Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2004 AĞUSTOS Cilt 47 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Çanakkale Formasyonu`nun Ostrakod Faunasına Bağlı Kronostratigrafisi ve Eskiortam Yorumu (Kilitbahir/ Eceabat/Çanakkale)
Gönül Atay Cemal Tunoğlu
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bu çalışmada, yapılması planlanan Çanakkale Boğaz Köprüsü`nün ayaklarının yer alacağı Kilitbahir civarında gerçekleştirilmiş Çanakkale Formasyonu`nu kesen bir dizi sondajdan en derin üçüne ait ostrakod faunasının tanımlaması yapılmıştır. Genel olarak kumtaşı, kiltaşı ve marn çökellerinden derlenmiş toplam 111 adet örnek paleontolojik olarakincelenmiştir. Sistematik inceleme ve tanımlamalar sonucu 8 familyaya ait 10 cins ve 2`si yeni (Cyprideis dardanellesensis n. sp.,Heterocypris kilitbahirensis n. sp.), toplam 27 ostrakod taksonu ayırtlanmıştır. İnceleme alanında orta-geç Pannoniyen yaşlarını veren bu ostrakod topluluğu spor-polen, gastropod ve chara fosilleriyle de deneştirilerek desteklenmiştir. Saptanan ostrakod topluluğu geçiş (sığ deniz, lagün) ortamını göstermektedir. Ostrakod türlerindeki baskınlık ve litolojik dağılımlar da göz önüne alındığında, ortamda genel olarak acısu (lagüner) zaman zaman da tatlısu ile denizel etkinin olduğu söylenebilir. Bu çalışmada saptanan ostrakod türlerin hemen hemen tamamı Paratetis biyoprovensineait olduğundan, kronostratigrafik adlamada Paratetis katları kullanılmıştır. 

 • Ostrakod

 • Kilitbahir

 • Çanakkale

 • Kronostratigraf

 • Eskiortam

 • Paratetis

 • Atay, G, 2000, Çanakkale Köprüsü, Kilitbahir Sondaj Örneklerinin Ostrakod Faunası, Yüksek Mühendislik Tezi, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 107 s. (yayınlanmamış).


 • Atay, G. ve Tunoğlu, C, 2002, Kilitbahir Sondaj Örneklerinin (Eceabat/Çanakkale) Ostrakod Faunası ve Biyoprovensi, Yerbilimleri, 26, 119-144.

 • Bonaduce, G., Ciampo, G. and Masoli, M., 1975, Distribution of Ostracoda in the Adriatic Sea, pubbl. Staz. Zool., 40, 154p.

 • Carbonnel, G., 1978, L`espece Cyprideis pannonica MEHES, 1908 (ostracoda) dans la Tethys au Messinien. (/Miocene). Docum. Lab. Geol. Fac. Sci., 72, 79-97.

 • Carbonnel, G. and Jiricek, R., 1977, Süper Zones et datums a Ostracodes dans le Neogene de la Tethys (Bassin du Rhone et de la Paratethys. Newsl. Stratigraphy, 6(1), 23-29.

 • Elmas, A. ve Meriç, E., 1996, Geç Miyosen`den Günümüze Marmara-Akdeniz Bağlantısı ve Bunu Denetleyen Tektonizma, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, Cilt 8, Sayı 1, 113-129.

 • Erol, O., 1992, Çanakkale Yöresinin Jeomorfolojik ve Neotektonik Evrimi. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, 4/1, 147 - 165.

 • Freels, D., 1980, Limnische Ostracoden aus Jungtertiar und Quaterder Turkei. Geol. Jahr. Reihe B, Heft39, 172 p.

 • Gökçen, S., L., 1967, Keşan Bölgesinde Eosen-Oligosen Sedimantasyonu, Güneybatı Türkiye Trakyası, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 69, 1-10.

 • Gökçen, S., L., 1971, Keşan Bölgesi Türbiditlerinde Sedimantasyon, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilgileri Dergisi, 1,(1) 26-40.

 • Gökçen, S., L., 1972, Keşan Bölgesi Kumtaşlarının Yapısal, Dokusal Özellikleri ve Bölgenin Sedimanter Fasiyesleri, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilgileri Dergisi, 2, 1, 50-65.

 • Gökçen, N., 1979, Denizli - Muğla Çevresi Neojen İstifinin Ostrakod Biyostratigrafısi ve Paleontolojisi. Doçentlik Tezi., Hacettepe Üniversitesi, 178 s. (yayınlanmamış).

 • Holmes, A., W., 1961, A stratigraphic review of Threce: TPAO Rapor Arşiv No:368. (Yayınlanmamış).

 • Krstic, N. 1968, Ostracodes Des Couches Congeriennes: 1. Cyprideis I, Bulletin du Museum d`Histoire Naturelle, 107-151.

 • Moore, R. C, 1961, Treatise on Invertebrata Paleontology, Part: Q, Arthropoda 3, Crustacea, ostracoda, Geol. Soc. America and Univ. Kansas, 442 p.

 • Morkhoven, F. P. C. M. Van, 1962, Post-Paleozoic Ostracoda, Their Morphology, Taxonomy and Economic use, General Elsevieer Publ. Comp., I, 124 p.

 • Okay, İ. A., Siyako, M. ve Burkan, K. A., 1990, Biga Yarımadası`nın Jeolojisi ve Tektonik Evrimi, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, c: 2/1,83-121.

 • Saner, S., 1985, Saros Körfezi Dolayının Çökelme İstifleri ve Tektonik Yerleşimi, Kuzeydoğu Ege Denizi, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni; 28/l, 1-10.

 • Siyako, M., Burkan, K. A. ve Okay, A. İ., 1989, Biga ve Gelibolu Yarımadası`nın Tersiyer Jeolojisi ve Hidrokarbon Olanakları, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, c: 1/3, 183-199.

 • Sönmez-Gökçen, N., 1964, Notice sur le novvel age determine par les Ostracodes de la şerre a Congeria du Neogene des environs de Çatalca (Thrace), MTA Dergisi, 63, 47-58.

 • Sönmez-Gökçen, N., 1973, Etüde Paleontolowgique (Ostracodes) et Stratigraphique de nive aux du Paleogene du subest dela Thrace, Publ. D`Etud. Rech. Min., 147, 12 s.

 • Sümengen, M., Terlemez, İ., Şentürk, K, Karaköse, C, Erkan, E., N., Ünay, E.,Gürbüz, M., ve Atalay, Z., 1987, Gelibolu Yarımadası ve Güneybatı Trakya Tersiyer Havzası`nın Stratigrafisi, Sedimatolojisi ve Tektoniği, MTA Rapor No: 8128 (yayınlanmamış).

 • Şafak, Ü., 1999, Recent Ostracoda Essamblages of the Gökçeada-Bozcaada-Çanakkale Region, Yerbilimleri, 149-172.

 • Şentürk, K. ve Karaköse, C, 1987, Çanakkale Boğazı ve Dolayının Jeolojisi, MTA Rapor No:9333. (yayınlanmamış).

 • Taner, G., 1977, Gelibolu Yarımadası Neojen Formasyonları ile Baküniyen Molluska Faunasının İncelemesi, Doçentlik Tezi, A. Ü. Fen Fak., 66 s. (yayınlanmamış).

 • Taner, G., 1981, Gelibolu Yarımadası `nın Denizel Kuvaterner Molluskaları, Die meerequatare mollusken der Halbinsel-Gelibolu, Jeomorfoloji Dergisi, 10,71-116.

 • Taner, G., 1983, Hamzaköy Formasyonu`nun Çavda (Baküniyen) Bivalvleri, Gelibolu Yarımadası, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 26, 59 - 64.

 • Taner, G., 1994, Mollusk kavkılarında 8016/ 5018 izotopu araştırma metodu ile Çanakkale Boğazı`nın Romaniyen-Baküniyen çağma ait paleosıcaklık bulguları, 47. Türkiye Jeoloji Kurumu Bildiri Özleri, 12, 13.

 • Tekkaya, İ., 1973, Çanakkale güneydoğusundaki Bayraktepe omurgalı faunası hakkında ön bildiri, MTA Dergisi, 81, s: 191-194.

 • Ternek, Z., 1949, Geological Study of Region Keşan - Korudağ, İÜFF Doktora Tezi., 79 s. (yayınlanmamış).

 • Tunoğlu, C. ve Ünal, A., 2001a, Biyostratigraphy and chronostratigraphy of Pannonian-Pontian Sequence of Gelibolu Paninsula, NW Turkey, Geological Bulletin of Turkey, 44, 1, 15-25.

 • Tunoğlu, C. ve Ünal, A., 2001b, Pannonian-Pontian ostracoda fauna of Gelibolu Neogene Basin (NW Turkey), Yerbilimleri, 23, 167- 187.

 • Ünal, A., 1996, Gelibolu Yarımadası Neojen Ostrakod Biyostratigrafısi, Yüksek Mühendislik Tezi, H.Ü. Fen Bilimleri Enst., 160 s. (yayınlanmamı ş).

 • Atay, G , Tunoğlu, C . (2004). Çanakkale Formasyonu`nun Ostrakod Faunasına Bağlı Kronostratigrafisi ve Eskiortam Yorumu (Kilitbahir/ Eceabat/Çanakkale) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 47 (2) , 5-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28616/305660

 • İskenderun Körfezi Güncel Foraminiferlerinde Gözlenen Jeokimyasal Anomaliler
  Hüseyin Yalçin İbrahim Engin Meriç Niyazi Avşar Ömer Bozkaya İpek F. Barut
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Güncel ve eski denizel ortamlarda karbonat üreticileri arasında yer alan organizmaların kavkılarında biyojeokimyasal tarihçeyi saklamaları, bu canlıların son yıllarda ülkemizde de ayrıntılı biçimde incelenmelerine yol açmıştır. Bu çalışmada güncel bazı foraminifer katkılarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri belirlenerek; ortamsal koşullar ve güncel jeolojik anomaliler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. İskenderun Körfezi`nden derlenen iki tortul örneğindeki foraminifer kavkıları tüm kayaç (XRD ve AAS) ve mikroprob düzeyinde incelenerek kavkılarda renklenmelere neden olan elementler yarı-nicel / nicel olarak saptanmıştır. Bu örneklerde güncel foraminiferlerden11 cins ve 17 tür gözlenmiştir. İncelenen foraminifer kavkılarında yeşil, siyah, pembe, gri ve sarı renkli kesimler gözlenmiştir. Örnek No 36`daki foraminifer kavkıları başlıca aragonit ve Mg-kalsit, daha az miktarda anhidrit, dolomit ve kuvars içermektedir. Örnek No 125 ise kalsit, Mg-kalsit, aragonit ve eser miktarda dolomit, kuvars ve sideritten oluşmuştur. Foraminifer kavkılarının element konsantrasyonları geniş bir aralıkta değişim göstermekle birlikte, Cu, Zn ve Pb`da zenginleşmeler saptanmıştır. Körfezdeki aktif faylardan çıkan sıcak suların taşıdığı iyonların deniz suyunda zenginleşmeleri ve sonuçta bunların kavkılarda anormal kirlenmeye neden oldukları ileri sürülebilir. Bunlar, canlıların fiziksel ve kimyasal işlevleri sırasında ikincil olarak zenginleştirilmiş olmaları beklenmelidir. Kavkılardaki Mg/Ca oranı 11.63-219.23 arasında değişmektedir. Bentik foraminifer kavkılarındaki kalsitlerin Mg/Ca oranı ile deniz tabanı suyu sıcaklığı arasında bir ilişki kurularak 21-51 °C arasında değişen sıcaklıklar bulunmuştur. Deniz tabanı suyu sıcaklığındaki anomali ve bazı element konsantrasyonlarındaki zenginleşmeler güncel kırık hatlarına bağlı hidrotermal kaynakları işaret edebilir. 

 • İskenderun

 • Deniz tabanı

 • Foraminifer

 • Kavkı

 • Mineraloji

 • Jeokimya


 • Albani, A.D., Favero, V.M. and Barbero, R.S., 1998. Distribution of sediment and benthic foraminifera in the Gulf of Venice, Italy. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 46, 251- 265.

 • Aslaner, M., 1973. Geology and petrography of the ophiolites in the İskenderun-Kırıkhan region. Publication of Mineral Research and Exploration Institute, Ankara, 50, 71 p.

 • Avşar, N., 1997. Doğu Akdeniz kıyı bölgesi bentik foraminiferleri. Geosound, 31, 67-81.

 • Avşar, N. ve Meriç, E., 2001a. Türkiye`nin güncel bentik foraminiferleri-I (Kuzeydoğu Akdeniz-Kuzey Ege Denizi-Çanakkale BoğazıKuzey ve Doğu Marmara DeniziHaliç-İstanbul Boğazı-Batı Karadeniz), Geosund, 38, 109-126.

 • Avşar, N. ve Meriç, E., 2001b. Çeşme-Ilıca Koyu (İzmir) bölgesi güncel bentik foraminiferlerinin sistematik dağılımı. Yerbilimleri, 24, 13-22.

 • Bal, Y. andDemirkol, C, 1987. Coastline changes in Eastern Mediterranean Turkey. Earth Science Review of Engineering Faculty of İstanbul University, 6, 69-92.

 • Bathurst, R.C.G., 1975. Carbonate Sediments and their Diagenesis. Elsevier, Amsterdam, 658 p.

 • Beck, J.W., Edwards, R.L., Ito, E., Taylor, F.W., Recy, J., Rougerie, F., Joannot, P. and Henin, C, 1992. Sea-surface temperature from coral skeletal strontium/calcium ratios. Science, 257, 644-647.

 • Chave, K.E., 1954a. Aspects of the biochemistry of magnesium 1. Calcareous and marine organisms. Journal of Geology, 62, 266-283.

 • Chave, K.E., 1954b. Aspects of the biochemistry of magnesium 2. Calcareous sediments and rocks. Journal of Geology, 62, 587-599.

 • Cimerman, F. and Langer, M.R., 1991, Mediterranean Foraminifera. Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Academia Scientiarum et Artium Slovenica, Ljubljana, 93 pls, 118 p.

 • De Villiers, S., Shen, G.T. and Nelson, B.K., 1994. The Sr/Ca-temperature relationship in coralline aragonite : Influence of variability in (Sr/Ca)seawater and skeletal growth parameters. Geochimica Cosmochimica Acta, 58, 197-208.

 • De Villiers, S., Nelson, B.K. and Chivas, A.R., 1995. Biological controls on coral Sr/Ca and & 1 8 0 reconstructions of sea surface temperatures. Science, 269, 1247-1249.

 • Ergin, M., Kazan, B.,Yücesoy-Eryılmaz, E, Eryılmaz, M. and Okyar, M., 1998a. Hydrographic, deltaic and benthogenic controls of sediment dispersal in the Gulf of İskenderun, SE Turkey (E. Mediterranean). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 46, 493-502.

 • Flanagan, F.J., 1976. Descriptions and analysis of eight new USGS rock standards: in Twentyeight papers present analytical data on new and previously described whole rock stand arts, FJ.Flanagan, ed., USGS Professional Paper 840,171-172.

 • Goldsmith, J.R. and Graf, D.L., 1958. Relation between lattice constants and composition of the Ca-Mg carbonates. Amer. Min., 43, 84- 101.

 • Govindaraju, K., 1989. 1989 compilation of working values and sample description for 272 geostandarts: Geostandarts Newsletter, 13, 1-113.

 • Graham, D.W., Bender, M.L., Williams, D.F, and Keigwin, L.D., 1982. Sr/Ca ratios in Cenozoic planctonic foraminifera. Geochimica Cosmochimica Acta, 46, 1281-1292.

 • Grim, R. E., 1968, Clay mineralogy. McGraw Hill, New york, 596 p.

 • Grossman, E.L. and Ku, T.L., 1986. Oxygen and carbon isotope fractionation in biogenic aragonite: temperature effects. Chemical Geology, 59, 59-74.

 • Hatta, A. and Ujiie, FL, 1992. Benthic foraminifera from Coral Sea between Ishigaki and Iriomote Islands. Southern Ryukyu Island arc, northwestern Pasifıc.Bulletin of Science, University of the Ryukyus, 54, 163-287.

 • Hayward, B. W., Grenfell, H. R., Reid, C. M. and Hayward, K. A., 1999. Recent New Zealand shallow-water benthic foraminifera: Taxonomy, ecologic distribution, biogeography, and use in paleoenvironmental assessment. New Zealand Institute Geological and Nuclear Sciences monograph, 21, 258 p.

 • Hem, J.D., 1985. Study and interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water. USGS Water-Supply Paper 2254, 263 p.

 • Hottinger, L., Halicz, E. and Reiss, Z., 1993. Recent foraminiferida from the Gulf of Aqaba, Red Sea. Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Academia Scientiarum et Artium Slovenica, Ljublijana, 230 pls, 179 p.

 • İyiduvar, Ö., 1986. Hydrographic characteristics ol İskenderun Bay. Thesis, Institute of Marine Science, Middle East Technical University, Erdemli, İçel, 157 p.

 • Kapur, S., Gökçen, S. L., Saydam, C, Şenol, M., Şenol, S. and Karaman, C, 1989. The clay mineralogy and geochemistry of the recent surface sediments of İskenderun Bay as indicators of terrestrial provenance. Z. Geomorphology N.F, 73, 167-180.

 • Kelling, G., Gökçen, S. L., Floyd, P. A., and Gökçen, N., 1987. Neogene tectonics and plate convergence in the eastern Mediterranean: New data from southern Turkey. Geology, 15, 425- 429.

 • Koral, H., 1995. Sedimentological study: Sediments of İskenderun Bay in the context of regional structure. in: Benthic foraminifera as indicators of heavy metal pollution-A new kind of biological monitoring for the Mediterranean Sea. AVICT 92-0007, Annual Report, 217- 223.

 • Kulp, J.L., Turekian, K.K. and Boyd, D.W., 1952. Sr content of limestones and fossils. Bulletin of Geological Society of America, 63, 701- 716.

 • Langmuir, D., 1997a. Carbonate Chemistry. In: Aqueous Environmental Geochemistry, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, pp. 193-230.

 • Langmuir, D., 1997b. Adsorption-Desorption Reactions. In: Aqueous Environmental Geochemistry, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, pp. 343-402.

 • Lear, C.H., Rosenthal, Y., Slowey, N., 2002. Benthic foraminiferal Mg/Ca-paleothermometry: a revised core-top calibration. Bulletin of Geological Society of America, 19, 3375-3387.

 • Loeblich, Jr. A. R. and Tappan, H., 1994, Foraminifera of the Sahul Shelf and Timor Sea. Cushman Foundation for Foraminiferal Research. Special PublicationNo:31, 630 pls, 663 p.

 • Martin, RA, Lea, D.W, Rosenthal, Y, Shackleton, N.J., Sarnthein,M., Papenfuss,T., 2002. Quaternary deep sea temperature histories derived from benthic foraminiferal Mg/Ca. Earth and Planetary Science Letters, 198, 193-209.

 • McCulloch, M.T., Gagan, M.K., Mortimer, G.E., Chivas, A.R. and Isdale, P.J., 1994. A highresolution Sr/Ca and &1 8 0 coral record from the Great Barrier Reef, Australia, and the 1982-1983 El Nino. Geochimica Cosmochimica Acta, 58, 2747-2754.

 • Meriç, E. ve Avşar, N., 2000. Deniz diplerindeki aktif fayların belirlenmesinde bentik foraminifelerin önemi. Batı Anadolu`nun Depremselliği Sempozyumu (BADSEM-2000), İzmir, 198- 205.

 • Meriç, E. ve Avşar, N., 2001. Benthic foraminiferal fauna of Gökçeada Island (Northern Aegean Sea) and its local variations. Acta Adriat, 42, 125-150.

 • Meriç, E., Yanko, V. ve Avşar, N., 1995. İzmit Körfezi (Hersek Burnu-Kaba Burun) Kuvaterner istifinin foraminifer faunası. İzmit Körfezi Kuvaterner İstifi (Ed. E. Meriç), İstanbul Deniz Harp Okulu Komutanlığı Basımevi, 105-151.

 • Meriç, E., Avşar, N. ve Nazik, A., 2002a. Bozcaada (Kuzey Ege Denizi) bentik foraminifer ve ostrakod faunası ile bu toplulukta gözlenen yerel değişimler. Geosound, 40/41, 97-119.

 • Meriç, E., Avşar, N. ve Bergin, E, 2002b. Midilli Adası (Yunanistan-Kuzey Ege Denizi) bentik foraminifer faunası ve bu toplulukta gözlenen yerel değişimler. Geosound, 40/41, 177-193.

 • Meriç, E., Avşar, N., Nazik, A., Eryılmaz, M. ve Eryılmaz-Yücesoy, F., 2003. Saros Körfezi`nin (Kuzey Ege Denizi) bentik ve planktik foraminifer toplulukları ile çökel dağılımı. Yerbilimleri, 25 (Baskıda).

 • Milliman, J.D., 1974. Marine Carbonates. Part I Recent Sedimentary Carbonates. Springer-Verlag, Berlin, 375 p.

 • Morrison, J.O. and Brand, U., 1986. Geochemistry of recent marine invertebrates. Geosciences, 13,237-254.

 • Rahimpour-Bonab, H., Bone, Y. and MoussaviHarami, R., 1997. Stable isotope aspects of modern molluscs, brachiopods, and marine cements from cool-water carbonates, Lacepede Shelf, South Australia. Geochimica Cosmochimica Acta, 61, 207-218.

 • Rosenthal, Y, Boyle, E.A. and Slovvey, N., 1997. Temperature control on the incorporation of magnesium, strontium, fluorine, and cadmium into benthic foraminiferal shells from little bahama bank: Prospects for thermocline paleoceanography. Geochimica Cosmochimica Acta, 61, 3633-3643.

 • Schlanger, S.O., 1988. Strontium storage and relase during deposition and diagenesis of marine carbonates related to sea level variations. In: Physical and Chemical Weathering in Geochemical Cycles, (A.Lerman and M.Maybeck, eds.), Kluver Acad., Nonvell, pp.323-339.

 • Sgarella, F. and Moncharmont-Zei, M., 1993. Benthic foraminifera of the Gulf of Naples (Italy), systematic and autoecology. Bulletino della Societa Paleontologica Italiana, 32, 145-264.

 • Smith, S.V., Buddemeier, R.W., Redalje, R.C. and Houck, J.E., 1979. Strontium-Calcium thermometry in coral skeletons. Science, 204, 404-407.

 • Stecher III, H.A., Krantz, D.E., Lord III, C.J., Luther III,G.W. and Bock, K.W.,1996. Profıles of strontium and barium in Mercenaria mercenaria and spisula solidissima shells. Geochimica Cosmochimica Acta, 60, 3445- 3456.

 • Stoll, H.M. and Schrag, D.P., 1998. Effects of Ouaternary sea level cycles on strontium in seawater. Geochimica Cosmochimica Acta, 62, 1107-1118.

 • Şengör, A. M. C, Görür, N. and Şaroğlu, F., 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escapes: Turkey as a case study. Society of Economic Paleontologists Mineralogists Special Publication, 37, 227-264.

 • Tarasov, V.G., Gebruk, A.V., Shulkin, V.M., Kamenev, G.M., Fadeev, VI., Kosmynin, V.N., Malakhov, V V, Starynin, D.A. and Obzhirov, A.I, 1999. Efect of shallow-waterhydrothermal venting on the biota of Matupi Harbour (Rabaul Caldera, New Britain Island, Papua New Guinea). Continental Shelf Research, 19,79-116.

 • Thompson, T.G. and Chow, T.J., 1955. The Sr/Ca atom ratio in carbonate-secreting marine organisms. Deep-Sea Research, Suppl. Papers Marine Biol. Oceanog., 3, 20-30.

 • Tolun, N. ve Pamir, H.N., 1975. Explanatory text of the geological map of Turkey: Hatay Sheet, 1/500.000 scale. Publication of Mineral Research and Exploration Institute, Ankara, 99 pp.

 • İ.Ü., 1976. Türkiye Maden Suları-5, Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güney-Doğu Anadolu Bölgeleri. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Kürsüsü, 44-47.

 • Weber, J.N.,1973. Incorporation of strontium into reef coral skeletal carbonate. Geochimica Cosmochimica Acta, 37, 2173-2190.

 • Wefer, G. and Berger, W.H., 1991. Isotope paleontology: growth and composition of extent calcareous species. Marine Geology, 100, 207-248.

 • Yalçın, H. ve Bozkaya, Ö., 1995. İzmit Körfezi (Hersek Burnu-Kaba Burun) Kuvaterner istifinin mineralojisi ve biyojeokimyası. İzmit Körfezi Kuvaterner İstifi (Ed. E. Meriç), İstanbul Deniz Harp Okulu Komutanlığı Basımevi, 45-60.

 • Yalçın, H. ve Taner, G., 1998. İzmit Körfezi denizaltı sedimanlarındaki mollusk kavkılarında mineralojik, jeokimyasal ve paleontolojik ilişkiler. Kocaeli Üniversitesi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 1, 39-50.

 • Yalçın, H., Ergin, M., Eryılmaz, M. ve Eryılmaz, F.Y, 2001. Bulk and clay mineralogy of surficial sediments of the Gulf of İskenderun, Eastern Mediterranean. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri AYerbilimleri, 18,71-78.


 • Yalçın, H , Meriç, E , Avşar, N , Bozkaya, Ö , Barut, İ . (2004). İskenderun Körfezi Güncel Foraminiferlerinde Gözlenen Jeokimyasal Anomaliler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 47 (2) , 25-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28616/305805

 • Batı Karadeniz Bölgesi`nde Potansiyel Taşkın Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
  Neslihan Recep Hüseyin Hüsnü Aksoy Murat Ercanoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmanın amacı, Batı Karadeniz Bölgesi`nde doğal afetler açısından büyük önem taşıyan potansiyel taşkın alanlarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, potansiyel taşkın alanlarının belirlenmesinde kullanılabilecek parametreler, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Bölgenin yağış klimatolojisi, Sayısal Arazi Modeli (SAM), arazi kullanımı ve drenaj ağı etkisi girdi parametreleri olarak ele alınmıştır. Taşkından etkilenme tehlikesi bulunan muhtemel alanlar, 50 yıllık bir periyod için belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, incelenen alanın kuzeybatı kesimleri taşkın potansiyeli açısından diğer kesimlere göre daha duyarlı olarak bulunmuştur. 

 • Batı Karadeniz Bölgesi

 • CBS

 • taşkın


 • Bozkurt, S., 1991, Türkiye Tarihi Taşkınları ve Meydana Getirdiği Zararlar; Yağış, Sel, Heyelan Sempozyumu. TMMOB, 7-9 Ekim 1991, 1-20.

 • Davis, J. C, 2002, Statistics and Data Analysis in Geology. John Wiley and Sons, Inc. Third Edition, USA, 638 p.

 • Emre, Ö. ve Duman, T. Y, 1998, 21-22 Mayıs 1998 Batı Karadeniz Bölgesi taşkınları: Doğal ve Yapay nedenler ve bir doğa olayının afete dönüşümü. Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiri Özleri Kitabı, MTA, 147-149.

 • Greis, P. N., 1983, Flood Frequency Analysis: A Review of 1979-1982: Reviews of Geophysics and Space Physics, Vol. 21, No. 3, 699-706.

 • Greis, P. N. and Wood F. E., 1981, Regional Flood Frequency Estimation and Network Design. Water Resources Research, Vol. 17, No. 4, 1167-1177.

 • Kumar, A. and Chode, S., 1987, Statistical Flood Frequency Analysis- An Overview. in Ed: V. P. Singh, Hydrologic Frequency Modelling of the Baton Rouge Int. Symposium on Flood Frequency and Risk Analyses, 14-17 May 1986, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 19-36.

 • Linsley, R. K., 1989, Flood Estimatates: How Good are they?. Water Resources Research, Vol. 22, No. 9, 159-164.

 • Reich, B. N. AndK. G. Renard, 1981, Application of Advances in Flood Frequency Analysis. Water Resorces Bulletin, Vol. 17, No. 1, p 67.

 • Sorman, Ü., Gülkan, R, Önder, H., Yanmaz, M., Doğanoğlu, V, Erkay, C, Karaesmen, E. Ve Yıldız, D., 1998, Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Sel Afetleri Araştırma Raporu, 1- 141.

 • Temiz, N , Aksoy, H , Ercanoğlu, M . (2004). Batı Karadeniz Bölgesi`nde Potansiyel Taşkın Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Türkiye Jeoloji Bülteni , 47 (2) , 41-48. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28616/305852

 • Kuzey Menderes Masifinde Simav Makaslama Zonunun Mikro-tektonik Özellikleri, Batı Anadolu, Türkiye
  Veysel Işik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Menderes masifi, genişleme tektoniği rejimi etkilerini yaygınca taşır. Bu bakımdan masif, metamorfık çekirdek kompleks oluşumuna iyi bir örnektir. Masifin kuzey kesiminde Simav sıyrılma fayı litoloji, metamorfızma vedeformasyon özellikleri birbirinden farklı tavan ve taban blok birimlerini ayırır. Sıyrılma fayının taban blok kayalarını orta-yüksek dereceli metamorfitler, pegmatoyidler ve granitoyid intrüzyonları oluşturur. Tavan blokta ise şist-mermer topluluğu ve ofiyolitli melanj kaya türleri bulunur. Tüm bu birimler havza kenarları faylanmalar ile sınırlı, Neojen Kuvaterner yaşlı volkano-sedimenter kayalar tarafından örtülür. Simav makaslama zonu sıyrılma fayının taban bloğundaki deforme alanları temsil etmekte olup, iki farklı deformasyon evresi sunar. Bunlar sünümlü (milonitik) ve gevrek (kataklastik) deformasyonlardır. Deformasyonun sünümlü evresinde taban blok kayaları, değişen ölçülerde milonitleşme gösterir; Milonitleşme, protomilonit-milonit-ultramilonit ve blastomilonit aralığında gelişmiştir. Burada sünümlü deforme olmuş kayaların en belirgin özelliği milonitikfoliyasyon ve lineasyon göstermeleridir. Milonitik foliyasyon metamorfık kayalarda ilksel foliyasyona düşük açılarda oblik ya da paralel gelişmiştir. Foliyasyon düzlemlerini biyotit, muskovit ile yassılaşmış kuvars mineralleri oluşturur. Feldispat, az oranda disten ve turmalin mineralleri de foliyasyon düzlemi boyunca dizilmiştir. Zonun diğer önemli elemanı olan lineasyonu ise uzamış kuvars, feldispat, disten, hornblend ile mika mineralleri oluşturur. Asimetrik porfıroklast, mika balığı, oblik rekristalizasyon, S-C, S-C dokusu, ötelenmiş taneler ve V-çek-ayır gibi mikro ve/veya mezodokular, milonitlerde tespit edilen yaygın kinematik belirteçlerdir. Bu asimetrik belirteçler bölgedeki hareketin yönünü üst-K-KD olarak vermektedir. Milonitlerdeki rekristalizasyon, yeni tane oluşumu ve minerallerin diğer deformasyon özellikleri makaslama zonunda orta-üst yeşilşist-amfibolü fasiyesi metamorfızma koşullarını karakterize eder. Ar-Arizotop yaş verileri makaslama zonunun minimum gelişim yaşını Oligosen-Erken Miyosen olarak öngörür. Bölgedeki genişlemeli tektonizmanın ileri aşamasını oluşturan gevrek deformasyon evresi sıyrılma fayı, kataklastik zon gelişimi ve ilerleyen süreçte yüksek açılı* fayların oluşumu ile temsil olur. Kataklastik zon içerisinde bulunan milonitik kayalar kırılma, faylanma ve ufalanma sonucu breş/kataklasit türü kayalara dönüşmüştür. Bu zon içerisinde alterasyon gelişimi de yaygındır. Simav makaslama zonu Menderes masifinin yüzeylemesinin kuzey kesimini kontrol eder. Son yıllarda masifin yüzeyleme mekanizması için simetrik ve asimetrik olarak iki model öne sürülmüştür. Simav makaslama zonunun, yapısal ve mikro-tektonik özellikleri ile izotopik yaş verileri masifin asimetrik yüzeylemeye bağlı geliştiğini ortaya koymaktadır. 

 • Genişlemeli tektonik

 • Menderes masif

 • Simav sıyrılma fayı

 • Milonit

 • Kataklasit

 • Kinematik belirteçler


 • Akdeniz, N. and Konak, N., 1979. Simav-EmetTavşanlı-Dursunbey-Demirci yörelerinin jeolojisi. MTA Derleme No: 6547, 108 s (Yayınlanmamış).

 • Barker, A.J., 1990. Introduction to metamorphic textures and microstructures. Blackie and Son Ltd., Glasgow, 162 p.

 • Berthe, D., Choukroune, P. and Jegouzo, R, 1979. Orthogneiss, mylonite and non-coaxial deformation of granites: the example of the south Armoricain shear zone. J. Struct. Geol, 1,31-42.

 • Blenkinsop, T.G. and Treloar, P.J., 1995. Geometry, classifıcation and kinematics of S-C fabrics. J. Struct. Geol., 17, 397-408.

 • Bozkurt, E and Park, R.G., 1994. Southern Menderes Massif: an incipient metamorphic core complex in western Anatolia, Turkey. J Geol. Soc. London, 151,213-216.

 • Bozkurt, E., Winchester, J.A. and Park, R.G., 1995. Geochemistery and tectonic signifıcance of augen gneisses from the southern Menderes massif (west Turkey). Geol. Mag., 132, 287- 301.

 • Bozkurt, E. and Park, R.G., 1997a. Evolution of a mid-Tertiary extensional shear zone in the southern Menderes massif, western Turkey. Bull. Soc. Geol. France, 168(1), 3-14.

 • Bozkurt, E. and Park, R.G., 1997b. Microstructures of deformed grains in the augen gneiss of southern Menderes massif, western Turkey and their tectonic signifıcance. Geol. Rundsch., 86, 109-119.

 • Bozkurt, E. and Park, R.G., 1999. The structure of the Paleozoic schists in the southern Menderes Massif, western Turkey: a new aproach to the origin of the Main Menderes metamorp hism and its relation to the Lycian Nappes. Geodinamica Acta, 12,25-42.

 • Bozkurt, E., 2000. Timing of extension on the Büyük Menderes Graben, western Turkey, and its tectonic implications. Bozkurt, E., Winchester, J.A. & Piper, J.D.A. (eds) Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 173,385-403.

 • Bozkurt, E., 2001. Late Alpine evolution of the central Menderes Massif, western Turkey. Int. J. Earth Sciences, 89, 728-744.

 • Candan, O. and Dora, Ö.O., 1998. Menderes masifi`nde granulit, eklojit ve mavişist kalıntıları: Pan-Afrikan ve Tersiyer metamorfık evrimine bir yaklaşım. Türkiye Jeoloji Bülteni, 41(1), 1-35.

 • Coney, P.J., 1980. Cordilleran metamorphic core complexes; an overview. Crittenden, M.D., Coney, P.J. and Davis, G.H. (eds), Cordilleran Metamorphic Core Complexes. Geol. Soc. Am.Mem., 153,7-31.

 • Crittenden, M.D., Coney, P.J. and Davis, G.H. (eds), 1980. Cordilleran metamorphic complexes, Geol. Soc. Am. Mem., 153,400 pp

 • Çağlayan, M.A., Öztürk, E.M., Öztürk, Z., Sav, H. ve Akat, U., 1980. Menderes masifi güneyine ait bulgular ve yapısal yorum. Jeoloji Mühendisliği, 10, 9-19.

 • Davis, G.H., 1980. Structural characteristics of metamorphic core complexes, southern Arizona. Crittenden, M.D., Coney, P.J. and Davis, G.H. (eds), Cordilleran Metamorphic Core Complexes. Geol. Soc. Am. Mem., 153, 35-77.

 • Davis, G.A. and Lister, G.S., 1988. Detachment faulting in continental extension: perspectives from the southvvestern U.S. Cordillera. Geol. Soc. Am. Spec. Paper, 218, 133-159.

 • Davis, G.H. and Reynolds, S.J., 1996. Structural Geology of Rocks and Regions. John Wiley&Sonc, USA, 776 pp.

 • Dewey, J.F. and Şengör, A.M.C., 1979. Aegean and surrounding regions: complex multiple and continuum tectonics in a convergent zone. Bull. Geol. Soc. Am., 90, 84-92,

 • Dewey, J.F., 1988. Extensional collapse oforogens. Tectonics, 7,1123-1139.

 • Dora, Ö.O., Kun, N. and Candan, O., 1990. Metamorphic history and geotectonic evolution of the Menderes massif. I.E.S.C.A., Proceedings, 2, 102-115.

 • Dora, Ö.O., Candan, O., Dürr, S. and Oberhansli, R., 1995. New evidence on the geotectonic evolution of the Menderes massif. I.E.S.C.A., Proceedings, 1, 53-72.

 • Emre, T. and Sözbilir, H., 1997. Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accomodation faults in the Gediz and Büyük Menderes grabes, western Anatolia. I.E.S.C.A., Proceedings, 1, 73-93.

 • Erdoğan, B., 1992. Problem of core-mantle boundary of Menderes massif. I.S.E.M.G., Geosound, 20, 314-315.

 • Gessner, K., Piazola, S., Güngör, T., Ring, U., Kröner, A. and Passchier, C.W., 2001a. Tectonic signifıcance of deformation patterns in granitoid rocks of the Menderes nappes, Anatolide belt, southwest Turkey. International Journal of Earth Sciences 89, 766-780.

 • Gessner, K., Ring, El., Johnson, C, Hetzel R., Passchier, C. W. and Güngör, T., 2001b. An active bivergent rolling-hinge detachment system: Central Menderes metamorphic core complex in western Turkey. Geology 29, 611-614.

 • Güleç, TSİ., 1991. Crust - mantle interaction in western Turkey: İmplications from Sr and Nd isotope geochemistry of Tertiary and Quaternary volcanics. Geological Magazine, 128, 417-435.

 • Hanmer, S.K. and Passchier, C, 1991. Shear sense indicators: areview. Geol. Surv. CanadaPap., 90,1-71.

 • Hetzel, R., Passchier, C.W., Ring, U. and Dora Ö.O., 1995a. Bivergent extension in orogeni belts: The Menderes massif (soutlrwestern Turkey). Geology, 23, 455-458.

 • Hetzel, R. Ring, U., Akal, C. and Troesch, M., 19- 95b. Miocene NNE-directed extensional unroofîng in the Menderes massif, southwestern Turkey. J. Geol. Soc. London, 152, 639-654.

 • Hetzel, R. and Reischmann, T., 1996. Intrusion age of Pan-African augen gneisses in the southern Menderes massif and the age of cooling after Alpine ductile extensional deformation. Geol. Mag., 133, 565-572.

 • Hetzel, R. Ramer, R.L., Candan, O. and Passchier, C.W., 1998 Geology of Bozdag area, central Menderes massif, SW Turkey: Pan-African basement and Alpine deformation. Geol. Rundsch., 87, 394-406.

 • Hippertt, J.F.M., 1993. `V`-pull-apart microstructures: a new shear-sense indicator. J. Struct. Geol., 15,261-277.

 • Hippertt, J.F.M., 1998. Breakdown of feldspar volume grain and lateral mass transfer during mylonitization of granitoid in a low metamorphic grade shear zone. J. Struct. Geol., 20(2/3); 175-193.

 • Hörz, F., 1970. Static and dynamic origin of kink bands in micas. J. Geophys. Research., 75, 965-977.

 • Işık, V., Tekeli, O. and Çemen, L, 1997. Mylonitic fabric development along a detachment surface in northern Menderes massif, western Anatolia, Turkey. Geol Soc Ara., Annual Meeting, Abstracts with programs 29, A-220.

 • Işık, V. and Tekeli, O., 1998. Structure of lower plate rocks in metamorphic core complex: northern Menderes Massif, western Turkey. Abstracts, Third Int Turkish Geol Symp. Ankara, Abstr. P. 268.

 • Işık, V. and Tekeli, O., 1999. Microstructure of deformed grains in the granitic mylonites of lower plate: northern Menderes massif, western Turkey. EUG 10, J. Conference Abstracts, 4 (1), 730.

 • Işık, V. and Tekeli, O., 2001. Late orogenic crustal extension in the northern Menderes massif (western Turkey): Evidences for metamorphic core complex formation. Int. J. Earth Scı. 89,757-765.

 • Işık, V., Çemen, İ., Tekeli, O. and Seyitoğlu, G. 2001. Ductile-brittle transition in Salihli granitoid below the Karadut detachment surface, Menderes massif, Western Turkey. 4th Int. Turkish Geology Sym., CU, Adana, Turkey, p. 213

 • Işık, V., Çemen İ. and Seyitoğlu, G. 2002. Ductile-brittle transition along the Alaşehir and Simav shear zones and their structural releationships, Menderes massif, western Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Denver, USA, v.34, no.79-13, p. 179

 • Işık, V., Seyitoğlu, G. and Çemen, İ. 2003a. Ductile-brittle transition along the Alaşehir shear zone and its structural relationship with the Simav detachment, Menderes massif, western Turkey. Tectonophysics 374, 1-18.

 • Işık, V., Seyitoğlu, G. and Çemen, L, 2003b. Extensional struetures of the Menderes core complex, western Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Seattle, USA, v.35, p.27-28.

 • Işık, V., Tekeli, O. and Seyitoğlu, G., 2004. The 40- Ar/39Ar age of extensional ductile deformation and granitoid intrusions in the northern Menderes core complex: Implications for the initiation of extensional tectonics in western Turkey. Journal of Asian Earth Science 23, 555-566.

 • Jackson, J. A. and Mc Kenzie, D., 1988. The relationship between plate motions and seismic moment tensors and rates of aetive deformation in the Mediterranean and Middle East. Geophysical Journal, 93, 45-73.

 • Jolivet, L., Faccenna, C, D`agostma, N., Fournıer, M. and Worrall, D., 1999. The kinematics of back-arc basins, examples from the Tyrrhenian, Aegean and Japan Seas. MAC Niocaill, C, Ryan, P.D. (Eds). Continental Tectonics. Journal of the Geological Society, London, Special Publication 164, 21-53.

 • Kanaori, Y., Kawakami, S. and Yairi, K., 1991. Microstructure of deformed biotite defıning foliation in cataclasite zones in granite, central Japan. J. Struct. Geol. 13(7), 777-785.

 • Kerrich, R., Allison, I., Barnett, R.L., Mass, S. and Starkey, J., 1980. Microstructural and chemical transformations accompanying deformation of granite in a shear zone at Mieville, Switzerland; with implications for stress corrosion cracking and superplastic flow. Contrib. Mineral. Petrol., 73, 221-242.

 • Koçyiğit, A., Yusufoğlu, H. and Buzkurt, E., 1999. Evidence from the Gediz graben for episodic two-stage extension in western Turkey. J. Geol. Soc. London, 156, 605-616.

 • Konak, N., 1982. Simav dolayının jeolojisi ve metamorf kayaçlarının evrimi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Yerbilimleri Dergisi, 3, 313-337.

 • Konak, N., Akdeniz, N. and Öztürk, E.M., 1987. Geology of the south of Menderes massif, correlation of Variscan and pre-Variscan events of the Alpine Mediterrenean Mountain Belt (Guide book for the fıeld exursion along western Anatolia, Turkey) IFCP Project No. 5,42-53.

 • Le Pichon, X. and Angelier, J., 1979. The Hellenic arc and trench system: a key to the neotectonic evolution of the eastern Mediterranean area. Tectonophysics, 69, 1-42.

 • Le Pichon, X. and Angelier, J., 1981. The Aegean sea. Phil. Trans. R. Soc. Lond., 300; 357- 372.

 • Lips, A.L.W., Cassard, D., Sozbilir, H. and Yilmaz, H., 2001. Multistage exhumation of the Menderes Massif, western Anatolia (Turkey). Int. J. EarthSci. 89, 781-792.

 • Lister, G.S., Banga, G. and Feensta, A., 1984. Metamorphic core complexes of Cordilleran type in the Cyclades, Aegean Sea, Greece. Geology, 12, 221-225.

 • Lister, G.S. and Snoke, A.W., 1984. S-C Mylonites. J. Struct. Geol, 6, 617-638.

 • Lister, G.S. and Davis, G.A., 1989. The origin of metamorphic core complexes and detachment faults formed during Tertiary Continental extension in the northern Colorado River region, USA. Journal of Structural Geology, 11,65-94.

 • Loos, S. and Reischmann, T., 1999. The evolution of the southern Menderes massif in SW Turkey as revealed by zircon dating. J. Geol. Soc. London, 156, 1021-1030.

 • Malavieille, J., 1993. Late orogenic extension in mountain belts: insights from the Basin and Range and the Late Paleozoic Variscan belt. Tectonics, 12, 1115-1130.

 • Marshall, D.B. and Wilson, C.J.L., 1976. Recrystallization and peristerit formation in albite. Contrib. Mineral. Petrol., 57, 55-69.

 • Mc Kenzie, D., 1978. Active tectonics of the Alpine - Himalayan belt: The Aegean sea and surrounding regions. Geophysical Journal of Royal Astronomical Society, 55, 217-254.

 • Miller, E.L., Gans, P.B. and Garing, J., 1983. The Snake Range decollement: an exhumed midTertiary ductile-brittle transition, Tectonics, 2, 239-264.

 • Okay, I. A. and Satir, M., 2000. Coeval plutonism and metamorphism in a latest Oligocene metamorphic core complex in northwest Turkey. Geological Magazine 137, 495-516.

 • Passchier, C.W. and Simpson, C, 1986. Porphroclast systems as kinematic indicators. J. Struct. Geol., 8, 831-844.

 • Passchier, C.W. and Trouw, R.A.J., 1996. Microtectonics. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 289 pp.

 • Pryer, L.L., 1993. Microstructures in feldspar from a major crustal thrust zone: the Grenville front, Ontario, Canada. J. Struct. Geol., 15, 21-36.

 • Ring, U., Gessner, K., Güngör, T. and Passchier, C.W., 1999. The Menderes massif of western Turkey and the Cycladic massif in the Aegean-do they really correlate? J. Geol. Soc. London, 156, 3-6.

 • Ring, U., Johnson, C, Hetzel, R. and Gessner, K., 2003. Tectonic denudation of a Late Cretaceous-Tertiary collisional belt-regionally symmetric cooling patterns and their relation to extensional faults in the Anatolide belt of western Turkey. Geological Magazine 140, 1-21.

 • Sarıca, N., 2000. The plio-Pleistocene age of Büyük Menderes and Gediz grabens and their tectonic signifıcance on N-S extensional tectonics in West Anatolia: mammalian evidence from the continental deposits. Geol. J., 35, 1-24.

 • Seyitoğlu, G. and Scott, B.C., 1991. Late Cenozoic crustal extension and basin formation in west Turkey. Geol. Mag. 128, 155-166.

 • Seyitoğlu, G. and Scott, B.C., 1992. Late Cenozoic volcanic evolution of the NE Aegean region. J. Vole. Geotherm. Res. 54, 157-176.

 • Seyitoğlu, G., Scott, B.C. and Rundle, C.C., 1992. Timing of Cenozoic extensional tectonics in west Turkey. J. Geol. Soc. London, 149, 533- 538.

 • Seyitoğlu G. and Scott, B.C, 1996. The cause of N-S extensional tectonics in western Turkey: tectonic escape vs. back-arc spreading vs. orogenic collapse. J Geodynamics, 22, 145- 153.

 • Seyitoğlu, G., 1997. The Simav graben: an example of young E-W trending struetures in the late Cenozoic extensional system of western Turkey. Turkish J. Earth Sci., 6, 135-141.

 • Seyitoğlu, G., Anderson, D., Nowell, G. and Scott, B.C, 1997. The evolution from Miocene potassic to Quaternary sodic magmatism in western Turkey: implications for enrichment processes in the lithospheric mantle. J. Vole. Geotherm. Res. 76, 127-147.

 • Seyitoğlu, G. and Şen, Ş., 1998. The contribution of fırst magnetostratigraphical data from E-W trending grabens fiil to the style of late Cenozoic extensional tectonics in western Turkey. Third Int Turkish Geol Symp. Abstracts, 188.

 • Seyitoğlu, G., Çemen, İ. and Tekeli, O., 2000. Extensional folding in the Alaşehir (Gediz) graben, Western Turkey; Journal of Geological Society of London, 157, 1097-1100.

 • Seyitoğlu, G., Tekeli, O., Çemen, İ., Şen, Ş. and Işık, V., 2002. The role of flexural/rolling hinge model on the tectonic evolution of Alaşehir graben, western Turkey. Geological Magazine, 139,15-26.

 • Seyitoğlu, G., Çemen İ., Işık, V. and Catlos, E.J., 2003. Late Cenozoic exhumation processes of Menderes massif and related extensional basin formation in western Turkey. GSA, Annual Meeting Abstracts with Programs, Seattle, USA, v.35, p. 27.

 • Simpson, C. and Schmid, S.M., 1983. An evaluation of criteria to deduce the sense of movement in sheared roeks. Bull. Geol. Soc. Am., 94, 1281-1288.

 • Simpson, C, 1985. Deformation of granitic roeks aeross the brittle duetile transion. J. Struct. Geol., 7, 503-511.

 • Simpson, C, 1986. Determination of movement sense in mylonites. J. Geol. Education, 34, 246-261.

 • Smith, J.V. and Brown, W.L., 1988. Feldspar minerals, vol 1. Springer, Berlin Heildberg.

 • Şengör, A.M.C, 1979. The North Anatolian Transform Fault: its age, offset and tectonic signifıcance: J. Geol. Soc. London, 13, 269-282.

 • Şengör, A.M.C, 1980. Türkiye`ninNeotektoniğinin Esasları. Türkiye Jeol. Kurumu Konferanslar Dizisi:2, Ankara, 40 s.

 • Şengör, A.M.C, 1982. Ege`nin neotektonik evrimini yöneten etkenler. Batı Anadolu`nun Genç Tektoniği ve Volkanizması Paneli, Türkiye Jeoloji Kurultayı; 59-71.

 • Şengör, A.M.C., Satır, M. and Akkök R., 1984. Timing of tectonic events in the Menderes Massif, western Turkey: Implications for tectonic evolution and evidence for Pan-African basement in Turkey. Tectonics, 3, 693-707.

 • Şengör, A.M.C., Görür, N. and Şaroğlu, E, 1985. Strike-slip deformation, basin formation and sedimentation: Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. in: Biddle, K.T. and Christie-Blick, N. (eds). Strike-slip Faulting and Basin Formation, Society of Economic Paleontologists and Mineralogist Spec. Publ., 37, 277-264.

 • Şengör, A.M.C., 1987. Cross-faults and differential stretching of hanging walls in regions of low-angle normal faulting: examples from western Turkey. In: Coward, M.P., Dewey, J.F. and Hancock, P.L. (eds). Continental Extensional Tectonics. Geol. Soc. Spec. Publ., 28,575-589.

 • Thomson, S.N., Stöckhert, B. and Brix, M.R., 1998. Thermochronology of the high-pressure metamorphic rocks of Crete, Greece: Implications for the speed of tectonic processes. Geology 26, 259-262.

 • Tullis, J. and Yund, R.A., 1985. Dynamic recrystallization of feldspar: A mechanism for ductile shear zone formation. Geology, 13, 238-241.

 • Tullis, J. and Yund, R.A., 1987. Transition from cataclasite flow to dislocation creep of feldspar: mechanism and microstructures. Geology, 15, 606-609.

 • Ünay, E. and de Bruijn, H., 1998. Plio-Pleistocene rodents and lagomorphs from Anatolia. Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, 60, 431-466.

 • Verge, N.J., 1993. Oligo-Miocene orogenic collapse tectonics in western Anatolia and the extensional exhumation of the Menderes Massif metamorphic-core-complex. in: Seranne, M. and Malavielle, J. (eds). Late Orogenic Extension in Mountain Belts. Documents des Bureau de Resherches Geologique et Minieres, France, 219,202.

 • Vernon, R.H., 1976. Metamorphic Processes; Reactions and Microstructure Development. George Allen&Unwin Ltd., Australia, 247 pp.

 • Wernicke, B., 1981. Low-angle normal faults in the Basin and Range Province: nappe tectonics in an extending in an extending orogen, Nature, 291,645-648.

 • White, S.H., 1975. Tectonic deformation and recrystallization of oligoclase. Contrib. Mineral. Petrol., 50, 287-304.

 • Wilson, C.J.L., 1973. The prograde microfabric in a deformed quartzite sequence, Mount Isa, Australia. Tectonophysics, 19, 39-81.

 • Yılmaz, Y, 1990. Comparison of young volcanic associations of western and eastern Anatolia formed under a compressional regime: a review. Journal of volcanology and Geothermal Research, 44, 69-77.

 • Yılmaz, Y, Genç, Ş.Ç., Gürer, E, Bozcu, M., Yılmaz, K., Karacık, Z., Altunkaynak, Ş. and Elmas, A., 2000. When did the western Anatolian grabens begin to develop? in: Bozkurt, E., Winchester, J.A. & Piper, J.D. (eds). Tectonism and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 173, 353-384.

 • Yılmaz, Y and Karacık, Z., 2001. Geology of the northern side of the Gulf of Edremit and its tectonic signifıcance for the development of the Aegean grabens. Geodinamica Acta, 14, 31-43.

 • Yılmaz, Y, Genç, Ş.Ç., Karacık, Z. and Altunkaynak, Ş., 2001. Two contrasting magmatic associations of NW Anatolia and their tectonic signifance. J. Jeodynamics, 31, 243-271.


 • Işık, V . (2004). Kuzey Menderes Masifinde Simav Makaslama Zonunun Mikro-tektonik Özellikleri, Batı Anadolu, Türkiye . Türkiye Jeoloji Bülteni , 47 (2) , 49-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28616/305854

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle