Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1985 ŞUBAT Cilt 28 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Saros Körfezinin İstifleri ve Tektonik Yerleşimi, Kuzeydoğu Ege Denizi, Türkiye
Salih Saner
PDF Olarak Görüntüle

Öz: İnceleme alanında birbirlerinden aşınma evreleri ile ayrılan üç çökel istifi bulunur: 1- Tabanı görülmeyen ve üstte regresif olarak son bulan Üst Kretase-Alt Eosen çökel istifi. 2- Transgresyonla başlayıp regresyonla sonuçlanan Orta Eosen-Oligosen çökel istifi, ve 3. Transgresif başlayan sığ denizel Miyo-Pliyosen -Kuvaterner çökel istifi. Bunlardan sadece Orta Eosen-Oligosen istifi Saros Körfezinin kuzeyinde ve güneyinde sedimantasyon yeknesaklığı gösterir. Saros Körfezi ve dolayında beş ana yapısal unsur saptanmıştır: 1. Hisarlıdağ yükselimi, 2. Enez grabeni, 3. Semadirek yükselimi, 4. Saros grabeni, ve 5. Gelibolu bloğu. Bahsedilen her iki yükselim ve Gelibolu bloğu Miyosen öncesi oluşmuş antiklinal yapılardır. Enez ve Saros grabenleri ise Miyosen ve sonrasında bu antiklinaller arasındaki senklinallerde gelişmişlerdir. Miyo-Pliyosen istifi, yükselimleri transgressif aşmalı olarak örter- Enez grabeni, Miyosen ve sonrası çökellerle doldurulmuş fakat Saros grabeninde hareketler günümüze dek aktivitesini sürdürmüştür. Sağ yanal atımlı Kuzey Anadolu fayı`nın batı uzanımında yer alan Ganos fayı, Orta Eosen öncesi (olasılı Üst Kretase-Alt Eosen`de) oluşmuş bir paleo-tektonik hattı izler- Fayın iki yakasındaki yapılar ve korele edilebilir yeknesak Orta Eosen-Oligosen litostratigrafi birimleri, Orta Eosende fayda önemli bir hareket olmadığını, Oligosen sonlarında ise bölgede kompresyonel kuvvetlerin egemen olduğunu gösterirler. Miyosen`den itibaren Ganos fayı boyunca görülen faylanmalar ve grabenleşmeler tansiyonel kuvvetlerin egemen olduğunu kanıtlar.

 • Ganos fayı

 • Saroz Körfezi

 • Kuzey Anadolu Fayı

 • antiklinal

 • senklinal

 • Ashland Oil of Turkey, 1972, Marine geophysical survey of offshore Turkey, Gulf of Saros, Ashland Oil of Turkey, by Ray Geophysical Division: Petrol îşleri Genel Md-, Rapor no. 2, 18 s.

 • Brineman, HJ, 1974, Relinquishment report: Gulf of Saros Area, Turkey, Ashland Oil of Turkey. Petrol îşleri Genel Md. Rapor no- 3, 22 s.

 • Bingöl, E, 1976, Batı Anadolunun jeotektonik evrimi: MTA Mecm, 86, 21 s.

 • Erol, V-, 1978, Enez civarı gravite ve manyetik değerlendirmesi ve sismik yorum ile karşılaştırması: TPAO Rapor no. 1274, 8 s.

 • Kellog, EH-, 1972, Geology and Petroleum prospects: Gulf of Saros and Vicinity Southwestern Thrace, Ashland Oil of Turkey: TPAO Rapor no. 902, 121 s.

 • Le Pıchon, X-, Francheteau, J-, Bonnin, X, 1973, Plate Tectonics: Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam-London-New York, 300 s

 • Önem, Y-, 1974, Gelibolu yarımadası ve Çanakkale dolayının jeolojisi: TPAO Rapor no. 877, 30 s.

 • Saner, S-, 1982, Batı Pontidlerin ve komşu havzaların oluşumlarının levha tektoniği kuramiyle açıklanmasıM.T.A. Enst. Dergisi, 93/94, 19 s.

 • Sfondrini, G-, 1961, Surface geological report on AR/TGO/ 1/537, 538 Eceabat and Çanakkale areas, Turkish Gulf Oil Comp.: TPAO Rapor no. 1429, 9 s

 • N.V. Turkse Shell`in 1969, I No- lu Marmara petrol bölgesinde AR/NTS/837, 838, 839 hak sıra no. lu arama sahalarına ait terk raporu: TPAO Rapor no. 1408, 5

 • Loftusia Anatolica Meriç`in Neo-Tetis İçinde Yayılımı
  İbrahim Engin Meriç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Mastriihyenin tipik organizmalarından biri olan Loftusia anatolica Meriç`in Ortadoğu ve kuzeydoğu Akdeniz yöresindeki yayılımı ve bu yayılımda rol oynayabilecek başlıca etkenler tartışılmaktadır.

 • Loftusia anatolica

 • Meriç

 • Akdeniz

 • Akartuna. M- 1962 a. Çaycuma-Devrek-Yenice-Kozcağız bölgesinin jeolojisi: 1st- Üniv. Fen Fak. Monografileri. IV.

 • Akartuna, M., 1962 b, Izmir-Torbalı-Seferihisar-Urla bölgesinin jeolojik etüdü. 1st. Üniv. Fen Fak. Monografileri, 18-

 • Akartuna- M., 1968, Armutlu yarımadasının jeolojisi. 1stÜniv. Fen Fak- Monografileri: 20-

 • Akkuş. M-, 1970, Darende-Balaban Havzasındaki (Malatya ESE Anadolu) litostratigrafik birimler ve jipsli formasyonların yaşı hakkında yeni bilgiler: MTA Enst. Derg, 75, 1-14

 • Altınlı, İ- E-, 1954, Siirt güneydoğusunun jeolojisi: ÎÜF. F. Mecm.. seri B, 19 (D, 1-31.

 • Altınlı, î- E-, 1963 a, 1/500000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Erzurum Paftası

 • Altınlı, t E.. 1963 b, 1/50O-00O ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Cizre paftası

 • Atan, O. R., 1969, Eğribucak-Karacaören (Hassa)-CeylanlıDazevleri (Kırıkhan) arasındaki Amanos dağlarının jeolosi: M-T-A. Enst. yayını no: 139-

 • Barron, E. J-, Harrison CG-A. Sloan II- J- L. ve Hay W. W., 1981, Paleogeography, 180 million years ago to the present. Eclogae geol. Helv., 74 (2), 443-470.

 • Baykal, F., 1942, Şile mıntıkasının jeolojisi İ-Ü-F-F- Mecm. seri B- 7, 166-233, 1-7-

 • Baykal, F., 1954, Eflani-Ulus arasındaki Kretase-Tersiyer arazisi ve ekzotik bloklar (kuzeybatı Anadolu): I-Ü. F.F. Mecm-, seri B, 19 (3), 191-201-

 • Baykal, F-, 1964, 1/500000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Sivas paftası

 • Blumenthal, M. M-, 1942, Sinop vilayeti, Boyabat Havzası petrol yataklarının jeolojik tespiti: M.T.A. Enst, yayım, seri A, no: 6

 • Blumenthal, M- M., 1956. Yüksek Bolkardağm kuzey kenar bölgelerinin ve batı uzantılarının jeolojisi: M T-A- Enst- yayını, seri D, no: 7

 • Brinkmann, R- 1966, Abriss der geologie: Zweiter Band, Historische Geologie. Ferdinand Enke verlag, Stuttgart

 • Buser, S- ve Cvatic, S., 1973, Türkiye`deki Murgul bakır yatağı yöresinin jeolojisi M.T.A. Enst. Derg. 81, 22-45.

 • Cox, P-. 1937. The genus Leftusia in south western Iran. Eclogae geol. Helv-, 30, 431-450, 33-37.

 • Demirkol, C-. 1979, Üzüjnlü-Tuzakh (Bilecik) dolayının jeolojisi: Türkiye Jeol- Kur. Bült. 20 (1). 9-16.

 • Demirtaşlı, E- ve Pisoni, C-, 1965, Ahlat-Adilcevaz bölgesinin jeolojisi (Van gölü kuzeyi): M.T.A. Enst. Derg.. 64, 22-36.

 • Dilley. F. C, 1971, Cretaceccous foraminiferal biogeography; in Middlemiss, F. A- Rowson, P. F-, and Nevall, G. (ed-). Faunal provinces in space time. Geological Journal, Special Issue, 4, 169-190, Proceeding of the 17th International University Geological Congress. Seel House Press, Liverpol

 • Dizer, A. ve Meriç, E-, 1972, Kuzeybatı Anadoluda Kretase-Eosen sınırının mikroorganizmalar ile tespiti: TB-A.K- tarafından desteklenen 33 no`lu proje.

 • Dizer, A. ve Meriç, E-, 1983. Kuzeybatı Anadoluda Üst Kretase-Paleosen biyostratigrafisi: M-T.A. Enst. Lerg95-96, 149-163-

 • Erk, S-, 1942, Etude glologique de la region entre Gemlik et Bursa (Turquie): M-T.A. Enst. yayını, seri B, no 9.

 • Eroskay, S- O-, 1965, Geology of Paşalar george Gölpazarı Area. tÜ.F-F. Mecm- seri D. 30 (3-4), 135-175, 1-9

 • Gordon, W. A-, 1973, Marine life and ocean surface currents in the Cretaceous: Journal of Geology, 81. (3). 269-284.

 • Henson, F- R. S-, 1948. Larger imperforat foraminifera of south-western Asis- Families Lituolidae, Orbitolinidae and Meandropsinidae: Brit- Mus. Nat- History Mem-, London

 • Kalafatçıoğlu, A. ve Uysalh, H-, 1964, BeypazanNallıhan-Seben civarının jeolojisi: MTA. Enst. Derg. 62, 1-11.

 • Kalafatçıoğlu, A-, 1962, Tavşanlı-Dağardı arasındaki bölgenin jeolojisi ve serpantin ile kalkerlerin yaşı hakkında not: M.T.A. Enst-, Derg. 58. 38-46.

 • Kendiroğlu, Z- 1971, Hekimhan-Hasançelebi-Deveci bölgesinin jeolojisi (Malatya): Î.Ü-F-F. Yüksek Jeoloji Diploma çalışması.

 • Ketin, 1. 1947, Elazığ bölgesi jeolojisinin ana çizgileri: t Ü-F-F. Mecm- seri B. 12 (4). 255-267.

 • Ketin, I.. 1950. Ergani-Eğil bölgesinde yapılan jeolojik araştırmaların tektonik neticesi. ÎÜFF- Mecm-, seri B. 15 (2). 134-152.

 • Ketin, t-, 1955, Zonuldak doğusunda Ovacuma bölgesinin jeolojisi hakkında: I-Ü.F.F. Mecm., seri B, 20 (3). 147-154.

 • Ketin, 1. 1962 1/500000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Sinop paftası

 • Koçyiğit, A-, 1980. Hoyratı gölü yöresinin (Afyon-Isparta) stratigrafik ve tektonik özellikleri: Doçentlik tezi (yayımlanmamış)

 • Kummel. B-, 1970, History of the earth: W. H. Freemen and Company, San Fransisco

 • Kurtman, F-, 1973, Sivas-Hafik-Zara ve îmranlı bölgesinin jeolojik ve tektonik yapısı: MTA. Enst-, Derg-, 80. 1-32

 • Kurtman, F-, 1978, Gürün bölgesinin jeolojisi ve tektonik özellikleri: MT-A. Enst-, Derg- 91. 1-12

 • Lokman. K-, 1946. Kürzot petrol madeni ve havalisi: M. T.A. Enst- Derg., 35. 95-101.

 • Martin. C, 1969, Akseki bölgesindeki bir kısım Torosların stratigrafik ve tektonik incelenmesi. M-T-A. Enst. Derg-, 72, 158-175

 • Meriç, E- 1965 a- Kahta-Nemrut dağı arasındaki bölgenin jeolojik ve paleontolojik etüdü: Î.Ü-F.F. Mecm., seri B, 30 (1-2), 55-107, 1-20.

 • Meriç, E- 1965 b- Sur deux nouvelles especes de Loftusia et un nouveau genre Asterosomalina: Rev. de Micropaleont- 8 (1), 45-52, 1-2.

 • Meriç. E- 1967, Türkiye`yi bazı Loftusiidae ve Orbitoididae`ler hakkında: İÜ-F.F- Mecm-, seri B, 32 (1-2), 1-58, 1-36.

 • Meriç, E-, 1973, Mutki (Bitlis) güneyindeki sınırlı bir Üst Maestrihtiyen mostrasının varlığı hakkında: LÜ-FFMecm-, seri B, 38 (1-4), 49-51, 1.

 • Meriç, E-, 1974 a, Orbitoides apiculatus SCHLUMBEAGER pamiri n- ssp- du Maestrichtien superieur du Taurus Lycien (Turquie): Revista Espanola de Micropaleontologia, 6 (1), 135-144, 1-4.

 • Meriç, E-, 1974 b. Loftusia cinsinin Göynük (NW Türkiye) dolayında bulunuşu: İ-Ü-F-F. Mecm-, seri B, 39 (3-4), 227-232.

 • Meriç, E., 1975, Loftusiidae familyasının Türkiye`deki coğrafi dağılımı. TB.T A.K.V. Bilim Kongresi, İzmir, 161-169.

 • Meriç, E-, 1978, Dizerina, a new genus from the Upper Maastrichtian of north eastern Turkey: Miccropaleontology, 24 (1), 97-108, 1-4.

 • Meriç, E-, 1979, Loftusia katini (Foraminifere) nouvelle espece du Maestrichtian: Revista Espanola de Micropaleontologia, 11 (3), 509-516, 1-2.

 • Meriç, E-, 1980, Pseudomphalocyolus blumenthali. a new genus and species from the Upper Maastrichtian of southern Turkey: Micropaleontology, 26 (1), 84-89, 1-2.

 • Meriç, E-, ve Mojab, F-, 1977. World-wide geographical distribution of the species of the foraminiferal genus Loftusia: Î.Ü-F.F. Mecm-, seri B, 42 (1-4), 143-155.

 • Milovanovich, B-, 1935, Loftusia morgani. DOUVILLE iz Mastrihijena Istoncne Serbije: Geoloski an B. P. XII, 2, str. 246-252, Beograd.

 • Mintz L. W-, 1972, Historical Geology- The sciences of a dynamic earth: Cahrles E- Merril publishing Company, Ohio

 • Molinari, P- V., Tilia, Z. A. ve Meriç, E-, 1984, Donne`s biostratigraphiques sur la succession Senonienne des Monti Lepini. (Appenino Centre-meridonal) (Baskıda)

 • Önalan, M-, 1979, Elmalı-Kaş (Antalya) arasındaki bölgenin jeolojisi: 1st- Üniv. Fen Fak. Monografileri, no. 29.

 • Öztürk, A., 1981, Homa-Akdağ (Denizli) yöresinin stratigrafisi: Türkiye Jeol- Kur. Bült-, 24 (1), 75-84

 • Papp, A-, 1955, Orbitoides aus der Oberkreide der Ostalpen (Gosauschichten): Österr- Akad-, math, -naturwki-, Sitzber. Vienna, 164 (6-7), 303-315, 1-3.

 • Pisoni, O-, 1967, Kaş (Antalya ili) bölgesinin jeolojik etüdü: M.T.A. Enst, Derg-, 69, 42-49

 • Reichel, M-, 1949, Sur un nouveau Orbitoide du Cretace superieur hellenique: Eclogae geol- Helv-, 42 (2), 480- 485

 • Salaj, J- ve Amuel, O-, 1966, Foraminifera der Westkarpaten-Kreide (Slowakei): Bratislava.

 • Seymen, İ-, 1975 Kelkit vadisi kesiminde Kuzey AnadoluFay Zonunun tektonik özelliği. 1-192, Tez (yayımlanmamış)

 • Sirel, E-, 1973, Cide Maestrihtiyenindeki yeni Cuvillierina türünün tarifi: Türkiye Jeol. Kur. Bült-, 16 (2), 69` 76, 1-2-

 • Sirel, E- ve Gündüz, H., 1978, Sivas Maestrihtiyenindeki Sivasella n- gen- (Foraminifer) cinsinin tanımı: Türkiye Jeol. Kur. Bült. 21 (1), 67-75, 1-3.

 • Stchepinsky, V., 1946, Fossiles caracteristiques du Turquie: M-T-A. Enst-, yayını.

 • Şengör, A. M. C, Yılmaz, Y. ve Sungurlu, O-, 1984 Tectonics of the Mediterranean Cimmerides: Nature and Evolution of the western termination of PalaeoTethys: in J. E- Dixon and A.H.F. Robertson edts- Geological Evolution of the Eastern Mediterranea, Geol. Soc- London, Spec- pub., 13, 117-158

 • Smith, A- G., Hurley, A. M. ve Briden, J. C, 1981, Pharerozoic paleocontinental world maps: Cambridge University press, 1-102

 • Tansel, 1., 1980, Nallıhan ve dolayının biyostratigrafi incelemesi. Yerbilimleri, 5-6, 31-47

 • Terlemez, î. ve Yılmaz, A-, 1980, Ünye-Ordu-Koyulhisar-Reşadiye arasında kalan yörenin stratigrafisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 23 (2), 179-191.

 • Ternek, Z-, 1953, Van gölü güneydoğu bölgesinin jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 4 (2), 1-27.

 • Tokay, M-, 1955, Filyos çayı ağızı-Amasra-Bartm-Kozcağız-Çaycuma bölgesinin jeolojisi: M.T.A. Enst-, Derg.. 46-47, 58-70

 • Toker, V., 1976, Stratigraphical studies of the area located between Nallıhan and Bozyaka villages along the Sorgun river: Communications de la Faculte des Sciences de l`Univ- d`Ankara, seri C, 19. 1-63, 1-5.

 • Tolun, N-, 1962, 1/500000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Mardin paftası,

 • Tolun, N. ve Ternek, Z., 1952, Mardin bölgesinin jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur- Bült, 3 (2), 1-14.

 • Tromp, S- W., 1941, The stratigraphical distribution of the genera Orbitoides and Omphalocyclus in S-E Turkey: M.T.A. Enst, Derg., 3/24, 361-370-

 • Üşenmez, Ş-, 1974, Çandır (Kalecik) civarının jeolojisi M-T-A. Enst. Der., 83, 30-46-

 • Yılmaz, O-, 1980, Daday-Devrekani masifi kuzeydoğu kesimi biostratigrafi birimleri ve tektoniği. Yerbilimleri, 5-6, 101-135-

 • Yüksel, S-, 1970, Etude geologique de la region d`Haymana (Turquie centrale). Tez (yay unlanmamış).

 • Malatya Güneydoğusundaki Maden Magmatik Kayaçlarının Jeolojisi ve Tektonik Ortamına Jeokimyasal Bir Yaklaşım
  Mustafa Özçelik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Malatya güneydoğusundaki Poluşağı sahasında Maden Karmaşığına ait kayaçlar Pütürge Masifi üzerinde tektonik dokanakla yer alır. Orta Eosen yaşlı Maden Karmaşığı alttan üste doğru kireçtaşı, kalkşist, kırmızı-şist, aglomera ve volkanik kayaçlarla bunları kesen yarı derinlik kayaçlarından oluşur. Kimyasal süreklilik gösteren volkanik kayaçlar, özellikle hareketlenmeyen iz element içeriklerine (Ti, Zr, Y, Nb, La, Ce) dayanılarak bazalt, andezit ve az miktarda dasit olarak sınıflandırılmıştır. Yarı-derinlik kayaçları gabro ve plajiogranittir. Poluşağı magmatik kayaçlarının hareketlenmeyen iz ve bir kısım ana elementler kimyası, bunların tipik bir toleyitik kayaç dizisi olduğunu ortaya koyar. Poluşağı toleyitik bazalt ve gabrolar hem okyanusal toleyitlerle hem de ada yayı toleyitleriyle yakın kimyasal benzerlikler gösterirler. Daha az farklılaşmış bazalt ve gabrolar okyanusal toleyitlerle ve daha fazla farklılaşmış bazalt ve gabrolarsa ada yayı toleyitleriyle yakın benzerlik sergilerler. Jeokimyasal ve jeolojik olgular, Poluşağı kayaç dizisinin Orta Eosende, olasılıkla Pütürge Masifi kuzeyinde yer alan, Maden Marjinal Baseni`nin okyanusal kabuğu üzerinde gelişen ve henüz ilk aşamalarında olan erginleşmemiş ensimatik bir ada yayı volkanizmasının ürünü olduğunu ortaya koymaktadır.

 • kireçtaşı

 • kalkşist

 • aglomera

 • Malatya

 • Baker. P.E-, 1968, Comparative volcanology and petrology of the Atlantic island-arcs: Bull- Volcanol-, 32, 189- 209.

 • Beccaluva, L-, Ohnenstetter, O- ve Ohnenstetter, M-, 1979, Geochemical discrimination between ocean-floor and islandarc tholeiites - application to some ophiolites. Can- J. Earth Sci., 16, 1874-1882.

 • Beccaluva, L., Ohnenstetter, D., Ohnenstetter, M. ve Venturelli, G-, 1977, The trace element geochemistry of Corsican ophiolites: Contrib- Mineral- Petrol-. 64, 11- 31.

 • Bickle, M-J- ve Nisbet, E-, 1972. TThe oceanic afinities of some alpine mafic rocks based on their Ti-ZrY contents: Jl- Geol- Soc, 128. 267-271.

 • Brunn, J-H-, 1983. Oceans, continents and orogens. Tectonophysics, 99, 1-29-

 • Carmichael, LS-E-, Turner, F-J- ve Verhoogen, J-, 1974, Igneous Petrology: McGraw Hill, N-Y-, 739 s

 • Church, W-R. ve Coish, R-A-, 1976, Oceanic versus island arc orighin of ophiolites: Earth and Planet, Sci- Lett-. 31, 8-14

 • Coats, R.R., 1968, Basaltic andesites: de: HH. Hess ve A. Poldervaart (Ld.), Basalts, 2, Interscience, N-Y-. 689- 736-

 • Coleman. R-G-, 1977, Ophiolites-Ancient oceanic lithosplıere?: Minerals and Rocks. No. 12, Springer-Veriag, 229 s.

 • Coleman. R-G- ve Peterman, Z-E-, 1975, Oceanic plagiogranite: J. Geophys. Res-, 80, 1099-1108

 • Dewey, J-F-, 1974, Continental margins and ophiolite obduction. Appalachian Caledonian system: de: C-A. Burk ve CL- Drake (Ed), The geology of continental margins. N.Y., Springer, 933-950

 • Dewey, J-F-, 1976, Ancient plate margins-some observavations: Tectonophysies, 33, 379-385

 • Dewey, J-F- ve Bird, J.M-. 1971, Origin and emplacement of the ophiolitic suite; Appalachian ophiolites in Newfoundland: J- Geophys. Res., 76, 3179-3206.

 • Engel, CF- ve Fisher, R.L, 1975, Granitic to ultramafic rock complexes of the Indian Ocean ridge system, western Indian Ocean: GeoL Surv. Am. Bull-, 86, 1553-1578

 • Erdoğan, B., 1977, Geology, geochemistry and genesis of the sulphide deposits of the Ergani-Maden region. SE Turkey: Yayımlanmamış doktora tezi, New Brunswick Üniversitesi, Kanada- 288 s.

 • Erdoğan, B-, 1982, Ergani-Maden yöresindeki Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağının jeolojisi ve volkanik kayaları: Türkiye Jeol- Kur- Bült-, 25, 49-59

 • Ewart, A- ve Bryan, W-B-, 1972, Petrology and geochemistry of the igneous rocks from Eua, Tongan islands. GeolSoc Am- Bull-, 83. 3281-3298

 • Floyd, P-A- ve Winchester, J-A-. 1975, Magma type and tectonic setting discrimination using immobile elements: Earth and Planet, Sci- Lett-, 27, 211-218.

 • Floyd. P-A- ve Winschester, J-A-. 1978, Identification and discrimination of altered and metamorphosed volcanic rocks using immobile elements: Chem- Geol-. 21. 291-306

 • Gill, J-B;, 1970, Geochemistry of Viti Levu, Fiji, and its evolution as an island arc: Contr- Mineral- Petrol. 27, 179- 203.

 • Hawkins, J-W-, 1976, Petrology and geochemistry of basaltic rocks of the Lau Basin: Earth and Planet- Sci- Lett-, 28, 283-297

 • Hawkins, J.W-, 1980. Petrology of back-arc basins and island-arcs: their possible role in the origin of ophiolites: de A. Panayiotou (Ed), Ophiolites. proceedings of international ophiolite symposium, Cyprus. Minist. Agric- Nat. Resour- Geol. Surv. Dept. Nicosia, Cyprus, 244-254.

 • Hempton, M.R.. 1984, Results of detailed mapping, near Lake Hazar, Eastern Taurus mountains: de: O. Tekeli ve M.C Göncüoğlu (Ed-). Geology of Taurus BeltProceedings Int. Symp. Geol. Taurus belt, 26-29 Sept1983. Ankara. Turkey, 223-228

 • Irvine, T-N- ve Baragar. W-R-A-, 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks: Can- J. Earth Sci, 8. 523-548-

 • îleri, S-, Salancı, B-, Bitem, M- ve Doğan. R-, 1976, Ergani (Maden) bakır yatağı ve plaka tektoniği: Bült, 19, 133 -142,

 • Jakes. P- ve Gill, J-, 1970. Rare earth elements and the island arc tholeiitic series. Earth and Planet. Sci- Lett-, 9, 17-28-

 • Jakes, P. ve White, A.J.R., 1972, Major and trace element abundances in volcanic rocks of orogenic areas: GeolSoc Am- Bull-, 83, 29-40

 • Jensen, L-S-, 1976, A new cation plot for classifying subalkaliç volcanic rocks: Ontario Dep. Mines-, Misc-, Paper, 66, 22 s

 • Karig, D|.E-, 1971, Origin and development of marginal basins in the western Pacific: J- Geophys- Res-, 76, 2542- 2561

 • Karslıoğlu, Y-. 1978, Malatya ili, Pütürge ilçesi, Poluşağı bakır sahasına ait jeoloji raporu: Yayımlanmamış rapor. MTA Arş. No: 1742. 14 s

 • Kuno, H-, 1960, High alumina basalt- J. Petrol. 1, 121-145-

 • Kuno, H-, 1965, Fractionnation trends of basalt magmas in lava flows: J. Petrol, 6, 302-321-

 • Kuno, H-, 1968, Differentiation of basaltic magmas: de: HH. Hess ve A- Poldervaart (Ed-), Basalts, 2, Interscience, N-Y-, 623-688

 • Kushiro, I-, 1979, Fractional crystallisation of basaltic magma-, de: H.S. Yoder Jnr- (Ed-), The evolution of igneous rocks, 50 th arm- perspectives, Princeton Univ. Press, N-Y-, 171-204.

 • Laurent, R-, Delaloye. M-, Vaugnat, M. ve Wagner, J-J-, 1980, Composition of parental basaltic magma in ophiolites: de. A. Panayiotou (Ed), Ophiolites: proceedings of international ophiolite symposium. SyprusMinist- Agric- Nat. Resour. GeoL Surv. Dept-, Nicosia, Cyprus. 172-181-

 • Mac Donald. GA-. 1968. Composition and origin of Hawiian lavas: Geol. Soc- Am- Mem-, 116. 477-522

 • Mac Donald, G-A- ve Katsura, T-, 1964, Chemical composition of Hawaiian lavas: J- Petr-, 5. 82-133-

 • Manşon, P-, 1968, Geochemistry of basaltic rocks: Major elements: de: H-H. Hess ve A. Poldervaart (Ed-), Basalts, 2, Interscience, N-Y-, 215-269

 • Michard, A-, Whitechurch, H-, Ricou, L.E-. Montigny, R. ve Yazgan, A-, 1982, Tauric subduction (Malatya-Elazig provinces) and its bearing on tectonics of the Tethyan Realm in Turkey. Paper presented at the symposium on the Geological evolution of the Eastern Mediterranean, Sept- 1982, Edinburgh.

 • Mitchell, A-H-, ve Reading, H.G., 1971, Evolution of island arcs: J. Geol.. 79, 253-284

 • Miyashiro, A., 1973. The Troodos ophiolite complex was probably formed in an island arc: Earth and Planet. Sci. Lett-, 19, 218-224.

 • Miyashiro, A-, 1974, Volcanic rocks series in island arcs and active continental margins: Am- J. Sci-, 274, 321-355

 • Miyashiro, A- 1975, Classification, characteristics and origin of ophiolites: J- Geol-, 83, 249-281

 • Miyashiro, A. ve Shido, F-, 1975, Tholeiitic and calc-alkaline series in relation to the behaviours of titanium, vanadium, chromium and nickel: Am. J- Sci-. 275. 265-277

 • Özçelik, M-, 1982, The petrology and geochemistry of volcanic rocks and associated sulphide deposits of the S-E- Anatolian ophiolite belt, near Malatya, Turkey: Yayımlanmamış doktora tezi- Durham Univ. İngiltere, 453 s-

 • Özçelik. M., 1984 a, Maden volkanizmasma ait Poluşağı toleyitik kayaç topluluğunun oluştuğu tektonik ortam T.J-K. 38- Bilim. Tekn. Kurult- bildiri özetleri, 62-63

 • Özçelik, M-, 1984 b. Düşük dereceli ayrışma koşullarında element hareketlenmesi ve jeokimyasal verilerin kullanımı: T.J.K. 38- Bilim. Tekn. Kurult, bildiri özetleri, 85-86.

 • Pearce, J-A., 1975, Basalt geochemistry used to investigate past tectonic environments on Cyprus: Tectonophysics, 25. 41-67

 • Pearce, JA-, 1980, Geochemical evidence for the genesis and eruptive setting of lavas from Tethyan ophiolites: de: A. Panayiotou (Ed), Ophiolaites: proceedings of international ophiolite symposium, Cyprus- Minist. Agric. Nat- Resour- Geol- Surv- Dept. Nicosia, Cyprus261-272

 • Pearce, J-A- ve Cann-, J-R-, 1971, Ophiolite origin investigated by discriminant analysis using Ti, Zr and Y: Earth and Planet. Sci- Lett., 12, 339-349

 • Pearce, J-A- ve Cann J-R-, 1973, Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analysis.e Earth and Planet. Sci. Lett-, 19, 290-300

 • Pearce, JA- ve Gale, G-H-, 1977, Identification of ore-depositon environment from trace element geochemistry of associated igneous host rocks: Geol. Soc- LondSpec. Pub-, 7, 14-24

 • Perinçek, D-, 1979, Interrelations of the Arab and Anatolian plates: «Guide Book, Excursion B», First Geol. Congr. Middle East, Ankara. 34 s

 • Perinçek, D. ve Özkaya L, 1981, Arabistan levhası kuzey kenarı tektonik evrimi: Yerbilimleri, 8, 91-101.

 • Prinz., M-, 1968, Geochemistry of basaltic rocks: trace elements: de: H-H. Hess ve A- Poldervaart (Ed), Basalts, 1, Interscience, N.Y., 271-323

 • Saunders, A.Ü-, Tarney, J-, Stern, CR. ve Dalziel, I-W-D-, 1979, Geochemistry of Mesozoic marginal basin floor igneous rocks from Southern Chile. Geol. Soc- AmBull, part 1, 90, 237-258

 • Saunders, A-D-, Tarney, J-, Marsh, NG- ve Wood, D-A-, 1980, Ophiolites as ocean crust or marginal basin crust; A geochemical approach: de: A- Panayiotou (Ed), Ophiolites: proceedings of international ophiolite symposium, Cyprus- Minist. Agric- Nat- Resour. Geol. Surv- Dept-, Nicosia, Cyprus, 193-204.

 • Smith, R-E- ve Smith, SE-, 1976, Comments on the use of Ti, Zr, Y, Sr, K, P and Nb in the classification of basaltic magmas: Earth and Planet- Sci- Lett-, 32, 114- 120-

 • Spooner, E.T.C-, 1976, The strontium isotopic composition of seawater and seawater-oceanic crust interaction: Earth and Planet. Sci. Lett-, 31, 167-174

 • Şengör, A.M.C ve Yılmaz, Y-, 1981. Tethyan evolution of Turkey, A plate tectonic approach: Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Upadhyay, ED. ve Neale, E-R.W-, 1979, On the tectonic regimes of ophiolite genesis: Earth and Planet- Sci. Lett-, 43, 93-102

 • Winchester, J-A- ve Floyd, P-A-, 1977, Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements: ChemGeol., 20, 325-343

 • Yazgan, E-, 1972, Etude geologique et petrographique du complexe ophiolitique de la region situee au sud-est de Malatya (Taurus oriental, Turquie) et de sa couverture volcanosedimentaire: These no: 1575, Univ. Geneve- 236 s

 • Yazgan, E., 1981, Doğu Toroslar`da etkin bir paleo-kıta kenarı etüdü (Üst Kretase-Orta Eosen) Malatya-Elazığ, Doğu Anadolu: Yerbilimleri, 7, 83-104.

 • Yazgan, E-, 1983. A geotraverse between the Arabian Platform and the Munzur Nappes: Int. Symp. Geol. Taurus Belt, 26-29 Sept-, Ankara, Guide Book for Excursion V.

 • Yazgan, E., 1984, Geodynamic evolution of the Eastern Taurus (Malatya-Elazığ area, Turkey). O. Tekeli ve MC Göncüoğlu (Ed), Geology of Taurus Belt-, Proceedings Int. Symp. Geol. Taurus Belt, 26-29 Sept-. 1983, Ankara, Turkey, 199-208-

 • Yazgan, E-, Michard, A-, Whitechurch, H. ve Montigny, R-, 1983, Le Taurus de Malatya (Turquie orientale), element de la suture sud tethysienne: Bull- Soc geol. France, no: 1, 59-69

 • Göktepe (Ermenek-Konya) Yöresinin Pb-Zn Zuhurları
  Mustafa Kuşcu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Yörede değişik ortam koşullarında çökelmiş Alanya Birliği, Muzvadi Karmaşık dilimi, ve Aladağ Birliği yüzeylenir. Pb-Zn zuhurları bulundukları coğrafik ve stratigrafik konum, ayrışım ve mineral parajenezlerinin farklılığı nedeniyle Kuzey kesimi (Sarıpmar) ve Güney kesimi (Muzvadi-Berem) Pb-Zn zuhurları olarak iki ayrı grup altında incelenmiştir. Kuzey kesiminde cevherleşmeler, Aladağ Birliği`ne ait Dumlugöze formasyonunun Üst Permiyen yaşlı Mizzia`lı düzeyleri ile Alt-Orta Triyas yaşlı Haydar formasyonunun tabanını temsil eden oolitik-stromatolitik kireçtaşlarında ve bu iki formasyonun geçişlerinde, çoğunlukla damarlar ve daha az tabakaya bağımlı Cstratabound) olarak bulunurlar. Güney kesiminde, Muzvadi cevherleşmeleri, Jurasik yaşlı Akpmar dolomitik kireçtaşları içerisinde ağsal damarlar şeklindedir. Berem zuhurları ise Aladağ Birliği`nin Permiyen, Üst Triyas ve Jurasik yaşlı formasyonlarına ait çoğunlukla dolomitik kireçtaşlarının kırık ve breşik zonlarma ya da breş çimentosu biçiminde yerleşmişlerdir. Cevherleşmeler, Kuzey kesiminde fluoritce zenginken, Güney kesiminde fluorite rastlanmaz. Cevherleşmeleri oluşturan ilksel sülfid mineralleri sfalerit, galenit, pirit, markazit ve bunlara eşlik eden dolomit, fluorit, kalsit, kuvars, bbarit; ikincil mineraller ise simitsonit, seruzit, hidrozinkit ve limonittir. Pb-Zn zuhurları, KB-GD ve KD-GB doğrultulu tektonik hatlar ile ilişkili olup, bunlar boyunca yörenin naplaşması sonrasında yerleştikleri düşünülmektedir. Pb-Zn cevherleşmeleri için mağmatik-hidrotermal köken çok zayıf olasılıktır- Saha ve laboratuvar gözlemleri epijenetik karakterli cevherleşmenin ya formasyon sularından kaynaklandığı veya daha önce sedimanter kayaçlar içerisine dağılmış bulunan elementlerin meteorik ve yeraltı suları ile derişmesi ve bu cevherli eriyiklerin yanal ve düşey olarak mevcut kırık ve boşluklara taşınması sonucu oluştuğu düşüncesini desteklemektedir. 

 • fluorit

 • breş

 • pirit

 • dolomit

 • Konya

 • Ayhan, A-, 1982, Burhan Mahallesi-Yuları köyü arasında bulunan galenitli barit yatakları (Gazipaşa-Antalya): Türkiye Jeol- Kur. Bült, 25-2, 105-116

 • Blumenthal, M- M-, 1951. Batı Toroslar`da Alanya ard ülkesinde jeolojik araştırmalar: MTA Yayını, Seri D, 5, 135 s

 • Blumenthal- M. M., 1952, Das taurische Hochgebirge des Aladağ, neuer e Forschungen zur seiner Geographic Stratigraphie und Tektonik: MTA Yayını, Seri D, 6, 136 s

 • Brown, J. S., 1970, Mississippi Valley type lead-zinc ores: Min. Deposita, 5, 103-109

 • Brunn, J. H., Argyriadis, L, Marcoux, J., Monod, O-, Poisson, A. ve Ricou, L-, 1973, 50- Yıl Yerbilimleri kongresi, 58-69 s

 • Bürküt, Y., 1979, Uygulamalı Jeokimya: İTÜ Yayını, İstanbul, 236 s

 • Craig. J. R- ve Vaughan, D- J-, 1981, Ore microscopy and petrography: Willey-Interscience Publication, New York, 259-265

 • Demirtaşlı, E., Gedik, 1- ve İmik, M., 1978, Ermenek batısında Göktepe-Dumlugöze ve Tepebaşı arasında kalan sahanın jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur- Bildiri özetleri, 9 s

 • Gedik, A-, Birgili, S., Yılmaz, Y. ve Yoldaş, R.. 1979, MutErmenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 22, 7-26.

 • İnan, A- ve Uğur, M-, 1981, Konya-Hadim (Kızılgeriş)-Bozkır (Küçüksu) ve Antalya-Gazipaşa (Muzvadi-Berem) yörelerindeki çinko-kurşun cevherleşmelerine ait jeoloji raporu: MTA Enst, Maden Etüd Rp-, 1754, 56 s, yayımlanmamış.

 • Kuşçu, M-, 1983. Göktepe-Ermenek (Konya) yöresinin jeolojisi ve Pb-Zn yatakları: Doktora tezi (Yayımlanmamış), Selçuk Univ., 181 s.

 • Kuşçu- M-, 1984, Göktepe (Ermenek-Konya) kuzey kesimi Pb-Zn zuhurlarmdaki floritlerin Y (yitriyum) içerikleri; Türkiye Jeol. Kur. Bült, 27, 57-60-

 • Özgül, N-, 1971, Orta Toroslar`m kuzey kesiminin yapısal gelişiminde blok hareketlerin önemi: Türkiye Jeol. Kur- Bült- 14, 85-101.

 • Özgül, N., 1976, Toroslar`m bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 19, 65-78.

 • Ramdohr, P-, 1975, Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen: Akademie-Verlag, Berlin, 1277 s

 • Sangster, D. F-, 1976. Carbonate hosted lead-zinc deposits; K.H. Wolf-, (ed), Handbook of Stratabound and Stratiform Ore Deposits`de: Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York, 6, 447-456.

 • Stanton, R. L., 1972, Some stratabound ores of sedimantary affilation: Ore Petrology, Mcgraw-Hill, New York, 541-551.

 • Şengün, M-, Acarlar, M., Çetin, F-, Doğan, Z. ve Gök, A-, 1978, Alanya masifinin yapısal sorunu: Jeoloji Müh. Derg-, 6, 39-44.

 • Wedepohl, K. H-, 1970, Zinc: Handbook of Geochemistry,Springer, Berlin, 11/2, 30 s.

 • Wedepohl, K. H-, 1972, Lead: Handbook of Geochemistry. Springer, Berlin, 82, ill s.

 • Ziegler, K. G. J-, 1938, Montangeologische Untersuchungen im Westlichen Taurus: Teil I; Ubersicht der geologischen wahrnehmungen im gebiet des westlichen Taurus-Unveröff. Ber-, MTA Yayını, 953, s.

 • Kemiktepe (Uşak-Eşme) Omurgalı Faunası Hipparionlarında Odontolojik Değişimler
  Vahdet Tuna
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu araştırmada Kemiklitepe omurgalı faunasında bulunan hipparionlann ayrıntılı odontolojisi işlenmiş, odontolojik ve biyometrik gözlemler sonucu Hipparion matthewi Abel ve Hipparion sp. tanımlanmıştır. Fauna elemanları ve hipparion dişleri göz önüne alındığında, bölgede ormanların yanısıra, aralıklı savan, akarsu-göl ortamının varlığı ve biyozonun Vallesiyen sonu-Turoliyen başında oluştuğu düşünülebilir.

 • hipparion

 • savan

 • akarsu

 • göl

 • Uşak

 • Abel, O-, 1926, Die Geschicte der Equiden auf dem Boden Nord-Amerikas: Verh- Zool- Bot- Ges-, Wien, 74, 150- 164

 • Crusafont Pairo, M-, 1957, Los Girafidos fosiles de Eşme (Anatolia): -Nota preliminar- -Curs- y Conf-, 4: 80-81

 • Ercan, T-, Dinçel, T-, Metin, S-, Türkecan, A., Günay, E-, 1978, Uşak yöresindeki Neojen havzalarının jeolojisi: Türkiye JeoL Kur. Bült-, 21, 2, 97-107.

 • Forsten, A. M-, 1968, Revision of the Palearctic Hipparion. Açta Zool- Fennica, 119, 53

 • Ginsburg, L., 1968, L; evolution du climat au cours du Miocene en France: 1-5

 • Gromova, V-, 1952, Le genre Hipparion: Trav. Inst. Paleont. Acad- Sci- URSS, 36, 231

 • Matthew, W. D., 1926, The evolution of the horses: Quart. Rev- Biol-, 1 (2), 139-185.

 • Ozansoy, F-, 1957, Türkiye Tersiyer Memeli Faunaları ve Stratigrafik Revizyonları: MTA Ensts. Dergisi No: 49.

 • Ozansoy, F-,1961, Hyaena şenyüreki OZANSOY du Pliocene superieur (Sinap moyen) et la repartition verticale du genre Hyaena dans le systeme Pliocene de Turquie

 • Ozansoy, F-,1969, Ege Fosil Omurgalı Faunaları ve Hipparion`lu Faunaların dikey yayılımi: MTA Enstitüsü Dergisi No. 72.

 • Sickenberg, O-, Becker-Platen, J. D., Benda, L., Berg, DEngesser, B., Gaziry, W., Heissig, K-, Hunermann, K. A-, Sondaar, P- Y-, Schmitt-Kittler, N., Staesche, U-, Steffens, P-, Tobien, H., 1975, Die Gliederung des höheren Junteriârs und Altquartars in der Türkei nach ertebraten und ihre Bedeutung für die internationale Neogen-Stratigraphie: Geol- Jb-, B 15, 30-63-

 • Sondaar, P. Y., 1971, The Samos Hipparion I, II: Kon. NedAkad. Wet B, 74, 4, 417-441.

 • Staesche, U- ve Sondaar, P. Y., 1979, Hipparion aus dem Vallesium und Turolium (Jungstertiar) der Türkei: Geol- Jb- B 33, 35-79-

 • Şen, Ş-, Sondaar, P. Y., Staesche. U-, 1978, The biostratigrayhical applications of the genus Hipparion with special references to the Turkish representatives: Proc. Kon- Ned. Akad. Wet-, B, 81 (3), 370-385.

 • Tobien, H., 1938, Über das Gebiss des Hipparion matthewi Abel: Sonder?Abdruck aus dem Neues Jahrbuch fur Mineralogie etc Beil. Bd. 80. Abt- 3, 279-306.

 • Viret. J-, 1958, Perissodactyla. Trait`e de Paleontologie, VI. 2, 368-475,

 • Wehrli, H-, 1941, Beitrag zur Kenntnis der Hipparionen von Samos: Pal. Zeitschr, Bd. 22, 321-386.

 • Yalçınlar, I-, 1946, Eşme civarında Miyosen`e ait bir omurgalılar faunası: İ-Ü-FF. Mec- B XI, 2, 124-129.

 • Yalçınlar, I-,1954, Les gisements de Mammiferes et d`autres Vertebres cossiles de la Turquie. -Cong- geol. int- Alger 1952, C-R. 19. Sess-, Sect. 13, 15: 139-147, 1 Abb.

 • Ankara Dolaylarındaki Neojen Yaşlı Volkanitlerinin Jeokimyası
  Ayla Tankut
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ankara dolaylarında dört ana bölgede yüzlekler veren Neojen yaşlı volkaniklerin petrokimyasal özellikleri, bunların i) ortaç-asidik kalkalkalin ve ii) bazik alkalin olmak üzere iki ayrı grupta toplanabileceklerini göstermektedir. Hornblend biyotit, piroksen ve andezin fenokristalleri içeren kalkalkalin volkaniklerin bir bölümünün ana element kimyası, And tipi kıta kenarı volkaniklerininkine benzemektedir- Ancak bunların uyumsuz iz elementlerden Rb,Nb, Zr, Y içerikleri And tipindekilerden yüksek bulunmuştur. Alkalin nitelikteki bazaltik lavların fenokristalleri klinopiroksen ve bazen bunun yanında bulunan olivindir. Bu grubun daha az bazik türü fenokristal olarak hornblend ve plajiyoklaz da içermektedir. Kay açların hiç birinde ortorombik piroksene rastlanmamıştır. Normatif birleşimde olivinle birlikte nefelin veya hipersten görülmektedir. Ana ve uyumsuz iz element içeriklerine göre alkalin bazik kayaçların bir bölümü alkali bazalt, diğer bölümü şoşonit olarak sınıflandırılmıştır. Bu kayaçlar N Zr ve Y içerikleri levha içi tektonik bir ortamda oluşan bazaltlara uymaktadır.

 • biyotit

 • piroksen

 • klinopiroksen

 • Ankara

 • Ach, J.A-, 1982, The Geochemistry of the Ankara Volcanics. Central Turkey, (Abstract): EOS, Transactions, American Geophysical Union, 63-45, 148

 • Best. M.G. ve Brimhall, W.H.. 1974, Late Cenozoic alkalic basaltic magmas in the western Colorado Plateaus and the Basin and Range Transition Zone, U.S.A.,and their bearing on mantle dynamics: Geol. Soc America Bull-, 85, 1677-1690.

 • Borsi, S. F-, Innocenti, F- ve Mazuoli, 1972, Geochronology and Petrology of recent volcanics in the Eastern Aegean Sea. Bull- Volcanol-, 36, 473-496.

 • Chaput, E-, 1931, Ankara mıntıkasının 1/135-000 mikyasında jeoloji haritasına dair izahat: 1st- öarülf. GeolEnst-, 7, istanbu

 • Chayes, F., 1966, Alkaline and Subalkaline basalts: AmJour. Sci-, 264, 128-145.

 • Çalgın, R., Ercan, T., Pehlivanoğlu, H-, Şengün, M-, 1973, Ankara çevresi jeolojisi: MTA- Enst., rapor no 6487 (yayımlanmamış) •

 • Ercan, T-, Dinçel A., ve Günay, E-, 1979, Uşak volkanitlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği açısından, Ege bölgesindeki yeri: Türkiye Jeol- Kur. Bült, 22, 185-198

 • Erol, O-, 1961, Ankara bölgesinin tektonik gelişmesi: Türkiye Jeol- Kur. Bült, 7-2, 57-58.

 • Ewart, A-, Baxter, K. ve Ross, J. A-, 1980, The petrology and petrogenesis of The Tertiary anorogenic mafic lavas of southern and central Queensland, Australiapossible implications for crustal thickening: Contrib. Mineral- Petrol-, 75, 129-152

 • Irvine, T-N. ve Baragar, W-R-A-, 1971, A guide to chemical classification of the common volcanic rocks. CanJ. Earth Sci. 8, 523-548

 • Jakes, P- ve White, AJ-R-, 1972, Major and trace element abundances in volcanic rocks of orogenic areas: Geol. Soc. of America Bull-, 83, 29-40.

 • Kolios, N-, Innocenti, F. Manetti, P., Peccerillo, A., Guiliani. O-, 1980, The Pliocene volcanism of the Voras Mts (Central Macedonia, Greece), Bull- Volcanol-, 43-3, 553-568

 • Lahn, E-, 1945, Anadoluda Neojen ve 4`cü zaman nizması Coğrafya Dergisi, 3, 7-8

 • Leake, B-E-, Hendry, G-L-, Kemp, A-, Plant, A-G-. Harvey, P.K-, Wilson, J.R-, Coats, J-S-, Aucott, J.W., Lunel, T-, 1970, The Chemical Analysis of Rock Powders by Automatic X-Ray Fluorescence: Chemical Geology, 5, 7-86.

 • Leonhard, R-, 1902, Geologische Skizze der galatischen andesit gebietes nörlich von Angoras: E- Schweizertsche Verlagshandlung Stuttgart (E- O. Neagle)

 • MacDonald, G-A. ve Katsura, T-, 1964, Chemical composition of Hawaiian Lavas: J. Petrology, 5, 82-133.

 • Norrish, K. ve Hutton, J-T., 1969, An accurate X-ray spectrographic method for the analysis of a wide range of geologic samples: Geochim- et Cosmochim- Acta, 33, 431-453-

 • Pearce, J.A-, 1976, Statistical analysis of major element pattern in basalts: J. Petr., 17, 15-43

 • Pearce, JA. ve Norry, M-J-, 1979, Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y and Nb variations in volcanic rocks. Contrib- Min. Petr-, 69, 33-47-

 • Peccerillo, A- ve Taylor, S-R-, 1976, Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from Kastamonu area. Turkey: Contir. Miner. Petrol-, 68, 63-81

 • Savaşçın, MY-, 1982, Batı Anadolu Neojen magmatizmasının yapısal ve petrografik öğeleri: Batı Anadolunun genç tektoniği ve magmatizması paneli, T-J-K-, 1982, 22-38

 • Şengör, A.M-C. 1980, Türkiye`nin neotektoniğinin esasları: TJ.K. Konferans serileri, 52.

 • Vail, JR., Hornung, G. ve Cox, K.G., 1969, Karroo basalts of the Tuli Syncline, Rhodesia: Bull- Volcand. 33. 398

 • Wincshester, J-A- ve Floyd, P-A., 1977, Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements: ChemGeol-, 20, 325-343.

 • Wright, JB-, 1963, A note on possible differentiation trends in Tertiary to Recent lavas of Kenya: Geol. Mag-, 100, 164-180-

 • Yoder, H-S. Jr. ve Tilley, CE-, 1962, Origin of basalt magmas, An experimental study of natural and synthetic rock systems: Jour- Petrology. 3, 342-532.

 • Karayazı Fayı
  Ali Koçyiğit
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Tutak ilçesi güneyinden başlayıp, yaklaşık K65°B doğrultusunda, 80-85 km boyunca Sarıtaş köyüne değinizlenebilen, sağ yanal doğrultu atımlı yeni bir fayın varlığı saptanmış ve bu fay Karayazı Fayı olarak adlandırılmıştır. Daha genç yaşlı birimlerin daha yaşlı birimlerle karşı karşıya getirilişi, topografik görünüm, akarsuların akaçlanma biçimi, çizgisel dizilimli su kaynakları ve eski yerleşim yeri yıkıntıları gibi gözlemler, Karayazı Fayı`nın diri olabileceği şeklinde yorumlanmış ve fayın kuzeybatı kesimi haritalanarak jeolojik özellikleri açıklanmıştır.

 • Karayazı Fayı

 • akarsu

 • Tutak

 • Arpat, E-, Şaroğlu, F. ve İz, H-B-, 1977, 1976 Çaldıran depremi: Yeryuvarı ve İnsan, 2, 1, 29-41.

 • Erentöz, C, 1954, Oltu 31/4, Kars 32/3 ve Hasankale 48/2 1/100000 ölçekli jeolojik paftalara ait Memuar: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Der- RapNo. 2159, 38 s

 • İlker, S-, 1966, Erzurum Bölgesinde Erzurum Î47-Cİ. İ47-c4, Î47-d2 ve Î47-d3 paftalarının detay petrol etüdü hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Der. Rap- No- 4236.

 • Koçyiğit, A., 1983, Doğu Anadolu Bölgesi`nin depremselliği ve gerekli çalışmalar: Yeryuvarı ve İnsan, 8, 3, 25-29.

 • Koçyiğit, A-, 1984, Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim: Türkiye Jeol- KurBült, 27, 1, 1-15-

 • Le Pichon, X., Francheteau, J- ve Bonnin- j-, 1973, Plate tectonics: Developments in geotectonics. Elsevier, Amsterdam, 300 p

 • Me Kenzie, DP., 1972, Active tectonics of the Mediterranean region: Geophys- J-R- Astr- Soc, 30, 109-185

 • Morelli, C-, 1978, Eastern Mediterranean, geophysical results and implications: Tectonophysics 46, 333-346.

 • Rathur, A.Q., 1969, Pasinler-Horasan (Erzurum) sahasına ait genel jeolojik rapor: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Der. Rap-, No. 52, 66 s

 • Şaroğlu, F. ve Güner, Y-, 1979, Tutak Diri Fayı, Özellikleri ve Çaldıran Fayı ile ilişkisi: Yeryuvarı ve İnsan, 4, 1, 11-14.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle