Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1990 ŞUBAT Cilt 33 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Kastamonu Yöresinin Jeolojisi ve Paleotetis`in Evrimine İlişkin Jeolojik Sınırlamalar
Metin Şengün Halil Keskin Ferit Akçören İbrahim Etem Altun Mustafa Sevin Mehmet Umur Akat Fahrettin Armağan Şükrü Acar
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Daday - Devrekani masifi progresif olarak deforme olmuş kıtasal kabuk ve ofiyolit dilimleri ile kıta yokuşunda eş zamanlı olarak çökelen Kretase ilişinden oluşur. En üst tektonik dilim ise, Paleozoyik yaşlı çökeller, Akgöl fm. ve bunları kesen Erken Jura yaşlı granitler ile bunları post-tektonik olarak örten, Geç Liyas-Lütesiyen arasında çökelmiş bir karbonat-fliş kamasından oluşmaktadır. Bu makalede Paleotetis`in Pontidler ile Anatolidler arasında yer almış olduğu ve kuzey yönlü bir yitimle, Permo-Karbonifer ile Erken Tersiyer arasında progresif olarak yok olduğu görüşü savunulmaktadır. Tetis alanlarının evriminin genel çözümü, Gondvana kuzeyinden riftleşerek ayrılan ince bir kıtasal levhanın, Paleotetis`in yok olma sürecine bağlı olarak, Avrasya`ya eklenmesi ile özdeşleşmektedir. Paleotetis`in Pontidlere bağlı konumu veya Rodop-Pontid fregmanının hangi büyük kıtaya ait olduğunun saptanması jeolojik evrimin en önemli sorununu oluşturur. Pontidlerde, Permo-Karbonifer süresince güneye doğru derinleşen bir paleomorfolojiye ek olarak, Karakaya formasyonunun izmir, Ankara ve Kars`tan geçen Tetis (Paleotetis) kenetinin sadece kuzeyinde ve kenete bitişik oluşu, bu kenetin yerinde Geç Paleozoyik`te okyanusal bir alanın varlığını gösterir. Diğer taraftan, Karakaya (Akgöl) formasyonunun post-tektonik örtüsü durumunda görülen karbonat-fliş kamasının da aynı kenetin sadece kuzeyinde var olması, kuzeye doğru derinleşen bir ortama işaret etmesi ve çökel paketin sedimantolojik parametrelerini koruyan devamlılığı (Lütesiyen`e kadar), bu çökel kamanın Neotetis`in kuzey koluna (Şengör ve Yılmaz, 1981) değil, Karadeniz yay-ardı havzasınaait olduğunu göstermektedir. Karakaya formasyonunun çökelimiyle eşzamanlı olarak, dalma-batma zonu ile kıta kenarı arasındaki okyanus tabanı, paleotransform faylara bağlı olarak, Permo-Triyas döneminde aktif olan Avrasya kıta kenarı üzerine retroşarye olmuştur. Paleotetis`in yok olma süreci kademeli ve/veya progresif dalma-batma zonu gerilemesine bağlı bir mekanizmayla açıklanabilin ektedir. Dalma-batma zonu gerilemelerine bağlı olarak ada yayı da gerilemektedir. Eski yay sistemi yeni yay sistemi önünde sıkışarak yükselmekte, aşınmakta ve yay-ardı havzaya (Karadeniz) ait çökellerle örtülmektedir. Aynı mekanizmaya bağlı olarak, sıkışma rejimi yaşayan alan progresif olarak güneye göç etmekte, yükselen flişten yeni yay-önü havzaya malzeme aktarılmakta ve çökelen fliş, kıta kabuğuna ait metamorfik kayaçlar ve ofiyolit dilimleri ile progresif olarak kıvrımlanmakta ve dilimlenmektedir. 

 • karbonat-fliş kaması

 • Paleotetis

 • ofiyolit

 • Kastamonu

 • Adamia, S.A., Lordkipanidze, M.B. ve Zakariadze, G.S., 1977, Evolution of an active continental margin as exemplified by the Alpine history of the Caucasus: Tectonophysics, 40, 183-199.

 • Akdeniz, N., 1988, Demirözü Permo-Karboniferi ve bölgesel yapı içindeki yeri, Türkiye Jeoloji Bülteni, 31/7, 71-80.

 • Akyol, Z., Arpad, E., Erdoğan, B., Göğer, E., Güner, E., Şaroğlu, F., Şentürk, I., Tütüncü,` K., Uysal, Ş., 1974, Cide-Kurucaşile dolayının Jeoloji haritası ve açıklaması (1/50.000) M.T.A. Gn. Md.

 • Akyürek, B., Bilginer, E., Dağer, Z., Sunu, O., 1979, Hacılar (K Çubuk-Ankara) Bölgesinde Alt Triyas`m Varlığı, TJK Bül. 22, 169-174.

 • Akyürek, B., Bilginer, E., Akbaş, B., Hepşen, N., Pehlivan, Ş., Sunu, O., Soysal, Y., Dağer, Z., Çatal, E., Sözeri, B., Yıldırım, H., Hakyemez, Y., 1984, Ankara-Elmadağ-Kalecik Dolayının Temel Jeoloji Özellikleri, Jeo. Müh. Der., 20, 31-46.

 • Altınlı, E., 1973, Orta Sakarya Jeolojisi; Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi, Tebliğler: Maden Tetkik Arama Enst., Ankara, 159-191.

 • Aydın, M., Şahintürk, Ö., Serdar, H.S., özçelik, Y.9 Akarsu, I., Üngör, A., Çokuğraş, R., Kasar, S., 1986, Ballıdağ-Çangaldağı (Kastamonu) arasıdaki bölgenin Jeolojisi, TJK Bül., 29, 1-16.

 • Ayhan, A., 1987, Kozan-Elmadağı (Adana ili) Arasının Jeolojisi (Doğu Toroslar-Türkiye), Doktora tezi 160 s. (Yayınlanmamış).

 • Bektaş, O., Pelin, S., ve Korkmaz, S., 1984, Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenetik ofiyolitik olgusu, TJK Ketin Simpozyumu, 175-188.

 • Berberian, M. and King, G.C.P., 1981, Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran: Canadian Juornal of Earth Sciences, 18, 210-265.

 • Biju-Duval, B., Dercourt, J. ve Le Pichon, X., 1977, From the Tethys Ocean to the Mediterranean seas: A plate tectonic model of the evolution of the western Alpine System; B. Biju-Duval ve D. Montadert, ed., Structural History of the Mediterranean Basins de: Editions Technip, Paris, s. 143-164.

 • Bingöl, E., 1978, Explanatory notes to the metamorphic map of Turkey in the metamorphic map of Europe, 1:2.500.000. Explanatory text. HJ . Zwvart (Editor). Subcom. for the Cortagraphy of the Metamorphic Belts of World, Unesco, Paris and Leiden.

 • Bingöl, 1983, Probable gotectonic evolution of Turkey between Precambrian and Jurassic, 37th scientific and technical congress of the Geol. Soc. of Turkey, Abstracts, 36-38.

 • Bingöl, 1984, Evolution Geotectonique de la Turquie, Congres Int. de Geologie, Moscow, Add. Abs., 9, 2, p. 143.

 • Blumenthal, M., 1948, Un apercu de la geologie des chaines nordanatoliennes entre L`Ova de Bolu et le Kızılırmak inferieur. MTA Yayın No. B. 13.

 • Boztuğ, D., Debon, F., Le Fort, P. and Yılmaz, O., 1985, Geochemical characteristics of some plutons from the Kastamonu granitoid belt (northern Anatolia, Turkey): Schweizerische Mineralogische und Perrographische Mitteilungen, 64 (3), 389-403.

 • Çağlayan, M.A., İnal, R.N., Şengün, M. and Yurtsever, A., 1984, Structural setting of Bitlis Massive. In: Geology of the Taurus Belt, MTA Special Publication, Ankara, 245-254.

 • Çalgın, R., Pehlivanoğlu, H., Ercan, T., Şengün, M., 1973, Akara dolayının Jeolojisi. MTA rapor no. 6487 (Yayınlanmamış).

 • Çapan, U.Z. ve Floyd, P.A., 1985, Geochemical and petrographic features of metabasalts within units of the Ankara melange: Ofioliti, 10/1, 3-18.

 • Debon, F. and Le Fort, P., 1982, A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations: Royal Society of Edinburg Tranactions, 73, 135-149.

 • Demirtaşlı, E., 1967, Pınarbaşı-Sarız-Mağara ilçeleri arasındaki sahanın litostratigrafi birimleri ve petrol imkânları. MTA rapor no. 4389 (Yayınlanmamış).

 • Dercourt, J., Zonenshain, L.P., Ricou, L. E., Kaamin, V.G., Le Pichon, X., Knipper, A.L., Grandjacquetf C, Sbortshikow, I. M., Geyssant, V., Lapurier, C, Perhersky, D.H., Boulin, J., Sibuet, J.C., Savostin, L.A., Sozokhtrn, O., Westphal, M., Bazhenov, M.L., Lover, J.F. and Biju-Duval, B., 1986, Geological evolution of the Tethys belt from the Atlantic to the Pamirs since the Lias; Tectonophysics, 123, 241-315.

 • Deveciler, E. ve diğ., 1989, Çatalzeytin (Kastamonu) dolayının jeolojisi, MTA rapor no. 8617 (Yayınlanmamış).

 • Dewey, J.F., Pitman, W.C., III, Ryan, W.B.F. and Bonnin, J., 1973, Plate tectonics and the evolution of the Alpine System: Geol. Soc. America Bull., 84, 3137-3180.

 • Dietz, R.S. and Holden, J.C., 1970, The Breakup of Pangaea, in: Continents Adrift and Aground with introductions by J. T. WILSON, SCIENTIFIC AMERICAN, SPEC, PUB.

 • Ercan, T. ve Gedik, A., 1983, Pontidlerdeki volkanizma, Jeo. Müh. Derg. 18, 3-30.

 • Geiss, H.P., 1954, Karadeniz taşkömürü prospeksiyonu bölgesi dahilinde Inebolu-Küre-Abana sahasında yapılan jeolojik löve neticeleri. MTA rapor no. 2973 (Yayınlanmamış).

 • Göktunalı, K., 1955, Devrekani-Daday-Küre ilçeleri arasında kalan Ağlıpazarı-Seydiler bölgesi hk. MTA rapor no. 2533 (Yayınlanmamış).

 • Görür, N., Şengör, A.M.C., Akkök, R., Yılmaz, Y.f 1983, Pontidlerde Neo-Tetis`in kuzey kolunun açılmasına ilişkin sedimentolojik veriler. TJK Bül., 26/1, 11-20.

 • Gözler, M.Z., Ergül, E., Akçören, F., Genç, Ş., Akat, U. ve Acar, Ş., 1985, Çanakkale boğazı doğusuMarmara Denizi güneyi - Bandırma - BalıkesirEdremit ve Ege Denizi arasındaki alanın jeolojisi ve kompilasyonu. MTA rapor no. 7430 (Yayınlanmamış).

 • Güner, M., 1980, Küre civarının masif sülfit yatakları ve jeolojisi, Pontidler (Kuzey Türkiye), MTA Dergisi, 93-94, 65-109.

 • Hallam, A., 1972, Continental Drift and the fossil record, In: Continents Adrift and Continents Aground with introductions by Tuzo Wilson, Scientific American; W. H. Freeman and Comp., p. 186- 195.

 • Kaya, O., 1987, Kuzeybatı Anadolu`da Triyas ve Jura kayalarının yeniden değerlendirilmesi: Orta Triyas öncesi-Erken Kretase tektonik evrimi üzerine sınırlamalar ve öneri: Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özleri, 1-2.

 • Kerey, I.E., 1982, Stratigraphical and sedimentological studies of upper carboniferous rocks in Northwestern Turkey, Doctorate thesis, University of Keele (Unpublished).

 • Ketin, Î., 1966, Anadolunun tektonik birlikleri. MTA Der., 66, 23-24

 • Ketin, î. ve Gümüş, O., 1962, Sinop, Ayancık ve güneyinde, III. bölgeye dahil sahaların jeolojisi hakkında rapor. I, II. TPAO, Arama Grubu, rapor no. 213 (Yayınlanmamış).

 • Khain, V., 1975, Structure and main stages in the tectono-magmatic development of the Caucasus: an attempt at geodynamic interpretation: Am. Jour. Sci. 275-A, 131-156.

 • Lauer, J.P., 1981, Origine meridionale des Pontides d`apres de nourex resultats paleomagnetiqes obtenus en Turquie: Bull. Soc. Geol. Fr., 6, 619-624.

 • Letouzey, J., Biju-Duval, B., Dorkel, A., Connard, R., Kristchev, K., Montadert, L., ve Sungurlu, O., 1977, The Black Sea: A marginal basin. Geophysical and geological data; Biju-Duval, B. ve Montadert, L. ed., Structural History of the Mediterranean Basins de: Editions Technip, Paris, s. 363- 376.

 • Livermoore, R.A. and Smith, A.G., 1984, Relative motions of Africa and Europe in vicinity of Turkey, in: Geology of the Taurus Belt, MTA Special Publication, Ankara, 1-10.

 • Metin, S., Papak, L, Keskin, H., özsoy, L, Polat, N., Altun, L, înanç, A., Hazinedar, H., Konuk, O. ve Karabahk, N.N., 1982, Tufanbeyli-Sarız ve Göksun-Saimbeyli arasının jeolojisi, MTA rapor no. 7129 (Yayınlanmamış).

 • Norman, T., 1985, The role of Ankara Melange in the development of Anatolia (Turkey), in: The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean, Special Publication of the Geological Society, No: 17; 441-447, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 848 pp.

 • Önder, F., Boztuğ, D. ve Yılmaz, O., 1987, Batı Pontidlerdeki Göynükdağı-Kastamonu yöresi Alt Mesozoyik kayaçîarında yeni paleontolojik (Konodont) bulgular, Batı Pontidler/Türkiye: Melih Tok ay Jeoloji Simpozyumu`87 bildiri özleri, 127-128.

 • özcan, A., Göncüoğlu, C, M., Turhan, N., Uysal, Ş., Şentürk, K., 1987, Late Paleozoic evolution of the Kütahya-Bolkardağ Belt, Melih Tokay Jeoloji Simpozyumu`87 Bildiri özleri, 23-24.

 • Özgül, N., Göğer, E., Bingöl, L, Baydar, O. ve Erdoğan, B., 1973, Tufanbeyli dolayının Kambriyen-Tersiyer kayaları, TJK Bülteni, 16/1, 82-100.

 • özkaya, I., 1982, Marginal basin ophiolites at Oramar and Karadağ, SE turkey: J. Geol., 90, 269-278.

 • Pehlivan, Ş., Barkurt, M.Y., Bilginer, E., Can, B., Dağer, Z., örçen, S., 1987, İlgaz Kuzeydoğusu Boyalı-Kurşunlu Dolayının Jeolojisi, MTA rapor no. 8171 (Yayınlanmamış).

 • Ricou, L. E., Marcoux, J. and Whitechurch, H., 1984, The Mesozoic organization of the Taurides: one or several ocean basins?, in: Dixon, J.E.and Robertson, A.H.F. ed., The Geological evolution of the Eastern Mediterranean, Blackwell, Oxford, 349- 360.

 • Robertson, A.H.F. and dixon, J.E., 1985, Introduction: aspects of the geological evolution of the Eastern Mediterranean, in: J.F. Dixon and A.H. Robertson (Editors), The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean, Spec. Publ. Geol. Soc. London, 13, 1-74.

 • Saner, S., 1980, Batı Pontidlerin ve komşu havzaların oluşumlarının levha tektoniği kuramıyla açıklanması. Kuzeybatı Türkiye. MTA Dergisi, 93/94, 1- 19.

 • Sarıbudak, M., 1989, Karadeniz; Üst Kretasede açılmış bir ada yayı arkası havza mı? Yoksa Erken Mesozoyik Okyanusunun bir kalıntısı mı? Paleomagnetik bir yaklaşım. 43. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özleri.

 • Stöcklin, J., 1974, Possible ancient continental margins in Iran: Burk, C.A. ve Drake, C.L. ed., The Geology of Continental Margins de: Sprenger, Berlin, s. 873-887.

 • Stöcklin, 1977, Structural correlation of the Alpine ranges between Iran and Central Asia: M6m. h-se

 • Şenel, M., 1986, Tahtalıdağ ve dolayının (AntalyaKemer) Jeolojisi: İstanbul Üniversitesi, Doktora tezi, 218 s. (Yayınlanmamış).

 • Şengör, A. M.c, 1979, Mid-Mesozoic closure of PermoTriassic Tethys and its implications: Nature, 279, 590-593.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. ve Ketin, I., 1980, Remnants of a pre-late Jurassic ocean in northern Turkey: Fragments of Permian-Triassic Paleo-Tethys: Geol. Soc. America Bull., 91, 499-609.

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey. A plate tectonic approach: Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Şengün, M., 1984, Tatvan Güneyinin Jeolojik/Petrografik incelenmesi. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, 157 s. (Yayınlanmamış).

 • Şengün, 1986, Alanya Masifinin jeolojisi, MTA rapor no. 263 (Yayınlanmamış).

 • Şengün, M., Acar, Ş., Akat, U., Akçören, F., Ahun, I., Armağan, F., Deveciler, E., Erdoğan, K., Keskin, H. ve Sevin, M., 1987, Paleotetis`in konumu ve tükenişi. Türkiye Jeoloji Kurultayı`87, Bildiri özleri, 2.

 • Tekeli, O., 1981, Subduction complex of pre-Jurassic age, northern Anatolia, Turkey: Geology, 9, 68- 72.

 • Tokel, S., 1983, Liyas volkanitlerinin Kuzey Anadolu`daki dağılımı, jeokimyası ve Kuzey Tetis ada yayı sistemi evriminin açıklanmasındaki önemi, 37. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Tektin Kurultayı Bildiri özetleri: 42-44.

 • Üşümezsoy, Ş., 1987, Kuzeybatı Anadolu ynşım orojeni: Paleotetis`in batı kenet kuşağı, Türkiye Jeoloji Bülteni, 30/2, 53-62.

 • Valentine, J.W. and Moores, E.M., 1974, Plate Tectonics and the history of life in the oceans, in: Continents Adrift and Continents Aground.

 • Westphal, M., Bazhenov, M.L., Lauer, J.P., Pechersky, D.M. and Sibuet, J.C. 1986, Paleomagnetic implications on the evolution of the Tethys belt from the Atlantic Ocean to the Pamirs since the Triassic. Tectonophysics, 123, 37-82.

 • Wilson, J.T., 1963, Continental Drift, in: Continents Adrift and Continents Aground with introductions by J.T. Wilson, Scientific American Spec. Publication, W.H. Freeman and Comp., San Francisco.

 • Winkler, H.G.F., 1974, Petrogenesis of Metamorphic Rocks. Springer Verlag, New York, 320 s

 • Yazgan, E., Michard, A., Whitechurch, H., et Montigny, R., 1983, Le Taurus de Malatya, (Turquie orientale) element de la suturu sud-t£thysienne, Bull. Soc. Geol. France, 15, 1, 59-69.

 • Yazgan, E., 1984, Geodynamic evolution of eastern Taurus region, in: Geology of the Taurus Belt, MTA Special Publication, Ankara, 199-208.

 • Yetiş, C, 1984, New observations on the age of the Ecemiş Fault, in: Geology of the Taurus Belt, MTA Special Publication, Ankara, 159-164.

 • Yılmaz, O., 1979, Daday-Devrekani Masifi kuzeydoğu kesimi metamorfik petrolojisi, Thesis, Hacettepe Univ., Ankara, 176 s.

 • Yılmaz, 1980, D aday-Devrek ani Masifi kuzeydoğu kesimi litostratigrafi birimleri ve tektoniği, Yerbilimleri, 5-6, 101-135.

 • Yılmaz, O. and Boztuğ, D., 1986, Kastamonu granitoid belt of northern Turkey: First arc plutonism product related to the subduction of the paleo-Tethys, Geology, 14, 179-183.

 • Yılmaz, P.O., 1984, The Alakır çay unit, Antalya complex: a tectonic enigma, in: Geology of the Taurus Belt, MTA Special Publication, Ankara, 27-40.

 • Yılmaz, Y. ve Tüysüz, O., 1984, Kastamonu - Boyabat - Vezirköprü - Tosya arasındaki bölgenin jeolojisi (İlgaz - Kargı Masifinin Etüdü), MTA rapor no, 7838, (yayınlanmamış).

 • Istranca Orojeni; Karadeniz Çevresi Kimmerid Orojen Kuşakları ve Masif Sülfit Yatakları
  Şener Üşümezsoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Istranca masifi, Prekambriyen, Hersinyen yaşlı derin granitler ve yüksek derece metamorfik gnayslar (Kırklareli Kompleksi);Triyas - Jura yaşlı, platform ve pelajik tipi çeşitli meta çökel kayaçları ve bazik bileşimli metamorfik volkano-plutonik kayaçlar (Istranca Metamorfik Kuşağı); Geç Kretase yaşlı sığ derinlik volkano plutonik kompleks (Istranca Batoliti) den oluşur. Kırklareli Kompleksi KBGD gidişli Istranca Metamorfik Kuşağı üzerine kuzeydoğuya doğru bindirmiştir. Isıranca Batoliti, Istranca Metamorfik kuşağı içinde KBGD gidişli bir zon boyunca yerleşmiştir. Istranca Kimmeriyen orojen kuşağı güneybatıya doğru Doğu Trakya-Rodop çevresi Kimmeriyen kuşağına, doğuya doğru Küre Kimmeriyen kuşağına uzanır. Dobruca, Kırım, Güney Yamaç Kimmeriyen Orojen kuşakları Karadeniz`in kuzey sahilinde yer alır. Rodop çevresi, Istranca, Küre, Güney Kimmeriyen Orojen Kuşaklan, Dobruca, Kırım ve Güney Yamaç ile Kuzey Kimmeriyen Orojen Kuşaklarının köken aldığı havzaların Karadeniz`in açılımı öncesi düzenlenimi tek bir Kimmeriyen havzasını (çanağını) oluşturur. Bu çanak, Paleotetis`in Orta Triyas Güney Pontid kenedinin gelişmesi sonrası, Atlantik Okyanusunun açılımı nedeniyle Afrika`nın Avrupa`ya göre güney doğuya hareketi nedeniyle Geç Triyas-Erken Jurada açılır. Kimmeriyen Orojenik kuşağı ise Çanağın Geç Jura öncesi Afrika`nın doğuya doğru hareketi kapanımı sonucunda gelişmiştir. Küre, Büyük Kafkas Güney Yamaç ve Istranca Kimmeriyen Orojenik kuşaklarında bimodal bazalt-riyolit bileşimli rift volkanizması ile ilişkili olarak tabaka şekilli masif sülfit yatakları Kimmeriyen çanağının açılımı sürecinde oluşmuştur. 

 • masif sülfit yatakları

 • kimmerid orojen kuşakları

 • riyolit

 • rift volkanizması

 • Adamia, S. A. , 1983, Jurassic sedimentary geocomplex of Georgia and Bulgaria-Ac ademi a Nauk Georgia, Geological Institute of A. I. Janelidze, seri 84, 98 pp. Tiblisi (In Russian).

 • Adamia, S. A. , Chlehotva, M. B. , Kekelia, M. , Lordkipanidze, M. , Shavishili, I. and Zachariazadze, 1981, Tectonic of the Caucaus and adjoining regions Jor. Struc. Geol. 3, 437-44.

 • Antonievic, I. , Gurubic, A. , Jordjevic, D. M. , 1974, The Upper Cretaceous Paleorift in Eastren Serbia. Jankovic S. ed. Metallogeny and concepts of the Geotectonic Devolopment of Yugoslavia. Belgrad Univ. , 315-339.

 • Bailey, E. H. , Barnes, J. W. ve Kupper, D. H. , 1966, Geology and ore deposits of the Küre district. Kastamonu province, Turkey. Cento summer training program in Geological mapping tecnigues, 11-94.

 • Berberian, M. ve King, G. C. P. , 1981, Toward a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Can. Jour, of Earth Sci. 18, 210-265.

 • Boulin, E. , 1981, Afghanistan Structure: Greater India concept and Eastern Tetyhiys eolution. tectonophysics 72, 261-287.

 • Boncev, E. , 1976, Lineament-geosynclinal zones; zones of impermanent riftogenesis. Geologica Balcanica 6, 85-100.

 • Boncev, E. , 1978, Geotectonic position of the Balkanides. Geologica Balkanica 8, 85-100

 • Boyadjiev, S. , 1974, On the result of the radiometric age determinations of the pre-Mesozoic basement in parts of the Balkan Peninsula. In: Mineral genesis. Bulgarian academy of sciences geological institute, 349-363, Sofya.

 • Boyanov, I. , Trifonova, E. , 1978, New Data on the age of the phyllitoid complex from Eastern Rhodopes. Geologica Balcanica 8, 3-21.

 • Burchfiel, B. C. , 1980, East European Alpine System and Carpathian orocline as an example of collision tectonics Tectonophysics 63, 36-61.

 • Çağatay, A. , Pehlivanoğlu, H. , ve Altun, Y. , 1980, Küre piritli bakır yataklarının kobalt-altın mineralleri ve yatakların bu metallar açısından ekonomik değerleri. M.T.A. Enstitüsü Dergisi 94, 110- 118.

 • Dobovski, C. , 1980, Magmatectonic featuı^s of Upper Cretaceous intrusives in the Srednogorie zone: Field and Experimental Evidence for a lift Model. Geologica Balcanica 4, 15-29.

 • Dragov, P. , ve Catalov, G. , 1976, Hydrotermalsedimentary alteration arround syngenetic stratiform ore deposit. 25th. IGS. Abstracts 109-160.

 • Güner, M. , 1980, Küre civarının masif sülfit yatakları ve jeolojisi, Pontidler (Kuzey Türkiye); Maden Tetkik Arama Enst. Der. 94, 65-109.

 • Grubiç, A. , 1980, Yugoslavie. İn: J. Dercourt (eds.) Geologie des pays Europeen (espangne, Grece, Italie, Portugal, Yugoslavie). Bordas and 26 th. International Geologicale Congress Paris, France (Dunod), 287-342.

 • Hsu, KJ. ve Bernoulli, D. , 1978, Genesis of the Tethys and the Mediterranean: In: Hsu, K.J and Montadert, L., et al. (eds.), Initial Reports Deep Sea Drilling Project. 42. Washington U. S. Gov. Print off. 943-949.

 • Hsu, K. J. , Nachev, I. K. , Vuchev, V. T. , 1977, Geological evolution of Bulgaria in the light of plate: Tectonophysics, 40, 245-256.

 • Jacobshagen, V. , 1978, Structure and Geotectonic evolution of the Hellenides Proceed 6 th. Collog. Geol. Aegean Region Athens. 1977, 31.

 • Janelidze, T. V. , Buadze, V. I. ve Gogishvili, V. , 1984, Basic problems of the genesis of ore deposits of the Caucasus. Janelidze ve Tvalchrelid/.e (edit) proceedings of sixth quadrennial IA GOD symposium 121-130 Stuttgard.

 • Karagjuleva, J. , Kostandinov, V. and Zogarcev, I. , 1974, Tectonic characteristic of the Kraistides. In: Mahel, M. (ed), Tectonics of the Carphatian Balkan Regions. , Geological Institute of Dionyz Stur. , 332-340, Bratislava.

 • Kaufmann, G. , Kockel, F. , Mollat, H. , 1976, Notes on the stratigraphic and paleogeographic position of the Svoula Formation in the innermost zone of the Hellenides (Northern Greece). Bull. Soc. Geol. Franca 7, 18, 225-230.

 • Kazmin, V. G. , Sbortshikov, I. M. , Ricou, L. E. , Zonenshain, L. P. , Boulin, J. ve Knipper, A. L. , 1986, Volcanic belts as markers of the MesozoicCenozoic active margin of Eurasia. Tectonophysic, 123, 123-153.

 • Khain, Y. V. , 1975, Structure and main stages on the tectonomağmatic development of the Caucasus: An attemp at geodynamic interpretation, Am. Jour. Sci. 275-A, 131-156.

 • Kockel, F. , Mollat, H. ve Walter, W. H. , 1971, Geologie, des Serbo-Mazedonichen Massivs und Seines Mesozoischyen Rahmens (Nordgrechenland) Geol. Jb. 89, 529-551.

 • Lordkipanidze, M. B. , Adamia, A. Sh. ve Asanidze, B. Z. , 1984, Evolution of active margins of the tethys ocean (Caucasian example). Tectonic, 27 th Int. Geol. Cong. 90-104.

 • Papanikolau, D. J. , 1984, The three metamorphic belts of the Hellenides Dixo, J. E. and Robertson, A. H. F. ed. Geological Evolution of the Eastern Mediterranean geol. Soc. London. Spec. Pub. 17, 551- 561.

 • Şengör, A. M. C. , 1984, The Cimmeride Orogenic System and Tectonics of the Mediterranean Cimmerides, evolution of the western termination of Paleotethys. In: Dixon, J. E. and Robertson, A.H.F. (eds.) the Geologicl evolution of the Eastern Mediterranean. Spec. Publ. 14, Geol. Soc. , 77-112.

 • Spassov, C. , 1983, Stratigraphic correlation froms of the Bulgarian part of Geotraverse d Sassi ve Szederkenyi ed. IGCP No. 5 Newsletter 5, 180 186.

 • Stocklin, J. , 1977, Structural correlation of the Alpine ranges between Iran and Central Asia. Mem. Ser. Soc. Geol. France 8, 333-353.

 • Stocklin, J. , 1980, Geology of Nepal and its refional frame, J. geol. Soc. London, 137, 1-34.

 • Tapponier, P. , Mattauer, M. , Pröust, F. ve Casaigneov, C. , 1981, Mesozoic ophiolites and large scale tectonic movements in Afghanistan: Earth Planet. Sci. Lett. , 52, 355-371.

 • Tvalchrelidze, G. A. , 1980, Copper metallogeny of Caucasus. Jankoviac ve Sillitoe (edit) European Copper Deposits, 191-196, Belgrad.

 • Tvalchrelidze, A. G. , 1984, Main features of metallogeny of the Caucasus Jonelidze ve Tvalchrelidze (edit) proceedings of sixth quadrennial I.A.G.O.D. Symposium. 1-7 Stuttgard.

 • Tvalchrelidze, G. A. ve Buadze, V. I. , 1972, Geological conditions of copper-pyrhotite and Pyritepolymetallic Deposits of the Great Cauc asion 24 th. IGC. 172-179.

 • Tvalchrelidze, G. A. ve Buadze, 1976, Nonferrous stratiform deposits connected with the geosynclinal volcanism. LAn example from the Caucasus 25 th. IGS. Abstract, 196-197.

 • Üşümezsoy, Ş. , 1982, Igneous and Metamorphic Geology and Mineralization of Istranca Region, Istanbul, Yerbilimleri, 3, 277-294.

 • Üşümezsoy, Ş. , 1987 a, Kuzeybatı Anadolu yığışımı orojeni: Paleotetis`in batı kenet kuşağı Türkiye Jeol. Kur. Bült. 30, 53-62.

 • Üşümezsoy, Ş. , 1987b, Evolution of the suture belts of the circum Black Sea. In. Melih Tokay Jeoloji Simpozyumu 87, özler, 5-6.

 • Üşümezsoy, Ş. , 1987c, The tectonic setting of the porphyry and massive sulphide deposits of the circum Black Sea. Yerbilimcinin Sesi 15, 20-49.

 • Üşümezsoy, Ş. , 1988a, Tectonic Evolution of the Black Sea Orogene Belt and the History of Opening of the Black Sea Basin. In Mediterranean Basins Conference and Exhibition Nice, France 1988 Abstracts AAPG Bulletin 72, 1028.

 • Üşümezsoy, Ş. , 1988b, Trakya Bloğunun Metamorfik ve Magmatik Evrimi ve Tektonik Konumu. 42. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri, 4.

 • Üşümezsoy, Ş. , 1988c, Istranca Metamorfik Kuşağı Rift Volkanitlerinin Petrolojisi: Karadeniz Kimmeriyen Çanağının Açılımı ve Masif Sulfidlerin kökeni 42, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri, 20.

 • Üşümezsoy, Ş. , 1988d, Istranca ve Balkanid Kuşağı Porfiri tip Cevherleşmelerinin Kökeni ve Tektonik Konumlan üzerine. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 19.

 • Üşümezsoy, Ş. , Çağatay, A. ve öztunah, O. , 1989, The genessis of the Anatolian massi ve sulphide deposits and their gold contents. Gold in Europe 89, Toulouse Terra Abstract European Union of Geosciences.

 • Üşümezsoy, Ş. , Akyol, A. , ve öztunah, Ö. , Istranca batholith and associated porphyry type mineralization: As an example of the multiple and composite batholith and related porphyry type mineralization with in thy e A type subduction related intra-continental extentional belt in Balkanide region. Jour of Geol. (incelemede).

 • Yılmaz, O. , ve Boztuğ, D. , 1985, Kastamonu granitoid belt of Northern Turkey: Geology, 14, 179-183.

 • Zonenshain, L. P. ve Pichon, X. Ce, 1986, Deep basins of the Black Sea and Caspian Sea as remnants of Mesozoic Back-arc basins: Tectonophysics, 123, 181-211.

 • Mut-Ermenek-Silifke (Konya-Mersin) Havzasında Ana Kaya Fasiyesi ve Petrol Oluşumunun Organik Jeokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi
  Sadettin Korkmaz Abdullah Gedik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Orta Toros kuşağında yer alan Mut-Ermenek-Silifke havzasında, Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı birimlerle, bunları uyumsuz olarak üstleyen Tersiyer yaşlı çökeller yüzeyler. Havzada, ana kaya özelliği taşıyan formasyonlardan derlenen örneklerin çeşitli organik jeokimyasal özellikleri incelenmiştir. Bu özelliklerden yararlanarak havzadaki ana kayaların petrol oluşturma potansiyelleri yorumlanmıştır.

 • petrol

 • jeokimyasal yöntemler

 • Orta Toros kuşağı

 • Tersiyer

 • Akarsu, 1960: Mut bölgesinin jeolojisi, MTA Dergisi, 54, s. 36-45

 • Ala, M. A., Kinghorn, R.R.F., Rahman M., 1980: Organic geochemistry and source rock characteristics of the Zagros petroleum province, Soutwest Iran, Jour. Pet. Geol., 3, 1, p. 61-89

 • Basu, D.N., Banarje, A., Tamhane, D.M. 1980: Source area and migration trend of oil and gas in Bombay offshore, A.A.P.G. Bull., 64, 2, p. 209-220.

 • Blumenthal, M., 1956: Karaman-Konya havzası güneybatısında Toros kenar silsileleri ve şist-radyolarit formasyonunun stratigrafi meselesi, Maden Tetkik Arama Dergisi No 48, s. 1-36, Ankara.

 • Bostick, N.H., 1979: Microscopic measurement of the level catagenesis of solid organic matter in sedimentary rock to aid exploration for petroleum and to determine former burial temperatures, SEMP, sp. publ., 26, p. 17-43.

 • Demirtaşlı, E., 1976: Toros kuşağının petrol potansiyeli, Türkiye 3. petrol kongresi bildiriler kitabı, s. 55- 61, Ankara.

 • Dow, W.G., 1977: Kerogen studies and geological interpretations, Jour, of Geochem. ExpL, 7, p. 79-99.

 • Dow, W.G., 1978: Petroleum source beds on continental slope and rises, A.A.P.G. Bull., 62, 9 p. 1584- 1606.

 • Durand, B., Espitalie, J., Nicaise, G., 1972: Etude de la matiere organique insoluble des argues de Toarcien du Bassin de Paris, Rev. Ins. Fr. Petrole, 27, 6, p. 865-884.

 • Durand, B., Espitalie, J., 1976: Geochemical studies on the organic matter from the Doula Basin, II. Evolution of kerogen, Geoch. Cosm. Acta, 40, p. 801-808.

 • Espitalie, J., Madec, M., Tissot, B., 1977: Source rock characterization, 9th offshore tecnology conference, p. 439-444.

 • Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H. ve Yoldaş, R., 1979: Mut-Ermenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları, Türkiye Jeol. Kur. Bülteni, C.22, S.l s.7-26, Ankara.

 • Gedik, A. ve Korkmaz, S., 1984: Sinop havzasının jeolojisi ve petrol olanakları, Jeo. Müh. Dergisi, 19, s. 53-79 Ankara

 • Gehman, H.M., 1962: Organic matter in limestone, Geoch. et Cosm. Açta, 26, p. 885-897.

 • Gökten, E., 1976: Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi, Türkiye Jeol. Kur. Bülteni, 19, 2, s. 117-126 Ankara.

 • Guillemot, J., 1964: Cours de Geologie du Petrole, Soc. des Ed. Techn., Paris.

 • Hunt, J.M., 1979: Petroleum Geochemistry and Geology, Freeman, 617 s. methodes d`etude physico-chimique de la matiere orgnicfue, Bull. Centre Rech. Pau., SNPA, 10, 1, p. 89-108.

 • Korkmaz, S., 1984: Boyabat (Sinop) kuzeydoğusunun petrol yönünden jeolojik ve jeokimyasal incelemesi, doktora tezi (yayınlanmamış), K.T.Ü., 193 s., Trabzon.

 • Kraus, G.P. ve Parker, K.A., 1979: Geochemical evalution of petroleum source rock in Bonaparte Gulftimor sea region, NW Australia, A.A.P.G. Bull., 63, 11, p. 2021-2041.

 • Laplante, R.E., 1973: Hydrocarbon generation related to carbonzation and facies types in Denver Basin Upper Cretaceous, A.A.P.G., Bull., 57, 4, p. 790- 796

 • Laplante, R.E., 1974: Hydrocarbon generation in Gulf Coast Tertiary sediments, A.A.P.G. Bull., 58, 7, p. 1281-1289

 • Leythaeuser, D., 1974: Erdölgenese in Abhângigkeit von der Arts des organischen materials in Muttergestein, Compendium 74/75, Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochemi, 41-51.

 • Leythaeuser, D., 1976: Petroleum exploration and organic geochemistry, Bull, of the Iranian Pet. Inst., 63, p.1-27.

 • Me iver, R.D., 1967: Compasiton of kerogen-clus to its rola in the origin of petroleum, Procedings of the 7th World Pet. Cong. Mexico, 2, p. 25-36.

 • Momper, J.A., 1978: Oil migration limitations suggestedby geological and geochemical considerations, A.A.P.G. Continung Ed. Course Note, Series: 8

 • Niehoff, W., 1960: Mut 126/1 numaralı harita paftasının revizyon neticeleri hakkında rapor, MTA Derleme rapor no: 3390

 • özgül, N., 1976: Torosların bazı temel jeoloji özellikleri, Türkiye Jeol. Kur. Bülteni, 19, 1; 65 78, Ankara

 • Pelin, S., 1981: Pasinler (Erzurum) havzasında ana kaya özelliklerinin petrol oluşumunun açıklanması, KTÜ Yer Bilimleri Dergisi, Jeoloji, 1, 2, s. 127- 143, Trabzon.

 • Peters, K.E., 1986: Guidelines for evoluating petroleum source rock using programmed pyrolysis A.A.P.G. Bull. 70, 3, p. 318-329

 • Philippi, G.T., 1965: On the depth time and mechanism of petroleum generation, Geoch. Cosmoc. Acta, 29, p. 1021-1049.

 • Powel, T.G., Focolos, A.E., Gunther, P.R., Snowdon, L.R., 1978: Diagenesisof organic matter and fine clay minerales, a companative study, Geochim, Cosmo. Acta, 42, p. 1181-1197.

 • Raynaud, J.F., Robert, P., 1976: Les metodes d`etudes optiques de la matiere organique, Bull. Centre Rech. Rau., SNPA, 10, 1 p. 109-127.

 • Ronov, A.B., 1958: Organic carbon in sedimantary rocks, Geochemistry, 5 p. 496-509.

 • Sezer, S., 1970: The Miocene stratigrphy of Mut region, southern Turkey, doktora tezi, Bırbeck college, London University, 155 s

 • Teichmüller, M. ve Teichmüller, R., 1979: In diagenesis in sediments and sedimentary rocks, Larsen and Chilin., p. 207-246.

 • Thomas, B.M., 1979: Geochemical analysis of hydrocarbon occurrences in northern, Perth Basin, Australia, A.A.P.G. Bull. 63, 7, p. 1092-1107.

 • Tissot, B., Califet-Debyser, Y., Deroo, G., Ouidin, J.L, 1971: Origin and and evolution of hydrocarbons in early Toarcian shales, A.A.P.G. Bull. 55, p. 2177-2193.

 • Tissot, B.f Durand, B., Espitalie, J., Comba, A., 1074: Influence of nature and diagenesis of organic matter in formation of petroleum, A.A.P.G. Bull. 58, p. 499-506.

 • Tissot, B., Welte, D.H., 1978: Petroleum Formation and Occurrence, Springer Verlag, Berlin, 538 s.

 • Urban, J.B., 1976: Palynology, thermal maturation by vitrinite reflactance and visual color estimation and kerogen description of source rocks. Core Lab. Inc. sp. publ.

 • Ünalan, G., 1982: Kalecik-Tüney-Sulakyurt (Ankara) arasındaki bölgenin petrol olanaklarının araştırılması, Doçentlik tezi, l.Ü.F.F. 88 s.,

 • Ünalan, G., ve Harput, B., 1983: Çankırı havzasının batı kenarına ilişkin Üst Kretase-Alt Tersiyer yaşlı çökellerde kaynak kaya incelemeleri, Türkiye Jeol. Kur. Bülteni, 26, 2, s. 177-186, Ankara.

 • Vanderbroucke, M, Albrecht, P., Durand, B., 1976: Geochemical studies on the organic matter from the Doula Basin III. Comparison with the early Toar sian shales, Geochim. Cosm. Acta, 40, p. 1241 1249.

 • Welte, D.H., 1965: Relation between petroleum and source rock, A.A.P.G. Bull., 63, 2, p. 239-245.

 • Yalçın, N., 1982: Jeokimya yöntemleriyle Adana havzası petrol potansiyelinin araştırılması, doçentlik tezi (yayınlanmamış) istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, İstanbul).

 • Engili (Akşehir) ve Bağkonak (Yalvaç) Köyleri Arasında Sultandağları Masifi’nin Tektonik Özellikleri.
  Yaşar Eren
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bağkonak (Yalvaç) ve Engilli (Akşehir) köyleri arasında Sultandağları orta kesiminin tektonik tarihçesini aydınlatmaya yönelik bu çalışmada, çökelimleri Kabriyen - Erken Ordovisiyen zaman aralığında gerçekleşmiş Çaltepe ve Sultantepe formasyonları ile, onları stratigrafik ve yapısal özellikler açısından açılı uyumsuzlukla örten, Orta Devoniyen - Geç Permiyene ilişkin Engilli, Kirazlı, Harlak ve Deresinek formasyonları, Sultandağları Masifi`nin metatortul birimleri olarak incelenmiştir. Masifin metamorfitlerini dayk ve siller şeklinde kesen Triyas (?) yaşlı Kocakızıl doleriti metamorfik olmayan ilk otokton birimdir. Yörede Hoyran Napı`na ilişkin Mesozoyik yaşlı Hoyran ofiyoliti ve Malm - Senomaniyen yaşlı Hacıalabaz kireçtaşı olistoliti, tektonik bir dokanak boyunca Sultandağları Masifi üzerinde yer alır. Geç Miyosen ve sonrasında değişik dönemlerde yığışmış alüviyal yelpaze ve göl çökelleri ile alüvyonlar, masifin tortul örtüsünü oluşturur. Kaledoniyen dağoluşum hareketleri ile, çekirdekteki Alt Paleozoyik yaşlı birimler birbirini üsteleyen üç deformasyon fazı geçirerek tip-2 ve tip-3 şekilli kıvnmlanmış-kıvrım geometrileri, Hersiniyen dağoluşum hareketleri ile de, Üst Paleozoyik yaşlı epimetamorfik kılıf, KB - GD gidişli mesoskopik tektonik yapılan kazanmıştır. Yöredeki tüm Paleozoyik birimler düşük derecede, bölgesel• başkalaşıma uğramıştır. Bunlara karşılık, Alpin hareketler, Toridlerin Mesozoyik - Senozoyik gelişimine koşut olarak, Triyas`taki (?): riftleşme, Geç Eosen`deki bindirme ve nap-tektoniği ile Geç Miyosen`deki Blok-faylanmaları oluşturmuş ve Sultandağları Masifi`nin bugünkü yapısal görünümünü ortaya çıkarmıştır.

 • alüviyal yelpaze

 • ofiyolit

 • dolerit

 • alüvyon

 • Abdüsselamoğlu, Ş. , 1958, Sultandağı`nın 1/100 000 ölçekli jeolojik leveleri hakkında rapor, M.T.A. Rapor no: 2669, (yayınlanmamış).

 • Ayhan, A. , Karadağ, M. , 1985, Şarkikarağaç (İsparta) güneyinde bulunan boksitli ve demirli boksit yataklarının jeolojisi ve oluşumu. Türkiye Jeol. Kur. Bült. , 28, 2, 137-146.

 • Blumenthal, M. , 1947, Seydişehir-B ey şehir hinterlandındaki Toros dağlarının jeolojisi, M.T.A. yayınları Seri D, no: 2, 242 s.

 • Brennich, G. , 1954, 1/100 000 ölçekli Genel jeolojik harita izahnamesi. Akşehir (90/1-2-3-4) ve Ilgın (91/1 ve 91/3) paftaları, M.T.A. Derleme Rapor no: 2514, (yayanlanmamış).

 • Dean, W.T. and Monod, O. , 1970, The Lower Paleozoic stratigraphy and faunas of the Taurus Mountains near Beyşehir (Turkey), Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Geol. , 19/8, 411-426.

 • Demirkol, C. , 1977, Yalvaç-Akşehir dolayının jeolojisi, Doçentlik Tezi, K.S.Ü. Yerb. Böl. , Konya, 114 s. (yayınlanmamış).

 • Demirkol, C. , 1981, Sultandağ kuzeybatısının jeolojisi ve Beyşehir-Hoyran Napı ile ilişkileri, Tübitak temel bilimler araştırma grubu, proje no: TBAG- 382, 56 s. (yayınlanmamış)

 • Demirkol, C. , 1982, Yalvaç-Akşehir dolayının stratigrafisi ve Batı Toroslarla deneştirimi, T. M. M. O. B. Jeoloji Mühendisliği Derg. , 14, 3-14.

 • Demirkol, C. , 1984, Geology and tectonics of the region of Çay (Afyon), Geology of the Taurus belt. International Symposium, M.T.A. Publ. , Ankara, 69-76.

 • Demirkol, C. , 1985 Sultandağ kuzeybatısındaki allokton birimler ve jeoloji evrimi, T. M. M. O. B. Jeoloji Mühendisliği Derg. 22, 3-10.

 • Demirkol, C. , Sipahi, H. , Çiçek, S. , 1977, Sultandağınm stratigrafisi ve jeoloji evrimi, M.T.A. Rapor no: 6305 (yayınlanmamış)

 • Dumont, J. F. , 1976, İsparta kıvrımı ve Antalya naplannın orijini; Toroslar`ın Üst Kretase tektojenezi ile oluşmuş yapısal düzeninin büyük bir dekroşman, trans torik arızayla ikiye ayrılması varsayımı, M.T.A. Ens. Dergisi, 86, 56-67.

 • Eren, Y. , 1987, Sultandağları Masifinin stratigrafisi ve mesoskopik tektoniği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Oniv. , 80 s. (yayınlanmamış).

 • Juteai, T. , 1975, Les ophiolites des nappes d`Antalya (Taurides accidentales, Turquie), Sciences de la Terre, Memoire, no: 32, 692 s.

 • Ketin, î. , 1966, Tectonic units of Anatolia (Asia Minor), M.T.A. Bull. , 66, 23-25

 • Koçyiğit, A. , 1981, Hoyran gölü yöresinin (Afyon-Isparta) stratigrafik ve tektonik özellikleri, A.Ü.F.F. Genel Jeoloji Kurs. , Doçentlik Tezi, 172 s. (yayınlanmamış).

 • özgül, N. , 1976, Toroslar`ın bazı temel jeolojik özellikleri, Türkiye Jeol. Kur. Bült. , 19, 65-78.

 • özgül, N. , 1984, Alanya bölgesinin jeolojisi, Türkiye Jeol. Kur. , Ketin Simpozyumu, 97-120, Ankara.

 • Ramsay, J. G. , 1967, Folding and Franturing of Rocks, Me. Graw-Hill Book Co. , New York, 568 s.

 • Selly, R.C. , 1976, An Introduction to Sedimentology, Ac ad. Press. London, 408 s.

 • Turner, F. J. , and Weiss, L. E. , 1963, Structural Analysis of metamorphic Tectonites, Me. Graw-Hill Book Co. , New York, 545 s.

 • Gürlevik Kireçtaşlarının (Sivas) Özellikleri ve Önerilen Yeni İsim: Tecer Formasyonu.
  Nurdan İnan Turan Selim İnan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada, Sivas`ın güneydoğusunda bulunan Gürlevik kalkerinin (Arpat, 1964), paleontolojik, stratigrafik ve yapısal özellikleri incelenmiştir. Genellikle, Discocyclina seunesi Douville, Planorbtıllna cretıe (Marsson), Daviesina danteli Smouth, Rotaüa trochidlformis Lamarck, Mississippina binktıorstl (Reuss), Pseudolacazİna oeztemuerİ (Sirel) bentik foraminiferlerini içeren karbonatlar, Tane s iyen yaşında ve sığ-sakin deniz ortamında depolanmışlardır. Karbonatların, paleontolojik, stratigrafik ve yapısal özellikleri bakımından Tecer kireçtaşı formasyonunun (İnan ve İnan, 1987) yanal devamı olduğu belirlenerek, her iki birimin "Tecer formasyonu" adı altında birleştirilebileceği sonucuna varılmıştır.

 • Gürlevik Kireçtaşı

 • Tecer Formasyonu

 • petrol

 • sedimantoloji

 • Arpat. E., 1964, Gürlevik Dağı bölgesinin genel jeolojisi ve petrol olanakları: 1/25 000 ölçekli 139-dı ve l39-d4 paftaları: M.T.A. Rap. no. 4180, Ankara (Yayınlanmamış)

 • Artan, Ü. ve Sestini, G., 1971, Sivas-Zara-Beypman bölgesinin jeolojisi: M.T.A. Enst. Derg. 76, 80-97, Ankara

 • Baykal, F. ve Erentöz, C, 1966, Türkiye Jeoloji haritası, Sivas paftası izahnamesi: M.T.A. Yayını, 116 syf., Ankara

 • Gökçen, S.L., 1981, Zara-Hafik güneyindeki Paleojen istifinin Sedimantolojisi ve Paleocoğrafik evrimi: Hacettepe Üniv. Yerbilimleri Enst. Bült. Yerbilimleri, 8,1-21, Ankara

 • Gökçen, S.L., 1985, Oligocene deposits of the Zara-Hafik region (Sivas, Central Turkey): evolution from storm-influenced shelf to evaporitic basin: Geologische Rundschau 74/1, 139-153.

 • İlker, S. ve özyeğin, G., 1971, Sivas havzası hakkında jeolojik rapor: T.P.A.O. deri. rap. no. 537, Ankara (Yayınlanmamış)

 • inan, S. ve İnan, N., 1987, Tecer kireçtaşı formasyonunun stratigrafik tanımlanması: Cumhuriyet Üniversitesi, Müh. Fak. Derg. Seri A. Yerbilimleri, 4/1, 12-22, Sivas

 • İnan, S., 1988, Tecer kireçtaşı formasyonunun yapısı hakkında bir yorum: Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak. Derg. Seri A, Yerbilimleri, 5/1, 49-56, Sivas

 • Kurtman, F., 1973, Sivas-Hafik-Zara ve İmranlı bölgesinin jeolojik ve tektonik yapısı: M.T.A. Derg., 80, 132, Ankara

 • Sirel, E., 1981, Bolkarina new genus (foraminiferida) and some associated species from the Thanetian limestone (Central Turkey): Eglogae Geol. Helv., 7a4/ 1, 75-95, Basel

 • Yalçınlar, I., 1954, Sivas 61/1, 61/2, 61/4 paftalarına ait jeolojik rapor: M.T.A. Rap. No. 2577, Ankara (Yayınlanmamış)

 • Orhaniye (KB Ankara) Yöresinin Nannoplanktonlarla Kretase Biyostratigrafisi
  Enis Kemal Sağular Hatice Vedia Toker
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu incelemede, Orhaniye-Memlik köyleri arasında (KB Ankara) yayılımlı filişte, nannoplanktonlarla biyostratigrafi çalışması yapılmıştır. Çalışılan alanda iki stratigrafi kesiti ölçülmüş ve 70 örnek alınmıştır. Kumtaşı, kumlu silttaşı, silttaşı, kiltaşı ve marn litolojisinde bulunan örneklerde; 65 nannoplankton türü tanımlanmış ve Lithraphidites quadratus Zonu belirlenmiştir. Bu zon, çökellerin yaşının Orta Maastrihtiyen`in üstü-Üst Maastrihtiyen olduğunu göstermekledir.

 • nannoplankton

 • biyostratigrafi

 • silttaşı

 • Orhaniye

 • Akyürek, B. Bilgincr, E. , Çatal, E. , Dağer, Z. , Soysal, Y. ve Sunu, o. , 1980, Eldivan-Şabanözü (Çankırı) Hasayaz-Çandır (Ankara) dolayının jeolojisi, Maden Tetkik Arama. , Rap. , 6741, 1-85.

 • Akyürek, B. , 1981, Ankara Melanjı`nın kuzey bölümünün temel jeolojik özellikleri. İç Anadolu Jeo. Simp. , 41-45.

 • Akyürek, B. , Bilginer, E. , Akbaş, B. , Hepşen, N. , Pehlivan, Ş. , Çatal, E. , Dağer, Z. , Soysal, Y. , Sunu, O. , Yıldırım, H. ve Hakyemez, Y. ,

 • 1984, Ankara-Elmadağ-Kalccik dolayının jeolojisi. JMO Der. , 20, 31-46.

 • Arkhangelsky, A. D. , 1912, Verkhenemelovya otlozhcniya vostoka Evropeiskoi Rossii (Upper Cretaceous deposits of cast European Russia): Materialcn zur Geologic Russlads, 25, 631 p. , 10 pls

 • Batman, B. ve Boztuğ.D. , 1987, Gökdere vadisinde (Orhaniye/KB Ankara) yer aln sillerin yapısal, petrografik ve jeokimyasal incelemesi. Melih Tokay Simp. ` 87, 81-83.

 • Bignot, G. ve Lezaud, L. , 1964, Contribution a I`elude des Pilhonella de la creie parisienne. Rev. Micropaleontologie, 7(2), 289-308.

 • Black, M. ve Bames, B. , 1959, The structure of coccoliths from the English Chalk. Geol. Mag. , 96: 321-328.

 • Bramlette, M. N. ve Martini, E. , 1964, The great change in calcareous nannoplankton fossils between the Maestrichtian and Danian. Micropaleonlology, 10 (3): 291-322.

 • Bramlette, M. N. ve Riedel, W. R. , 1954, Stratigraphic value of discoaster and some other microfossils related to recent coccolithophores. J. Paleont. 28: 235-403.

 • Bramlette, M. N. ve Sullivan, F. R. , 1961, Coccolithophorids and related nannoplankton of the early Tertiary in California. Micropaleontology, 7(2):129-188.

 • Bronniman, P. , 1955, Microfossils inccrtae sedis from the upper Jurassic and Lower Cretaceous of Cuba. Micropaleontology 1: 28-51.

 • Bukry, D. , 1969, Upper Cretaceous coccoliths from Texas and Europe Univ. Kansas Paleontol. Contrib. , 51 (2): 1-79.

 • Bukry, D. , 1973b, Coccolith stratigraphy, eastern equatorial Pasific. DSDP 16: 653-711.

 • Bukry, D. , 1974, Coccolith stratigraphy. DSDP 17 (4): 1048-1069.

 • Cepek, P. ve Hay, W. W. , 1969a, Zonation of the upper Cretaceous using calcareous nannoplankton. 32. LIntem. Geol. Congr. Proc. Paleobol. Sect. , 334- 339.

 • Çapan, U. Z. ve Buket, E. , 1975, Aktcpe-Gökdcrc bölgesinin jeolojisi ve ofiyolitli melanj. Türkiye Jcol. Kurumu Bült. , 18 (1), 11-16.

 • Deflandre, G. , 1959, Sur les nannofossiles calcaires et leur syslcmaliquc. Rev. Micropaleontology, 2, 127-152.

 • Deflandre, G. , 1963, Sur les nannofossiles calcaires et leur systimatique. Rev. Micropaleontol. , 2, 127- 158.

 • Daflandre, G. ve Fert, C. , 1954, öbservations sur les coccolithophoridi actuels et fossiles en microscopic ordinaicr et ileclronique. Ann. Paleont. , 40, 115-176.

 • Erol, O. , 1956, Ankara güneydoğusundaki Elmadağ ve çevresinin jeolojisi ve jemorfolojisi üzerinde bir araştırma Maden Tetkik Arama Yayınları, seri: D, no: 9.

 • Erol, O. , 1981, Ankara Melanjı deyiminin tarihçesi. İç Anadolu Jcol. Simp. , 32-34.

 • Gardel, M. , 1955, Contribution â I`elude des coccolilhcs des terrains mesog&nes de I`Algirie.Publ. Serv. Carte Geol. Algerie, ser. 2, Bull. 5, 477-550.

 • Gartner, S. JR. , 1968, Coccoliths and related calcareous nannofossils from upper Cretaceous deposits of Texas and Arkansas. The Univcrcity of Kansas Paleontological Contributions, ser. 48, Protista, Ar tide- 1, 1-56, 1-28.

 • Gorka, H. , 1957, Coccolithophoridae z Gornego Mastry chytu Polski Srodkowej. (Coccollithophoridae from the upper Maestrichtian of centra) Poland). Acta Paleont. Polonica, 2 (2-3), 235-284.

 • Görmüş, S. , Çapan, U. Z. ve Buket, E. , 1981, OrhaniyeMemlik yöresi, öğrenci harita alımı çalışmaları H. Ü. Yerbilimleri kitaplığı (yayınlanmamış).

 • Harland, W. B. , Cox, A. V. , Llevellyyn, P. G. , Smith. A. UG. ve Walters, R. , 1982, A geologic time scale. Cambridge Earth Science Ser. 1-131.

 • Hay, W. W. , 1970, Calcareous nannofossils from cores recovered on leg 4. Deep Sea Drilliğg Project, IV, 455.

 • Hay, W. W. ve Towe, K. M. , 1963, Microrhabdulus bel gicus, a new speciens of nannofossils. Micropaleontology, 9(1), 95-96.

 • Kamptner, E. , 1956, Zur systematik und nomenklatur der coccolithinecn. Osterr. Akad. Math Naturwiss. KI. Anz. , 1, 4-11.

 • Kazancı, N. ve Gökten, E. , 1988, Ankara kuzeyi, Paleosen örgülü akarsu tortullarında çevrimsel depolama ve iltofasiyes değişimleri. Türkiye Jeol. Kur. Bült, 31 (1), 81-86.

 • Manivit, H. , 1971, Les nannofossiles calcaires du Cretace Francia (Aptien-Maastrichtien), Essai de biozonation Appuyeer Sur les Stratotypes Chargee dc recherce au C.N.R.S. , 1-147.

 • Martini, E. , 1976, Cretaceous to recent calcareous nannoplankton from the Central Pasific Ocean. Leg. 33, Deep Sea Drilling Project, 33: 383-423.

 • Miller, P.L. , 1983, Late Cretaceous coccolith biostratigraphy of San Miguel Island, California. Micropaleontology, 29, 2.

 • Noel, D. , 1958, Etude de coccolilhcs du Jurassique el du Critaci infirieur. Publ. Serv. Carte Giol. Algirie, 20: 155-196.

 • Noel, D. , 1965, Note preliminaire sur des coccolilhcs Jurassiques cahiers. Micropaleontologie, 1(1), 12 p, 60 figs.

 • Noel, D. , 1970, Coccolithes Critacis la craie Campanienne du Bassin de Paris. Editions Centre National Rechersche Scientifique, Paris, 129 p. , 48 pls. , 23 figs

 • Norman, T. , 1973, Kuzey Anadolu Fayı ve deprem kuşağı simpozyumu. Maden Tetkik Arama Tebliği, 97- 105.

 • Perch-Nielsen, K. , 1968, Der feinbay und die klassifikation der coccolithen aus dem Maastrichtien von Damemark. Det Kong. Dan. Viden. Sels. , Biogiske Skrifter 16 (1), 96 p.

 • Perch-Nielsen, K. , 1972 c, Neue coccolithen aus dem Paleozcn von Danemark, der Bucht von Biskaya und dem Eozcn der Labrador sae. Bull. Geol. Society Danemark. 21: 1-75.

 • Reinhardt, P. , 1964, Einige kalkflagellaten-ettungcn (coccolithophoridcn, coccolithineen) aus dem Mesozoikum Deutschlands. Monatsber. Deutsch. Akad. Wiss. Berlin, 6, 749-759.

 • Reinhardt, P. , 1965, Neue famillien fur fossile kalkflagellaten (coccolithophoridcn, coccolithineen): Deutsch. Akad. Wiss. Berlin Monatsber, 7 (1), 30- 40.

 • Reinhardt, P. , 1966a, Zur laxonomie und biostratigraphie des fossilen nannoplanktons aus dem Malm, der Kreide und dem Altttertircr mittel Europas. Freiberger Forschungshefte, C 196, Palcontologie, 5-109.

 • Reinhardt, P. , 1966b, Fossile Vertreter coronoider und styloider coccolithen (familie coccolithaceae Poche 1913), Monatsber. Deutsch. Akad. Wiss. Berlin, 8(6), 513-524.

 • Reinhardt, P. ve Gorka, H. , 1967, Revision of some Upper Cretaceous coccoliths from Poland and Germany. Neues Jahrb. Geologic v. Palcontologie, Abh. 129, 240-256.

 • Risatti, J. B. , 1973, Nannoplankton biostratigraphy of Upper Bluffport Marl-Lower Prairie Bluff Chalk Interval (Upper Cretaceous) in Mississipi. SEMP Calcareous Nannofossils Symp. , Houston, 3-34.

 • Roth, P. H. , 1973, Calcareous nannofossils. Leg. 17, Deep Sea Drilling Project, 17: 695-707.

 • Roth. P. H. ,` 1978, Cretaceous nannoplankton biostratigraphy and oceanography of the NW Atlantic Ocean. Rcpr. from Benson, W. E. and Sheridan, R. E. , Deep Sea Drilling Project, Wachington, 44: 731-739.

 • Sağular, E. K. , 1986, Orhaniyc (KB Ankara) yöresinin Nanannoplanktonlarla Kretase biyostraligrafisi.

 • Shafik, S. vc Stradner, H. , 1971, Nannofossils from the Eastern Desert, Egypt, with reference to Macstrichtian nannofossils from the USSR. Jahb. Gcol. Bundesansl. (Wien), special vol. 17, 69-104.

 • Shumcnko, S. I. , 1986, Some aspects of the ontogenesis, variations and taxonomy of fossil coccolithophorids revealed by electron microscopic studies. Palcontol. Zh. , 4: 32-37 (in Russian).

 • Sissingh, W. , 1977, Biostraligraphy of Cretaceous calcareous nannoplankton. Geol. Minjbouw. , 56 (1), 37-65.

 • Stradner, H. , 1961, Vorkommcn von Nannofossilicn im Mesozoikum und Altterlicr. Erdoel. Z. , no. 3: 77- 88.

 • Stradner, H. , 1962, Uber neue und wenig bekannte Nannofossilien aus Kreide und Altterlicr. Vcrh. Gcol. Bundesanst. (Wien), 363-377.

 • Stradner, H. , 1963, New contributions to Mesozoic stratigraphy by means of nannofossils. Proceedings of the 6 th World Petrol Congr. , 1 (4), 1-16.

 • Stradner, H. , Adamiker, D. ve Maresch, O. , 1966, Nannofossilien aus Bohrkemen und ihre clcktronmikroskopische Bearbcitung. Erdoel-Erdgas Z. , 82, 330-341.

 • Stover, I. E. , 1966, Cretaceous coccoliths and associated nannofossils from France and teh Nederlands. Micropaleontology, 12 (2): 133-167.

 • Thierstein, H.R. , 1974, Calcareous nannoplankton. Deep Sea Drilling Project, 26: 619-667.

 • Tokay, M. , Lünel, T. ve Koçyiğit, A. , 1987, Orhaniyc siyenitinin (Ankara) jeolojisi vc pctrolojisi. Melih Tokay Jeol. Simp.` 87 (özler), 85.

 • Toker, V. , 1977, Haymana yöresinin (GB Ankara) planktonik foraminifera ve nannoplanktonlarla byoslratigrafik incelenmesi (Doçentlik tezi). 155s. (Yayınlanmamış)

 • Ünalan, G. , 1981, Ankara GB`sındaki Ankara Melanjı`nın stratigrafisi. îç Anadolu Jeol. Simp. , 46- 52.

 • Vekshina, V. N. , 1959, Kokkolitoforidy Maastrikhtskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti (coccolithophoridae of the Maestrichtian deposits of the west Siberian Lowlands). Sibir. NavcnoIssled. Inst. Geologii, Geofizikli Mincral`nogo Syr`ya Trudy 2, 56-77.

 • Proctictitherium İntermedium`a Ait İzole Sol P4 Bulgusu
  Feral Arslan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çalışmanın konusunu Bayraktepe Formasyonu Dutludere Üyesinden (Çanakkale) çıkarılan P roll eti then um intermedium a ait i7A>lesol P4 oluşturmakladır.Protıctıthenum intermedium 1 m kalınlığındaki yersel çakıllı kırmızımsı renkli kaba kumtaşlanndan alınmıştır. Aynı düzeyden buçalışmada Bunolistnodon sp., Lıstnodon splendens, Dorcathcrium sp. bulguları ortaya çıkarılmıştır.Bulgu yaşının olasılıkla karasal memeli katlarından Geç Aslarsıyen olabileceği düşünülebilir.

 • kumtaşı

 • Geç Aslarsıyen

 • Çanakkale

 • Atalay, Z., 1981, Çankırı (Ankara) orta Miyoseninde Anchitherium aurelianense Cuvier bulunması hakkında: Türkiye Jeol. Kur. Eğit., 24, 75- 77.

 • De Beaumont, G. ve Mein, P., 1973, Decouverte du genre Broiliana dehm (B. dehmi n. sp.) Procyonidae Carnivora, dans le Burdigalien inferieur de şerre de verges, Pyrenees-Orientales: Arch. Sc. Geneve, 26, 1: 93-102.

 • Becker-Platen, J.D., Sıckenberg, O. ve Tobien, H., 1975, Die Gliederung der kânozoischen Sedimente der Türkei nach Vertebraten-Faunengruppen: in Sıckenberg, O., u. Mitarb.: Die Gliederung des höheren Jurgtertiârs und Altquartars in der internationale Neogen-Stratigraphie, Geol. Jb., B 15, 19- 45.

 • Erdoğan, K., 1978, Çanakkale-Bayraktepe`nin Tortoniyen yaşlı balık fosilleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 21, 2, 141-144.

 • Ozansoy, F., 1973. Les caracteristiques fauniques du Neogene des Dardanelles: Ankara Üniv. Dil Tarih Coğr. Fak. Antropoloji Derg., 6, 171-180.

 • Pickford, M. ve Ertürk, Ç., 1979, Suidae and Tayassuidae from Turkey: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 141- 154.

 • Rögl, F. ve Steininger, F. F., 1983, Vom Zerfall der Tethys zu Mediterran und paratethys: Ann. Natur. Mus. 85/a, 135-163.

 • Schmidt-Kittler, N., 1975, Obermiozane und untcrpliozâne Raubtiere der Türkei: Geol. Jb., B 15, 125- 129.

 • Schmidt-Kittler, N., 1976, Raubtiere Aus dem Jungtertiar Kleinasiens: Palaeontographica, Abt. A. Band 155.

 • Simpson, G.G., 1945, The principles of classification and a classification of Mammals: Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 85: 106-121.

 • Tekkaya, I., 1974a, Çanakkale Güneydoğusundaki Baraktepe omurgalı faunası hakkında ön bildiri: Maden Tetkik Arama Enst., 81, 191-194.

 • Thcnius, E., 1969, Phylogenic der Mammalia Stammesgeschichte der Sâgetiere (einschlieBlich der Hominiden): 722.

 • Ünay, E., 1976, Çanakkale Bölgesinde bulunan Steneofiber Jaegeri KAUP (Rodentia, Mammalia) kalıntıları: Maden Tetkik Arama Enst., 86, 93-98.

 • Ünay, E., 1980, The Cricetodontini (Rodentia) from the Bayraktepe section (Çanakkale, Turkey): Konink. Nederl. Akad. Wetensch., Proc, B 83, 4: 399- 418.

 • Ünay, E., 1981, Middle and upper Miocene Rodents from the Bayraktepe section (Çanakkale, Turkey): Konink. Nederl. Akad. Wetensch., Proc, B 84, 2: 217-238.

 • Atikosikladik Masifinin (Yunanistan) Jeolojisine Yeni Bir Yaklaşım
  Vaios Avdis
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Önceleri Atikosikladik Masifinin topografyasının erozyona bağlı olarak geliştiği sanılırdı. Ancak, ayrıntılı saha çalışmaları, topografyanın tektonik kontrolünde geliştiğini ve geniş açılı iki fay takımının dalınılan yönünde kaymaları sonucu oluştuğunu göstermiştir. Çeşitli kayaç tiplerinin yan yana bulunması, önceki çalışmacıları, nap yapılarının ve büyük uyumsuzlukların varlığı düşüncesine sevketmiştir. Bu yazı daha önce açıklanamayan bu gibi karmaşık yapıların varlığının ve değişik kayaçlarının bır arada bulunmasının, anılan geniş açılı fayların yavaş hareketleri ile ilgili olduğunu açıklayabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu önemli fay takımlarının varlığını kabul etmek, Atikosikladik Masifinin yapısını anlayabilmeyi olabildiğince basitleştirmektedir. Bu faylar geniş yaydıma sahip olup, her ikisinin de düşey hareket miktarları oldukça fazladır. İki fay takımının birbiri üzerindeki hareketinden dolayı, bu önemli fayların oldukça uzun olan çizgisel izleri, hava fotoğraflarında doğrudan doğruya görülememektedir.

 • nap

 • erozyon

 • fay

 • Yunanistan

 • Bavay, P. & Romain-Bavay, D. 1980. L`unite de StyraOchi. Un ensemble metamorphique de type schistes bleus D`age Aîpin dans le massif d` Attique-Cyclades (Eubee du sud, Grece). These de docteur 3 Cycle, Üniversite de Paris-Sud. 358 p.

 • Caskey, J. L. 1971. Investigations in Keos Part I: Excavations explorations, 1966-1970. Hesperia XL, 4. 358-396 p

 • Fotakis-Isipouras, C. & Hawkins, M. 1982. Preliminary geological and, geochemical studies in the Lavrion area (Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol. XVI 49-63.

 • Gaitanakis, P. 1981. Geological map: sheet Athinaipireus 1:50.000. I.G.M.E.-Athens, Greece

 • Katsikatsos, G. 1969. L`age du systeme metamorphique de l`Eubee meridionale et sa subdivision stratigra phique (Note preliminaire). Praktika Akadimias Athinon. Vol. 44. 223-238.p

 • Katsikatsos, G. 1977. La structure tectonique d`Attique et de l`ile d1 Eubee. VI Colloquium on the Aegean Region. 211-128 p IGME, Athens.

 • Kober, L. 1929. Beitrage zur geologie von Attica. Sitz. Akad. Wien 138, 299-327. 299-329 p.

 • Leleu, M. & Neumann, M. 1969. L`âge des formations cristallines de l`Attique: du Palaeozoique au Mesozoique

 • Lepsius, R. 1893. Geologie von Attica. Zeitschr. f. Prakt. Geol. , 4, 1969 Karten 1: 25.000, Berlin. 592 p.

 • Marinos, G. 1942. Contribution in the petrology of the metamorphism rocks of S E Greece. The spreading out of the alkaline amphiboles and their correlation to the dynamometa-morphism. Parktika Akd. Athinon 210-217 p.

 • Marinos, G. 1948. The age of the metamorphic rocks of Attica. Bull. Of the geol. society of Greece. Vol. II part 1. 1-13 p.

 • Marinos, G. 1971. The coastal geology of loanian and Aegean seas. A case study from Kerkyra and Attica. Proceedings of Oceanographic Institute Athens (Greece) Vol. Xa 9-18 p.

 • Marinos, G. & Petrascheck, W. E. 1956. Laurium. Geol. geophys. Research 4, l-247p Inst. Geol. Subs. Res. Athens.

 • Marinos, G. , Katsikatsos, G. & Mirkou-Peripopourlou R. M. , 1971. The system of Athens schist: I. Stratigraphy and structure. Ann. Geol. des Pays Helleniques. 183-216p.

 • Marinos, G. , Katsikatsos, G. , Georgiadou-Dikeoulia & Mirkou-Pcripopoulou R.M. 1974. The system of Athens schists. II.: Stratig raphy and structure, Ann. Geol. des Pays Helle niques, 439-444p.

 • Papadeas, G. 1970. Zur stratigraphie und Altersstelung der Meta morphen Serien NE von Athen (Mara thon). Prakt. Akad. Athinon, Vol. 44, 10-18, Athens

 • Papadeas, G. The stratigraphy and the age of the meta morphic rocks of NE Attica Bull Of the Geol. Society of Greece. (In press).

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle