Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1984 AĞUSTOS Cilt 27 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Bodrum Yarımadasındaki Magmatik Kayaçların Petrolojisi ve Kökensel Yorumu
Tuncay Ercan Erdoğdu Günay Ahmet Türkecan
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Güneybatı Anadolu`da, Bodrum yarımadasında geniş bir alanda yüzeyliyen Orta-Üst Miyosen yaşlı magmatik kayaçlarda yapılan petrografik ve petrokimyasal inceleme sonuçları verilerek, bölgesel yayılımları araştırılmış ve plaka tektoniği açısından kökensel yorumlarrna gidilmiştir. İnceleme alanında ilk kez Orta Miyosende, iki ayrı yerde yüzlek veren monzonit türde plütonlarla magmatizma etkin olmaya başlamıştır. Olasılıkla kalkalkalin nitelikli ve hibrid magmatik kökenli monzonitik plütonlardan sonra, Orta Miyosen sonlarına doğru inceleme alanında şiddetli bir volkanizma etkin olmuş ve yaygın tüfler ve aglomeralar ile andezit, dasit riyodasit, riyolit türde ve kalkalkalin nitelikte volkanik ürünler oluşmuştur. Olasılıkla kıta kabuğu anateksisi ile oluşan ve bu yüksek potasyumlu kalkalkalin birinci evre volkanitleri veren kalkalkalin magma, zaman geçtikçe alkali nitelikli, manto ürünü primer magma ile karışmaya başlamış ve şoşonitik türde latit ve traklandezit bileşimde lavlarla birinci evre volkanizma sona ermiştir. Üst Miyosene doğru ikinci volkanik evre etkin olmaya başlamış, başlangıçta yine şoşonitik özellikler gösteren şoşonitik bazaltik lavları oluşturmaya devam etmiştir. Daha ileri evrelerde ise tamamen manto ürünü primer magma etkin olmuş ve dayklar şeklinde, salt alkali nitelikte traki bazalt trakit-komenditlik trakit ve alkalin dizinin en son ürünü olan alkali riyolitler (komendit) oluşmuştur- Volkanizmanın Batı Anadolu`da egemen olan, transiyon rejimi sonucu oluşan kıtasal riftleşme ürünü olarak meydana geldiği sonucuna varılmaktadır.

 • andezit

 • şoşonitik

 • bazalt

 • Bodrum

 • Aither, R-, Keller, J., ve Kott, K-, 1976, Der Jungtertiare Monzonit von Kos und sein kontakthof (Agais, Griechenland) : Bull, Soc GeoL France, 18/2, 403-412,

 • Andra, B.E., 1905, Erüptivgesteine im Nordwesten Kleinasiens: înaug. Diss- Univ. Leipzig, 45 s.

 • Aramaki, S-, 1963, Geology of Asama Volcano. Japan FacSc Univ. Tokyo, 14, 233-439.

 • Bellon, H-, Jarrige JJ. ve Sorel, D., 1979, Les activites magmatiques Egeennes d`Oligocene a nos jours et leurs codres geodynamiques. Donnees nouvelles et synthese: Rev. Geol. Dyna. Georgr. Phys-, 21/1, 41-55.

 • Besang, C, Echardt, FJ., Harre, W-, Kreuzer, H. ve Müller, P., 1977, Radiometrische altersbestimmungen an Neogenen erüptivgestein der Turkei: GeoL J. b-, B25, 3-36-

 • Brinkmann, R-, 1967, Die Südflanke des Menderes masiivs bei Milas, Bodrum und Ören : Ege Üniv. Fen Fak. îlmi Rap- Seri., 43, 12 s-

 • Brown, CM. ve Schairer, J. F., 1971, Chemical and melting relations of some calc-alkaline volcanic rocks: GeoL Soc Amer. Mem-, 130 139-157.

 • Borsi, S-, Ferrara, G., Innocenti, F-, ve Mazzuoli, R., 1972, Geochronology and petrology of recent volcanics in the Eastern Aegean sea: Bull. Volcanologique, 36/3, 473-496

 • Burri, V-C Tatar, Y. ve Weibel, M-, 1967, Zur Kenntnis der jungen vulkanite der Halbinsel Bodrum (SW-Turkei) : Schweiz. Mineral- Petrog. Mitte., 47/2, 833-853-

 • Burri, V.C ve Davis, E-, 1969 Zur Kenntnis und interpretation der petrographischen provinz des Dodekanes (Südliche Sporaden, Griechenland) . Prac Akad- Ath-, 43, 175-181

 • Cox. K-G., Bel, J.D., ve Pankhurst, D-V. 1979, The interpretation of igneous rocks: George Allen and Unwin Ltd, Londra, 450 s

 • Davis, EN-, 1968, Zur geologie und petrologie der inseln Nysiros und jali (Dodekanes) : Geol, Rdsch-, 57/3, 811-821

 • Di Paola, G.M., 1974, Volcanology and petrology of Nysiros Island (Dodekanese, Greece) : Bull- Volcanologique, 38, 944-987

 • Dora, ö-, ve Savaşçın, Y-, 1982, Alibey-Maden adaları (Ayvalık) bölgesi magmatizmasi: Tübitak, Doğa Bilim Dergisi (Baskıda)

 • Dumont, J-F-, Uysal, Ş-, Şimşek, Ş. Karamanderesi, î. H-, ve Letouzey, J., 1981, Güneybatı Anadoludaki grabenlerin oluşumu: Maden Tetkik ve Arama Enst- Derg., 92, 7-17

 • Dürr, S-T., Altherr.R., Keller, J-, Okruch, M-, ve Seidel, E-, 1978, The median Aegean crystalline Belt; Stratigraphy, Structure, Metamorphism, Magmatism: InterUnion commision of geodynamics Scientific Report No- 38, Part. 4, 455-477

 • Eisma, D-, 1977, Selçuk yakınındaki kumsal (plaj) sırtları, Türkiye: Jeomorfoloji Derg., 6, 149-167.

 • Ercan, T-, Dinçel, A-, Türkecan, A-, ve Günay, A-, 1977, Uşak yöresinin jeolojisi ve volkanitlerin petrolojisi: Maden Tetkik Arama Enst. Rap- No- 6354, Ankara (yayımlanmamış),

 • Ercan, T-, Dinçel, A., ve Günay, E-, 1979, Uşak volkanitlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği açısından Ege bölgesindeki yeri: Türkiye Jeoloji Kur. Bült. 22/2, 185-198.

 • Ercan, T-, 1979, Batı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Senozoyik volkanizması. Jeoloji Mühendisliği Derg, 9, 23-46.

 • Ercan, T., 1980, Akdeniz ve Ege Denizindeki Pliyo-Kuvaterner ada yayı volkanizması: Jeomorfoloji Derg., 9, 37-59

 • Ercan, T-, Günay, E-, Baş, H-, ve Can, B-, 1980, Datça yarımadasının Neojen stratigrafisi ve volkanitlerin petrolojisi: Maden Tetkik Arama Enst. Rap. No- 6799, Ankara (Yayımlanmamış).

 • Ercan, T>, ve Günay, E-, 1981, Söke yöresindeki Tersiyer volkanizması ve bölgesel yayılımi: Jeomorfoloji Derg., 10, 117-137.

 • Ercan, T-, 1981-a, Batı Anadoludaki Tersiyer volkanitleri ve Bodrum yarımadasındaki volkanizmanm durumu: İstanbul Yerbilimleri Derg., 2/3-4, 263-281.

 • Ercan, T., 1981-b, Kula yöresinin jeolojisi ve volkanitlerin petrolojisi: Doktora tezi, İstanbul Üniv. Yerbilimleri Fak. İstanbul, 165 s.

 • Ercan, T., 1982, Gördes volkanitleri, Türkiye Jeoloji Kur. Bült-, 26/1, 41-48.

 • Ercan, T-, ve Öztunalı, Ö-, 1982, Demirci-Selendi (Manisa) çevresindeki Senozoyik yaşlı volkanitlerin petrolojisi ve kökensel yorumu: Hacettepe Yerbilimleri Derg., 10, 1 15

 • Ercan, T-, Türkecan, A-, ve Günay, E-, 1982-a, Bodrum yarımadasının jeolojisi: Maden Tetkik Arama Enst. Derg-, 97/98, 21-32.

 • Ercan, T-, Baş, H-, ve Günay, E-, 1982-b, Denizli volkaniitlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği açısından kökensel yorumu: Türkiye jeoloji Kur. Bült 26/2, 153- 159.

 • Ercan, T., Günay, E. ve Türkecan, A-, 1982-c, Edremit-Korucu yöresinin (Balıkesir) Tersiyer Stratigrafisi, magmatik kayaçlarm petrolojisi ve kökensel yorumu: Türkiye jeoloji Kur. Bült., 27/1, 21-30

 • Ferrara, C, Fytikas, M-, Giuliani, O-, ve Marinelli, C, 1978, Age of the formation of the Aegean active volcanic arc: Papers and Proceeding of the second international Scientific congress, Santorini, Greece, 37-41.

 • Flügel, H. ve Metz, K. 1954, Bericht über die 1952 durchgeführte kartierung des Raumes Bodrum und Muğla: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Rap. No. 2799, (Yayımlanmmaış)

 • Fytikas, M-, Givliani, O-, Innocenti, F., Marinelli, G. ve Mazzuoli, R-, 1976, Geochronological data on recent magmatism of the Aegean sea. Tectonophysics, 31» T29-T34.

 • Galanapoulos, A-, 1974, On the tectonic processes along the Hellenic arc: Annali di Geofisica, 27/3-4, 429-442.

 • Hakyemez, Y. ve örçen, S-, 1982, Denizli-Muğla arasındaki Senozoyik yaşlı çökel kayaların sedimentolojisi ve biyostratigrafisi: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Rap. (Yayımlanmmaış).

 • Hietanen, A., 1963, Idaha batholith near Pierce and Bungalov: Prof. Paper U-S- Geol. Surv-, 344-D.

 • Hedervari, P-, 1976, Some comparisons between Santorini and Krakatau volcanoes: Inter, Cong. Therm. Wat. Geoth. Ener. and Volcan. of the Medit- Area, Proceedings 3, 63-75-

 • Irvine, T.N., ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks: Can- Jour. Earth- Sci-, 8, 523-548

 • Innocenti, F-, ve Mazzuoli, R-, 1972, Petrology of the IzmirKaraburun volcanic area: Bull. Volcanologique, 31/1, 83-103.

 • Kaya, O- ve Savaşçın, Y-, 1981, Petrologie significance of of the Miocene volcanic rocks in Menemen, West Anatolia. Agean Earth Sciences, 1/1-2, 45-58.

 • Keller, J-, 1966, Die geologie der insel Salina (Aolische inseln) Diss, Freiburg I.B., 183 s.

 • Keller, J-, 1969; Origin of rhyolites by anatectic melting of granitic crustal rocks: Bull. Volcanalogique, 33/3, 942-959.

 • Keller, J. ve Villari, R-, 1972, Rhyolitic ignimbrite in the region of Afyon (Central Anatolia) : Bull. Volcanalogique, 36, 342-358-

 • Keller, X, Ryan-, W.B.F., Ninkovich, D. ve Altherr, R., 1978, Explosive volcanic activity in the Mediterranean over the past 200000 years as recorded in deep-sea sediments-. Geol. Soc Amer. Bull. 89, 591-604.

 • Kiskyras, D-, 1964, Quelques opinions sur le volcanisme et la tectonique de I`Egee: Bull. Geol. Soc Greece, 6/1, 84-112.

 • Kuno, H., 1960, High-Alumina basalt: Journal of Petrology, 1, 121-145.

 • Le Maitre, R.W., 1976, The chemical variability of some common igneous rocks: Journal of Petrology, 17/4, 589-637.

 • Macdonald, GA. ve Katsura, J-, 1964. Chemical Composition of Hawaiian lavas. Journal of Petrology, 5, 82- 133.

 • Macdonald, R., 1974, Nomenclature and petrochemistry of the peralkaline oversaturated extrusive rocks: BullVolcanologique, 38/3, 498-516.

 • Meissner, B-, 1976, Das Neogen von Ost-Samos. Sedimentationsgeschichte und korrelation: NJ.B. Geol. Palaont Abh. 152/2, 161-176.

 • Morrison, G.W., 1980, Characteristics and tectonic setting of the shoshonite rock association: Lithos, 13, 97-108.

 • Murat, E. ve Pucheld, H-, 1976, Petrology of the Christiana Islands southern Agean Sea: Inter. Cong., Therm. Wat. Geoth. Ener. and Volcan- of the Medit Area, Proceedings 3, 139-153.

 • Nicholls, LA., 1977, Petrology of Santorini volcano, Cyclades, Greece: Journal of Petrology, 12, 67-119.

 • Niggli, P., 1931, Die quantitative mineralogische klassifikation der erüptifgesteine: Schweiz. Mineral. PetrolMitte., 11, 296-364.

 • Orcel, J. ve Blanquet, S-, 1955, Les volcana Editions Bourrelier 56, Rue Saint-plaçide, Paris, 128 s

 • Özçiçek, H. ve Özçiçek, B-, 1977, Muğla-Bodrum-Karatoprak dolayının Cu-Pb-Zn cevherleşmesi ve ayrıntılı jeoloji etüdü: Maden Tetkik ve Arama Ens. Derleme Rap. No- 6541 (Yayımlanmamış).

 • özgenç, L, 1978, Cumaovası (îzmir) asit volkanitlerinde saptanan iki ekstrüzyon aşaması arasındaki göreli yaş ilişkisi: Türkiye Jeoloji Kur. Bült, 21/1, 31-34.

 • Peccerillo, A. ve Taylor, J.R., 1976, Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the Pontic chain, Northern Turkey: Bull. Volcanologique, 39/4, 557-569.

 • Peckett, A-, 1969, Volcanic rocks of Dodecanese (A geochemical study) Unpubl. Ph. D. Thesis, Cambridge Univ., England.

 • Philippson, A-, 1915, Reisen und forschungen im Westlichen klenaisen: Pet- Mitt. Erg. Heft. 167, Gotha.

 • Pichler, H. ve Stengelin, R-, 1968, Petrochemische und nemenklatorische revision der vulkanite des Sud-Agaischen raumes (Greichenland) : Geol. Rdsch, 57/3, 795- 810.

 • Pichler, H-, ve Kussmaul, S., 1972, The calc-alkaline volcanic rocks of Santorini group (Aegean sea, Greece): N. Jb. Miner. Abh, 116, 268-307.

 • Pichler, H., ve Friedrich, W., 1976, Radiocarbon dates of Santorini volcanics. Nature, 262, 373-374.

 • Pişkin, Ö., 1980, Kadıkalesi-Girelbelen (Bodrum yarımadası) hidrotermal ve kontakt metasomatik Pb, Zn, Cu cevherleşmelerinin mineralojik ve jeolojik incelenmesi: Doçentlik tezi, Ege Üniversitesi, îzmir.

 • Puchelt, H-, Murad-, E. ve Hubberten, H.W., 1977, Geoochemical and petrological studies of lavas, pyroclastics and associated xenoliths from the Christiana Islands, Aegean Sea: N. Jb. Miner. Abh, 131/2, 140-155.

 • Rittmann, A., 1962, Volcanoes and their activity: John Wiley and sons; Newyork, London, 305 s.

 • Robert, U-, 1976, Donnees nouvelles sur ile volcanisme du Sud-Est de la Mer Egee; Existenced `un episode a caractere alkalin: Inter Cong, on Therm- Wat. Geoth. Ener. and Vulcan, of the Medit. Area. Atina, 211-224.

 • Robert, U. ve Cantagrel, J.M, 1977, Le volcanisme basaltique dans le sud-est de la mer Egee; Donnees geochronologiques et relations avec la tectonique: VI. Colloquium on the Geology of the Aegan Region (Baskıda)

 • Savaşçın, Y-, 1978, Foça-Urla Neojen volkanitlerinin mineralojik, jeokimyasal incelenmesi ve kökensel yorumu: Doçentlik tezi, Ege Üniv. Yerbilimleri Fak., 64 s-, îzmir.

 • Savaşçın, Y., 1981, Batı Anadolu (Ege Kıyı Şeridi) genleşme tektoniği ve genç alkali magmatizma. Türkiye Jeoloji Kurumu 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı Tebliğler kitabı., 36-37.

 • Sunder, M-, 1979, Kırka (Eskişehir) ve çevresinin jeolojisi, petrolojisi ve Sarrkaya borat yataklarının jeokimyasal incelenmesi: Doktora tezi, İÜ. Fen Fak., Mineraloji ve Petr. kürsüsü, İstanbul.

 • Şengör, A.M.C., 1978, Über die angebliche primare vertikaltektonik im Aegeaisraum; N. Jb. Geol. Palaeont Mh., 11, 698-703.

 • Şengör, A.M.C, 1980, Türkiyenin neotektoniğinin esasları: Türkiye Jeoloji Kurumu Yayını, 40 s- Ankara

 • Şengör, AMC, ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey; A Plate tectonic approach: Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Turner, FJ- ve Verhoogen, J., 1960, Igneous and metamorphic petrology Me Graw-Hill Book Co- înc-, New york-, 307 s.

 • Van Couvering, J.A. ve Miller, J.A, 1971, Late Miocene marine and non-marine time scale in Europe: Nature, 230-559-563.

 • Wager, L.R., 1960, The major element variation of the layered series of the Skaergaard intrusion: Journal of petrology, 1, 364-398-

 • Wendt, L, Raschko, H., Lenz, H., Kreuzer, H-, Hohndorf, A., Harre, W., Wagner, G-A-, Keller, J-, Altherr, R., Krush, M., Schliestedt, M. ve Seidel, E-, 1976, Radiometric dating of cristalline rocks from Cyclades (Aegean sea, Greece) : 4 th. Evr. Coll- of Geochr. Cosm. and isotope Geol. ECOGN, Amsterdam., 48-61.

 • Wright, J.V., 1977, Aegean ignimbrites and welded tuffs. VÎ. Colloquium on the geology of the Aegean Region, Proceedings, Atina

 • Yılmaz, Y. ve Şengör, A.M.C 1982, Eğede kabuk evrimi ve neomagmatizmanm kökeni: Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özet kitabı, 64-65.

 • İstanbul Çevresinden Ordovisiyen Brakiyopodları
  Cazibe Sayar
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İstanbul Boğazının doğu yakasında Çengelköy ve Pendik dolaylarında iki değişik stratigrafik düzeyden toplanan Brakiyopodlardan başlıca Lingulacea, Orthaeea, Enteletacea Plectambonitacea, Strophomenacea, Atrypacea üst familyalarına ait 35 cins ve 20 tür tayin edilerek, düzeylerin fauna analizi yapılmıştır. Değişik fosil toplulukları içeren bu düzeylerden birinci fosilli nokta "Laminalı Şeyller" le ara tabakalı olan şamozit yatağı (Çengelköy şamoziti), yeni bulunan brakiyopodlarla Exoconularia istanbulensis-Aegiromena Zonu olarak adlandırılmış ve brakiyopodların jeolojik yaşının conulariidler gibi Orta Ordovisiyen (Üst Landeliyen-Alt Karadosiyen) olduğu anlaşılmıştır. İkinci fosilli nokta Pendik`in 1,5 km kuzeyinde "Laminalı Şeyllerin" daha yukarı düzeyinde bulunan "Broyozoalı Şeyi" lerdir. Şimdiye kadar Üst Silüriyen yaşında bilmen bu şeyllerde başlıca Orthambonites calligramma, Orthambonites humilidorsatus, Nicolella actoniae, Hesperorthis aff, eraigensis, Glyporthis aff, maritima, Saukrodictya hibernica, Drabovia sp., Drabovinella sp., Howellites aff. Libeniensis, Kullervo sp., Leptestiina prantli, Anizopleurella tricostellata, Strophomena cf. plunumbona, Christiania sp. tanınmış ve en fazla Orthida içeren "Bryzoa`UŞeyller" in Üst Ordovisiyen (Üst Karadosiyen-Asgiliyen) yaşında olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca Ordovisiyen Ostracodlarından Uhakiella sp. ve Pseudoulrichla sp. Bryozoa`dan Dicranopora sp. ve Atactotoechus sp. nin varlığı saptanmış incelenen brakiyopodların Bohemya, İngiltere, Fransa, İspanya, Kuzey Afrika, İsveç, İrlanda ve Kuzey Amerika, Üst Ordovisiyen brakiyopod fosilleri ile benzerlik gösterdiği, bu nedenle Akdeniz ve Kuzey Avrupa Bölgesi fauna topluluğunu karışık olarak içerdiği anlaşılmıştır. 

 • Laminalı Şeyller

 • Brakiyopod

 • şamozit

 • İstanbul

 • Arıç (Sayar), C 1955, İstanbul Paleozoik arazisinde oolitli ve fosilli demir madeni: l.T.Ü. Derg. 11, 3-4, 67- 68.

 • Bergström, J-, 1968, The Upper Ordovician brachiopods from Vastergötland, Sweden: Geol. Paleon. 2, 1-135.

 • Berry, W-B.N- 1976, Aspects of correlations of North American shelly and graptolitic faunas: Ordov. SystSympos. Birmingham, 1974 (in BASSET, M-G- ed-) 153-170, Univ. of Wales, Cardiff.

 • Cooper, A.G., 1956, Chazyan and related brachiopods: Smithsonian Inst 127. Washington. Pt. I (Text), Pt. IÎ (Plates).

 • Cooper, P., 1977, Zygospira and some related Ordovician and Silurian atrypoid brachiopods. Palaeontology, 20, 2, 295-335.

 • Chauvel, J. ve diğerleri, 1969, Pecisions sur TOrdovicien Moyen et Superieur de la «Serie-type» de Centenillo, Sierra Morena, Espana: Bull. Geol. Soc France- 7, XI, 613-626.

 • Drot, J. Morin, P.M., 1962, Premiere pal&Hitologique de de I`age Ordovician des Schistes d`Asfar. CR. Seance de I`Academie de Sciences, 254, 1837-1839.

 • Haas, W-, 1968, Das Alt-Palaozoikum von Bithynien (Nordwest Turkei): N. Jb. Geol. Palâont Abh. 131, 2. 178-42.

 • Havliçek, V-, 1976, Evolution of ördovician brachiopod Communities in the Mediterranean province: Ordov System Symp. Birmingham, 1974, (in Bassett, M.G. ed)` 349-358, Univ. of Wales, Cardiff.

 • Havliçek, V-, 1977, Brachiopods of the Order Orthida in Czechoslovakia: Rozprav, Ustredniho Ustavu Geologickeko, Svazek, 44, Cheskoslovenske academie ved, Praha.

 • Kaya, O., 1978, Istanbul Ordovisiyen ve Silüriyeni: Yerbilimleri, H. Üniv. Yer Bil. Enst. 4, 1-2.

 • Moore, C.R., 1965, Treatise on Invertebrate Paleontology, Pt- D (1-2) Brachiopoda: GeoL Soc Amer. Kansas.

 • Paeckelmann, W. ve Sieverts, H., 1932, Neue Beitrâge zur Kenntnis der Geologic Pâleontologie und Petroraphie der Umgegend von Konstantinopel: Abh. Preus GeoL L. -A. 142, Berlin,

 • Paeckelmann, W-, 1938, Neue Beitrage zur Kenntnis der Geologic Pâleontologie und Petrograhie der Umgegend von KonsantinopeL Abh, Preus- GeoL 186, Berlin

 • Penck, W-, 1919, Grundzuge der Geologie des Bosporus: Veröff. înst- f. Meeresk-, N.F., A4 , Berlin.

 • önalan, M-, 1981, Istanbul Ordovisiyen ve Silüriyen istifinin çökelme ortamları: İstanbul Yerbilimleri, 2, 3-4 s. 161-177, 1st. Üniv. Yerbilimleri Fak. Yay.

 • Reed, F.R.C, 1917, The Ördovician and Silurian Brachiopode of the Girvan district: Trans- Royal Soc Edinburg 51, IV, 26, Edinburg

 • Sayar, C, 1960, Kartal-Pendik ve civarının Silüriyen-Devoniyen Brakiyopodları ve bölgenin stratigrafisi. Î-T. Ü- Doçentlik Tezi (Yayımlanmadı), 1-127, Lev. I-XII. Maden Fak- İstanbul

 • Sayar, C-, 1962, New observations in the Paleozoic sequence of the Bosphorus and adjoining areas, Istanbul, Turkey: Symp. Band- 2. Intern. Silur-Devon, Bonn-Bruxelles, 1960, 222-223, Stuttgart.

 • Sayar, C 1964, Ördovician Conulariids from the Bosphorus Area, Turkey; GeoL Mag. 101, 193-197, Fig. 1, PL IX London.

 • Sayar, C 1970, Boğaziçi arasizinde Ordovisiyen Conularialan: TJ.K- Bült, XIÎ, 1-2, 140-156, Lev. 1-XIV

 • Sayar, C, 1979 a, Istanbul Boğazı ve çevresinde Ordovisiyen-Silüriyen sınırı: TJ.K. Bült. 22, 2. 161-167.

 • Sayar, C, 1979 b. İstanbul Alt Paleozoyik serilerinde Brakiyopod-Diplograptid Zonu fosilleri: TJ.K. 33. BİL Teknik Kurultayı- Altınlı Simpozyumu, 27-35-

 • Sayar, C 1979 c- İstanbul Pendik kuzeyinde Kayalıdere Grovaklarmrn biyostratigrafisi ve brakiyopodları: (Prof. Tezi), 1-128, 17 Şekil, 22 Tablo, Lev. 1-XXXVL t.T.Ü. Maden Fak-, İstanbul.

 • Sayar, C 1982, Ördovician brachiopods form İstanbul, Turkey: IV, IV, Int, Symp. Ord- Syst. abstracts for meetings Paleontlog. Contr. Univ. of Oslo, p. 46.

 • Sheehan, P, 1983, The relation of the late Ördovician glaciation to the Ordovician-Silurian changeover in the North American brachiopod faunas. Lethaia, 6, 147-154

 • Sheehan, P., 1979, Swedish Late Ördovician Marine Benthie Assemblages and their Bearing on Brachiopod Zoogeography: Historical Biogeography, Tectonics and the changing Environment, Oregon State Univ. Oregon.

 • Tagurdeau, P. ve Abdüsselamoğlu, Ş- 1962, Presence de Chitinozoaires dans le Siluro-Devonien turc des environs d`Istanbul: CR. Som- Soc- GeoL France, B, 238-239

 • Williams, A-, 1962, The Barr and Lower Ardmillian Series (Garadoc) of the Girvan district South-west Ayrshire-, GeoL Soc London, Mem. 3, 1-267, pisLondon.

 • Williams, A-, 1976, Plate tectonics and biofacies evolutions as factors in Ördovician correlation: Ordov. Syst. Symp. Birmingham 1974 In BASSET, M.G. Ed-) 29-66, Univ. of Wales, Cardiff.

 • Wright, A.D., 1964, The fauna of the Portrane limestone II: British Museum (Nat. Hist.) Bull- 9,6, 157-256, pis- I,IL

 • Villas, E-, 1982, Middle and Upper Ördovician brachiopods from the Iberian Chain (NE Spain): IV. InterOrdov, Symp. Abstracts, Paleon; Contr, Univ. Oslo N. 280, p. 55, Oslo, Norway.

 • Dumanlı Dağı (Tokat) Çeltek Dağı (Sivas) Arasındaki Bölgede Boztepe Formasyonu`nun Yaşı, Alt Bölümleri ve Dokanak İlişkileri
  Ali Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnceleme alanı Dumanlı Dağı (Tokat) ile Çeltek Dağı (Sivas) arasında, yaklaşık doğu-batı uzmanımlı ofiyolitli kuşakta yer almaktadır. Temeli oluşturan ofiyolitli karışığın üzerine Üst Kampaniyen-Paleosen yaşlı Boztepe Formasyonu yerel uyumsuzlukla gelmektedir. Bu formasyon birbiri ile geçişli dört üyeye ayrılmıştır. Bunlar alttan üste doğru : Pelajik kireçtaşı ara katkılı kırıntılı kayalardan oluşan Yakaboyu Üyesi, çoğu pelajik kireçtaşından oluşan Maden Üyesi, kumtaşı, kiltaşı ve yer yer çakıl taşından oluşan, neritik fosilli Yakupoğlan Üyesi, çoğunlukla neritik karbonatlardan oluşan Çaltılı Üyesi`dir. Gereçleri, altındaki ofiyolitli karışıktan türemiş olistostromlar, genellikle alt kesimde yer alan üyelerde yaygındır- Lütesiyen yaşlı kırıntılı kayalar ise Üst Kretase yaşlı kaya türü topluluğu üzerine bölgesel açılı uyumsuzlukla gelmektedir.

 • ofiyolit

 • kiltaşı

 • kumtaşı

 • Tokat

 • Sivas

 • Baykal, F-, 1966, 1:500000 ölçekli Türkiye jeoloji Haritası (Sivas) : Maden Tetkik ve Arama Enst- yayınlarından Ankara, 116 s

 • Göksu, E-, 1974, 1:500-000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası (Samsun) : Maden Tetkik ve Arama Enst. yayınlarından, Ankara, 78- s

 • İşler, F-, 1982, Kurtlapa-Çaltılı (Sivas) civarının jeolojik, petrografik ve petrokimyasal incelemesi (Doktora tezi) : Karadeniz Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Trabzon, 17 ss.

 • Koçyiğit, A-, 1979, Çorduk Olistostromları: Türkiye JeoL Kur. Bült, 22/1, 59-68

 • Okay, A.C, 1953, Sivas ile Tokat arasındaki bölgenin (Reşadiye 44/3 paftasının) jeolojisi hakkında not: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Rapor No.- 2242, Ankara

 • Okay, AC 1955, Sivas ile Tokat arasındaki bölgenin jeolojik etüdü: 1st- Üniv. Fen Fakültesi Mecm. Seri B, cilt XX, sayı 1-2, 95-108.

 • Özcan, A-; Erkan, A.; Keskin, A-; Keskin, E-, Oral, A.; özer, S-; Sümengen, M-; Tekeli, O-, 1980, Kuzey Anadolu Fayı-Kırşehir Masifi arasının temel jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Enst- Derleme Rapor no. 6722, yayınlanmamış, Ankara.

 • Tatar, Y-, 1978, Ofiyolitli Çamlıbel (Yıldızeli) bölgesinin stratigrafisi ve petrografisi: Maden Tetkik ve Arama Enst. Dergisi, 88, 56-72-

 • Terlemez, I. ve Yılmaz, A-, 1980, Ünye-Ordu-Koyulhisar-Hafik-Karaçayır arasında kalan bölgenin jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Rapor no- 6700, yayımlanmamış, Ankara

 • Yalçınlar, t, 1955, Sivas 61tl, 61-4 paftalarına ait jeolojik rapor: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Rapor no- 2577, Ankara.

 • Yılmaz, A-, 1979, Dumanlıdağı (Tokat) ile Çeltek dağı (Sivas) arasındaki bölgede ofiyolitli karışığın (Melange) iç yapısı ve diğer birimlerle ilişkisi: 33. Türkiye JeoKur. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri özetleri, s- 74.

 • Yılmaz, A., 1980, Tokat ile Sivas arasındaki bölgede ofiyolitlerin kökeni, iç yapısı ve diğer birimlerle ilişkisi: A.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Kürsüsü, Doktora tezi, Ankara, 136 s

 • Yılmaz, A., 1981 a, Tokat ile Sivas arasındaki bölgedeki ofiyolitli karışığın iç yapısı ve yerleşme yaşı: Türkiye JeoL Kur. Bült, 24/1, 31-38

 • Yılmaz, A-, 1981 b, Tokat ile Sivas arasındaki bölgede bazı volkanitlerin petro-kimyasal özellikleri: Türkiye JeoL Kur. Bült-, 24/2, 51-58 (131-138)-

 • Yılmaz, A-, 1982, Dumanlı dağı (Tokat) ile Çeltek dağı (Sivas) arasının temel jeoloji özellikleri ve ofiyolitli karışığın konumu: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, derleme rapor no- 7230- 164 s

 • Kınık (KB-Ankara) Eosen Tatlı Su Alg Biyoherm ve Stramatolitleri
  Baki Erdoğan Varol Nizamettin Kazanci Yavuz Okan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ankara kuzeybatısında, Kınık civarında yüzeyleyen Üst Eosen yaşlı göl tortulları, biyohermler ve değişik tip stromatolitlerden meydana gelmiştir. Alg biyohermleri, daha canlıyken hızla kalsitleşen yeşil alg tüplerinin birleşerek teşkil ettiği karbonat kütleleri (tufa) ve ışınsal büyüyen mavi-yeşil alglerin oluşturduğu sütunsal-parmaksı karbonat konileri şeklindedir. Biyohermlerin üstlerinde ve onları saran, su üstüne çıkış ve iniş evrelerinde üretildiği anlaşılan pelletintraklast, biyoklastik tanetaşı-istiftaşı düzeyleri bulunur. Bu düzeyleri ve biyohermlerin yüzeylerini, atmosferik şartlarda oluşan ince lâminalı bir kabuğun-sinter- ört tuzu izlenmektedir. Alg biyohermlerini üstleyen stromatolitler, mavi-yeşil alglerin göl suyundaki sediman tanecikleri yakalama ve bağlama işlevleri ile şekillenen alg yaygıları halindedir. Alg yaygıları, tek tip mavi-yeşil bir alg "Schizotrix" tarafından üretilmiş olmasına karşın, ortamdaki su enerjisinin yükselişi ve sediman sağlanırının artışı ile farklı geometrik yapılar kazanmıştır. Bu geometrik yapılar, LLH-yanal bağlı yarı sferler, SH-üst üste yığılı yarı sferler veSS-onkoid tipli stromatolitler olarak ayrılırlar. Biyohermlerde hızlı kalsitleşme ve çimentolanmaya yol açan` mikrıt çökelimi, yeşil alglerin özümleme işlevleri sonucu ortamda azalan CO2`e karşılık olabilir. Ayrıca, bunlarda meteorik çimentolarıma da gözlenmektedir. Stromatolitlerde ise hem biyokimyasal işlevler, hem de mavi-yeşil alglerin yaygı faaliyetleri çimentolanmada etkendir. Tüm bu organo-sedimanter faaliyetlerde farklı çimentolarıma özellikleri, gözeneklilik gelişiminde önemli rol oynamıştır.

 • alg

 • stromatolit

 • sfer

 • Ankara

 • Aitken, J-D-, 1967, Classification and environmental significance of cryptalgal limestones and dolomites, with illustration from the Cambrian and Ordovician of Southwestern Alberta: Jour- Sed. Petrology, 37, 1163- 1178

 • Bathurst, RGC-, 1971, Carbonate sediments and their diagenesis: Developments in Sedimentology, 12, Elsevier Publ-, New York, 620 s.

 • Dean, W-E- ve Eggleston, JR., 1975, Comparative anatomy of marine freshwater algal reefs, Bermuda and Central New York: Geol. Soc America Bull-, 86, 665-676

 • Eggleston, JR. ve Dean, W-F-, 1976, Freshwater stromatolithic bioherms in Green Lake; Walter, MR-, ed-, Stromatolites de: Elsevier Publ., Amsterdam New York, 447-477

 • Erk, A-S-, 1957, Ankara civan petrol ihtimalleri. Maden Tetkik ve Arama Enst-, Rapor No- 2608, (yayımlanmamış).

 • Erol, O-, 1951, Aydos Dağları ve Mürted Ovasının kuzey bölümlerinin jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Enst-, Rapor No. 2456, (yayımlanmamış).

 • Flügel, E-, 1978, Mikrofazielle Unterschungsmethoden von Kalken: Springer Verlag PubL, Berlin-HeidelbergNew York, 454 s

 • Golubic, S-, 1976, Organisms that build stromatolites; Walter, MR-, ed-. Stromatolites de: Elsevier Publ. Amsterdam-New York, 113-125.

 • Hoffman, P-F-, 1976, Stromatolite morphogenesis in Shark Bay, Western Australia; Walter, M.R., ed-. Stromatolites de: Elsevier Publ-, Amsterdam-New York, 261- 270.

 • Howe, W.B-, 1966, Digitate algal stromatolites from the Cambrian and Ordovician of Missouri: Jour, Paleontology, 40, 64-78-

 • Logan, B-W-, Rezak, R- ve Cinsburg, R-N. 1964, Classification and environmental significance of algal stromatolites. J. Geology, 72, 68-83.

 • Monty, CL-V., 1972, Recent algal stromatolitic deposits, Andros Islands, Bahamas, Preliminary report: Geol. Rundsch., 61, 742-743

 • Monty, C-L-V-, 1976, The origin and development of cryptalgal fabric; Walter, M-R-, ed., Stromatolites de: Elsevier Publ-, Amsterdam-New York, 193-251.

 • Monty, CL-V. ve Hardie, LA- 1976, The geological significance of the freshwater blue-green algal calcareous marsh; Walter, M-R-, ed-, Stromatolites de.- Elsevier Publ.» Amsterdam-New York, 447-477

 • Reading, R-, 1977, Skeletal stromatolites; Flügel, E-, ed-, Fossil Algae de: Springer Verlag, Berlin-HeidelbergNew York, 57-60-

 • Sarfati, JB-, 1976, An attempt to classify Late Precambrian stromatiolites microstructures; Walter, M.R., de, Elsevier Publ-, Amsterdam-New York, 251-258.

 • Schneider, J-, 1977, Carbonate construction and decomposition by epilithic and endolithic micro-organism in salt- and freshwater; Fliigel, E-, ed-. Fossil Algae de: Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 248-260

 • Scholl, D.W., 1960, Pleistocene algal pinnacles at Searles Lake, California: Jour. Sed. Petrology, 30, 414-431.

 • ScholL D.W. ve Taft, W-H-, 1964, Algae, contributors to the formation of calcareous tufa, Mona Lake, California. Jour. Sed- Petrology, 34, 309-319.

 • Walter, M.R., 1976, Geyserites of Yellowstone National Park; An example of abiogenic stromatolites; Walter. M.R., ed-, Stromatolites de: Elsevier Publ-, AmsterdamNew York, 87-112.

 • Turhal Antimon Yataklarının Jeolojisi ve Kökeni
  Ahmet Gökçe Mümin Köksoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Turhal antimon yatakları Türkiye`nin bilinen en büyük antimon yataklarıdır. Yataklar çevresinde blokumsu görünümlü metabazit ve mermer ara katkıları içeren, fillit-karbonatlı kuvarsit ardalanması şeklindeki, Üst Jura öncesi yaşlı metamorfitler yaygındırlar. Üzerlerinde yerel örtüler şeklinde Üst Jura- Alt Kretase yaşlı kireçtaşları ve Eosen yaşlı çökel kayalar bulunmaktadır. Yöredeki antimon yatakları dört ayrı tip yataklanma şekli göstermektedirler. Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü tip yataklar a ve b alt tiplerine ayrılmışlardır. Yataklarda cevher minerali olarak yalnızca antimonit, gang minerali olarak da kuvars ve kalsit bulunmaktadır. Antimonitler yüzeyde ileri derecede oksitlenmişlerdir.la ve olasılıkla 2a tipi yatakların metamorfizma öncesi çökelme ortamında sinsedimanter olarak, diğer tip yatakların ise metamorfitler içinden ve/veya daha önce oluşmuş la ve 2a tipi yataklardan antimonun taşınması şeklinde oluştukları sonucuna varılmıştır.

 • antimon

 • mermer

 • gang minerali

 • Turhal

 • Danışman, Ö-N., 1943, Çamlıca antimon yataklarında yapılan madencilik aramaları ile bunlardan alman neticeler hakkında rapor: M-T.A- Der. Rap- No. 1581 (yayınlanmamış)` 8 s

 • Diu-Yin ve Saukov, A-A-, 1961, Physicochemical factors in the genesis of antimony deposits: Geochemistry, b (6), 510-516.

 • Gökçe, A-, 1983, Turhal antimon yataklarının maden jeolojisi-. Hacettepe Üniv., Doktora tezi (yayınlanmamış), 150 s

 • Gökçe, A. ve Köksoy, M., 1984, Antimonit kristallerinde bükülme bantları ve Turhal antimon yataklarının oluşum evreleri: Yerbilimleri (Hacettepe Üniv. yay.), S. 11, (Baskıda).

 • Höll, R-, 1963, Turhal antimon yatağı hakkmda muvakkat rapor: M.T-A. Der. Rap- No. 3370 (yayınlanmamış).

 • Höll, R., 1966, Genese and Altersstellung von Vorkommen der Sb-W-Hg Formation in der Turkei und auf chios, Griechenland: Bayer Akad. Wiss. Math. Naturwiss. KL, Abh-, N.F., 127, 118 s.

 • ileri, S. ve Köksoy, M., 1977, Türkiye antimon yataklarının oluşum ilkeleri. Yerbilimleri (Hacettepe Üniv. yay.), V. 3, S. 1-2, 95-114.

 • Kovenko, V-, 1938, Turhal özdemir Antimon madenine yapılan ziyaret hakkında rapor: M.T-A. Der. Rap. No. 728 (yaymlanmamış), 21 s.

 • Kovenko, V., 1940a, Turhal`ın Çamlıca mıntıkasmdaki yeni stibin yatağına vaki kısa ziyaret hakkında rapor: MT.A. Der. Rap- No. 1098 (yayuılanmamış), 12 s

 • Kovenko, V-, 1940b, Turhal stibin madeninin ziyareti (Çamlıca Mıntıkası)-. M-T-A. Der. Rap. No. 1190 (yaymlanmamış), 10 s.

 • Kovenko, V., 1941, Turhal`ın Çamlıca bölgesindeki antimuan madenlerine yapılan ziyaret hakkında rapor: M.T-A. Der. Rap- No. 1343 (yayınlanmamış), 9 s

 • Köksoy, M. ve Topçu/ S-, 1976- Jeokimyasal prospeksiyonun tanıtımı ve laboratuvar metodlan: M-T-A- Enst. yay-. Eğitim serisi, No. 16, Ankara, 96 s

 • Kraeffz A-, 1963, Turhal Özdemir Antimuan Maden İşletmesi imtiyazında bulunan antimuan yataklarının jeolojisi: M-T-A. Der- Rap- No. 3208 (yaymlanmamış), 9 s

 • Kuru, D-, 1964, Turhal antimuan etüdü, M-T-A. Der. RapNo. 3787 (yayınlanmamış), 19 s

 • Maucher, A-, 1937, Bericht über Antimonit Vorkommen be: Turhal: M-T-A- Der- Rap- No- 756 (yayımlanmamış), 16 s

 • Maucher, A-, 1976, The strata-bound cinnaber-stibnitescheelite deposits: in Wolf, K-H. (edit-), 1976, Hand book of strata-bound and stratiform ore deposits, V7, s- 477-503.

 • Millet, F-, 1939, Turhal antimuan madenleri: M-T-A. Der. Rap. No- 863 (yayımlanmamış), 109 s.

 • Ovalıoğlu, R-, 1964, Turhal antimuan yatakları hakkında ilk muvakkat rapor: M-T-A. Der- Rap. No. 3667 (yayımlanmamış), 27 s

 • ölsner, O-, 1938, Turhal civarında kain özdemir antimuan madenine 296-1936 tarihinde yapılan ziyaret hakkında not MT-A. Der. Rap. No. 683 (yayımlanmamış), 14 s.

 • Pilz, R-, 1937, Turhaldaki stibin mıntıkasına ait 1/1 1/2 ve 23/27 nolu araştırma ruhsatiyeleri sahalarına dair rapor: M-T-A. Der. Rap. No. 525 (yayunlanmamış), 16 s.

 • Rose, A.W.> Hawkes, H-E. ve Webb, J-S-, 1979, Geochemistry in mineral exploration;, Acad. Press- Inc. (London) Ltd-, New York, 635 s.

 • Stanton, R-L-, 1972, Ore petrology: Me Graw-Hill, New York, 680 s.

 • Unterhösel, F-, 1936, Turhal`ın 6-7 km şimalindeki antimon madeni tetkikatı hakkmda rapordur: M.T.A. Der. Rap. No- 516 (yayımlanmamış), 24 s

 • Winkler, H-G-F-, 1974, Petrogenesis of metamorphic rocks: Springer Verlag, New York, 320 s

 • Wolfgang, S-, 1976, Mineral (inorganic) resources of oceans and ocean floors: A general review-, în Wolf, K-H. (edit-), 1976, Handbook of strata-bound and stratiform ore deposits, Vol. 3, s- 245-294.

 • Yener, H-, 1936, Turhal antimon madeni hakkmda rapordur: M-T-A. Der- Rap. No- 522 (yayımlanmmaış), 15 s

 • Yener, H-, 1937, Turhal civarında bay Ragıp Özdemir uhdesindeki antimon madenine dair notlar: M-T-A. Der. Rap- No- 523 (yayınlanmamış), 19 s

 • Zimmer, E-, 1938, Turhal civarındaki Özdemir antimon yatağı hakkında rapor. M-T-A- Der- Rap. No. 810 (yayımlanmamış), 57 s

 • Akdağ Madeni (Yozgat) Kontakt Metasomatik Yataklarındaki Sıvı Kapanım Çalışmaları
  Ahmet Sağiroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma Akdağmadeni kurşun-çinko yataklarında görülen sıvı kapanmalarda yapılan dondurma ve homojenleştirme incelemelerini kapsamaktadır. Dondurma çalışmaları, hidrotermal çözeltilerin tuzluluğunun skarnlaşmanın başlangıç evrelerinde yüksek (manyetit-granat-piroksen ve epidot-amfibol evrelerinde % 20 NaCl eşdeğeri) olduğunu ve daha sonraki evrelerde dereceli olarak azaldığını (epidot-klorit-sülfid evresinde % 10 NaCl eşdeğeri ve kaolinit-muskovit evresinde % 3-4 NaCl eşdeğeri) göstermektedir. Ayrıca dondurma çalışmaları oluşum basıncının 300-500 bar dolayında olduğuna işaret etmektedir. Homojenleştirme çalışmaları, manyetit-granat-piroksen, epidot-amfiboL epidot-klorit-sülfid ve kaolinit-muskovit evreleri için oluşum sıcaklıklarının sırasıyla >500°C, 460-490° C, 390-430°C ve <320°C olduğunu göstermiştir. Bu çalışma bulgularının tümü bu yataklara uygulanan diğer jeotermometre ve jeobarometre yöntemleriyle varılan sonuçlarla çok iyi bir uyum göstermektedir.

 • kurşun-çinko yatakları

 • amfibol

 • piroksen

 • Yozgat

 • Craig, JR. ve Vaughan, D.J., 1981, Ore microscopy and ore petrography: John Wiley and Sons Inc., New York. 405 s.

 • Lemmlein, G-G. ve Klevtsov, P-V-, 1960, Relations among the principal thermodynamic parameters in a part of system H2O-NaCl: Internat Geology Rev., 2, 125-128.

 • Roedder, E-, 1979, Fluid inclusions as samples of ore fluids; Barnes, EL, ed-, Geochemistry of Hydrothennal Ore Deposits de: John Wiley and Sons Inc., New York, 798 s

 • Sağıroğlu, A-, 1982, Contact Metasomatism and Ore Depositon of the Lead-Zinc Deposits of Akdağmadeni Yozgat, Turkey: Yayımlanmamış doktora tezi, Londra Üniversitesi, 324 s

 • Sağıroğlu, A., 1984 a, Akdağmadeni, Yozgat cevherleşmelerinde görülen değişik skarn oluşuklarının özellikleri ve irdelenmesi, Türkiye JeoL Kur. Bulk* 27, 1, 69-80.

 • Sağıroğlu. A-, 1984 b, Akdağmadeni, Yozgat kurşun-çinko yataklarında cevherleşme: Jeoloji Müh. Odası BülW (baskıda)

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle