentlik Tezi, Ankara, 147 s., (Yayınlanmamış).

 • Erkan, Y., 1976 a, Kırşehir çevresindeki rejyonal metamorfik bölgede saptanan isogradlar ve bunların petrolojik yorumlanmaları. Yerbilimleri, 2/1, 23 - 54.

 • Erkan, Y., 1976 b, Orta Anadolu Masifi`ndeki karbonatlı ka< yaçlarda plajioklas bileşimi ile metamorfizma arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yerbilimleri, 2/2, 107^111.

 • Erkan, Y., 1978, Kırşehir Masifi`nde granat minerallerinin kimyasal bileşimi ile rejyonal metamorfizma arasın^ daki ilişkiler/Türkiye Jeol. Kur. Bült., 21/1, 43-50.

 • Erkan, Y., 1980, Orta Anadolu Masif i`nin kuzeydoğusunda (Akdağmadeni, Yozgat) etkili olan bölgesel metamorfizmanın incelenmesi. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23/2, 213-218.

 • Göncüoğlu, M. C, 1977, Geologie des Westlichen Niğde - Massivs. Ph. D. Thesis, Rheinischen Friedrich - Wilhelms - Univ., Bon, 180 s.

 • Görür, N., 1981, Tuz Gölü - Haymana havzasının stratigra fik analizi. Türkiye Jeol. Kur. 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, İç Anadolu`nun Jeolojisi Simpozyumu

 • Mehnert, K. R., 1971, Migmatites and the Origin of Granitic Rocks. 2nd eds., Elsevier Pub. Co., Amsterdam, 405 s.

 • Miyashiro, A., 1973, Metamorphism and Metamorphic Belts. George Allen and Unwin, London, 492 s.

 • Norman, T., 1972, Ankara bölgesinde Üst Kretase - Alt Tersiyer istifinin stratigrafisi. Türkiye Jeol. Kur. Bült. XV, 172 -180.

 • Oktay, F. Y., 1981, Orta Anadolu Masifi tortul örtüsünün Kaman - Kırşehir yöresinde stratigrafisi ve jeoloji evrimi. Türkiye Jeol. Kur. 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, îç Anadolu`nun Jeolojisi Simpozyumu.

 • Özcan, A., Erkan, A., Keskin, A., Keskin, E., Oral, A., Özer, S., Sümengen, M. ve Tekeli, O., 1980, Kuzey Anadolu Fayı - Kırşehir Masifi arasının temel jeolojisi. M.T.A. Rapor No : 6722 (Yayınlanmamış).

 • Ronner, F., 1958, Ekzojen - endojen metamorfizma münasebetleri hakkında bir etüd. Kırşehir Masifi`nde (Merkezi Anadolu) bir granit - mermer kontağmdaki mü şahedeler. M.T.A. Dergisi, 50, 59 - 79.

 • Seymen, î. ve Aydın, Y., 1980, Hekimhan - Hasançelebi çevresinin stratigrafik gelişimi ve Mesozoik yaşlı bir magmatik yayın jeotektonik evrimi. Türkiye Jeol. Kur. 34. Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri, 74;

 • Tülümen, E., 1980, Akdağmadeni (Yozgat) Yöresinde Petrografik ve Metallojenik İncelemeler. Doktora Tezi, Karadeniz Tek. Üniv. Yayınları, Trabzon, 157 s.

 • Winkler, H. G. P., 1976, Petrogenesis of Metamorphic Rocks. 4th eds., Springer - Verlag, New York, 334 s.

 • Isparta büklümünde (Batı Toroslar) Toros Karbonat Platformunun Evrimi
  Ali Koçyiğit
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Toros Karbonat Platformu için örnek bir alan oluşturan Hoyran neritik karbonat platformu, Liyas sırasında ve Sultan dağının güney eteğinde, yaklaşık D-B doğrultulu çekim fayı özelliğinde bir kırığın (Hoyran fayı) gelişmesiyle biçim kazanır. Toros Karbonat Platformu`nun, özellikle Mesozoyik - Alt Tersiyer sırasında oluşmuş örnek istiflerinden biri, İsparta Büklümü Kuzey iç kenarında (Hoyran havzasında) yüzeyler. îstif, GB dan KD ya doğru aşmalı bir deniz ilerlemesiyle gelişmiş tipik neritik karbonatlardan kuruludur. Üst Triyas - Üst Lütesiyen aralığında süreklilik sunan istif, Maestrihtiyen`e değin yalnızca litoral neritik özellikli karbonatlarla temsil edilirken, Maestrihtiyen -Üst Lütesiyen sırasında, aynı zamanda, yerel pelajik fasiyes de gelişmeye başlar. Tortullaşma, en sonunda, bir fliş fasiyesiyle sonlanır. Maestrihtiyen`e değin duraylı, sığ denizel bir havza olan platform, ilkin Maestrihtiyen`de, düşey devinimlerle bu özelliğini yitirmeye başlar. Daha sonra, egemen olarak çekme gerilimi ve araya giren iki kısa süreli sıkışma gerilimiyle, platformun parçalanması günümüze değin sürer. Üst Lütesiyen sonundaki ilk sıkışma evresiyle Arızlı ofiyolitli karışığı platform üzerine yerleşir ve platformun KKD kesimleri yükselmeye başlar. Bu yükselme Alt - Orta Oligosen boyunca sürer ve deniz GGB ya (İsparta, Burdur ve Denizli yöreleri) doğru geriler. Orta Oligosen sonundaki ikinci sıkışma evresiyle, çalışma alanı tümüyle karâsallaşır ve yerel ekaylar gelişir. Orta Oligosen sonundan günümüze değin, normal blok faylanma tarafından denetlenen İsparta Büklümü kuzey iç kenarında, riftleşmenin bölgesel yükselme, faylanma ve volkanizma gibi evreleri gelişir. Tektonik etkinlik, normal blok faylanmanın denetiminde günümüzde de sürmektedir. Diğer taraftan, Toros Mesozoyik - Alt Tersiyer Karbonat Platformu, genel olarak, Afrika Arap Platformu`ndan farklıdır ve Antalya Naplarının D`dan B`ya doğru yerleşmiş olduğu söylenebilir.

 • Toros Karbonat Platformu

 • ofiyolit

 • fliş

 • Isparta

 • Adamia, S., Bergougnan, H., Fourquin, C, Haghipour, A., Lordkipanidze, M., Özgül, N., Ricou, L.E. ve Zakariadze, G., 1980, The alpine Middle East between the Aegean and the Oman Traverses; Aubouin, J., Debelmas, J. ve Latreille, M., eds., Texte integral du colloque C 5 : Geologie des chaines alpines issues de la Tethys de:: Publications de 26, Congres Geologique international, Paris, 122 -136.

 • Beydoun, Z.R., 1977, The Levantine countries : The Geology of Syria and Lebanon (Maritime Region); Narin, AE.M., Kanes, W. H. ve Stehli, F.G., eds., The Ocean Basins and Margins, IV. 4A: The Eastern Mediterranean de Plenum Press, New York and London, 319-350

 • Biju - Duval, B., Dercourt, J. ve Le Pichon, X., 1977, From the Tethys ocean to the Mediterranean seas; a Alate » tectonic model of the western alpine system : intern. Symp. Struct. Hist. Medit. basins, Split 1976; in Editions Technip, Paris 1977,143 -164.

 • Blumenthal, M., 1944, Bozkır güneyinde Toros sıradağlarının serisi ve yapısı: îst. Üniv. Fen Fak. Mec, Seri B, 9,2,95-125.

 • Blumenthal, M., 1947, Seydişehir - Beyşehir hinterlandındaki Toros dağlarının jeolojisi : Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, No. 2,242 s.

 • Blumenthal, M., 1956, Karaman - Konya havzası güneybatısında Toros kenar silsileleri ve Şist - Radyolarit formasyonunun stratigrafi meselesi : Maden Tetkik ve Arama Enst. Dergisi, 48,1-36.

 • Brunn, J.H., Dumont, J.F., De Graciansky, P. Ch., Gutnic, M,, Juteau, Th., Mareoux, J., Monod, O. ve Poissou. A., 1971, Outline of the Geology of the Western Taurides; Campell, A.S., ed., Geology and History of Turkey de : Petroleum exploration Society of Libya, Tripoli, 225 - 255.

 • Brunn, J.H., 1974, Le probleme de Toriğine des nappes et de leurs translations dans les Taurides occidentales, Soa Geol. France Bull., (7) 16,101 -106.

 • Çalapkulu, F., 1980, Horoz Granodiyoritinin jeolojik incelemesi : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 23, 1, 59-68.

 • Demirkol, C, 1977, Yalvaç - Akşehir dolayının jeolojisi : Doçentlik tezi, Konya Selçuk Üniv. Fen Fak. Yerb. Böl., 113 s, yayımlanmamış.

 • Demirkol, C, Sipahi, H. ve Çiçek, S., 1977, • Sultandağınm stratigrafisi ve jeoloji evrimi : Maden Tetkik Arama Enst., Derleme Rap. No. 6305, yayımlanmamış.

 • Demirtaşlı, E., 1967, Pınarbaşı - Sarız - Mağara ilçeleri arasındaki sahanın litostratigrafi birimleri ve petrol imkanları : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Rap. No. 4389, yayımlanmamış.

 • Demirtaşlı, E., 1973, îran, Pakistan ve Türkiye`deki Alt Paleozoyik yaşlı kayaların stratigrafik korelasyonu : Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi, 204-222.

 • Demirtaşlı, E., Bilgin, A.Z., Erenler, F., Işıklar, S., Diiaver, S.Y., Selim, M. ve Turhan, N., 1973, Bolkardağların jeolojisi: Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi, 42 - 57.

 • Dumont, J.F., Gutnic, M., Marcoux, J., Monod, O. ve Poisson, A., 1972, Le Trias des Taurides occidentales feTurquie). Definition du basin pamphylien : Un nouveau domanine a ophiolithes a la marge externe de la chainetaurique. Z. dt. geol. Ges., 123, 385 - 409.

 • Dumont. J.F. ve Kerey, E., 1975, Eğridir gölü güneydoğusunun temel jeolojik etüdü : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18, 2,169 -174.

 • Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H. ve Yoldaş, R., 1979, Mut - Ermenek - Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22,1,7 - 26.

 • Gökten, E., 1976, Silifke yöresinin temel kayabirimleri ve Miyosen stratigrafisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., İ9, 2, 117-126.

 • Graciansky, P. Ch., 1968, Teke yarımadası (Likya) Torosları`nm üst üste gelmiş ünitelerinin stratigrafisi ve Dinaro - Toroslar`daki yeri : Maden Tetkik ve Arama Enst. Dergisi, 71,73-92.

 • Güvenç, T., 1981, Tetisin Permiyen ve Triyas stratigrafisi ve paleocoğrafyası : Yerbilimleri, Hacettepe Üniv. Yerb. Enst.Bült., 7,27 -42.

 • Haude, H., 1969, Des Alt Paleozoikum - Prakambrium bis Silurium in der Turkei : Zbl. Geol. Palaont. Teil., I, 4, 702 - 719.

 • Horstink, J., 1971, The Late Cretaceous and Tertiary Geological Evolution of Eastern Turkey; Keskin, C. ve Demir - men, F., eds., Türkiye Birinci Petrol Kongresinde : Türkiye Petrol Jeologları Cemiyeti, 25 - 41.

 • Ketin, î., 1964, Geological study of Souteast Anatolia Paleozoic units : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Rap. No. 229, yayımlanmamış.

 • Ketin, 1, 1968, Türkiye`nin genel tektonik durumu ile başlıca deprem bölgeleri arasındaki ilişkiler : Maden Tetkik ve Arama Enst. Dergisi, 71,129 -134.

 • Koçyiğit, A., 1975, Karaman - Ermenek (Konya) bölgesinde ofiyolitli melanj ve diğer oluşuklar : Ankara Üniv. Fen Fak. Genel Jeoloji Kurs., Doktora tezi, 186 s, yayımlanmamış.

 • Koçyiğit, A., 1981, Hoyran gölü yöresinin (Afyon - İsparta) stratigrafik ve Tektonik özellikleri : Ankara Üniv. Fen Fak. Genel Jeoloji Kurs., Doçentlik tezi, 172 s, yayımlanmamış.

 • Laubscher, H. ve Bernoulli, D., 1977, Mediterranean and Tethys; Narin, A. E.M., Kanes, W.H. ve Stehli, F.G., eds., The Ocean Basins and Margins, IV. 4A: The Eastern Mediterranean de : Plenum Press, New York and London, 379 - 444.

 • Martin, C, 1969, Akseki kuzeyindeki bir kısım Toroslar`m stratigrafik ve tektonik incelemesi : Maden Tetkik ve Arama Enst. Dergisi, 72,158 -175.

 • Monod, O., Marcoux, J., Poisson, A. ve Dumont, J.F., 1974, Le domaine d`Antalya, temoin de la fra^cturation de la platforme Africaine au cours du Trias : Bull. Soc. Geol. Fr., 16,116-127.

 • Monod, O., 1977, Recherches gelogiques dans le Taurus occidental an sud de Beyşehir (Turquie) : Devlet Doktorası tezi, runiv. de Paris sud, Orsay, 442 s..

 • Neev, D. ve Ben - Avraham, Z., 1977, The Levantine countries (The Israeli Coastal region); Narin, AJS.M., Kanes, W.H. ve Stehli, F.G., eds., The Ocean Basins and Margins, V. 4A: The Easern Mediterrenean de : Plenum Press, New York and London, 355 - 377.

 • Özgül, N., 1976, Toroslar`ın bazı temel jeoloji özellikleri : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 19,1,65 - 78.

 • Öztürk, A., 1981, Işıklı (Çivril) . Akdağ yöresinin stıatigrafisi : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Matematik, Fizik ve Biyoloji Bilimler Araştırma Grubu, TBAG - 272, 27 s.

 • Poisson, A., 1977, Recherches gelogiques dans les Taurides occidentales (Turquie) : Doktora tezi, runiv. de Paris Sud Orsay, 795 s, Paris.

 • RicouTJE., 1980, Toroslar`ın Helenidlerve Zagridler arasındaki yapısal rolü : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23, 2, 101 - 118.

 • Shazly, E.M., 1977, The Geology of the Egyptian Region; Narin, A.E.M., Kanes, W.H. ve Stehli, W.G., eds., The Ocean Basins and Margins, IV. 4A: The Eastern Mediterranean de: Plenum Press, New York and London, 379 - 444.

 • Tekeli, O., ^O,` ` Toroslarda Aladağların Yapısal evrimi : Türkiye Jeol.

 • Yalçın, N., 1980, Amonoslarm Litolojik karakterleri ve Güneydoğu Anadolu`nun tektonik evrimindeki anlamı : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23,1,21 - 30.

 • Yılmaz, P.O., Maxwell, J.C. ve Muehlberger, W.R., 1981, Antalya kompleksinin yapısal evrimi ve Doğu Akdenizdeki yeri : Yerbilimleri, Hacettepe Üniv. Yerb. Enst. Bült., 7,119-127.

 • Wilson, J.L., 1975, Carbonate facies in Geologic history : Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1, 471 s.

 • Beyşehir Yöresinde (Orta Toroslar) Olası Alt Kimmeriyen Dağ Oluşumu İzleri
  Ergün Akay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Seydişehir ve Ermenek dolaylarındaki varlığı, daha önce bazı araştırmacılarca belirtilmiş olan Alt Kimmeriyen dağoluşumu olaylarının, Beyşehir dolayını da etkilediğini destekler bazı yapısal ipuçlarına değinmek amacıylabu yazı hazırlanmıştır.Beyşehir yöresinde Kambriyen yaşındaki kayastratigrafi birimleri, Orta Kambriyen - Alt Ordoviziyen yaşındakiSeydişehir şistleri üzerine bindirmiş ve bindirme sonrasında da, Üst Liyas - Alt Dogger karbonatları, hem Kambriyenyaşındaki kayaları hem de Seydişehir şistlerini açısal uyumsuzlukla örtmüştür.Bu sonuç diğer bazı araştırmacıların bulgularıyla birlikte değerlendirildiğinde; Orta Torosların kabaca kuzeykesiminin, Resiyen sırasında, Alt Kimmeriyen dağoluşumu olaylarından etkilenmiş olması, büyük bir olasılıktır.

 • şist

 • karbonat

 • dağoluşumu

 • Beyşehir

 • Akay, E., 1981 Beyşehir yakın dolayının temel jeoloji özellikleri : Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., Rap. no. 1007,101 s., yayımlanmamış.

 • Blumenthal, M., 1947, Geologie der taurusketten in hinterland Von Seydişehir und Beyşehir: Maden Tetkik ve Arama Enst., Ankara, Ser. D, no. 2, 108 s., yayımlanmamış,

 • Dumont, J. F. ve Kerey, E., 1975, Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18,169 - 174.

 • Gedik, A. ve diğerleri, 1979, Mut - Ermenek - Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 7 - 76.

 • Gutnic, M., 1976, Geologie du Taurus Pisidien au nord d`İsparta (Turquie) : Academie de Versailles Üniversite de Paris-sud Faculte des Sciences d`Orsay, Orsay, 130 s., yayımlanmamış.

 • Koçyiğit, A., 1981, Beyşehir gölü yöresinin (Afyon - İsparta) stratigrafik ve tektonik özellikleri: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Jeoloji Kürsüsü, Doçentlik tezi, 172 s., yayımlanmamış.

 • Monod, O., 1977, Recherches geologiques dans le Taurus Occdental du sud de Beyşehir (Turquie) : These, l`Universite de Paris sud «Centre d`Orsay», Docteur es Scinces, Orsay, 442 s., yayımlanmamış.

 • Özgül, N., 1976, Toroslar`da bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19,65 - 78.

 • Nallıhan-Seben (Bolu) Bölgesinde Üst Jura/Alt Kretase Karbonat İstifinin Lito ve Biyofasiyes Özellikleri
  Baki Erdoğan Varol Nizamettin Kazanci
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Üst Jura/Alt Kretase kireçtaşları, Seben -Nallıhan -Atça üçgeni içerisinde devamlı bir litostratigrafi birimi oluştururlar. Üst Jura`nın filiş tipi ardalanmalı derin deniz ve yeniden çökelme özellikli kireçtaşları yamaç - havza fasiyesinde depolanmışlardır. Pelajik kireçtaşları, Akdeniz tipi Jurasiğin karakteristiği Saecocoma, Globoclıaete ve Calpionella fosillerini içerir. Jura/Kretase sınırı, pelajik kireçtaşlarında Calpionella biozonları, masif biojen kalkarenitlerde ise tanıtman foraminiferler (Protopeneroplis, Conîcospiriîlina, LabyrintMna, vb.) ve Basyclaâacea türü alglerle (Salpingoporelia, Clypeina, Cylinâroporella, Polygonella, vb.) ayrılır. Seben yöresinde dizilenine Alt Kretase`den başlar. Burada kireçtaşları Nallıhan - Atça yüzleğinden farklı ortamsal niteliğe sahip şelf karbonatları olup, Orbitolinas Alg, ve Budist kabukları içerir.

 • foraminifer

 • kireçtaşı

 • şelf karbonatları

 • Bolu

 • Allemann, F., Catalano, R., Fares, F. ve Remane, J., 1970, Standart Calpionellid zonation (Upper Tithonian ~ Valanginian) of the Western Mediterranean Province : Proceedings II Planktonic Conference Roma, 1.337 - 1340.

 • Altınlı, E., 1973, Bilecik Jurasiği : 50 inci Yıl Yerbilimleri Kongresi Tebliğleri, Ankara, 103 -111.

 • Bartentstein, H., 1959, Die Jura/Kreide - Grenze in Europa : Ein Uberblick der Derzeitigen Forschungstandes: Eclogae Geol. Helv., 52,15 -18.

 • Barthel, K.W., 1971, Stratigraphic problems : Reference sections of the Tithonian and the Jurassic/Cretaceous boundary : N. Jb. Geol. Palâont., Mh., 9, 513 - 517.

 • Borza, K., 1969, Die mikrofazies und mikrofosillieıı der Ober Juras und der Unterkreide der Klippenzone der Westkarpaten : Slowak. Akad. Wiss., Bratislawa, 301s.

 • Brönnimann, P., 1955, Microfossils incertaesedis from the Upper Jurassic and Lower Cretaceous of Cuba : Micropaleontology, 1,28-51.

 • Burşuk, A., 1981, Aşkale - Bayburt yöresinde (KB Erzurum) Calpionellid biyozonları : Karadeniz Teknik Üniversitesi Yerbilimleri, Jeoloji Dergisi, 1, 21-29.

 • Carozzi, A., 1955, Dasycladaceas du Jurassique superieur du bassin de Geneve : Eclogae Geol. Helv., 48, 32 - 66.

 • Colom, G., 1955, Jurasic - Cretaceous pelagic sediments of the Western Mediterranean zone and the Atlantic area : Mijcropaleontology, 1,109 -123.

 • Dragastan, O., 1969, Algues calcaires du Jurassique superieur et du Cretace inferieur de Roumanie : Revue de Micropaleontologie, 12, 53 - 62.

 • Dufaure, P., 1958, Contribution â Tetude stratigraphic ne et micropaleontologique du Jurassique et du Nâocomien de l`Aquitaine â la provence : Revue de Micropaleontologie, 1, 87-115.

 • Dunham, R.J., 1962, Classification of carbonate rocks according to depositional texture; Ham, W.E., ed., Classification of carbonate rocks da : Am. Assoc. Petroleum Geologists Mem., 1,108 -121.

 • Elliot, G.F., 1957, New calcareous algae from the Arabian peninsula : Mtcropaleontology, 3, 227 - 230.

 • Flugel, E., 1978, Mikrofazielle Unterzuchungsmethoden von Kalken : Springer - Verlag, 445 s.

 • Folk, R.L., 1962, Spectral subdivision of limestone types; Ham, W.E., ed., Classification of carbonate rocks da : Am. Assoc. Petroleum Geologists Mem., 1, 62 - 84.

 • Fritz, G.K., 1958, Schwammstotzen tuberolithe und schuttbreccien im Weissen Jura der Schwabischen Alb : Arb. Geol. Palaeont. Inst., T.H. Stuttgart, N.F., 13, 118 s.

 • Jaffrezo, M., 1974, Les algues calcaires du Jurassique superieur et du Cretae€ inf6rieur de Corbieres : Revue de Mieropal<§ontologie, 17, 23 - 32.

 • Jost, W., 1968, Das Problem stratigraphischer Grenzziehrung und die Jura/Kreide -«grenze : Eclogae Geol. Helv., 61, 321 - 386.

 • Konishi, K. ve Epis, R.C., 1962, Some Early Cretaceous calcareous algaes from Cochise Country, Arizona : Micropaleontology, 8, 67 - 76.

 • Kristan - Tollmann, E., 1970, Die Osteocrinusfazies ein Leithorizont von Schwebcrinoiden im Oberladin - Unterkarn der Tethys : Erdöl und Kohle, 23, 781 - 789.

 • Kuhry, B., De Clercq, S.W.G. ve Dekker, L., 1976, Indications of current action in Late Jurassic limestones, Radiolarian limestones, Saccocoma limestones and associated rocks from the Subbetic of SE Spain : Sedimentary Geol., 15, 235 - 258.

 • Leischner, W., 1961, Zur Kenntnis der Mikrofauna und Flora der Salzburger Kalkalpen : N. Jb. Geol. Palaeont., 112,47 -101.

 • Lombard, A., 1938, Microfossiles d`attribution incertaine du Jurassique superieur Alpin : Eclogae Geol. Helv., 30,320-331.

 • Lombard, A., 1945, Attribution de microfossiles du Jurassique superieur Alpin a des Chlorophycees (Proto - et Pleurococacees) : Eclogae Geol. Helv., 38, 163-173.

 • Plumley, W.J., Risley, G.A., Graves, R.W. ve Kaley, M.E., 1962, Energy index for limestone interpretation and classification : Am. Assoc. Petroleum Geologist Bull., Mem., 1, 85 -107.

 • Saner, S., 1980, Mudurnu - Göynük havzasının Jura ve sonrası çökelim nitelikleriyle paleocoğrafya yorumlaması : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 23, 39 - 51.

 • Tansel, 1., 1980, Nallıhan ve dolayının biyostratigrafi incelemesi : H.Ü. Yerbilimleri, 5/6, 31 - 48.

 • Toker, V., 1973, Nallıhan - Bozyaka bölgesinde Üst Jura - Paleojen stratigrafisi : TÜBİTAK IV ncü Bilim Kongresi Tebliğleri, Yerbilimleri Seksiyonu, Ankara, 1 - 8.

 • Tunç, M., 1977, Ankpa civarında Calpionellerin stratigra fik dağılımları ve Akdeniz basenine ait diğer çalışmalarla karşılaştırılması : TÜBİTAK VI ncı Bilim Kongresi Tebliğleri, Yerbilimleri Seksiyonu, 71 - 80.

 • Varol, B., 1980, Seben bölgesinin sedimantolojik etüdü : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, doktora tezi, 180 s., yayınlanmamış.

 • Weynschenk, R., 1956, some rare Jurasic index Foraminifera : Micropaleontology, 2, 283 - 286.

 • Wilson, J.L., 1975, Carbonate Facies in Geologic History : Springer - Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 469 s.

 • Doğu Anadolu`nun Jeomorfolojik Gelişimine Etki Eden Öğeler: Jeomorfoloji Tektonik, Volkanizma İlişkileri
  Fuat Şaroğlu Yilmaz Güner
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Doğu Anadolu`da Neotektonik dönem Orta Miyosen`de sıkışma tektonik rejimi ile başlamıştır. Bölgede sıkışma sonucu genelde D-B doğrultulu Kyada G`ye eğimli yüksek açılı bindirmeler, eksenleri D-B doğrultulu kıvrımlar, KD - GB doğrultulu sol yönlü doğrultu atımlı faylar, KB - GD doğrultulu sağ yönlü doğrultu atımlı faylar, K - G doğrultulu açılma çatlakları ve bu çatlaklardan çıkan yaygın volkanitler oluşmuştur. Neotektonik dönem başlangıcında Doğu Anadolu`nun peneplen yada peneplene yakın bir paleocğrafyası vardı.Bu dönemde gelişen yapısal şekiller peneplen şeklindeki yüzey şekillerini değiştirmiş, kabaca D - B doğrultulu ve antiklinallere karşılık gelen sırtlar ile senklinallere karşılık gelen havzalar geliştirmiştir. D-B yönünde akan sular menderesler, K - G yönündeki akarsular da yarma vadiler oluşturmuştur. Bu yalın yapı bindirme, doğrultu atımlı fay, açılma çatlakları ve volkanizma tarafından denetlenerek karışık bir görünüm kazanmıştır. Olaylar geliştikçe D B yönünde uzanan sırtlar ile giderek daralan ve sırtlarla yükselti farkı artan yine D-B uzanımlı dar ve uzun havzalar oluşmuştur. Bu tür havzalar "dağarası havza" olarak tanımlanmıştır. Muş havzası dağ arası havzalara tipik örnektir. Doğu Anadolu bu jeolojik ve jeomorfolojik gelişimi sonucu K-G yönünde kısalmakta, kabuğu kalınlaşmakta ve bir bütün olarak yükselmektedir. Bu gelişim dağ oluşum evresi olarak düşünülmektedir. 

 • peneplen

 • jeomorfoloji

 • volkonizma

 • Doğu Anadolu

 • Ardos, M., 1979, Türkiye Jeomorfolojisinde neotektonik: 1st. Üniv. Coğrafya Enstitüsü Yayını No. 113

 • Arpat, E.; Şaroğlu, F. ve İz, H. B., 1977, 1976 Çaldıran depremi : Yeryuvarı ve İnsan, 2/1,29-41.

 • Atalay, 1., 1977, Muş ovası ve çevresinin fiziki coğrafyası, yayınlanmamış.

 • Atalay, 1., Erzurum ovası ve çevresinin jeolojisi ve jeomorfolojisi : Atatürk Üniversitesi Yayını No. 543..

 • Atalay, 1.; Koçman, A., 1979, Kuzey Anadolu`nun jeotektonik ve morfotektonik ana çizgileri: Jeomorfoloji Dergisi, S. 41 - 75.

 • Birgili, Ş., 1968, Muş bölgesi 1/25 000 ölçekli Karaköse J48 - d3 - d4 ve Muş K 47 bb paftalarının detay petrol etüdü hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Rapor No. İ707, yayınlanmamış.

 • Blumenthal, M. M., 1959, Ağrı volkani ve sedimanter çevresinin dağları: İstanbul Üniversitesi Fen Fak. Mecmuası, Seri B, 23, 3-4.

 • Canıtez, N. ve Toksöz, M. N., 1980, Crustal Structure Beneath Turkey : EOS, ol. 61, No. : 17.

 • Degens, E. T. ve Kurtman, F., 1978, The geology of lake Van: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayını No: 169.

 • Demirtaşlı, E. ve Pisoni, C, 1965, Ahlat - Adilcevaz bölgesinin jeolojisi (Van Gölü kuzeyi) : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi 64,22 - 35.

 • Dinçer, A., 1969, Muş K47-b3 paftasının jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Rapor No.: 1997, yayınlanmamış.

 • Erinç, S., 1953, Doğu Anadolu Coğrafyası: 1st. Üniv. Coğrafya Enstitüsü yayın No : 15.

 • Erinç, S., 1973, Türkiye`nin şekillenmesinde neotektoniğin rolü ve jeomorfoloji - jeodinamik ilişkileri: Jeomorfoloji Dergisi 5,15 - 25.

 • Erol, O., 1979, Türkiye`de Neojen ve Kuvaterner aşınım dönemleri, bu dönemlerin aşınım yüzeyleri ile yaşıt (korelan) tortullara göre belirlenmesi: Jeomorfoloji Dergisi 8,1-40.

 • Güldalı, N., 1980, Geomorphologie der TürkeL Erlauterungen zur geomorphologischen Übersichtskarte der Türkei 1-2 milyonen Beihelft zum Tübinger Atlas des yorderen Orients Reihe A (Naturwissemchaft Nr: 4

 • Gülen, L., 1980, Strontium isotope Geochemistry of Mount Ararat and Mount Süphan volcanics, Eastern Turkey : EOS vol. 61, No : 17

 • Innocenti, F.; Mazzuoli, R.; Rasquare, G.; Radıcatı di Brozolo ve Villan, L.. 1976, Evolution of the voleanism in the area of interaction between the Arabian, Anatolian and Iranian plates (Lake Van, Eastern Turkey) : Jour. Volcanol. Geotherm. Res., 1, 103-112.

 • Izbirak, R., 1951, Cilo Dağı ve Hakkari ile Van Gölü çevresinde coğrafi araştırmalar : Ankara Üniv., Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Yay. No : 67.

 • Izbırak, R., 1955, Muş ovasında morfolojik müşahedeler : Dokuzuncu coğrafya meslek haftası; tebliğler ve konferanslar, Türk Coğ. Kurumu Yayınları Sayı : 2.

 • Koçman, A., 1981, Yukarı Kura Nehri havzasının genel jeomorfolojik özellikleri ve evrimi : Jeomorfoloji Dergisi 5.1 - 32.

 • Luttig, G. ve Steffens, P., 1976, Explanatory Notes for the Paleogeographic Atlas of Turkey from the Oligocene to the Pleistocene.

 • Özyeğin, G., 1968, Muş bölgesi 1/25 000 ölçekli Erzurum J47-d3 Muş K47-a2 paftalarının detay petrol etüdü hakkında rapor : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Derleme No : 1743, yayınlanmamış

 • Perinçek, D., 1980, Bitlis metamorfitlerinde volkanitli Trias : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23/2, 201-211.

 • Pınar, N. ve Lahn, E., 1952, Türkiye depremleri izahlı katalogu : T.C. Bayındırlık Bakanlığı, Ankara.

 • Savcı, H.; Yöndem, F.; Göncüoğlu, C; Turhan, N., 1979, Bitlis - Mutki dolayının jeotektonik evrimi : 33. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı bildiri özetleri 113 -114.

 • Soytürk, N., 1973, Murat baseni jeolojisi ve hidrokarbon imkanları : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Arşiv No : 791, yayınlanmamış.

 • Sür, Ö., 1964, Pasinler Ovası ve çevresinin jeomorfolojisi ? Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fak, yayınları No : 154.

 • Şaroğlu, F. ve Güner, Y., 1979, Tutak Fayı : Yeryuvarı ve İnsan, 1/3,11 -15.

 • Şaroğlu, F.; Güner, Y.; Kidd, W.S.F.; Şengör, AM.C, 1980, Neotectonics of Eastern Turkey : New exidence for crustal shortening and thickening in a collision zone : EOS, Vol. 51, No : 17,360.

 • Şengör, A.M.C.; White, G.W. ve Dewey, J.F., 1979, Tectonic evolution of the Bitlis suture, southeastern Turkey : Implications for the tectonics of eastern Mediterranean : Rapp. Coinm. Int. Mer Medit., 25/26-2a, 95-97.

 • Şengör, A.M.C. ve Kid, W.S.F., 1979, Post - collisidnal tectonics öf the Turkish - Iranian plateau and a comparison with Tibet : Tectonophysics, 55, 361 - 376.

 • Şengör, A.M.C., 1980, Türkiye`nin neotektoniğinin esasları : Türkiye Jeoloji Kurumu Yayını.

 • Şengör, A.M.C.; Yılmaz, Y. ve Ketin, t., 1980, Remnants of a pre-late İJurassic ocean in northern Turkey : Fragments of Permian - Triassic Paleo - Tethys? : Geol, Soç. America Bull. 91, 599 - 609.

 • Tanoğlu, A., 1947, Zones d`altitüde de la Turquie : determination et interpretation : Türk Coğrafya Dergisi, 3,37-55.

 • Ünal, A, 1970, Muş bölgesi 1/25 000 ölçekli Erzurum J47-C4 Muş K47-b4-cl-e2 paftalarının detay petrol etüdü raporu : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Derleme No : 4754, yayınlanmamış.

 • Ürgün, S., 1961, Muş - Nazik Gölü - Murat nehri arasındaki sahanın detay jeolojisi : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, yayınlanmamış.

 • Tokat ile Sivas Arasındaki Bölgede Bazı Volkanitlerin Petrokimyasal Özellikleri
  Ali Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Petrokimyasal özellikleri irdelenen volkanitler Tokat ile Sivas arasındaki bölgede yer almaktadır. Bu volkanitlerden ofiyolitli karışık içinde yer alanlar (I. Grup Volkanitler), okyanus ortası sırtlarda oluşan toleyitik kayaların özelliklerini taşımaktadır. Üst Kretase (olasılı Turoniyen; yaşlı volkanitler (II. Grup Volkanitler), yitim kuşaklarında oluşan volkanitlerle özdeş gözükmektedir. Bunlar, ada yayı oluşumun ilk aşamasını ve devamını belirleyen kalkalkalin volkanit niteliğindedir. Eosen ya da büyük olasılıkla daha genç yaşta olan volkanitler (III. Grup Volkanitler), kalkalkalin kayaların farklılaşmasının son ürününü belirlemektedir.

 • ofiyolit

 • ada yayı

 • volkanit

 • Petrokimya

 • Glassley, W., 1974, Geochemistry and tectonics of the crescent rqcks Olympic Peninsula, Washington ı Geol. Soc. Am. Bull., 85, 785 - 794.

 • Irvine, T. N., ve Baragar, W. R. A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks : Canadian Journal of Earth Sciences, 8, 523-548.

 • La Roche, H., de, 1964, Sur Pexpression graphique des relations entre la composition chimique et la composition mineralogique des roches cristallines : Sci. de la Terre, IX, 3, 293 - 337.

 • La Roche, H., de, 1966, Sur L`usage du concept d`association minerale dans Tetu de chimique des roches: C R. Acad. Sci. (Paris), 262, serie D, 1665-1668.

 • La Roche, H., de, 1968, Comportement geochimique differetiel de Na, K et Al dans les formations volcaniqueg et sedimentaires: C. R. Acad. Sci., 267, Seri e D, 39-42.

 • Macdonald, G. A., ve Katsura, T., 1965, Eruption of Lassen Peak Cascade Range, Califfornia, in 1915 - Example of mixed magmas: Geol. Soc. of Am. Bull, 76, 475 - 482.

 • Rittmann, A., 1963, Les volcans et Leur activite, Ed. Franc. Etablie et introduite par H. Tazieff. Masson, Paris, 461 S.

 • Sabine, P. A., 1978, Progress on the nomenclature of volcanis rocks, carbonatites, melilite rocks and lamprophyres : Geol. Mag., 115 (6), 463 - 466.

 • Tatar, Y., 1978, Ofiyolitli Çamlıbel (Yıldızeli) bölgesinin stratigrafisi ve petrografisi: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 88, 56 - 72.

 • Yılmaz, A., 1980, Tokat ile Sivas arasındaki bölgede ofiyolitlerin kökeni iç yapısı ve diğer birimlerle ileişkisi: Doktora tezi (yayınlanmamış). A. Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Kürsüsü, 136 S.

 • Türkiye`nin Bazı Radyoaktif Cevherleşmeleri Üzerinde Mineralojik Çalışmalar
  Namik Çağatay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kasar ve Taşharman (Köprübaşı) uranyum yatakları; Yeşilyurt (Alaşehir) uranyum belirtisi; Eskine, Çukurovası ve Asarcık (Şebinkarahisar) uranyum yatak ve belirtileri ile Beylikahır (Sivrihisar) nadir toprak-torvum-florit yatağından cevher örnekleri üzerinde mikroskopik, otoradyografik ve X ışınları toz kamera kırınım yöntemleri ile mineralojik çalışmalar yapılmıştır. Kasar ve Taşharman uranyum yatakları ve Yeşilyurt uranyum belirtisi Menderes Masifi metamorfiklerini örten Neojen yaşlı kırıntılı çökeller içerisinde konumlanmış, kumtaşı türünde cevherleşmelerdir. Kasar yatağı örneklerinde uranyum mineralleri olarak meta-autinit ve daha az olarak meta -torbernit izlenmiştir. Bu mineraller bir çakıltaşı- kumtaşı -miltaşı istifi içinde çakılların etrafını sarmış olarak ve hamur içerisinde saçılmış halde bulunur. Cevherleşme yer yer altta masifin şist ve gnayslarının çatlaklarında da izlenir. Bu çalışmada incelenen, Taşharman ve Yeşilyurt uranyum cevherleşmelerinden alınmış örneklerde belli bir uranyum mineraline rastlanmamıştır. Taşharman örneklerinde sarı renkli sıvamaların jarosit olduğu saptanmıştır. Yeşilyurt`ta bir radyoaktif dengesizliğin belirtileri uranyum minerallerinin enderliğine açıklık getirmektedir. Şebinkarahisar yöresinde Çukurovası ve Eskine de incelenen örneklerde uranyum mineralleri olarak meta-autinit, metatorbernit ve meta-uranosersit II saptanmıştır. Bu mineraller granitleri örten Eosen yaşlı kayaçlar içerisinde ve daha yaşlı olduğu sanılan silisleşmiş andezitlerin kırık ve çatlaklarında izlenmiştir. Yer yer yüksek radyoaktivite veren Asarcık kurşun-çinko cevherleşmesinden alınmış, sülfid minerallerince zengin, yüksek düzeyde radyoaktifbir cevher örneğinde uraninit izlenmiştir. Beylikahır nadir toprak - toryum - f lorit - basit cevherleşmesi Tersiyer yaşlı alkali magmatizmaya bağlı olarak Paleozoyik yaşında bir meta-tortul-volkanik karmaşık içinde tektonik breş zonlarında damar ve damar gruplarışeklinde oluşmuştur. Bu cevherleşme örneklerinde kalsit, florit, barit ve nadir toprak minerali olarak bastnasit yanında psilomelan, limonit, dolomit ve az oranlarda apatit ve filogopit izlenmiştir. Önceki bir çalışmaya göre normal bir bastnasite göre toryumca daha zengin olan Beylikahır bastnasitleri, bu cevherleşmede ayırt edilen çok evreii cevherleşme işlemlerinin sonlarına doğru oluşmuştur.

 • uranyum

 • toryum

 • şist

 • gnays

 • Arda, O., 1975 a, Mineralojik Rapor. M.T.A. Enstitüsü (Ankara) Radyoaktif Mineraller ve Kömür Şubesi, Atom Servisi Rapor No. 5/A (yayınlanmamış).

 • Arda, O., 1975 b, «Eskişehir - Beylikahır - Gümüşlüdere toryum» işaretle gelen numunenin mineralojik tetkik neticesi. M.T.A. Enstitüsü (Ankara) Teknoloji Şubesi Rapor No. 13/8554 (yayınlanmamış).

 • Aydmöz, F., 1976. Alaşehir - Yeşilyurt konsantrasyonlarının oluşumu ve çevrenin jeolojisi. M.T.A, Enstitüsü (Ankara) * Radyoaktif Mineraller Servisi Rapor No. 477 (yayınlanmamış).

 • Dooley, J.R., Jr. 1958, The radioluxograph - a fast, simple type of autoradiograph : United Nations Internat. Conf. on Peaceful Uses of Atomic Energy. 2nd, 3, paper No. 1762, 550 - 553.

 • Dooley, J.R., Jr. 1977. Fast autoradiographs for localizing uranium with the radioluxograph. Econ. Geol., 72, 727(abstr).

 • Fleischer, M., 1965, New mineral names; Amer. Mineral., 50, 1505.

 • Glass, J.J., Evans, H.T., Jr., Carron, M.K., and Hilderbrand, 1958. Cerite from Mountain Pass. San Bernardino County, California. Amer. Mineral., 43, 460 - 475.

 • Heinrich, E. Wm., 1958, Mineralogy and geology of radioactive raw materials. McGraw - Hill, 654 s.

 • Hounslaw, A.W. (derleyen), 1976, Mineralogy of uranium and thorium, a tabular summary, Colorado School of Mines Research Institute publ.

 • Kaplan, H., 1977, Eskişehir - Sivrihisar - Kızıîcaören köyü yakın güneyi nadir toprak elementleri ve tordum kompleks cevher yatağı. Jeoloji Mühendisliği, 2, 29 - 34.

 • King, J.W., Taucid, M., Frey, D., Basset, M., Çetintürk, 1. Aydmöz, F. ve Keçeli, B., 1976. Exploration for uranium in southwestern Anatolia. Exploration for Uranium Deposits, Proc. IAEA, Vienna, 501 - 528.

 • Morton, R.D., 1978, The identification of uraniferous minerals. Short Course in Uranium Deposits : Their Mineralogy and Origin; M.M. Kimberley (ed), Course Handbook, Min. Assoc. Canada, Toronto, 3. 141 • 183

 • Nakoman, E., 1979. Radyoaktif Hammaddeler Jeolojisi. M.T.A. Enstitüsü (Ankara). Eğitim Serisi No. 20, 575.

 • Nuffield, E.W., ve Milne, I.H., 1953, Studies of radioactive compounds : VI : Meta - uranocircite. Amer. Mineral., 38,476 - 488.

 • Örgün, N., 1972, Giresun - Şebinkarahisar civarının 1971 yılı detay prospeksiyon çalışmaları ve sondajlı uranyum aramaları. M.T.A. Enstitüsü. Radyoaktif Mineraller Serv. Rapor No. 437 (yayınlanmamış).

 • Palache, C, Berman, C, ve Frondal, C, 1951, Dana`s system of Mineralogy, 7. Baskı, John Wiley and Sons, Inc., Chapman ve Hall Ltd., London, Cilt 2, 1124 s.

 • Yılmaz, H., 1980. Köprübaşı uranyum yataklarının icnezi. 34. T.J.K. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3 - 7 Mart 1980, Ankara; Bildiri Özetleri, s. 72.

 • Elmadağ (Ankara) Bölgesinden Yeni bir Fusulinid Genusu, (Erkina)
  Yavuz Okan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazıda yeni bir fusulin cinsi olan Erkina`nın tanımı, genotipi olan E. ankarensis n.gen.n.sp. ile E. minutan.sp. ve E.n.sp. türleriyle verilmektedir. Erkina`nın yapı özellikleri ve birliğinde bulunan diğer fusulinlere göre, stratigrafik düzeyinin orta Permiyen`in en üst düzeyi olduğu saptanmıştır.

 • fusulin

 • Erkina

 • Permiyen

 • Ankara

 • Erk, A. S., 1977, Ankara yöresinde Genç Paleozoik`te Polydiexodinazonu: Doğa Bilim Dergisi, 1, 7, 230-233.

 • Okan, Y., 1978, Description of a new species of Polydiexodina from Northeast of Elmadağ (Ankara - Turkey) : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 21, 2,159 -164.

 • Skinner, J. W. and Wilde, h. G., 1965, Permian biostratigraphy and fusulinid faunas of the Shasta Lake Are**, Nort` hern California: Univ. Kansas Paleont. Contr., Protozoa Art. 6, 98 s.

 • Sundharowat, S. and Nogami, Y., 1972, Key to the selected fusuline : Tonar Ajia Kenkyu, 10, 3, 433 - 450.

 • Thompson, M. L., 1946, Permian fusulinids from Afghanistan : Jour. Paleontology, 20, 2,140 -157.

 • Thompson, M., L., 1951, Wall structures of fusulinid Foraminifera: Contribution of Cushman Found. Foram, Research, 2, 3, 86-91.

 • Çankırı (Ankara) Orta Miyoseninde Bulunan Anchitherium Aurillense Cuvier`in Bulunması Hakkında
  Zeki Atalay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çandır Formasyonunda bulunan ve Anchitherium aurelianense Cuvier form the Çandır Formation is descrirupa`da stratigrafik uzanımı Erken Miyosen ile Erken Üst Miyosen arasında olan bu formu, Çandır`da Astarasiyen(Geç Orta Miyosen) katında yaşadığı tartışılmıştır. 

 • Anchitherium aurelianense Cuvier

 • Erken Miyosen

 • Erken Üst Miyosen

 • Çandır

 • Baykal, F., 1943, Kırıkkale ve Keskin - Bala mıntıkalarındaki Jeolojik etüdler : M.T.A. Rapor No. 1448, (Yayınlanmamış).

 • Borissiak, A., 1937, On paranchitherium karpenskii, gen. et species new. New Representative of the Equidae from the Middle Miocene deposits of the Caucasus : Bull Acad. Sjci. URSS, Sci, et Nat. Ser. Geol., Moscou, 4, 789 - 798, (In Russian, with a very short English summary) .

 • Colbert, E. EL, 1939, A new anchitheriine horse from the Tun - Gur formation of Mongolia : Amer. Mus. Novit., No. 1010,1 - 9.

 • Erol, O., 1955, Kalecik - Hasayaz - Termeçay civarı jeolojisi hakkında rapor, M.T.A. rapor No. 282 (Yayınlanmamış) .

 • Filhol, H., 1891, Etudes sur les mammiferes fossiles de San san (Anchitherium aurelianense) : Ann. Spc, Cev.T XXI, 169 -194.

 • Mayet, L., 1908, Etudes des mammiferes miocenes des Sables de FOrlenais : Ann de l`Univ. Lyon. 24, 301 - 318.

 • Sickenberg, O., Becker - Platen, J.D., Benda, L., Berg, D., Engesser, B., Gaziry, W., Heissig, K., Hünermann, K.A., Sondaar, P. Y., Schmidt - Kittler, N., Staeche. K., Staesche, U., Steffens, P. ve Tobien, H., 1973, Die Gliederung höheren Jungtertiars und Altquartars in der Türkei nach vertebraten und ihre Bedeutung für die Internationale Neogen - Stratigraphie (Kanozoikum und Braunkohlen der Türkei, 17) : Geöl. Jb., 15, 167.

 • Tekkaya, î., Atalay, Z., Gürbüz, M., Ünay, E. ve Ermumcu M., 1975, Çankırı - Kalecik bölgesi karasal Neojenin biyostratigrafi araştırması. Türkiye Jeol. Kur». Bült. 18., 77 - 80.

 • Viret, J., 1958, Perissodactyla : Traite de Paleontologie, Paris. Volume 2, 386 - 387.

 • Wehrli, H., 1938, Anchitherium aurelianense Cuvier von Stheinheim A. Albuch und seine Stellungim Rahmen der übrigen anchitherium Pferde : Paleontographlca, Suppl. Allem., VII. teil VII., 1 - 56.

 • Yücel, T., 1954, Deveci dağları, Kalecik arasındaki Kuzey Anadolu dağları ile İç Anadolu dağları intikal alanının jeolojisine dair rapor : MTA rapor No. 1312 (Yayınlanmamış) .

 • Nohutluk Tepe Alt Karbonifer İstifinin Foraminifer Biyostratigrafisi (Aladağ Bölgesi, Doğu Toroslar)
  Ahmet Işik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Doğu Toroslar`ın Aladağlar bölgesinde Nohutluk Tepe Alt Karbonifer yaşlı dizide, foraminiferlere dayalı olarak, ayrıntılı biyostratigrafik zonlama yapılmıştır. Deneştirme amacıyla sonraki çalışmalarda kullanılacak oniki biyozon ayırtlanmıştır. Biyozonlar için güvenilir yaşları, diziden elde edilen tüm paleontolojik veriler (özellikle brakiyopodlar) kullanılarak saptanmıştır. Dizinin ilk iki zonu (Archaesphaera minima ve Endothyra inflata zonları) genellikle mikroplanktonlardan oluşmuştur. Bu özelliği ile Nohutluk Tepe Alt Karbonifer istifi Toroslar`daki diğer Alt Karbonifer istiflerinden farklıdır.

 • mikroplankton

 • foraminifer

 • biyostratigrafi

 • Doğu Toroslar

 • Aksay, A., 1980, Toroslar`da Fasiyes yönünden farklı bir Alt Karbonifer istifi (Aladağ Bölgesi) : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23, 2,193 - 199.

 • Blumenthal, M.M., 1952, Toroslar`da Yüksek Aladağ Silsilesinin Coğrafyası, Stratigrafisi ve Tektoniği hakkında yeni etüdler : Maden Tetkik ve Arama Enst., Seri D, No: 6,136 s.

 • Bozorgnia, F., 1973, Paleozoic foraminiferal biostratigraphv of Central and east Alborz Mountains, Iran r Nat Iran. Oil Co., Geol. Lab. pub. 4.

 • Conil, E. ve Lys, M., 1964, Materioux pour l`Etude Micropaleontologique du Dinantien de la Belgique du Dinantien de la Belgique et de la France : Memoires de Llnstitut Geologique de TUniversite Du Louvaun/ 279 s

 • Demirtaşlı, E.; Çatal, E.; Dil, N.; Kırağlı, C. ve Salancı, A., 1978a, Excursion B; Carboniferous of the area befrwee.n Pınarbaşı and Sarız : IUGS Subcommission on Carboniferous Stratigraphy Guidebook, Field Excursiona on the Carboniferous Stratigraphy in Turkey de, 25 - 30.

 • Demirtaşlı, E.; Çatal, E.; Dil, N.; Kırağlı, C. ve Salana, A., 1978b, Excursion C; Carboniferous of the Silifke area : IUGS Subcommission an Carboniferous Stratigraphy Guidebook, Field Excursions on the Carboniferous stratigraphy in Turkey de, 31 - 46.

 • Ganelina, R.A., 1956, Foraminifera of the Visean of the north-western regions of the sub - Moscow Basin ` All - Union Petroleum Scientific Research Geological Prospecting Institute (VNIGRI), Microfauna of the U.S.S.R., Trudy, n.s., sbornik 8, 78.

 • Grozdilova, L.P., and Lebedeva, N.S., 1954, Foraminifera from the Lower Carboniferous and the Middle Carboniferous, Baskirian, of the Kolva - Vishera region : All - Union Petroleum Scientific Research Geological Prospecting Institute (VNIGRI). Microfauna of the U.S.S.R., Trudy sbornik 7 n.s. Vypusk 81, 53.

 • Lipina, O.A., 1955, Foraminifera of the Tournaisian and Upper Devonian of the Volga - Ural region and western slopes of the Middle Urals, U.S.S.R. : Acad. Nauk. U.S.S.R., Inst. Geol. Nauk., Trudy, Vypusk 163 (Geol. Ser., 70), 55.

 • Mamet, B.L., 1976, An Atlas of microfacies in Carboniferous Carbonates of the Canadian ÇöMillera : Geol. Sur;. Can, Bull. 255,131 s

 • Rauser - Cernoussova, D.M., 1948, Stratigraphy and foraminifera of the Lower Carboniferous of the Russian Platform and Cis - Ural region : Acad. Nâuk. U.S S.R., Geol. Nauc., Trudy, Moscow, 62 (Geol. Ser., 19), 231.

 • Suleimanov, I.S., 1945, Same new species of small foraminifers from the Tournaisian of Ishimbayevo oil bearing region : Acaid. Sci. U.S.S.R., Comptes Rendus (Doklady), Moscow, 48, 2,126.

 • Vissarinonova, A.Î., 1948, Primitive fusulinida from the Lower Carboniferous of the European part of the U.S.S.R.: Geol. Nauc. Trudy, Moscow, 222.

 • Zeller, D.E.N., 1953, Endothyroid foraminifera and ancestral fusulinids from the type Chesteran (Upper Mississipian) : Jour. Pal., 27, 2,192.

 • İnönü (KB Ankara) Orta Miyosenindeki Hemicyon Sansaniensis (Ursidae) Türünün Tanımlaması ve Stratigrafik Yayılımı
  Mustafa Gürbüz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnönü 1 fosil yatağının Orta Miyosen yaşlı Anchltherium faunası ile birlikte bulunan, Hemicyon sansaniensis türüne ait bir alt çene parçası tanımlanmış ve bu fosil Avrupa`da bulunan diğer Hemicyon türleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, İnönü 1 faunasının büyük bir olasılıkla 6 ncı memeli zonuna ve karasal kat anlamında Alt Astarasiyen`e katılabileceği tartışılmıştır. 

 • Hemicyon sansaniensis

 • Anchltherium faunası

 • Alt Astarasiyen

 • İnönü

 • Becker - Platen, J.D., Sickenberg, O. ve Tobien, H. 1975, Die Gliederung der Kanozoischen Sedimente der Türkei nach Vertebraten - Faunen gruppen : Geol. Jb. 15,47 - 107.

 • Erol, 0.1951, Ayaş Dağları ve Mürtet Ovasının Kuzey bölümlerinin Jeolojisi hakkında rapor : Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü, Ankara, Derleme raporu 6248 (Yayımlanmamış) .

 • Ginsburg, L. 1955, De la subdivision du gnre Hemicyon Lartet (Carnassier du Miocene) : Bull. Soc. Geol. France, 5, 6, 85 - 99.

 • Ginsburg, L. 1961, La faune des carnivores miocene de Sansan (Gers) : Mem. Mus. Nat. Hist. nat. Paris N.C. 9,1 - 190.

 • Hürzeler, J., 1944, Zur Revision der europaischen Hemicyoyoniden : Verhandl. Naturforsch. Gesell* Basel, 55, 131 -157.

 • Mein, P. 1975, Rasultats du Grdupe de Travail des Vertebres : Report on Activity of the R.C.M.N.S. Working (1971- 1975), 78-81.

 • Ozansoy, F., 1957, Faune de Mammiferes du Turquie et leurs revision stratigraphique : Bull. Min. Res. Expl. înst. Turkey, 49, 29 - 48.

 • Ozansoy F., 1965, Etudes des gisement et des mammiferes du cenezoique de Turquie : Mem. Soc. Geol. France, N.S. 44, 102,1 - 92.

 • Picford, M. ve Ertürk, C, 1977, Suidae and Tayassuidae from Turkey : Bull. Geol. Soc. Turkey 22/1, 141 - 155.

 • Schmit - Kittler, N., 1976, Carnivores from the Neogene of Asia minor : Paleoantographica Abt. A., 155, 1-131.

 • Telles Antunes, M., 1960, Notes sur la geologie et la paleontologie du Miocene Lisbonne. II Carnassier Fissipedes : Bol. Soc. Geol. Portugal 13 : 268 - 292.

 • Tekkaya, İ., Saraç, G., Aslan, F. ve Ertürk, Ç., 1977, Ankara İli Yenimahalle İlçesinin Kazan Bucağı ile Ayaş İlçesi arasındaki Karasal Neojen çökellerinin Biostratigrafik etüdü : Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü, Ankara, Derleme raporu 6248 (Yayımlanmamış).

 • Thenius, E., 1949, Die Carnivoren von Göriach (Steierm.ark): S.B. Öst. Akad. Wiss. mat. nat. Kİ. Abt. I, 158, 9/10, 695 - 762.

 • Menderes Masifinin Gnayslarında ve Şitlerinde Metamorfizme Koşulları, Alaşehir- Manisa : Tartışma ve Yanıt
  Muzaffer Evirgen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Akkök (1981)`e göre, Alaşehir (Manisa) yöresi metamorfik kayaçları litolojik ve yapısal özelliklerine bağlı olaraküç grupta toplanmaktadır; gnays karmaşığı, şist karmaşığı mermerler, Yazar, gnays karmaşığı içinde, porfiroblastik gnays, gözlü gnays, bantlı gnays gibi «dokusal özelliklere» dayalı bir ayrım biçimi Seçerken, şist karmaşığı içinde kuvarso - feldispatik gnays, granat-mikaşist, kuvarsit gibi «mineralojik bileşkne» bağlı bir tanımlamayla, yine şist karmaşığı içinde, gnays karmaşığının içinde ayırtlanandan başka olduğunu öne sürdüğü ikinci bir gözlü gnays birimi tanımlayarak (şist karmaşığının içinde bile iki ayrı ölçüt kullanarak) bir ölçüde karmaşa oluşturmaktadır. Bilindiği gibi, kayaçların tanımlanmalarında çeşitli Ölçütler vardır (dokusal, yapısal, mineralojik, v.b.). Ancak, çalışma konusu olan kayaçların tanımlanmalarında - bir birimin farklı şekilde iki kez tanımlanmaması için-bir birlik olmalıdır. Bu çalışmada, şist karmaşığı içindeki birimler bile iki ayrı ölçütle değerlendirilmektedir.

 • gnays

 • şist

 • metamorfizma

 • Manisa

 • Akkök, R., 1979, Petrology of gneisses and schists in the Menderes Massif, Derbent, Alaşehir, Turkey: Ph. D. Thesis - London, yayınlanmamış.

 • Akkök, R., 1980, Menderes Masifinin Alaşehir yöresindeki Gnays ve Şistlerinin jeokimyası : TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, Kuşadası - Aydın (Yayında).

 • Akkök, R., 1981, Çok Evreli Metamorfizma: Türkiye Jeoloji Kurumu Konferans Dizisi 15, Ankara, 23 s.

 • Başarır, E., 1970, Bafa Gölü doğusunda kalan Menderes Masifi eünev kanadımn jeoloji ve Detrolo.üsi: E.Ü. F.F. Jeoloji Kürsüsü ilmi rapor servisi, No: 102. Yayınlanmamış.

 • Mason, R., 1979, Petrology of the Metamorphic Rocks: London, George Allen and Unwin Ltd., 254 s.

 • Şchuiling, R. D., 1962, Türkiye`nin güneybatısındaki Menderes migmatitik kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında : M.T.A. Dergisi, 58, 71 - 85.

 • Spry, A., 1974, Metamorphic Textures: Oxford, Pergamon Press, 350 s.

 • Turner, F. J., 1981, Metamorphic Petrology, Mineralogieal, field and tectonic aspects: London, McGraw - Hill Book Company, 524 s

 • Vernon, R. H. 1975, Metamorphic Processes: New York, John Wiley and Sons, 247 s.

 • Von Platen, H., 1965, Experimental anatexis and genesis of migmatites : W. S. Pitcher and G. W. Flinn, ed., Controls of Metamorphism de: Edinburg and London, Oliver and Boyd, 203 - 218.

 • Williams, H., Turner, F. J. and Gilbert, C. M., 1954, Petrography : San Fransisco, Freeman, 406 s.

 • Winkler, H. G. F., 1974, 1976, Petrogenesis of metamorphic rocks: (ill ve IV. baskı) Berlin - Heidelberg - New York. Springer - Verlag, 320 s., 334 s.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle