Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1982 ŞUBAT Cilt 25 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Güneş-Sağucak (Divriği/Sivas) Yöresinin Petrografik-Petrolojik İncelemesi
Hasan Bayhan Orhan Baysal
PDF Olarak Görüntüle

Öz: İnceleme alam, Sivas ili Çetinkaya-Divriği arasında yer almakta olup, mevcut derinlik ve yüzey kayaçları petrografik-petrolojik açıdan ele alınıp değerlendirilmiştir. Dumluca sokulununum neden olduğu alkali metamorfizmasıyla, Güneş Ofiyolitine ait kayaçların bazik plajiyoklasları skapolitleşmiş, klinopiroksenleri de kısmen biyotitleşmiştir. Ayrıca, saçılmış tip nikel cevherleşmesi içeren ultramafik kayaçlarda serpantinleşme yaygın olarak izlenmiştir. Gabrolar alkali özellik gösterirken, spilit-diyabazlar toleyitik ve kalkalkali özellik göstermekte ve olasılıkla okyanusal bir ortamda oluşmuşlardır. Dumluca Sokulumu ise, kalkalkali niteliktedir. Yine, yörenin Neojen volkaniklerini oluşturan bazaltlar ve trakitler kalkalkali karakterde olup, bazaltlar muhtemelen bir ada yayında oluşmuşlardır.

 • Gabro

 • bazalt

 • trakit

 • Sivas

 • Bauer, G., 1969, Bericht über das Nickel - Vorkommen ta Lagerstâttenraum Güneş bei Divriği - Türkei : Maden Tetkik ve Arama Enst, Derleme Rap. no. 4205, yayınlanmamış.

 • Bayhan, H., 1980, Güneş - Soğucak (Divriği - Sivas) yöresinin jeolojik, mineralojik, petrografik - petrolojik ve metalojenik incelenmesi : Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Enstitüsü, Ankara, Doktora Tezi, 206 s., yayınlanmamış.

 • Bayhan, H. ve Baysal, O., 1981, Güneş - Soğucak (Divriği/ Sivas) Yöresindeki sülfür cevherleşmelerinin Mineralojik ve Jenetik İncelenmesi, Yerbilimleri, 8, 41 - 52.

 • Burri, C, 1959, Petrochemische Berechnungs - Methoden auf Equvalenter Grundlage : BirkMuser Verlag, Stuttgart, 334 s

 • Burri, C. ve Niggli, P., 1945, Die jüngen Eruptivgesteine des Mediterranen Orogens I : Pub. herausgeg. v.d. stiftung., Vulkaninstitut Immanuel Friedlaender, 3, Zürich, 334 s.

 • Can, A., 1970, Sivas - Divriği, Güneş - Soğucak köyleri nikel zuhuru jeolojik etüdü : Maden Tetkik ve Arama Enst., Derleme Rap. no. 5108, yayınlanmamış.

 • Irvine, T.N. ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the commen volcanic rocks : Can. Jour. Earth Sci., 8,523 - 548.

 • Kay, R., Hubbard, N.J. ve Gast, P.W., 1970, Chemical Characteristics and origin of Ridge Volcanic Rocks. Jour. Geophys. Research, 75,227 - 255.

 • Koşal, C, 1965, Divriği civarı jeolojisi ve magmatojen cevher yatakları : Maden Tetkik ve Arama Enst., Derleme Rap. no. 3743, yayınlanmamış.

 • Mac Donald, A., 1968, Composition and origin of Hawaiin Lavas : Geol. Soc. Amer. Mineral., 116, 477-552.

 • Metag Müh. Ltd. Şti., 1972, Nikel projesi, Çetinkaya - Divriği bölgesi arama raporu : Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, yayınlanmamış.

 • Miyashiro, A., 1975, Classification, characteristics and origin of ophiolites : J. Geology, 83,249 - 281.

 • Mohr, H.V.M., 1960, Divriği mmtıkasmdaki arsenik prospeksiyonu hakkında rapor : Maden Tetkik ve Arama Enst., Derleme Rap. no. 2920, yayınlanmamış.

 • Müller, D., 1969, Mineralogisch - Lagerstâttenkundliche Begutactung von Erz der Cu - Ni - Vorkommen Güneş und Soğucak bei Divriği - Türkei : Maden Tetkik ve Arama Enst., Derleme Rap. no. 4134, yayınlanmamış.

 • Streckeisen, A., 1976, To each plutonic rocks, its name : Earth. Sci. Rev., 12,1 - 33. proper

 • Ulukışla ve Çevresinin Stratigrafisi ve Jeolojik Evrimi
  Fazli Yilmaz Oktay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Tersiyer başlarında Ulukışla ve yakın çevresini içine alan Tuzgölü Havzası`nın güney kesimi. Üst Kretase`de bir ofiyolitik karmaşığın içine yerleştiği okyanusal bir çukurluk olarak tanımlanabilir. Bu basen içinde günümüze kadar, Tuz gölü Havzası`nın okyanus ve sonrası evrelerine ilişkin ve birbirlerinden bölgesel açılı uyumsuzluklarla ayrılan üç ayrı gurup kayaç topluluğu oluşmuştur. Bunlar sırasıyla Ulukışla, Kılan ve Bohçadikmen gurupları olarak adlanmış ve her biri, litolojik farklılıklar göz önünde tutularak formasyon ve üyelere bölünmüşlerdir. Havzanın filiş çökelleri ve kapanma evresine ilişkin mağmatik etkinlik ürünleri olan Ulukışla gurubu, adayayı volkanikleri, bunlara ilişkin karbonat ve kırıntılılar ile havzanın derin kesimlerinde depolanmış çeşitli türbiditik faslyeslerden, molas türünde çökelleri temsil eden Kılan Gurubu; evaporit, tatlı su karbonatları ile karasal kırıntılılardan ve okyanus sonrası çökelleri olan Bohçadikmen Gurubu ise, çeşitli karasal kırıntılılar ve gölsel tortullardan oluşmuştur. Tersiyer başında bölge, içinde volkanik bir adayayının gelişmekte olduğu kapanan bir okyanus durumundadır. Kapanma, kuzeyden güneye ilerleyen Kıta/Adayayı/Kıta çarpışması şeklinde gelişmiştir.

 • filiş

 • evaporit

 • adayayı

 • Ulukışla

 • Blumenthel, M. M., 1956, Yüksek Bolkardağın kuzey kenar bölgelerinin ve batı uzantılarının jeolojisi : MTA yayını, Seri D, No. 7, Ankara, 153 s.

 • Demirtaşlı, E., Bilgin, A. Z., Erenler, F., Işıklar, S., Sanlı, D. Y., Selim, M., Turhan, N., 1973. Bolkardağlarınm jeolojisi: Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi, Tebliğler, MTA Yayını, Ankara, 608 s.

 • Erol, O., 1969, Tuzgölü Havzasının jeolojisi ve jeomorfolojisi : yayımlanmamış, T.B.T.A.K. araştırma raporu.

 • Folk, R. L., 1962, Spectral subdivision of limestone types 3 classification of carbonate rocks, Mem, A.A.P.G. 1., 62.

 • Freeh, F., 1916, Geology Kleinasiens im bereich der Bagdag bahn zeitschrift d, Deutsc. geol. Ges. BD 68, 322 s.

 • Ketin, t., Akarsu, I., 1965, Ulukışla Tersiyer Havzasının jeolojik etüdü hakkında rapor: TPAO, No.: 339.

 • Gözeğer, C, 1976, Eminlik - Kavuklu (Ulukışla) bölgesinin jeolojisi: yayımlanmamış 1.Ü.F.F, Jeol. Y. Müh. ligi diploması çalışması, 29 s.

 • Oktay, F. Y., 1973, Sedimentary and tectonic history of the Ulukışla area, southern Turkey: Yayımlanmamış Ph, D. tezi, Univ. of LONDON, 414 s.

 • Schaffer, F. X., 1903, Cicilia: Peterm. Mitteilgh. Erganzgsh. 151.

 • Tchihatscheff, P. de, 1869, Asie Mineure: Geologie, II-III, Paris 490, 552 s.

 • Yoldaş, R., 1973. Niğde - Ulukışla bitümlü şist alanının jeolojisi ve ekonomik olanakları ı yayımlanmamış MTA raporu, No.: 5050.

 • Turkish Gulf Oil Company, 1961, Regional geology and oil exploration in the Tuzgölü Basin of Central Anatolia: Petr. Adm. Publ. Bull. No.: 6, Ankara, 67 s.

 • Köprübaşı alüvyal yelpaze çökelleri içinde gözlenen kil mineralleri
  Hüseyin Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Köprübaşı alüvyal yelpazesi Miyosen blok faylarımasına koşut olarak gelişmiştir. Bir çeşit büyüme fayları biçiminde gelişen bu tektonik olayın denetiminde, bloklardan kumtaşlarına kadar değişen tane boylarından ibaret kalın flüvyal çökeller oluşmuştur. Alüvyal yelpaze çökelleri, tabandaki gnays üstüne uyumsuz olarak gelen bloklu konglomera ve yukarı doğru, tüf tabakası içeren daha küçük çakıllı alt konglomera; çamurtaşı, silttaşı ve konglomera mercekleri içeren kumtaşı; orta konglomera-silttaşı-kum taşı ardalanması; üst konglomera; ve en üstte de altta çamurtaşı ve üstte Miyosen kireçtaşları içeren gölsel çökellerden oluşur. Konglomera, kumtaşı ve kiltaşlarından oluşan alüvyal yelpaze çökelleri mineralojik olarak kuvars, feldispat, mika, granat, rutil, zirkon, turmalin, ilmenit, manyetit, pirit, siderit, apatit, kil ve jarositten oluşmuştur. Kil mineralleri simektit ve illittir. Nispeten daha az oranlarda klorit te bulunmuştur. Dioktaedrik simektit kili çoğunlukla küçük çakılların çerçevesinde filim biçiminde görülür ve koyu yeşil rengi ile tipiktir. İllit ise çoğunluk detritik kökenlidir, bazen feldispatlar üzerinde mika pulcukları şeklinde otijenetik olarak gelişir. Klorit taşınmış veya biyotitler üstünde otijenetik olarak oluşmuştur. Alüvyal yelpaze çökelleri içinde oluşmuş otijenetik kil mineralleri yeraltı sularının silikaca zengin ve alkali özellikte olduğunu yansıtır. 

 • alüvyal yelpaze

 • konglomera

 • silttaşı

 • kil

 • Ayan, M., 1973, Salihli - Köprübaşı çevresindeki uranyum zuhurları oluşumu ve* çevresi jeolojisi : Prospektdr, 2,37-52.

 • Boray, A., 1966, Manisa - Gördes - Köprübaşı bölgesi uranyum zuhurları etüdüne ait rapor : M.T.A., Rapor no. 371, yayınlanmamış.

 • Deer, F.R.S., Howie, R.A., ve Zussman, J., 1977, An introduction to the Rockforming minerals : John Wiley and Sons, Inc., London, 264 - 274.

 • King, J.W., Tauchid, M., Frey, D., Basset, M., Çetintürk, İ, Aydmöz, F., ve Keçeli, B., 1976, Exploration for uranium in southwestern Anatolia s IAEA - SM - 208/6, 501-529.

 • Kubler, B., 1966, La crystalinite d`illite et les zones tout a fait superieures du metamorphisme : Colloq sur les Etages Tectoniques a la Baconnigre, 105-122.

 • Mac Ewan, D.M.C., Ruiz, A.A., ve Brown, G., 1961, Interstratified clay minerals; Brown, G., ed., X-Ray identification and crystal structure of clay minerals da : Mineralogical Society, London, 293 - 345.

 • Porrenga, D.H., 1966, Clay minerals in recent sediments of the Niger delta : Clay and Clay Min., Proc. of the 14 th Int. Conf., Pergamon Press, London, 221 - 233.

 • Kuzey Anadolu Alt Jura (Liyas) Phylloceratidlerinin Taksonomik Revizyonu (I. Bölüm)
  Hayriye Füsun Alkaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma kuzey Anadolu`nun Bilecik, Amasya ve Gümüşhane - Bayburt yörelerinde çeşitli yüzleklerden toplanan 3000 in üzerinde örnek ile gerçekleştirilmiştir. Fosilli tabakalar Üst Sinemuriyen-Alt Pliyensbahiyen yatkonağında olup yalnız Gümüşhane-Bayburt yöresindekiler Toarsiyene kadar uzanmaktadır. Bu kayaçlar içersindePhylloceratidae familyası dört cins ile temsil edilir: Phylloceras, Partschiceras, Hantkeniceras ve Calliphylloceras. Bu cinslere ait şu türler tanınmıştır: Phylloceras (Phylloceras) frondosum, P(P). lipoldi, P(P). hebertinum, P(P). meneghinii, Phylloceras (Zetoceras) zetes P(Z). pseudozetes, P(Z). bonarellii, P(Z). oenotrium, P(Z).lavizzarii, Partschiceras striatocostatum, Hantkeniceras cf. hantkeni, P. pseudocalais, Calliphylloceras bicicolae. Çalışmanın birinci bölümünü oluşturan bu yazıda Phylloceras cinsine ait türler tanımlanmıştır. Yayma hazırlanmakta olan ikinci bölümde Partschiceras, Hantkeniceras ve Calliphylloceras cinslerine ait türlerin sistematik tanımları yer alacaktır. 

 • Phylloceratidae

 • Alt Jura

 • Kuzey Anadolu

 • Gümüşhane

 • Arkell, W. J., 1957, Moore R. C, ed., Treatise on Invertebrate Paleontology, Part L, Mollusça 4, Cephalopoda, Ammonoidea, da: Geol Soc. America ve Univ. Kansas Press.

 • Bettoni, A., 190% Fossili domeriani della provincia di Brescia : Mem. Soc. Pal. Suisse, 27.

 • Bonarelli, G., 1899, Cephalopodi sitıemuriani deli` Apennino centrale: Paleontographia italica, 5, 55 - 83.

 • Canavari, M., 1882, Beitrage zur Fauna des unteren Lias von Spezia : Palaeontographica, 29,122 -192

 • Canavari, M., 1888, Contribuzione alla Fauna del Lias inferiore di Spezia: Mem, Carta. Geol. İtalia, 3, 57-227.

 • Cantaluppi, G., 1966, Fossili sinempriani nel «Corso Bianco» ad Est di Brescia: 1st. Geol. Univ. Pavia, 17, 103 - 120.

 • Cantaluppi, G. ve Brambilla, G., 1968, Le Ammoniti del Ripiantino (Saltrio) e della Breggia (Canton Tiçino). Riflessi biostratigrafici sul Domeriano ed il suo limite inferiore: Atti. Soc. Ital. Sc. Nat. 107, 277 - 315.

 • Cantaluppi, G. ve Montanari, L., 1969, Carixiano superiore e suo passaggio al Domeriano a NW di Arzo (Canton Ticino) : Boll. Soc. Ital. 7 (1968), 57 -77.

 • Cantaluppi, G. ve Savi, A., 1968, Le Ammoniti di Molino Grasso d`Olona (Varesotto). Riflessi biostratigrafici sul Domeriano ed il suo limite superiore: Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 107,205-261.

 • Del Campana, D., 1900, I Cefalopodi del Medolo di Valtrom pia: Boll. Soc. Geol. Ital., 19,555 - 642.

 • Donovan, D.T., 1954, Synoptic supplement to T. Wrigut`s «Monograph of the Lias Ammonites of the British Islands» (1878-86) : Palaeontogr. Soc. London.

 • Fantini Sestini, N., 1962, Contributo allo studio delle Ammoniti del Domeriano di Monte Domaro (Brescia) : Riv. Ital. Paleont. Strat., 68, 483 - 554.

 • Fantini Sestini, N., 1969, Osservazioni tassonomiche sul genere Geyeroceras Hyatt (Ammonoidea) : Riv. Ital. Paleont. Strat., 75, 89 -100.

 • Fantini Sestini, N., 1974, Phylloceratina (Ammonoidea) del Pliensbachiano Italiano : Riv. Ital. Paleont. Strat., 80,193 - 250.

 • Fantini, N. ve Paganoni, C, 1953, Studi paleontologici sul Lias del Monte Albenza. Ammoniti del Lothringiano e del Domeriano : Riv. Ital. Paleont. Strat., 59, d2 65 - 90.

 • Fucini, A., 1896a, Faunula del Lias medio di Spezia : Boll. Soc. Geol. Ital., 15,123 -164.

 • Fucini, A., 1896b, Fauna del Lias medio del Monte Calvi presso Campiglia Marittima : Palaeont. Italica, 2, 203- 248.

 • Fucini, A., 1899, Ammoniti del Lias medio deirAppennino centrale esistenti nel Museo di Pisa : Palaeont. Italica, 5,145 -186.

 • Fucini, A., 1901-1905, Cefalopodi liassici del Monte di Cetona : Palaeont. Italica, 7, 1 - 89; 8, 131 - 218; 9, 125 - 185; 10, 275 - 289; 11, 93 -146.

 • Fucini, A., 1906, Fauna della zona a Pentacrinus tuberculatus Mill, di Gerfalco in Toscana : Boll. Soc. geol. Ital., 25, 613 - 654.

 • Fucini, A., 1908, Synopsis delle Ammoniti del Medolo : Ann. Univ. tosa, 28,1 -107.

 • Fucini, A, 1908b, Ammoniti dell`Appennino: Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., Mem., 24, 79 - 94.

 • Fucini, A., 1923 -1935, Fossili demeriani die dintorni di Taormina: Palaeont. Fossili domeriani dintorni di Taormina: Palaeont. Ital. 26, 1920 (1923), 75-116; 27, 1921 (1924), 1-21; 29-30, 1923-28 (1929), 41-77; 31, 1929- 30 (1931), 93 -149; 35,1934 - 35 (1935), 85 -100.

 • Geczy, B., 1967, Ammonoides Jurassiques de Csernye, Montagne Bakony, Hongrie : Geol. Hung. Ser. palaeont. 35.

 • Geczy, B., 1972, Ammonite fauna from the Lower Jurassic standart profile at Lokut, Bakony Mountains, Hungary : Ann. Univ. Sci. Rol. Eötvös, 15,47 - 77.

 • Gemellaro, G.G., 1884, Su` fossili degli strati a Terebratula aspasia della contrada Rocche Rosse presso Galati (Provincia di Messina) : Giorn. Sci. nat. econ. Palermo, 16,167 - 218.

 • Gemmellaro, G.G., 1886, Sugli strati con Leptaena nel Lias superiore della Sicilia : Boll. R. Comit. Geol., 17.

 • Geyer, G., 1886, Über die Liassichen Cephalopoden des Hierlatz bei Hallstatt: Abh. k.k. Geol. Reich., 12.

 • Gugenberger, O., 1928, Beitrage zur Geologie Kleinasiens mit besonderer Berücksichtigung des anatolischen Lias : Sber. Akad. Wiss. Wien, 137,259 - 282.

 • Gugenberger, O., 1929, Palaontologisch - stratigraphische studien über den anatolischen Lias : N. Jb. Miner. Geol. Pâlont., Beil-Bd., 62, 235-300, 371-466.

 • Hauer, F., 1856, Über die Cephalopoden aus dem Lias der nordöstlichen Alpen : Denkschr. k.k. Akad. Wiss. Wien, math - nat. KL, 11,1 - 86.

 • Hauer, F., 1861, Über die Ammoniten aus dem sogenannten Medolo der Berge Domaro und Guglielmo in Val Trompia, Prov. Brescia : Sitzber. Akad. Wiss. Wien, math - natw. KU 1,403 - 422.

 • Hyatt, A., 1900, Cephalopoda; Zittel K. A. ed. Textbook of palaeontology de : Maemillan, London, 502-604.

 • Kollarova Andrusovova, V., 1966, Les Cephalopodes du Lias du Slovensky kras : Nauka o Zemi, Ser. geol., 2.

 • Kovacs, L., 1939, Bemerkungen zur systematischen Einleitung der Jurassischen Phylloceraten : Abh. Min. Geol. Ins. St. Tisza Univ. Debrecen, 13,277 - 320.

 • Kovacs, L., 1942, Monographic der liassischen Ammonites des nördlichen Bakony i Geol. Hungarica, ser. Palaeont., 17,1 - 220.

 • Meister, E., 1913, Über den Lias in Nordanatolien nebst Bemerkunden Über das gleichzeitig vorkommende Rotliegende und die Gosaukreide : N. Jb. Min. Geol. Palaont., Bell - Bd., 35,499 - 548.

 • Meneghini, G., 1867 -1881, Monographic des fossiles du calcaire rouge ammonitique (Lias superieur) de Lombardie et de 1`Appennin central, 1 -184; Revision systematique, 185-242; Fossiles du Medolo. in Stoppani, A.,: Paleontologie Lombarde, 4 ser.

 • Monestier, J., 1934, Ammonites du Domerian de la region sud - est de PAveyron et de quelques regions de la Lozere a Texclusion des Amaltheides : Mem. Soc. geol. France, 10,23.

 • Negri, L., 1933-1936, Revisione delle ammoniti liassiche della Lombardia occidental : Palaeont. Ital., 34, 85 - 136; £6,1-57.

 • Otkun, G., 1942, Anadoluda bir kaç Lias Yatağının Paleontolojik Tetkiki : Maden Tetkik ve Arama Enst, Ankara, ser. B, mem. 8.

 • Pia, J., 1913, Über eine mittelliasische Cephalopodenfauaa aus dem nördostlichen Kleinasien : Ann. k.k. Naturhist. Hofmus, 27, 335 - 388.

 • Pompeckj, J. F., 1897, Palaontoiogische und stratigraphische Notizen aus Anatolien : Zeitsch. Deutseh. Geol. Ges., 49,713-828.

 • Quenstedt, F.A., 1882-1885, Die Ammoniten des schwabischen Jura : Stuttgart, I - 48, 49 - 96, 97 - 240, 241 - 440.

 • Reynes, P., 1868, Essai de geologie et de paleontologie aveyronnaises : Paris, (Bailliere).

 • Rosenberg, P., 1909, Die liasische Cephalopodenfauna der Kratzalpe im Hagengebirge : Beitr. Palaont. Geol. österr. - Ungarn u Orient, 22,193 - 345.

 • Schroder, J., 1927, Die Ammoniten der jurassischen Fleckenmergel in den Bayrischen Alpen : Palaeontographica, 69.

 • Sguazzoni, G., 1964, Fauna ammonitica dei calcari selciferi metamorfici delle Alpi Apuane : Palaeont. Ital., 57.

 • Vadasz, M.E., 1913, Liasfossilien aus Kleinasien : Mitt. Jb. Ungar. geol. Reichsanst., 21, 57 - 83.

 • Wright, T., 1878 -1886, Monograph on the Lias Ammonites of the British Islands : Palaeontogr. Soc. London.

 • Zanzucchi, G., 1963, Le ammoniti del Lias superiore (Toarciano) di Entratico in Val Cavallina (Bergamasco orientale) : Mem. Soc. Ital. Sci. nat. Mus. civ. Storia nat. Milano, 13, 3,101 -146.

 • Işıklar-Altındağ (Bornova-İzmir) Alanı Üst Kretase Kireçtaşlarının Jeolojik Konumu, Stratigrafisi ve Fasiyes Özellikleri
  Sacit Özer Oğuz İrtem
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Işıklar-Altındağ alanında (Bornova güneyi), Üst Kretase yaşlı kayalar başlıca kireçtaşları ile temsil edilirlerve alttan üste doğru,

  (1) Turoniyen sonu-Santoniyen yaşlı, şelf lagünü ortam koşullarını yansıtan foraminiferli . rudistli istiftaşı,

  (2) Santoniyen sonu-Kampaniyen başı yaşlı, havza fasiyesi koşullarını belirten pelajik foraminiferli vaketası,

  (3) Kampaniyen sonu-Maestrihtiyen başı yaşlı, yamaç önü fasiyesini simgeleyen biyoklastik istiftaşı,

  (4) Maestrihtiyen sonu yaşlı, sığ şelf koşullarında çökelmiş foraminiferli - algli istiftaşı litofasiyes birimlerine bölünmüştür.

  Üst Kretase yaşlı kireçtaşları, çalışma alanının güneydoğusunda dik ve kuzeybatıya doğru devrik konumludur ve içinde Daniyen`in karakteristik fosillerini içeren yersel kalkerli şeyil katmanları bulunan kırıntılı kayalar ile dokanağı her yerde faylıdır. Üst Kretase yaşlı litofasiyes birimlerinin çökelme ortamlarını denetleyen deniz düzeyi değişimleri, Santoniyen sonu ve Kampaniyen başında doruğuna erişen bir transgresyon ve bunu izleyerek Maestrihtiyen sonuna kadar süren bir regresyona işaret eder. 

 • kalkerli şeyl

 • foraminifer

 • kireçtaşı

 • İzmir

 • Akartuna, M., 1962, İzmir • Torbalı - Seferihisar • Urla bölgesinin jeolojik etüdü : İstanbul Üniv. Fen Fak. Monografisi, 18, 22 - 29

 • Brinkmann, R., 1966, Geotektonlsche Gllederung von Westanatolien : N. Jb. Geol. Palaont. Mh., 603 - 618

 • Dunham, R. J., 1962, Classification of carbonate rocks according to depositional texture, W. E. Ham., ed., Classification of carbonate rocks da: Am. Assoc. Petroleum Geologists, Mem. 1,108-121.

 • Hamilton, W, J. ve Strickland, H. E., 1840, On the geology of the Western part of Asia Minor: Trans, Geol. Soc., tb., 1 - 39

 • Konuk, T., 1977, Bornova filişinin yaşı hakkında: Ege Üniv. Fen Fak. Dergisi, Seri B, 1/1,85 - 74

 • Marengwa, B. S., 1968, Geologic des Gebletes zwlschen Işıklar und Buca östlıch İzmir (Tftrkei) : Diplomarbeit für die Diplom-Geologen-Hauptprüflng, Vorgelegt der Mathematisch • Naturwissen - sehaftlichen Faku)- tat der Universitat, 10 -16,

 • Oğuz, M-, 1966, Manisa dağının kuzey ve kuzeybatısının jeolojisi : Ege Univ. Fen Fak. îlml rap. serisi, 33, 6-7.

 • özer, S., 1981 Rudlst yığışımlarının petrol açısından önemi: Yeryuvarı ve insan, 6/1 - 2, 34 - 35

 • Pejovic, D., 1970, Premiere döcouverte des rudistes dans les sediments Turoniens de la Sebie de 16st: Vesnik Geologija, 28, 341 - 346

 • Plenlcar, M., 1960, The stratigraphic development of Cretaceous beds in Southern Primorska (Slovene littoral) and Notranjska: Geologija Razprave in Porocila, 6, 57-64

 • Poisak, A., 1958, Les rudistes et quelques autres fossiles des environs des VrpoIJe et de Perkovlc cn Dalmatie: GeoIoski Vjesnik, 12, 53 - 76

 • Potsak, A. ve Mamuzic, P., 1969, Les nouveaux gisements de rudistes dans le Cretace supdrieur des Dinarldes externes : Geoloski VJesnik, 22, 229 • 245.

 • Toker, V., 1980, Haymana yöresi (GB Ankara) Nannoplankton biyostratigraflsi: Türkiye Jeol. Kur. BÜ1L, 23/2, 169-176

 • Verdier, J., 1963, Kemalpaşa Dağı etüdü: M.TA. Dergisi, 61, 37-39

 • Wilson, J. L., 1975, Carbonate facies in Geologic History: Springer - Verlag Berlin, Heidelberg, Newyork, 348 - 360

 • Yağmurlu. F., 1980, Bornova (Izmir) güneyi filiş topluluklarının jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23/2, 141 -152

 • Ergani-Maden Yöresindeki Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağının Jeolojisi ve Volkanik Kayaları
  Burhan Erdoğan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kıbrıs, Güneydoğu Anadolu, Zagros ve Oman Dağları`na kadar uzanan bir kuşak boyunca Arap Kıtasının kuzey ucunun Üst Kretase sırasında çökmesi sonucu oluşmuş hendek içine kuzeyden yabancı ofiyoliti blokları taşınmıştır. Bu alloktan blokların üzeri Üst Kretaseden Miyosene kadar sığ deniz çökelleriyle örtülmüştür. Bu hendeğin kuzeyinde ikinci bir kuşak boyunca volkanik devinim Üst Eosen`e ve olasılı olarak oligosen`e kadar devam etmiştir. Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu ofiyolit kuşağı diye adlandırılan bu ikinci kuşağın Ergani-Maden yöresindeki jeolojisi incelenmiş ve volkanik kayalarının kimyasal özellikleri yardımıyla tektonik oluşum ortamının ortaya konmasına çalışılmıştı. Ergani-Maden yöresinde Güneydoğu Anadolu ofiyolit kuşağında altta, birbirleriyle düşey geçişli peridotit, bantlı gabro ve bazalt birimlerinden oluşmuş Guleman grubu yer alır. Guleman grubu yeşilşist fasiyes koşullarında başkalaşıma uğramıştır. Guleman grubu bazalt biriminin kimyasal özellikleri okyanus ortası sırtlar boyunca oluşmuş düşük potasyumuz toleyitik bazaltlara benzemektedir. Guleman grubunun üzerine, tabanında devamsız çakıltaşı düzeyiyle, uyumsuz olarak oturan Maden grubu, bazaltik volkanitler, volkanik kırıntılılar, çamurtaşları ve pelajik kireçtaşlarından oluşmuştur. Maastrihtiyen ile ÜstEosen arasında oluşmuş olan Maden grubu içinde birbirleriyle geçişli alt volkanik-sediment birimi ve üst volkanik birimi ayırtlanmıştır. Bu grup prehnit -pumpelliyit fasiyes koşulları altında başkalaşıma uğramıştır. Maden grubu volkanik kayalarının kimyasal bileşimi ada yayı toleyitlerine benzerlik göstermektedir. 

 • ofiyolit

 • bazalt

 • peridotit

 • Ergani

 • Altınlı, t. E., 1966, Geology of eastern and southeastern Anatolia, part II: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 67,1-22.

 • Arni, P., 1939, Relations entre la structure regionale et les gisements mineraux et petroliferes de L`Anatolie: Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 2, 29 - 36.

 • Challis, G. A., 1965, The origin of New Zealand ultra - mafic intrusions: Journal of Petrology, 6, 322-364.

 • Coleman, R. G., 1971, Plate tectonic emplacement of upper mantle peridotites along continental edges: Journ. Geophys. Res, 76, 1212 -1222.

 • Coleman, R. G., Tatsumate, M., Cooles, D. G., Hedge, C. E. ve Mays, R. E., 1973, Red Sea basalts: EOS American Geoph. Trans., 54, 1001 -1002.

 • Condie, K. C, 1976, Trace element geochemistry of Archean greenstone belts : Earth Sci. Rev., 12, 393 - 417.

 • Davies, H. L. ve Smith, I. E., 1971, Geoloyg of eastern Papua. Geol. Soc. America Bull., 82, 3299 - 3312.

 • Engel, A. E. J. ve Engel, G. S., 1970, Mafic and ultramafic rocks; Maxwell, A. E., edL, The Sea de: 4, 465 - 519.

 • Engel, C. G., Engel, A. E. ve Havens, R. G., 1965, Chemical Characteristics of oceanic basalts and the upper mantle : Geol. Soc. America Bull., 76, 719 - 725.

 • Erdoğan, B., 1977, Geology, geochemistry and genesis of the sulphide deposits of the Ergani - Maden region, SE - Turkey : Ph. D. tezi, University of New Brunewick, Kanada, 288 s., yayınlanmamış.

 • Glennie, K. W., 1975, Late Cretaceous nappes in Oman Mountains and their geological evolution: Repply, Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 59,1688.

 • Glennie, K. W., Bouef, M. G. A., Hughes Clark, M. W Mody - Stuart, M., Pilaar, W. F. H. ve Reinhardt, B. M., 1973, Late Cretaceous nappes in the Oman Mountains and their geologic evolution: Am. Assoc. Petroleum Geologits Bull., 57, 5 - 27.

 • Hall, R., 1976, Ophiolite emplacement and the evolution of the Taurus suture zone, Southeastern Turkey: Geol. Soc. America Bull., 87,1078 -1088.

 • Hallam, A., 1976, Geology and plate tectonics interpretation of the sediments of the Mesozoic radiolarite - ophiolite comlex in the Neyris region, southern Iran: Geol. Soc, America Bull., 87,47 - 52.

 • Haynes, S. J. ve McQuillan, H., 1974, Evolution of the Zagros suture zone, southern Iran: Geol. Soc. America Bull., 87,47-52.

 • Heinrich, E. Wm., 1965, Microscopic identification of minerals : Me Graw - Hill, New York, 414 s.

 • îlhan, E., 1971, The structural features of Turkey; Campbell, A. S., ed., Geology and History of Turkey de, Petroleum Explor. Soc, Libya, 13th. field conf., 159 -170.

 • Jakson, E. D., Green II, H. W. ve Moores, E. W., 1975, The Vourinos ophiolite Greece. Cyclic units of lineated cumulates overlying harzburgite tectonite: Geol. Soe. America Bull., 86, 390 - 398.

 • Jakes, P. ve White, A. J. R., 1972, Major and trace element . abundances in volcanic rocks of orogenic areas: Geol. Soc. America Bull., 83, 29 - 40.

 • Karig, D. E., 1970, Ridges and basins of the Tonga - Kermadec Island Arc System: J. Geophys. Res., 75, 239 - 259.

 • Ketin, Î., 1966, Tectonic units of Turkey : Maden Tetkik Arama Enst. Derg., 66, 23-34.

 • Kuno, H., 1960, High - alumina basalts: Journal of Petrology, .1, 121-145

 • Kuno, H., İ966, Lateral variation of basalt magma type across continental margins and island arcs Bull. Vol canol., 29, 195 - 222.

 • Macdonald, G. A. ve Katsura, T., 1964, Chemical composition of Hawaiian lavas: Journal of Petrology, 5, 82 -123.

 • Maxwell, J. C, 1959, Turbidite, tectonic and gravity transport, northern Apenine Mountains, Italy: Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 43, 2701 - 2719.

 • Meichner, D., 1971, Clastic sedimentation in the Variscan geosycline east of River Rhine: VIII Intr. Sediment Cong. Sedimentalogy of parts of Central Europe guidebook, 9-43.

 • Middlemost, E, A. K., 1975, The basalt clan: Earht Science Rev., 11, 337 - 364.

 • Miyashiro, A., 1973, Metamorphism and metamorphic belts: John Willey and Sons, New York, 492 s.

 • Miyashiro, A., 1974, Volcanic rocks series in island arcs and • active continental margins: Am. Jour. Sci., 274, 321 - 355.

 • Moores, E. M., 1970, Petrology and Structure of the Vourinos ophiolitic complex of northern Greece: Geol. Soc. America Spec. Papper 118,74 s.

 • Moores, E. M. ve Vine, F. J., 1971, The Troodos Massif Cyprus and other ophiolites as oceanic crust: Evolution and implications : Phil. Trans. Roy. Soc. London, A268, 443-466.

 • Özkaya, t., 1974, Sason-Baykan arasının stratigrafisi - GD Türkiye: Türkiye Jeol. Kurumu Bült., 17, 51 - 72.

 • Özkaya, î., 1978, Yüksekova - Şemdinli yöresi stratigrafisi, tektonik evrimi ve petrol olanakları - Hakkari s Doçentlik tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, 330 s., yayınlanmamış.

 • Pearce, J. A. ve Cann, J. R., 1973, Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses : Earth Planet. Sci. Lett. 19,290 - 300.

 • Perincek, 1980, Bitlis metamorfiklerinde volkanitli Triyas : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 23, 201 - 211.

 • Raznitsin, Y. N., 1975, Comparative tectonics of ultrabasic belts in the Schmidt Peninsula (Sakhalin), Papua (New Guinea) and Sabah (Kalimantan) : Geotectonic Acad, Sci. USSU, 9,108 -115.

 • Rhodes, J. M., 1973, Major and trace element chemistry of basalts from Leg 9 of Deep Sea Drilling Project: EOS American Geophys. Union Transac, 54, 1014 -1015.

 • Rigo de Righi, M. ve Cortesini, A., 1964, Gravity tectonics in Foothills Structure Belt of South - east Turkey: Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 48, 1911 -1937.

 • Rodgers, K. A., 1975, A comporison of the geology of the Papuan and New Caledonian ultramaf ic belts: Jour. Geology, 83,47 - 60.

 • Smewing, J. D., Simonian, K. O. ve Gass, I. G., 1975, Metabasalts from the Troodos Massif, Gyprus: Genetic implication deduced from petrography and trace element geochemistry: Contrib. Mineral. Petrol., 51, 49-64.

 • Temple, P., ve Perry, D. J., 1962, Geology and oil occurrence, south - east Turkey: Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., 46, 1596 - 1612.

 • Vallier, T. L., 1973, Synthesis of chemical analyses: Igneous and metamorphic rocks recovered by the Deep Sea Drilling project. D.S.D.P.; Scripps Inst. Oceanogr., LaJolla, Calif., 1-41.

 • Winchester, J. A. ve Floyd, P. A., 1976, Geochemical magma type discrimination: application to altered and metamorphased basic igneous rocks: Earth planet. Sci. Latt., 28, 459-469.

 • Yazgan, E., 1981, Doğu Torosiarda etkin bir paleo-kıta kenarı etüdü (Üst Kretase-Orta Eosen) Malatya - Elazığ - Doğu Anadolu : Yerbilimleri, Hacettepe Univ., Türkiye, 7,83 -104.

 • Niğde Masifi Paragnayslarında Zirkon U/Pb Yaşları
  Mehmet Cemal Göncüoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Niğde Masifi`nde en alt birimi oluşturan Gümüşler Formasyonu`nun tabanında yeralan paragnaysdan zenginleştirilen zirkonlardan U/Pb yöntemi ile radiyometrik yaş tayini yapılmıştır. Manyetik olmayan beş ayrı tane boyundaki heterojen zirkon topluluğunca belirlenen diskordiya doğrusu konkordiya eğrisini To = 2059 ± 77 my veTj=217±4 my`a karşılık gelecek konumda kesmektedir. Bu diskordan yaşlardan To paragnaysların Algonkiyen yaşlıbir kaynaktan kırıntı aldığını gösterir. T, yaşı ise şimdiye değin jeolojik desteği bulunamamış ve yoruma açık birerken alpin (Kimmeriyen) olayın paragnayları etkilemiş olabileceğini düşündürmektedir.

 • paragnays

 • zirkon

 • Algonkiyen

 • Niğde

 • Allegre, C.J., Albarede, F., Grünenfelder, M. ve Köppel, V., 1974, 238 U/ 206 Pb- 238 U/ 207 Pb- 232 Tlı/ 208 ?b zircon geochronology in Alpine and non - Alpine environment : Contr. Mineral, and Petrol., 43, 163-194.

 • Arpat, E.; Tütüncü, K.; Uysal, Ş. ve Göğer, E., 1978, Safranbolu yöresinde Kambriyen - Devoniyen istifi : Türkiye Jeo. Kur. 32. Bilimsel ve Teknik Kongresi Bildiri Özetleri, 67 - 68.

 • Ataman, G., 1974, Revue g6ochronologique des massifs plutonique et m6tamorphique de l`Anatolie : Hacettepe F.M.B. Bull.,3, 75-85.

 • Baykal, F., 1945, Etude goologique du Taurus entre Darende et Kayseri (Anatolie) : Î.Ü.F.F. Mecm., Ser. B, 10, 133-142.

 • Blumenthal, M., 1941, Un aperçu de la gĞologie du Taurus dans les vilayets des Niğde et d`Adana : Maden Tetkik Arama Enstitüsü Yayınları, B. 6, 195 s.

 • Brinkmann, R., 1971, Das kristalline Grundgebirge von Anatolien : Geol. Rdsch., 60, 886 - 899

 • Gebauer, D. ve Grtinenfelder, M., 1973, U/Pb zircon and Rb/Sr systems during progressiv metamorphism: Fortschr. Mineral., 50, 76 - 78.

 • Göncüoğlu, M.C., 1977, Geologie deş Westlichen Niğde - Massivs : Bonn Univ., Doktora tezi, yayımlanmamış.

 • Göncüoğlu, M.C., 1981, Niğde Masifi`nde viridinli gnaysın kökeni : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 24/1, 45-51.

 • Grauert, B., 1974, U/Pb systematics in heterogeneous zircon populations from the precambrian basement of the Maryland piedmont : Earth and planet. Sci. Lett., 23, 238 - 248.

 • Grauert, B. ve Arnold, A., 1968, Deutung diskordanter Zirkonalter der Silvrettadecke und des Gotthardmassivs (Schweizer Alpen) : Contr. Mineral, and Petrol., 20, 34 - 56.

 • Grauert, B.; Hanny, R. ve Soptrajanova, G., 1973, Age and origin of detrital zircons from the pre - Permian basements of the Bohemian Massif and the Alps : Contr. Mineral, and Petrol., 40,105 -130

 • Greenwood, J.E.G.W. ve Bleackley, D<, 1967, Geology of the Arabian Peninsula, Aden Protectorate : U.S.G.S. Prog. Papers, 560 - C, 96 s.

 • Ketin, t, 1966, Anadolu`nun Tektonik Birlikleri : Maden Tetkik Arama Enstitüsü Dergisi, 66,23 - 34.

 • Kleyn, P.H., 1971, Geochenıical patterns and structural alignment in relation to antimon - mercury - tungsten mineralisations in the Niğde - area, Turkey : Geol. en Mijnb., 50, 763 - 764.

 • Köppel, V. ve Grünenfelder, M., 1971, A study of inherited and newly formed - zircons from paragneiss and granitized sediments of the Strona - Ceneri zone (Southern Alps) : Schweizer Min. Petr. Mitt., 51, 387 - 411.

 • Kraus, K.A. ve Nelson, F., 1956, Anion exchange studies of the fission products : Proc. Int. Conf. Peaceful Uses Atomic Energy. 1955, Sess. 9B1, 7,113 -131.

 • Kroglı, T.E., 1971, A low contamination method for decomposition of zircon and the extraction of U and Pb for isotopic age determinations : Carnegie Inst. Wash. Yearb., 79, 258-266.

 • Krogh, T.E., 1973, A low contamination method for hydrothermal decomposition of zircon extraction of U and Pb for isotopic age determinations : Geochim. Cosmochim. Acta, 37, 485 - 494.

 • Lancelot, J.R., Vitrac, A. ve Allegre, C.J., 1976, U and Pb isotopic dating with grain by grain zircon analysis : a study of a complex geological history with a single rock : Earth and Planet. Sci. Lett., 29/2, 357 - 366.

 • Müller, P., 1979, Erfahrungen bei der Mineraltrennung für radiometriscbe Altersbestimmungen : Erzmetall, 32/2, 232-263.

 • Nicolaysen, L.O., 1957, Solid diffusion in radioactive minerals and the measurement of absolute geologic age : Geochim. et Cosmochim. Acta, 11, 41 - 59.

 • Özgül, N., 1976, Toroslarm bazı temel jeoloji özellikleri : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 19/1, 65 - 78.

 • Pidgeon, R.T. ve Aftalion, M., 1972, The geochronieal significance of discordant U/Pb ages of oval - shaped zircons from a Lewisian gneiss from Harris, Outer Hebrides : Earth and planet. Sci. Lett., 17, 269-274.

 • Pidgeon, R.T.; O`Neil, R.J. ve Silver, L.T., 1973, Observations on the crystallanity and the U - Pb system of a metamict Ceylon zircon under experimental hydrothermal conditions : Fortschr. Mineral., 50, 118 s.

 • Poldervaart, A., 1955, Zircons in rocks, 1. Sedimentary rocks : Am. J. Sci., 253,433 - 461.

 • Schenck, V., 1980, U-Pb and Rb/Sr radiometric dates and their correlation with metamorphic events in the granulite fades basement of the Serr, Southern Calabria (Italy) : Contrib. Mineral. Petrol., 73, 23-38.

 • Silver, L.T. ve Deutsch, S., 1963, U/Pb isotopic variations in zircons : a case study : J. Geol., 71, 721 - 758.

 • Tilton, G.R., 1960, Volume diffusion as a mechanism for discordant lead ages : J. Geophys. Res., 65, 2933- 2945.

 • Tromp, W., 1942, Kayseri - Niğde - Tuzgölü arasının jeolojisi : Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Rap. No : 1456, yayımlanmamış.

 • Wasserburg, G.J., 1963, Diffusion processes in U/Pb systems : J. Geophys. Res., 68, 4823 - 4846.

 • Wetherill, G.W., 1958, Discordant uranium - lead ages : Trans. Am. Geophys. Union., 37, 320.

 • York, D., 1969, Least squares fitting of a straight line with correction errors : Earth Planet. Sci. Lett., 5, 320 - 324.

 • Selimiye-Beşparmak Yöresindeki (Muğla) Menderes Masifi Kayalarının Stratigrafisi
  Ali Öztüek Ali Koçyiğit
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Selimiye-Beşparmak yöresinde yüzeyleyen Menderes masifine özgü kayaçlar, Prekambriyen`den Triyas`a değin yaştaki birimleri kapsar. Masif, Prekambriyen yaşlı Beşparmak formasyonu, Siluriyen yaşli Kılavuz formasyonu, Devoniyen-Alt Permiyen yaşlı Aktaş formasyonu ve Triyas yaşlı Arıltaş formasyonlarından oluşur. Değişik metamorfik fasiyesleri içeren Menderes masifi kayaçlarının kökenini sedimanter kayaçlar oluşturur. Bunlardan Beşparmak formasyonu Erken Kaledoniyen, diğer formasyonlar ise Alpin orojenezi sırasında metamorfizmaya uğramıştır. Beşparmak formasyonu ile Kılavuz formasyonu arasında açılı uyumsuzluk, diğerleri arasında da açışız  uyumsuzluklar bulunur.

 • Menderes masifi

 • Alpin orojenezi

 • metamorfizma

 • Muğla

 • Abdüsselamoğlu, M. Ş., 1965, Muğla - Yatağan çevresinde görülen jeoloji formasyonlarının korelasyonu : M.T.A. Rap., No. 3497, yayımlanmamış.

 • Akartuna, M., 1965, Aydın - Nazilli hattı kuzeyindeki versanlarm jeolojisi hakkında: M.T.A. Dergisi, 65, 1 -10,

 • Akat, U., Öztürk, Z., Öztürk, E. ve Çağlayan, A., 1975, Menderes masifi güneyi-SW Toros kuşağı ilişkisi (ön rapor) : M.T.A. Rap., No. 5488, yayımlanmamış.

 • Akdeniz, N. ve Konak, N., 1979, Menderes masifinin Simav dolaylarındaki kaya birimleri ve metabazik, metaultramafik kayaların konumu: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22, 175 -183,

 • Akkök, R., 1981, Menderes masifinin gnayslarında ve şistlerinde metamorfizma koşullan, Alaşehir - Manisa: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 24,11-20.

 • Başarır, E., 1970, Bafa gölü doğusunda kalan Menderes ma* şifi güney kanadının jeoloji ve petrolojisi: E.Ü.F.F. Kürsüsü ilmi rapor servisi, No. 102,42 s.

 • Boray, A., Akat, U., Akdeniz, N., Akçaören, Z., Çağlayan, A, Günay !., Korkmazer, B., Öztürk, E., ve Sav, H., 1973, Menderes masifinin güney kenarı boyunca bazı önemli sorunlar ve bunların muhtemel çözümleri: Cumhuriyetin 50. yılı, Yerbilimleri Kongresi, 11-20.

 • Brinkmann, R., 1968, Geotektonische Gliederung von West Anatolien: M.T.A. Dergisi, 66, 61 - 74.

 • Brunn, J. H., Dumont, J. F., De Graciansky, P. Ch., Gutnic, M., Juteau, Th., Marcoux, J., Monod, O., ve Poisşon, A., 1971, Outline of the Geology of the Western Taurides; Campbell, A. S.» ed., Geology and Histoiy of Turkey de: Petroleum Exploration Society of Libya, Tripoli, 225 - 255.

 • Çağlayan, M. A., Öztürk, E. M., Öztürk, Z., Sav, H., ve Akat, U., 1980, Menderes Masifi güneyine ait bulgular ve yapısal yorum: Jeoloji Mühendisliği, 10, 9-17.

 • Dora, Ö-, 1969, Karakoca granit masifinde petrolojik ve metalojenik etüdleri: M.T.A. Dergisi, 73,10 - 26.

 • Dora, Ö., 1972, Ortoklas - Mikroklin Transformation in Migmatiten des Eğrigöz Massives: Türkiye Jeoloji Kur. Bült., 15/2, 131 - 152.

 • Flügel, N., ve Metz, K., 1954, Bodrum - Muğla yöresinde yapılan jeolojik harita raporu: M.T.A, Rap. No. 2799, yayımlanmamış.

 • Graciansky, Ch. de, 1965, Menderes Masifi güney kıyısı boyunca görülen metamorf izma hakkında açıklamalar: M.T.A. Dergisi, 64, 8 - 21.

 • Kaaden, G. v.d., ve Metz, K., 1954, Datça - Muğla - Dalaman Çayı arasındaki bölgenin jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 5/12, 71-170.

 • Onay, T. S., 1949, Über die Smirgelgesteine SW-Anatoliens: Schweitz. Mün. Petr. Mitt., 29/2, 357-492.

 • öztürk, A. ve Koçyiğit, A., 1976, Selimiye - Beşparmak bölgesi metamorf itlerinin tektoniği; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Matematik Fiziki ve Biyolojik Bilimler Araştırma Grubu, ftoje No. TBAG -137, yayımlanmamış.

 • Schuiling, R. D., 1958, Menderes Masifi`ne ait bir gözlü gnays üzerinde zirkon etüdü: M.T.A. Dergisi, 51, 38-41.

 • Schuiling, R. D., 1962, Türkiye`nin güneybatısındaki Menderes migmatit kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında: M.T.A. Dergisi, 58, 71 - 84.

 • Wippern, J., 1964, Menderes masifinin alpidik dağ teşekkülü içindeki durumu: M.T.A. Dergisi, 62, 71 -79.

 • Mekke İç Çevre Yolu Projesi: MIT-2 Tünelinin Jeoteknik İncelenmesi
  Vedat Doyuran Ahmet Uğurlu Ali İlyas Harut
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Mekke iç çevre yolu projesi, Kabe (Suudi Arabistan) etrafında dört tünel ve bunlar arasındaki karayolu bağlantılarından oluşmaktadır. Tüneller at nalı kesitli ve çift tüplü olup değişik uzunluktadır. Kabe`nin yaklaşık l km güneydoğusunda yer alan MİT-2 tüneli boyunca ana kaya Prekambriyen yaşlı kuvars diyoritlerden oluşmuştur. Ana kaya sık sık felsit ve dolerit daykları ile kesilmiştir. Gerek ana kaya ve gerekse dayk kayaları yüksek ve çok yüksek dayanıma sahiptir. Kuvars diyorit içinde gelişen eklemler kayaya yer yer iri ve çok iri bloklu yapı kazandırmıştır. Eklemler geniş aralıklı, açıklıkları sıkı ya da dar, yüzeyleri pürüzlü ve yer yer düzlemsel olup dolgu ve su içermezler. Tünel desteği tasarımı yönünden kaya kütlesi niteliği, tünel ağızlarında "zayıf", diğer kısımlarda ise "iyi" olarak hesaplanmıştır. Tünel ağızlarında kaya düşmelerini önlemek amacı ile sistematik kaya bulonları, çelik hasır ve püskürtme beton, diğer kısımlarda ise rassal (random) kaya bulonları ve püskürtme beton önerilmiştir.

 • Kuvars diyorit

 • tünel

 • Mekke

 • püskürtme beton

 • Anon, 1977, The description of rock masses for engineering purposes : Q. Jl. Engn Geol., 10, 355 - 388.

 • Barton, N., Lien, R., ve Lunde, J., 1974, Engineering classification of rock masses for the design of tunnel support : Norwegian Geotechnical Institute, Pub. 106,88 s.

 • British Standards Institute, 1981, Code of practice for site investigation - BS 5930 : BSI, London, 147 s.

 • Broch, E., ve Franklin, J.A,, 1972, The point load strength test : Intnl. J. Rock Mechanics and Mining Sciences, 9,669 - 697.

 • Brown, G.F., 1972, Tectonic map of the Arabian Peninsula: Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Petroleum and Mineral Resources, Directorate General of Mineral Resources, Map AP. 2.

 • Deere, D.H., 1963, Technical description of rock masses for engineering purposes : Felsmechanik und Ingenieurgeologie, 1.1,16-22.

 • Drake, C.L., ve Girdler, R.W., 1964, A geophysical study of the Red Sea : Geophys. J.R. Astr. Soc., 8, 473-495.

 • Fairhead, JJD., ve Girdler, R.W., 1970, The seismicity of the Red Sea, Gulf of Aden and Afar triangle : Trans. Roy. Soc. London, A. 267,49 - 74.

 • Girdler, R.W., 1964, Geophysical studies of rift valleys : Phys. Chem. Earth. 5,121 -156.

 • I.S.R.M., 1972, Suggested methods for determining the point load strength index for rock materials : ISRM Committee on Standardisation of Laboratory Tests, Document No. 1,8-13.

 • I.S.R.M., 1979 a, Suggested methods for determining the uniaxial compressive strength and deformability of rock materials: Int. J. Rock Mech. Min. Sci. and Geomech. Abstr., 16,135 -140.

 • I.S.R.M., 1979 b, Suggested methods for determining water content, porosity, density, absorption and related properties and swelling and slake durability index properties : Int. J. Rock Mech. Min. Sci. and Geomech. Abstr., 16,141 -156.

 • Kabbani, F.K., 1970, Geophysical and structural aspects of the central Red Sea rift valley : Trans. Roy. Soc. London, A. 267,89 - 97.

 • Kent, P.E., 1978, Middle East - The geological background, in proceedings of the conference on Engineering Problems Associated with Ground Conditions in the MidHIe last : Q. Ji. Engn. Geol., 11,2 - 7.

 • Rothâ, J.P., 1954, La zone seismique m^diane Indo - Atlantique : Proc. Roy. Soc. London, A 222, 387-397.

 • Sykes, L.B., ve Landisman, M., 1964, The seismicity of East Africa, The Gulf of Aden and the Arabian and Red Seas : Bull. Seism. Soc. Amer., 54, 1927-1940.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle