Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2001 EKİM Cilt 44 Sayı 3
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Karamadazı Demir Yatağında Skarn Zonlanması ve Mineralojisi
İlkay Kuşçu Gonca Gençalioğlu Kuşçu Mehmet Cemal Göncüoğlu
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Yahyalı ilçesinin (Kayseri) yaklaşık 10 km kuzeybatısında yer alan Karamadazı demir yatağı Karamadazı Graniti ile Yahyalı istifinde yer alan Akbaş Formasyonu dokanağı boyunca gelişmiş tipik bir skarn yatağıdır. Skarnlaşmaya sebep olan plütonik kütle granit-monzodiyorit bileşimlerine sahiptir. Granit bölgede etkili olan neotektonik olaylar sonucu oluşan yaklaşık D-B ve KD-GB yönlü çatlak sistemlerinin etkisinde kalarak ezilmiş ve ufalanmıştır, ancak ayrışma ve alterasyon izleri gözlenmez. Skarnlaşmanm gözlendiği karbonatlı kayaçlar, Yahyalı İstifinde yer alan Permiyen yaşlı Akbaş Formasyonu`ndaki kireçtaşlarıdır. Kireçtaşlarının granitle olan dokanakları boyunca rekristalizasyon oldukça belirgindir. Rekristalizasyonun şiddeti hem çatlak sistemlerinden uzaklaştıkça hem de granit dokanağından uzaklaştıkça azalmaktadır. Kireçtaşlarında gelişen skarnlar, rekristalize olmamış kireçtaşlan ile granit arasındadır. Epidotlaşmış ve kloritleşmiş rekristalize kireçtaşları, skarn zonunun en dış sınırını belirlemektedir. Yatak skarnın ornattığı yan kayacın bileşimine göre kalsik (kalsiyumlu) skarn olarak, skarn zonlarının geliştiği ortama göre hem endoskarn hem de ekzoskarn olarak sınıflandırılmaktadır. Endoskamlar, granitten ekzoskarna doğru (kuzeyden güneye) epidot-skarn ve granat-epidot skarn şeklinde bir zonlanma gösterir. Ekzoskarnlar, endoskarn zonundan itibaren kireçtaşına doğru (kuzeyden güneye), Piroksen-granat-epidot ve epidot-aktinolitskarn zonlarından oluşur. Genel olarak granatlar granite yakın, piroksenler ise kireçtaşına yakın bir zonlanma içindedir. Endoskarn zonu granit içinde D-B doğrultulu güneye eğimli kırık sistemleri boyunca epidotça zengin piroksen damarları olarak başlar. Bu damarların yoğunluğu ve kalınlığı granitten itibaren ekzoskarnlara doğru artar. Endoskam ve ekzoskarn zonlarındaki granatlar arasında hem kristal boyutu hem de renk olarak farklıklar bulunur. Endoskarn zonu ile ekzoskarn arasındaki geçişte ince taneli granatların rengi kahveden yeşile döner, ve kahve granatlar damarlar halinde gözlenir. Geçiş zonu masif bir görünümdedir ve çatlak sistemleri boyunca manyetit sıvamaları içerir. Granat-epidot endoskarn zonu piroksenlerin baskın olduğu piroksen-granat-epidot zonuna geçer, bu zon aynı zamanda ekzoskarnlarm başlangıcına işaret eder ve granite yakın lokasyonlarda daha belirgindir. Piroksenler genellikle ince taneli yarı-özşekilli ve özşekilsiz diyopsit ve hedenberjit kristalleri olarak ve çoğunlukla aktinolitlere dönüşmüş olarak bulunur. Ekzoskarnların distal kısımlarında ise daha çok epidot-aktinolitçe zengin epidot skarnları gözlenir. Cevherleşme üç ana evrede oluşmuştur, birinci evre granatlı endoskamlar ile piroksen granath ekzoskarnla eş yaşlı olan manyetit cevherleşmesi şeklinde gözlenir. İkinci evre ise ekzoskarn zonu içinde yaygın aktinolitleşme ile birlikte oluşan manyetit cevherleşmesidir. Son evre sülfıd evresi oluphem manyetit-hematit cevherleşmesini hem de skarn zonlarını kesen kalsit ve kuvarsça zengin D-B doğrultulu pirit, kalkopirit, kalkozin cevherleşmesidir. Esas itibariyle cevherleşme skarn ile eş yaşlı veya hemen sonra oluşmuştur. Ana cevher zonu epidotlaşmış ve aktinolitleşmiş piroksengranat zonu içinde KB-GD doğrultusunu takip eder şekilde bulunur. Cevherleşme epidot-aktinolit zonlarının merkez kısımlarında kalın ve 200-300m uzunluğunda masif kütleler halinde gözlenirken, granatlı endoskarn-ekzoskarn geçişlerinde ise 3-4 uzunluğunda cep veya mercekler halinde gözlenir. Skarnlaşma ve cevherleşme evreleri ile plütonik kayacın bölgeye yerleşme, kristallenme ve soğuma süreçleri arasında sıkı ilişkiler bulunur. 

 • Yahyalı (Kayseri)

 • Karamadazı

 • demir skarn

 • skarn zonlanması

 • Abdüsselamoğlu, Ş., 1959. Yukarı Seyhan bölgesinde Doğu Toroslarm jeolojik etüdü. MTA Rapor No. 2668.

 • Abdüsselamoğlu, Ş., 1962. Kayseri-Adana arasındaki Doğu Toroslar bölgesinin jeolojisi hakkında rapor. MTA Rapor No. 3264.

 • Ağar, Ü. ve Kıtay, R., 1962. Kayseri İli Yahyalı İlçesi Karamadazı Köyü Özkoyuncu manyetit zuhuru civarının jeolojisi ve rezervi. MTA Rapor No. 2886.

 • Ayhan, A., Lengeranlı, Y, Çeltek, N. ve Aksoy, E., 1984. Aladağlar (Batı-Zamantı) yöresi (Yahyalı-Çamardı) jeolojisi ve kurşun-çinko etüdleri. MTA Rapor No. 7501.

 • Aytuğ, G., 1964. Kayseri-Yahyalı demir etüdü. MTA Rapor No. 3734.

 • Baykal, R, 1944. Malatya-Kayseri arasındaki Toroslarm jeolojik yapısı. MTA Rapor No., 1703.

 • Blumenthal, M., 1941. Niğde ve Adana vilayetleri dahilindeki Toroslarm jeolojisine umumi bir bakış. MTA Yayınları Seri B. No.6, 48 s.

 • Blumenthal, M., 1944. Kayseri-Malatya arasındaki Toros bölümünün Permokarbonifer arazisi. MTA Dergisi, 1/31, 105-118.

 • Brennich, G., 1959. Kayseri vilayetindeki Karamadazı ile Yahyalı arasında kalan mıntıkanın jeolojisi. MTA Rapor No. 2758.

 • Burt, D.M., 1977, Mineralogy and petrology of skarn deposits. Soc. Italiana Mineralogia Petrolgia Rendiconti, 33, 859-873.

 • Einaudi, M.T., Meinert, L.D., ve Newberry, R.J., 1981, Skarn deposits: Econ. GeoL, 75th Anniv. Vol., 317-391.

 • Jacobson, H.S., Yazgan, D., Arda, T. ve Filibeli, H., 1968. Karamadazı demir madeninin jeolojisi, Kayseri-Türkiye.MTA Rapor No. 4542.

 • Göncüoğlu, M.C., Toprak, V., Kuşçu, İ., Erler, A., ve Olgun, E., 1991. Orta Anadolu Masifî`nin batı bölümünün jeolojisi, Bölüm 1: Güney Kesim. TPAO Rapor, No. 2909, 140s.

 • Göncüoğlu, M.C., Erler, A., Toprak, V., Yalınız, K., Olgun, E., ve Rojay, B., 1992, Orta Anadolu Masifı`nin batı bölümünün jeolojisi, Bölüm 2: Orta Kesim. TPAO Rapor.No. 3155, 76 s

 • Kuşçu, İ., ve Erler, A., 1998. Mineralizations in collision related setting: Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey. International Geology Reviews, 40, 552-565

 • Meinert, L.D., 1993, Igneous petrogenesis and skarn deposits. R.V. Kirkham, W.D. Sinclair, R.I. Thorpe, and J.M.Duke, (eds.), Geol. Assoc. Can. Special Paper, 40, 569-583.

 • Metz, K., 1956. Aladağ ve Karanfil dağının yapısı ve bunların Kilikya Torosu tesviye edilen batı kenarı hakkında malumat hususu için yapılan jeolojik etüd. MTA Dergisi, 48, 63-73.

 • Okay, A.C., 1954. Kayseri, Niğde ve Tuzgölü arasındaki bölgenin jeolojisi. MTA Rapor No. 2252.

 • Onay, T.Ş., 1952. Kayseri ili Develi ilçesi Yahyalı bucağında Mustafa Koyuncu`ya ait manyetit madeni hakkında maden jeolojisi raporu. MTA Rapor No. 1984.

 • Oygür, V., Yurt, M.Z., Yurt, F. ve Sarı, L, 1978. Kayseri-Yahyalı-Karamadazı ve Kovalı yöresi demir madenleri jeoloji raporu. MTA Rapor No. 6609.

 • Oygür, V., 1986. Karamadazı (YahyalıKayseri) kontak metazomatik manyetit yatağının jeolojisi ve oluşumu. Jeoloji Müh., 27, 1-9.

 • Özgül. N., 1976. Toroslarm bazı temel özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 19/1, 65-78.

 • Şenöz, E., 1985. Yahyalı (Kayseri) yöresi demir yataklarının jeolojisi, oluşumu ve kökeni. Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak. Dergisi, seri A Yerbilimleri, 2/1, s.85-104.

 • Tekeli, O. 1980. Toroslarda Aladağlarm yapısal evrimi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 23/1, 11- 14.

 • Tekeli, O., Aksaya, A., Evren, İ., Işık, A., ve Ürgün, B.M., 1981. Toros ofiyolit projeleri Aladağ Projesi raporu. MTA Rapor No. 6976.

 • Ulakoğlu, S., 1983. Karamadazı graniti ve çevresinin jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği, 17,69- 78.

 • Vache, R., 1964. Antitoroslardaki Bakırdağ kurşun çinko yatakları (Kayseri ili) MTA Dergisi,62, 87-98.

 • Denizovası-Havadan Yöresi (Yahyalı Doğusu-Kayseri) Pb-Zn Cevherleşmelerinin Genel Özellikleri; Köken ile İlgili Bir Yaklaşım
  Osman Koptagel Ahmet Efe Fuat Ceyhan Dursun Erik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Denizovası-Havadan (Yahyalı doğusu, Kayseri) yöresinde çeşitli yaşlarda, çoğunlukla karbonatlı, kavaçlar yer almaktadır. Tektono stratigrafık anlamda Siyah Aladağ Napı ve Beyaz Aladae Napı olarak tanımlanan bu kayaç gruplarının litpstratigrafık dizilimleri , (Siyah Aladağ Napı için); Üst Devoniyen yaşlı Harabe Formasyonu, Karoorurer yaşlı Köşkdere Formasyonu, Alt Permiyen yaşlı Şanoluk Formasyonu, Üst Permiyen yaşlı Zindandere Formasyonu , Jura-Alt Kretase yaşlı Uzunkoltepe Kireçtaşı, (Beyaz Aladağ Napı için); Orta-Üst Triyas yaslı Karaköy Kireçtaşı, Jura-AltKretase yaşlı Uzunkoltepe Kireçtaşı, (Üst Kretase yaşlı Zigaderesi Kireçtaşı olarak sıralanabilir. Yörede, bu kayaç gruplarının dışında Üst Kretase yerleşim yaşlı Ofıyolitik seri kayaçları. Üst Miyosen - Pliyosen yaşlı volkanıtler ve Miyosen yaslı kırıntılı kayaçlar da yer almaktadır. Yörede çok sayıda Pb-Zn cevherleşmesi yer almakta olup bunlar Siyah Aladağ Napına ve Beyaz Aladağ Napına ait karbonatlı kayaçlar içerisinde gözlenmektedirler. Siyah Aladağ Napındaki cevherleşmeler (8 adet cevherleşme) Denizovası Köyü çevresinde izlenirler ve cevherleşmelerin yan kayaçlarını Üst Permiyen yaslı Zindandere Formasyonu kireçtaşları ile Jura-Alt Kretase yaşlı Uzunkoltepe kireçtaşları oluşturmaktadır. Beyaz Aladağ Napmdaki cevherleşmeler (Ö adet cevherleşme) ise Havadan Köyü çevresinde izlenirler ve cevherleşmelerin yan kayaçlarını Jura-Alt Kretase yaşlı Uzunkoltepe kireçtaşları oluşturmaktadır. Yöredeki cevherleşmelerin onbeş tanesi KD-GB doğrultulu faylanmalar ile ilişkili epijenetik oluşum özelliğindedir. Üst Permiyen yaşlı Zindandere Formasyonu içerisinde yer alan bir cevherleşme ise faylanmalar ile ilişkili olmayan sinjenetik bir oluşum özelliğindedir. Cevherleşmelerin tamamı önemli oranda karbonatlaşmış ve/veya sülfatlaşmalardır. Mikroskopik gözlemler ve XRD incelemelere göre cevherleşmelerin parajenezinde birincil mineral olarak galenit, sfalerit, pirit ve markazit. ikincil mineral olarak da simitşonit, serusit, anglezit, götit, lepidokrozit ve kovellin gibi mineraller bulunmaktadır. Bu minerallere çoğunlukla kalsit,değişik oranlarda da dolomit ve kuvars eşlik etmektedir. Cevherleşmelerin içerisinde yer aldıkları Üst Permiyen yaşlı Zindandere Formasyonu kireçtaşlarından ve Jura-Alt Kretase yaşlı Uzunkoltepe kireçtaşlarından çalışma alanının çeşitli yerlerinden derlenen örneklerde Pb, Zn, Cu, Fe, Co ve Ni gibi eser elementlerin dağılımı incelenmiştir. Analiz sonuçlarının bu elementler bakımından değerlendirilmesinde, çevre ve yan kayaçların ortalama değerlerinin kireçtaşlarındaki ortalama bolluk değerlerinden , genel anlamda, oldukça yüksek değerler sundukları gözlenmiştir. İnceleme alanındaki cevherleşmelerin karbonatlı kayaçlar içerisinde yer almaları, cevherleşmelerin yakın çevresinde herhangi bir magmatik faaliyet ya da izine rastlanmaması, cevher- yankayaç dokunaklarında herhangi bir değişim/dönüşüm gözlenmemesi, cevherleşmelerin birincil minerallerinin mineralojik çeşitlilik/parajenez bakımından oldukça zayıf olması, cevherleşmelerde markazit türü düşük oluşum sıcaklığı yansıtan minerallerin gözlenmiş olması, cevherleşmelerin önemli oranlarda karbonatlaşmış/sülfatlaşmıs olması ve cevherleşmeye yataklık eden kayaçların bazı eser elementer bakımdan kireçtaşlarındaki ortalama bolluk değerlerinde göre yüksek değerler sunmaları önemli bulgulardandır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ve Aladağlar` in jeolojik evrimi birlikte değerlendirildiğinde; Denizovası-Havadan yöresindeki cevherleşmelerin, ilksel olarak, Doğu Akdeniz denizel ortamında Alt (veya Orta) Triyas1 da söz konusu olan riftleşmenin öncesinde (kıtasal kabuğun kırılmasının ilk evrelerinde) simenetik olarak oluştukları, daha sonra ise Senoniyen1 de blok faylanmaların gelişimi sırasında Permiyen - Senoniyen yaş aralığındaki tüm karbonatlı kayaçlarla birlikte bu cevherleşmelerin de faylanmaya uğradıkları ve izleyen süreçte birincil cevherleşmelerin tektonizma-deniz suyu kontrolü altında, epijenetik biçimde, süreksizlik zonlarında ikincil olarak zenginleştikleri sonucuna ulaşılmıştır.

 • Denizovası-Havadan

 • Kayseri

 • Pb-Zn Cevherleşmesi

 • Zamantı Provensi

 • Ayhan, A., 1983. Aladağ (Yahyalı-Çamardı) yöresi karbonatlı çinko-kurşun yatakları. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 26(2), 107-116.

 • Ayhan, A. ve Lengeranlı, Y., 1986. YahyalıDemirkazık (Aladağlar yöresi) arasının tektonostratigrafik özellikleri. Jeoloji Mühendisliği, 27, 31-45.

 • Blumenthal, M.M., 1952. Toroslarda Yüksek Aladağ Silsilesinin Coğrafyası, Stratigrafisi ve Tektoniği Hakkında Yeni Etüdler. MTA Matbaası, Ankara, Seri:D(6), 136 s.

 • Çevrim, M., Echle, W. ve Friedrich, G., 1986. Aladağlarda paleokarstlaşmaya bağlı Pb-Zn mineralizasyonu. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 29(1), 27-42.

 • Çopuroğlu, î., 1996. Yahyalı KayseriDemirkazık Niğde-Çamardı yöresi çinko-kurşun yataklarının mineralojisi ve jenezi. MTA Dergisi, 118,35-46.

 • Edward, R. ve Atkinson, K., 1986. Ore Deposit Geology. Chapman and Hall, London-New York, 466 p.

 • Evans, A.M., 1987. An Introduction to Ore Geology. Blackwell, Second Ed., 358 p.

 • Gökçe, A., 1995. Maden Yatakları. Cumhuriyet Üniversitesi Yayını, No:59, Sivas, 307 s.

 • Gökçe, A., 2000. Maden Yatakları (Yeniden Düzenlenmiş II.Baskı). Cumhuriyet Üniversitesi Yayını, No:85, Sivas, 335 s.

 • Hutchinson, R.W., 1996. Regional metallogeny of carbonate-hosted ores by comparison of field relationships. In Sangster, D.F. (ed.), CarbonateHosted Lead-Zinc Deposits, 75th Anniv. Volume, Sociaty Of Economic Geologists, Michigan-USA, 8-17.

 • İmreh, L., 1965. Zamantı metal cevherleşmesi bölgesinin kurşun-çinko mineralizasyonları. MTA Dergisi, 65, 85-108.

 • İskit, M., 1967a. Aladağ - Yahyalı Pb-Zn zuhurları ve civar sahrelerin jeolojik etüdü. MTA Derleme No:4348, 25 s (yayımlanmamış).

 • İskit, M., 1967b. Zamantı bölgesi DenizovasıSüleymenfakılı ara kesiminin jeolojik etüdü. MTA Derleme No:3853, 21 s (yayımlanmamış).

 • İskit, Y.M. ve Vohyzka, K., 1965. YahyalıKayseri arası ve Zamantı suyu sahasındaki jeolojik etüd raporu. MTA Derleme No:3798, 18 s (yayımlanmamış).

 • Krauskopf, K.B., 1979. Introduction to Geochemistry. McGraw Hill, Tokyo, 617 p.

 • Koptagel, O., Efe, A. ve Ceyhan, R, 1998. Göynük Pb-Zn cevherleşmesinin (YahyahKayseri) kökeni. Türkiye Jeoloji Bülteni, 41(2), 53-62.

 • Lengeranlı, Y, 1986. Yahyalı (Kayseri) doğusunda çinko-kurşun bulunduran Mesozoyik karbonatlarının jeolojisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Yüksek Lisans Tezi, 59 s. (yayımlanmamış).

 • Lengeranlı, Y, Çeltek, N., Batık, H., Ayan, A., Tüzün, D. ve İnan, A,. 1986. Yahyalı (Kayseri) doğusu ile Hoşça-Çataloluk (Kayseri-Develi) köyleri güneyinin jeolojisi ve kurşun-çinko cevherleşmeleri etüdü raporu. MTA Derleme No: 8026, 125 s(yayımlanmamış).

 • Marcoux, J., 1979. Antalya naplarmm genel yapısı ve Tetis güney kenarı paleocoğrafyasmdaki yeri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 22(1), 1-5.

 • Mason, B., 1966. Principles of Geochemistry. John Wiley and Sons, New York, Third Ed., 329 p.

 • Özgül, N., 1976. Toroslar` m bazı temel jeoloji özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 19(1), 65-78.

 • Rose, A.W., Hawkes, H.E. ve Webb, J.S., 1979.Geochemsistry in Mineral Exploration. Academic Press, London, 635 p.

 • Sangster, D.F., 1976. Carbonate-hosted leadzinc deposits. In Wolf, K.H. (ed.), Handbook of Stratabound and Stratiform Ore Deposits, Elsevier, New York, 6, 447-456.

 • Sawkins, F.J., 1976. Metal deposits related to intracontinental hot spot and rifting environments. Journal of Geology, 80, 1028-1041.

 • Sawkins, F.J., 1984. Metal deposits to Relation to Plate Tectonics. Springer Verlag, Berlin, 325 p.

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y, 1983. Türkiye`de Tetisin Evrimi. Levha Tektoniği Açısından Bir Yaklaşım. Türkiye Jeoloji Kurumu Yerbilimleri Özel Dizisi, Ankara, 1, 75 s.

 • Tekeli, O., 1980. Toroslarda Aladağların yapısal evrimi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 23(1), 11-14.

 • Tekeli, O., Aksay, A., Ürgün, B.M. and Işık, A., 1984. Geology of the Aladağ Mountains: International Symposium on the Geology of the Taurus Belt Proceedings (Ed: Tekeli, O. and Göncüoğlu, M.C.), MTA, Ankara, 143-158.

 • Türkünal, S., 1965. Yahyalı kazasının güney ve kuzeydoğu dolaylarının jeolojisi ve ilgili sahanın içinde ve dışında bulunan galen ve simitsonit mineralizasyonu hakkında rapor. MTA Derleme No: 3650, 36 s (yayımlanmamış).

 • Tüzün, D., 1985. Zamantı yöresi Zn-Pb aramaları projesi. Niğde-Çamardı-Alagöl ve YahyalıTaşhan (Çaputlu) Zn-Pb cevherleşmeleri jeoloji raporu. MTA Derleme No: 7766, 28 s (yayımlanmamış).

 • Ulakoğlu, S., 1983. Aladağlarda Yahyalı (Kayseri) bölgesinin jeolojisi. İÜ Yerbilimleri, 4(1 _2), 1-44.

 • Vache, R., 1964. Die blei-zink-lagerstâtte am Bakırdağ im Antitaurus (provinz Kayseri). MTA Dergisi, 62, 91-102.

 • Çeşitli Bitki Yapraklarının Altın İçeren Kuvars ve Sülfît Damarlarının Prospeksiyonunda Kullanılması
  Doğan Aydal
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Hatay ili merkezine 11 km uzaklıkta bulunan Kisecik köyü ve çevresinde, altın ve gümüş içeren kuvars ve sülfıt damarlarının bulunduğu bölgede, Çınar, Sandal, Kızılağaç, Söğüt, Pürem, Sakızlık. Çitlembik, Karapelit ve Pelit gibi 9 bitki türünden 23 yaprak örneği alınarak 50 element üzerinde yapılan çalışmada, bitkilerin, bulundukları bölgeden etkilenme dereceleri araştırılmıştır (Şekil 1).Altın içeren sülfıt ve kuvars damarları ile doğrudan temasta bulunan ağaç yapraklarındaki ortalama As, Zn, S, Au, Ag, Cd, Co, P, Na, K,Sb, Se, Y, Mn, Gd ve Nd değerlerinin ,yüksek olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, Bu damarlardan uzakta ve ultrabazik. Bazik kayaçların üzerinde yetişen aynı bitkilerin yapraklarının Mg, Ni, Fe, Mo, Cr, B, Sr, Ca, Ba, Al, Bi ve Ce bakımından zenginleştiği belirlenmiştir. Yapraklardaki Te, Ga,Sm ve Dy değerlerinin ise her iki bölgede aynı değerlerde kaldığı ve U, Th, V, La, Ti, W, Tl, Ho, Tb, Er, Tm, Yb, ve Lu değerlerinin ise .miktarlarının çok düşük olması sebebiyle belirlemediği görülmüştür. Sonuç olarak Pürem ve Söğüt`ün bulunduğu ortamdan en çok etkilenen bitkiler olduğu belirlenmiştir. Pb, Co, Mn, Fe, Cd, Bi, P, Cr, Al, Na, Ga, Y, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd ve Dy miktarının Pürem bitkisinde .diğerlerine oranla daha fazla olduğu, bunun yanısıra Mo, Zn, Ca, Mg ve Se`un damarların bulunduğu bölgede, Co, Mn, ve Cd`un kayaçların bulunduğu bölgedeki Söğüt ağaçlarında zenginleştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, yaprakların, altın içeren altınlı kuvars damarları ile sülfıt damarlarının yerlerinin belirlenmesinde bir belirteç olarak kullanılabileceği düşünülmektedir

 • Jeobotanik

 • altın

 • gümüş

 • ağaç yaprakları

 • Alpan, T., 1985. Hatay altın aramaları prospeksiyon raporu, M.T.A. Rapor No: 7982, 34 p. (Gold prospection report on Hatay. (M.T.A.) Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, Turkish).

 • Aydal, D. 1989. Geochemical and Mineralogical investigation of Doğan Ocak Auriferous quartz veins (Kisecik-Hatay) Selçuk Uni. Müh. Mim. Fak. Dergisi. V 2/2, 27-45

 • Aslaner, M., 1973. İskenderan-Kırıkhan bölgesindeki ofiyolitlerin Jeoloji ve petrografisi. M.T.A. yayınları No: 150, 71 p. (Geology and Petrography of Ophiolites in İskenderun-Kırıkhan Area, Published by (M.T.A.) Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, Turkish).

 • Baytop, T., 1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Yayın No: 578, Ankara, 508 p.

 • Bonnier, G., 1911-1935. Flöre Complete İllustree en Couleurs, Librairie Generale de l`Enseignement, E Orlhac, editeur, V 1-10, Paris, 600 p.

 • Boyle, R.W. and Jonasson, I.R., 1973., The geochemistry of arsenic and its use as an indicator element in geochemical prospecting. J. Geochem. Explor., 2:251-296.

 • Çağatay,A., Sayılı, İ.S.,Ulutürk, Y and Ateş, Z., 1991. Kisecik(Hatay) hidrotermal altın damarları,MTA dergisi, No.112, p 41-62.

 • Cannon, H., 1960. Botanical prospecting for ore deposits,Science, v.l32,p. 591-598.

 • Çoğulu, H.E., 1973. Hatay-Kızıldağ masifinin oluşumu hakkında yeni buluşlar. Cumhuriyetin 50. yılı yerbilimleri kongresi M.T.A. yayını, P 410-424 (New data on the petrology of Kızıldağ massif, Hatay-Turkey) Congress of Earth Sciences on the occasion of the 50

 • Çoğulu, H.E., 1974. Hatay bölgesinde ultrabazik tektonikler ve tabakalı peridotitler. M.T.A. Dergisi, V 83, p 185-193 (Ultrabasic tectonites and layered peridotites in Hatay/Turkey M.T.A. Bulletin, Turkish).

 • Delaloye, L., Pişkin, Ö., Selçuk, H., Vuagnat, M., and Wagner, J., 1980. Geological section through the Hatay ophiolite along the mediterranean coast, Southern Turkey, Ofioliti. V 5 (2/3), 205-216

 • Dubertret, L., 1953. Geologie des roches vertes du NW de la Syrie et du Hatay (Turquie), Notes Mem. Moyen Orient, V 6, 227 p.

 • Erdman, J.A., and Olson, J.C., 1985. The use of Plants in Prospecting for Gold: A Brief overview with a selected bibliography and topic index. Journal of Geochemical Exploration, 24: 281-304

 • Erendil, M., 1984. Petrology and Structure of the upper crustal units of the Kızıldağ ophiolite (Turkey) in Tekeli O. and Göncüoğlu C. Co. eds. Internationale symposium on the geology of the Taurus belt. Proceedings, p 269-284, Ankara.

 • Erickson, D.B., 1940. Report on the Geology of Hatay, Turkey; (M.T.A.) Unpublished report of Mineral Research and Exploration Institute, No. 1118, 24 p. (Turkish-English).

 • Finck, A., 1969. Pflanzen Erneâhrung in Stichworten, Verlag Ferdinand Hırt., Kiel, 200 p

 • Girling, C.A., Peterson, P.J., and Minski, M.J., 1978. Gold and arsenic concentration in plants as an indication of gold mineralisation. Sci. Total Environ., 10: 79-85

 • Grill, E., Winnacker, EX., Zenk, M.H., 1987. Phytochelatins, a class of heavy metal binding peptides from plants are functionally analogous to metallothioneins. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 94: 439-443

 • Jones, R.S., 1970. Gold Content of water , plants and animals; U.S.Geol. Survey Inf. Circ. 625, 15 p

 • Kaçar, B., and Katkat, V., 1999. Gübreler ve Gübrelemeler Tekniği, Vipaş A.Ş. yayınları, Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Bursa, 531 p.

 • Malyuga, D.R, 1964. Biogeochemical methods of prospecting. Consultants Bureau, New York, 205 p.

 • Molly, E.W., 1955. Hatayda yapılan altın aramaları hakkında rapor. (M.T.A.) rapor No: 2323, p 26. (Rapport sur L`or au Hatay Turquie. Unpublished report of Mineral Research and Exploration Institute of Turkey, Turkish-French).

 • Pahlsson, A.M.B., 1989. Toxicity of Heavy Metals (Zn, Cu, Cd, Pb) to Vascular Plants, Water, Air and Soil pollution, V 47, 287-319 p.

 • Perelman, A.I., 1967. Geochemistry of Epigenesis. Plenum Press, New York, 266 p

 • Pişkin, Ö., Delaloye, M., Moritz, R. and Wagner, J.J., 1990. Geochemistry and geotermometry of the Hatay Complex, Turkey, Implication for the genesis of the ophiolitic sequence: Ophiolites; Oceanic crustal analogues. Proceedings of symposium

 • Rauser, W.E., 1990. Phytochelatins. Annv. Rev. Bio. 59: 61-86.

 • Rennenberg, H., 1987. Aspect of glutathione function and metabolism in plants. In Plant Molecular Biology, ed. D. Von Wettstein, N. H. Chua, New York: Plenum, 279-292

 • Robinson, N.J. and Jackson, P.J., 1986. "Metallothionein-like" metal complexes in angiosperms; their structure and function. Physiol. Plant. 67: 499-506

 • Robinson, N.J., 1990. Metal binding polypeptides in plants. In Heavy Metal Tolerance in Plants, ed. AJ. Shaw, Boca Raton. CRC Press, 195-214

 • Romieux, J., 1942. Hatay`da yapılan istikşaf raporu. M.T.A. rapor No: 1426, 43 p. (Report on Hatay-Turkey. Unpublished report of (M.T.A.) Mineral Research and Exploration Institute of Turkey. Turkish-French).

 • Rose, A.W., Hawkes, H.E., and Webb, J.S., 1979. Geochemistry in Mineral Exploration. Academic Press. New York, 657 p.

 • Selçuk, H., 1981. Etude Geologique de la partie meridionale du Hatay (Turquie), Unpublished Ph. D. thesis, University of Geneva, (French) 116 p.

 • Steffens, J.C., 1990. The Heavy Metal Binding Peptides of Plants, Annv. Rev. Plant Physiol. Plant Mol.Biol,V 41, 553-575 pp.

 • Tekeli, O. and Erendil, M., 1986. Kızıldağ ofıyolitinin jeoloji ve petrolojisi, Bulletin of M.T.A. (Mineral Research and Exploration of Turkey), (Turkish-English). ,107, p 30-49.

 • Tomsett, A.B. and Thurman, D.A., 1988. Molecular Biology of Metal Tolerances of Plants. Plant Cell Environs. 11: 383-394

 • Victorov, S.V.,Vostokova, YA. and Vyshivkin, D.D.,1964. Short guide to geochemical surveying, Oxford, Pergamon press, 158p.

 • Vuagnat, M. and Çoğulu, H.E., 1967. Quelques reflexions sur le massif basique, ultrabasique du Kızıldağ, Hatay, Turquie. Seances S.P.H.N.` 2/3, Geneve. 210-216

 • Doğal Soda Yatakları ve Ekonomik Önemleri
  Cahit Helvaci
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Doğal sodyum karbonat mineralleri (soda mineralleri) ya Tersiyer yaşlı playa - göl tortuları içinde oluşmuş, gömülü fosil trona yataklarından yahutta güncel alkalin göl ve playaların salamuralarından elde edilmektedir. Dünya`da bilinen fosil yatakları, Wyoming`teki (ABD), GreenRiver Formasyonu; Beypazarı`ndaki (Türkiye) Hırka Formasyonu ve Wucheng`teki (Çin) Wulidui Formasyonu içinde tespit edilmiştir. Sodaiçeren güncel alkalin göl ve playalar ise sırasıyla Searles Gölü (A.B.D) Magadi Gölü (Kenya), San Critobal Ecatepec Playası (Meksika), SowaPan Playası (Botsuvana) ve potansiyel olarak Van Gölü (Türkiye) bilinmektedir.Fosil soda yatakları, ve güncel soda playa-gölleri genel olarak kıta içi karasal, kurak veya yarı kurak çevresinde Na`ca zengin volkanik vemagmatik kayaçların yaygın olduğu, yüzey ve sıcak su kaynaklan ile beslenen havzalarda evaporasyon sonucunda oluşmuş veya oluşmaktadır. Soda yatakları, çoğunlukla şeyil veya bitümlü şeyil katmanlarıyla ardalanmalı olarak bulunur. Van gölü gibi derin olan göllerde ise soda konsantrasyonu yeterli düzeye erişemediğinden bu göllerden soda üretimi bugün için ekonomik değildir. Soda ve soda külü, başlıca cam üretiminde Na2Û kaynağı, birçok sodyumlu kimyasal maddelerin yapılmasında suların temizlenmesinde, kağıt üretiminde, demir cehverlerinden kükürtlerin alınmasında ve birçok diğer alanda kullanım alanı bulmaktadır. Soda külünün tuzlardan ve fosil trona yataklarından elde edilmesi gittikçe önem kazanmasına rağmen dünya üretiminin büyük bir kesimi 40`dan fazla ülkede 60 civarındaki fabrikada sentetik olarak solvay yöntemiyle üretilmektedir. Doğal yataklardan soda üretimi, başlıca A.B.t). Meksika ve Kenya`da yapılmakladır. Sentetik soda üretimi ise başlıca S.S.C.B., İngiltere, Batı Almanya, Fransa, Çin, Bulgaristan ve Japonya`da yapılmakladır. Yıllık dünya soda üretimi yaklaşık 30 milyon ton civarında Türkiye`de ise Mersin Soda Sanayi yılda ortalama 300.000 ton yapay soda üretmektedir. Bu üretime, Beypazarı doğal soda yatağından bir an önce üretim yapılarak büyük oranda katkıda bulunulmalıdır. 

 • Beypazarı

 • pazarlama

 • soda mineralleri

 • soda külü

 • trona

 • Aydın,Y. ve Şenkal, S.S., 2001. Beypazarı trona yatağını işletmeye alma çalışmaları. Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi - TUMAKS 2001, Ankara, s. 57-65.

 • Berberoğlu, E., 1992. Soda külünde kavga. 25 Nisan 1992, Hürriyet.

 • Bilge, Y., 1996. Hoca soda tekellerine karşı. 12 Kasım 1996, Yeni Yüzyıl.

 • Doğru, N., 1996. Heykel`e kızan da Refahlı, tronayı çıkartan da Refahlı. 12 Kasım 1996, Sabah

 • Harben, R, 1997. Soda ash goes global for growth. First international Soda Ash Conference, Rock Springs, WY, USA, s. 33.

 • Helvacı, C. ve İnci, U., 1989. Beypazarı trona yatağının jeolojisi, mineralojisi, jeokimyası ve yörenin trona potansiyeli. TÜBİTAK Proje No: TBAG-685. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, s. 159.

 • Helvacı, C, 1998. The Beypazarı trona deposit, Ankara province, Turkey. In: Proceedings of the First International Soda Ash Conference (John R. Dyni and Richard W. Jones, editors), Volume II. Wyoming State Geological Survey Public Information Circular 40, Laramie, USA, s. 67-103.

 • Kayakıran, S., Akıncı, Ö., Çelik, E. ve Dündar, A., 1986. Beypazarı trona yatağının jeolojisi. IV Mühendislik Haftası. Bildiri Özetleri, İsparta, s. 75-76.

 • Kostick, D.S., 1994. Soda ash in industrial Minerals and Rocks. 6 th ed. D.D. Carr, ed., SME, Littleton, CO. USA, s. 929-958.

 • Kostick, D.S., 1996. Soda ash, US Geol. Surv. Annual Review-1995, USA, s. 10.

 • Mumcu, U., 1991. ABD ve trona, 18 Eylül 1991 Cumhuriyet.

 • Narin, R., 2000. Beypazarı (Ankara) trona (doğal soda) yatağının bulunuş öyküsü. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Bülteni, Sayı 1-2, Ankara, s. 43-44.

 • Özkan, Y., 1997. Trona hayali suya düşüyor. 21 Nisan 1997, Cumhuriyet.

 • Karbonatlı Kayaçlara Bağlı Orta Toroslar Zn-Pb Cevherleşmelerinin Kükürt İzotopları incelemesi
  Mustafa Kuşcu Oya Cengiz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Orta Toroslar`da genellikle farklı stratigrafik birliklerin değişik yaştaki kireçtaşlan içerisinde çoğunlukla epijenetik ve yer yer onları ornatarak yataklanmış, fakat bazı yazarlarca bir kısım yatakların da sedimanter olduğu ileri sürülen çok sayıda Zn-Pb cevherleşmesi bulunur. Bunlar batıdan doğuya doğru; Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç - İsparta), Karalar (Gazipaşa - Antalya), Göktepe (Ermenek - Konya), Ortakonuş (Anamur -İçel), Tekneli (Çamardı - Niğde), Bolkardağ - Ulukışla - Çiftehan (Niğde) ve Yahyalı (Kayseri) yataklarıdır. Bu cevherleşmelerden alman sülfıd minerallerinin yapısındaki ö34S değerleri galen örneklerinde % 0 -2.7 ile +13.9 aralığında, sfaleritlerde %0 -7.1 ile +9.8 arasında değişen değerlerdedir. Negatif değerlikli örnekler Göktepe (Ermenek-Konya) yöresi cevherleşmelerinde ortaya çıkarken, Orta Toroslar`da bulunan diğer yataklarda 534S değerlerinin pozitif olduğu belirlenmiştir. Yatakların gerek galen ve gerekse sfalerit örneklerinin 554S değerlerinin oldukça dar bir aralığa düştükleri belirlenmiştir. Bu izotopsal bileşim oranları; yatakların diğer kaynaklardan gelen eriyiklerle karışmış ve onların 34S ve 32S izotoplarından da etkilenen mağmatik-hidrotermal eriyiklerden şekillenmiş olabileceğini göstermektedir. 

 • Orta Toros

 • Zn-Pb yataklan

 • S34/32 izotop oranları

 • köken

 • Ayhan, A., 1979. Geologie und Mineralogie der Blei-Zink-Baryt-Lagerstaetten zwischen Burhan Malı. und Yuları bei Gazipaşa-Antalya. Heidelberg Univ. Doktora tezi, 175 s.

 • Ayhan, A., 1981. Aydap ve Yuları (Gazipaşa - Antalya) Pb - Zn yataklarının kökeni ve remobilizasyon sorunu. Maden Tetkik Arama Dergisi, 95/96, 57-69.

 • Ayhan, A., 1982. Burhan mahallesi ve Yuları köyü arasında bulunan galenitli barit yatakları (Gazipaşa - Antalya). Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni. 25, 2 105-117.

 • Ayhan, A., 1983. Genetic comparison of leadzinc deposits of Central Taurus. Geology of the Taurus Belt Proceedings. 335-342, Mineral Research and Exploration Institute International Symposium., Ankara.

 • Ayhan A., Lengeranlı, Y, Çeltek, N., ve Aksoy, E., 1984. Aladağlar (Batı Zamantı) yöresi (Yahyalı - Çamardı) jeolojisi ve Zn-Pb etüdleri. Maden Tetkik Arama Derleme Raporu. No:7501, 196 s.

 • Barutoğlu, O.H., 1942, Garbi Toroslarla Anamur - Antalya civarının jeolojik raporu, Maden Tetkik Arama Rap., 983, Ankara (yayınlanmamış).

 • Blumel, G.F., 1965. Die Blei-Zinklagerstaette von Ortakonuş - Anamur und ihr geologiseher Rahmen. Münih Univ., Doktora Tezi, 60 s. (yayınlanmamış).

 • Cengiz, O., ve Kuşçu, M., 1993. Çarıksaraylar (Şarkikaraağaç - İsparta) kuzeyinin jeolojisi ve kurşunlu barit yatakları. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, Cilt 36, Sayı 1, 63-74 s., Ankara.

 • Claypool, G., Holzer, W.T., Kaplan, I.R., Sakai, H., ve Zak., L, 1980. The age curves of sulfur and oxygen isotopes in marine sulfate and their mutual interpretation. Chemical Geology, V.28, p. 199-260.

 • Çalapkulu, R, 1976. Le charriage de I`unite ophiolitique de Alihoca sur les marbles de Bolkardağ (Taurus - Turquie). Abstract 4 Reunian Anuelle des sciences de la terre, 89, Paris.

 • Çalapkulu, R, 1979. Bolkardağ maden yatağının jeokimyasal incelemesi. Ege Üniversitesi. Yerbilimleri Fakültesi. Doçentlik tezi, 146 s, (yayınlanmamış).

 • Çalapkulu, E, 1980. Horoz granodiyoritinin jeolojik incelemesi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 23, 1,59-68.

 • Çevikbaş, A., 1991. Ulukışla - Çamardı (Niğde) Tersiyer havzasının jeodinamik evrimi ve maden yatakları yönünden önemi. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 235 s, İstanbul, (yayınlanmamış).

 • Çevrim, M., 1984. Die Zink-Blei-Vererzungen des Aladağ-Gebietes/Turkei mit Betrachtungen zur Paleokarstentwicklung. Doktora tezi, Aachen, 184 s. (yayınlanmamış).

 • Çevrim M., Eechle, W., ve Friedrich, G., 1986. Aladağlar`da paleokarstlaşmaya bağlı Zn-Pb mineralizasyonu. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 29, 27-41.

 • Çopuroğlu, İ., 1994. Karalar - Gazipaşa (Antalya) galenit- barit yatağının mineralojik-petrografik ve jenetik incelemesi. Maden Tetkik Arama Dergisi, 116, 29-36.

 • Danışman, N., ve Cebeci, A., 1945. Karalar - Gazipaşa yöresinin jeoloji raporu. Maden Tetkik Arama Raporu, 21-22-23 s., Ankara (yayınlanmamış).

 • Eren, H.R., Uz, B., Özpeker, I., ve Seymen, L, 1993. Toroslarda Tekneli (Çamardı-Niğde) yöresinin tektoniği ve Pb-Zn mineralizasyonu. Çukurova Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, 22, 45-60

 • İmreh, L., 1965. Zamantı metal cevherleşmesi bölgesinin Pb-Zn mineralizasyonları. Maden Tetkik Arama Dergisi, 65, 85-108.

 • Kovenko, V., 1946. Toridler`de Demir ve Kurşun metalojenik sahası. Maden Tetkik Arama Yayını No:l.

 • Kuşçu, M., 1984. Göktepe (Ermenek - Konya) kuzey kesimi Pb-Zn zuhurlarmdaki fluoritlerin yitriyum içerikleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 27-1, 57-60, Ankara.

 • Kuşçu, M., 1985a. Göktepe (Ermenek - Konya) yöresinin Pb-Zn zuhurları. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 28-1, 35-46, Ankara.

 • Kuşçu, M., 1985b. Göktepe (Ermenek - Konya) batısında kalan bölgenin jeolojisi. Akdeniz Üniversitesi İsparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, C.l, S.l, 77-106, İsparta.

 • Müller, D., 1982. Mmeralparagenese und Aufbereitberkeit der Blei-Zink-Ertze des Zamantı Distriks/Zentralanatolien/Turkei:Doktora tezi, RWTH Aachen, 146 s. (yayınlanmamış).

 • Ohmoto, H., 1986. Stable isotope geochemistry of ore deposits. Rev.Mineralogy, V.I 6, p.491-560.

 • Ohmoto, H., and Rye, R.O., 1979. Isotopes of sulfur and carbon. In., Geochemistry of hydro thermal ore deposits (edit.By Barnes,H.L.),p.509a-567, Wiley Intersci., p.798 NewYork.

 • Oygür, V., 1986. Karamadazı (Yahyalı - Kayseri) kontak metazomatik manyetit yatağının jeolojisi ve oluşumu. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı 27, 1-9.

 • Özgül, N., 1976. Toroslarm bazı temel jeoloji özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 19/1, 65-78.

 • Özgül, N., 1983. Stratigraphy and tectonic evolution of the Central Taurides. Geology of the Taurus Belt, 77-90, Maden Tetkik Arama, Ankara.

 • Petrascheck, W.E., 1955. Beziehungen zwischen der Anatolischen und der westlichen Taurus. Maden Tetkik Arama Dergisi, 46/47, 64-74.

 • Petrascheck, W.E., 1967. Die Blei-ZinkLagerstaetten in Kalken des westlichen Taurus. Maden Tetkik Arama Dergisi, 68, 39-50.

 • Previtali, R, 1967. Gazipaşa - Anamur (G.Toroslar) zonundaki barit yataklarının tetkiki ve araştırılması. Maden Tetkik Arama Raporu, No.4013, Ankara (yayınlanmamış).

 • Sadıklar, M.B., 1978. Schwerspat und Bleiglanz-Vorkommen und ihre geologisch- petrographische Lage im Gebiet der Dörler Kıcık, Endişe, Güney und Seyfe bei Gazipaşa-Antalya. Heidelberg University.,Diploma Tezi, 113 s.

 • Striebel, H., 1965. Die Bleierz-BarytLagerstaette von Karalar-Gazipaşa und ihr geologischer Rahmen. Münih University, Doktora tezi, 48 s.

 • Şişman, A.N., ve Şenocak, M.H., 1981. Bolkardağ yöresinin jeolojisi ve maden yatakları. Maden Tetkik Arama Rapor no.38579/6, Ankara (yayınlanmamış).

 • Zenginoğlu, Y, 1945. Karalar - Gazipaşa yöresinin jeoloji raporu. Maden Tetkik Arama Raporu, 32 s, Ankara

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle