Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1994 ŞUBAT Cilt 37 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Doğu Pontidler`de Volkanizma ve Jeotektonik Gelişim, Yomra (Trabzon) - Keşap (Giresun) - Kelkit (Gümüşhane) Yöresi, KD Türkiye
Salim Genç İsmail Hakki Güven
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Devoniyen, Permo-Karbonifer, Jura, Kretase ve Tersiyer kayalarının yüzeylendiği inceleme alanında, polifaz volkanizma ürünü volkanitlerin varlığı özellikle dikkati çeker. Devoniyen, yer yer Gümüşhane graniti tarafından kesilen Pulur metamorfitlerini, Permo-Karbonifer ise Pulur metamorfitleri üzerine açısal uyumsuzlukla gelen kömürlü tortulları içerir. Liyas (Alt Jura), Üst Kretase, Eosen ve Miyosen yaş gruplarına ait bazalt, andezit, trakit, dasit ve riyolitlerle temsil edilen volkanitler, saha gözlemleri ve 48 örneğin ana element analizlerinin ışığında, bu makalenin ana konusu olmuştur. Çalışmalar, bu örneklerin büyük çoğunluğunun kalkalkalin ve alkalin, birkaç tanesinin de toleyitik bileşimli olduğunu göstermiştir. Çoğunlukla, farklı zamanlı (fractional) kristallenme geçiren magmalardan türeyen bu volkanitlerden sadece birkaç Liyas örneği tümüyle simatik, geriye kalariar ise sialik kökenli malzeme bakımından zengindir. İncelemeler ayrıca, bölge volkanitlerinin büyük bölümünün " orojenik bölge volkanitleri" niteliğinde, bazılarının ise değişik dönemlerde meydana gelen riftleşmenin ürünleri olabileceğini ortaya koymuştur.

 • volkanizma

 • jeotektonik gelişim

 • granit

 • KD Türkiye

 • Adamia, S.H.A., Lordkipanidze, M.B. ve Zakariadze, G.S, 1977, Evolution of active continental margins as examplified by the Alpine history of the Caucasus: Tectonophysics, 40, 183-199.

 • Ağar, Ü., 1977, Demirözü (Bayburt) ve Köse (Kelkit) bölgesinin jeolojisi: Doktora tezi, istanbul Univ., 56s.

 • Akdeniz, N., 1988, Demirözü Permokarbonifer`i ve bölgesel yapı içindeki yeri: Türkiye Jeol. Bült., 31/1, 51-61.

 • Bektaş, O., 1983, Kuzeydoğu Pontid magmatik yayındaki (I) tipi granitik kayaçlar ve jeo tektonik konumlan: TJK Bildiri Özleri, 49-50.

 • Bektaş, O., 1986, Doğu Pontid ark-ark gerisi bölgelerinde paleostres dağılımları ve çok safhalı riftleşme:MTA Der., 103/104,16-39.

 • Bektaş, O., Pelin, S. ve Korkmaz, S., 1984, Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenetik ofiyolit olgusu : TJK Ketin Simp., 175-189.

 • Bektaş, O., Van, A. ve Boynukalın, S., 1987, Doğu Pontidlerde Jura volkanizması ve jeo tektoniği : TJK Bült., 30, 9-18.

 • Dewey, J.F., Pitman, W.C., Ryan, W.B. ve Bonnin, J., 1977, Plate tectonics and evolution of Alpine system: Geol. Soc. Amer. Bull., 84,3137-3180.

 • Gedik, A., Ercan, T., Korkmaz, S. ve Karataş, S., 1992, RizeFındıklı-Çamlıhemşin arasında (Doğu Karadeniz) yer alan magmatik kayaçlann petrolojisi ve Doğu Pontidlerdeki bölgesel yayılımı: Türkiye Jeol. Bült., 35/1, 15-38.

 • Gedikoğlu, A., 1978, Harşit granit karmaşığı ve çevre kayaçları (Giresun-Doğankent): Doçentlik tezi, KTÜ, 186 s.

 • Gottini, V., 1969. Serial characters of the volcanics rocks of Pantellaria: Bull. Vole, 3, 818-827.

 • Görür, N., Şengör, A.M.C., Akkök, R. ve Yılmaz, Y., 1983, Pontidler`de Neotetis`in kuzey yolunun açılmasına ilişkin sedimantolojik veriler: TJK Bült, 26, 11-19.

 • Habiboğlu, Y., 1989, Doğu Pontid güney zonundaki (BayburtDemirözü) metamorfıt-ofiyolit birliğinin (Pulur masifi) jeotektonik anlamı: Master tezi, KTÜ, 104 s.

 • Irvine, T.N. ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanics rocks: Can. Jour. Earth Sci., 8, 523-548.

 • Kerr, P.F., 1959, Optical mineralogy: McGraw-Hill, 442 s

 • Keskin, Y., 1983, Bayburt ilçesi-Akşar köyü ve güneybatısının jeolojik incelemesi: Master tezi, KTÜ.

 • Korkmaz, S. ve Gedik, A., 1988, Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin arasında kalan bölgenin jeolojisi ve petrol oluşumları: Jeol. Müh., 32/33, 5-15.

 • Kuno, H., 1960, High-alumina basalts: Jour. Petrol., 17/4, 589-637.

 • MacDonald, G.A. ve Katsura, J., 1964, Chemical composition of Hawaiian lavas: Jour. Petrol., 5, 82/133.

 • Peccerillo, A. ve Taylor, S.R., 1975, Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the Pontic chain, Northern Turkey: Bull. Vole, 39/4, 1/13.

 • Peccerillo, A. ve Taylor, S.R., 1976, Geochemistry of calcalkalin volcanics rocks from Kastamonu area, Northern Turkey: Contr. Miner. Petr., 58, 63-81.

 • Rittmann, A., 1953, Magmatic character and tectonic position of the Indonesian volcanics:Bull. Vole, 14, 45-58.

 • Rittmann, A. ve Villari, L., 1979, Volcanism as a tracer in geodynamic processes: Geologie En Munbow, 58 (2), 225-230.

 • Streckeisen, A.L., 1967, Classification and nomenclature of igneous rocks:Neues Jahrb. Mineral. Abhandle, 107, 144-240.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. ve Ketin, 1., 1980, Remnants of a pre-Late Jurassic ocean in Northern Turkey. Fragments of a Permian-Triassic Paleo-Tethys:Geol. Soc. America. Bull., 91, 599-609.

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey: a plate-tectonic approach: Tectonophysics, 75,185-241.

 • Tanyolu, E., 1988, Pulur masifi (Bayburt) doğu kesimin jeolojisi. MTA Der., 108,1-17.

 • Tanyolu, E. ve Çakır, Y., 1991. Pulur masifi orta kesiminin jeolojisi: Ahmet Acar Jeoloji Simp., Çukurova Univ., Adana, Bildiriler, 173-182.

 • Taylor, S.R., Arculus, R., Perfit, M.R. ve Johnson, R.W., 1981, Island arc basalts. In basaltic volcanism on the terrestrial planets (Basaltic Volcanism Study Project): Pergoman Press, New York, 193-213.

 • Tokel, S., 1972, Stratigraphical and volcanic history of Gümüşhane region, NE Turkey: Doktora Tezi, Londra Üniv

 • Tokel, S., 1977, Doğu Karadeniz bölgesinde kalk-alkalen Eosen andezitler ve jeotektonizma: TJK Bül., 20,49-54.

 • Tokel, S., 1981, Plaka tektoniğinde magmatik yerleşimler ve jeokimya: Türkiye`den örnekler : Yeryuvarı ve İnsan, 6/3-4,53-65.

 • Yılmaz, Y. ve Tüysüz, O., 1988, Kargı masifi ve dolaylarında Mesozoyik tektonik birliklerinin düzenlenmeleri sorununa bir yaklaşım: TPJD Bült., 1/1, 73-86.

 • Zanettin, B., 1984, Proposed new chemical classification of volcanic rocks: Episodes, 7/4, 19-20.

 • İnler Yaylası (Şebinkarahisar-Giresun) Pb-Zn Yatakları
  Ahmet Şaşmaz Ahmet Sağiroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnler Yaylası Pb-Zn yatakları, Şebinkarahisar`ın (Giresun) yaklaşık 20 km. kuzeybatısında yer almaktadır. Bu yataklar Üst Kretase volkanitleri içerisinde gelişmiş geniş bir fay zonunun içerisinde bulunur. Cevher içeren damarların doğrultuları KD-GB ve DB şeklindedir, inler Yaylası`nda cevherleşmeler üç cevherli zon ile temsil edilmektedir. Bu zonlar Azak-yarar ocağı zonu, Aşçıocağı zonu ve Karadeniz ocağı cevherli zonlandır. Yöredeki damarlarda alt kotlarda daha çok sülfurlü cevherleşmeler hakim durumda iken, üst kotlara doğru sülfürler azalmakta, bunun yerini oksit, karbonat ve sülfat mineralleri almaktadır, inler Yaylası cevherleşmelerinin olağan mineral topluluğu sfalerit, galenit, pirit, kalkopirit, fahlerz, enarjit, linneit, pirotin, kovellin-kalkozin, klaprotit, tetradimit-tellürobizmutin, Bi-fahlerz, altait, altın,manyetit ve hematittir. Gang mineralleri olarak ise kuvars, kalsit, kil mineralleri, klorit, hematit ve barittir.inler Yaylası bölgesinde cevherleşmelere yoğun bir hidrotermal alterasyon eşlik etmektedir ve derinlere doğru karbonatlaşma+silisleşme ile epidotlaşma+kloritleşme+silisleşme gibi alterasyonların bir kaç defa ardalandığı gözlenmiştir. Bu ardaları mamafik minerallerce zengin dasit ve andezitik volkanitler ile mafîk minerallerce falar piroklastitlerin, hidrotermal çözeltilerin etkisi altında kalması sonucu oluşmuştur. Yöredeki cevherleşmeler ana metalik element olarak başlıca Zn, Pb ve Cu daha az miktarda Cd, Ag, Sb, As ve Bi içerirler.

 • Pb-Zn Yatakları

 • sülfat mineralleri

 • alterasyon

 • Giresun

 • Akyol, H., 1991, Şebinkarahisar-Dereköy Pb-Zn cevherleşmesi ön rapor: Etibank (Çinkur), (yayınlanmamış), Kayseri.

 • Ayan, Z., 1991, Şebinkarahisar`ın (Giresun) kuzeybatısındaki Pb-Zn-Cu cevherleşmelerinin mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi ve kökensel yorumu: DEÜ Fen Bilimleri Ens. Doktora Tezi, 175 s. (yayınlanmamış), îzmir

 • Barnes, H.L., 1979, Geochemistry of hidrotermal ore deposits: John Wiley-Sons Inc., 798 p.

 • Bektaş, O., 1986, Doğu Pontid ark-gerisi bölgelerinde paleo stres dağılımı ve çok safhah riftleşme: MTA Dergisi 103/104, 16-39, Ankara.

 • Evans, A.M., 1988, Introduction to ore geology, Blackwell Sc. Publication, Oxford, 231

 • Ineson, P.R., 1989, Introduction t o practical ore microscopy: Longman Earth Science Series, p. 181, London.

 • Karaoğlu, N., 1985, İnler Yaylası (Şebinkarahisar) Pb-Zn-U yataklarının jeolojisi: DEÜ. Fen Bilimleri Enst.Yüksek Lisans Tezi 93 s. 2ek. (yayınlanmamış),

 • Ramdohr, P., 1980, The ore minerals and their intergrowths, 120 2 P- Pergamons Press, Toronto.

 • Şaşmaz, A., 1993, Tutak Dağı Güneybaüsındaki Pb-Zn Ya ^ ^ Rü > Fe n mimle û En s Doktor a Tezi , 9 8 s . 2 ek, (yayınlanmamış) Elazığ.

 • Alaşehir Kuzeyinde (Menderes Masifi, Demirci-Gördes Asmasifi) Gözlenen Metagabroların Petrografisi ve Metamorfizması
  Osman Candan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Demirci-Gördes Asmasifi`nin güney kesiminde, Alaşehir-Kula arasında kalan yörede alttan üste doğru Menderes Masifi`nin çekirdek serisine ait, gnays ve lökokratik metagranit içeren şist, gnays, granitik kesimler içeren migmatit, asidik metavolkanit ve örtü serisine ait granat mika şistler yüzlek verir. Ayrıca, asidik metavolkanitler içerisinde bir metagabro stoğu ve çok sayıda metagabrosili yeralmaktadır. Çevre kayalarla birlikte etkilendikleri yüksek dereceli metamorfizma sonucunda, metagabro stoğunda çekirdeğe doğru mineralojik ve dokusal değişimler gelişmiştir. Bu değişimlere göre, metagabrolarda çeperden çekirdeğe doğru "Granatlı amfibolit çeper zonu"; "Amfibolitik metagabro ara zon" ve "Metagabro çekirdek" olmak üzere üç zon ayırtlanmıştır. Metamorfizmadan en fazla etkilenen çeper zonunda metagabrolar tümüyle granatlı amfibolitlere dönüşmüşlerdir. Çevre kayalardakilere paralel kuvvetli foliasyona sahip granatlı amfibolitler, tamamiyle metamorfizma ürünü mineral bileşim ve dokusuna sahiptir. Amfibolitik metagabro zonunda ise ilksel magmatik kayaya ait doku ve mineraloji kısmen korunmuştur. Stoğun iç kesimlerinde metagabrolar metamorfik etkilerden oldukça iyi korunmuş olup "Plajioklas + Orto/Klinopiroksen +Hornblend + Klinozoisit ± Granat ± Sfen ± Biotit ± Opak mineral" bileşimindedir. Ayrıca metagabro stoğunun yakın civarında amfibolitlere dönüşmüş yüz metre uzunluğa kadar erişebilen çok sayıda metagabro sili bulunmaktadır. Alaşehir`in kuzey kesiminde, Masifin çekirdek serisine ait birim içerisinde gözlenen gabro bileşimindeki bu bazik magmatik kayaçlar çevre kayaçlarla birlikte yüksek dereceli metamorfizm aya uğramışlardır. Olasılıkla Prekambriyen / Kambriyen yaşlı bu metagabrolar ile masifin birçok yöresinde gözlenen ve önceki çalışmalarda post-metamorfik karakter ve Orta Miyosen yaşlı oldukları ileri sürülen gabrolar arasında jeolojik konum yapı, mineralojik bileşim ve dokusal özellikler açısından büyük benzerlikler bulunmaktadır. Bu yeni verilere göre, masifin diğer yörelerindeki gabroların da, Orta Eosen`de masifi etkileyen yüksek dereceli son ana metamorfizmadan etkilenmiş, olasılıkla Prekambriyen/Kambriyen yaşlı bazik magmatik kayaçlar oldukları anlaşılmaktadır. 

 • metagabro

 • metavolkanit

 • gnays

 • Alaşehir

 • Buddington, A.F.; 1939 Adirondack igneous rocks and their metamorphism: Geol. Society of. Amer. Memoir., 7, 55-306.

 • Candan, O., 1992, Menderes Masifi/Demirci-Gördes Asmasifi`nde Kula-Yeşilyurt kasabaları arasında kalan bölgenin jeolojisi, petrografisi ve metamorfizma evrimi: D.E.Ü. Rektörlüğü 0.908.90.05.02 nolu proje;11295.

 • Candan. O., 1993, Kiraz-Birgi çevresindeki (MenderesMasifı/Ödemiş-Kiraz Asmasifi) metagabrolann petrografisi ve metamorfizm ası: H.Ü. Yerbilimlerinin 25. yılı sempozyumu (ilk gönderim).

 • Cortesogno, L., Ernst, W.G., Galli, M., Messıga, B., Pedemonte, G.M. and Piccarndo, G. B., 1977, Chemical petrology of eclogitic lenses in serpentinite, gruppo di Voltri, Ligurian Alps: Journal of Geol., 95, 255-277.

 • Dora, O. Ö., Savaşçın, Y., Kun, N. ve Candan, O., 1987, Menderes Masifi`ndeki post-metamorfik plutonlar: H.Ü. Yerbilimleri, 14, 79-89.

 • Dora , O. Ö., Kun, N. ve Candan O., 1990, Metamorphic history and geotectonic evolution of the Menderes Massif: Int. Earth Sci. Cong, on Eagean Region, 102-115.

 • Dora, O. Ö., Kun, N. ve Candan, O., 1992, Menderes Masifi`nin metamorfik tarihçesi ve jeotektonik konumu: Türkiye Jeoloji Bült., 35, 1-14

 • Ernst, W. G., 1976, Mineral Chemistry of eclogites and related rocks from the Voltri group. Western Liguria, Italy: Schweiz. mineral. Petrogr. Mitt., 56, 243-343.

 • Ernst, W. G., 1981, Petrogenesis of eclogites and peridotites from the western and Ligurian Alps: Amer. Mineralojisi, 66,443-472.

 • Gasparik, T., 1980, Geology of the Precambrian rocks between Elizabethtown and Mineville, eastern Adirondack, New York: Geol. Soc. of America Bull., 91, 78-88.

 • Kun, N., 1983, Çine dolayının petrografisi ve Menderes Masifi`nin güney kesimine ait petrolojik bulgular: D.E.Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Tezi (Yayınlanmamış).

 • Kun, N. ve Candan, O., 1988 Ödemiş-Kiraz Asmasifîndeki leptitlerin dağılımı, kökenleri ve oluşum koşullar: TBAG-688 nolu proje., 133 s.

 • Kun, N. ve Candan, O., 1991, Menderes Masifi`nin güneydoğusunda kalan Karmcalı Dağ çevresinin jeolojisi, petrografisi ve metavolkanitlerin (leptit) kökeni: S.U. Müh. Mim. Fak. Derg., 1, 30-44.

 • Kun, N., Dora, O. Ö., Tuzcu, N. ve Candan, O., 1988, Menderes Masifi`ndeki post-metamorfık gabro stoklarının petrolojisi: Akdeniz Üniv. İsparta müh. Fak. Derg., 4, 304-325.

 • Magetti, M. and Galetti, G., 1988, Evolution of the Siluretta eclogites. metamorphic and magmatic events: Schweiz. mineral. Petrogr. Mitt., 68,467-484.

 • Mclelland, J., Lochbead, A and Vyhnal, C, 1988, Evidence for multiple metamorphic events in the Adirondack mountains, N. Y: Journal of. Geol, 96, 279-298.

 • Onay, T. S., 1949, Über die Smirgel gesteine SudwestAnatoliens: Schweiz. mineral Petrogr. Milt., 24, 359- 491.

 • Schuiling, R. D., 1962, Türkiye`nin güneybatısındaki Menderes migmatit kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında: M.T.A., Derg., 58, 71-84.

 • Wniurel. Hb Db ve Mclelland, J. M., 1973, Origin of Coronas in metagabbros of the Adirondack Mts. N.Y., Contr: Mineral. Petrol, 39, 81-98.

 • Zeck, H. P., Otlesen, C. ve Tüft, J., 1988, Volume effect of a gabbro-amphibolite transition: Chem. Geol., 67. 141- 153.

 • Pontid Adayayı`nda Carlin Tipi Kaletaş (Gümüşhane) Altın Zuhuru
  Necati Tüysüz Kemal Özdoğan Murat Er Zeki Yilmaz Ahmet Ağan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kaletaş saçınımlı altın zuhuru, ince tabakalı, siltli-kumlu kireçtaşları içinde, fay ve kırık zonları ile tabaka düzlemleri gibi, süreksizlik zonları boyunca yer alan silis merceklerinden oluşur. Bu zonlar hidrotermal sıvılar için akış kanalları oluşturmuştur. Silisleşme yoğun ornatmalar ve ince ağsı damarcıklar şeklindedir. Altın, karbonat kaybının etkin olduğu kesimlerde, silisleşmeylebirlikte zenginleşmiştir. Karbonat kaybı ve silisleşme iki ayrı sıvının varlığına işaret eder. Çünkü, sadece karbonat kaybının gözlendiği kısımlarda altın değerleri çok düşüktür. Silisleşmeyi en son evrede killeşme izler. Yüzeysel alterasyona bağlı olarak oluşan alunit, natrojarosit, nabit kükürt, limonit ve kaolinit gibi ikincil mineraller kireçtaşlarındaki erime boşluklarını doldurur. Altına; pirit, realgar ve orpiment eşlik eder. Realgar ve orpiment hidrotermal aktivitenin en son evresini temsil eder. Kaletaş sahasındaki altının çökelimi genel olarak silisli kısımlardaki organik malzemede altının tutulması şeklindedir. Ayrıca, ısı azalması ya da silisleşmeyi oluşturan sıvılarla geçirgen zonlar boyunca dolaşan meteorik suların karışması da altının çökelimine etki etmiş olabilir. Bütün bu özellikleri ile Kaletaş altın cevherleşmesi Carlin tipi altın yataklarına oldukça benzemektedir. Ancak, bu zuhur, kıtasal ortamda oluşmuş Carlin-Cortez zonundakilerin aksine ada yayında gelişmiştir.

 • Altın Zuhuru

 • alterasyon

 • kireçtaşı

 • Gümüşhane

 • Archart, G.B., Chryssoulis, L.S. ve Keşler E.S.,1993, Gold and arsenic in iron sulfides from sediment-hosted disseminated gold deposits: implications for depositional processes. Econ. Gcol., 88. 171-185.

 • Bakken, B.M. ve Einaudi, M.T.,1986, Spatial and temporal relations between wall-rock alteration and gold mineralization, main pit, Carlin gold mine, Nevada, in Macdonakl, A.J., ed.. Gold` 86: Willowdale, Ontario, Konsult Internal., 388-403.

 • Çoğulu, E., 1975. Gümüşhane ve Rize bölgelerinde petıolojik ve jeokronolojik araştırmalar: l.T.Ü yayını. 1034, 112 s.

 • Hayashi, K.I. ve Ohmoto. H., 1991. Suluhiliiy uf gold in NaCl - and H2S-bearing aqueous soiuiions al 250-350: Geochim. el Cosnıochinı. Açla. 55, 21 11-2126

 • Korkmaz, S. ve Baki, Z., 1984, Demirözü (Bayburt) güneyinin stratigrafisi: T.Jeol.Kur. Bült..5,107-l 15.

 • Korkmaz, S., Er, M., Van, A., Musaoğlu, A., Keskin, 1. ve Tüysüz, N., 1992, Stratigraphy of the Eastern Pontides, NE-Turkey: Intern, Symp. on the Geology of the Black Sea Region, abstracts, 17.

 • Kuehn, C.A. ve Rose A.W., 1992, Geology and geochemistry of wall-rock alteration at the Carlin gold deposit: Nevada.Econ.Geol.,87, 1697-1721.

 • Radtke, A.S., 1985, Geology of the Carlin gold deposit. Nevada: U.S. Geol. Survey Prof. Paper 1267, 124 p.

 • Radtke, A.S., Heropoulus. C, Fabbi, B.P.. Scheiner, BJ. ve Essinglon. M.. 1972. Dala on major and minor elements in hosl rocks and ores. Carlin gold deposit, Nevada: Econ. Geol.. 67. 975-978.

 • Seward, T.M., 1973, Thio complexes of gold and the transport of gold in hydrothenrufl ore solutions: Geochim. el Cosmochim. Ada. 37, 379-399.

 • Wells, J.Ü., Sloisor, L.R. ve Elliot. .I.E., 1969. Geology and geochemistry of the Cone/, gold deposit, Nevada: Econ. Geol.. 64,526-537.

 • Ankara`nın Doğusunda Yer Alan Yayla Olistostromun Jeolojisi
  İlyas Yilmazer
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Olistostrom, melanj içerisinde genellikle görülen bir tektonotortul birimdir. Jeolojisi ve çevresiyle olan ilişkisi, bölgenin oluşumu ve mühendislik jeolojisi özellikleri hakkında önemli bilgiler sunabilmektedir. Bu anlamda, Ankara Melanjı içerisinde yer alan Yayla olistostromu içeren yaklaşık 105 km2 lik bir alan haritalanmış ve çevresiyle ilişkisi araştırılmıştır. Yayla olistostromu üyesini içeren Ortaköy formasyonu, alt ve üst metadetritik üyelerine ayırtlanmıştır. En yaşlı ve içerisinde biyojenik seviyeler bulunmayan alt metadetritik göreceli olarak sığ bir ortamda çökelmiştir. Eymir Gölü havzası içerisinde tabakalanma ve şistositeyi kesen ve ilkselliğini koruyan diyabaz daykları bulunmaktadır. Yayla olistostromu, üst metadetritiklerin çökelmekte olduğu, tektonik olarak aktif ve yüksek tortul enerji karakterli bir havzaya, tektonotortul olarak yerleşmiştir. Diyabaz, spilit, deforme yastık lav, farklı nitelikte çört, kireçtaşı ve metadetritik blokları (olistolitleri) ve bu olistolitleri saran çamurtaşı-şeyl, kalsilutit-kalsirudit ve silisli, yer yerde metaliferus arjilli malzeme Yayla olistostromu`nun başlıca bileşenleridir. Tek yönlü, izoklinal ve yer yer devrik olan kıvrımlar, küçük ölçekli faylar ve belirgin eklemler esas yapı elemanlarını oluşturmaktadır. Ortaköy formasyonu`nun her üyesinde gözlenebilen yapısal özelliklerin benzerliği üst metadetritiğin çökeliminden sonraki bir orojenik olaydan (Erken Alp Orojenezi) birlikte ve ileri derecede etkilendiklerini göstermektedir.

 • olistostrom

 • spilit

 • şistosite

 • Ankara

 • Abbate, E., Bortolotti, V. ve Passerini, P., 1970. Olisthostromes and Olistoliths : Sedimentary geology, 4, 521- 558.

 • Akyürek, B., 1981, Ankara Melanjının kuzey bölümünün temel jeoloji özellikleri: Içanadolu Jeolojisi Simpozyumu, TJ.K. 35. Bilimsel TeknikKurultayı, 41-45.

 • Bailey, E.B. ve McCallien, W.J., 1950. Ankara Melanji ve Anadolu şarıyajı: M.T.A. Dergisi, No. 40, 12-22.

 • Çalgın, R., Pehlivanoğlu, H. Ercan, T., ve Şengün, M., 1973. Ankara civan Jeolojisi M.T.A. Rap. no. 6487 (yayınlanmamış)

 • Erol, O., 1956. Ankara`nın güney doğusundaki Elmadağı ve çevresinin jeolojisi ve jeomorfoloji üzerine bir araştırma: M.T.A., Yayınları, Seri D No. 9.

 • Erol, O., 1981. Ankara Melanjı deyiminin tarihçesi: Proc. Geol. of Central Anatolia Symp. Ankara 1981, 32-34.

 • Flores, G., 1955. Evidence of slump phenomena (Olistostromes) in areas of hydrocarbons exploration in Sicily: Proc. of World Petrol. Cong., 259-275.

 • Gökçen, S. L., 1974. Erzincan Refahiye bölgesi sedimenter jeolojisi 1: Olistolit, turbidit ve olistostrom fasiyesleri: Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1, 179-205.

 • Hoedemaeker, Ph. J., 1973. Olistostromes and other delapsional deposits and their occurence in the region of moratall (prov. of Muricia, Spain) : Scripta. Geol., 19, 1- 207.

 • Hsü, K.J., 1968. Principles of melange and their bearing on the Fransiscan-Knoxville paradox: Bulletin Geol. Soc, Amer., 79,1063-1074.

 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 1963. 1/500 000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası, Ankara Paftası.

 • Marchetti, M.P., 1956. The occurence of slide and flowage materials (olistostromes) in the Tertiary series of Sicily: Proc. of Int. Geol. Congr., Mexico.

 • Norman, T., 1973, Flow features of Ankara Melange: Abstracts of the 9th Int. Cong, of Sedimentology, Nice, France, 1975.

 • Norman, T., 1975. On the structure of Ankara Melange: International geodynamics project, Ankara, Turkey, 1975.

 • Tankut, A., 1985. Basic and ultrabasic rocks from the Ankara Melange, Turkey : Geological Evolution of the Eastern Mediterranean, Special Publication of the Geological Society No. 17, 449-454, Blackwell Scientific Publications, Oxford.

 • Yilmazer, 1., 1981. Geology of the Lalahan-Kayaş region. M.S. thesis, Middle East Technical University, Ankara.

 • Yilmazer, I., 1991. Gerede-Ankara ve Ankara çevre otoyoluna genel ve jeotektonik açıdan bakış. Jeoloji Mühendisliği, 38,43-50.

 • Akçaabat, Yomra (Trabzon) Kıyı Yöresi Topraklarının Bazı Ağır Metal İçerikleri
  M. Burhan Sadiklar Aydin Ali Van S. Serpil Karamehmet
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada Trabzon`a bağlı Yomra ilçesi ile Akçakale beldesi (Akçaabat) arasında yer alan kıyı bölgesi topraklarının Fe, Mn, Co, Pb, Zn ve Hg metal içerikleri yorumlanmıştır. Cıva hariç incelenen diğer metaller alevli AAS yöntemiyle ölçülmüştür, cıva ölçümleri ise yine AAS`de, ancak soğuk buhar yöntemiyle yapılmıştır. Hg dışında, ölçümü yapılan metallerin tümü belli yörelerde yüksek değerler vermektedirler. Kullanılan analiz yönteminde cıva için tespit sınırı 0,005 ppm`dir. Analiz edilen topraklarda cıva tespit edilememiştir. Analizi yapılan elementlerin inceleme alanındaki ortalama değerleri şöyledir: Fe %8; Mn%l; Cu 100 ppm; Pb 250 ppm; Co 150ppm, Zn 170 ppm ve Hg<0.05 ppm.

 • ağır metal

 • AAS yöntemi

 • Hg

 • Trabzon

 • Eggersglüss, D. ve Müller, G., 1991, Schwermetalle und Naehrstoffe in Gartenböden des Rhein-Neckar-Kreises und des Stadtgebietes von Heidelberg, Heidelberger Geowiss. Abh., Band 49, 157 s., Ruprecht-KarlsUniversitaet, Heidelberg.

 • Förstner, U. ve Müller, G., 1974 Schwermetalle in Flüssen und Seen, Springer Ver lag, 225 s., Heidelberg.

 • Harris, R.C., White, I. ve McFarlane, R., 1971, Mercury compounds reduce photosynthesis by plankton. Science 170, s. 736-737, New York.

 • Jeffery, P.G. ve Hutchison, D., 1981, Chemical Methods of Rocks Analysis, Elsevier, New York.

 • Korkmaz, S., Sadıklar, M.B., Van, A., Tüysüz, N. ve Ercan.,T.,1993, Üst Kretase yaşlı Saraf Tepe (Trabzon) bazanitinin jeokimyasal özellikleri ve jeotektonik anlamı, Türkiye Jeoloji Bülteni, 36, 1, 37-44.

 • Korkmaz S. ve Van, A., 1994, Trabzon Kıyı Bölgesinin Jeolojisi, KTÜ Araştırma Fonu Projesi Raporu (yayınlanmamış), Proje No: 90.112.005.1, 48 s., Trabzon

 • Özsayar, T., 1971, Geologie und Palaentologie des Gebites östlich Trabzon (Anatolien), Giess. Geol. Schr. N. 1, Doktora Tezi, 138 s., Giesen.

 • Rose, A.W., Hawkes, H.E. ve Webb, J.S.,1981, Geochemistry in Mineral Exploration, Elsevier, 2. Ed., 420 s., New York.

 • Sadıklar, M.B., 1992 Occurrences of the Fe-Mn-nodules in Trabzon Area (E-Pontides), As a Product of Terrestrial-Hydrogenetic Processes. Abstracts International Symposium on the Geology of the Black-Sea Region, Ankara, September 7-11, 1992, s. 62.

 • Sadıklar, M.B., Goerg, U. and Van A., 1994, Mineralogical and Geochemical Charakteristics of TerrestrialHydrogenetic Fe-Mn-Nodules in the Trabzon Area, NE-Turkey. Chemie der Erde (in press).

 • Tokel, S., 1985 Silikat ve Sülfıtlerin Teflon Basınçlı Kabında Çözündürülmeleri ile Atomik Absorbsiyon Spektrometresinde Analizleri. KTÜ Yerbilimleri Dergisi, Jeoloji, 4; s. 87-93.

 • Vester, F., 1972, Das Überlebensprogramm. Kindler Verlag, München.

 • Sivas-Ulaş Sölestin Oluşumlarının (Tersiyer) Mikrodokusal Özellikleri ve Sıvı Kapanım Çalışmaları
  Erdoğan Tekin Ayşe Zeynep Ayan Baki Erdoğan Varol
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada Sivas-Ulaş havzası Tersiyer çökellerinde yer alan 9 adet sölestin mostrası incelenmiştir. Bu alanlarda sölestinler, yalaklanma tipleri ile bunlara eşlik eden yan kayaç litolojisine göre; 1. Karbonatlı birimlerdeki sölestin (boşluk dolgusu-zebroid), 2.Kırıntılı birimlerdeki sölestin (yumrulu), 3. Evaporilli birimlerdeki sölestin (som) şeklinde farklı tiplere ayrılmaktadır. Bu yataklardaki sölestinler kristallenme ve mikrodokusal özelliklere göre ise; a. Çubuksu-prizmatik, b. Tabiiler ve c. Lifsi-ışınsal kristaller olmak üzere .3 temel petrografik tip sergilemektedir. Yukarıda ayrılan bu sölestin tipleri farklı yaşlardaki formasyonlar içinde yer almakladır. Bu sölestinlerde yapılan sıvı kapanım çalışmalarına göre Orla-Üst Eosendeki boşluk dolgusu-zebroid sölestinlerin (Tip 1) homojenleşme sıcaklıkları 320-360°C, Oligosen`in yumrulu sölestinlerinin (Tip 2) homojenleşme sıcaklıkları 260-290°C, Orta Miyosendeki som sölestinlerin (Tip 3) homojenleşme sıcaklıkları ise 220-270° C arasında yoğunlaşmaktadır. Bu tiplere ait tuzluluk değerleri ise farklı olmayıp, ortalama % 14-23NaCl eşdeğeri arasında değişmekledir. Bulunan yüksek sıcaklık ve tuzluluk değerleri Sivas-Ulaş havzası Tersiyer sölestin mineralleşmelerinin oluşum sürecinde hidrotermal-zemin suyu etkilerinin olduğu görüşünü desteklemektedir.

 • sölestin

 • sıvı kapanım

 • Evaporit

 • Sivas

 • Bain, R.J., 1990. Diagenetic, nonevaporitive origin for gypsum. Geology. 18. 447-450. May 1990.

 • Brodtkorb. M.K.. Ramos, V.. Barbieri. M.. Ametrano. S.. 1982. The evaporitic celestite, barite deposits of Neuqucn, Argentina. Mineralinin Dcposita. 17,423-436.

 • Brower, E.. 1973. Synthesis of barite, celestite and barium strontium sulfate solid solution crystals. Gcoc. el Cosmos. Acta.. 37. 155-158. Ireland.

 • Carlson. E.H.. 1987. Celestite replacement of evaporites in the Salina Group. Sedimentary Geology. 54. 92-112. Amsterdam.

 • Çubuk, Y., Ozansoy C.. Kayan, T., 1992. Battalhöyüğü Tepe (Ulaş-Sivas) sölestin yatağının jeolojisi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bült., S. 7, pp. 1-7. Ankara.

 • Evans. G.D., Shearman, D.J., 1964, Recent celestite from the sediments of the Trucial Coast of the Persian Gulf. Nature. 202, 385-386.

 • Goldschmit, V.M., 1954, Geochemistry. Oxford Univ. Press, pp. 730.

 • Gökçe. A., 1989, Sivas güneyindeki sölestin yataklarının jeolojisi ve oluşumu. C.Ü. Müh. Fak. Dergisi, scri-A, Yerbilimleri, c. 6-7, s. 1-2, Kasım 1989.

 • Gundlach. H., 1959, Untcrsuchungcn zur geochcmic des Sr atıf hydrothermalen lagerstatten. Geol., Jahrb., 76. 637.

 • Horodski. R.J., 1975. Stromatolites of the Lower missoula Group (Middle Proterozoic) Beki Supergroup. Glacier National Park. Montana. Precambrian Research 2, 215-254. Elsevier.

 • Karamandercsi. İ.H.. Kılıçdağı, R., Kılıç, N., 1992, Soğukçermik (Sivas ili) jcolennal sistemi ile sölcstin oluşumu arasındaki ilişki. 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s. 65, Ankara.

 • Kesler. S.E., Jones, L.M., 1981, Sulphur and strontium isotopic geochemistry of celestite, barite and gypsum from the Mesozoic basins of NorthEastern Mexico. Chemixcal Geology, 31, 221- 224, Amsterdam.

 • Magee, J.W., 1991, Late Quaternary lacustrine, ground water, aeolian and pedogenic gpysum in the Lakes, South-Eastern Australia. Palaeogcography, Palaeoclimalology, Palaeocology, 84,3-42.

 • Martin, J.M., Ortega-Huertas. M., Torres-Ruiz, J., 1984, Genesis and evolution of strontium deposits of the Granada Basin (south-eastern Spain), evidence of diagenetic replacement of a stromatolite belt. Sedimentary Geology. 39. 281-288.

 • Müller. G.. 1962, Zur geochcmic des strontium min Ozcanen evaporites unter bcsondcrcr Bcruncksichtigung dcr sedimentaren coelcstin lagcrstatte von Hcmmelte-West (Sudoldcnburg). Geologic, 11. 35. 1-90.

 • Nickless. E.F.P., Booth. S.J.. Mosley. P.N., 1976. The celestite resources of the area north-east of Bristol. Miner. Asses. Rep.. 25,. 1-83. London.

 • Olaussen, S., 1981. Formation of celestite in the Wenlock, Oslo region. Norway evidence for evaporitic depositional environment. Jour, of Sed. Pet. 51(1). 37-46.

 • Reodder, E., 1984. Fluid inclusions. Rcwiews in mineralogy. 12, Mineralogical Society of America.

 • Schollc. P.A.. Stemmerik, L.. Harpoth, O.. 1990, Origin of major karst-asociated celestite mineralization in Karstrygen, Central East Greenland. Jour, of Sed. Pet.. 60(3). 397-470. May 1990.

 • Skinner. H.C.W.. 1958. Ph.D. Thesis Univ, of Adeliade.

 • Sonnenfeld, P., 1984, Brines and evaporites. Academic Press. New York. NY. 631 pp.

 • Strübel. G.. 1966. Die hydrothermale löslichkeit von cölestin im system SrSO -NaCI-HO..N. Jahr lur mineral, 4,99-109. Monalshelie.

 • Tekin, E.. Varol. B., 1993. Sivas (İç Anadolu) havzasındaki sölestin yataklarının petrografik incelenmesi. A. Sual Erk Jeoloji Simpozyumu. Bildiriler Bült. 319-327, Ankara.

 • Turckian. K.K.. 1964, The marine geochemistry of strontium. Geoclıimica ct Cosmoshimica Acta. 28, 1479-1496.

 • Udsowski, E., 1973. Das geochemische Verhaltcn des strontiums bci der gense und diagenesc von Cacarbonat und Ca-sulfat. Minerallen Contr. Mineral and Petrol.. 38. 177-195.

 • Wells. L.D., Jones. D.K.. Schaub. W.J., 1983. Celestite from Salem-Indiana. Min. Rec.. 14, 7-12.

 • West. I., 1973, Vanished evaporites significance of strontium minerals. Jour, of Sed. Petro.. 43, I, 278-279.

 • Ye-Scn, F.. Xu-Yin. Y., 1991. Discovery of the "Chrysanthemumshaped celestite" in the Permian carbonates of Pingxiang-Leping Depression of Jiangxi province. Chinese Science Bull.. 36, 14, July 1991.

 • Başören Köyü (Kuluncak-Malatya) Britolit Damarlarının Jeolojisi ve Kimyasal-Mineralojik Özellikleri
  İsmet Özgenç Yaşar Kibici
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Başören yöresi Ankara`nın 670 km. güneydoğusunda ve doğu Toros kuşağının kuzeybatısında yeralır. Çalışma alnındaki en yaşlı kayaç birimi Üst Kretase yaşlı Karapınar kireçtaşlarıdır. Olasılıkla Üst Kretase`de K 40 B doğrultulu bindirme hatlı boyunca Karapınar kireçtaşları üzerine sürüklenen ofiyolitler, gabro ve diyabaz dayklarını içinde bulunduran serpantinitlerden oluşur. Üst Kretase-Alt Paleosen yaşlı Ardıçlı siyenitoidleri KB doğrultulu Boyunçayır fayı boyunca küçük stoklar şeklinde Karapınar kireçtaşlarını keserek ortama yerleşir. Kireçtaşları ile siyenitoid dokanaklarında kontak metanıorfizma izlerine rastlanmamıştır. Orta-ÜstPaleosen yaşlı Alibeyli karbonatitleri yarım daire, yay ve küçük huni dayklar şeklinde siyenitoidler içine sokulurlar, iki karbonatitfazı ayırtlanmıştır. Erken faz karbonatitler (CI) ejirin-fluorit-apatit karbonatit, geç faz karbonatitler (C2) ise fluorit-apatit karbonatit türündedirler. Karbonatit yerleşimine bağlı olarak siyenitoidler içinde çok etkin olmayan fenitleşmeler izlenmiştir. Orta-Üst Eosen yaşlı Başören formasyonu, başlıca konglomera, kumlası ve kireçtaşlarından oluşur ve önceki birimleri açısal uyumsuzlukla üstler. Orta-Üst Miyosen yaşlı andezitik lav ve piroklastikler ile olivin bazaltik lavlardan oluşan Kepez volkanitleri yöredeki mağmatik etkinliklerin son ürünleridir. Britolit (NTE, Ca, Na)5. [(Si,P)O4]3. (OH,F) damarları geç faz karbonatit (C2) daykları ile birlikte bulunur. Britolit minerali koyu kahve renkli yağımsı parlaklıkta olup d= 4.5669 gr/cnr` olarak ölçülmüştür. Optik özellikleri, e= 1,771 W= 1,774 ve tek optik eksenli negatif olarak bulunmuştur. Britolit minerallerinde yapılan mikroprob analizleri bunların % 57,13 NTE oksitlen ve % 2.68ThO2 içerdiğini ortaya koymuştur. Mikroprob analizlerine dayanarak hesaplanan ampirik mineral formülü;(^0.869 C e 1.392 Plb,ii8 N d 0.324 Sn i 0.060 Jtyo.ono Yo.K>s Thn.ofw Caı 826 Na 0040 U 0089 ) (Si 280 4 Pn<15 4 D 0042 )(0 1 2 ) (OH , ,„, F 003 ) şeklinde verilebilir. Britolit oluşumu yöredeki plütonik etkinliğin son aşamasını oluşturan karbonatitlerin geç fazında oluşan fluorit-apatit karbonatitlerle (C2) ilişkilidir

 • konglomera

 • piroklastik

 • Britolit

 • Malatya

 • Aktaş, G. ve Robertson, A.H.F., 1984, The Maden complex, SE Turkey, evolution of a Neotethyan active margin: In J.E Dixon and A.H.F. Robertson (eds).The geological evolution of the eastern Mediterranean. Spec. Publ, Geol Soc. London, 17. 375-402.

 • Altiner, D., 1989, An example for the tectonic evolution of the Arabian platform margin (SE Anatolia) during Mesozoic and some criticisms of previosly suggested models: In A.M.C. Şengör (ed). Tectonic evolution of Tethyan regions, Kluwer Academic Publ. 117-129.

 • Andersen, T., 1986, Compositional variation of some rare earth minerals from the Fen complex (Telemark, SE Norway), implications for the mobility of rare earths in a carbonatite system: Mineral. Mag., 50,503-509.

 • Asutay, H.J., 1987, Baskil (Elazığ) çevresinin jeolojisi ve Baskil magmatitlerinin petrolojiskMTA. Derg., 107, 49- 72, Ankara.

 • Ayan, T., 1964, Alvar-Kızıliniş-Dürmepınar köylerinin (Malatya) sınırladığı alanın jeolojisi ve petrol imkanları: MTA. rap. no. 4720, Ankara.

 • Blumenthal, M., 1937, Die hauptzüge des baues der sehichtfolge und der erster vorlaufiger feldbericht: MTA rap. no. 480, Ankara.

 • Bomba, Z., 1966, Başören (Malatya-Hekimhan) civarının jeolojisi ve toryum zuhurları hakkında rapor: MTA rap. no. 377, Ankara.

 • Briııkmann, R., 1968, Einige geologishe lcitlinien von Anatolien: Geologıca et Palaeontologica., V. 2, 111-119.

 • Brookins, D.G., 1989, Aqueous geochemistry of rare earth elements: In. B.R Lipin and G.A McKay(eds), Geochemistry and mineralogy of rare elements., Mineral. Soc. of America., Reviews in Mineraloy., V. 21, 201- 225.

 • Burt, D.M., 1989, Compositional and phase relations among rare earth element minerals: In. B.R. Lipin and G. A McKay(eds), Geochemistry and mineralogy of rare earth elements. Mineral. Soc. of America., Reviews in Mineralogy., V. 21, 259-302.

 • Dewey, J.F., Hempton, M.R., Kidd, W.S.W., Şaroğlu, F., ve Şengör, A.M.C, 1986, Shortening of continental lithosphere the neotectonics of eastern Anatolia, a young collision zone: In. M.P Coward and A.C Ries (eds), Collision tectonics., Geol. Soc. London., Spec. Publ., 19, 3-36.

 • Hsu, L.C., 1992, Synthesis and stability of bastneasites in a part of the system (Ce, La)-F-H-C-O: Mineralogy and Petrology., 47, 87-101.

 • Hugson, M.R., ve Sen Gupta, J.G., 1964, A thorian irtermediate member of britholite-apatite series: Amer. Mineral., 49,937-951.

 • İlker, S., 1964, Darende(Malatya) bölgesinde detay petrol etüdü: MTA. Rap. Ankara.

 • lzdar, K.E., 1962, Studien uber die geologic und ınineralinhait der umgebung von Kuluncak (vil.Malatya):MTA raporu. Ankara.

 • Jones, A.P ve Wyllie, P.J., 1986, Solubility of REE in carbonatite magmas inditaced by liquidus surface in CaCO3-Ca(OH)2 -La(OH)3 at 1 kbr. pressure:Appl. Geochem., 1, 95-102.

 • Ketin, I., 1966, Anadolu`nun tektonik birlikleri: MTA Derg., 66, 20-35,`Ankara.

 • Kogarko, L.N., 1974, Role of volatiles: in. H. Sorensen(ed)., The alkaline rocks, John Wiley, London., 474-487.

 • Kovenko, V., 1939, Note sur la visite de quelques gites importants de la region de Karakuz tepe-Alvarköy (Hasançelebi):MTA rap. no. 815, Ankara.

 • Le Bas, M.J., 1977, Carbonatite-nephelinite volcanism:John Wiley., London.

 • Leo, W.G., Önder, E., Kılıç, M ve Avcı, M., 1978, Geology and mineral resources of Kuluncak-Sofular area (Malatya K39-al, K39-a2 quadrangles), Turkey: U.S Geol, Survey Bull., 1429.

 • Marino, A.N., 1989, Economic geology of rare earth elements:In. B.R. Lipin and G.A McKay(eds)., Geoche- mistry and minerolgy of rare earth elements., Mineral. Soc. of Amerca., Reviews in mineralogy., 21, 309- 348.

 • Martina, E., 1967, Kuluncak(Malatya)cevherleri hakkında rapor: MTA rap., Ankara.

 • Miyawaki, R ve Nakai, L, 1993, Crystal-chemical aspects of rare earth mineralsrlnt. conference on rare earth minerals. Chemistry, origin and ore deposits. Abstracts., 86-88, The Natural History Museum, London.

 • Muller, H., 1937, Eisenerz vorkommen westlish und ostlish von Hasançelebi bei Deveci, Karagöz tepe und Çaltepe:MTA rap. no., 478, Ankara.

 • Peterson, L. A ve Cooper, A.F., 1993, Variation of REE content of monazites from carbonatites at Haast river. New Zeland. Implications for the behavior of REE in carbonatilic melts: Int. conference on rare earth minerals. Chemistry origin and ore deposits. Abstracts., 104-106., The Natural History Museum, London.

 • Ragnarsdottir, K.V ve Moon, E.H., 1993, Mobility of REE in the earth`s crust: Int. conference on rare earth minerals. Chemistry, origin and ore deposits.. Abstracts., 117. The Natural History Museum, London.

 • Sorensen, H., 1974, The alkaline rocks: John Wiley, London., 622 p.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y ve Sungurlu, O., 1984, Tectonic of the Mediterranean Cimmerides. Nature and evolution of the western termination of Paleotethys:In. J.E Dixon and A.H.F Robertson (eds), Geological evolution of the eastern Mediterranean., Spec. Publ., Geol. Soc, London., 17,77-112.

 • Taylor, S.R ve McLennan, S.M., 1988, The significance of REE in geochemistry and cosmochemistry: In. Gschneider, K. A and Eyring, L.(eds)., Handbook on physics and chemistry of REE., Elsevier Sci. Publ., 11, 485-580, Amsterdam

 • Taylor, R.P ve Pollard, P.J., 1993, Be-Y-REE mineralization assocciated with peralkalinc granite and syenite at the T-zone deposit, Thor Lake, northwest territories, Canada: Int. conference on rare earth minerals. Chemistry, origin and ore deposits., Abstracts., 110. The Natural History Museum, London.

 • Twymann, J.D ve Giltings, .1., 1987, Alkalic carbonatite magmas, parental ore dcrivateiln. Fitton, J.G and Upton, B.G(eds)., Alkaline igneous roks., Geol. Soc. London., Spec. Publ., 30, 85-94.

 • Wylllie, P.J., 1989, Origin of carbonatites, evidence from phase equilibrium studies: In. Bell, K(ed)., Carbonatites., 500-545., Unwin Hyman Ltd. London.

 • Wyllie, P.J and Jones, A.P., 1984, Experimental data bearing on the origin of carbonatites with particular reference to the Mountain Pass REE deposit: In. Park, W.C.. H.ausen, D.M and Hagni, R.D(eds)., Metali, and Petrol. Eng., 935-949., Amer. Insl. Min., New York.

 • Wyllie, P.J., Jones, A.P ve Deng, J., 1993, Carbonatite magmas and REE, some luquidus phase relationships: Int. conference on rare earth minerals. Chemistry, origin and ore deposits., Abstracts., 163. The Natural History Museum, London.

 • Yazgan, E., 1984, Geodynamic evolution of the eastern Taurus region:In. O, Tekeli and M.C Göncüoğlu(eds)., Geology of the Taurus belt., 199-208, MTA, Ankara

 • Yazgan, E ve Chessex, R., 1991, Geology and tectonic evolution of the southeastern Taurides in the region of Malatya: TPJD. Bull., 3,1,1-42 Ankara.

 • Yıldızeli, N., 1987, Kangal, Alacahan (Sivas)-Kuluncak(Malatya) yöresinin demir prospeksiyonu raporu: MTA rap. no. 2059, Ankara.

 • Yılmaz, Y., Şaroğlu, F ve Güner, Y., 1987, Initiation of neomagmatism in east Anatolia: Tectonophysics.. 134, 177-199.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle