Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1952 OCAK Cilt 3 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Mardin Bölgesinin Jeolojisi
Necip Tolun Zati Ternek
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bu etüd 1943, 1947 senelerinde Mardin bölgesinde 1/100.000 lik jeolojik löve yapan ZATİ TERNEK`le, 1949 senesi baharında bölgenin Derik civarında Paleozoik ve Kretase üzerinde çalışan NECİP TOLUN`un müşterek fikir ve çalışmalarının neticesidir. 1947 de Mardin bölgesinde ZATİ TERNEK`le etüdlerde bulunan Dr. GALİP OTKUN`u burada anmayı vazife biliriz. Derik`de topladığımız faunayı tetkik lütfunda bulunan British Museum`dan Dr. C. STUBBLEFİLD`e ve mikrofaunayı tetkik eden CEMAL ÖZTEMÜR`e ve Dr. J. MERCIER`ye teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.

 • Jeoloji

 • Mardin


 • AINSWORTH W. F. Research in Asia Minor, Mesopotomia, Chaldea and Armenia London, 1842.

 • ARNI, P. Tefetonische Grundzuge Ostanaitoliens und benachbanter Gebiete, M. T. A. Y. B- 4 Ankara 1939.

 • ARNI, P. Relation entre la structure régionaIe et Les gisements mineraux et pétroliferes de l`Anatolie M. T. A. No. 2 Ankara 1939

 • ARNI, P. Geologische Beobachtungen im Albschnit des Başor Çayı in den Südlichen Randketten der Bitlis berge Westlich Siirt M. T. A. No. 2 Ankara 1940.

 • BLANCKEN HORN, M. Syrien, Araibien, und Mesopotamien Handb- dReg. Geol. v. 4, H. 17. 1944.

 • BLUMENTHAL, M. Die neue geoilogisehe Karte der Türkei uneinüge ihrer sitraitigraphisch-tefetonüsehen Grund- züge. Ecl. Geol. helv. Vol. 39, No. 2 1946

 • CHAPUT, E. Voyages d`etudes géologique e`t geomorphologé- niques en Turquie. Memoire. İnst. d`archeologie d`e Stamboul. II Paris,1936.

 • DUBERTRET, L. Contribution a l`etude géologique de la Syrie et du Liban t. III Rev. de Ia geographie phys. et de la geol. Paris 1933-1937.

 • DUBERTRET, L. Carte géologique 1/1 Mill. de la Syrie et du Liban, Noitices explicatives, Beyrouth 1941.

 • MOSES,H. F. Geological raport on Mardin-Cizre. M. T. A. Rap. No. 212.

 • OSWALD, F. Armenien. Handb. d. reg. Geol. V. 3 1912.

 • PAIGE, S. Mardin, Diyarbakir, Siirt ve Cizre arasında kalan Anadolu`nun cenubi şarkisindeki bir kısmın jeolojisi.

 • PICARD, L. Sturucture and evolution of Paleatine- The geological Departmen Hebrev. Universty, Jerusalem 1943.

 • PICARD, L. The Precambrian of the north — Nubian Massif Bull. Geol. Dep. Hebr. Univ. Jerusalem. December 1941. Vol. III, 191 No. 3-4.

 • PICARD, L. On the Structure of theh Arabian Peninsula. Jerusalem 1937. Bull. Geol. Dep. Hebr. Univ. Jerusalem Feb. 1937.

 • SCHRÖDER, W. J. Essai sur la structure de l`İran. Eclogae Helv Vol. 3. No. 1, 1944.

 • TAŞMAN, C. E. Petroleum possibilites of Turkey. Bull. of American. Assaf. of petr. Geologists 15, 1931.

 • TERCIER, J. Dépots marins actuels et séries géologiques. Eclogae Geol. Helv. vol. 32, 1939.

 • TOLUN, N. Doğu Toros M.T.A. Derl. Rap. No. 1804.

 • TOLUN, N. Notes géologiques sur Ia région de Silvan-Hazru. Türk. Jeol. Kur. Bült. Cilt II Sayı I, 1949. P- 69-89.

 • TROMP, W. Compiteticn of stratigraphy; structursal features and oil possibilites of South Eastern Turkey and a comparison with neighbouring areas- M. T. A. S. A. No. 4 Anikara 1941.

 • TROMP, S. W. Cenubi şarki Türkiye M.T.A. Rapor 1216.

 • VONDERSCHMiDT, L. Mardin. M.T.A. Rapor 226.

 • Tolun, N. & Ternek, Z. (1952). Mardin Bölgesinin Jeolojisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/659985

 • Seyhan İline Düşen Bir Meteorit Hakkında
  O. Bayramgil
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ekonomi Bakanlığı tarafından M.T.A. Enstitüsüne incelenmek üzere yollanan, Seyhan ilinin Karaisali ilçesinin Karsanti bucağının İbrişim (diğer ismi Sarıçam) köyünde (Adana`nın kuşbakışı 65 km. kuzeyinde), Mustafa`nın bahçesinden gri renkli, tüf zannedilebilecek bir numune, mikroskopla bakılışla tüfe de benzetilememiş ve esaslı bir tetkik konusu teşkil etmiştir. İnce kesitte numunenin ortalama 0,5 mm. çapında ekseri yuvarlak kısımlardan teşekkül ettiği, bunların arasında da yine bu büyüklüğe varabilen, umumiyetle dendritler halinde ve taşın takriben 10 - 15 hacim yüzdesini işgal eden opak tanelerle kahverengi gri bir hamur görülmektedir.

 • Meteorit

 • Jeoloji


 • K. CHUDOBA, Gesteinsbildende Mineralien, Freiburg i/Br. 1932

 • H. SCHNEIDERHÖHN und P. RAMDOHR lehrbuch der Erzmikroskopie II, Berlin 1931.

 • P. RAMDOHR, Lehrbuch der Mineralogie, Stuttgart 1948.

 • Bayramgil, O. (1952). Seyhan iline düşen bir Meteorit hakkında . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 21-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/660184

 • Çukurovada Petrol Aramalarında Kullanılan Gravimetrik ve Sismik Usullerin Korrelasyonu ve Bunların Bazı Jeolojik Enterpretasyonu
  Sulhi Yüngül
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çukurova`da yapılmış olan gravimetrik ve sismik etüdlerin neticelerinin korrelasyonu son zamanlara kadar tatmin edici bir şekilde yapılamamıştı. Bu makalede Çukurova‘da iki mevkide yapılmış olan sismik ve gravimetrik etüdlerin neticeleri verilerek bu etüdler arasında tatmin edici bir mutabakatın temin edildiği gösteriliyor.

 • Gravimetrik ve Sismik Usuller

 • Petrol

 • Çukurova


 • BARBER, J. T. Gravitymeter Survey, S- W. Corner of Adana 128 – 1 Quadrangle, M. T. A. E, 1947.

 • DEAKİNS, G. Çotlu Prospect, Final Report, M. T. A. E., 1948.

 • EGERAN, N- Adana Havzası Jeolojik Karakterleri ve Petrol İmkanları, M. T. A. E. Mecmuası, No. 39, 194.

 • YÜNGÜL, S. Seyhan - Aşağı Yüreğir Ovası Gravimetre Etüdü M. T. A. E., 1949.

 • YÜNGÜL, S. Dervişli - Adana Sismik Etüdü, M. T. A. E., 1950.

 • YÜNGÜL, S. Çotlu - Adana Gravimetre Detay Etüdü, M. T. A. E., 1950.

 • Yüngül, S. (1952). Çukurovaꞌda Petrol Aramalarında Kullanılan Gravimetrik ve Sismik Usullerin Korrelasyonu ve Bunların Bazı Jeolojik Enterpretasyonu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 27-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/660192

 • İskenderun Neojen Havzasının Stratigrafisi
  A. Ten Dam
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İskenderun Neojen havzasına ait olan bu etüd bölgedeki çalışmaların kısa bir tarihçesini verdikten sonra sahada 1300 metre kadar deniz Mioseni ve 1200 metre kadar da Karasal Pliosenin mevcudiyeti zikredilmektedir. Miosen sedimanlarının çöken bir havza içine kenarlarında kumtaşları vebasenin ortasına doğru kil ve kumtaşı ile nihayet marnlı olarak teressüp ettiklerine işaret edilmektedir. Kenarlarda görülen kumtaşlarının haznetaşı ve ortadaki marnların ana taşı vazifesini görebilecekleri ve kumtaşları basenin ortasına doğru incelip kaybolmadıkları takdirde teraküm kabil olacağını söylemiştir. Havzanın serpantinleşmiş ofiolit sahalariyle çevrildiği ve bunların üzerinde görülen kalkerlerin bir Lithotamniüm ve Mercan resifi olduğu ve bunların Miosenin kaidesini teşkil etmeyerek basenin ortalarında teşekkül eden bütün sedimanlara tekabül ettiği ileri sürülmektedir. Ofiolitlerle bahsedilen resifli kalkerin temas satıhları normal olarak görülen yerlerde resifli kalkerin içinde serpantin çakılları müşahede edilmiştir. Buresif kalkerleri düz bir satıh üzerinde değil ivicaclı bir transgresiyon sathı üzerinde teşekül ederken basenin diğer taraflarında milli kumtaşları ve marnlar hemen inkıtasız bir surette çökmekte olan basenin içinde teressüp etmişlerdir.

 • Sedimantasyon

 • fasiyes

 • Neojen Havzası

 • İskenderun


 • H. VAUTRIN :Le Miocène de la région côtière d’Alexandrette - Contr. à l’etude géol. de la Syrie Septentrional-Tome I - 1933.

 • D.B. ERICSON :Report on the Geology of Hatay-MTA Report No. 1118 - dd. 20. 5. 1940.

 • I. ORTYNSKI : Geological Report on Aşaği Çengen-MTA Report No. 1635 - dd. 28. 12. 1944.

 • Dam, A. T. (1952). Sedimentation, Facies and Stratigraphy in the Southern part of the Neogene Basin of Iskenderun . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 47-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/660430

 • Trabzon - Gümüşhane Arasındaki Pontidlerin Bir Kesidi
  Kemal Erguvanli
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan ve Trabzon ile Gümüşhane arasında kalan Pontidlerin jeolojik yapısını transit yolundan geçen bir kesit vasıtasıla anlamak mümkündür. Trabzon`u Gümüşhane`ye bağlayan, orman ve dumanlarla örtülü ve hoş manzaralı, transit yolu 50 Km. lik bir mesafe içinde 2032 m. yükseklikteki Zigana geçidine gelir. Ve burada 15 Km. gibi kısa bir mesafe içinde 800 m. rakımlı Harşit (Torul)e iner. Harşit ırmağı kenarından, yavaş yavaş yükselerek, 35 Km. sonra Gümüşhane`ye varır. Gümüşhane`yi bir az geçince de Pontidleri bırakır, Anatolidlere tırmanmağa başlar.

 • Pontid

 • Doğu Karadeniz


 • ALTINLI, E. : Ordu-Giresun vilâyetlerinin jeolojisi (Géologie des vilayets Ordu-Giresun. ist. Üniv. F. F. Mec. Seri : B, T : XI, F: 3. 1946, İstanbul.

 • ARDEL, A. : Trabzon ve civarının morfolijisi üzerine gözlemler. T. Coğr. Der. sayı : 1, 1943, Ankara.

 • CHAPUT, E : Voyages d`études géoliogiques et géomorphologiques en Turquie. Mém. İnst. Franç. d`Arche. Stam. 1936, Paris.

 • KOSSMAT, F. : Geologische Untersuchungen in den Erzdistrifeten des Vilâyet Trapezund, Kleinasien. Mitt. Geol. Wien, III, 1919.

 • KOVENKO, V. : Gümüşhanenin simli kurşun madenleri (Les mines de plomb argentifére de Gümüşhane). M. T. A. Mec. 3/24, 1941, Ankara.

 • KOVENKO, V. : Bakırlı pirit madenleri bölgesi, Giresun vilâyeti (Région des mines de pyrites cuivreuse ....).M. T. A. Mec. 2/30, 1943, Ankara.

 • KOVENKO, V. : Gümüşhanenin simli kurşun madenleri (Les mines de Plomb Paris.

 • SAUER, G. S. : Der Östliche Pontrus, Geogr. Zeitsch. H. 9, 1927.

 • TEHİHATCHEFF, P. : Asie Mineure. Géologie I, P : 275-289, I. s/429-432, III. s:145.

 • Erguvanlı, K. (1952). Trabzon - Gümüşhane arasındaki Pontidlerin bir kesidi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 65-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/660433

 • Ngaundere (Kamerun) Civarının Jeolojisi Hakkında
  H. P. Hyde
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kamerun 1901 ile 1914 seneleri arasında Alman İmparatorluğu tarafından geniş bir mikyasta ilmî araştırmalara sahne olmuştur. 1919 da başlayan "Manda" idaresinde bu ilmî faaliyette gerileme kaydedilmiştir. Böylece 1944 tarihine kadar Kamerun üzerine neşredilen 279 fennî eserden176 si Alman yazarları tarafından meydana getirilmiştir. Bu saha hakkındaki bilgi pek mahduttur. Tafsilâtlı bir jeolojik harita olmadığı gibi bu bölgenin yegâne topografik haritası 1913 de Berlin`de basılmış olan 1:300.000 mikyaslı Moisel haritasıdır. Halihazırda havadan yapılan harta gene 1:300.000 mikyasında olup eski Moisel haritasından daha az malûmat ihtiva etmektedir.

 • Kamerun

 • granit

 • Jeoloji


 • BARTH, H. Central Africa

 • BURTON, R. F. & MANN, G. Die erste `Besteigung des Camerun Gebirges. Peternuaasnıs Mitteilungen

 • GURİCH, Beitrage zur Geologie von Westafrika. Zeitschr. Deutsche Geol. Ges. 1887

 • FLEGEL, E. Vom Niger zum Benue, Leipzig 1890.

 • MIZON, M. Résultats scientifiques des voyages de M. Mizon de la Beneué a Ia Kadei et a la Mambere. Bull. Sec. de Géographie Paris.

 • BARRA, A. Sur la lgéologie du Congo Français, Paris.

 • ZİNTGRAFF, E. Nordkamerun.

 • PASSARGE, S. Adamaua, Geographie und Geologie. Berlin.

 • STROMER v. REİCHENBACH, E. Die Geologie der deutschen Schutzgebiete in Afrika. München und Leipzig 1896.

 • MOİSEL, M. Begleitworte zu der Kante 3. Der deutsche Logone und seine Nachbargebiete. Mit. & Forschungen von Gelehrten in den deutschen Schutzgebieten, 18, 1905.

 • STRÜMPELL, K. Aus West Adamaua. Deutsches Kolonialblatt, 18, 1907.

 • EDLİNGER,W. Beiträge zur Geologie und Petrographie Deutsch Adamauas. Inaugural Dissertation, Braunschweig, 1908.

 • GUİLLEMAİN,C. Ergebnisse geologischer Forschungen im Deutschen Schutzgebiet Kamerun. Mitt. aus den deutsch. Schutzgebieten.

 • HASSERT, K. & THORBECKE, F. Bezrlichte über die handeskundlichen Expeditionen der Herren Professor: Dr. K. Hassert und Professor Dr. F. Thorbecke in Kamerun. Mitt. aus den deutschen Schutzgeb. 1908.

 • MANN, O. Akten des Kaiserlich-Deutschen Gouvemements Kamerun, Bueau, 1909 (handschriftlich). Ins Englische übersetzt von Dr. H. P. T. Hyde. Geolog. Survey of Nigeria. 1948.

 • STRUCK, B. Geologie von Kamerun. Zeitschr. der. Ges. für Erdkunde, Berlin.

 • FALCONER, D. The Geology and Geography of Northern Nigeria, London 1911.

 • HASSERT, K. Seestudien in Nord - Kamerun. Zeitschr. der Ges. für Erdkunde, Berlin.

 • LANGE, E. Die Grossviehzucht des Ngaundere Distrikts und ihre scheinbare geologische Unterlage. Deutsch. Kolonialblatt, 1917.

 • RECK, H. Uebersicht über Bau und Bild von Kamerun. Berlin, 1924.

 • KRENKEL, E. Geologie Afrikas : Kamerun. 3. Teil, Berlin

 • VAN AUBEL, Contribution a l’étude géologique du Caméroun sud, oriental et des territoires limitrophes du Moyen Cenge. Bull. Soc. géograph. franç. Paris.

 • BABET, V. Au sujet de la carte géologique du Caméroun, Oubangui Chari de M. Korableff Chronique der Mines coloniales, 1937.

 • KRENKEL, E. Geologie der deutschen Kolonien, Berlin.

 • DİETRİCH, W. O. Trias in Nord Adamaua, Centr. Min. Geol. & Pal.

 • BEHREND, F. Der geologische Aufbau von Kamerun. Mitt. der Gruppe deutscher Kol. wissensch. Unternehmungen, 1940.

 • GEZE, B. Géogragphie physique et géologique du Caméroun occidental. Mem. Mus. Hist. Nat. 1943.

 • HAUGOU, P. Le Camérun a travers les périodes geologiques. Bull. Soc. d’études Camérounaises.

 • HYDE H. P. T. Treetrunks preserved in a volcanic flow in the Northern Cameroons. American Journ. of Science.

 • Hyde, V. H. P. T. (1952). (German) Beitraege zur geologischen Kenntnis der Umgebung von Ngaundere, in Adamaua, Kamerun . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 69-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/660459

 • A. Lacroix
  Orhan Bayramgil
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: A. Lacroix 1863 de Mâcon`da doğmuştur. Ailesi oranın eski bir ailesi olup bilhassa hekim ve eczacılardan mürekkepti. Küçük Lacroix`yı daeczacılık tahsili yapmak üzere 1883 de Paris`e yolladılar. Lacroix 1887 deEcole de Pharmacie`yi bitirdiyse de, küçüklüğünden beri minerallere karşıduyduğu ilgi ve Paris`teki ikameti esnasında Muséum National d`Histoire Naturelle`de Alfred des Cloizeaux, Collège de France`ta Ferdinand Fouquéve müstakbel "Inspecteur général des mines, organisateur du Service de lacarte géologique de France" Auguste Michel-Lévy gibi Mineraloji ve Petrografinin üç mühim simasi ile tanışması, kendisinin eczacılık mesleğini icra etmeyip tamamen mineraloji ile meşgul olmasına sebebiyet verdi. Bu bilginler de hiç şüphesiz, Mâcon`lu küçük eczacının Mineralojiye olan büyük ilgi ve kabiliyetini müşahade etmiş olacaklar ki, onu meslekleri için kazanmaktan geri kalmadılar.


 • Alfred Lacroix


 • Bayramgil, O. (1952). A. Lacroix . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 103-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/660468

 • Hans Cloos
  İhsan Ketin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Son 40 senelik jeoloji edebiyatında tektonik mevzular üzerindeki orijinal çalışmaları ve yeni buluşları ile milletlerarası bir şöhret kazanmış olan Prof. Hans Cloos, 26 Eylül 1951 sabahı Bonn’daki evinde ansızın vefat etmiştir. 66 seneyi henüz bulmamış olan hayatının son günü, Ren-Paleozoik masifinde, Ahrtal΄de bir exkursionda geçmiştir. O günün ılık ve berrak havası içinde, son yıllarda tesbit etmiş olduğu "bir iltivanın mekanik inkişafına dair" vakıaları büyük bir heyecanla eski ve yeni talebelerine gösteriyor, izah ediyordu. Bir tabiat âlimi için, ömrünün son gününü, bütün hayatınca bağlı olduğu tabiat içerisinde, meşgul olduğu problemler ortasında, yetiştirdiği ve yetiştirmekte olduğu müritleri arasında geçirmekten daha zevkli, daha mes`ut bir hâdise düşünülebilir mi? Hans Cloos, meslek hayatının bütün safhalarında olduğu gibi, ömrünün son gününü de bu şekilde, büyük bir bahtiyarlıkla geçirmiştir.

 • Hans Cloos


 • Ketin, İ. (1952). Hans Cloos . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 107-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/660479

 • Armand Renier
  Recep Egemen
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Belçika Jeoloji Servisinden gelen bir anons, bu servisin 1912 - 1942 arasında 30 yıl gibi uzun bir zaman başında bulunan M. Armand Renier`nin,9 Eylûl 1951 günü vefat ettiğini bildiriyordu. Bu asrın başından beri çok faal bir karyer yapan A. Renier, aslında maden mühendisi olup, uzun yıllar Belçika madenleri ve Jeoloji Servisi müdürlüklerinde bulunmuş ve ayni zamanda Liège Üniversitesi profesörlüğünü de yapmıştır. Bilhassa Belçika kömür havzalarının jeolojisinde derin bir ihtisas ve çok geniş vukufu bulunan mumaileyh, ayni zamanda asrın sayılı fitopaleontologları arasında da kendisine mümtaz bir yer etmiş ve Batı Avrupa karbonifer stratigrafisinde çok değerli orijinal etüdlerde bulunmuştur. Belli başlı eserleri şunlardır: (1903)-De la reconnaissance des terrainspar les procédés modernes de sondage; (1906)-La flore du terrain houiller sans houille H1; (1908)-Les méthodes paléontologiques pour l`étudestratigraphique du terrain houiller; (1910)- Documents pour l`étude dela paléontologie du terrain houiller; (1913 -Les gisements houillers de laBélgique; (1922)-Stratigraphie du Westphalien; (1928)-Considérationsthéoriques et pratiques sur la technique du levé géologique des travaux miniers; (1930)-La stratigraphie du terrain houillier de la Bélgique.Belçikalı meslekdaşları ve öğrencileri arasında çok büyük bir yer ve isim yapan bu değerli ilim adamının ufulü, hiç şüphesiz memleketi kadar bütün jeoloji ve madencilik alemi için kolayca doldurulmayacak bir ziyadır.

 • Armand Renier


 • Egemen, R. (1952). Armand Renier . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 111-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/660480

 • Türkiye`deki Petrol Aramalarında Jeofizik Etüdler Ne Tarzda Yapılmalıdır
  Sulhi Yüngül
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazının muhteviyatı, gerek petrol jeologları ve gerek jeofizikçiler tarafından iyi bilinen bazı esaslar olmakla beraber, tatbikatta bunların bazen lâyikiyle nazarı itibare alınamadığı görülmüş ve dolayısıyle bu şekilde formüle edilmesinin faideli olacağı kanaati hasıl olmuştur. Bugün memleketimizde mevcut şartlar altında, yani derin sondajlarınçok masraflı, teknik malzeme ve personelin kıt ve istendiği zaman süratle temin edilememesi dolayısiyle derin petrol sondajlarının lokasyonlarının tayini hususunda titizlikle hareket etmek icap etmektedir.

 • Petrol arama

 • Jeofizik etüd

 • Türkiye


 • Yüngül, S. (1952). Türkiyedeki Petrol Aramalarında Jeofizik Etüdler ne Tarzda Yapılmalıdır . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 113-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/660486

 • Avanprojelerde Zemin Mukavemeti İçin Esaslar
  Mehmet Topkaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Asrımızın çoğalan ihtiyaçları karşısında mühendislerle jeologlar el ele çalışmak mecburiyetindedirler. Araziyi tabiiyeci (naturaliste) gözü ile gören bir jeologla, riyazî formüllere dayanarak çalışan mühendisler arasında münasebet kurmak çok güç olmuştur. Bundan dolayı jeologlar her gün biraz daha kendi görüşünü mühendis dili ile anlatmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu bakımdan jeolog da taşlarını yalnız jeolojik bakımdan tasnif etmekle kalmayıp mukavemet bakımından mühendisin işine yarayabilecek bir şekilde ifade etmek yoluna gitmiştir. Böylece mühendisler tarafından da zemin mukavemetlerini bildiren bir çok tasnif yollarına gidilmiş ve malûmunuz olduğu cihetle Terzaghi`nin ve daha eskiden beri bilinen zemin mukavemeti esasları meydana gelmiştir. Fakat bunlar dahi her gün biraz daha iyileşmekle beraber, kurulan bütün bu formüllerle, zemini ifade etmek mümkün olmamaktadır.

 • zemin

 • mukavemet


 • American Concret and Cement Co. Betonarme binalarda zelzele hesabı, İstanbul 1948 (F.TOKLUOĞLU).

 • BERTHELOT, Ch. Mines, Aide-Mémoire, Paris 1942.

 • BLYTH, G. A geology for engeneers, London-New York 1943.

 • BULOW, K. v., KRANZ, W., SONNE, E., Askeri Jeoloji, 1945 (İ.KETİN).

 • COUDERC, J., Travaux publics, Paris 1945.

 • COUDERC, J.,Batiments, Paris 1945.

 • ENGEZ, N., Temel inşaatı, Teknik seri 2, lstanbul 1943.

 • GILLETTE, H. Pv Handbook of rook exeavation, methods and cost,. 1928.

 • GILLETTE, H. Erthwork and its cost, 1931.

 • GILLETTE, H. Handbook of cost data. Contraict ors and engeneers.

 • HUTTE, Taschenbueh für Ingenieure, Berlin 1949.

 • HUTTE, Manuelle de l`igenieur, Paris-Liege 1947.

 • KOGLER, R., Taschenbueh für Berg- und Hüttenleute, 1929.

 • LOHMAYER, E., Temel inşaatı, 1938 (M. KULİN).

 • LAUNAY,L. de, Géologie pratique, 1939.

 • MARKS, L. S., Mechanical Engineers, 1941.

 • PEEL, R., Mining engineers Handbook, 1944.

 • PETER,A., Traité général de la route moderne, Soleure 1937.

 • PREUX, H. de, Etude pratique sur la construction des routes de montagnes, Paris 1945.

 • RAUGIN, E., Géologie appliquée, Paris 1934.

 • REDLİCH, K. A; TERZAGHI, K. v. KAMPE, R; Ingenieurgeologie, Wien nud Berlin 1929.

 • RINNE, F., La science des roches, Paris 1928 (L. BERTRAND).

 • SCHLEİCHER, F., Taschenbuch für Bauingenieure, Berlin 1949.

 • SCHULZE, W. E., Temel inşaatı, 1947 (H. PEYNlRClOGLU ve N. ACUN).

 • TERZAGHI, K. v. FROHLiCH, O. K. Erdbaumechanik und Baupraxis, Leipzig und Wien 1937.

 • TOPKAYA, M., Gebze istasyonu yak1n1ndaki demiryolu köprüsünde yapılacak güzergah tebdiline ait jeolojik etüd, M. T. A.. Enst. Rap. No. 1812, 1949.

 • TOPKAYA, M., Ankara Altındağ mah. taş ocakları civarında vukubulan tehlikeli yıkılma ve kaymalar üzerinde jeolojik etüdler M. T. A. Enst. Rap. No. 1872, 1951.

 • TRAUTWINE, The civil-Ingenieers Reference-Book, 1937.

 • Topkaya, M. (1952). Avanprojelerde Zemin Mukaveti İçin Esaslar . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 119-128 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/660491

 • Türkiye`nin İlk Maden Mühendisi İbrahim Edhem Paşa
  Kemal Erguvanli
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İbrahim Paşanın biografisini, siyasî hayatını ve bu vadideki çalışmalarını bir çok mütehassıslar uzun uzadıya yazmışlardır (1,2,3). Biz ise Edhem paşayı Avrupa`da müsbet ilimleri tahsil eden ve ilk Türk maden mühendislerinden olması dolayısıyla, daha ziyade bu cihetten tetkik etmeğe ve eserlerini incelemeğe çalışacağız.

 • Edhem Paşa


 • İNAL, Mahmut Kemal-İbnülemin; Son sadrazamlar. Cüz: IV, S: 600-635, 1943, İstanbul.

 • PAKALIN, M. Zeki: Son Sadrazamlar ve Başvekiller. Cild: II, S: 403-477, 1942, İstanbul.

 • Osman Nuri (ERGİN): İstanbul Şehreminileri. S: 260, 1928, İstanbul.

 • İkdam gazetesinde Avrupa’ya tahsil için gönderilen ilk talebe-i Osmani adlı yazıda, 1827 de gönderildiklerini ve resimlerinin de 1830 da çekildiğini yazmaktadır. 28 mart, 1330, ikdam gazetesi.

 • SEYDİ, A.-REŞAT, A.-İZZET, M: Musavver Dairetülmaarif`de maden mühendisi mektebini birincilikle bitirdiği yazılıdır. Cilt 1, Sayfa 858. 1332, İstanbul.

 • Osman Nuri: İstanbul Şehreminileri. S: 260, 1928, İstanbul.

 • M. Süreyya: Sicilli Osmanî. Cilt: 4, S: 845, İstanbul.

 • Grand Diotionnaire Universel du XIX`e Siècle, V: 7, P: 190, 1870 Paris.

 • Mesahat ve ekyâl ve evzani a`şârîye (6, sayfa 261).

 • Ergüvanlı, K. (1952). Türkiyenin İlk Maden Mühendisi İbrahim Edhem Paşa . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 129-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/660493

 • Türkiye`de Feyezan ve Bataklık Sularının Faydalı Hale Getirilmesi Hususunda Bazı Jeolojik Görüşler
  Mehmet Topkaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Türkiye`de mevcut feyezan ve bataklık sularını, jeologun arazi etüdlerine istinat ederek ve sondaj makinesi istimali ile yeraltına mal edip, daha şimdiden azalma emareleri gösteren yeraltı sularımızı sun`î bir şekilde zenginleştirmek mümkündür. Bu hususta tetkiklere ve küçük çapta tecrübelere girişmek yerinde olacağı kanaatindeyiz. Şurası muhakkaktır ki, bu usul iyi neticeler verdiği taktirde, tabiatta vuku bulan bu usulleri taklit ederek, memleketimizi en kısa ve en ekonomik yoldan suya kavuşturmak, bir ziraat memleketi olan yurdumuzu bir hamlede kalkındırmak mümkün olacaktır. Bu işde en büyük rolü alacak olan jeolog veya onun alın teri olan jeolojik hartalardır.

 • Yeraltı suyu

 • Bataklık

 • Feyezan

 • Taşkın


 • Topkaya, M. (1952). Türkiyede Feyezan ve Bataklık Sularının faydalı hale getirilmesi hususunda bazı Jeolojik Görüşler . Türkiye Jeoloji Bülteni , 3 (2) , 133-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/50711/660499

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle