Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1951 OCAK Cilt 3 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
"Rift" Vadileri ve Hatay Gravimetre Etüdünün Bazı Tektonik Neticeleri
Sulhi Yüngül
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bu makalede Hatay, Amik Ovasındaki gravite anomalisinin Afrika Rift vadilerindeki anomaliye müşabih olduğu görülüyor. Rift Vadilerindeki tektonik olayların ve elemanların Amik Ovası civarında da mevcut olduğu tebarüz ettirilerek burasının Rift Vadilerinin bir devamı olduğu neticesine varılıyor. G. F. S. Hills tarafından ortaya atılan Rift vadilerinin teşekkülü teorisi tadil edilerek Amik Ovasına tatbik ediliyor. Burası için muhtemel olan tektonik teşekkülât nazariyesi ve rusubi örtü altındaki muhtemel durum veriliyor.

 • Gravimetre

 • Rift Vadisi

 • Hatay


 • ANDERSON E. M. Geophysical Data Applied to the Magma Problem. Bulletin Volcanologique, Série II, Tome III, Napoli, 1938.

 • ARNl P. Şarki Anadolu ve Mücavir Mıntakaların Tektonik Ana Hatları. M. T. A., Seri B, No. 4, 1939.

 • BULLARD E. C. Gravity Measurements in East Africa, Phil. Trans. A pp. 513, 1936.

 • DUBERTRET L. Carte Géologique de la Syrie et du Liban. 1941-1943.

 • GREGORY J. W. The Rift Valleys and the Geology of East Africa. 1921.

 • GREGORY J.W. The Structure of Asia. 1929.

 • GUTENBERG B. Internal Constitution of the Earth (Physics of the Earth VII) 1939.

 • HILLS G. F. S. The Rift Valleys of Africa. American Journal of Science, pp. 161, 1948.

 • LAMARE P. Études Géologiques en Ethiopie, Somalie et Arabie Meridionales.

 • Mc DONALD W. R. (Bib. 6, pp 68).

 • PICARD L. On the Structure of the Arabian Peninsula. The Geol. Dept. Hebrew Univ. Jarusalem, Serie I, Bull. 3, 1937.

 • WAYLAND E. J. Uganda, Report Ann, Survey. 1936.

 • WEGENER A. The Origin of Continents and Oceans. 1924.

 • WILLIS B. East African Plateaus and Pift Valleys, C. I. W. Pub. 470, 1936.

 • WOOLLARD G. P. Gravity Anomalies and the Nature of the Earth`s Crust. Trans. American Geophysical Union, Vol. 30, No. 2, pp. 189, 1949.

 • Yüngül, S. (1951). `Rift` Vadileri ve Hatay Gravimetre Etüdünün Bazı Tektonik Neticeleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (1) , 1-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50637/659423

 • Hakkâri Dağları Hakkında Jeolojik Not
  Süleyman Türkünal
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: 1947 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (M. T.A.)namına Jeolog Hayri Uysal ile beraber Hakkâri bölgesinin 1:100.000`lik jeolojik hartasını yapmak üzere gönderilmiştik. Bölgede üç ay kaldık ve 3500 km2 lik bir sahanın jeolojik hartasını yaptık 2). Arazinin sarplığı ve yaşama şartları göz önünde tutulacak olursa bu iş için büyük bir gayret sarfetmiş olduk. Mıntaka 1937 de J. H. MAXSON`un etüd sahası içine giriyordu. Bu jeolog kervanından iki katırın yorgunluktan ölmesi ve arazinin çok dağlık oluşu yüzünden ümitsizliğe düşmüş ve kısa bir zaman içinde (6 Temmuzdan 12 Temmuz΄a kadar) Çal`dan, Ham deresi, Oramar deresinden Gevar ovasına geçmiştir. Raporunda mıntakada rastladığı rusubî teşekkülleri Mardin bölgesi ile mukayese etmektedir. Aynı sene (9-15? Eylül) de Alman Dağcılık Kulübünden Hans Bobek ekip şefi, Herbert Kuntscher, Hans Paclier, Siegfried Rohrer, Friedrich Ruttner΄den müteşekkil bir ekip Cilo ve Sat dağlarının 1: 50.000 lik tarama ve 1: 200.000 lik jeolojik hartasını yapmak üzere bölgeyi gezmişlerdir.1945 yılında Türkiye Dağcılık Federasyonu Asım Kurt ekip şefi, Muvaffak Uyanık, Şinasi Barutçu, Reşat İzbırak, Doktor Şaban Örnek tekin, Mevlüt Göksan, kılavuz İsmail Yüzgeç (Dezi köyünden), dört jandarma erinden mürekkep bir ekip 10 katırla Cilo dağının en yüksek tepesine çıkmak üzere Hakkâri`ye gitmiştir. Dağcılar ancak zirveden 130 m. aşağıya Türk Bayrağını dikmişlerdi.

 • Jeoloji

 • Hakkari


 • F.OSWALD. Armenian, I. Morphologische Übersicht, 1912, Heidelberg.

 • J.H. MAXSON Reconnaissance geology, oil possiblities, and mineral resources of Southeastern Turkey, 1937 (rapport inédit M.T.A.).

 • H. BOBEK Forschungen im zentralkurdischen Hochgebirgezwischen Van-undUrmia-see (Südostanatolien und Westazerbaican), Petermanns geographische Mitteilungen 1937, Berlin.

 • P. ARNİ Tektonische Grundzüge Ostanatoliens und benachbarter Gebiete, Serie B. Abhandlungen, M.T.A. 1939 ANKARA.

 • Türkünal, S. (1951). Hakkâri dağları hakkında jeolojik not . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (1) , 25-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50637/659426

 • Çamlı ile Değirmenağzı (Zonguldak) arasındaki Karboniferin satıh haritası
  G. Zijlstra
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1946 dan beri Zonguldak karbonifer havzasında yapmakta olduğu araştırmalar münasebetiyle verilen raporlarda ve yapılan neşriyatta karbonifer sahreleriyle kretase örtüsü bahis konusu olmuştur. Bu yazıda bu müşahedelerin bir hulâsası verilmiş ve karboniferin bulunması beklenen derinliklere dikkat çekilmiştir. Bir münhaniler harıtası ile gösterilen derinlikler kretase başlangıcından beri vaki olan tektonik hareketlerin karbonifer sathı üzerindeki tesirleri göstermektedir, Karboniferin strüktürel durumu etraflı bir surette mütalâa edilmiştir.

 • Karbonifer

 • Değirmenağzı

 • Çamlı


 • ARNI, P. On the region between Köseağzı and Çavuşağzı, 1939 7

 • CHARLES, F. On the Cretaceous between Alacaağzı and Ilıksu, 1947-1948.

 • PATIJN, R. On the Carboniferous of Çamh-Kandilli, 1948.

 • TOKAY, M. On the Cretaeeous between Alacaağzı and Alapli, 1948

 • ZIJLSTRA, G. On the Carboniferous of Kireçlik - Alacaağzı, 1948 - 1949

 • APNI, P. Zur Stratigraphie und Tektonik der Kreidesehiehten ostlich Eregli an der Schwarzmeerkuste. Ecl. Geol. Helv. Vol. 24, No. 2, 1931.

 • CHARLES, F. Observations sur les terrains de couverture dsns les bassins carbonifères du nord - ouest de l`Anatolie, Bull. GeoI. Soc. Turkey, Vol I. No. 2, 1948.

 • RALLI, G. Le bassin houiller d`Héraclée, istanbul, 1933.

 • G. Zijlstra, G. (1951). A contour map of the surface of the Carboniferous between Çamlı and Değirmenağzı (Zonguldak) . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (1) , 45-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50637/659430

 • Mısır ve Bilhassa Kızıldeniz`in Jeolojik Tarihçesi
  S. W. Tromp
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Mısırdaki strüktürel durumun kompleks olması, teressüplerin başka başka havzalara ait bulunması muhtelif jeolojik katlardaki sahraların litolojik karakterlerini hülâsaten vermesi güç yapmaktadır. Mısır’da1897 denberi Mısır Jeoloji Enstitüsü tarafından bir çok işler görülmüş olmakla beraber Mesozoik ve daha genç sahaların dakik hartaları petrol kumpanyaları tarafından yapılan faaliyetle başlar. Bu hususda bilhassa sonon sene zarfında büyük terakkiler kaydedilmişse de maalesef bu malûmatın çoğu kumpanyaların arşivlerinde mahfuz bulunmaktadır. Bu konuşmada verilen bilgi 1937-1940-1947 ve 1949 senelerinde yapılan şahsi incelemelerle Mısır`da çalışan bir çok jeologlarla yaptığım şahsî temaslara istinad etmektedir.

 • Jeolojinin tarihi

 • Mısır


 • BALL, J. The geography and geology of S. E. Egypt (Cairo, 1912).

 • BALL, J. Geography and geology of W. Central Sinai. (Cairo, 1916).

 • BARRON, T. and HUME, W. F. Topography and geology of the Eastern Desert of Egypt, Central Portion (Cairo, 1902).

 • BARRON, T. The topography and geology of the Peninsula of Sinai, Western Portion (Cairo 1907).

 • CLOOS, H. Zur Mechanik grosser Bruche und Graben (Zentralbl. f. Min., 19B2, Abt. B, p. 273-286).

 • CLOOS, H. Über antithetische Bewegungen (Geol. Rundschau 19, 1928, p. 246-251).

 • CLOOS, H. Einführung in die Geologie (1936).

 • HUME, W. F. Geology of Egypt. Vol. I: The surface features of Egypt, their determining causes and relation to geological struct-ure (Cairo, 1925). Vol. II: The fundamental pre-Cambrian rocks of Egypt and the Sudan, their distribution, age and character (part I : The metamorphic rocks, Cairo 1934, part II: The Iater plutonic and minor intrusive rocks, Cairo 1935, part III; The minerals of economic value, Cairo 1937).

 • HUME, W. F. Die Bruchzonen Ost Afrikas (1922).

 • SCHÜRMANN, H. E. Das Grundgebirge des nordlichen Teils des Ostlichen Arabischen Wüste ^egyptens (Geol. Rundschau, Heft 4/6, Bd. 33, p. 363-399, 1942i.

 • TABER, St. Fault troughs (Journ. of Geol. vol. 35, no. 7, 1927, p. 577-606).

 • TROMP, S. W. On the raechanism of geological undulation phenomena and of folding in particular and their application to the problem of the <> (Sijthoff`s Publ. Co., Leiden, Holland, 1937).

 • TROMP, S. W. Das Gesetz von Helmholtz und seine Anwendung auf Geotektonik (Zeitschr. f. Geoph., Jahrg. 13, Heft 2 5, 1937, p. 78-87).

 • TROMP, S. W. The value of generic determination in miero-stratigraphy (Geologie en Mijnbouw, Holland, no. 8, p. 202 -204, August 1939).

 • TROMP, S. W. The value of quantitative data in micro-stratigraphy (Journ. of Pal, vol. 14, no. 4, p, 379-381, July 1941)).

 • TROMP, S. W. New experiments on fault-tectonics and

 • TROMP, S. W. Preliminary eompilation of the stratigrapby, structural features and oil possibilitles of S.E. Turkey and a comparison with neighbouring areas (M.T.A. Bull , Ankara, seri A, no. 4, 1941, with 6 charts of which one showing micro-fauna of Mesozoic and Tertiary sections of Turkey, one of Egypt and one chart giving a comparison between micro-faunae of the Cretaceous-Eocene transition zone in the Middle East.

 • TROMP, S. W. Micro-faunae of the Upper Cretaceous and Tertiary section (Arabian facies) in the Urfa and Gaziantep regions (S. Turkey) (M.T.A, Bull. sene 8, sayı 1`29, Ankara, 1943, p. 134-141).

 • TROMP, S. W. A tentative classification of the main structural units of the Anatolian orogenic belt (Journ. of Geol, vol. 55, no. 4, July 4947, p 362-377).

 • TROMP, S. W. The value of Globigerinidae ratios in stratigraphy` (Journ. of Pal., vol. 23, March 1949. p. 223-224.

 • TROMP, S. W. Additional information on the so-called *Middle Tertiary Orbulina Surface> (The micro-paleontologist 1949)

 • TROMP, S. W. Block-folding phenomena in the Middle East (Geologie en Mijnbouw, Sept. 1949, no. 9, p. 273-27S, Holland).

 • TROMP, S. W. The determination af the Cretaceous-Eocene boundaiy by means of quantitative, generic micro-faunal determinations and the conception ‘’Danian’’ in the Near East (Journ. of Ral. 1949, vol. 23, no. G, p. G73-678).

 • Tromp, S. W. (1951). The Geological History of Egypt and of The Red sea in particular . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (1) , 51-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50637/659578

 • Zonguldak Havzasında Petrografik İncelemeler
  O. Bayramgil
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Zonguldak havzasında mostra veren sedimanlar genel olarak,yaşça birbirinden çok farklı, 2 formasiyona aittir: Karbonifer ve Kretase(şek.1); bu sonuncu formasiyon birincinin örtü tabakasını teşkil eder. Her iki formasiyonda psamitik ve ekseriyetle bunlarla birlikte bulunan psefitik taşlar, kalınlıkları dolayısiyle büyük önem taşırlar. Fakat bu kayaçlar içinde hemen hemen hiç fosil bulunmayışı, bunları ancak litolojileri ile kıyaslama yoluna gidilmesini icab ettirir. Bu taşlar şimdiye kadar detaylı mikroskopik bir incelemeye tâbi tutulmuş değildir. Böyle bir inceleme havzanın jeolojik yapısını ve kömür rezervelerini meydana çıkarmak maksadiyle, M.T.A. Enstitüsünün yapmağa başladığı sondajlardan alınacak karotlardaki bu nevi sedimanları kıyaslama, aynı zamanda da bu kayaçları teşkil eden minerallerin menşei hakkında bir fikir edinmeyi mümkün kılabileceğinden ele alınmıştır. Psamit ve psefitlerden maada, bazan bunlarla birlikte bulunan ve alâka çeken diğer bazı sedimanter sahrelerde gözden geçirilmiştir.Bu incelemelerin neticesi aşağıda evvela Karbonifer (Namurien ve Westfalien), sonra da Kretase formasyonları kayaçları için, stratigrafiksıra tâkip olunarak verilecek; her bahsin sonunda psamit mineralleri ile psefit kompozanlarının menşei hususu üzerinde durulacak ve mukayeseler yapılacaktır. Bu mineraller arasında, miktarca pek az olduklarından, incelenmeleri için muayyen preparasyonlar icab ettiren ve rusubî taşların detaylı kıyaslanmasını temin ederek, paleojeografisini de açıklayan "ağırmineraller" ise, ileride başka bir bir yazımızın mevzuunu teşkil edecektir.

 • Petrografi

 • Zonguldak havzası


 • ARNI, P. Zur Statigraphie und Tektonik der Kreideschichten ostlich Ereğli. Ecl. Geol. Helv. 24, 1931.

 • ARNI, P. Şimalî Anadolu garbî Kömür Havzasındaki madencilik hakkında yeni jeolojik noktai nazarlar. (Neue geologische Gesichtspunkte für den Bergbau im westlichen Steinkohlenbecken Nordanatoliens). M. T. A. 4/17, 1939.

 • BAYRAMGİL, O. Dağköy volkanik Breşi. (Die vulkanisehe Brekzzie von Dağköy). T. j. K. Bült. 3, 1948.

 • BAYRAMGİL, O. Mineralogische Untersuchung der Erzlagerstaette von Işıkdağ mit einem Kapitel über Aufbereitungsversuche. Sehweiz. Min. Petr. Mitt- 25, 1945,

 • BLUMENTHAL, M. Bolu civari ile aşağı Kızılırmak mecrası arasındaki Kuzey Anadolu silsilelerinin jeolojisi. (Uu aperçu de la géologie des chaines nordanatoliennes entre l’Ova de Bolu et le K1z1l1rmak inférieur). M,T.A. Seri B, 13, 1948.

 • BUTTGENBACH, H. Les mineraux et les roches. Paris et Liège 1919.

 • CAYEUX, M. L. Introduction à l`étude pétrographique des roches sédimentaires. Paris 1931.

 • CAYEUX, M. L. Les roches sedimentaires de France. Paris 1929.

 • CHARLES, E, Kuzeybatı Anadolu Karbonifer havzalar1n1n örtü tabakaları hakkında müşahedeIer. (Observations sur les terrains de couverture dans les bassins carbonifères du nord- ouest de l’Anatolie). T. J. K. Bült- 2, 1948.

 • CORRENS, C. W. In BARTH-CORRENS-ESKOLA, Die Enststehung der Gesteine. Berlin, 1939.

 • DORIODOT, J. de et DELEPINE, G. Faune marine du terrain houiller de la Belgique. Mém. Inst. Géol. Univ. Louvain, VI, 1.

 • GALLIHER, E. W. Glauconite Genesis. Bull, Geol. Soc. Amer. 1935, 1351.

 • HADDING, A. The pre-quaternary Sedimentary rocks of Sweden. IV. Glauconite and glauconitic rocks. Medd. Lunds. geol.-min. Inst. 1932, No. 51.

 • HATCH, F. H., RASTALL, R. H. and BLACK, M. The Petrology of the Sedimentary Rocks. London 1938.

 • KETİN, İ Uludağ masifinin tektoniği hakkında. (Ueber die Tektonik des Uludajr Massivs). T. J. K. Bult. 1, 1947.

 • MAGYAR, S. und von MOOS, A. Der glimmerartige Ton in der Trias des Monte Caslano, Kt. Tessin. Schweiz. Min.-Petr. Mitt. 27, 1947.

 • McCALLIEN, J. İstanbul Boğazının silisli şistleri hakkında. (A note on the Devonian Kleselschiefer of the Bosphorus). İst.Üniv. Fen. Fak. Mecm. 12/3, 1947.

 • MESSINA, C. I minerali di boro del granito di Baveno. Atti soc. Ital. Sc. Nat. Museo civ, Storia Nat. Milano 79, 1941, 31.

 • MILNER, H. B Sedimentary Petrography. London 1940.

 • OKAY, A. C. Alemdağ, Karlıdağ ve Kayışdağ arasındaki bölgenin jeolojik ve petrografik etüdü. (Geologische und petrogra- phische Untersuchung des Gebietes zwischen Alemdağ, Karlıdağ und Kayışdağ in Koeaeli). İst. Üniv. Fen. Fak. Mecm. B. 12, 1947, 4.

 • OKAY, A. C. Şile, Mudarlı, KartaI ve Riva arasındaki bölgenin jeolojik etüdü. (Geologische Untersuchubg des Gebiete? zwischen şile, Mudarlı, Kartal und Riva in Kocaeli). İst. Üniv. . Mecm. B. 13, 1948, 4.

 • OSANN, A. - ROSENBUSCH,H.Elemente der Gesteinslehre.Stuttgartl923

 • RALLI, G. Le bassin houiller d`Héraclée. İstanbul, 1933.

 • STINY, J. Technische Gesteinskunde, 2. Aufl, Wien 1929.

 • TAKAHASCHI and YAGI. Peculiar mud grains and their relation to the origine of glauconite. Econ. Geol. 24, 1929, 8. p. 838.

 • WILSER, H. F. Die Steinkohlen in der Schwarzmeerumrandung. Geol. Rd.sch. 1927.

 • Bayramgil, O. (1951). Zonguldak Havzasında Petrografik İncelemeler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (1) , 97-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50637/659583

 • İstanbul Civarının Paleozoik Arazisine Dair Yeni Müşahedeler
  İsmail Yalçinlar
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İstanbul civarında tetkikler yapan müelliflerin "Trakya Serisi" nin menşe ve yaşı hakkında ileri sürdükleri görüşler umumiyetle birbirinden ayrılmaktadır. W. PENCK (1) bunların Alt-devondan Üst devona kadar devam eden bir kara teşekkülü olduğunu kabul etmiştir. Bölgede tafsilatlı etüdler yapan W. PAECKELMANN (2) ve diğer bazı jeologlar aynı formasyonu Üst-devona ait bir deniz teşekkülü olarak göstermektedirler. Eskiden beri yakından tetkik etmeğe çalıştığımız bu seri ile Cebeci deresi mevkiinde meydana çıkan mavi kalkerlerin saha ve sınırları daha evvel yayınlanan makalemizin jeoloji haritasında tespit edilmiştir. Aynı bölgede daha sonra yaptığımız araştırmalarda da aşağıda açıklanan enteresan fosil yatakları görülmüş ve bunlara ait yeni bilgiler toplanmıştır.

 • Paleozoik

 • İstanbul


 • PENCK, W. Grunckäge der Geologie des Bosporus, Verpffentl. inst.Meereskunde, 1919.

 • PAECKELMANN, W. Neue Beiträge zur Kenntnis der Geologie Palaon. tologie und Pétrographie der Umgegend von Konstanttinope1..., Berlin 1938.

 • CHAPUT E. Voyages d`études géologiques et géomorphogéniques en Turquie, (Mém. de l`İnst. Franç. d`Arehéolog. d`Istanbul), Paris 1936.

 • YALÇINLAR, t.Recherches géomorphologiques, Türk Cog. Derg. 1944. No. 5-6.

 • Yalçınlar, İ. (1951). İstanbul civarının paleozoik arazisine dair yeni müşahedeler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (1) , 125-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50637/659588

 • Güney Anadolu`nun Bazı Üstdevon Koray ve Sromatoporoidleri Hakkında
  C. Ünsalaner
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: 1943 senesi yazında Adana bölgesinin Üst Devon tabakalarından topladığım Koray, Stromatoporoid ve Bryozoaları muhtevi fosillerle, Dr. Blumenthal`in bu ve Torosların diğer bazı bölgelerinden getirdiği bazı Üst Devon fosilleri tarafımdan tetkik edilmiş ve ilerde neşredilecek olan bir katalog hazırlanmıştır. Değişik ve enteresan tipleri ihtiva eden Saimbeyli (Adana) faunası Krinoid, Trilobit ve pek çok Brachiopod fosillerini de ihtiva etmektedir. Bu yazıdan maksat, yeni bir cins ile bazı yeni nevileri tanıtmaya çalışmaktır. Tetkik edilen Üst Devon faunası NE Fransa`nın Boulonnais, Hindistan`ın Chitral ve NW Kanada`nın Mackenzie nehri bölgesinin Üst Devon faunası ile yakın bir benzerlik göstermektedir. Bu yazıda tasvir edilen numuneler M.T.A. Enstitüsü müzesinde mahfuzdur.

 • Mercan

 • Üst Devoniyen

 • Stromatoporoid

 • Güney Anadolu


 • BILLINGS, E, 1865. «Notice of some New Genera and Species of Paleozoic fossils» Canada« Nat, Geoh, n.s. II, pp8 425-432.

 • COX. I. 1936. ^Revision of the genus Calapoeeia Billings», MatMus, Canada Bul!,, LXXX9 Geol. Ser., No, 53? pp. 1.4» pis 14 V.

 • DYBOWSKI, W. N. 1873.74, «Monographie der Zoantharia seleroder» mata rugosa «*us der Silurformation Estlands, Nord^Livlaads uod der Insel Gotland», pp« 257-532, pis. I-V, Dorpart.

 • EDWARDS, H. M. and HALME, J. 1850. «A Monograph of the British Fossil Corals, Part If Introduction, etc.,» pp. I-LXXXV,1-71, pis® I-XI« Monog> Palaeont. Soc, London

 • EDWARDS, H. M. and HALME, J. 1851. *Monographie des Poloypiers fossiles des Terrains Paléozoiques* Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, V, pp. 1-502, pls. I-XX.

 • EDWARDS, H. M. and HALME, J. 1853, *A Monograph of the British Fossil Corals. Part IV, Corals from the Devonian Formation* pp. 211 - 244, pls. XLVII-LVI. Monog, Palaeont. Soc. London.

 • ETHERlDGE, R. 1920. <
 • GOLDFUSS,G.A. 1S26*33. *Petrefacta Germaniae* I.pp. l-76, pls. I-XXV, 1826; pp. 77-167, pls. XXVI-L, 1823; pp 165-240, pls. LI-LXX1, 1831; pp. 241-252, 1833. Dusseldorf.

 • HILL, D. 1942. *The Devonian Rugose Corals of the Tamworth District, New- South. Wales>>. Joum. Proc. Roy. Soc. New South Wales1 76, pp. 142-164, pis, II-IV.

 • LANG, W. D. and SMITH, S. 1935. *On the Genotype of Columnaria GoIdfuss* Ann. Mag. Nat. Hist, ( 10 ), XVI, pp. 426 433, pl.XII.

 • LANG, W. D. and SMITH, S. and THOMAS, H. D. 1940- *Index of Paleozoic Coral Genera>> p 1-231.

 • LECOMPl E; M. 1039. *Les Tabules du Devonien moyen et superieur du Bord Sud du Bassin de Dinant>> Mém. Mus. Hist. Nat. Belge. Mém. 90, pp. 1-229, pls. I-XXIII.

 • LINDSl ROM, G. 1883. *Index to the generic names applied to the Corals of the Palaeozoic Formations*, Bihang Kong. Svensk. Vetensk, -Akad. Handl., VIII, (9), pp. 1-14.

 • LONSDALE, W. 1840. p. 607 in A. SEDGWICK and R. I. MUR-CHISON *Oa the physical Structure of Devonshire, and on the subdivisions and Geological re!ations of its older stratified deposits etc>. Transac. Geol. Soc. London, (2), V, pp. 633-703, pl. L-LVIII.

 • NICHOLSON, H.A. 1874. Geol. Mag. ( 2 ), I,pp. 54-60, pl. IV.

 • NICHOLSON, H.A. 1874. *On Columnopora, a New genus of Tabulate Corals* Geol. Mag. (2), I,pp. 25S-254.

 • NICHOLSON, H.A. 1886-1892.
 • ORBIGNY, A.d`. 1849. *Note sur Les Polypiers fossiles* pp. 1-12, Paris.

 • PHILLIPS, J. 1841. *Figures and Descriptions of the Palaeozoie Fossüs of Cornwall, Devon, and West Somerset*, Geol. Surv. Gr#at Britain and Ireland, pp.xü + l-231, pls. i-ix. London. 144.

 • SMITH, S. 1917. *Aulina retiformis, gen. et sp.Dov., Phillipsastraea hennahi (Lonsdale)f and Orionastraea, gen. nov.* Çuart. Journ. Geol. Soc. Londoay LXXÜ, pp* 280*307, pls. XXIl-XXIV.

 • SMITH, S. 1945. <
 • WEDEKIND, R. 1923.
 • WEDEKIND, R. 1924. Das Mitteldevon der Eifel. Eine biostratigraphische Studie I.Teil. Die Tetrakorallen des unteren Mitteldevon* Schrift. Geselsch. Beford. gesamten. Naturwiss. Marburg, XIV, (3). pp. VÜ + 1-91.

 • Ünsaler, C. (1951). Some Upper Devonian Corals and Stromatoporoids from South Anatolia . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (1) , 131-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50637/659591

 • Muğla Pontieni Memeli Faunası
  F. Ozansoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Muğla İlinin NW da ve Muğla Aydın şosesinin N de Akgedik ve Bayır köyleri arasında Dr. G. OTKUN tarafından 1942 yılında zengin ve iyi muhafaza edilmiş bir memeli hayvan mecmuası keşfedilmiş ve bir kısım bakiyeler Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne getirilmişti. İngilizce metninde adı geçen espeslerin incelenmesi sonunda güney Balkanlar ve Susam adası ile, en az Batı İran Ponsien Memelileri arasında senkronik bir irtibatın mevcut olması icap ettiği kanaatına varılmıştır.

 • Pontiyen

 • memeli faunası

 • Muğla


 • ANDREE, J. Neue Cavicornier aus dem Pliocane von Samos. <>.

 • ARAMBOURG, C. et PİVETAU, J. Les Vertébrés du Pontien de Salonique. <>.

 • BOHLiN, B. Gazella (Protetraceros) gaudryi (Schlosser) and Gazella dorcadoides (Schlosser). <
 • DAVIES, A. M. Tertiary Faunas, Vol.I London 1935.

 • DAVIES, A. M. Tertiary Faunas, Vol. II. London 1934.

 • DECHARDIN, T. Fossil Mammals From The Late Cenozoic of Northern China. <>

 • DREVEPMANN, F. Aus der Zeit des dreizehigen Pferdes.>> Nat. u. Museum, Bd. 60, Frankfurt 1930

 • EGERAN, N. and LAHN, E. Türkiye jeolojisi, Ankara 1948.

 • FORSTHY, M. Considerations nouvelles sur Ia faune des Vertebres du Mioeene Superieur dans l`i!e de Samos, 1891.

 • GAUDRY, A. Considérations générales sur les animaux fossiles de Pikermi, Paris 1886.

 • KITTEL, E Camivoren Von Maragha. <
 • MECÇUENEM, R. D. Fossiles de Maragha. <
 • MECÇUENEM, R. D. Fossiles de Maragha. <
 • NAFiZ, H. et CHAPUT, E. Nouvelles Observations sur les terrains Néogénes de l`Ouest dIstanbul. <
 • NAFİZ, H. et MALİK, A. Vertébrés Fossiles De Küçükfekmece. <
 • PILGRIM, G. E. The Fossil Bovidae of India.<
 • RICHARD, M. Les Gisements de Mammifères Tertiaires, Paris 1946.

 • SCHLOSSER,M. Die Hipparionenfauna von Veles in Mazodonien, Abhandl. Bayer. Akad. Wiss. Nat. Phys. XXlX. Bd. 4, Abht München 1921

 • YALÇINLAR, I. Une faune de vertébrés Miocène aux environs d`Eşme. <
 • YALÇINLAR, I. Les Vertébrés Fossiles du Miocène dans la Vallée du Gediz - Supérieur. T. J. K. Bülteni, C. 1. S. 1. Ankara 1947.

 • ZITTEL, VON K. Text-Book of Palaeontology, Vol. III, Mammalia <> London 1925.

 • Ozansoy, F. (1951). Preliminary Report On A Pontian Mammalian Fauna From Muğla . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (1) , 147-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50637/659592

 • Kayserinin Kuzeyinde Üst Miosene Ait Omurgalılar
  Reşat İzbirak İsmail Yalçinlar
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kayseri civarında incelemeler yapan E. CHAPUT (I), G. BARTSCH( 2 ) ve F. BAYKAL (3 ) bölgedeki Neojon arazisinin, umumiyetle gölmenşeli kalker ve marnlardan, lav ve tüflerden, birde konglomera ve grelerden müteşekkil olduğunu göstermişlerdir. Biz tetkiklerimiz esnasında bölgedeki Neojen arazisinin hemen aynı formasyonlardan müteşekkil olduğunu, fakat bunları teşkil eden muhtelif sahrelelerin her yerde muntazam tabakalar halinde devam etmediğini müşahede etmiş bulunuyoruz. Sarımsaklı çayı vadisinin Kayseri ile Erkilet arasındaki yamaçlarında birbirinden farklı teşekküller göze çarpmaktadır. Erciyes dağı Kuzey tepelerine tekabül eden Güney yamaç umumiyetle andezitik lav, aglomera ve volkanik tüflerden müteşekkildir.Bu teşekküller bilhassa Kayseri`nin doğu taraflarında düzgün tabakalarhalinde inkişaf etmiş bulunuyor. Vadinin Erkilet kasabasının civarındaki yamaçlarında da aynı şekilde, muntazam tabakalar halinde görünen volkanik tüf ve lavlar bulunmaktadır. Bu son yamaçta Güneydoğudan Kuzeybatıya ve eteklerden plâtolara doğru gidildikçe çeşitli Neojen teşekküllerinin birbirini takip ettiği görülür; nitekim Erkilet`in doğu tarafında bulunan Akdere vadisinde aşağıdan yukarıya doğru şu formasyonlar tespit edilmektedir.

 • Omurgalılar

 • Üst Miyosen

 • Kayseri


 • CHAPUT E. Voyages d’études géologiques et géomorphogéniques en Turquie, Paris 1936. (Mém. Ins. Français d`Archéol. d`Istanbul).

 • BARTSCH G. Das Gebiet des Erciyas Dağı und die Stadt Kayseri in Mittel - Anatolien. (Jahrb. Geogr. Ges. zu Hannover für 1934 u. 1935) Hannover 1935.

 • BAYKAL, F. Étude géologique du Taurus entre Darende et Kayseri (Revue de la Fac. des Sci. de I`Univ. d`Istanbul, Sér. B. Tome X, Fasc. 2, p. 133- 142.

 • YALÇINLAR, I. Les vértebrés fossiles du Miocène dans la vallée du Gediz-Supérieur (Bull. of the Geol. Society of Turkey 1947), p. 164 - 174.

 • İzbırak, R. & Yalçınlar, İ. (1951). Kayserinin Kuzeyinde üst Miosene ait omurgalılar . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (1) , 153-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50637/659596

 • Notlar Jeolog Mesleği
  Enver Altinli
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Az tanınmış bir bilim olan Jeolojinin öğrencisi jeolog daha da az tanınmış bir meslek adamıdır. Aşağıdaki satırlar esas faaliyetinin ne olduğunu, mesaisini nasıl ve niçin yaptığını, mesleğin nasıl bir istikbali olduğunu, herkese, açıklamak için yazılmıştır. Jeolog arzın teşekkülünü, yapısını, tarihçesini, hayat eserlerini ve faydalı malzemelerini inceler. Jeoloji bilimi oldukça yenidir; ancak 18inci yüzyılın sonuna doğrudur ki özgür bir bilim olabilmiştir ve henüz inkişafının başlangıcındadır. Tasvir safhasını aşmış ise de kemmî bir bilim olarak hiç işlenmemiş gibidir. Yeryüzünde daha varlıklarından bile şüphe edilmeyen meselâ petrol hazneleri vardır ki yüzey ve yapı jeologlarının mesailerini beklemektedirler. Daha jeolojisi yapılmamış, kömürlü tabakaları ölçülmemiş araziler vardır. Madenlerin yalnız kolay keşfedilebilenleri bulunmuştur. Daha uzun seneler için iş bulmakta üzüntü çekmeyecek bir meslek adamı jeologtur. Böyle bir mazhariyet daha ziyade jeolojinin olduğu kadar yardımcı bilimlerin de malûmlarını öğrenecek, kendi bilim sınırlarını hep genişletecek, muhayyelenin de payı bulunduğu müşahedeye müstenid nuhakemeler yapacak, laboratuvarda olduğu kadar topluluklardan uzakta ve tabiyatla basbaşa yapılmasını bilecek kimseler içindir.

 • Jeoloji


 • Altınlı, E. (1951). Jeolog Mesleği . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (1) , 159-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50637/659597

 • Türkiyenin 1949 Yılı Jeoloji Bibliografyası
  Kemal Erguvanli
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`nin 1949 yılı jeoloji biblografyası.

 • Jeoloji

 • 1949

 • Yayınlar


 • Erguvanlı, K. (1951). Türkiyenin 1949 yılı jeoloji biblografyası . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (1) , 165-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50637/659599

 • Üyeler Listesi
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle