Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1948 MART Cilt 1 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Samanlı Yarımadasında Üst Kretase Mevcudiyeti Hakkında
Galip Otkun
PDF Olarak Görüntüle

Öz: İzmit körfezinin kuzey kısmı bir çok müellifler tarafından oldukça iyi tetkik edilmiş olmasına rağmen, güney kısmı şimdiye kadar pek az jeolog tarafından görülmüştür. Bu yüzden Samanlı yarımadası hakkındaki bilgilerimiz çok muhtasardır. Yalova`dan Orhangazi`ye giden şose civarını tetkik eden E. CHAPUT(2) daha ziyade yarımadanın batı kısmını ele almış ve dikkatimizi en çok kaplıcalarla şose yakınlarına çekmiştir. Simdiye kadar yapılan jeolojik tetkiklerin bir rezümesinden ibaret olan1/800.000 lik Türkiye Jeolojik hartası-İstanbul paftası da burada Paleozoik, Tersiyer ve lâvlardan başka bir formasyon göstermemektedir.1946 senesi sonbaharında, bu bölgedeki çalışmalarımız Samanlı yarımadasının jeolojisinin bilindiğinden daha çok başka olduğunu göstermiştir. Bu husustaki mufassal etüdümüzü daha sonraya bırakarak, şimdilik, enteresan bulduğumuz Üst Kretase`yi ele alacağız.

 • Samanlı yarımadası

 • Üst kretase


 • BOHM, J.- Beitrag zur Kenntnis der Senonfauna der Bithynischen Halbinsel, Paleontographica, 69, 1927.

 • CHAPUT, E. - Voyages d`études géologiques et géomorphogéniques en Turquie. Paris, 1936.

 • ENDRİSS, W. - Quer durch die Bithynische Halbinsel, Pet. Mitt., II, Gotha 1910.

 • HAMILTON, W. J. - Researches in Asia Minor etc. London 1842.

 • TCHIHATCHEFF, P. de - Asie Mineure, Paris 1866-1869. Carte géologique de Turquie-Feuille istanbul

 • Otkun, G. (1948). Samanlı Yarımadasında Üst Kretase Mevcudiyeti Hakkında . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (2) , 1-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/47334/597029

 • Diyarbakır`ın N ve NE`inde Hazru-Eğil Bölgesinde Jeolojik Müşahedeler
  W. Chazan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Prospeksiyonunu yaptığımız sahada aşağıdaki elemanları ayırmak imkanını bulduk:

  A.- HAZRU detritik serisi. Killi şist ve kömür tabakalı arakatgılı grelerden ibaret olan bu seri bizce Tersiyer s. 1, ya aittir.

  B.- ZOĞBERİN, ZUĞUR, AYNİBRİK kalkerleri, görünüşte HAZRU serisinin üzerindedirler.

  C.- HACERTUMDAĞ kalker serisi. Kaidesinde bulunan marnlı kalkerleri koyu renkli, bitüm kokulu kalkerler takip eder. Alttaki marnlı kalkerlerde bulunan fosiller bunların Devonyene aidiyetini ispat etmiştir.

  D.- BALCIK - MISRIF kompleks sedimenter serisi. Az veya çok silisli veftanit banklı veya kırmızı patinli ve fosilli kalkerlerden müteşekkildir (Altsekonder).

  E.- ZARA - ETNAK «yeşil sahre» leri. Diyabaz, gabbro v.s. olup yaşları belli değildir.

  F. - RURİ ve ÇÖLİK arasında Üst paleozoiğe ve hatta Devonien`e atfedebileceğimiz gre ve kalkerler müşahede edilmiştir. 

 • Hazru

 • Eğil


 • BLUMENTHAL, M. - Vorweisung der Geologischen Karte der Türkei in 1:800.00. Verh. d. Schw. Naturf. Ges. Zürich, 1946; S. 114, 115

 • BLUMENTHAL, M.- Die neus Geologische Karte der Türkei und einige ihrer stratigraphich - tektonischen Grundzüge. Ecl. Geol. Helv. Vol. 39, No. 2, 1946.

 • EGERAN, N. - Tectonique de la Turquie etc. Nancy 1947. (Liste très complète des publications concernant la région étudiée).

 • TROMP. S. W. - A tentative classification of the main structural unit of the Anatolian orogenic belt. The journal of Geology, Vol Lv, N. July 1947, Chicago.

 • Chazan, W. (1948). Diyarbakır`ın N ve NE inde Hazru-Eğil bölgesinde jeolojik müşahedeler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (2) , 6-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/47334/597032

 • Kasaba ve Elmalı Ovalarındaki Detritik Depoların Yaşına Dair
  Talip Yücel
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Antalya körfezi batısındaki depresyonlardan biri olan Kasaba ovasının NW kenarı, 1/800.000 ölçekli Jeolojik hartada Eosen flişi olarak gösterilmektedir. Biz, ayni tortul seriyi, Kasaba Ovası kuzeyinde bulunan Elmalı Ovası kenarında da müşahede ettik. Bu makalenin hedefi, Elmalı ve Kasaba ovaları kenarında görülen formasyonların detritik depolara tekabül ettiğini belirtmek; hudutlarını çizmek ve Miosen`e aidiyetlerini ortaya koymaktır. 

 • Detritik Depolar

 • Elmalı Ovası

 • Kasaba Ovası


 • CHAPUT (E), Voyages d`études géologique et géomorphogénique en Turquie (Mém. de. L`inst. Fr. d`Arch. de. Stamboul. II, VIII, P. 312) Paris, 1936

 • PENCK (W), Die Tektonischen Grundzüge Westkleinasiens, Stuttgart, 1918.

 • PHİLİPPSON (A), Reisen und Forschungen in Westlichen Kleinasien (V. heft, Karien Südlich des Maander und das Westliche Lykien) Gotha, 1915.

 • TCHİHATCHEFF (P. De), Asie Mineur (Déscription physique de cettecontrée, Tom. III) Paris, 1869.

 • Türkiye Jeoloji Hartası «İzmir» Paftası izahnamesi (M.T.A. Enstitüsü tarafından tertip ve neşredilmiştir) Ankara, 1944

 • Yücel, T. (1948). Kasaba ve Elmalı Ovalarındaki Detritik Depoların Yaşına Dair . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (2) , 14-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/47334/597041

 • Kuzeybatı Anadolu Karbonifer Havzalarının Örtü Tabakaları Hakkında Müşahedeler
  Fl. A. Charles
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye Kömür Havzalarının rezervleri hesaplanırken girişilen araştırmalar arasında örtü tabakalarının jeolojisi ön planda gelir. Bu tabakaların terkip, kalınlık ve bünye bakımlarından çok iyi tanınması şarttır. Bu arada olmak üzere Zonguldak çevresindeki bazı Kretase tabakalarındaki bünye ve kalınlık değişmelerinin sebeplerini, Zonguldak`ın 15 km. kadar batısındaki Ilıksu transversali tetkik olunurken tesbit edilmeye çalışılmıştır. Kretase denizinin bu bölgeyi istilasından önce, Kuzey Anadolu sahilinin Karbonifer arazisi, Devonien tabakalarını da ihtiva eden İnkum (Bartın) antiklinalinin ayırdığı, ve kabaca Cide Ve Zonguldak senklinalleri adını verebileceğimiz iki çöküntü veya depresyonu meydana getirmekte idi (bakşek. 1). Cide senklinalinde S veya W e doğru gidildiğinde Jürasik kaybolur, Alt Kretase daha littoral bir fasiyes halini alarak incelir. Ayni şeyin doğuya giderken de varit olduğu muhtemeldir. Zonguldak senklinalinde de ayni tarzda sahilden içlere doğru gidildikçe kalınlıkların azaldığı ve fasiyeslerinde gittikçe daha littoral olduğu belirir. Primer senklinallerin antekarbonifer araziden müteşekkil olan kenarlarında (İnkum, Ereğli S. gibi) Paleozoik arazinin üzerine doğrudan doğruya transgressif Senonien gelmektedir. Bu itibarla örtü tabakalarının terkip ve kalınlık bakımından arz ettikleri mevzii variyasyonları, bölgenin paleocoğrafyasiyle açıklamak yolundaki bu ilk deneme, enteresan bir hipotez teşkil eder. 

 • Örtü tabaka

 • Karbonifer

 • Kuzeybatı Anadolu

 • ARNI, P.: Zur Stratigraphie u. Tektonik der Kreideschichten ostlich Ereğli — Eclogae Geol. Helv., Vol. 24, 1931.

 • ARNİ, P. Rapport No. 22, Derleme, M.T.A. Enst.

 • CHARLES, F. et J. FLANDRIN. : Contribution à l`étude des terrains crétacés de l`Anatolie du Nord. Ann. de l`Univ. Grenoble. t. VI, No.1929.

 • EGEMEN, R. : A preliminary note on fossiIiferous Upper Silurian Beds near Ereğli — T. J. K. Bülteni, Cilt 1, Sayı 1, pp. 53-59; 1947.

 • EGEMEN, R., et S. PEKMEZCİLER: Rapport No. 1636, Amasra, Derleme, M.T.A. Enstitüsü, 1945.

 • GRANNIG, B. et E. CLARR: Rapports Nos. 28, 1128. Derleme, M.T.A. Enstitüsü, 1936.

 • GRANCY, W.-S.: Rapport No. , Derleme, M.T.A. Enst. 1937.

 • LUCIUS. : Rapport No. 13 et C. Derleme, M.T.A. Enst. 1917, 1925-27.

 • RALLI, G. : Le bassin houiller d`Héraclée - Ann. Soc. Géol. de Belgique, t. 23, Liege, 1895-1896. p. 151.


 • Charles, F. A. (1948). Kuzeybatı Anadolu karbonifer havzalarının örtü tabakaları hakkında müşahedeler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (2) , 25-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/47334/597052

 • Denizli - Sarayköy - Buldan Bölgesinin Deprem Faaliyeti Hakkında Not
  E. Lahn
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Son zamanlarda Denizli-Sarayköy-Buldan bölgesinde yapılan jeolojik etüdler esnasında, mıntakanın sismik faaliyeti (bilhassa 21/12/1945 depremi) hakkında birçok yeni müşahede meydana getirilmiştir.

 • Deprem

 • Sarayköy

 • Buldan


 • A. PHILIPPSON; Reisen u. Forscungen im Westlichen Kleinasien; Pet. Erg. 4. 1910-1915, Gotha.

 • Lahn, E. (1948). Denizli - Sarayköy - Buldan Bölgesinin Deprem Faaliyeti Hakkında Not . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (2) , 39-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/47334/597054

 • Türkiyede Kretase ve Nümülitik Tabakalarında Foraminifer Türleri
  Atife Daci
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Yakın zamanlara kadar yaş tayini sadece makrofosillerin determinasyonu ile yapılırdı. Birçok tabakalar ya meçhul olarak bırakılmış veya takribî bir yaş verilmişti. Bilhassa fliş rüsupları ki bunların ek serisi üst Kretase, Eosen ve Oligosen`de çok bulunurlar. Bunların içinde makrofosil az veya hiç bulunmadığından birçok yazarlar yaş tayininde zorluklarla karşılaşmışlardır. Jeoloji korelasyonlarında sondajlarda foraminiferlerden istifade için farklı usuller kullanılır. Umumiyetle araştırmalarda ya sırf amelî gayeler takip olunarak istatistik metodları, yahut da sırf ilmî gayeler takip olunarak espeslerin tespiti metodları kullanılmaktadır. Aşağıda her iki usulle yapılan bütün araştırmaların neticelerini bir araya toplamayı ve hepsini bir harta üzerinde tertiplemeyi tecrübe edeceğiz.

 • kretase

 • foraminifer


 • KOVENKO, V. Mines de cuivre de Kuvarshan de la région d`Artvin, M.T.A. 7 é. ann. Fasc. 2/27, Ankara, 1942.

 • KOVENKO, V. Région des mines de Pyrite cuivreuse de Karaerik d`Ağlık d`İsrail et d`autres mines des environs d`Esbiye et de Görele (Vilayet de Giresun), M.T.A. 8 é. ann. Fasc. 2/30, Ankara, 1943.

 • KOVENKO, V. Province métallogénique de Guleman-Ergani Maden, M.T.A. 9é. ann. Fasc. 1/31, Ankara, 1944.

 • KOVENKO, V. La métallogénie de l`ancien gîte de pyrite cuivreuse de Küre, du gîte nouvellement trouvé d`Aşiköy et de lazzone côtiere (centrale et Est) de la Mer Noire, M.T.A. 9 é. ann. Fasc. 2/32, Ankara 1944.

 • KOVENKO, V. Gîtes de chromite des régions de Fethiye et de Dağardı (Turquie), M.T.A. 10 é. ann. Fasc. l/33, Ankara 1945.

 • LOKMAN, K. Kürzot oil, M.T.A. 11 é. ann. Fasc. 1/35, Ankara, 1946.

 • ORTYNSKİ and TROMP. Geological notes on the area between Boyabat and Ekinveren vilayet Sinop (Northern Turkey), M.T.A. 7 é- ann. Fasc. 3/28. Ankara, 1942.

 • PAMİR N. H. et BAYKAL, F. Contribution à l`étude géologique de la région de Bingöl (Anatolie Oriental), Rev. de la Fac. des Sci. de l`Univ. d`İstanbul, T. VIII, Série B, Fasc. 4, 1943.

 • PAREJAS, ED. Le Flysch crétacé des environs de Smyrne, Publ. de l`Inst. de Géol. de l`Univ. d`İstanbul, 1940.

 • PFENDER, J. A. Propose du Siderolites vidali DOUVİLLE et de quelque autres, Bull. Soc. Géol. de France Tom. 4, Fasc. 4-5. Paris, 1934.

 • PHILLIPPSON. A. Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien, Heft I, II, V. 1913.

 • SCHAFFER, F. X. Landeskunde von Thrakien Eine physiographie der Europaischen Türkei Sarajevo 1918.

 • SILVESTRI, W. Foraminiferi del Cretaceo della Sommalia. Petrographia İtalica XXXII, Sience 1932.

 • STCHEPINSKY, V. Hydrocarbures lignies et sources salées du vilâyet de Sivas, M.T.A. 4 e. ann. Fasc. 4, Ankara 1939.

 • STCHEPINSKY, V. Gîtes sédimentaires de la région d`Erzincan, M.T.A. 5 é. ann. Fasc. 1/19, Ankara, 1940.

 • STCHEPINSKY, V. Ligites et schistes bitumineux du bassin de la Sakarya nehri, M.T.A. 6 e. ann. Fasc. 1/22, Ankara, 1941.

 • STCHEPINSKY, V. Stratigraphie comparé des région situées entre Bursa et Tercan, M.T.A. 7 é. ann. Fasc. 2/27, Ankara 1942

 • STCHEPINSKY, V. Géologie et ressources minerales de la région de Kırşehir- Boğazlıyan çayı, M.T.A. 7 é. ann. Fasc. 3/28, Ankara, 1942.

 • STCHEPINSKY. V. Géologie de la région de Maraş-Gaziantep, M.T.A. 7 é. ann. Fa- sc. 1/29, Ankara 1943.

 • STCHEPINSKY, V. Géologie et ressources minérales de la région de Malatya (Turquie), M.T.A. 9 é. ann. Fasc. 1/31, Ankara, 1944.

 • STCHEPINSKY, V. Stratigraphie du bassin supérieur de la Kelkit-Çayı, M.T.A. 10 é. ann. Fasc. 1/33, Ankara, 1945.

 • TASMAN. C. E. Thrace and oil, M.T.A. 10 é. ann. Fasc. 2/34, Ankara, 1945.

 • TCHIHATCHEFF, P. Asie Mineure description physique de cette contrée Géol. II Paris 1869.

 • TCHIHATCHEFF, P. Le Bosphore et Constantinople avec perspective des pays limit roches, Paris 1877.

 • TROMP. S, W. and IZGİ, M. The mikro-faunae of the basal-Eocene and upper Cretaceous section of Ramandağ Well No. 2 (SE Turkey), M.T.A. 8 é. ann. Fasc. 1/26 6942 Ankara.

 • TROMP. S- Micro-Faunae of the upper Cretaceous and Tertiary section (Arabian Facies) in the Urfa and Gaziantep region (Türkey), M.T.A. 8 é. ann. Fasc. 1/29 Ankara 1943.

 • TROMP, S. The Micro-faunae of the Lower and Middle Eocene of Ramandağ well No. 2 (SE Turkey), M.T.A. 8 é. ann. Fasc. 2/30, An- kara, 1943.

 • VIQUESNEL, A. Voyage dans la Turquie d`Europe. Description physique et géologique de la Thrace. Vol. II, Paris 1868.

 • WIJKERSLOOTH, P. Einige neue Daten über die Genese und das Alter der Eisenerz vorkommen von Divrik (Vilâyet Sivas, Türkei) M.T.A. 6 é. ann. Fasc. 3/24, Ankara, 1941.

 • WIJKERSLOOTH, P. Ueber den jungen Vulkanismus am Innenrande des Taurus zwischen Afyonkarahisar und Kayseri (Turkei), M.T.A. 8 é. ann. Fasc. 2/32, Ankara 1944.

 • YALCINLAR, İ. Etude morphologique du bassin de Manyas, İstanbul, 1946.

 • Dacı, A. (1948). Türkiye`de Kretase ve Nümülitik Tabakalarında Foraminifer Türleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (2) , 51-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/47334/597067

 • Erzurum Bölgesindeki Liğnit Yataklarının Jeolojisi Hakkında Not
  E. Lahn
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Erzurum bölgesindeki Oligosen ve Neojen kitlelerin içinde eskiden beri tanınmış birkaç linyit yatakları inkişaf etmektedir. Bu yatakların (meselâ Batı Anadolu`daki linyit madenlerine nazaran) nisbeten küçük olmasına rağmen, onların birkaç tanesi Erzurum mıntakası gibi yüksek ve ormansız bir bölge icin çok mühimdir. Bölgemizdeki Oligosen ve Neojen tabakaları hakkında bazı malûmat bilhassa H. Abich ve F. Oswald`in eserlerinde (1 ve 4) bulunur. Fakat bu uzun yıllar evvel yapılmış etüdlerin eksik kalmasından dolayı bu bölgenin jeolojisi hakkında birçok yanlışlık meydana gelmiştir. Son zamanlarda bu makalenin müellifi tarafından yapılan müşahedeleri göz önünde tutarak, burada, Erzurum bölgesindeki Oligosen ve Neojen serilerin jeolojik durumu ve bu bölgenin linyit yataklarının jeolojik ana hatları gösterilecektir.

 • linyit

 • linyit yatakları

 • Erzurum


 • H. ABİCH, Geologische Forschungen in den kaukasischen Laendern. Wien 1878-87.

 • O. H. BARUTOĞLU, Türkiye Linyit yatakları. Ankara 1944.

 • E. LAHN, Erzurum havalisinin jeolojik bünyeleri (Structures géolo giques de la région d`Erzurum) M.T.A. Mecm., 2/19, Ankara 1940.

 • F. OSWALD, Handbueh der reg. Geologie, Bd. V/3, Armenien. Heidelberg 1912.

 • V. STCHEPİNSKY, Sivas vilâyetinin Miosen devrine ait faunası

 • Lahn, E. (1948). Erzurum Bölgesindeki Liğnit Yataklarının Jeolojisi Hakkında Not . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (2) , 72-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/47334/597070

 • Avlan ve Ova Göllerinin Teşekkülü Hakkında Not
  Galip Otkun
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Batı Toros`lardaki jeolojik gezilerimizin birinde, hassaten enteresan olan birkaç gölü tetkik etmek fırsatını bulduk. Türkiye`nin Güneybatısında tamamıyle kalkerlerden müteşekkil dağlara sık sık tesadüf edilir. Böyle bölgelerde menşeleri karstik olan göllere rastlamak güç bir şey değildir. Fakat müşahedelerimiz bize buralarda bu menşelerin dışında ayni zamanda başka âmillerin tesir ile meydana gelen göllerin mevcut olduğunu gösterdi; AVLAN gölü buna bir misaldir: Elmalı`nın (Antalya vilâyeti) 20 km. güneyinde bulunan Avlan gölü; Beydağ, Susuzdağ ve Avlan boğaz ile çevrilmiştir. Göl, 1043 m., rakımında olup sularının kısmı âzamını Elmalı ovasını Batıdan Doğuya kateden Akçay`dan ve bir kısmının da Beydağ ve Susuzdağ`dan inen küçük derelerden alır.

 • Ova Gölü

 • Anlan Gölü


 • ALAGÖZ, C. A.: Türkiye karst olayları (Une étude sur les phénomène de Karst en Turquie) Türk. Coğ. Kur. Yay. I, 1944. Ankara.

 • COLLET, L. W.: Les Lacs, Paris 1925.

 • DARKOT, B.: Ege haliçlerinin menşe ve tekâmülü (Coğrafî araştırmalar, İstanbul Üniv. Yay. No. 62, İstanbul, 1938.

 • TCHIHATCHEFF, P. de: Asie mineure, Description physique de cette contrée, Paris 1867.

 • Otkun, G. (1948). Avlan ve Ova Göllerinin Teşekkülü Hakkında Not . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (2) , 84-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/47334/597090

 • Münakaşalar
  Cevat E. Taşman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: A Comment on Dr, Lahn`s article, «Relations geologiques entre laTurquie et les Regions petfoliferes en Europe Orientale, et en-Asie Occidentale)) published in the Bull. G.S.T., Vol I9 No, 1, pp 120-133, 1947.The adage that comparisons are dangerous is now- here more true thanin the art of finding oil. The discovery of oil in Titusville and Oil City andtheir extension happened to be along the creeks ,and riverbeds. This accidental correlation gave rise to the first attempt in formulating a theory todiscover petroleum. 

 • Tartışma


 • Lahn`, 1947. Relations geologiques entre la Turquie et les Regions petfoliferes en Europe Orientale, et en-Asie Occidentale. Bull. G.S.T., Vol I9 No, 1 pp 120-133, 1947.

 • Taşman, C. E. (1948). Münakaşalar (Discussion) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (2) , 88-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/47334/597126

 • Yeni Yayınlar
  İhsan Ketin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Müellif; Afrika, Cava, Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarında yapmış olduğu müteaddit ilmî araştırma seyahatlerini ve bu memleketlerin jeolojik yapı ve kanunlarını 40 senelik meslekî bilgi ve tecrübelerine dayanarak izah etmekte, genç nesle jeolojik araştırma ve incelemenin zevkini, usullerini, ilk defa tabiatle karşılaşmanın verdiği his ve heyecanları samimî bir ifade ile tasvir etmektedir. Jeolojiyi öğrenmek için daima tabiata koşmanın lüzumuna işaret eden eser sahibi «kitaptan öğrenilmeyecek bir ilim varsa oda jeolojidir» diyerek genç jeologu tabiatla konuşmağa, onu anlamağa ve onunla anlaşmağa teşvik etmektedir

 • Jeolog

 • İhsan ketin

 • H. N. PAMİR, Dinamik Jeoloji, Cilt II, Yerin iç olayları. 383 sahife, 218 şekil ve XIV planş. İstanbul Üniversitesi Yayınlarından sayı 348. Kenan matbaası, 1943, İstanbul.

 • Türkiye Jeolojik Bibliyografyası
  E. Lahn
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Osmanlı imparatorluğu zamanında bu memlekette sistemli jeolojik araştırmalar yapılmamıştır. Bu zamana ait etüdler, ya ecnebi maden imtiyazlarının emri üzerine, ya coğrafya ve arkeoloji ile ilgili araştırmalar dolayısile, veyahut da Türkiye`den gelip geçen seyyahların sırf tesadüfen ilgilenmeleriyle yapılmıştır. Bu çalışmaların büyük kısmı özel maksatları istihdaf edip muhtelif etüdler arasında hiç bir münasebeti olmadığı gibi memleketin teknik ihtiyaçlarını da nazarı itibara almamıştır. Bu devre zarfında çıkan jeolojik etüdler, hemen bütün Avrupa memleketlerinin ilmî ve teknik risalelerinde dağılmış bulunur; bu yayınlarla risalelerin ise büyük kısmı hâlen ya tükenmiştir yahut da muhtelif sebepler yüzünden elde edilemiyecek durumdadır.


 • Lahn, E. (1948). Türkiye Jeolojik Bibliyografyası . Türkiye Jeoloji Bülteni , 1 (2) , 96-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/47334/597133

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle