Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1983 AĞUSTOS Cilt 26 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Tamadağ (Kaman-Kırşehir) Çevresinde Kaman Grubunun ve Onunla Sınırdaş Oluşukların Karşılaştırmalı Tektonik Özellikleri
İhsan Seymen
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Tamadağ (Kaman) dolayında Kaman grubunun ilerleyen ve gerileyen metamorfizmasına eşlik eden deformasyon evreleri saptanmıştır- Ankara Karışığı`nın iç yapısı ile karışma ve üzerleme mekanizması kinematik açıdan yorumlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, Baranadağ plütonunun yerleşmesi ve kırıklanması dönemlerinde kazanmış olduğu tektonik öğeleri, karşılıklı olarak kinematik ve dinamik yöntemlerle değerlendirilmiştir. Yörede Kırşehir Masifinin bir anlamda örtüsünü oluşturan karasal - denizel fasiyesli Kartal ve Asmaboğazı Formasyonlarının, asit bileşimli püskürükler şeklindeki Kötüdağ volkanitinin ve Lütesiyen yaşlı tortul oluşukların tektonik durumları, üstledikleri diğer birimlerdekiler ile karşılaştırmalı olarak incelenmişlerdir. Yüksek dereceli metamorfitlerden oluşan Kaman grubunun dört plastik deformasyon (kıvrımlanma) evresi geçirdiğive ardından Mesozoyikten önceki bir zamanda yükselerek kırıklandığı ve bugünkü iç yapısını kazandığı saptanmıştır. Ankara Karışığı`nın Kampaniyenden sonra ve Geç Maastrihtiyenden önce gerçekleşen Kaman grubunu üzerlemesi sırasında, ilişkin olduğu okyanus kabuğu altındaki üst mantonun (Karakaya ultramafiti) dilimlendiği ve yerkabuğunun üst kesimlerine taşınırken ilk yatay konumundan 55° lik dönme geçirdiği saptanmıştır. Karışığın volkanosedimanter kesiminin ise, başlangıçta D - B, sonra DGD - BKB yönlü levha yaklaşmaları ile önce karışmaya uğradığı ve sonra Kaman grubunu üzerlediği ortaya çıkarılmıştır. Fasiyesi, metmorfizma türü ve derecesi ile iç yapısı bakımından Kaman grubuna benzerlik göstermeyen Ankara Karışığı`nın tektonik özellikleri, uyumsuz olarak örtüldüğü Geç Maastrihtiyen yaşlı Kartal ve Asmaboğazı Formasyonlarının tektonik gidişi ve sıcak dokanaklar yaparak kesildiği Paleosen yaşlı Baranadağ plütonunun tektonik öğeleri ile uyuşmaktadır. Bu nedenle, Ankara Karışığı`nın, Kartal ve Asmaboğazı Formasyonlarının ve Baranadağ plütonunun aynı tektonik rejim altında bugünkü yapılarını kazanmış oldukları sonucuna varılmıştır. Geç Maastrihtiyen sonu ile günümüz arasında, incelenen bölgenin, yükselmeler, alçalmalar, blok - faylanmalar ve bindirmeler şeklindeki kabuk devinimlerine uğradığı, fakat En geç Kretase - Paleosen yaşlı püskürükler ile Eosen yaşlı tortul örtüde açıkça izlendiği gibi kıvrım tektonizması geçirmediği gözlenmiştir.

 • Kaman

 • blok - faylanmalar

 • plüton

 • paloesen

 • Akyürek, B., Bilginer, E., Çatal, E-, Dağer, Z., Soysal, Y. ve Sunu, E., 1980, Eldivan - Şabanözü (Çankırı), Hasayaz - Çandır (Kalecik - Ankara) dolayının jeolojisi. M-T.A. Rapor no : 6741 (Yayınlanmamış)

 • Batman, B-, 1978, Haymana kuzeyinin jeolojik evrimi ve yöredeki melanjın incelenmesi I : Stratigrafi birimleri. Yerbilimleri, 4 95 - 124.

 • Cloos, H-, 1929, Zur Mechanik der Randzonen von Gletschern, Schollen und Plutonen. Geol. Rundschau, 20, 66 - 75.

 • Fleuty, M.J., 1964, The description of folds. Geol. Assoc Proc, 75.,461-492.

 • Miyashiro, A., 1973, Metamorphism and Metamorphic Belts. George Allen and Unwin, London, 492 s.

 • Norman, T., 1972, Ankara bölgesinde Üst Kretase - Alt Tersiyer istifinin stratigrafisi. Türkiye Jeol. Kur. Bült., XV.. 172 -180.

 • Oktay, F.Y., 1981, Savcılıbüyükoba (Kaman) Çevresinde Orta Anadolu Masifi Tortul Örtüsünün Jeolojisi ve Sedimentolojisi, Doçentlik Tezi, Î-T-Ü. Maden Fakültesi, İstanbul, 175 s. (Yayınlanmamış).

 • Ramsay, J.G., 1967, Folding and Fracturing of Rocks- McGraw Hill Book Co., New York, 568 s

 • Ramsay, J.G. ve Graham, R.H., 1970, Strain variation in shear belts- Canadian J. of Earth ScL, 13 786 - 813-

 • Sanver, M. ve Ponat, E., 1980, Paleomagnetism of the magmatic rocks in Kırşehir and surrounding area- Kandilli Observatory Publ., Istanbul, 11s

 • Seymen, L, 1970, Petrofabric study of a shear zone. M. Sc Thesis, University of London, London, 40 s. (Yayınlanmamış).

 • Seymen, İ-, 1981a, Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir Masifi`nin stratigrafisi ve metamorfizması. Türkiye Jeol. Kur. Bült, 24,101 - 108.

 • Seymen, L, 1981b, Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir Masifi`nin metamorfizması. Türkiye Jeol. Kur. 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı «îç Anadolu`nun Jeolojisi Simpozyumuû, s. 12 -15-

 • Seymen, L, 1982, Kaman Dolayında Kırşehir Masifi`nin Jeolojisi, Doçentlik Tezi, Î.TÜ. Maden Fakültesi, İstanbul, 164 s. (Yayınlanmamış).

 • Sugimura, A. ve Uyeda, S-, 1973, Island Arcs, Japan and Its Environs. Developments in Geotectonics, 3, Elsevier, Amsterdam, 247 s.

 • Turner, FJ . ve Weiss, L.E., 1963, Structural Analysis of Metamorphic Tectonites- McGraw Hill Book Co., New York, 545 s.

 • Menderes Grubu Kayalarının Temel Örtü İlişkisine Yapısal Bir Yaklaşım (Selimiye-Muğla)
  Ali Öztürk Ali Koçyiğit
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Menderes Grubu, biri migmatit ve gnayslardan oluşan temel, diğeri ise, ince taneli turmalinli gnays, granatlı mikaşist, mermer, kuvarsit, epidot - kloritoyid şist ve kalk şist ardalanmasından oluşan örtü olmak üzere, iki ana birimle temsil edilir- Yapraklanma, çatlaklar, damarlar, kıvrım eksenleri, çeşitli mineral ve kuvars feldispat gözlerinin çizgisel dizilimi ve sucuk yapıları gibi önemli yapı öğelerinin, temel ve örtü içinde farklı yönelim göstermesi (temelde KD-GB, örtüde KB-GD), diğer saha ve laboratuvar verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, temel - örtü ilişkisinin bir açılı uyumsuzluk olduğu görülür. Ayrıca, temel ve örtüdeki bu yapısal düzen farklılığı, şimdiye değin benimsenene aykırı olarak, Menderes Grubu kayalarının genel yapısının dom olmadığını da göstermektedir. Migmatitleşmede, anateksis sonrası oluşuklarından olan kuvars damarlarının, temelden başka, örtünün alt düzeylerinde de yoğunlaşmış bulunması, migmatitleşmenin, örtü kayalarının çökeliminden sonra, büyük olasılıkla Erken Alpin evrede geliştiğine bir kanıttır. 

 • gnays

 • Muğla

 • şist

 • dom

 • Abdüsselamoğlu, Ş-, 1965, Muğla - Yatağan çevresinde görülen jeoloji formasyonlarının korelasyonu hakkında rapor : M-T-A. Rap., No. 3497, yayımlanmamış.

 • Akartuna, M., 1965, Aydın - Nazilli hattı kuzeyindeki versanlarm jeolojik etüdü : M.T.A. Dergisi, 65, 1-10.

 • Akdeniz, N. ve Konak, N., 1979, Menderes Masifinin Simav dolayındaki kayabirimleri ve metabazik, metaultramatik kayaların konumu : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 22, 175 -178.

 • Akkök, R., 1981, Menderes masifinin gnayslarında ve şistlerinde metamorfizma koşulları, Alaşehir - Manisa : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 24,11 - 20.

 • Arpat, E. ve Bingöl, E., 1969, Ege bölgesi graben sisteminin gelişimi üzerine düşünceler : M.T.A. Dergisi, 73, 1-9.

 • Başarır, E-, 1970, Bafa Gölü doğusunda kalan Menderes Masifi güney kanadının jeoloji ve petrolojisi : Ege Üniv. Fen Fakültesi Jeoloji Kürsüsü ilmi rapor servisi, No. 102, yayımlanmamış.

 • Brinkmann, R., 1966, Geotektonische Gliederung von West Anatolien : M.T.A. Dergisi, 66, 61 - 74.

 • Çağlayan, M-A-, Öztürk, E.M., Öztürk, Z., Sav, H. ve Akat, İL, 1980, Menderes Masifi güneyine ait bulgular ve yapısal yorum : Jeoloji Mühendisliği, 10, 9-17.

 • Dora; O.Ö., 1975, Menderes Masifinde alkali feldispatlarm yapısal durumları ve bunların petrojenetik yorumlarla kullanılması : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 18, 111-126.

 • Dora, O Ö., 1981, Menderes Masifinde petroloji ve feldispat incelemeleri : Yerbilimleri, Hacettepe Univ., 7, 54- 63-

 • Dürr, St., 1975, Über Alter und geotektonische Stellung des Menderes - Kristallins/SW - Anatolien und seine Aequivalente in der mittleren Aegaeis. Habilitations - Schrift, Marburg/Lahn, 107.

 • Egeran, N. ve Yener, H., 1944, Notes explicatives de la carte geoloque de la Turque Feulle «Izmir» Pub. tnst. M.T.A

 • Evirgen, M-, 1979, Menderes Masifi kuzey kesiminde (Ödemiş-Bayındır-Turgutlu) gelişen metamorfizma ve bazı ender parajenezler : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 109-116.

 • Flügel, N. ve Metz, K., 1954, Bodrum - Muğla yöresinde yapılan jeolojik harita hakkında rapor : M-T.A. Rap. No. 2789, yayımlanmamış.

 • Graciansky, P. Ch. de-, 1965, Menderes Masifi güney kıyısı boyunca görülen metamorfizma hakkında açıklamalar : M.T.A. Dergisi, 64, 9 - 23.

 • Graciansky, P- Ch. de., 1968, Likya Toroslarınm üst üste gelmiş ünitelerinin stratigrafisi ve Dinaro - Toroslar`- daki yeri : M-T.A. Dergisi, 71, 73 - 92.

 • Hamilton, W.S. ve Strickland, H.E., 1840, on the geology of the Western part of Asia Minor : Trans. Geol. Soc London, V - VI. Sec. Series, 1 - 39.

 • Izdar, K.E., 1971, Introduction to geology and metamorphism of the Menderes Massif of Western Turkey; de : Petroleum Expl. Soc. of Libya, Tripoli, 495- 500.

 • Kaaden, G. ve Metz, K., 1954, Datça - Muğla - Dalaman çayı arasındaki bölgenin jeolojisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 5/1-2, 71 -170-

 • Ketin, I-, 1966, Anadolu`nun tektonik birlikleri : MT.ADergisi, 66, 20 - 34.

 • Koçyiğit, A., 1981, İsparta Büklümünde (Batı Toroslar) Toros Karbonat platformunun evrimi : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 24, 15 - 23.

 • Koçyiğit, A-, 1983, Hoyran Gölü yöresinin tektonik özellikleri : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 26,1 -10

 • Nebert, K. ve Ronner, F., 1956, Menderes Masifi içinde ve çevresinde Alpidik albitizasyon olayları : M.T.A. Dergisi, 48, 83 - 96.

 • Onay, T.S-, 1949, Über die smirgelgesteine Subwest - Anatoliens : Schweiz Üniv. Pet. Unitt, 29, 359-491.

 • Öztürk, A. ve Koçyiğit, A-, 1976, Selimiye - Beşparmak bölgesi metamorfitlerinin tektoniği : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Matematik Fiziki ve Biyolojik Bilimler Araştırma Grubu, Proje No. TBAG -137, yayımlanmamış

 • Öztürk, A. ve Koçyiğit, A., 1982, Selimiye - Beşparmak yöresindeki (Muğla) Menderes Masifi kayalarının stratigrafisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 25, 67 - 72-

 • Schuiling, R.D., 1958, Menderes Masifi`ne ait bir gözlü gnays üzerinde zirkon etüdü : M-T.A. Dergisi, 51, 38-41.

 • Schuiling, R.D., 1962, Türkiye`nin güneybatısındaki Menderes migmatit kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında : MT.A. Dergisi, 58, 71 -84-

 • Tchihatcheff, P- de., 1869, Asie Mineure (description physique Quatrieme partie geologie) III, Paris, 552 s.

 • Tokay, M. ve Erentöz, C, 1959, Türkiye`de muhtemel uranyum ve toryum bölgeleri : M.T.A. Dergisi, 52, 76-93.

 • Wippern, J., 1964, Menderes Masifi`nin alpidik dağ teşekkülü içindeki durumu : M.T.A. Dergisi, 62, 71 - 79

 • Zeschke, G., 1954, Simav grabeni ve taşları : Türkiye Jeol. Kur. Bült., V/l-2, 179 -198.

 • Aladağ (Yahyalı-Çamardı) Yöresi Karbonatlı Çinko-Kurşun Yatakları
  Ahmet Ayhan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Aladağ yöresi Devoniyen - Alt Kretase zaman aralığında çökelmiş naplı yapılı allokton Yahyalı, Siyah Aladağ, Çataloturan, Küçüksu, Minaretepeler, Üst kuşak ye Beyaz Aladağ istifleri ile ofiyolitli melanj, Tersiyer çökelleri vemorenlerden oluşur. Bunlardan Yahyalı, Küçüksu, Minare tepeler istifleri ve ofiyolitli melanj cevherlidir. Ağsal damarlı Aladağ-Delikkaya yatağı dışında kalan karbonatlı çinko - kurşun cevherleşmeleri çoğunlukla K - G ve KD-GB yönlü tektonik kırıklarda yataklanmıştır. Bir dizi evrim sonucu bugünkü şeklini alan yatakların birincil kökeni olasılıkla hidrotermaldir. Sülfidli mineralparajenezleri ile temsil edilen birincil cevherlerin kaynağı ve yerleşimi iki modelle açıklanabilir. Birinci modele göre, cevherleşme anılan beş istifte naplanma öncesi Orta - Üst Kretase zaman aralığında yanal göçle (lateral segresyon)veya hidrotermal eriyikler şeklinde gelip yerleşmiştir. Diğer modele göre ise cevherin kaynağı Paleosen-Alt Eosenyaşlı Yahyalı granitoidleridir. Naplı istiflerin altındaki kalan ofiyolitik melanj kuşakları alttan gelimli cevherli eriyiklerin üstteki istiflere göçünü engellemişlerdir. Jeolojik veriler ikinci savın daha. geçerli olabileceğini göstermektedir.Aladağ yöresi cevherlerinin, Horoz granitoidlerinden kaynaklanan Bolkardağı çinko-kurşun yatakları ile eşzamanlı oluştuğu ve sol yanal atımlı Ecemiş Fayı ile her iki bölgenin bugünkü konumlarını aldıkları düşünülmektedir. Bölgenin Orta-Üst Tersiyer`de bir çok kez yükselip al çalmasıyla birlikte karstik koşullar altında sülfidli cevherler çok evreli karslaşmaya uğrayarak karbonatlı cevherlere dönüşmüştür. 

 • çinko-kurşun yatakları

 • ofiyolit

 • Ecemiş Fayı

 • Aladağ

 • Abdüsselamoğlu, S., 1958, Yukarı Seyhan bölgesinde Doğu Toroslarm jeolojik etüdü : MTA Derleme, 2688, 3B s., yayınlanmamış.

 • Aksay, A., 1980, Toroslar`da fasiyes yönünden farklı bir Alt Karbonifer istifi : Türkiye Jeol. Kur. Bült. 23, 1, 193 - 199.

 • Bernard, A. J., 1976, Metallogenic processes of Intra - karstic sedimentation; Amstutz, GC. ve Bernard, A.J., ed., Ores in sediments`de : Springer, Berlin - Heidelberg New York, 43-57.

 • Blumenthal, M.M., 1952, Das taurische Hochgebirge des Aladağ; neuere Forschungen zur seiner Geographie, Stratigraphie und Tektonik : MTA yayınları, seri D, 6, 136 s.

 • Bögli, V.A., 1978, Karsthydrographie und physische Spelaeologie ; Springer, Heidelberg - Berlin - New York, 292 s.

 • Çalapkulu, F., 1980, Horoz Granodiyoritinin jeolojik incelemesi : Türkiye Jeol. Kur- Bült, 23,1, 59 - 68.

 • Cvijic, J., 1918, Hydrographie souterraine et evolution morphologigue du karst : Grenoble, Revue. Trav, Inst. Geogr. Alpin, 6,4, 56 s.

 • Garrels, R.M., 1953, Mineral species as functions of pH and oxidation - reduction potentials, with special reference to the zone of and secondary enrichment of sulfide ore deposits : Geochim. Cosmoschim- Acta, 5, 4, 153-158.

 • Gümüş, A., 1964, important lead - zinc deposits in Turkey : Mining Geology and the base metals, CENTO, Ankara.

 • îmreh, L., 1965, Zamanti metal cevherleşmesi bölgesinin kurşun - çinko mineralizasyonları : MTA Dergisi, 65, 85-108.

 • Metag ve Stolberg, 1971, Zamantı kurşun-çinko projesi nihai raporu, Maden sahalarının jeolojisi ve paleontoloji ekleri : DPT Müsteşarlığı Rap-, c. IV, 191 S., yayınlanmamış.

 • Metz, K-, 1956, Beitraege zur Geologie des kilikischen Taurus im Gebiete des Aladağ : Wien, Sitzungsber- Akad. d.VViss.Abt.,c. 1, 148 s.

 • Oygür, V., Yurt, M. Z., Yurt, F-, ve Sarı, t, 1978, Kayseri Yahyalı - Karamadazı ve Kovalı yöresi demir madenleri jeoloji raporu : MTA Rap., 1626, 159 s-, yayınlanmamış.

 • Özgül, N., 1976, Toroslarm bazı temel jeoloji özellikleri : Türkiye Jeol. Kur. Bült. 19,1, 65 - 78

 • Philippson, A-, 1918, Kleinasien : Handbuch d. regional Geologie : Heidelberg, V/2.

 • Şişman, A.N., Şenocak, M.H., Dilek, S., ve Yazgaç, M-, 1981, Bolkardağ yöresinin jeolojisi ve maden yatakları : MTA, M. Etüd Arşiv, 1790, 58 s., yayınlanmamış.

 • Tekeli, O., 1980, Toroslarda Aladağlar`ın yapısal evrimi : Türkiye Jeol. Kur. Bült 23,1,11 -14.

 • Tekeli, O., ve Erler, A., 1980, Aladağ ofiyolit dizisindeki diyabaz dayklarımn kökeni : Türkiye Jeol. Kur. Bült. 23,1/15-20.

 • Tekeli, O., Aksay, A., Evren-Ertan, î., Işık, A-, ve Ürgün, B.M., 1981, Toros ofiyolit projeleri, Aladağ projesi : MTA Derleme, 6976,132 s., yayınlanmamış.

 • Tschihatschef, P., 1869, Asie mineure : Paris, Geologie, 1, 3, 552 s.

 • Vache, R., 1964, Antitoroslar`daki Bakırdağ kurşun-çinko yatakları (Kayseri ili) : MTA Dergisi, 62, 87-98.

 • Van der Kleyn, PH., 1966, Geologic reconnaissance mapping in the Aladağlar : MTA, M. Etüd Arşivi, 689, 17 s., yayınlanmamış.

 • Vohryzka, K-, 1966, Yahyalı (Kayseri) ve Zamantı nehri arasındaki bölgenin jeolojisi ve metalojenezi : MTA Dergisi, 67, 97 - 104.

 • Yetiş, C, 1978, Çamardı (Niğde ili) yakın ve uzak dolayının jeoloji incelemesi ve Ecemiş yanlım kuşağının Ma den Boğazı - Kamışlı arasındaki özellikleri : 1st. Üniv. Fen Fak-, Doktora tezi, 151 s, yayınlanmamış.

 • Zuffardi, P., 1976, Karsts and economic mineral deposits; Wolf, K-H., ed-, Handbook of strata - bound and stratiform ore deposits`de : Elsevier, Amsterdam, c. 3, 175-212.

 • Bitlis Masif, Avnik (Bingöl) Bölgesi Metamorfik Kayalarının Petrojenezi
  Cahit Helvaci
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bitlis Masifinin Avnik bölgesinde, Alt Birliğin en eski kayaları magnetit - apatit cevherleriyle ara katmanlı olan ve bazikten felsiğe kadar değişen kalk-alkalin meta volkaniklerdir (454 ± 13 Ma)- Bu kayalar, Avnik ve Yayla granitoidleriyle (347 ± 52 Ma) kesilirler ve Üst Birliğe ait mikaşistler ve Permiyen mermerleri tarafından uyumsuz olarak üstlenirler. Tüm istif, Alpin orojenezi sırasında kıvrımlanmış ve metamorfize olmuştur. Metavolkanikler ve granitoidler ileri derecede feldispatlaşmış ve silisleşmişlerdir. Metavolkaniklerin yersel olarak porfiritik, sferulitik ve volkani - klastik dokular göstermesine karşın bunların K/Na oranlan albitit ve K - feldispat kayalarını oluşturacak biçimde ileri düzeyde değişmiştir- Avnik granitoidlari ve mikaşistlerini de etkileyen feldispatlaşmanin olasılı nedeni, üstteki denizel tortulların çökelim! sırasında temel kayaçların her yanına yayılan deniz suyu ile kayalar arasındaki tepkimedir. Metavolkaniklerdeki metasomatik olayın yaşı, Rb-Sr toplam - kaya yöntemiyle 91 ± 9 Ma olarak bulunmuştur. Kaya ile deniz suyu arasındaki tepkimeler ile Eoalpin orojenik fazı sırasında ısınmış sıvı fazının çıkması uygunluk gösterir. Kaya/su tepkimeleri, Rb/Sr ve K/Rb oranlarını değiştirmiş ve Sr isotoplarını homojenleştirmiştir. Fakat REE biçimleri bozulmamış olarak gözlenir. REE biçimleri, asal-element kimyası ile birlikte, granitoid ile metavolkanikler arasında kökensel bir ilişkinin olmadığını önerir. Metavolkanikler. ya çok bazik ve plajioklasça çok zengin magmanın ileri düzeyde ayrımlanma kristalizasyonundan, ya da anatektik artığın önemli bir kısmının plajioklas olduğu feldispatik kayaların anateksinsinden oluşabilirler. Granitoidler için, Sr izotop verileri ile belirlenen kabuksal anatektik orijin önerilmiştir.

 • mikaşist

 • mermer

 • REE

 • Bitlis

 • Altınlı, İ.E-, 1966, Geology of eastern and south-eastern Anatolia, Part II : Turkey Mineral Research and Explor. Inst- Bull., 67,1 - 22.

 • Aykulu, A., Evans, A.M., 1974, Structures in the Iranides of south - eastern Turkey : Geol- Rundschau, 63, 292 - 305.

 • Battey, H.M-, 1955, Alkali metasomatism and the petrology of some keratophyres : Geol. Mag-, 92, 104 -126.

 • Boray, A., 1975, The stucture and metamorphism of the Bitlis area : Bull. Geol. Soc. Turkey, 18, 81 - 84.

 • Challis, G-A., 1971, Chemical analyses of New Zealand rocks and mineral with C-I.P.W- norms and petrographic descriptions : New Zealand Geol. Surv- Bull., 84, 12 - 108.

 • Dickinson, W.R., 1962, Metasomatic quartz keratophyre in Central Oregon : Amer. Jour- Sci. 260, 249-266.

 • Dostal, J., Zeutilli, M-, Caelles, J.C, Clark, A.H., 1977, Geochemistry and origin of volcanic rocks of the Andes (26°-28°S) : Contrib. Mineral. Petrol., 63, 113-128

 • Erdoğan, B., 1982, Bitlis Masifi`nin Avnik (Bingöl) yöresinde jeolojisi ve yapısal özellikleri : Ege Univ., Yerbilimleri Fak., İzmir, Yayınlanmamış doçentlik tezi, 106 s.

 • Erdoğan, B., Helvacı, C, Dora, O.Ö., 1981, Avnik, Bingöl yöresi apatitli demir yataklarının jeolojisi ve oluşumu, Kesin rapor : Yer Bilimleri Fakültesi, Ege Üniv-, îzmir, 121 s.

 • Genç, S., 1977, Geological evalution of the southern margin of the Bitlis Massif, Lice - Kulp District, SE Turkey : Unpublished Ph. D. Thesis, Univ. College of Wales, Aberystwyth, 281 s.

 • Gordon, G.E., Randle, K-, Goles, G.G-, Corliss, J-B., Beeson, M.H., Oxley, S.S., 1968, Instrumental activation analysis of standard rocks with high - resolution gamma - ray detectors : Geochim. Cosmochim. Acta, 32, 369 • 396.

 • Göncüoğlu, M-C, Turhan, N-, 1983, New results on the age of Bitlis metamorphics : Turkey Mineral Research and Explor. Inst. Bull., 95 - 96,1 - 5.

 • Hall, R., 1976, Ophiolite emplacement and the evolution of the Taurus suture zone, southeastern Turkey : Geol Soc. Amer. Bull-, 87,1078 -1088

 • Hall, R., Mason, R-, 1972, A tectonic melange from the Eastern Taurus Mountains, Turkey : Geol. Soc. London Jour., 128, 395 - 398.

 • Helvacı, C, Griffin, W.L- 1983, Rb - sr geochronology of the Bitlis Massif, Avnik (Bingöl) area, S.E. Turkey : Special Publication Geol. Soc. Lond., No. 13, 255-265

 • Ketin, İ., 1966, Tectonic units of Turkey : Turkey Mineral Research and Explor. Inst Bull., 66, 23-34.

 • Krogh, E.J-, 1975, Petrografi og petrologi av höymetamorfe bandete jernmalmer i Lofoten - Vesteralen : Unpublished Cand. Real. Thesis, Univ. of Oslo, 166 s

 • Löftgren, C, 1979, Do represent Precambrian island are rocks? : Lithos, 12, 159 -165.

 • Lundberg, B., Smellie, J.A.T., 1979, Painirova and mertainen iron ores : Two deposits of the Kiruna iron ore type in Northern Sweden : Econ- Geol., 74, 1131 -1152

 • Magnusson, N.H., 1970, The origin of the iron ores in Central Sweden and the history of their alterations, Part 1 : Sveriges Geol. Unders., C 643,127 s.

 • Munha, J., Fyfe, W.S., Kerrich, R., 1980, Adularia, the characteristic mineral of felsic spilites : Cortrib, Mineral. Petrol., 75, 15 - 20.

 • Osborne, G.D., 1925, Geology and petrography of the Clarence town - Paterson district, part IV., Petrography : Proc. Linn. Soc. NSW, 112 -138.

 • Parak, T-, 1975, The origin of the Kiruna iron ores : Sveriges Geol. Unders-, C 709, 209 s.

 • Tolun, N., 1953, Contributions a l`etude geologique des environs du sud et sud - ouest du Lac de Van : Turkey Mineral Research and Explor. Inst. Bull., 44/45, 77 - 112.

 • Tuttle, O.F., Bowen, N.L-, 1958, Origin of granite in the light of experimental studies in the system NaAlSi^OsSiO2 - H^O : Geol. Soc Amer. Mem-, 74, 153 s.

 • Yılmaz, O., 1971, Etude petrographique et geochronologique de la region de Cacas : Published Ph. D. Thesis, Üniversite Scientifique et M^dicale de Grenoble, France, 230 s

 • Yılmaz, O., 1975, Cacas bölgesi (Bitlis Masifi) kayaçlarınm petrografik ve stratigrafik incelemesi : Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 18, 33 - 40.

 • Yılmaz, O., Michel, R-, Vialette, Y., Bonhomme, M.G., 1981, Reinterpretation des donnees isotopiques Rb - Sr obtenues sur les m
 • Bitlis Masifi Apatitli Demir Yataklarının Jeolojisi ve Oluşumu
  Burhan Erdoğan Osman Özcan Dora
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bitlis Masifi metamorfikleri aralarında bir uyumsuzluk yüzeyiyle ayrılmış alt topluluk ve üst topluluk adı verilen kaya gruplarından oluşmaktadır. Yaşı Prekambriyen olarak düşünülen alt topluluk metavolkanitler, gnayslar ve bunları kesen granitlerden, yaşı olasılı olarak Siluriyen`den Kretase`ye kadar değişen üst topluluk mikaşist ve mermerlerden yapılır.Bitlis Masifi apatitli demir yatakları alt topluluk içinde yer almaktadır ve belirli stratigrafik düzeyler boyunca sıralanmıştır. Avnik (Bingöl) yöresinde apatitli demir yatakları metavolkanitlerle ardalanmaktadır ve masif, bantlı ve merceksel konumdadır. Bu yataklar volkano - sedimenter olarak gelişmiştir. Volkanik topografyadaki düzensizlik nedeniyle merceksel cevher oluşukları kısa mesafelerde yanal değişimler göstermekte ve kamalanarak kaybolabilmektedir. Cevher yatakları içindeki tabakalar ve ince sedimenter laminalar güçlükle seçilebilmektedir. Bu yöre yataklarında cevher minerali olarak magnetit baskındır. Avnik yataklarının yanal düzensizliklerine karşın, Ünaldı (Bitlis) yöresi yatakları yanal yönde kilometrelerce uzanan düzeyler oluşturur. Bu ikinci bölgenin cevher oluşukları belirgin sedimenter ve çok düzenli, ince laminalı bir yapı sunar. Ünaldı yataklariyla ardalanmali olarak ince laminalı metaçört katkıları bulunmaktadır. Apatitin baskın olduğu bu yataklarda cevherleşmenin düzenli bir sedimentasyonla birlikte geliştiği açıkça görülmektedir. Avnik ve Ünaldı bölgelerinden elde edilen veriler Bitlis Masifi alt topluluğu içinde metavolkanitler ve metaçörtlerle birlikte bulunan apatitli demir yataklarının volkanosedimenter kökenli olduğunu gösterir. Her iki bölgede de daha genç palinjen granitler cevher oluşuklarını kesmiş ve yer yer özümlemiştir. Gerek granitik özümlemeler ve gerekse yatakların geçirmiş olduğu çoklu deformasyon ve metamorfizma, karmaşık yapıların doğmasına neden olmuştur.

 • apatit

 • gnays

 • demir yatakları

 • Bitlis

 • Banerji, A.K., 1977, On the Precambrian banded iron - formations and the manganese oues of the Singhbhum Region, Eastern India : Econ- Geol., 72, 90-98.

 • Bankes, N.J., 1973, Precambrian iron formations of southern Africa : Econ. Geol., 68, 960 - 1004.

 • Boray, A., 1973, The structure and metamorphism of the Bitlis area, south - east Turkey : London Univ. İngiltere, 233 s- doktora tezi (yayınlanmamış).

 • Boray, A., 1975, Bitlis dolayının yapısı ve metamorfizması . Türkiye Jeoloji Kur. Bült, 18, 81 - 84.

 • Baştuğ, C, 1976, Bitlis napmın stratigrafisi ve güneydoğu Anadolu sütur zonunun evrimi : Yeryuvarı ve İnsan, Ankara 1. 55-61.

 • Çağlayan, M.A., İnal, R.N., Şengün, M-, ve Yurtsever, A-, 1983, Bitlis Masifinin yapısal konumu : Toros Jeo lojisi Uluslararası Simpozyumu özetleri, 53 - 54, Maden Tetkik ve Arama Enst. Ankara

 • Erdoğan, B., 1982, Bitlis Masifinin Avnik (Bingöl) yöresinde Jeolojisi ve yapısal özellikleri : Ege Üniv. Yerbilimleri Fak. İzmir, 106 s-, doçentlik tezi (yayınlanmamış)

 • Erdoğan, B., 1983, Güneydoğu Anadolu Miyosen tektoniğinin özellikleri ve Lica havzasının oluşumu : 37 Türkiye Jeoloji Bilimsel Teknik Kurultayı, Ankara, Bildiri özetleri, 66 - 68.

 • Goodwin, A.M., 1973, Archean iron - formations and Taconic Basins of the Canadian Shield : Econ- Geol., 68, 915 - 937.

 • Qoncuoglu, M.Ç. ve Turhan, N., 1983, Bitlis metamorfiklerinde yeni yaş bulguları : Maden Tetkik ve Arama Enst- Derg. 95/96, 44 - 48.

 • Nockolds. S.R., 1954, Average chemical compositions of some igneous rocks : Geol. Soc. America Bull., 65, 1007 -1032.

 • Parak, T-, 1975 a, The origin of the Kirunu iron ores : Sve. riges Geol. Undersolening, Stockholm, 209 s.

 • Parak, T., 1975 b, Kiruna iron ores are not «Intrusif - magmatic ores of the Kiruna Type» : Econ- Geol. 7û, 1242 -1258.

 • Perincek, D., 1980, Bitlis metamorfiklerinde volkanitli Triyas : Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 23, 201 - 212.

 • Streckeisen, A-, 1976, To each plutonic rock its proper name: Earth - science Reviews, 12,1 - 33.

 • Yılmaz, O-, 1971, Etude petrographique de la region de Cacas (partie meridionale de Massif de Bitlis, Turquie) < Univ. Scien. et Medical Granoble, France, 230 s- Doktora tezi (yayınlanmamış).

 • Yılmaz, O., 1975, Çacas bölgesi (Bitlis Masifi) kayaçlarının petrografik ve stratigrafik incelemesi : Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 18,33-40.

 • Masif Sülfid Yataklarındaki Pritlerin Karakteristik İz Element içerikleri
  Nilgün Türkan Güleç Yusuf Ayhan Erler
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Türkiye ve Kıbrıs`taki masif sülfid yataklarındaki piritlerin iz element içerikleriyle yatakların Kökeni arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 14 yataktan alınan 42 adet pirit örneğinin karakteristik iz elementler olan titanyum, nikel, kobalt, vanadyum, selenyum ve arsenik içerikleri saptanmıştır. Örnekler, Pontid tipi ve Kıbrıs tipi masif sülfid yataklarından alınmıştır. Pontid tipi yataklar için Lahanos, İsrail, Kızılkaya, Kotarakdere, Madenköy-Çayeli ve Anayatak-Murgul`dan alman örnekler; Kıbrıs tipi yataklar için ise Küre (Aşıköy ve Bakibaba),Ergani (Anayatak ve Weiss), Madenköy-Siirt, Agrokipia, Mavrovouni ve Skouriotissa`dan alman örnekler kullanılmıştır. Titanyum, kobalt ve arsenik içerikleri, kobalt: nikel oranları ve bir ölçüye kadar nikel içerikleri, iki değişik masif sülfid yatağı için olasılı ayırtmanlar olarak gözükmektedir. Titanyum ve kobalt, gerek değişim aralıkları, gerekse ortalama değerleri açısından, Kıbrıs tipi masif sülfidlerde Pontid tipine oranla daha yüksektir. Arsenik, her iki yatak türünde de benzer değişim aralıklarına sahiptir, ancak ortalama değerler Pontid tipi yataklarda daha yüksektir. Kobalt: nikel oranları, hem değişim aralıkları, hem de ortalama değerleri açısından, Pontid tipi masif sülfidlerden Kıbrıs tipine doğru artış göstermektedir. Nikel içeriklerinin değişim aralıkları ve ortalama değerleri Kıbrıs tipi yataklarda Pontid tipine oranla biraz daha yüksektir. Vanadyum ve selenyum içerikleri/ değişim aralıkları ve ortalama değerleri açısından, iki tür masif sülfid yatağını birbirinden ayırmada kullanılabilir gibi gözükmemektedir. 

 • pirit

 • kobalt

 • iz element

 • Türkiye

 • Anderson, C.A., 1969, Massive sulphide deposits and yolcanism : Econ- Geol., 64,129 -146.

 • Cambel, B. ve Jarkovsky, J., 1968, Geochemistry of niejsel and cobalt in pyrrhotines of different genetic types : 23 rd. Int. Geol. Cong., Sect. 6, Prague, 169-183.

 • Coleman, R G. ve Delevaux, M-, 1957, Occurrence of selenium in sulphides from some sedimentary rocks of the western United States : Econ. Geol., 52, 499-526.

 • Çağatay, M.K; 1977, Development of geocheinical exporation techniques for massive sulphide deposits, Eastern Black Sea Region, Turkey : Doktora Tezi, London Univ., Yayınlanmamış.

 • Fleischer, M-, 1955, Minor elements in some sulphide minerals : Econ. GeoL, 50 th. Anniv. vol.., 970-1024.

 • Hawley, J.E. ve Nichol, I., 1959, Selenium in some Canadian sulphides : Econ. Geol., 54, 608 - 628.

 • Hawley, J.E. ve Nichol, I.,1961, Trace elements in pyrite, pyrrhotite, and chalcopyrite of different ores : Econ. Geol., 59, 467 - 487.

 • Hutchinson, R.W., 1973, Volcanogenic massive sulphide deposits and their metallogenic significance : EconGeol., 68,1223 -1246.

 • Kurz, S.L., Bronlow, AH. ve Park, W.C., 1975, Properties of pyrites from ore and non - ore environments : Geol. Soc America Abstracts, 7, 7,1156.

 • Lakin, U.W. ve Davidson, D.F., 1973, Selenium; Brobst, DA. ve Pratt, W.P., ed., United States Mineral Resources k /sj.tf da ş U.S. Geol. Survey Prof, Paper 820, 573-576.

 • Loftus - Hills, G. ve Solomon, M., 1967, Cobalt, nickel, and selenium in sulphides as indicators of ore genesis : Mineralium Deposita, 16, 241 - 257.

 • Pejatovic, S-, 1979, Pontid tipi masif sülfid yataklarının metalojenezi : M.T.A. Yayınl, No- 177, Ankara, 100 s

 • Raiswell, R. ve Plant, J., 1980, The incorporation of trace elements into pyrite during diagenesis of black shales, Yorkshire, England : Econ. GeoL, 75, 684 - 699.

 • Ryall, W-R., 1977, Anomalous trace elements in pyrite in the vicinity of mineralized zones at Woodlawn : N.S.W. Australia : Jl. Geochem, Expl., 8, 73-83.

 • Stanton, RE., 1966, Rapid methods of trace analysis : Edward Arnold (Publishers) Ltd., London, 96 s.

 • Vhay, J.S., Brobst, D.A. ve Heyl, A.V., 1973, Cobalt; Brobst, D.A. ve Pratt, W-P., ed., United States Mineral Resources da : U.S. Survey Prof. Paper 820, 143 -155.

 • Wright, CM., 1965, Syngenetic pyrite associated with a Pre- : çambrian iron ore deposit : Econ. Geol, 60, 998 -1019-

 • Denizli Volkanitlerinin Petrolojisi ve Plaka Tektoniği Açısından Bölgesel Yorumu
  Tuncay Ercan Erdoğdu Günay Halil Baş
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Batı Anadolu`da, Denizli ilinde yüzlekler veren volkanik kayaçlarda yapılan petrokimyasal incelemelerin yanı sıra, bölgesel yayılımları araştırılarak çevredeki benzerleri olan diğer volkanitlerle karşılaştırılmış ve plaka tektoniği açısından oluşumları ve kökenleri araştırılmıştır. Üst Pliyosen yaşlı volkanitler, şoşonitik bazalt, latit ve trakittürde olup, tümü şoşonitik niteliktedir. Petrokimyasal özellikleri göz önüne alındığında, volkanizmanın bölgede etkin olan tansiyon rejimi sonucu oluşan kıtasal riftleşme ürünü olarak meydana geldiği düşünülmektedir. 

 • bazalt

 • latit

 • plaka tektoniği

 • Denizli

 • Angelier, J., Dumont, JF-, Karamanderesi, H., Poisson, A., Şimşek-, Ş., ve Uysal, Ş., 1981, Analyses of fault mechanism and expansion of southwestern anatolia since the late Neocene : Tectonophysics, 75, Tl - T9.

 • Barberi, F., înnocenti, F., Marinelli, G-, ve Mazzuoli, R-, 1974, Volcanisme e tettonica a placche : esempi nell area Mediterranea : 67 th Cong. S.G.L-, 68-72.

 • Bellon, H-, Jarrige, J-J. ve Sorel, D., 1979, Les activites magmat iques Egeennes d FOligocene a nos jours et Leurs cadres geodynamiques Donnees nouvelles et synthese : Rev. Geol. Dyna. Geogr. Phys, 21/14 41 - 55.

 • Borsi, S., Ferrara, G., înnocenti, F-, ve Mazzuoli, R-, 1972, Geochronology and petrology of recent volcanics of Eastern Aegean Sea : Buletin voleanologique, 36-1, 473 - 476.

 • Cox, K.G., Bell, J-D. ve Pankhurst, R.J., 1979, The interpretation of igneous rocks : George Allen and Unwin Ltd, London, 450 s.

 • Di Paola, G.M., 1974, Volcanology and petrology of Nisyros island (Dodecanese, Greece) : Bulletin volcanologique, 38/4, 944 - 987.

 • Ercan, T., 1979, Batı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Senozoyik volkanizması : Jeoloji Müh. Derg., 9, 23 - 46.

 • Ercan, T., Dinçel, A., ve Günay, E., 1979, Uşak volkanitlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği açısından Ege bölgesindeki yeri : Türkiye Jeol. Kur- Bült, 22, 185-198.

 • Ercan, T., 1980, Akdeniz ve Ege denizindeki Pliyo - Kuvaterner ada yayı volkanizması : Jeomorfoloji Dergisi, 9, 37 - 60.

 • Ercan, T., ve Günay, E., 1981; Söke yöresindeki Tersiyer volkanizması ve bölgesel yayılımı : Jeomorfoloji Dergisi, 10,117-137.

 • Ercan, T-, 1981, Kula yöresinin jeolojisi ve volkanitlerin petrolojisi : Doktora tezi, İstanbul Üniv. Yerbilimleri Fak, İstanbul 168 s.

 • Ercan, T., Türkecan, A. ve Günay, E., 1982, Bodrum yarımadasının jeolojisi ve volkanitlerin petrolojisi : Maden Tetkik Arama Enst. Derg. (Baskıda).

 • Fytikas, M., Giuliani, O,, İnnocenti, F., Marinelli, G. ve Mazzuoli, R., 1976, Geochronological data on recent magmatism of the Aegean sea : Tectonophysics, 31, T29 - T34.

 • Gottini, V., 1969, Serial character of the volcanic rocks of Pantelleria : Bulletin Volcanologique, 3, 818 • 827.

 • Graney, W., 1937, Denizli ve Nazilli`deki Linyit zuhurati üzerine yapılan 3 tetkik seyahati hakkında raporlar : Maden Tetkik Arama Enst Rap. 168, (Yayınlanmamış).

 • Irvine, T.N. ve Baragar, W.R.A., 1971; A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks : Can. Jour. Earth. Scien-, 8, 523 - 548.

 • innoeenti, F., ve Mazzuoli, R., 1972, Petrology of the Izmir Karaburun volcanic area : Bulletin Volcanologique, 36-1, 83-103.

 • Jakes, P ve White, A.J.R., 1971, Composition of Island arcs and Continental growth : Earth. Planet. Scien. Lett., 12,230-244.

 • Jakes, P., ve White, AJ.R. 1972, Major and trace element abundances in volcanic rocks of orogenic areas : Geol. Soc. Amer. Bull-, 83, 29 - 40.

 • Kastelli, M., 1971 a, Denizli - Sarayköy - Çubukdağ - Karacasu alanı jeoloji incelemesi : Maden Tetkik Arama Enst. Rap- 4573, yayınlanmamış.

 • Kastelli, M., 1971 b, Denizli vilayeti güneyinin jeoloji incelemesi ve jeotermal alan olanakları : Maden Tetkik Arama Enst. Rap. 5199, yayınlanmamış.

 • Kuno, H., 1960, High - alumina basalt; Journal of Petrology 1, 121 -145.

 • Macdonald, G.A. ve Katsura, J. 1964, Chemical composition of Hawaiian lavas : Journal of Petrology, 5, 82 -133.

 • Miyashiro, A. 1975, Island arc volcanic rock series, A critical review : Petrologie, 1/3,177-187

 • Morrison, G.W., 1980, Characterictics and tectonic setting of the shoshonite rock association : Lithos, 13, 97 - 108.

 • Nebert, K., 1958, Denizli Pliyosen teressübatı ve bunların Batı Anadolu tatlı su Neojen stratigrafisi için ehemmiyeti : Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 51, 27-41.

 • Nebert, K-, 1961, Tavas-Kale bölgesine ait yeni müşahadeler : Maden Tetkik Arama Enst Derg., 57, 8-17.

 • Piltz, R., 1937, Sarayköy kükürt` madeni hakkında : Maden Tetkik Arama Enst. Rap. 605, yayınlanmamış.

 • Pişkin, Ö, 1980, Kadıkalesi - Girelbelen (Bodrum yarımadası) hidrotermal ve kontakt metasomatik Pb- Zn, Cu cevherleşmelerinin mineralojik ve jeolojik incelenmesi : Doçentlik tezi, Ege Üniv. Yerbilimleri Fak. ÎZMİR, 110 s.

 • Rittmann, A., 1952, Nomenclature of volcanic rocks : Bulletin Volcanologique, 12, 75 -102.

 • Rittmann, A., 1953, Magmatic character and tectonic position of the indonesian volcanoes : Bulletin Volcanologique, 14, 45 - 58.

 • Rittmann, A-, 1962, Volcanoes and their activity : John Wiley and sons, Newyork, London, 305 s

 • Robert, U., 1976, Donnees nouvelles sur ile volcanisme du Sud-Est de la Mar Egee : Inter. Cong- on Therm. Wat. Geoth. Ener. and Vulcan- of the Medit- Area, Atina., 211 - 224.

 • Robert, U., ve Cantagrel, J.M-, 1977, Le volcanisme basaltique dans le sud - est de la mer Egee. Donnees geochronologiques et relations avec la tectonique : VI- Ege Denizi Kollokyumu tebliğler kitabı, Atina-, 68.

 • Savaşçın, Y., 1978, Foça - Urla neojen volkanitlerinin mineralojik jeokimyasal incelenmesi ve kökensel yorumu : Doçentlik tezi, Ege Üniv. Yerbilimleri Fak- 68 s.

 • Uysallı, H., 1967, Denizli M21 - b2 paftası jeolojik etüdü ve jeotermik enerji imkanları : Maden Tetkik Arama Ens. Rap-, yayınlanmamış.

 • Yılmaz, Y-, ve Şengör, A.M.C- 1982, Eğede kabuk evrimi ve neomagmatizmanm kökeni : Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 64 - 65.

 • Menderes Masifi Pelitik Şistlerinin (Yeşil Şist Fasiyesi) Beyaz Mikaları Üzerine Yeni Veriler
  Muzaffer Evirgen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Menderes Masifinde üç ayrı yöreden toplanan 64 beyaz mika örneği üzerinde XRD yöntemiyle yapılan ölçmeler sonucu ortalama (bo) değerleri ><= 9.028 (A°) bulunmuştur. Bu ortalama değer, Menderes Masifi metamorfizmasıbasıncının düşük ve yüksek basınçlar arasında bir orta değerde olduğunu gösterir. Alpin metamorfizması sırasındaMasifin merkez ve kenar bölgelerinde iki farklı metamorfizma fazı gelişmiştir. Bulunan (bn) parametreleri çalışılanüç bölgeden K. Menderes grubunda diğer iki gruba oranla (Milas ve Ören grupları) en yüksek ve Ören grubunda dadiğerlerine oranla en düşük değerde bulunmuştur. K. Menderes grubu için ortalama değer >< = 9.036, Milas grubuiçin >< = 9.035 ve Ören grubu için de >< = 9.013 olarak (ki bu gurup masifde kenar bölgede en geç fazı temsil etmektedir) saptanmıştır. Kümülatif frekans eğrileri (Menderes Masifinin) dünyadaki diğer bazı masiflerin kümülatif eğrileriyle karşılaştırılmıştır.

 • şist

 • mika

 • Menderes masifi

 • XRD

 • Boccaletti, M., Bortolotti, V., Malesani, P.G., Manetti, P-, Papani, G-, ve Sassi, F-P., 1968, Preliminaru report on the geologic and petrographic mission in the pontic Ranges (Turkey . Summer 1968) : Boll. Soc- Geol. It., 87, 667 - 676.

 • Cipriani, C, Sassi, F.P. ve Scolari, A-, 1971, Metamorphic White Micas : Definition of Paragenetic fields : Schweiz. Min. Petr. Mitt., 51,259 - 302.

 • Evirgen, M.M., 1979, Menderes Masifi Metamorfizmasına Petroloji, Petrokimya ve jenez açısından yaklaşımlar (Ödemiş - Tire - Bayındır - Turgutlu Yöresi) : H.Ü. Doktora Tezi (Yayınlanmamış), 185 s., Ankara.

 • Evirgen, M.M., ve Ataman, G-, 1981, Menderes Masifinin merkezi bölgesinin metamorfizmasınm incelenmesi; tzograd, Basınç ve Sıcaklık : Yerbilimleri, 7, 15 - 26-

 • Evirgen, MM., ve Ataman, G., 1982, Etude du metamorphisme de la zone centrale du Massif du Menderes. Isogrades, pressions et temperature : Bull. Soc. geol. France, (7), 29, 309-319.

 • Fristsch, W., Meixner, H., Wieseneder, H., 1967, Zur quantitativen Klassification der Kristallinen Schiefer, 2. Mitteihung : N. Jb. Miner-, Monatsh., 364 - 376.

 • Iwasaki, M-, Sassi, F.P-, ve Zirpoli, G., 1978, New data on the K-white micas from the Sahbagawa metamorphic belt, and their petrologic significance : Jour. Japan. Assoc. Min- Pet. Econ- Geol., 73, 274 - 280-

 • Liborio, G., ve Mottana, A-, 1970, II complesso metamorfica sudalpino nelle Api Orobie. 11° : Varizione delle proprieta röntgenografiche delle miche chiare degli scisti di edolo lungo direttrici metamorfiche : Rend- Soc. Ital. Mineral. Petrol-, 26,179 - 204.

 • Sassi, F.P-, 1972, The petrological and geological significance of the bo values of potassic white micas in low - grade metamorphic rocks. An application to the Eastern Alps : Tschermaks Mineral. Petrog. Mitt-, 18, 105-113.

 • Sassi, F-P., ve Scolari, A-, 1974, The bn value of the potassic white micas as a barometric indicator in lowgrade metamorphism of pelitic schists : Contr- Mineral. Petrol., 45, 143 -152

 • Sassi, F.P., Scolari, A., Bocquet, J-, ve Dal Piaz, G.V-, 1974, 1974, L`utilite de la mesure de bo des micas blancs potassiques dans l`etude des ensembles metamorphiques. Application aux Alpes occidentales : Bull- Soc Geol. France, (7), 16,274 (abstr).

 • Sassi, F-P., Krautner, H.G., ve Zirpdi, G., 1976, Recognition of the Pressure Character in Greenschist Facies metamorphism : Schweiz. Mineral- Petrogr- Mitt., 56, 427 - 434.

 • Velde, B., 1965, Phengite micas; synthesis, stability, and natural occurence : Am. Jour. Sci., 263, 886-913.

 • Velde, B., 1967, The Si4+ content in natural pengites : Contr. Mineral. Petrol., 14, 250 - 258-

 • Şarkışla (Sivas) Güneydoğusunun Stratigrafisi ve Jeolojik Evrimi
  Yaşar Ergün Gökten
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnceleme alanı Şarkışla (Sivas) ilçesinin güney-güneydoğusunu kapsamaktadır. Bu alanda Üst Kretase-Paleosen, Eosen, Oligosen ve Pliyosen devrelerine ait oluşuklar yüzeylemiştir. Üst Kretase-Paleosen denizel fasiyesli olup tüf, tüfit, volkanik kum taşı ve lavlarla katkılanmış türbiditik kireçtaşlarıyla, Eosen yine denizel fasiyesli çakıltaşı ve killi kireçtaşlarıyla, Oligosen lagüner fasiyesli jipsler ve gölsel fasiyesli kumtaşı, çakıltaşı ve marnlarla, Pliyosen de karasal kökenli çakıltaşı, killi kireçtaşı ve bazaltlarla temsil edilmiştir. Sahanın olasılı temelini oluşturan ofiyolitli melanj oluşukları Paleosen`den Orta Eosen sonuna kadar olan zaman aralığında çökeller arasına çekim kaymalarıyla olistostromlar biçiminde yerleşmişlerdir. Volkanoklastik oluşuklar, türbiditik kireçtaşları, volkanizmanın jeokimyasal karakteri ile ofiyolitli melanjın ikincil yerleşmesini yapmış olması inceleme alanının Üst Kretase-Paleosen devresinde bir yay gerisi havza olarak gelişmiş olduğunu göstermektedir. 

 • jips

 • marn

 • kireçtaşı

 • Sivas

 • Aydın, S., 1979, Sivas - Kayadibi - Şarkışla ve Gemerek ovaları hidrojeolojik etüd raporu : DSİ. Jeotek. Hiz. ve Yeraltısu. Dairesi Bşk. yay., Ankara.

 • Demirtaşlı, E., Bilgin, AZ., Erenler, F., Işıklar, S., Sanlı, Y.D., Selim, M. ve Turhan, N., 1973, Bolkardağlarınm jeolojisi : Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğler Derg-, 42 - 57.

 • Erkan, E., Özer, S., Sümengen, M. ve Terlemez, 1., 1978, Sarız-Şarkışla - Gemerek -. Tomarza arasının temel jeolojisi : M.T.A. Rap. No- 5646 (yayımlanmamış)

 • Fiske, R.S., 1963, Subaqeeous pyroclasticflow in the Ohanapechos Formation, Washington : Bull. Geol. Soc. Amer., 74, 391 - 406.

 • Folk, RL., 1968, Petrology of sedimentary rocks : Austin, Texas, Hemphills, 170.

 • Gökten, E., 1978, Yassıpmar (Şarkışla) olistostromu : Türkiye JeoL Kur. Bült-, 21, 2, 153 - 158.

 • İlker, S. ve Özyeğin, G., 1971, IV. Bölge Sivas havzası hakkında jeolojik rapor : TPAO, Rap. No. 537.

 • Meischner, K.D., 1964, Allodapische kalke, turbidite in riff - nahen sedimentation Becken; In Turbidites, Bouma, A.H. ve Brouver, A. (Eds-), Elsevier, Amsterdam, 156-191.

 • Parsons, W.H., 1969, Criteria for recognition of volcanic breccia - Rewiev : In, Igneous and metamorphic geology, Poldervaart Volume : Geol. Soc Amer. Mem., 115, 1 -14.

 • Price, I., 1977, Deposition and derivation of clastic carbonates on a Mesozoic continental margin, Orthis, Greece : Sedimentology, 24, 529 - 546.

 • Smith, R.L., 1960, Ash flows : Geol. Soc Amer. Bull-, 71, 795-842.

 • Soytürk, N. ve Birgüî, A-, 1972, Şarkışla - Kaynar - Kaleköy arasının jeolojik incelenmesi : TPAO Rap. No- 703 (yayımlanmamış).

 • Şenalp, M-, 1981, Çankırı - Çorum havzasının Sungurlu bölgesindeki karasal formasyonların sedimantolojik incelenmesi : Türkiye Jeol. Kur. Bült. 24, 1 65-74.

 • Walker, R.G., 1970, Rewiev of the geometry and faeies organization of turbidites and turbidite - bearing basins : In, Flysch sedimentology in North America (Lajoie, J-, Ed.f : Geol, Assoc. Canada Spec, 7, 219 - 252.

 • Walton, A.W., 1977, Petrology of volcanic sedimentary rocks, Vieja Group Southern rim rock country, Trans - Pecos Texas : Jour. Sed. Petrol

 • Wilson, J.L., 1975, Carbonate faeies in geologic history : Springer, New York 470.

 • Yücel, T-, 1955, Kangal - Gemerek arası jeolojisi hakkında rapor : M.T.A. Rap. No. 2336 (yayımlanmamış).

 • Çankırı Havzasının Batı Kenarına İlişkin Üst Kretase ve Alt Tersiyer Yaşlı Çökellerinde Kaynak Kaya İncelemeleri
  Güner Ünalan Osman Bülent Harput
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada Çankırı havzasının batı kenarına ilişkin Maestrihtiyen, Paleosen ve Eosen yaşlı çökellerin kaynak kaya olanakları araştırılmıştır. Ölçülen dört stratigrafi kesitinden alınan şeyi örneklerinin toplam organik karbon (TOC) yüzdeleri, kerojen türleri, vitrinit yansıma değerleri, kil mineral parajenezleri ve illit kristallik dereceleri saptanmıştır. Yapılan analizler, Maestrihtiyen ve Alt Tersiyer yaşlı formasyonların

  -Organik madde yönünden yeteri kadar zengin olmadıklarını,

  -Mevcut organik maddenin, petrolden çok gaz üretimine elverişli olduğunu ve tara anlamıyla olgunlaşmadığını göstermiştir.

  Aynı analizler Haymana yöresine ait Haymana formasyonunun (Maestrihtiyen) üst seviyelerine de uygulanmıştır. Bu formasyonun üst seviyesine ait şeyllerin de organik madde bakımından zengin olmadıkları ve iyi bir olgunlaşma göstermedikleri anlaşılmıştır.

 • kil

 • şeyl

 • petrol

 • Çankırı havzası

 • Ala, M-A., Kinghorn, R.R.F- ve Rahman, M-, 1980, Organic geochemistry and source rock characteristics of the Zagros petroleum province, Southwest Iran : Jour. Pet. Geol., 3,1, 61 - 89.

 • Ataman, G, Yılmaz, O- ve Ertürk, O., 1977, Diyajenez - Ankimetamorfizma geçişinin illitin kristallik derecesi ile araştırılması - Batı Pontidler`de bir deneme : Yerbilimleri, 3, 1 - 2, 145 - 160.

 • Bailey, E.B. ve Me Callien, W.J-, 1950, Ankara melanjı ve Anadolu şaryajı : MTA Enstitüsü Dergisi, 40, 12 - 22.

 • Bailey, E.B. ve Mc Callien, W-J-, 1953, Serpantin lavas, the Ankara melange and the Anatolian thrust : Trans. Roy. Soc. Edin. LXII, II, 403 - 442.

 • Basu, D.N-, Banerjee, A. ve Tamhane, D.M., 1980, Source area and migration trend of oil and gas in Bombay offshore : AAPG Bui. 64, 2, 209 - 220.

 • Birgili, Ş-, Yoldaş, R. ve Ünalan, G-, 1975, Çankırı - Çorum havzasının jeolojisi ve petrol olanakları : MTA Enstitüsü Rap. No : 5621, yayınlanmamış.

 • Blumenthal, M-, 1948, Bolu civarı ile Kızılırmak mecrası arasındaki Kuzey Anadolu silsilelerinin jeolojisi: MTA Enstitüsü yayını, Seri : B, 13, 265 s

 • Bostick, N.H., 1979, Microscopic measurement of the level of catagenesis of solid organic matter in sedimentary rocks to aid exploration for petroleum and to determine former burial temperatures : SEPM Special Publ., 26,17-43

 • Brooks, J-, 1981, Organic maturation of sedimentary organic matter and petroleum exploration, A Review; Organic maturation studies and fossils fuels exploration da : Academic Press, Newyork, 441 s.

 • Dow, W.G., 1978, Petroleum source beds on continental slope and rises : AAPG Bui, 62, 9,1584 -1606-

 • Dunoyer de Segonzac, G-, 1969, Les mineraux argileux dans la diagenese passage au metamorphisme : Memoire du Service de la Carte Geol. Alsace et de Lorraine, 29, 320 p.

 • Durand, B-, Espitalie, J. ve Nicaise, G., 1972, Etude de la matiere organique insoluple des argiles Toarcien du Bassin de Paris : Rev. Ins. Fr- Petrole, 27, 6, 865 - 884

 • Durand, B. ve Espitalie, J., 1973, Evolution de la matiere organique au cours de de l`enfouissement des sediments : C.R. Acad. Sc Paris, 276, D, 2253 - 2256

 • Durand, B-, Dunoyer de Segonzac, G., Albrecht, P. ve Vandenbroucke, M., 1975, Diagenese minerale et diagenese organic dans une serie sedimantaire du bassin de Douala (Cameroun) : IX. Congres Int. de Sed., Theme 7, Diagenese, 39 - 45.

 • Ergun, O.N., 1977, Sedimentology of Tertiary evaporites, Uğurludağ area, Çankırı - Çorum basin, Turkey : Doktora tezi, Imperial College, Londra, 260 s, yayınlanmamış.

 • Erol, O., 1952, Çankırı - Sungurlu - Tüney arasındaki Kızılırmak havzasının ve Şabanözü civarının jeolojisi hakkında rapor : MTA Enstitüsü Rap. No : 2026, yayınlanmamış.

 • Erol, O-, 1956, Ankara güneydoğusundaki Elmadağ çevresinin jeolojisi ve jeomorfolojisi üzerine bir araştırma : MTA Enstitüsü Yayını, Seri : D, No : 9.

 • Erol, O-, 1959, Çankırı (Çandır ve Hüseyinli) sahalarının jeolojisi : AR/ÎTG/473, 474, Pet. îş. Gn. Md. Yayınlanmamış.

 • Foscolos, A.E., Powell, T-G- ve Gunther, P.R., 1976, The use of clay minerals and inorganic and organic geochemical indicators for evaluating the degree of diagenesis and oil generating potential of shales : Geoch, et Cosmoch. Acta, 40, 953 - 966.

 • Foscolos, A.E. ve Powell, T.G-, 1980, Mineralogical and geochemical transformation of clay during catagenesis and their relation to oil generation : Can- Soc Pet. Geol. Mem. 6, 153 -172.

 • Guillemot, J-, 1964, Cours de geologie du petrole : Societe des Editions Technip, Paris.

 • Hunt, J.M., 1983, Geochemistry of petroleum : Kurs notları, TPAO, Ankara.

 • Jonathon, D-, Le Tran, K-, Oudin, J.L. ve Van Der Weide, B.M-, 1976, Les methodes d`etude physice - chimique de la matiere organique : Bui. Centre. Rech. Pau, SNPA 10, 1, 89 -108.

 • Kirkland, D.W. ve Evans, R., 1981, Source rock potential of evaporitic environment AAPG Bui, 65, 2, 181 • 190

 • Kraus, GP. ve Parker, K.A., 1979, Geochemical evaluation of petroleum source rock in Bonaparte Gulf - Timor sea region, northwestern Australia : AAPG Bui. 63, 11,2021-2041.

 • Kiibler, B., 1966, La cristallinite de l`illite et les zones tout â fait superioures du metamorphisme, In : Colloque suj les Etages Tectoniques A la Baconniere, Neuchâtel, Suisse, 105-122.

 • Kiibler, B., Pittion, J-L., Heroux, Y., Charollais, J. ve Weidmann, M., 1979, Sur le pouroir reflecteur de la vitrinite dans qulques roches du Jura, de la Molasse et des nappes prealpines, helvatiques et penniques : Eclogae Helv. 72, 2, 347 - 373.

 • Kiibler, B., 1980, Les premiers stades de la diagenese organique et de la diagenese minerale, Deuxieme partie : Zon6ographie par les transformations mineralogiques, comparaison avec la reflectance de la vitrinita, les extraits organiques et les gaz adsorbed : Bul. Ver. Sch. Pet. Geol. V, ing., 46, 110, 1 - 22.

 • Laplante, RE., 1973, Hydrocarbon generation related to carbonization and facies types in Denver Basin Upper Cretaceous : AAPG Bui., 57, 4, 790 - 796.

 • Laplante, R.E., 1974, Hydrocarbon generation in Gulf Coast Tertiary sediments : AAPG Bui. 58, 7, 1281 • 1289.

 • Levorsen, A.I., 1967, Geology of petroleum : W.H. Freeman and Company, San Francisco.

 • Me iver, R.D., 1967, Composition of kerogen - clue to its role in the origin of petroleum : Preceedings of the 7 th World Pet. Cong., Mexico, 2, 25 - 36

 • Merewether, E.A. ve Claypool, G.E., 1980, Organic composition of some Upper Cretaceous shale, Powder River basin, Wyoming : AAPG Bui., 64,4, 488 - 500

 • Momper, J.A-, 1978, Oil migration limitations suggested by geological considerations : AAPG Continuing Education Course Note Series, 8

 • Norman, T., Gökçen, S.L. ve Şenalp, M., 1980, Sedimentation pattern in Central Anatolia at the Cretaceous - Tertiary boundary : Cretaceous Research, 1, 61 - 84

 • Powell, T.G., Foscoles, A-E., Gunther, P.R. ve Snowdon, L.R., 1978, Diagenesis of organic matter and fine clay minerals : a comparative study : Geoch. Cosmoch. Acta, 42, 1181 -1197.

 • Raynaud, JF. ve Robert, P., 1976, Les mĞthodes d`etudes optiques de la matiere organique : Bui. Centre Rech. Pau, SNPA, 10,1,109 -127.

 • Reckamp, J.V. ve Özbey, S., 1960, Çankırı sahasının petrol imkanları hakkında tamamlayıcı rapor : AR/TGO/ 11/471 - 472, Pet. İş. Gn. Md- Yayınlanmamış.

 • Salle, C. ve Debyser, J., 1976, Formation des gisoments de petrole : Editions Technip, Paris

 • Şenalp, M. 1980, Çankırı - Çorum havzasının Sungurlu bölgesindeki Eosen yaşlı türbidit, olistostrom ve olistolit fasiyesleri : MTA Dergisi 93/94, 27 - 53.

 • Şenalp, M. 1981, Çankırı - Çorum havzasının Sungurlu bölgesindeki karasal formasyonların sedimantolojik incelenmesi : Türkiye JeoL Kur. Bült, 24, 1, 65 - 74.

 • Thomas, B.M., 1979, Geochemical analysis of hydrocarbon occurances in northern Perth Basin, Australia : AAPG. Bul., 63, 7, 1092 - 1107.

 • Tissot, B. ve Espitalie, J-, 1975, L`Evolution thermique de la matiere organique des sediments : Rev. Inst. Fr. Petrole, 30, 5, 743, 777.

 • Tissot, E. ve Welte, D.H., 1978, Petroleum formation and occurence, Springer - Verlag, Berlin.

 • Urban, J.B., 1976, Palynology, thermal maturation by vitrinite reflectance and visual color estimation and kerogen description of source rocks : Core Lab. Inc., Special publ.

 • Ünalan, G. ve Yüksel, V., 1976, Haymana - Polatlı yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları (Ön rapor) : MTA Enstitüsü, Petrol ve Jeot. Em. D. Arşivi, yayınlanmamış.

 • Ünalan, G-, Yüksel, V., Tekeli, T-, Gönenç, O-, Seyirt, Z. ve Hüseyin, S., 1976, Haymana - Polatlı yöresinin Üst Kretase - Alt Tersiyer stratigrafisi ve paleocoğrafik evrimi : Türkiye JeoL Kur. Bült. 19, 2, 159-176.

 • Ünalan, G., 1982, Kalecik - Tüney - Sulakyurt (Ankara) arasındaki bölgenin petrol olanaklarının araştırılması : Doçentlik tezi, tÜ-F.F , 88 s, Yayınlanmamış.

 • Waples, D.W., 1979, Simple method for oil source bed evaluation : AAPG Bui., 63, 2, 239 - 245.

 • Welte, D.H., 1965, Relation between petroleum and source rock : AAPG BuL, 49, 2, 239 - 245.

 • Yılmaz, O-, 1979, Daday - Devrekani masifi kuzeydoğu kesimi metamorfitleri : H.Ü. Doçentlik tezi, Yayınlanmamış

 • Yoldaş, R., 1982, Tosya (Kastamonu) ile Bayat (Çorum) arasındaki bölgenia jeolojisi Doktora tezi, Î.Ü.F.F., 311 s, Yayınlanmamış

 • Karadeniz`in Güncel Çökellerinde Değişik Uranyum Analiz ve Çözümleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Namik Çağatay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Karadeniz`in bazı güncel çökel örnekleri, nötron aktivasyon-gecikmiş nötron sayımı (neutron activation delayed neutron counting = NADNC) ve florometrik yöntemlerle toplam uranyum için analiz edilmiştir. Bu örneklerde uranyumun solvent ekstraksiyonu ve değişik ergime (fusion) karışımlarının kullanılmasının analizlerin duyarlılık ve doğruluğuna etkileri araştırılmış ve böylece en geçerli florometrik yöntem saptanmaya çalışılmıştır. Deneysel çalışmalar; NADNC analizlerine en yakın sonuçların, sırası ile örneklerin HF + HNO3 + HCIO4 asit karışımı ile çözeltiye alınması; derişik alüminyum nitrat çözeltisi içinde etil asetat ile ekstraksiyonu; ve bu fazdan hazırlanan pelletlerde floresans şiddetinin ölçülmesi ile elde edildiğini göstermektedir. Etil asetat ekstraksiyonu yapılmadan bulunan uranyum değerleri, NADNC sonuçlarından ortalama %50 daha düşüktür. Ergitme karışımının %2 LİF + %98 NaFveya %9 NaF + %45,5 Na2CO3 + %45,5 K2CO3 olması sonuçları etkilememektedir. Karadeniz`in, abisal düzlüğü ve kıtasal eğiminden seçilmiş güncel çökelleri üzerinde, yapay yeraltı suyu, ve aşamalı olarak asetik asit içinde İM Na-asetat (pH = 5,5) ve %35 v/v hidrojen peroksit çözeltileriyle seçici çözünürlük işlemleri yapılarak; uranyumun bu çökellerdeki jeokimyasal bulunuş şekli incelenmiştir. Sonuçlar, toplam uranyumun ortalama %15`nin (değişim aralığı : %6,3-%30) suda çözünür, kolay yer değişebilir iyon halinde ve fulvik asitlere bağlı bulunduğuna; büyük bir bölümünün (ortalama: %51; değişim aralığı: %21-%89) asetik asid-Na asetat çözeltisinde çözünebilir, daha çok organik madde üzerine soğurulmuş + yer değişebilir iyon durumunda olduğuna; ve hidrojen peroksitle çözülebilen bir bölümünün de (ortalama : %24; değişim aralığı %7-%36), organik gerecin yapısında kuvvetli organo-uranyum bağları oluşturan uranyum halinde olduğuna işaret etmektedir. Bu şekildeki uranyum; Sapropel biriminde, Lutit ve Kokolit birimi örneklerine göre daha yüksektir. Geri kalan yaklaşık ortalama %25oranındaki uranyum da büyük bir olasılıkla kırıntı mineraller içinde bulunmaktadır. Kırıntı minerallere bağlı uranyum Lutit birimi ve kıtasal eğim üzerinden alınmış örneklerde daha yüksek oranlardadır.

 • uranyum

 • Lutit

 • Kokolit

 • Karadeniz

 • Agamirov, S. Sh., 1963 a, Precipitation of uranium in the bottom of the Black Sea : Geochemistry International, 1.104-106.

 • Agamirov, S. Sh., 1963 b, Geochemical balance of the radioactive elements in the Black Sea Basin : Geochemistry International, 6, 630 - 633-

 • Barker, F.B., Johnson J-O-, Edwards, K.W. ve Robinson, B.P., 1965 Determination of uranium in natural waters : U.S. Geol. Survey Water - Supply Paper 1969-C, 25 s.

 • Baturin, G-N., 1973, Uranium and sedimentation in Black and Azov Seas : Litologiya; Poleznye Iskopaemye : 5, 21-32.

 • Baturin, G-N., Kochenov, A.V., ve Kovaleva, S.A-, 1965, Some features of uranium distribution in Black Sea water : Doklady Akad. Nauk SSR, 166, 172 -174.

 • Bonatti, E-, Fisher, D.E-, Joensu, O. ve Rydell, H.S., 1971, Portdepositional mobility of some transition elements, phosphorus, uranium and thorium in deep sea sediments : Geochimica et Cosmochimica Acta, 35,189-201.

 • Boulanger, A- Evan, D-J.R. ve Raby, B.F., 1975, Uranium analysis by neutron activation counting : Proc- 7th Ann. Symp- of the Canadian Mineral Analysts, Thunder Bay, Ontario, 1975,10 s.

 • Boyle, D.R., 1982, The formation of basal type uranium deposits in southcentral British Columbia : Econ. Geol., 77, 1176 - 1209

 • Breger, LA-, 1974, The role of organic matter in the accumulation of uranium; the organic geochemistry of the coal - uranium association : Formation of Uranium Ore Deposits, IAEA - SM -183/29, 99 -123.

 • Breger, I.A. ve.Deul, M., 1956, The organic geochemistry of uranium : Int. Conf. Peaceful Uses Atomic Energy (Proc. Conf. Geneva, 1955) 6, United Nations, New York, 418 s.

 • Calvo, M.M., 1974., The role of humic natural organic matter in uranium concentration : Formation of Uranium Ore Deposits, IAEA - SM -183/33, 125 - 135.

 • Centanni, F.A., Ross, AM-, DeSesa, MA, 1956, Fluorometric determination of uranium : Analytical Chemistry, 28, 1651 -1957.

 • Degens, E.T., Khoo, F. ve Michaleis, W-, 1977 Uranium anomaly in Black Sea : Nature, 269, 566 - 569

 • Degens, ET., ve Ross, D.A. Ed., 1974, The Black Sea-Geology, Chemistry, and Biology : AAPG Memoir 20, 633 s

 • Dement`yev, V.S. ve Syromyatnikov, N.G-, 1968, Conditions of formation of a sorption barrier to the migration of uranium in an oxidizing environment : Geochemistry International, No. 1 - 3, 394 - 400.

 • Garret, R.G- ve Lynch, J-J-, 1976, A comparison of neutron activation delayed neutron counting versus fluorometric analysis in large-scale geochemical exploration for uranium : IAEA - Sm - 208/30, 321 - 332

 • Gedik, A., Saltoğlu, T. ve Kaplan, H., Karadeniz güncel çökelleri ve uranyum içerikleri : M.T.A. Enstitüsü Dergisi, 92, 97 -119

 • Grimaldi, F.S., May, I., Fletcher, M.H., ve Titcomb, J., 1954, Summary of the methods of analysis for the determi- nation of uranium and throium; Collected papers on methods of analysis for uranium and throium : U.S. Geol. Survey Bull- 1006,1 - 9.

 • Haji - Vassiliou, A. ve Kerr, P.F., 1972, Uranium - organic matter association at La Bajada, New - Mexico : Econ. Geol-, 67, 41 - 54.

 • Haji - Vassiliou, A. ve Kerr, P.F., 1973, Analytic data on nature of uranoorganic deposits : AAP.G. Bulletin, 57(7), 1291-1296.

 • Hunt, J.M, 1974, Hydrocarbon geochemistry of Black Sea; Degens, E.T. ve Ross, DA. ed. The Black Sea - Geology, Chemistry and Biology de : AAPG, Memoir 20, 499 - 504.

 • Kochenov, AV., Baturin, G.N., Kovaleva, S.A., Emel`yanov, E.M. ve Shimkus, K.M., 1965, Uranium and organic matter in the Sediments of the Black and Mediterranean Seas : Geokhimiya, 3, 302 - 313

 • Kochenov, A.V., Korolev, KG , Dubinchuk, V.T- ve Medvedev, Yu. L-, 1977, Experimental data on the conditions of precipitation of uranium from aqueous solutions : Geochemistry International, 14(4), 82-87.

 • Kocyz, F-F., Tomic, E. ve Hecht, F., 1957, Zur Geochemie des urans im Ostseebecken : Geochimica et Cosmochimica Acta, 11 (1/2), 86 -102.

 • Kornfeld, J.A., 1964, Geochemistry of uranyl oxides in Devonian marine black shales of North America, Colombo; U. ve Hobson, G.D. ed. Advances in Organic Geochemistry de : Pergamon Press, Oxford, 261 - 262.

 • Langmuir, D., 1978, Uranium solution - mineral equilibria at low temperatures with applications to sedimentary ore deposits, Kimberley; MM- ed. Short Course in Uranium Deposits. Their Mineralogy and Origin de: Mineralogical Assoc. Canada, 17 - 55.

 • Leventhal, J.S-, 1976, Characterization of insoluble organic matter associated with uranium ores : A.AP.G- Bulletin, 60(4), 692.

 • Moore, G.W., 1954, Extraction of uranium from aqueous solution by coal and other materials : Econ. Geol-, 49, 652 - 658.

 • Müller, G- ve Stoffers, P., 1974, Mineralogy and petrology of Black Sea sediments : Degens, E-T. ve Ross, DA. ed. The Black Sea - Geology, Chemistry and Biology de ; AAPG, Memoir 20, 499 - 504

 • Peake, E., Casagrande, DJ. ve Hodgson G.W., 1974, Fatty acids, chlorins, hydrocarbons, sterols, and carotenoids from a Black Sea core : Degens, ET. ve Ross, DA. ed. The Black Sea - Geology, Chemistry and Biology de : AAPG, Memoir 20, 505 - 523.

 • Robbins, J-, 1978, Direct analyses of uranium in natural waters : Scintrex publication, Toronto, 26 s.

 • Rona, E. ve Joensu, O., 1974, 1974, Uranium geochemistry in Black Sea : Degens, E.T. ve Ross, D.A. ed- The Black Sea - Geology, Chemistry and Biology de : AAPG, Memoir 20, 570 - 572.

 • Rosanov, A.G., Volkov, I.I., ve Yagodinskaya, TA-, 1974, Forms of iron in surface layer of Black Sea sediments : Degens, E.T. ve Ross, D.A. ed- The Black Sea - Geology, Chemistry and Biology de : AAPG, Memoir 20, 542 - 553.

 • Rose, A.W. ve Shur, N.H-, 1971, Major element content as a means of allowing for background variation in stream - sediment geochemical exploration; Boyle, RW. ve McGerrigle, J.I. ed. The Canadian Institution of Mining and Metallurgy, special volume 11, de : CIM, 587 - 593.

 • Ross, D.A. ve Degens, E.T., 1974, Recent sediments of the Black Sea : Degens, E.T. ve Ross, D.A. ed. The Black Sea - Geology, Chemistry and Biology de : AAPG, Memoir 20, 183 - 199

 • Ross, D.A., Uchpi, E., Prada, KE. ve Macllvaine, J.C., 1974, Bathimetry and microtopography of Black Sea : Degens, E.T. ve Ross, DA. ed. The Black Sea - Geology, Chemistry and Biology de : AAPG, Memoir 20, 1 -10

 • Ross, A.D., Stoffers, P., ve Trimonis, E.S., 1978 Black Sea sedimentary framework : Initial reports of the Deep Sea Drilling Project, Volume 42, Part 2; Washington (U.S. Government Printing Office), 359-363.

 • Rouzaud, J.N., Oberlin, A., and Trichet, J., 1979, Interaction of uranium and organic matter in uraniferous sediments : Douglas, A.G. ve Maxwell, JR. ed-, Advances in Organic Geochemistry de : Pergamon Press, Oxford, 784 s.

 • Serebrennikov, V.S. ve Maksimova, I-G-, 1976, The deposition mechanism of uranium from mineral waters containing CO2 : Geochemistry International, 13, 167 -173-

 • Shimkus, K.M. ve Trimonis, E.S., 1974. Modern sedimentation in Black Sea : Degens, E.T. ve Ross, D.A. edThe Black Sea - Geology, Chemistry and Biology de • AAPG, Memoir 20, 249 - 278.

 • Simoneit, B.R., 1974, Organic analysis of Black Sea cores : Degens, ET. ve Ross, DA. ed. The Black Sea - Geology, Chemistry and Biology de : AAPG, Memoir 20, 477 - 498.

 • Smith, AY. ve Lynch, J.J., 1969, Field and laboratory methods used by the Geological Survey of Canada in geochemical surverys; No. 11, Uranium in Soil, stream sediment and water : Geol. Surv. Can. Paper 69 - 40, 9 s

 • Swain, F-M., 1963, Geochemistry of humus : Breger, I.A. ed. Organic geochemistry de : MacMillan, New York, 87 -147.

 • Szalay, A., 1964, Cation exchange properties of humic acids and their importance in the geochemical enrichment of UO++2 and other cations : Geochimica et Cosmochimica Acta, 28(10), 1605-1614.

 • Tatsumoto, M. ve Goldberg, E.D., 1959, Some aspects of marien geochemistry of uranium : Geochimica Cosmochimica Acta, 17, 201 - 208.

 • Vine, J.D., Swanson, VE. ve Bell, K.G, 1958. The role of humic acids in the geochemistry of uranium : 2 nd Int. Conf. Peaceful Uses Atomic Energy (Proc. Conf. Geneva) 2, United Nations, New York, 187-191.

 • Volkov, I.I. ve Fomina, LS-, 1974, Influence of organic material and processes of sulfide formation on distribution of some trace elements in deep - water sediments of Black Sea : Degens, E.T. ve Ross, D.A. edThe Black Sea - Geology, Chemitrsy and Biology de : AAPG, Memoir 20, 456 - 476

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle