Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2000 OCAK Cilt 43 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Kınık (Gördes) Çevresindeki Erken Miyosen Yaşlı Linyitli Çökellerin Küçük Memeli Biyokronolojisi: Ön Sonuçlar
Engin Ünay Fikret Göktaş
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Kınık çevresindeki Neojen istifi, fluviyal taban çakıltaşı, gölsel Küçükderbent Formasyonu ve Sıdan Formasyonu kapsamındaki volkanitlerden oluşur. Küçükderbent Formasyonu`nun tabanındaki linyit horizonunda bulunan Kınık küçük memeli fosilleri Erken Miyosen yaşlıdır ve MN2 ve/ya da MN3 memeli zonunu temsil eder.

 • Biyokronoloji

 • Erken Miyosen

 • Kınık (Gördes)

 • Küçük memeliler

 • Akgün, F. ve Akyol, E., 1987. Akhisar (Çıtak) Çevresi Kömürlerinin Palinolojik İncelemesi, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C.30, 35-50.

 • Benda, L., 1971. Principles of the palinologic subdivision of the Turkish Neogene. Newsletters on Stratigraphy. 1(3), 23-26.

 • De Bruijn, H. ve and Saraç, G., 1991, Early Miocene rodent faunas from the eastern Mediterranean area. Part I. The genus Eumyarion. Proceedings of Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 94(1), 1-36.

 • De Bruijn, H.de, Daams, R., Daxrier-Hock, G., Fahlbusch, V., Ginsburg, L., Mein, P.ve Morales, J. with the contribution of Heizman, E., Mayhew,d. F.,vander

 • Meulen, A., J., Schmidth - Kittler, N. ve Antunes, T, 1992. Report of the RCMNS working group on fossil mammals, Reisenburg 1990. Newsletters on Stratigraphy 26(2/3), 65-118.

 • De Bruijn, H. de, Ünay, E., van den Hoek Ostende , L. ve Saraç, G., 1992. A new association of small mammals from the Lowermost Lower Miocene of Central Anatolia. Geobios, 25(5), 651-670.

 • De Bruijn, H. de, Fahlbusch, V, Saraç, G. ve Ünay. E.. 1993. EarlyMiocene rodent faunas from the eastern Mediterranean area. Part III. The genera Deperetomys and Cricetodon with a discussion of the evolutionary history of the Cricetodontini. Proceedings of Koninklijke Nederlandse .Akademie van Wetenschappen 96 (2), 151-216.

 • De Bruijn, H.de, 1995. The Vertebrate Locality Maramena (Macedonia, Greece) at the Turolian-Ruscinian Boundry (Neogene). Sciuridae, Petauristidae and Eomyidae (Rodentia, Mammalia). Münchener Geowissenschaftliche Abhandlungen .A, 28, 87-102.

 • Daams, R. ve Freudenthal, M., 1988. Megacricetodon (Cricetidae) from the Aragonian and lower Vallesian of the Calatayud-Teruel Basin. Scripta Geologica., Spec. Issue 1,39-132.

 • Ercan, T., Dinçel, A., Günay, B. ve Türkecan, A., 1978. Uşak Yöresindeki Neojen Havzalarının Jeolojisi, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni C. 21, 2, 97-106.

 • Freudenthal, M. 1963. Entwicklungengstufen der Miozan Cricetodontinae (Mammalia, Rodentia) Mittelspaniens und ihre Stratigraphische bedeutung. Beaufortia. 10,119,51: 157.

 • Klein Hofmeijer,G. ve De Bruijn, H. de ,1988. The mammals from the Lower Miocene of Aliveri (Island of Evia. Greece). Part.8: The Cricetidae. Proceedings of Koninklijke Nederlandse. Akademie van Wetenschappen B 91 (2), 185-204.

 • Konak, N. ve Akdeniz, N. 1980. Akhisar, Gölmarmara. Gördes, Sındırgı dolaylarının jeolojisi, MTA Derleme. No. 6916 (Yayımlanmamış).

 • Yağmurlu, E, 1983. Akhisar doğusu Neojen topluluğunun jeolojisi ve kömür potansiyeli, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Ens., Doktora Tezi, 217s., (yayımlanmamış).

 • Yağmurlu, E, 1984. Akhisar doğusunda kömür İçeren Miyosen tortullarının stratigrafisi, depolanma ortamları ve tektonik özellikleri, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 27,3-20.

 • Seyitoğlu, G., Benda, L. ve Scott, T. B., 1994. Neogene palinological and isotopic age data from Gördes Basin. West Turkey. Newsletters on Stratigraphy. 31. 3. 133-142.

 • Ünay, E., 1996: On fossil Spalacidae (Rodentia). The evolution of Western Eurasian Neogene Mammal Faunas. Bernor,R.L., Fahlbusch,V., Mittman. W.. Columbia University Press kitabı içinde. 246-252.

 • Ünay, E. ve Göktaş, E, 1999. Söke Havzasının geç Erken Miyosen ve Kuvaterner yaşlı küçük memelileri: ön sonuçlar. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 42(2) 99-115 .

 • Simav Grabeninin Metalojenisi (İç-Batı Anadolu, Türkiye)
  Ali Vedat Oygür Yusuf Ayhan Erler
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Simav Grabeni boyunca görülen çok sayıdaki cevherleşme, Batı Anadolu`nun jeotektonik gelişiminde hüküm sürmüş olan iki ana tektono-magmatik dönemle ilgili olarak oluşmuştur. Paleo-tektonik dönemde egemen olan sıkışma rejiminin etkisiyle BKB-DGD uzanımlı sağ yanal atımh Simav Fayı oluşmuştur. Yörede görülen damar tipi mezotermal Pb-Zn-Cu cevherleşmeleri, bu dönemde, olasılıkla plütonların mafık dayklarıyla ilişkili olarak Simav Fayına yarı paralel kırıklar içerisine yerleşmiştir. Pliyosen başlarında sıkışmalı tektonik rejimin genişlemeli rejime dönmesiyle bölgede Neo-tektonik dönem başlamıştır. K-G yönlü genişlemenin etkisiyle Simav Fayının yatay bileşeni etkinleşerek Simav Grabeni oluşmuştur. Graben gelişiminin daha sonraki evrelerinde, K-G yönlü transfer fayları ana graben fayını kesmiştir. Graben boyunca görülen çok sayıdaki epitermal cevherleşme, bu transfer fayları üzerinde oluşmuştur. K-G gidişli faylar, daha önce oluşmuş baz metal damarları üzerine binen epitermal cevherleşmeler için de depolanma yerleri olmuştur. Graben boyunca görülen, Ilıcalar`daki (Gediz) güncel sinter çökelimi ve Simav çevresindeki sıcak su çıkışları bu epitermal etkinliğin günümüzdeki eşdeğeridir. Epitermal cevherleşmeler, granitoidlerin son evresindeki porfiri dayklarıyla ilişkili olabillir.

 • Batı Anadolu

 • Epitermal

 • Metalojeni

 • Mezotermal

 • Porfiri

 • Simav Grabeni

 • Akdeniz. N., 1980, Başlamış Formasyonu, Jeoloji Mühendisliği, v. 10. s.39-47.

 • Akdeniz, N. ve Konak, N., 1979a, Menderes Masifi`nin Simav dolayındaki kaya birimleri ve metabazik, metaultrabazik kayaların konumu: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, v. 22, s. 175-184.

 • Akdeniz, N. ve Konak, N., 1979b, Simav-Emet-Tavşanlı - Dursunbey - Demirci yörelerinin jeolojisi: MTA Gen. Müd., Rapor No 6547, Ankara (yayımlanmamış).

 • Akkök, R., 1983, Structural and metamorphic evolution of the northern part of the Menderes Massif: new data from the Derbent area and their implication for the tec tonics of the Massif: Journal of Geology, v. 91, s. 342- 350.

 • Ataman, G. ve Bingöl, E., 1978, Anadolu plütonik, volkanik ve metamorfîklerinin kimyasal bileşimi üzerine araştırmalar: Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri, v. 4 (1). s. 28-42.

 • Beer, H., 1964, Şaphane (Kütahya) alunit yataklarının etüdü hakkında ön rapor, MTA Gen. Müd.. Rapor No KHM61, Ankara (yayımlanmamış).

 • Berger, B. R. ve Bagby, W. C, 1991, The geology and origin of Carlin-type gold deposits: R. P. Foster (ed). Gold Metallogeny and Exploration, Chapman & Hall. $. 210-248.

 • Bingöl, E., Delaloye, M. ve Ataman, G.,1982, Granitic intrusions in western Anatolia: a contribution to the geodynamic study of this area: Eclogea Geologica Helvetica, v. 75, s. 437-446.

 • Bosworth, W., 1985, Geometry of propagating continental rifts: Nature, v. 316, s. 625-627.

 • Bürküt, Y.,1966, Kuzeybatı Anadolu`da Yer Alan Plütonların Mukayeseli Jenetik Etüdü: İTÜ Yayın., İstanbul, 272 s

 • Craw, D. and McKeag, S.A., 1995, Structural control of Tertiary Au-Ag bearing breccias in an extensional environment, Nelson area, Southern Nevada. U.S.A.. Mineral.Deposita, v.30, s. 1-10.

 • Cunningham, C.G., Rye, R.O., Steven, T.A. ve Mehnert. H.H.. 1984, Origins and exploration significance of replacement and vein-type alunite deposits in the Marysvale volcanic field, West Central Utah, Economic Geology, v.79,s.50-71.

 • Dewey, J. F. ve Şengör, A. M.C., 1979, Aegean and surrounding regions: complex multiplate and continuum tectonics in a convergent zone: Geological Society of America Bulletin, v. 90, s. 84-92.

 • Dora, O. Ö., 1965, Karakoca kurşun madeni ve civarının jeolojik etüdü, MTA Gen.Müd., Rapor No 3855, Ankara (yayımlanmamış).

 • Dora, O. Ö., 1969, Karakoca granit masifinde petrolojik ve metalojenik etütler: MTA Dergisi, v. 73, s. 10-26.

 • Elmacı, M. and Sevgil, B., 1988, Bahkesir-Sındırgı-Mumcu kaolen yatağı maden jeolojisi raporu, MTA Gen.Müd., Rapor No 8326, Ankara (yayımlanmamış).

 • Ercan, T., Dinçel, A., Metin, S., Türkecan. A. ve Günay. E.. 1978, Uşak yöresindeki Neojen havzalarının jeolojisi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, v. 21. s. 97-İ06.

 • Ercan, T., Günay, E. ve Savaşçın, M. Y. 1982, Simav ve çevresindeki Senozoyik yaşlı volkanizmanın bölgesel yorumlanması: MTA Dergisi, v. 97/98. s. 86-101.

 • Erer, S., 1977, Simav Depresyonu ve Çevresinin Jeomorfolojisi, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak., No 2028, İstanbul, 252 s.

 • Ergün, A., 1965, Kütahya ili, Gediz ilçesi, Şaphane bucağı alunit sahası raporu, MTA Gen. Müd., Rapor No EHM37, Ankara (yayımlanmamış).

 • Erler, A., 1979, Karakoca (Simav-Kütahya) kurşun çinko yatağı kükürt izotoplarının incelenmesi: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, v.22, s. 117-119.

 • Erol, O., 1982, Batı Anadolu genç tektoniğinin jeomorfolojik sonuçları, O.Erol and V.Oygür (ed.), Batı Anadolu`nun Genç Tektoniği ve Volkanizması, Türkiye Jeol. Kurumu, s. 15-21.

 • Fleischer, M.N.S., 1969, Geological survey standards.. I.Additional data on rocks G-l and W- 1,1965-1967, Geochimica Cosmochimica Acta , v.33,s.65-80.

 • Förster, H., 1987, Ignimbritic cauldrons, alkali granites, and ^mineral deposits in fault-block mountains, Geologische Rundschau, v.76, s.373-388.

 • Gawlik, J., 1960, Karakoca-Simav kurşun ocağının etüdü hakkında rapor, MTA Gen.Müd., Rapor No 2813, Ankara (yayımlanmamış).

 • Gerasimovskiy, V.I. and Savinova, Ye.N., 1969, Fluorine contents of volcanic rocks in the riftzone of East Africa, Geochemistry International, v.6, s. 1124-1128.

 • Gibbs, A.D., 1984, Structural evolution of extensional basin margins: Journal of the Geological Society of London, v. 141, s. 609-620.

 • Gök, S. ve Okut, M., 1977, Kütahya-Simav-KaracahisarPulluca-Manisa-Demirci sondajlı kükürt raporu, MTA Gen.Müd., Rapor No 5794, Ankara (yayımlanmamış).

 • Gümüş, A., 1964, Important lead-zinc deposits of Turkey, Symposium on Mining Geology and the BaseMetals, CENTO, Ankara, s. 155-168.

 • Gün, HL Akdeniz, N. ve Günay, E., 1979, Gediz ve Emet güneyi Neojen havzalarının jeolojisi ve yaş sorunları: Jeoloji Mühendisliği, v. 8,s. 3-14.

 • Henley, R.W., 1985, The geothermal framework of epithermal deposits, in: B.R.Berger an^ P.M. Bethke (eds.), Geology and Geochemistry of Epithermal Systems, Review in Economic Geology, v.2, s. 1-24.

 • Holzer, H., 1954, Beyce 54/4 ve Simav 71/1 paftalarının jeolojik löveleri raporu, MTA Gen. Müd., Rapor No 2366, Ankara (yayımlanmamış).

 • Jankovic, S., 1986, Genetic types of Alpine ore deposits and tectonic settings in the Northeastern Mediterranean and Southwest Asia, in: W.E. Petrasheck and S.Jankovic (eds.), Geotectonic Evolution and Metallogeny of the Mediterranean Area and Western Asia, Proceed. Symp. IGCP Project 169, s.23-35.

 • Kaya, O., 1972, Tavşanlı yöresi ofıyolit sorununun ana çizgileri: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, v. 15, s. 26-108.

 • Koçyiğit, A., 1984, Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, v. 27. s. 1-16.

 • Konak, N., 1982, Simav dolayının jeolojisi ve metamorf kay açlarının evrimi: İstanbul Yerbilimleri, v. 3, s. 313- 337.

 • Konak, N., 1996, Menderes Masifi hakkında, 49 uncu Türkiye Jeoloji Kongresi, Ankara, Abs., s.29.

 • Köksoy, M. ve İleri, S., 1979, Batı Anadolu`daki sıcaksu çökelleri ile antimuan yatakları arasındaki jenetik ilişkiler, TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi, Yerbilimleri seksiyonu, s. 7-16.

 • Larson, L.T. ve Erler, A., 1992, Geologic settings and geochemical signatures of twenty-two precious metal prospects in Turkey, Yerbilimleri/Geosound, v.20. s.9-28.

 • Larson, L.T. ve Erler, A., 1993, Geology, geochemistry and fine-grained gold potential of western Turkey. NATO Project RG 0700 / 88, Finl Rep., 39 s (yayımlanmamış).

 • Mitchell, A.H.G. ve Garson, M.S.. 1976. Mineralization at plate boundaries, Minerals Science and Engineering.. v. 8, s.l 29-169

 • Oygür, V., 1997a, Metallogeny of the Simav Graben (InnerWestern Anatolia, Turkey): Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Univ., Ankara, 144 s.

 • Oygür, V., 1997b, Bir epitermal cevherleşmenin anatomisi: Mumcu (Balıkesir-Sındırgı), İç-Batı Anadolu: MTA). İç-Batı Anadolu: MTA Dergisi, v. 119, s. 63-72.

 • Oygür, V. ve Erler, A., 1999, Simav Grabeni boyunca görülen epitermal ve baz metal cevherleşmelerinin karşılaştırılması, 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, s. 129-136.

 • Öztunalı, Ö., 1973, Uludağ (Kuzeybatı Anadolu) ve Eğrigöz (Batı Anadolu) Masiflerinin Petrolojileri ve Jeokronolojileri: İstanbul Üniv. Fen Fak. Monog., No 23, İstanbul, 115 s.

 • Phillips, G.N. ve Powell, R., 1993, Link between gold provinces: Economic Geology, v. 88. s. 1084-1098.

 • Radtke, A.S, Rye, R.O. ve Dickson, F.W.. 1980, Geology and stable isotope studies of the Carlin gold deposit. Nevada: Economic Geology, v. 75, s. 641-672.

 • Reed, M.H. ve Spycher, N.F., 1985, Boiling, cooling and oxidation in epithermal systems: a numerical modeling approach: B.R.Berger ve P.M.Bethke (ed), Geology and Geochemistry of Epithermal Systems, Review in Economic Geology, v. 2, s. 249-272.

 • Roddy, M.S., Reynolds, S.J., Smith, B.M. ve Ruiz, J., 1988, Kmetasomatism and detachment-related mineralization, Harcuvar Mountains, Arizona, Geological Society of America Bulletin, v. 100, s. 1627-1639.

 • Savaşçın, M.Y. ve Güleç, N., 1990, Relationship between magmatic and tectonic activities in western Turkey: M.Y.Savaşçın ve A.H.Eronat (ed), IESCA 1990. Bildirilerc.il, s. 300-313.

 • Seedorff, E., 1991, Magmatism, extension, and ore deposits of Eocene to Holöcene age in the Great Basin: mutual effects and preliminary proposed genetic relationships: Raines, G.L., Lisle, R.E., Schafer. R.W. ve Wilkinson. W.H. (ed), Geology and Ore deposits of the Great Basin, Simpozyum Bildirileri, Reno, Geological Society of Nevada, v. 1, s. 133-178.

 • Sherlock, R.L. ve Logan, M.A.V., 1995, Silica-carbonate alteration of serpentinite: implications for the association of mercury and gold mineralization in Northern Califor nia, Exploration and Mining Geology, v.4, s.395-409.

 • Sillitoe. R.H., 1973, The tops and bottoms of porphyry copper deposits. Economic Geology, v. 68, s.799-815.

 • Sillitoe, R.H., 1983, Enargite-bearing massive sulfide deposits high in porphyry copper systems, Economic Geology, v.79, s.348-352.

 • Sillitoe, R.H. ve Bonham, H.F.Jr., 1984, Volcanic landforms and ore deposits, Economic Geology, v.79, s.1286- 1298.

 • Sillitoe, R.H. ve Bonham, H.E, Jr., 1990, Sediment-hosted gold deposits; distal products of magmatic-hydrothermal systems: Geology, v. 18, s. 157-161.

 • Spencer. E. ve Welty, J.W., 1986, Possible controls of baseand precious-metal mineralization associated with Tertiary detachment faults in the lower Colorado river trough, Arizona and California, Geology, v.14, s. 195- 198.

 • Şener, M. ve Gevrek, A.İ., 1986, Simav-Emet-Tavşanh yörelerinin hidrotermal alterasyon zonları, Jeoloji Mühendisliği, v.28, s.43-49.

 • Şengör, A.MJC., 1987, Cross-faults and differential stretching of hanging walls in regions of low-angle normal faulting examples from western Turkey, in: M.P.Coward, J.F.Dewey and P.L. Hancock (eds.), Continental Extensional Tectonics, Geol. Soc. Spec. Publ. No 28, s. 575-589.

 • Şengör, A.M.C., Satır, M. ve Akkök, R., 1984, Timing of tectonic events in the Menderes Massif, western Turkey: implications for tectonic evolution and evidence for Pan-African basement in Turkey: Tectonics, v. 3. s. 693-707.

 • Şüyun, B., Oygür, V, Dirik, K. ve Erler, A., 1998, Alteration and porphyry-type mineralization in the Pınarbaşı granitoid complex (Gediz, Kütahya< Turkey),Third International Turkish Geology Symposium, METU. Abs., s. 130.

 • Taşkın, İ., 1978, Kütahya ili, Simav ilçesi, Ahmetli köyü antimuan zuhurları: MTA Gen. Müd.. Rapor No 6751. Ankara (yayımlanmamış).

 • Uz, B., 1973, Les formations metamorphiques et granitiques du Massif ancien d`Akdağ (Simav- Turquie) el leur couverture volcano-sedimentaire: Doktora Tezi. Univ.Nancy I, 2 cilt, 303 s. (yayımlanmamış).

 • Uz, B., 1985, Akdağ Masifinde (Simav-Kütahya) yeşilşistlerin petrojenetik ve kökensel incelemesi, Jeoloji Mühendisliği, v.23, s.21-30.

 • Uzkut, İ., 1974, Zur Geochemie des Molybdaens, Bontraeger. Berlin, 226 s.

 • Vila, T. ve Sillitoe, R.H.,1991, Gold-rich porphyry systems in the Maricunga Belt, Northern Chile, Economic Geology, v. 86, s. 1238-1260.

 • Yücel, B., Coşkun, B., Demirci, S. ve Yıldırım, N., 1983, Simav (Kütahya) yöresinin jeolojisi ve jeotermal. enerji olanakları, MTA Gen.Müd., Rapor No 8219, Ankara (yayımlanmamış).

 • Zeschke, G., 1954, Der Simav-Graben und seine Gesteine: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, v. 5. s. 179-189.

 • Kalburçayın (Kangal, Sivas) Linyit Yatağının Jeolojisi ve Blok Kriging Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Özgül Şen Cem Saraç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma, Kalburçay`ın (Kangal, Sivas) linyit yatağının jeolojisini ve rezerv incelemesini içermektedir.. Pliyosen yaşlı depolanma ortamında gelişen Kalburçayın linyit yatağı her biri yaklaşık 10 metre kalınlıkta iki kömür damarından oluşmaktadır. Kalınlığı 3-5 metre arasında değişen ve bol. kil içeren tüfıtkr bu iki damarın arasında, yer almaktadır.. Isıl değeri 1300-1500 kcal/kg arasında değişen linyitler, Kangal ilçesi, yakınında bulunan termik santralın iki adet ünitesinde kullanılmaktadır. İnceleme alanındaki görünür rezerv miktarını hesaplamak için variogram` fonksiyonu belirlenerek C.=6..O, C-12.Ö ve a=I100 m parametreleri ile küresel olarak, modellenmiştir. Belirlenen model yardımı, ile kalınlığa ait hata varyaoss hesaplanarak 2.33 olarak bulunmuştur. Jeoistatistiksel blok kriging yöntemi ile üst linyit damarı değerlendirilerek, elde edilen 56 496 410 ± 2 340 244 too rezerv miktarının kullanılması ve buna. göre ekonomik işIetilebilİFlik çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

 • Jeoistatistik

 • Kalburçayırı-Kangal

 • Kriging

 • Linyit

 • Maden Yatakları Değerlendirme

 • Akkuş, M.F., 1971, Darende-Balaban havzasının jeoloji ve statigrafık incelenmesi. MTA Dergisi. No. 76. 1-58.

 • Caner, G., 1983, Mineral (maden) kaynak ve rezervlerinin sınıflandırılması. MTA Enstitüsü yayınları. No. 188. Ankara.

 • David, M., 1977, Geostatistical Ore Reserve Estimation. Elsevier, New York.

 • David, M., 1988, Handbook of Applied Advanced Geostatistical Ore Reserve Estimation. Elsevier, Amsterdam.

 • Journel, A.G. ve Huijbreghts, Ch., 1978, Mining Geostatistics. Academic Press, New York.

 • Kurtman, F., 1973, Sivas-Hafik-Zara ve İmranlı bölgesinin jeolojik ve tektonik yapısı. MTA Dergisi. No. 80, 1-32.

 • Matheron, G., 1963, Principles of geostatistics. Economic Geology, No. 58, 1246-1266.

 • Narin. R., 1985, Sivas-Kangal-Kalburçaym linyit yatağının jeolojisi ve fizibilitesinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, (yayımlanmamış)

 • Narin, R., Sun, E., Sun, A., Taşçı, E. ve Aydın, H., 1986, Sivas Kangal linyit havzasında 1985 yılında yapılan sondaj çalışmalarına ait rapor. MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, (yayımlanmamış)

 • Narin, R. ve Kavuşan, G.. 1993, Sivas-Kangal-Kalburçayırı linyit yatağının jeolojisi. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri-A Yerbilimleri, No. 10-1,43-47.

 • Saraç, C, 1998, Geology and ore reserve estimation at Sivrihisar sepiolite mine (Eskişehir, Turkey). Transactions of the Institution of Mining & Metallurgy, Section A-Mining Industry, 6-12.

 • Saraç, C. ve Tercan, E., 1992, A Geostatisticai Case Study of the Kızılyüksek-Yatardıç Chromium Orebody. Geosound-Yerbilimleri, No. 20, 212-229.

 • Saraç, C. ve Tercan, A.E., 1996, Grade and reserve estimation of Tulovasi borate deposit by block kriging. International Geology Review, No. 9, 832-837

 • Şen, Ö., 1999, Kalburçayırı (Sivas) kömür yatağı rezervinin geometrik/jeoistatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Yük. Müh. Tezi. (yayımlanmamış)

 • Tercan, A.E., 1996, Maden yatakları sınır belirsizliğinin indikatör kriging ile değerlendirilmesi ve SivasKangal-Kalburçayırı kömür yatağında bir uygulama. Madencilik Dergisi, No. 35-4, 3-11.

 • Tercan, A.E. ve Saraç, C, 1998, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, No: 48.

 • Aladağ Birliği`nin Üst Devoniyen-Alt Triyas İstifinin Çökelme Ortamları ve Hidrokarbon Kaynak Kaya Değerlendirmesi: Orta Toroslar, Türkiye
  Tuğrul Şükrü Yurtsever Osman Bora Gürçay İsmail Hakki Demirel
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Orta Toroslarda Aladağ Birliği formasyonlarının çökelme ortamları ve kaynak kaya değerlendirmesi Sarıveliler ve Aydıncık bölgelerinde yer alan beş farklı stratigrafi kesitinden toplanan yüzey örneklerinden çalışılmıştır. Aladağ Birliği formasyonları her iki bölgede de Üst Devoniyen-Kretase boyunca var olan karbonat platformunun gel-git ortamı, sınırlı su dolaşımının olduğu lagünler ve resiflerin de gelişebildiği sığ şelf alanlarında çökelmişlerdir. Jeokimyasal veriler (TOK içeriği, Tmax ve HI değerleri) ve organik petrografı (Spor-Polen Renk İndeksi) sonuçlan, Rock-Eval piroliz ve alttan aydınlatmalı mikroskop kullanarak elde edilmiştir. Aydıncık bölgesinde, Dikenlidere Formasyonu (Karbonifer) yeterli TOK içeriğine (> % 0.5) sahip olmasına rağmen, Akdere (Üst Devoniyen)ve Cevizli (Permiyen) formasyonları kaynak kaya potansiyeline sahip değildir. Sarıveliler bölgesinde, sadece Cevizli Formasyonu %0.5`in üzerinde TOK değerine sahip seviyeleri içermektedir. HI, Tmax ve SCI değerleri Aladağ Birliği formasyonlarından alınan bütün kaynak kaya örneklerinin aşırı olgun ve egemen organik madde tipinin Tip III kerojen (kömürsü) olduğunu göstermektedir. Ancak, bol orandaki algal üretimliliği sağlayan çökelme ortam koşulları başlıca Tip I (algal kerojen) organik maddenin varlığını işaret etmektedir.

 • Aladağ Birliği

 • Orta Toroslar

 • çökelme ortamı

 • kaynak kaya potansiyeli

 • BlumenthaL M.M.. 1944. Bozkır güneyinde Toros sıradağlarının serisi ve yapısı. İ.Ü.F.F. Mec. Seri, B., 9/2, 95 125.

 • Boggs, S. Jr., 1987. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Merill Publishing Company A Bell & Howell Company, 784 p., Columbus Toronto London Melbourne.

 • Bordenave, M. I., 1993. Applied Petroleum Geochemistry. Edited by M.L. Bordenave, Exploration Division, TOTAL, Paris, 561 p.

 • Demirel, İ. H., 1989. Ermenek (Konya) yöresinde yer alan Tersiyer yaşlı istifin jeolojisi, sedimantolojisi ve bölgedeki kömür damarlarının ayrıntılı incelenmesi. Doktora Tezi, H.Ü. Fen Bil. Enst, 173 s. 5 Ek.

 • Demirel. İ. H. and Kozlu, H., 1997. Evaluation of burial history, thermal maturity and source-rock assessment of the Upper Paleozoic succession of the eastern Taurus region, southern Turkey. Marine and Petroleum Geology, vol.14, no: 7/8, pp. 867-877.

 • Demirtaşlı, E., 1975. Stratigraphic correlation of the Lower Paleozoic rocks of Iran, Pakistan and Turkey. Alpan S. (editor), (in) Congress of Earth Sciences 50th year of the Turkish Republic, pp. 204-222.-

 • Demirtaşlı, E., 1976. Toros kuşağının petrol potansiyeli Türkiye 3. Petrol Kongresi. Bildiriler (eds). Keskin. C ve Nazikoğlu, Z., s.55-61.

 • Demirtaşlı, E., Gedik, L, İmik, M., 1979. Ermenek batısında Göktepe-Dumlugöze ve Tepebaşı arasında kalan sahanın jeolojisi. Türkiye Jeoloji Kurumu. 32. Bil. Tek. Kur. Bildiri özetleri.

 • Demirtaşlı, E., Gedik, L, İmik, M., 1986. Ermenek batısında Göktepe-Dumlugöze ve Tepebaşı arasında kalan bölgenin jeolojisi. M.T.A. Rapor No: 5733.

 • Espitalie, J., Durand, B., Roussel, J.C., Souron, C. 1973. Etude de la matiere organique insoluble (kerogene) des argiles du Toarcien du bassin de Paris. Etudes en spectrometrie infronouge. en analyse thermique differentielle et en analyse thermogravimetrique. Rev. Inst. Franc, du Petr.. 28, p. 37-66.

 • Flügel, E., 1982. Microfacies analysis of limestones. BeıiinHeidelberg-New York; Springer. 633 p., 53 pi.

 • Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H. ve Yoldaş. R., 1979. Mut-* Ermenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları. T.J.K. Bült., No:.22, s.7-26.

 • Gül, M. A., 1991. Orta Toroslar (Kırkkavak fayı ile Ecemiş fayı arası) derleme ve değerlendirme raporu. TPAO Arama Grubu Rap. No:3044.

 • Güvenç, T., 1965. Etude stratigraphique et micropaleontologique du Carbonifer et du Permien des Taurus Occidentaux dans l`arriere pays d`Alanya, Turquie. These Univ. Paris, 3 vol., 273 p., 52 pi., 5 pi. horstexte.

 • Güvenç, T., 1977 a. Stratigraphie du Carbonifer et du Permien de la

 • Güvenç, T., 1977 b. Permian of Turkey. 6th Colloq. Geology of Aegean Regions. Aegean Univ., pp. 263-282. İzmir.

 • Güvenç, T., 1980. Alanya-Gazipaşa bölgesinin jeolojisi ve kıyışeridi deniz tabanıyla yapısal ilişkileri. Ege Üniv. Deniz Bil. ve Tekn. Enst. 139 s.

 • Güvenç, T., Demirel. İ.H., Tekinli, U.K.. 1994. Lavrusya ve Gondvanya arasında kalan Ortadoğu bölgesinin Paleozoyik stratigrafisi ve Üst Paleozoyik paleocoğrafyası. Türkiye 10. Petrol Kong. ve Serg.. Bildiriler, s. 5-19.

 • Gürçay, B., 1998. Aydıncık (İçel) kuzeybatısının jeolojisi ve tektonik özellikleri. Mersin Üniv. Fen Bil. Enst. yük. müh. Tezi, 89 s., 1 Ek.

 • İlleez, H.İ., Gül, M.A., Tekin, T., Kozlu, H., 1994. Orta Torosların kaynak kaya potansiyeli. Türkiye 10. Pel. Kong, ve Serg. Bildiriler, s.261-267.

 • Monod, O., 1977. Recherches geologiques dans le Taurus Occidental au sud de Beyşehir (Turquie). These D`etaı Üniversite Paris Sud. Orsay, 450 pp

 • Özgül, N., 1971. .Orta Torosların kuzey kesiminin yapısal gelişiminde blok hareketlerinin önemi. T.J.K. Bült. No: 14, s. 75-87.

 • Özgül, N., 1976. Torosların bazı temel jeoloji özellikleri. T.J.K. Bült. No: 19, s. 65-78.

 • Özgül, M, 1984. Stratigraphy and tectonic evolution of the Central Taurides. Symp. on the Geology of the Taurus Belt, ed. Tekeli O. and Göncüoğlu M.C., s. 77-90, / Ankara.

 • Özgül, N., 1997 Bozkır-Hadim-Taşkent (Orta Toroslar`ın Kuzey Kesimi) Dolaylarında Yer Alan TektonoStratigrafık Birliklerin Stratigrafisi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 119, s. 117-174.

 • Öztürk, E.M., Öcal, H., Taşkıran, A., Bulduk, A.. Çelik. B.. Metin, T., Keskin, O., Kadir, S., Dağer, Z.. Çatal. E.. Keskin, A., Gökten, A., Hakyemez, A. ve Girgin. L 1991. Orta Torosların jeolojisi (Alanya 028 cl-c2: 029 d3-d4; P29 a2-a3-bl), MTA Rapor No: 9301. Ankara (yayınlanmamış).

 • Wilson, J. L., 1975. Carbonate facies in geologic history. Springer-Verlag, Berlin, 471 p.

 • Yurtsever, T.Ş., 1996. Sarıveliler güneybatısındaki (Karaman) Aladağ Birliği`ne ait Permiyen ve Alt Triyas yaşlı birimlerin hidrokarbon kaynak kaya potansiyellerinin incelenmesi. H.Ü. Fen Bil. Enst. yük. müh. tezi. 125 s., 1 Ek.

 • Marmara Denizi güneyinde Orta-Geç Miyosen Aluviyal Yelpaze Sisteminin Depolanma ve Fasiyes Özellikleri
  Melih Özdoğan Abdurrahim Şahbaz Nizamettin Kazanci
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma, Marmara Denizi güneyinde yüzeylenen Miyosen yaşlı çökellerin depolanma özelliklerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. İncelenen yörede hacimsel olarak en fazla bulunan silisiklastik çökelleri Mudanya formasyonu oluşturmaktadır. Bu formasyon, Karacabey ilçesi kuzeyinde Miyosen öncesi yaşlı kayaçların üzerinde uyumsuzlukla yer almakta olup, yanal devamlılığı güneye doğru artarak devam etmektedir. Formasyon, Tophisar civarında yüzeylenen göl kıyısı silttaşları ve Çamlık Formasyonuna ait beyaz onkoidli gölsel kireçtaşları ile yanal ve düşey geçişli olarak örtülür. Adatepe ve Köy üyelerinden oluşan Mudanya formasyonunu inceleme alanında sadece Adatepe üyesi temsil etmektedir. Altı lokasyondan alınan sedimantolojik kesitlerde, Miyosen yaşlı çökelierin düşey fasiyes değişimleri belirlenmiştir. Buna göre. örgülü akarsu (A litofasiyesi), menderesli akarsu (B litofasiyesleri) göl kıyısı (C litofasiyesi) ve gölsei karbonat (D litofasiyesi) çökelleri tanımlanmıştır. Aluviyal yelpaze özelliğindeki Adatepe üyesi silisiklastiklerinin örgülü ve menderesli akarsu bölümleri fasiyes analizleri ile belirlenmiştir. A litofasiyesleri flüviyal yelpazenin örgülü akarsu bölümünü (yaygı konglomeralar), B litofasiyesleri menderesli akarsu bölümünü (sellenme düzlükleri, nokta barı ve oxbow gölü karbonatları), C ve D litofasiyesleri ise göl kıyısı silttaşlarını ve onkoidli gölsei karbonatlan oluşturmaktadır. Örgülü akarsu fasiyesi özelliğindeki A litofasiyesi güneye doğru paleotopoğrafya ve iklime bağlı olarak, enerjsi ve taşıdığı malzeme boyutu ve hacmi azalarak menderesli akarsu fasiyesi özelliğine dönüştüğü gözlenmiştir. Mudanya formasyonu Adatepe üyesi içindeki binikli konglomera, düzlemsel çapraz tabakalı kumtaşlarındayapılan ölçümlerde Orta-Geç Miyosen`deki paleoakıntının genel yönünün kuzeyden güneye doğru olduğu belirlenmiştir. Mudanya formasyonu, Çamlık Formasyonunun alt seviyesini oluşturan göl kıyısı özelliğindeki gri renkli silttaşları ile yanal ve düşey geçişlidir. Çamlık formasyonunun en üst seviyesini oluşturan onkoidli, fosilli beyaz renkli kireçtaşları da gri renkli silttaşları ile yanal ve düşey geçişli olarak bulunmaktadır. Bu da, geniş alanlarda yayılım gösteren Mudanya formasyonu Adatepe üyesinin göl içine giremeden karasal bir sistem içinde çökeldiğini göstermektedir. Orta - Geç Miyosen zaman aralığında gerilme tektoniğinin kontrolü ile oluşan Karacabey flüviyal yelpazesi istifi, tane boyu ve tabaka kalınlığı yukarı doğru azalan, gerileyen bir yelpaze isitifı özelliğindedir. Buflüviyal yelpaze karmaşığı, yüksek enerjili örgülü akarsudan beslenen ve iklimsel değişikliklere bağlı olarak sellenmenin fazla olduğu yüksek eğimli bir topografyadan itibaren çökelimine başlamış ve topografya eğiminin düzleştiği yerlerde menderesli akarsu özelliğine dönüşerek karmaşık bir sistem içinde çökelimini tamamlamıştır.

 • Aluviyal yelpaze

 • Marmara Denizi güneyi

 • Miyosen

 • tektonizma etkili çökelim

 • Boggs, S., 1995. Principle of sedimentology and stratigraphy. 2nd edition, Blacwell Scientific Publication

 • Ercan, A., 1998. Ege`de sıcaklığın kaynağı; göçüntü içinde göçüntü taslağı. Türk Petrol ve Doğal Gaz Dergisi, 4, 3-18.

 • Gohain, K., and Parkash, B., 1990.Morphology of the Kosi megafan. In: Alluvial fans:fıeld approach A.H. Rachocki and M. Church (ed.), 151-178.

 • Görmüş, S., Şahbaz, A., Varol, B., Özdoğan, M., Bayhan, E. ve Emre, Ö., 1997. Mudanya-Uluabat Gölü (Bursa) yöresindeki Neojen yaşlı tortul istifin stratigrafisi. Marmara Denizi Araştırmaları Workshop-Ill Ankara. Genişletilmiş Bildiri Özleri, 28-29

 • Görür, N., Şengör, A.M.C., Sakınç, M., Tüysüz, O., Akkök, R., Yiğitbaş, E., Oktay, F.Y., Barka, A., Sarıca, N., Ecevitoğlu, B., Demirbağ, E., Ersoy, Ş., Algan, O., Güneysu, C. Ve Aykol, A., 1995. Rift formation in the Gökova region, southwest Anatolia: implication for the opening of the Aegean Sea, Geol. Mag. 132, 637-650

 • Görür, N., 1996. Türkiyeyi Çevreleyen Denizler: Jeolojik Sorunları ve Mineral Kaynak Potansiyelleri. Tübitak Ulusal Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Programı, Ankara, 75s

 • Hartley, A. J., 1993. Sedimentological response of an alluvial system to source area tectonism: The Seilao Member of the Late Cretaceous to Eocene Purilactis Formation of northern Chile. In: Alluvial sedimentation, M. Marzo, and C. Puigdefabregas (eds.) Special Publication of International Association of Sedimentology, 17, 489-500.

 • Mastalerz, K., and Wojewoda, J., 1993. Alluvial fan sedimantation along an active strike-slip fault: Plio-Pleistocene Pre-Kaczawa fan, SW Poland. In: Alluvial sedimentation, M. Marzo, and C. Puigdefabregas (eds.) Special Publication of International Association of Sedimentology, 17,293-304.

 • Meriç, E., 1995. İzmit Körfezi (Hersek Burnu-Kaba Burun) Kuvaterner`inin stratigrafisi ve ortamsal özellikleri. Engin Meriç (Editör). İzmit Körfezi Kuvaterner İstifi, İzmit, 241-250.

 • Miall, A. D., 1977. A review of the braided-river depositional environment. Earth Science Review, 13, 1-62.

 • Miall, A. D., 1978a. Lithofacies types and vertical prpfıle models of braided river deposits, a summary. In: Fluvial Sedimentology. A.D.Miall (ed.), Mem.,Can. Soc. Petrol. Geol.. 597-604.

 • Miall, A. D.. 1978b. Tectonic setting and syndepositional deformation of molasse and other non-marine paralic sedimentary basins. Can. J. Earth Science, 15, 1613-1632.

 • Nemec, W., and Postma, G., 1993. Queternary alluvial fans in southwestern Crete: sedimentation processes and geomorphic evolution. In: Alluvial sedimentation. M. Marzo and C. Puigdefabregas (ed.). Special Publication of International Assocciation of Sedimentology. 235-276.

 • Postma, G.,1990. Depositional architecture and facies of river and fan deltas: a synthesis. In: Coarse-grained Deltas. A. Colella and D.B Prior (eds.). Special Publication of International Association of Sedimentology. 13-27.

 • Reading, H. G.(ed.), 1996. Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy. 3rd edn.. Black well Scientific Publications, Oxford, 689 p.

 • Reading, H.G., and Orton, G.J., 1991. Sediment calibre: a control on facies models with special reference to deep sea depositional systems. In: Controversies in Modern Geology, D.W. Müller, J.A. Mckenzie and H. Weissert (eds.), Academic Press, London, 13-27.

 • Seyitoğlu, G. and Scott, B., 1991. Late Cenozoic crustal extension and Basin formation in West Turkey. Geological Magazine, 128(2), 155-166

 • Şahbaz, A.,Özdoğan, M., ve Görmüş, S., 1998. Mudanya formasyonunun sedimantolojisi: Gilbert türü yelpaze delta gelişimini kontrol eden depolanma olayları (OrtaGeç Miyosen, Marmara Denizi güneyi). Yerbilimleri. 20, 111-122.

 • Şengör, A. M. C. 1980, Türkiye`nin Neotektoniğinin Esasları. Türkiye Jeoloji Kurumu Konferanslar dizisi 2. 40 s

 • Şengör, A.M.C., 1982. Ege`nin neotektonik evrimini yöneten etkenler. O. Erol, ve V Oy gür., (ed.). Batı Anadolu

 • Şengör, A.M.C., and Yılmaz, Y, 1981. Tethyan evolution of Turkey a plate tectonic approach. Tectonophysics. 75. 181-241.

 • Şengör, A.M.C., Görür, N., and Şaroğlu, F., 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. K.T Biddle and N. Christie-Blick (eds.), Society of Economic Paleontology and Mineralogy, Special Publication, 37. 227-264.

 • Şentürk, K. ve Karaköse, C.,1987. Çanakkale Boğazı ve Dolayının Jeolojisi. MTA Genel Müdürlüğü, Rapor No: 9333.

 • Taner, G., 1997. Çanakkale Boğazı-İzmit Körfezi arası Neojen-Kuvaterner stratigrafisi ve paleocoğrafyası. Marmara Denizi Araştırmaları Workshop-Ill. Ankara. Genişletilmiş Bildin Özleri, 38-40.

 • Tchepalyga, A., 1995. Pliyo-Pleyistosen Karadeniz Havzaları ve bunların Akdeniz ile ilişkileri. İzmit Körfezi Kuvaterner İstifi, Engin Meriç (ed.*). 303-312.

 • Varol, B., Şahbaz, A., Görmüş, S., Bayhan, E., Özdoğan. M. ve Emre, Ö., 1997. Karacabey-Mudanya bölgesi Üst Miyosen-Pliyosen karbonatlarının sedimantolojisi ve izotop kimyası. Marmara Denizi Araştırmaları Workshop-Ill, Ankara, Genişletilmiş Bildiri Özleri. 30-32.

 • Walker, R.G., and Cant. D.J.,1979. Sandy fluvial systems, in: Facies Models. R.G Walker (ed.), Geoscience Canada Reprint Series 1, 23-31

 • Wells, N. A, and Dorr, Jr J.A. 1987. A reconnaissance of sedimentation on the Kosi alluvial fan of India. In: Recent developments in fluvial sedimentology. F.G Ethridhe. R.M. Flores and M.D. Harvey (ed.).. Special Publication of Society Econmical Paleontology and Minerology, 39, 51-61.

 • Geç Kuvaterner (Holosen)`de Istanbul Boğazı Yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz Bağlantısı Hakkında Yeni Bulgular
  İbrahim Engin Meriç İlyas Erdal Kerey Niyazi Avşar Cemal Tunoğlu Güler Taner Sevinç Kapan Ürün İsmail Unsal Antonietta Rosso
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Eski araştırmacılara göre Paleozoyik-Üst Kretase yaşlı İstanbul Boğazı`nın temel paleomorfolojisi kuzeyde Karadeniz`den güneye Marmara Denizi`ne akan eski bir nehir özelliğine sahip idi. Bu araştırmalar esasta jeomorfolojik ve sığ sismik delillere dayanıyordu. Çalışmamızda daha önce çeşitli araştırıcılar tarafından yapılmış sığ sismik delillerin yanı sıra 1997 yılının ikinci yarısında Beykoz Tarabya arasında DSİ tarafından gerçekleştirilen 5 sondajdan elde edilen sedimentolojik ve paleontolojik veriler kullanılmıştır. Bu verilerin ışığında temel topografyası ve güncel sediment kalınlıkları jeolojik kesitlere işlenmiş, 5 sondajın karşılaştırılması yapılmıştır. Yaş belirlenmesinde Loxoconcha lepida Stepanaitys, L. cf. gibboides (Livental), Leptocythere (Amnicythere) pinsagatica (Livental).Euxinocythere (Euxinocythere) lopatici (Schornickov), Callistocythere cf. littoralis (G. W. Müller), Falunia (Falunia) plicatula(Reuss), Tyrrhenocythere amnicola (Sars) gibi ostrakod topluluğundan faydalanılmıştır. Çökellerin incelenmesinde dokusal analiz ve ağır mineral araştırmaları yapılmıştır. Elde edilen verilere göre, çökel kalınlığı BPMB-11 sondajında başlayarak artmakta, BPMB-14`de en kalın seviyeye ulaşmaktadır. Çökellerde Karadeniz tipi fasiyesler ile Akdeniz tipi fasiyesler birbirinden ayırtlanmış ve yorumyapılmıştır. Sedimantolojk ve paleontolojik veriler, özellikle BPMB-14 sondajında iki ayrı fasiyesin varlığını ortaya koymuştur. Buna göre A fasiyesi olarak adlandırılan alttaki birimde tamamiyle Karadeniz kökenli fauna ve çökel topluluğu görülmesine karşın, üstteki B fasiyesinde Akdeniz ile Karadeniz fauna ve çökel toplulukları ardalanma göstererek karışmıştır. Daha önceki çalışmalar da dikkate alınarak en azından Beykoz-Trabya hattının güneyinde doğal bir settin varlığı tarafımızca kabul edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, boğazın kuzey kesiminde Karadeniz`in güneye doğru bir haliç oluşturduğu, buna karşın settin güneyinde kesin olarak kanıtlanmamakla birlikte Marmara Denizi`nin Pleyistosen`de güneyden kuzeye doğru bir diğer haliç meydana getirdiği düşünülmektedir. Yaklaşık 7.000 yıl önce deniz düzeyi global olarak yükseldiğinde bu set aşılmış ve deniz altında kalmıştır. Diğer bir deyimle, Pleyistosen`de İstanbul Boğazı`nın kuzeyi Karadeniz`in, güneyi ise Akdeniz`in kontrolünde idi. Holosen esnasında haliç çökelleri güneyden Akdeniz`in tuzlu suları, kuzeyden ise Karadeniz`in- acı-tatlı suları tarafından işgal edilerek günümüzdeki çift yönlü akıntı rejimi özelliğini kazanmıştır. 

 • Geç Kuvaterner (Holosen)

 • Paleontoloji

 • Sedimantoloji

 • İstanbul Boğazı

 • Türkiye

 • Alavi, S. N., 1988. Late Holocene deep-sea benthic foram inifera from the Sea of Marmara. Marine Micropaleontology. 13,213-237.

 • Archambault-Guezou. J.. 1976, Etude de Dreissenidae du Neogene europeen et revue stratigraphique des niveaux correspondants de la Paratethys, Üniversite de Paris, Faculte des Sciences d`Orsay, Paris.

 • Arthur, M. A., Broda, J. E., Dean, W. E., Derman, A. S., Gagnon, A. R., Hay, B. J., Konuk, T. Y., Honjo, S., Neff, E. D.. Pilskaln, C. H. Briskin, M., 1988, V. A. Black Sea sediments, in temporal and spati variabilty in sedimentation in the Black Sea. Cruise Report, Rlv Knorr, 134-8, Black Sea Leg.l, Piri Reis International Contribution Series 6.

 • Avşar, N., 1997, Doğu Akdeniz kıyı bölgesi bentik foraminifeF leri. Yerbilimleri (Geosound), 31, 67-81.

 • Bargu, S., 1991-1992-1993, Sapanca Gölü çevresindeki Orta Pieyistosen çökellerinin stratigrafisi, yakın dolayındaki çökellerle karşılaştırılması ve tektonik özellikleri. İstanbul Üniversitesi Yerbilimileri, 8, 35-49, İstanbul.

 • Bassler, R. S., 1953, Bryozoa. Treatise on invertebrate paleontology. G. R. C. Moore Ed. Geological Society of America. 253 p.

 • Bonaduce, G., Ciampo, G.ve Masoli, M., 1975,

 • Buccheri, G., 1970, Una Malacofauna Calabriana del Territorio di Sciacca (Sicilia, Siid-Occidentale). Geologica Romana, IX, 239-274, 3 fig., 3 tav., Rome,

 • Cams, J. V., 1893, Prodromus faunae Mediterranean 2, Stuttgart, 854 p.

 • Caspers, H., 1968, La macrofaune benthique du Bosphore et les problemes de l`jnfıltration des elements mediterraneans dans la Mer Noire. Rapp. Com. Int. Med Medit, 19 (2), 107-115.

 • Chappell, J. ve Shackleton, N. J., 1986, Oxygen isotopes and sea level. Nature, 324, 663-684.

 • Cimerman, F. ve Langer, M.R., 1991, Mediterranean Foraminifera. 118 p, 93 pit., Ljubljana.

 • Corselli. C. ve Bernocchi. A., 1992, A revision of the Mediterranean Plio-Pleistocene Dimyidae Fischer, 1886. Riv. It. Paleont. Strat., 97 (3-4), 661-676.

 • Decima, A., 1962, Ostracoda del. gen. Cyprideis Jones del Neogene e del Quatern Italiani. Paleontologica Italiana Piza, 57, 81-133.

 • Derman, S., 1990, Genç çökellerin (Holosen) sedimentolojik özelliklen ve ortamsal yorumu İstanbul Boğazı güneyi ve Halic`in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları. Ed. Engin Meriç, 5-12, İTÜ Vakfı, İstanbul.

 • Di Geronimo, I., Rosso, A. ve Sanfılippo, R., 1992, Bryozoans as sedimenetary instability indicators.Riv. It. Paleont. Strat. 98 (2), 229-242

 • Ediger, V. Ş., 1990,- Palinoloji. İstanbul Boğazı güneyi ve Halic`in Geç Kuvaterner dip tortulları. Ed. Engin Meriç, 59-71, İTÜ Vakfı, İstanbul.

 • Fredj, G., 1974, Stockage et exploitation des donnees en ecologie marine. C-Consideration bioderation biogeographiques sur le peuplement benthique de la Mediterranee. Mem. Inst. Oceanogr. Monaco. 7. 88 p.

 • Gautier, Y. V, 1962, Recherches ecologiques sur les bryozoaires chiloostomes en Mediterranee Occidentaie.Rec. Trav. Stat. Mar. Endoume 38 (24). 434 p.

 • Gökaşan, E., 1998, İstanbul Boğazı`nın Kuvaterner evriminin sismik stratigrafik yöntemlerle incelenmesi. Ph. Thesis, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 224 s., İstanbul.

 • Gökaşan, E., Demirbağ, E., Oktay, F. Y, Ecevitoğlu. B.. Şimşek, M. ve Yüce, H., 1997, On the origin of the Bosphorus. Marine Geology, 140, 183-199.

 • Göksu, H. Y, Özer, A. M. ve Çetin, O., 1990, Mollusk kavkılarının Elektron Spin Rezonans (ESR) yöntemiile tarihlendirilmesi. İstanbul Boğazı güneyi ve Halic`in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları. Ed. Engin Meriç, 95-97. İTÜ Vakfı. İstanbul.

 • Greco, A., 1970, La Malacofauna Pliocenica di Contrada Cerausi Presso Serradifalco (Caltanissetto), Geologica Romana., IX, 275-314, 5 fig., 6 tav.

 • Gülen, D., Kubanç, C, Altınsaçlı, S., 1990, Ostracoda. İstanbul Boğazı güneyi ve Halic`in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları. Ed. Engin Meriç. 43-55. İTÜ Vakfı, İstanbul.

 • Hincks, T., 1880, A history of the British marine polyzoa. London. John Van Voorst ed. 2 vol., 601 p.. 83 plates.

 • Hottinger, L., Halicz, E. ve Reiss. Z., .Recent Foraminiferida from the Gulf of Aqaba, Red Sea, Slovenska Akedamija Znanosti in Umetnosti Academia Scientiarum et Artium Slovinica. 179 p., 230 plates. Ljubljana.

 • Hsü, K. J., 1978, When the Black Sea was drained. Sci. Am. 238, 52-63.

 • Jiricek, R. ve Riha, J., 1991, Correlation of ostracod zones in the Paratethys and Tethys, Saito Ho-on Kai Spec. Pub.. 3, 1991 (Proceedings of Shallow Tethys 3. SendaL 1990). 435-446.

 • Jones, G.A. ve Gagnon, A.R., 1994. Radiocarbon chronology of Black Sea sediments. Deep-Sea Res. 41. 531-557

 • Kapan-Yeşilyurt, S., Taner, G. ve İslamoğlu, Y, 1997, Marmara Denizi tortullarının Kuvaterner mollusk faunası (Türkiye). Yerbilimleri (Geosound). 30 (1). 217-227, Adana.

 • Kristic, N., 1963, Ostracoda from the Neogene in north-western Bulgaria; I. Tortonian Ostracoda, Geologie de Bulgaria, Serie Paleontologie, V, 5-75.

 • Kristic, .N., 1976, The ostracod genus Tyrrhenocythere, sixth Inter. Ostracod Symposium, Saalfeden, Proceedings, 395-405.

 • Loeblich, Jr. A. R. ve Tappan, H., 1988, Foraaminiferal genera and their classification Van Nostrand Reinhold Comp., New York, 970 p., 842 plates.

 • Menesini, E. ve Ughi, R., 1983, I molluschi del Giacimento di Vallebiaia: 2. Parte gastropodi e scafopodi. Geologica Romana. 22 (1983). 223-247, 2 tav.. Roma.

 • Meriç. E.. 1994. Marmara Denizi çevresinde Geç Kuvaterner`deki insan yaşamı izlerinin düşündürdükleri. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 9, 164-170, Ankara.

 • Meriç, E., 1995, İstanbul Boğazı öncesinde Marmara DeniziKaradeniz bağlantısının İzmit Körfezi- Sapanc a Gölü-Sakarya Vadisi boyunca gerçekleştiğinin ön bulguları. İzmit Körfezi Kuvaterner İstifi, Ed. Engin Meriç, 295-301, İstanbul.

 • Meriç. E., 1997, Geç Kuvaterner (Holosen) döneminde İstanbul ve çevresinde gözlenen ortamsal değişimler. Yerbilimleri (Geosound), 30 (1), 383-39, Adana.

 • Meriç, E. ve Sakınç, M., 1990, Foraminifera, istanbul Boğazı güneyi ve Halic`in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları. Ed. Engin Meriç, 13-43, İTU Vakfı, İstanbul.

 • Meriç, E. ve Avşar, N., 1997, İstanbul ve yakın çevresi Geç Kuvaterner (Holosen) istifi foraminifer faunası. Yerbilimleri (Geosound). 31, 41-65, Adana.

 • Meriç, E.. Yanko. V. ve Avşar, N., 1995, İzmit Körfezi (Hersek Burnu-KabaBurun) Kuvaterner istifinin foraminifer faunası. İzmit Körfezi Kuvaterner istifi. Ed. Engin Meriç, 105-151, İstanbul.

 • Meriç, E., Şamlı, A. C. ve Avşar, N., 1996, Haliç Geç Kuvaterner (Holosen) istifi foraminifer topluluğu ve ortamsal özelliklerde gözlenen değişimler. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı Bildiriler Kitabı, 187-192, İstanbul.

 • Meriç, E., Kerey, İ. E., Avşar, N.,Tunoğlu, C, Taner, G., Kapan-Yeşilyurt, S., Unsal, İ. ve Rosso, A., 1998, İstanbul Boğazı yolu ile Marmara Denizi-Karadeniz bağlantısı hakkında yeni bulgular. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı Bildiriler kitabı, 82-97, 12-13 Aralık 1998, İstanbul.

 • Moore, C. R., 1964-1969, Treatise on invertebrate paleontology. Geological Society of America, Kansas.

 • Nevesskaja. L. A., 1963, Bestimmungstabelle zweiklappiger mollusken mariner Quatarsedimente des Schwarzmeerbeckens. Akad. Der Wissensch. USSR, Palaeont. Inst., bd. 96, Moskova.

 • Oktay, F. Y. ve Sakınç, M., 1991, The Late Quaternary tectonics of the Istanbul Graben and the origin of The Bosphorus. Terra Abstracts. EUG. 6. Strasburg 3, 1, 351.

 • Oktay, F. Y. ve Sakınç, M., 1993,Geç Kuvaterner1 de İstanbul Boğazı`nın oluşumuna neden olan tektonik haraketler. Türkiye Kuvaterneri Workshop Bildiri Özleri, 69-71, İstanbul.

 • Öztürk, H., 1998, Beykoz (İstanbul-Türkiye) civarının jeolojisi ve İstanbul Boğazı`nın gelişimine bir yaklaşım. İst. Üniv. Yerbilimleri, 11 (1-2), baskıda.

 • Palla, R, 1967, Gastrepodi Pliocenici della Basasa Val D`elsa (Toscana Occidenetale), Riv. Ital. Paleont., 73 (3). 931- 1020, tav. 71-75, Milano.

 • Patrini, P. ve Sarra, R., 1930, La fauna Nana Pliocenica del Colle Di S. Colombano Al Lambro. Riv. Ital. Paleont.. V. 36, IX, 33-44, tav. 3, Milano.

 • Poppe, G. T. ve Goto, Y., 1993, European seashells. 2 (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). Verlag Christa Hemmen, Wiesbaden.

 • Prenant, M. ve Bobin, G., 1966, Bryozoaires. 2. parte Chilostomes. Anasca. Faune de France. 68. 647 p.

 • Reineck, H. E. ve Singh, I. B., 1973, Depositional Sedimentary Environments-With Reference to Terrigenous Clastics. 439, Springer-Verelag, Berlin.

 • Rosso, A., 1987, Nota preliminare sulla fauna a briozoi di Catallarga (Grammichele, Catania). Boll. Ace. Gioenia Sci. Nat. Vol. 20, N. 330, 301-316.

 • Rosso, J. C, 1979, Etude des organismes/biology, Geologie Mediterraneenne la mer pelagienne. 6 (1), 143-170.

 • Ryan, W. B. F., Pitman, W. C, III, Major, C. O., Shimkus, K.. Moskalenko, V, Jones, G. A., Dimitrov. P.. Görür. N, Sakınç, M. ve Yüce, H., 1997, An abrupt drowning of the Black Sea Shelf: Marine Geology, 138. 119-126.

 • Ryiand, J. S., 1965, Catalogue des principals salissures marines. Bryozoaires. OECD, Paris, 2, 83 p.

 • Ryiand, J. S. ve Hay ward, J. P., 1977, British Anascan Bryozoans. Cheilostomata: Anasca. Synopses of the British Fauna (New Serie). 10, 188 p

 • Sgarrella, F. ve Moncharmont-Zei, M., 1993, Benthic foraminifera of theGulf of Naples (Italy), systematic and autoecology. Bulletino della Societa Paleontologica Italiana. 32 (2), 145-264,126.

 • Sholten, R., 1974, Role of the Bosphorus in Black Sea chemistry and sedimentation. The Black Sea: Geology. Chemistry and Biology. AAPG, Tulsa, OK.

 • Skolka, M. O., 1967, Contributions a l`etude des bryozoaires des eaux Roumanies de la Mer Noire. Travaux du Museum d`Histoire Naturelle

 • Sissingh, W, 1972, Late Cenozoic ostracoda of the south Aegean Island Arc, Utrecht Micropaleontological Bulletins, 6, 187 p.

 • Stancheva, M., 1989, Taxonomy and biostrtaigraphy of the Pleistocene ostracods of the Western Black Sea Shelf. Geologica Balcanica, 19 (6), 3-39, Sofia.

 • Stanley, D.J. and Blanpeid, C, 1980, Late Quaternary water exchange between the Eastern Mediterranean and the Black Sea; Nature, V. 285, No: 5766, 537-541

 • Taner, G., 1981, Gelibolu Yarımadası`nın denizel Kuvaterner molluskaları, Jeomorfoloji Dergisi,,10, 71-115, Ankara.

 • Taner, G., 1983, Hamzaköy formasyonu`nun Çavda (Baküniyan) bivalvleri, Gelibolu Yarımadası. TJK Bült, 26(1), 59-64, Ankara.

 • Taner, G., 1990, Lamellibrachiata ve Gastropoda İstanbu Boğazı güneyi ve Halic`in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları. Ed. Engin Meriç. 81-95, İTU Vakfı. İştah bul

 • Taner. Cî.. 1995. İzmit Körfezi (Hersek Burnu-Kaba Burun) Kuvaterner istifinin pelesipod ve gastropod faunası. 219-239. İzmit Körfezi Kuvaterner istifi. Hd. İngin Meriç. İstanbul.

 • l`shepalvga. A.. 1995. Plio-Plevistosen Karadeniz havzaları ve bunların Akdeniz ile ilişkileri. İzmit Körfezi Kuvaterner İstifi. Ed. Engin Meriç. 303-311. İstanbul.

 • Tunoğlu. C. 1984. İncipınarı-Kurtkuyusu (Sinop batısı) yöresi Neojen`inin ostrakod biyostrtaigrafisi. II.Ü. lenbilimleri Enstitüsü. Yüksek Müh. Tezi. 173 s.

 • Tunoğlu. C. ve Gökçen. N.. 1985. The new ostracode fauna from the Upper Miocene sequence of İncipınarıKurtkuv usu (western Sinop/Black Sea Coast of Turkey). Yerbilimleri (H.Ü.). 12. 19-38. Ankara.

 • Tunoğlu. C. ve Gökçen. N.. 1991. İncipıonarı-Kurtkuyusu (Sinop batısı) list Miyosen istifinin oslrakoda biyostraiigrafisi. Türkiyi Jeoloji Bülteni. 34 (I). 37-43. Ankara.

 • Tunoğlu. C. ve Gökçen. N.. 1997. Pontian ostracodes of the Sinop Arca. Black Sea Coast of Turkey. Revue de Micropaleontologie. 40 (4). 347-367.

 • riıığ. A.. 1994. İstanbul içme suyu boğaz geçişi koridorları batimetrik e jeofizik elüdleri. D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü. 46 s.. İzmir

 • Uluğ. A.. Özel. E. ve Çiftçi G.. 1987. istanbul Boğazfnda sismik çalışmalar. Jeofizik. 1 (2). 130-144.

 • Ünal. A.. 1996. Gelibolu Yarımadası Neojen istifinin oslrakod biyostratigrafisi. H. Ü. Fen Bilimileri Enstitüsü. Yük. Müh. Tezi. 160 s.

 • Unsal. İ.. 1975. Bryozoaires marins de Turquie. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, B. 40 (14). 37- 54. İstanbul.

 • Unsal. İ.. 1990, Bryozoa. İstanbul Boğazı günev i ve Halic`in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları. Ed. l-.ngin Meriç. 71-79. I il? Vakfı. İstanbul.

 • Unsal. I.. 1992. Distribution et repartition verıicalc des hr>- ozoaires fossiles dans les sediments du MKİ JU Bosphore et de hi Come d`Or el leurs implication paleoecologiques. Rapp. Comm. İni. Medit.. >>. 55

 • Unsal. İ.. d`Hondt. .!. L.. 1978-1979. Contribution a in connai*- sance des bryozoaires marins de Turquie (Eurystomata et Cyclostomata). Vie milieu. 28-2l > (-h. Ser. AB. 613-634.

 • Unsal. İ. ve Rosso. A.. I995. İzmit Körfezi (Hersek BurnuKaba Burun) Kuvaterner istifinin brvo/oon -faunası. İzmit Körfezi Kuvaterner istifi. 207-217. I-.d. I ıiLiın Meriç. İstanbul.

 • Unsal. İ.. Rosso. A.. Meriç. E. ve Çetin. ().. 1995. Brvo/oaıı and foraminiferan faunas of the Quaternarv .sediments from İzmit Bay. Rapp. Comm. Int. Mer Medil.. 34. 46

 • Wenz. W.. 1938-44. Gastropoda-Handbuch der Palaoozoologie. Teil I. Berlin.

 • Yanko. V. 1989. Quaternary foram ini (era of the southern seas of the USSR (Pontion-Caspian region) (Classification. ecology, biostratigraph). history of development, indicator of environment).I). Sc. Dissertation. Moscow University. 924p.

 • Yanko. V.. 1990. Stratigraphy and paleogeograpin of UKmarine Pleistocene andllolocene deposits of the southern seas of the USSR. Mem . Soc. (ieol. It.. 4 4. U>~- 187.

 • Yanko. V. and Troitskaja. I.. 1987. Late Quaicrnan foram in i I era of the Black Sea. Moscow. Natıka. 111 p

 • Yılmaz. Y. ve Sakınç. M.. 1990. İstanbul Boğazı`nm jeolojik gelişimi üzerine düşünceler. İstanbul Boğazı günev i c Halic`in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları. İd Engin Meriç. 99-105. İTU Vakfı. İstanbul.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle