Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1990 AĞUSTOS Cilt 33 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Bitlis Masifi, Çökekyazı-Gökay (Hizan-Bitlis) Yöresi Metamorfitlerinin Petrografisi, Metamorfizması ve Kökeni
Salim Genç
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Çökekyazı-Gökay yöresi Bitlis masifini özgü "alt birlik" ve "üst birlik" metamorfitlerini içerir. Alt birlik metamorfitleri çeşitli şist, gnays ve amfibolitlerle, metakuvarsit, kalkşist ve mermerlerden oluşur. Üst Paleozoyik (olasılı olarak Permiyen) yaşlı üst birlik birimleri daha eski olan alt birlik kayaçları üzerine açısal bir uyumsuzlukla gelir. Değişik zamanlarda yapılan saha çalışmaları ile 1/25.000 ölçekli jeolojik haritası hazırlanan bu metamorfıtlerin mikroskopik incelemeleri ve jeokimyasal analizleri gerçekleştirilmiştir. Böylece, yöredeki metamorfitleri etkileyen fasiyes koşulları ve bu koşullarda gelişen mineral parajenezleri belirlenmiş ve köken kayaçları araştırılmıştır. İncelemeler alt birlik kayaçları içinde hem amfibolit ve hem de yeşilşist fasiyesine özgü minerallarin birlikte bulunduğunu gösterir. Bu durum, olasılı olarak alt birlik kayaçlarında Permiyen öncesi devirlerde meydana gelen amfibolit fasiyesi metamorfizmanm Permiyen`den sonra oluşan yeşil şist fasiyesi metamorfizma tarafından kısmen örtülmesinden kaynaklanmaktadır. Üst birlik metamorfitlerinde sadece yeşilşist fasiyesi metamorfizmasım simgeleyen mineraller gözlenmekte ve bu metamorfizmanın, alt birlik kayaçlarını da etkileyen Permiyen sonrası metamorfizma olabileceği anlaşılmaktadır. Gerek saha çalışmaları ve gerekse jeokimyasal analizlerden elde edilen veriler, bölgedeki gnays ve amfibolitlerin bazılarının tortul, diğerlerinin de magmatik kökenli olabileceğini ortaya koymuştur. Yöredeki değişik şist, metakuvarsit ve mermerler tortul kökenlidir. 

 • amfibolit

 • metakuvarsit

 • yeşilşist fasiyesi metamorfizması

 • Bitlis masif

 • Ayan, M., 1973, Gördes migmatitleri: MTA Derg., 81, 132-155.

 • Bambauer, H.U., Corlett, M., Eberhard, E., Vismanathan, K., 1967, Diagrams for the determination of plagioclasese using X-ray powder methods: Schweiz. Min. Petr. Mitt, 47, 333-349.

 • Boray, A.,1973, The structure and metamorphism of the Bitlik area, sduth-east Turkey:Londra Univ., İngiltere, 233 s, doktora tesi (yayınlanmamış).

 • Çağatay, N.,1982, Pancarlı (Bitlis) nikel-bakır-sülfid cevherleşmesinin jeoloji, mineraloji ve jeokimyası:ODTÜ Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bülümü Doçentlik tezi (yayınlanmamış).

 • Erdoğan,B.,1982, Bitlis masifinin Avnik (Bingöl) yöresinde jeolojisi ve yapısal özellikleri:Ege Üniv. Yerbil. Fak. 106 s, Doçentlik tezi (yayınlanmamış).

 • Genç,S.,1977, Gelagical evolution of the southern margin of teh Bitlis massif, Lice-Kulp district, SE Turkey: Wales Univ., İngiltere, 281 s, doktora tezi (yayınlanmamış).

 • Genç.S.,1985, Bitlis masifi Lice-Kulp (Diyarbakır) ve Çökekyazı-Gökay (Hizan, Bitlis) yöreleri gnays ve amfibolitlerinin köken sorununun irdelenmesi:JeolojiMühendis-liği,23,31-38.

 • Genç,S.,1986, Bitlis masifi, Küçüksu-Reşadi-ye (Tatvan, Bitlis) yöresi metamorfitlerinin petrografi ve metamorfizması:KÜ Derg. Jeoloji,4/1 -2,77-86.

 • Genç,s.,1987, Bitlis masifi Çökekyazı-Gökay (Hizan,Bitlis) yöresinin yapısal evrimi:Akdeniz Üniv.Isparta Müh.Fak.Derg. Jeoloji, 3,77-90.

 • Göncüoğlu,M.C.,Turhan,N.,1983, Bitlis metamorfitlerinde yeni yaş bulguları:MTA Derg.,95/96, 41- 48.

 • Helvacı,C.,1983, Bitlis masifi Avnik (Bingöl) bölgesi metamorfik kayalarının petrojenezkTürkiye Jeo.Kur.Bült.,26,177-182.

 • Helvacı,C.,Griffn,W.L.,1983, Rb-Sr geochronology of the Bitlis massif, Avnik (Bingöl) area, SE Turkey:Spec. Publ. Geol.Soc.Lon-don, 13,255-265.

 • Hobbs,B.E.,Means,W.D.Wüliams,P.F.,1976, An outline of structural geology,571 s,:John Wiley and Sons,New York.

 • Hyndman,D.W.,1972,Petrology of igneous and metamorphic rocks, 533 s,:McGraw Hill, New York.

 • Kerr,P.F.,1959,Optical mineralogy,422 s,:Mc-Graw Hill, New York.

 • Leake,B.E.,1964, The chemical distinction between ortho- and para-amphibolites:J.Pet-rol.,5,238- 256.

 • Pearce,J.A.,Cann,J.R.,1973: Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses:Earth Plan.Sci.-Let., 19,290-300.

 • Perinçek,D.,1980,Bitlis metamorfitlerinde volkanitli Triyas: Türkiye Jeo.Kur.Bült.-,23,-201-212.

 • Spry,A.,1974, Metamorphic textures,350 s,:-Pergamon Press,Oxford.

 • Şengün, M.,1984,Bitlis masifi Tatvan güneyinin jeolojik,petrografik incelemesi:İst.Üniv.-Doktora tezi, 157 s.(yayınlanmamış).

 • Winchester,J.A.,Flayod,P.A.,1977,Geochemical discrimination of different magma series and their differantiation products using immobile elements:Chemical Geology,20,325-343.

 • Winkler,H.G.F.,1967,Petrogenesis of metamrophic rocks,237 s,:George Allen and Unwin Ltd.JLondra.

 • Yılmaz,O.,1971, Etude petrographique et g6ochronologique de la region de Cacas (partie meridionale de massif de Bitlis, Turquie):Univ.Sci.et Medical,Grenoble,230 s,- doktora tezi (yayınlanmamış).

 • Yılmaz,O.,Michel,R.,Vialette,Y.,Bonhomme,M.G.,198 l,Reinterpretation des donnee isotopiques Rb-Sr obteneues sur les metamorphites de la partie meridionale du massif de Bitlis (Turquie):Sci.Geol;Bull.,Strasbourg,34,59-73.

 • Küçük Menderes Delta Kompleksi ve Gelişiminde Aktif Tektonizma Etkileri
  Sungu L. Gökçen Nizamettin Kazanci Doğan Yaşar Nuran Gökçen Emel Bayhan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Küçük Menderes Delta Kompleksi (Pleyistosen-Güncel), Kuşadası körfezinde, üst üste depolanmış dört delta istifinden (Dİ-4) oluşmaktadır. Her istif üzerindekinden denizel tortullar veya bir aşınma yüzeyi ile ayrılır. Güncel Küçük Menderes deltası (Dİ) bu kompleksin en genç üyesi olup, Geç Holosen`den beri ilerlemektedir. Sismik ve sondaj verileri, del tay ik tortul kamalarını veren kıyı çizgisi değişmelerinin Güncel şelf kenarı ile mevcut kıyı arasında olduğunu gösterir. Son büyük transgresyon Holosen`de olup kıyı bugünkünden 11 km kadar geriye çekilmiştir. Delta kompleksi depolanma ile eş zamanlı ve genç faylarla kesilmiştir. Büyük ve diri faylar körfezin kuzey kesiminde daha belirgindir. Güncel deltanın su altı bölümü de kuzeybatıya doğru gelişmektedir. Bu ilişki grabenin (Küçük Menderes grabeni) kuzey kenarının daha aktif olduğunu ortaya koyar. Benzer durum, Pleyistosen-Holosen süresince, Grabenin güney ve kuzey kenarlarının aralarla aktifleşerek delta depolanmasını kontrol ettiği ve tekçe delta istiflerinin bazılarının güneybatıya, bazılarının da kuzeydoğuya doğru ilerlediği anlaşılmaktadır. Bu durum global deniz seviyesi değişimleri yanında, aktif tektonizmanın da Küçük Menderes Delta Kompleksinin gelişmesini etkilediğini açıklamaktadır.

 • Küçük Menderes Delta Kompleksi

 • transgresyon

 • Holosen

 • tortul kamaları

 • Aksu, A.E. ve Piper, DJ.W.,1983, Progradation of the Late Quaternary Gediz Delta, Turkey: Mar. GeoL, 54, 1-25.

 • Aksu, A.E.JPiper, DJ.W. ve Konuk,T., 1987, Quaternary growth patterns of Büyük Menderes and Küçük Menderes deltas, western Turkey: Sediment. GeoL, 52, 227-250.

 • Aksu, A.E., Konuk,T.,Uluğ,A., Duman,M. ve Piper,D.J.W., 1990, Quaternary tectonic and sedimentary history of eastern Agean Sea shelf area: Jeofizik, 4, 3-36.

 • Bozbay, E., Kozan,.A.T., Bircan,A. ve Öğdüm, F., 1986, Küçük Menderes Havzasının (batı ve orta bölümü) jeomorfolojisi. M.T.A.Rap. no 8008 nk

 • Brinkman,R., 1976, Geology o Turkey, Else vier, Amsterdam, 158 s.

 • Cita, M.B., Vergnaud-Grazzini, C, Robert, D., ve Diğ., 1977, Paleoclimatic record of a long deep-sea core from the eastern Mediterranean: Quaternary Res., 8, 205-235.

 • Coleila, A. ve Prior, D.B., 1990, CoarseGrained Deltas, IAS Spec. Pub. 10, 375s.

 • Coleman, J.M. ve Prior,-D.B., 1982, Deltaic Sand Bodies (3.Baskı), AAPG Education Course Series, 15, 171s.

 • Coleman, J.M. ve Roberts, H.H., 1988, Del taic coastal wetlands: Coastal Lowlands: Geology and Geotechnology`da (Eds. WJ.M. Van Der Linden ve dig.), Kluwer Acad. Pub., s. 1- 24.

 • Darkot,B., 1983, Ege Haliçlerinin Menşe ve tekâmülü: İstanbul Üniv. Yay. no 62, 112s.

 • Dewey, J.F. ve Şengör, A.M.C.,1979, Aegean and the surrounding regions; complex multiplate and countinuum tectonics in a convergent zone: Geol. Soc. Amer. Bull, 90, 84-92.

 • EİEİ, 1987, Türkiye akarsularında sediment gözlemleri ve sediment taşınım miktarları: EİE Genel Müdürlüğü, Yay. no 87-44, 495s. Ankara.

 • EÎEİ, 1990, 1986 yılı akım değerleri: EİEÎ Genel Müdürlüğü, Yay. no 90-10, 360s., Ankara.

 • Eisma, D., 1962, Beach ridges near Selçuk, Turkey; Tijdschr. K. Nederl. Aard. Gen., 79,234-246.

 • Elliott, T., 1978, Deltas: Sedimentary Environments and Fades` da (Ed. H.G. Reading), Blackwell Pub., Oxford, 94-142.

 • El Sohby, M.A., Mazen, S.O., Abou-Shook, M. ve Bahr, M.A., 1988, Coastal development of Nile Delta: Coastal Lowlands; Geology and Geotechnology` da (Eds.WJ.M.Van Der Linden ve dig.), Kluwer Acad. Pub., s. 175-180.

 • Erinç, S.,1955, Gediz ve Küçük Menderes deltalarının jeomorfolojisi: IX. Coğrafya Meslek Haftası, Tebliğler, Türk Corafya Kur. Yay., no 2, s. 33-36.

 • Erol, O.,1969, Anadolu kıyılarında Holosen`deki değişmeler hakkında gözlemler: Coğrafya Araş. Derg., 2, 89-102

 • Erol, O.,1976. Quaternary shoreline changes on tha Anatolian coasts of the Aegean Sea and related problems: Bull. Soc. Geol. France, 18, 459-468.

 • Galloway, W., 1975, Process framework for describing the morphologic and stratigraphic evolution of deltaic depositional systems: Deltas (Ed.M.L.S.Broussard)`da, Houston Geol. Soc, s. 87-98.

 • Gökçen, N.,1976, A paleontological and paleoecological investigation of the Post-glacial Madra Çayı deposits in the northeastern coasts of the Aegean Sea:Bull. Soc.Ged.France,18,469- 475.

 • Kazancı, N.,1988, Repetitive deposition of alluvial fan and fan-delta wedges at a faultcontrolled margin of the Pleistocene-Holocene Burdur Lake graben, southwestern Anatolia, Turkey: Fan Deltas; Sedimentology and Tectonic Setting (Eds. W.Nemec ve RJ . Steel)f da Blackie, Glasgow, s. 186-196.

 • Kazanci,N., 1990, Bouldery fan-delta sequences in the Pleistocene and Holocene Burdur Basin, Turkey; the role of basin-margin configuration in sediment entrapment and differential facies development: Coarse-Grained Deltas (Eds. A.Colella ve D.B.Prior)` da Intern. Assoc. Sedimentol Spec. Pub., 10, 185-198.

 • Kraft, J.C., Aschenbrenner, S.E. ve Rapp, Jr G.,1977, Paleogeographic reconstructions of coastal Aegean archaologicai sites: Science, 195,941-947.

 • Kraft, J.C., Kayan, î. ve Erol, O., 1980, Geographic reconstructions in the environs of ancient Troy: Science 209, 776-782.

 • Kraft, J.C., Aschenbrenner, S.E. ve Kayan, İ., 1981, Geç Holosen kıyı değişmelerinin Yunanistan ve Türkiye`de arkeolojik yerleşme yerleri üzerine etkileri: Coğrafya Araşt. Derg., 10, 105-122.

 • Leeder, M.R. ve Gawtorpe, R.L., 1987, Sedimentary models for extensional tilt-block / half graben basin: Extensional Tectonics (eds.P.L. Hancock, M.P. Coward ve J.F. Dewey)`da, Spec. Pub. Geol. Soc.Lond., 28, 139-152.

 • Leeder, M.R., Ord, D.M. ve Collier, R., 1988, Development of alluvial fans and fan deltas in neotectonic extensional settings; implications for interpretation of basin-fills: Fan Deltas: Sedimentology and Tectonic Setting (Eds. W.Nemec ve RJ . Steel)`da, Blackie, Glasgow, s. 173-185.

 • Lowe, JJ . ve Walker, M.J.C., 1984, Reconsructing Quaternary Environments, Longman, London, 387 s.

 • Me Kenzie, D.P., 1972, Active tectonics of the Mediterranean region. GeophysJ.R. Astron.Soc, 30, 109-185.

 • Miall, A., 1984, Principles of Basin Analysis: Springer, New York, 490s. ments, Longman, London 387 s.

 • Mitchum, R.AJr., Vail, P.R. ve Thompson,S., 1977, Seismic stratigraphy and global change of sea level. Part 2; The deposional sequence as a basic unit for stratigraphic analysis: Seismic Stratigraphy Applications to Hydrocarbon Exploration (Ed. C.E.Playton)` da, Amer. Assoc. Pet. Geol. Mem. 25, s. 53- 62.

 • Nemec, W. ve Steel, RJ., 1988, Fan Deltas; Sedimentology and Tectonic Setting, Blackie, Glasgow, 444s.

 • Oomkens, E., 1970, Depositional sequences and sand distribution in the Postglacial Rhone delta complex: Deltaic Sedimentation; Modern and Ancient (Ed. J .P.Morgan ve R.H. Shaver)`da, Soc. Econ. Pal. Miner. Spec. Pub., 15, s. 198-212.

 • Sür, Ö., 1980, Kuvaterner`deki deniz seviyesi değişiklikleri ve nedenleri: Coğrafya Araş. Derg., 9, 23-32.

 • Turkse Shell, 1979 Ege ruhsatlan terk raporu: Petrol Dairesi Arşivi, Kutu no, 460, Ankara.

 • Yaşar, D., 1989, Küçük Menderes deltası delta önü istifinin stratigrafik ve sedimantolojik evrimi I; Sedimantoloji: Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enst., 83s. İzmir

 • Wright, L.D., 1978, River deltas: Coastal Sedi mentary Environments (Ed. R.A. Davis, Jr.)`da, Springer, New York, s. 5-63.

 • Kurşunlu (Ortakent-Koyulhisar-Sivas) Pb-Zn-Cu Yataklarındaki Sıvı Kapanım ve Jeotermometre İncelemeleri
  Ahmet Gökçe
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Kurşunlu (Ortakent-Koyulhisar-Sivas) Pb-Zn-Cu yatakları Doğu Karadeniz Bölgesinin güney ve batı kesimlerinde yaygın olarak gözlenen damar tipi yatakların tipik örneklerindendirler. Bu yataklardan alman cevher örneklerinden yapılan sıvı kapanım incelemeleri kuvars ve sfalerit kristellerinde saptanan birincil ve ikincil kapanımlarda gerçekleştirilmiştir. Kapanımlar genellikle küçük boyutlu, düzgün olmayan şekilli, sıvı ve gaz fazlan olmak üzere ikifazlı kapanımlar şeklindedirler. Kapammlar, kapanım tipi ve mineral parajenezi dikkate alınarak dört ayrı gruba ayrılmışlardır. Birinci grup kapanımlar kuvars kristalleri içindeki birincil kapanımları, ikinci grup kapanımlar sfalerit kristalleri içindeki birincil kapanımları, üçüncü grup kapanımlar sülfit damarcıkları ile temas halindeki ve/veya bu damarcıklarca kesilmiş kuvars kristalleri içindeki ikincil kapanımlar, dördüncü grup kapanımlar ise hematit içeren damarcıklarla temas halindeki ve/veya bu damarcıklarla kesilmiş kuvars kristalleri içindeki ikincil kapanımlan kapsamaktadır. İlk ergime sıcaklığı (Tpj^), son buz ergime sıcaklığı (TJCE) değerleri ve bu değerlerden hesaplanan tuzluluk değerleri birinci, üçüncü ve dördüncü tip kapanımlarda benzer özellikler gösterirken, ikinci grup kapanımlar belirgin bir farklılık göstermektedirler. Homojenleşme sıcaklığı (TJJ) ve sfalerit-galenit kükürt izotopları ayrımlanma sıcaklığı ölçümlerinden yararlanılarak cevher damarlarının jeotermometrik ve mineralojik evrimlerinin "erken kuvars evresi (460 °C - 310 °C arası), geç sülfitevresi (163 °C -140 °C arası) ve hematit evresi (130 °C -126 °C arası) şeklinde geliştiği söylenebilir. 

 • sıvı kapanım

 • sfalerit

 • sülfit damarı

 • kükürt izotopları

 • Gökçe, A., 1990 Kurşunlu (Ortakent-KoyulhisarSİVAS) damar tipi Pb-Zn-Cu yataklarının kükürt izotopları incelemesi : MTA Derg., 111, (baskıda).

 • Gökçe, A., ve Özgüneylioğlu, A., 1988. Kurşunlu (Ortakent-Koyulhisar-SİVAS) Pb-Zn-Cu yataklarının Jeolojisi, oluşumu ve kökeni : Cumhuriyet Univ., Mühendislik Fak. Dergisi., Seri A- Yerbilimleri, 5/1 , 23-36.

 • Ohmoto, H. ve Rye, R.o., 1979. Isotopes of sulfur and carbon : In ; Geochemistry of hydrothermal ore deposits (edit, by Barnes, H.L.), pp. 506a-567, Wiley, New York, 798 p.

 • Özgüneylioğlu, A., 1983. Kurşunlu (OrtakentKoyunluhisar-SİVAS) Pb-Zn-Cu yataklarının jeolojisi : Cumhuriyet Üniv. Fen Bilimleri Enst., Yüksek Lisans tezi, 52 s, (yayınlanmamış).

 • Shepherd,T.J., Rankin, A.H. ve Aiderton, D.H.M., 1985. A practical guide to fluid inclusion studies : Blackie and Son Limited, Glasgow (U.K.), 235 p.

 • Ereğli (Konya) Güneybatısındaki Tersiyer Yaşlı Tortulların Stratigrafisi
  Süleyman Pampal İbrahim Engin Meriç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ereğli güneyindeki Bolkardağı çevresinde otokton ve allokton kaya birimleri üzerinde uyumsuz olarak bulunan Tersiyer tortullarının en yaşlısı, Üst Paleosen yaşındaki Güzeller formasyonudur. Güzeller formasyonu, Üst Paleosen-Orta Eosen yaşlı Karaburun formasyonu uyumlu olarak izler. Neojen yaşlı Kıraman formasyonu ile Karaisalı kireçtaşı, Paleojen yaşlı birimler üzerinde açısal uyumsuz olarak yer almaktadır. Bölgedeki en genç birimler Kuvarterner`e aittir. İnceleme alanı güneyinde genellikle denizel özellikteki Tersiyer tortulları bulunur. Bunlar, kuzeyde Miyosen sonrası yaştaki karasal çökellerle sınırlanmaktadır.

 • otokton

 • allokton

 • Tersiyer tortulları

 • Ereğli

 • Blumenthal, M.M., 1956 a, Yüksel Bolkardağm kuzey kenar bölgelerinin ve batı uzantılarının jeolojisi Maden Tetkik Arama yayını, seri D, no. 7, 1-153, Ankara

 • Blumenthal, M. M., 1956 b, Karaman-Konya Havzası güneybatısında Toros kenar silsileleri Şist-Radyolarit formasyonu`nun stratigrafi meselesi: Maden Tetkik Arama Dergisi, no. 48, ` 1-136, Ankara.

 • Demirtaşlı, E., Bilgin, A. Z., Selim, M., Turhan, N., 1973, Bolkardağları`nın jeolojsi: Cumhuriyetin 50. yılı yerbilimleri kongresi tebliğleri, Maden Tetkik Arama yayını, 45-57, Ankara.

 • Demirtaşlı, E., Bilgin, A. Z., Selim, M. Turhan, N., 1983, Geology of the Bolkar Mountains: Geology of the Taurus belt symposium, 125-143, Ankara

 • Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H., Yoldaş, R., 1979, Mut-Ermenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 22 (1), 7-26.

 • Oktay, F. Y., 1982, Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi ve jeolojik evrimi: Türkiye Jeol. Kur. Bült.

 • Pampal, S., 1984, Arslanköy-Tepeköy (Mersin) yöresinini jeolojisi: S. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 3, 248-258, Konya.

 • Pampal S., 1987, Ayrancı Havzasında metamorfik Bolkar grubu ve Tersiyer oluşukları: Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2(2), 66-83, Ankara.

 • Schmit, G., C, 1961, VII. petrol bölgesinin stratigrafik nomenklatura: Petrol Dairesi yayını, 6, 49-65, Ankara.

 • Oltu-Narman Tersiyer Havzası Kuzeydoğusunun (Kömürlü) Stratigrafisi.
  Cevdet Bozkuş
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Narman ilçesi 18 km. güneybatısından başlayarak, Oltu`nun 40 km. kuzeydoğusuna kadar devam eden KD-GB gidişli havza, Oltu-Narman Tersiyer havzası olarak adlandırılmıştır. Bu havzanın, inceleme alanını oluşturan kuzeydoğu kesiminde havza temelini Permo-Karbonifer yaşlı asidik magmatitler ile Üst Kretase yaşlı volkano-tortul özellikteki istif oluşturur. Havzanın sediman kayaçları, tabanda ince-iri kırıntılılar ve üzerine volkano-tortul fasiyeste gelişen Eosen yaşlı sığ denizel istiflerle başlar. Onları da açılı uyumsuzlukla Oligosen, Oligo-Miyosen yaşlı karasal çökel kayaçları üzerler. Bu havza, çökelleri, Üst Miyosen ve sonrası volkanitleri tarafından uyumsuzlukla örtülür. İnceleme alanında yüzeylenen bu kaya birimleri 11 formasyon, 4üyeye ayrılarak adlandırılmıştır.

 • Oltu-Narman Tersiyer havzası

 • volkano-tortul fasiyes

 • Üst Miyosen

 • asidik magmatit

 • Akalın, L., 1978, Balkaya ve Sütküns (Erzurum) linyit sahaları etüdü: M.T.A. Rap. No:224, Ankara

 • Altınlı, İ.E. 1969, Oltu-Olur-Narman dolaylarının jeolojik incelemesi: T.P.A.O Rapor No: 449, Ankara

 • Baykal, F., 1950, Oltu-Göle-Ardahan-Çıldır bölgesinin jeolojik ana çizgileri: M.T.A. Rap. No: 1928, Ankara

 • Bayraktutan, S., 1982, Narman (Erzurum) Havzasının Miyosen`deki sedimantolojik evrimi: Atatürk Ün. Fen-Ed. Fak. Doktora Tezi, 282 s, Erzurum

 • Baydar v e D iğ. , 1969 , Yusufeli-Öğdem-Madenköy-Tortum gölü ve Ersis arasında kalan bölgenin jeolojisi: M.T.A. Rap. No: 5202, Ankara

 • Bozkuş, C, 1990 Olur-Kömürlü-Akşar (Erzurum) arasının stratigrafik ve tektonik özellikleri: C.Ü. Mühendislik Fakültesi, Doktora Tezi (yayınlanmamış), 162 s., Sivas.

 • Çetin, A., 1976, Erzurum (Oltu) yöresinin jeolojisi ön raporu: M.T.A. Rap. No: 23, Van

 • Çoğulu, E., 1975, Gümüşhane ve Rize bölgelerindeki petrolojik ve jeokronometrik araştırmalar: İ.T.Ü. kütüphanesi No: 112 s., İstanbul.

 • Erentöz, C, 1954, Araş havzasının jeolojisi: TJ.K. Bült., 5,1-54, Ankara

 • Engin, O. ve Engin, T., 1964, Erzurum-Oltu çevresindeki Oligosen çökellerinin jeolojisi hakkında rapor: M.T.A. Rap. No: 123, Van.

 • Gattınger, T.G., 1956, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzurum, Artvin ve Kars jeolojik löve, ikmal ve revizyon çalışmaları: M.T.A. Rap: No: 2380, Ankara

 • Koçyiğit, A., 1985, M uratbağıj Balaban taş (Horasan) arasında Çobandede fay kuşağının jeotektonik özellikleri ve Horasan-Narman depremi yüzey kırıkları: C.Ü. Müh. Fak. Derg., 2-1, 17-34 s., Sivas

 • Koçyiğit, A., 1987, Karabük-Safranbolu Tersiyer havzası kuzey kenarının stratigrafisi ve niteliği: TJ.K. Bük., 30-1, 61-69 s, Ankara

 • Lahn, E., 1939, Karasu-Çoruh arasındaki mıntıkada yapılan jeolojik araştırma: M.T.A. Rap. No: 838, Anmara.

 • Lange, S., 1967, Erzurum-Oltu-Balkaya linyit havzasına ait jeolojik rapor: M.T.A. Rap. No: 122, Ankara.

 • Özdemir, L, 1981, Oltu-Balkaya (Erzurum) Kömürlü Neojen havzası ekonomik jeolojisi, A.Ü. Fen Fak. mastır tezi, Ankara.

 • Seymen, İ., 1975, Kelkit vadisi kesiminde Kuzey Anadolu fay zonunun tektonik özelliği: İTÜ Maden Fak. Doktora tezi, 192 s., İstanbul

 • Şengör, A.M.C., 1980, Türkiye`nin neotektoniğinin esasları: TJK Konferans serisi, No: 2,40 s., Ankara.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., Ketin, L, 1980, Kuzey Türkiye`de Jura öncesi okyanusal kalıntıları, Permiyen-Triyas Paleotetis parçaları (Çeviri: Enver Altınlı), Yeryuvarı ve insan, Cilt: 6, Sayı: 1-2, 6-16 s., Ankara.

 • Şengör, A.M.C ve Yılmaz, Y., 1983, Türkiye`de Tetis`in evrimi: Levha tektoniği açısından bir yaklaşım: TJK Yer bilimleri özel dizisi, 75 s., Ankara.

 • Tendam, A., 1951, Balkaya linyit yatağının jeolojik haritasının revizyonuna ait rapor: M.T.A. Rap. No: 1887, Ankara.

 • Terzioğlu, M.N. : Reşadiye-Gölköy ve Koyulhisar arasındaki Tersiyer-Kuvanerner yaşlı volkamıierin genel stratigrafik özellikleri: C.Ü. Müh. Fak. Derg., 3-1, 3-13 s., Sivas.

 • Tokel, S., 1972, Stratigrafical and volcanic history of the Gümüşhane area, NE Turkey: Universtiy of London, University Colloge, Ph. D. thesis.

 • Tokel, S., 1977, Doğu Karadeniz Bölgesinde Eosen yaşlı kalkalkalen andezitler ve jeotektonızma: TJK Bült., 20-1, 49-54 s., Ankara.

 • Tokel, S., 1985, Doğu Anadolu`daki kabuk deformasyon mekanizması ve genç volkinitlerin petrojenezi: Ketin simpozyumu özel sayısı, 121,129 s., Ankara

 • Yılmaz, H., 1985, Olur (Erzurum) yöresininin jeolojisi: K.Ü. Der., 4,23-43 s., Trabzon.

 • Yüksel, V., 1972, Kars havzasının genel jeolojisi ve petrol imkanları: M.T.A. Rap. No: 5517, Ankara.

 • Isparta Güneyinin Temel Jeolojik Özellikleri
  Mehmet Erkan Karaman
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çalışma alanındaki kaya birimleri otokton ve allokton konumlu olmak üzere başlıca iki ana grupta toplanır. Otokton konumlu kay açların en eskisini Kretase yaşlı Erenler kireçtaşı oluşturur. Bölgedeki Tersiyer yaşlı çökeller, Paleosen-Eosen yaşlı Kızıl kırma formasyonu ile başlar. Egemen kaya türünü kiltaşı, türbiditik kumtaşı, killi kireçtaşı, şeyi ve çakıltaşlarının oluşturduğu bu birim, Erenler kireçtaşı üzerinde uyumsuzdur. Daha üstte ise, Akitaniyen (Alt Miyosen) yaşlı Yazır formasyonun resifal kireçtaşları yer alır. Düzgün ve sürekli yayılımı nedeniyle bölgedeki Miyosen başlangıcı için bir kılavuz seviye niteliğindeki bu resifal kireçtaşları uyumlu olarak daha üstte, Burdigaliyen (Alt Miyosen) yaşlı Ağlasun formasyonunun çökeliminden sonra bölgedeki en önemli tektonik olay gelişir. Yöredeki allokton konumlu kayaçları temsil eden Mesozoyik yaşlı Akdağ kireçtaşı birliği ile ofiyolitli karmaşık, batı/güneybatıdan hareketle bindirmeli bir dokanak boyunca Burdigaliyen yaşlı Ağlasun formasyonunu üstler. Bu büyük bindirmenin etkisi sonucu bölgede şiddetli kıvamlanmalar, faylanmalar türünden önemli deformasyonlar gelişir. Literatürde Teke "Lisiyen" napları olarak bilinen bu büyük bindirme olayını takip eden dağoluşumu ve kırıklanma evresinden arta kalan irili ufaklı çakıllar, post-orojenik nitelikli ve molas tipindeki kalın Orta-Üst Miyosen yaşlı Gönen çakıltaşlarını oluşturur. Böylece Gönen çakıltaşları hem kendisinden önceki kaya birimlerini, hem de muhtemelen Orta Miyosen`de gelişen bindirme dokanağını örter. Sıkışma tektonik rejimi sonundaki kısa bir geçiş dönemini yansıtan bu molas tipi çakıltaşı çökeliminden sonra, bölgede voikanizma olayları etkinliğini sürdürmeye ve bölgesel tektonikte çekme gerilmeleri etken olmaya başlar. Alt Pliyosen`de Gölcük ana volkan bacasından çevreye yayılmaya başlayan volkanik malzemeler, Gölcük formasyonunu oluştururlar. Bölgedeki voikanizma etkinliği başlıca iki ayrı evrede meydana gelir. Erken volkanik evrede çevreye andezitik-trakitik özellikli lavlar yayılır. Geç volkanik evrede ise, Gölcük ana volkan bacasından çevreye daha hafif gereçlerden oluşan tüf ve piroklastik malzemeler yayılır. Daha üstte ise, Kuvaterner yaşlı gevşek tutturulmuş kil, kum, çakıl depolarından oluşan genç alüvyonlar yer alır. 

 • türbiditik kumtaşı

 • resifal kireçtaşı

 • ofiyolit

 • Isparta

 • Gutnic, M., 1977, Geologie du Taurus Pisidien au nord dlsparta, Turkuie. Principaux resultats exraits des notes de M. Gutnic entre 1964 et 1971 par O. Monod, Üniversite du Paris-sud Orsay, 130.

 • Gutnic, M., Monod, O., Poisson, A. ve Dumont, J. F., 1979, Geologie des Taurides occudentales (Turquie): mem. Soc. Geol. France N. 5 112 p.

 • Innocenti, F., Mazuoli, R., Pasquare, G., Radicati, F., Villan, L., 1982, Anatolia and north-western Iran. Thorpe, ed., Andesites, John Wiley and sons.

 • Lefevre, C, Bellon, H., Poisson, A., 1983, Presence de Leucitites dans le volcanisme Pliocene de la region dlsparta, Taurides occidentals, Turquie. C.R. Acad. Sc. Paris, 297-372 p.

 • Karaman, E., 1986 a, Burdur dolayının genel stratigrafisi. Akd. Üniv. İsparta Müh. Fakültesi Dergisi, No 2, 23-36. İsparta.

 • Karaman, E., 1986 b, Burdur ili ve çevresindeki yerleşim alanlarının depremselliği, Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bülteni, No: 8, s. 9-20

 • Karaman, E., 1986 c, Burdur gölü doğu kesiminin neotektonik gelişimi. 4. Müh. Haftası, Bildiri özleri, 45-46, İsparta.

 • Karaman, E. 1987, Burdur grabeninin depremselliği ve evrimi. Melih Tokay Jeoloji Semp. Bildiri Özleri, 14-15, Ankara

 • Karaman, E., 1988 a, Burdur-Hoyran fayı, 42. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 1-2, Ankara

 • Karaman, E., 1988 b, Burdur havzasının jeomorfolojik gelişmesinde tektonizmanın etkesi. Türkiye 12. Jeomorfoloji Bil. ve Teknik Kurultayı Bildiri Özleri, 25-26, Ankara.

 • Karaman, E., 1988 c, İsparta Gölcük volkanizması Türkiye 12. Jeomorfoloji Bil. ve Teknik Kurultayı, Bildiri Özleri, 30-32, Ankara.

 • Karaman, E., 1988 d, Ege-Anadolu levha sının hakkında bazı yeni görüşler. Hacettepe Üniversitesi`nde yerbiliminin 20. Yılı Sempozyumu, Bildiri Özleri, 15, Ankara.

 • Karaman, E., Meriç, E. ve Tansel, L, 1988, Çünür (İsparta) dolayında Kretase-Tersiyer geçişine ilişkin bazı yeni stratigrafik ve paleontolojik bulgular. Cumhuriyet Üniv. I. Jeoloji ve Madencilik Sempozyumu, Bildiri Özleri, 50-51, Sivas.

 • Kazancı, N. ve Karaman, E., 1988, Gölcük (İsparta) Pliyosen volkaniklastik istifinin sedimantolojik özellikleri ve depolanma mekanizmaları. A.Ü. İsparta Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Dergisi sayı 4, (Baskıda)

 • Poisson, A., 1977, Recherhes gologiue dans les ` uurides occidentales These Doct. d`Etat Orsay, N. 1902.

 • Poisson, A., Akay, E., Dumont, J. F., Uysal, Ş., 1984, The İsparta angle. Geology of the Taurus belt. International Symposium, 11-16 p.

 • Richard, F,. 1967, Etude geologique de la fenetre de Göcek-Aygır Dağ (Taurus Lycien occidental, Trudquie): These cycle, Fac. Sci. Grenoble 168 P

 • Saniz, K., 1985, Keçiborlu kükürt yataklarının oluşumu ve yörenin jeolojisi. Anadolu Üniversitesi yayınları, No. 91, (Dokt. tezi).

 • Waldron, J. W., 1982, Structural history of the İsparta angle, SW Turkey, Evol, Eastern Mediterranean, Int. Meet. Geol. Soc. London, Edinburgh, Abs. I l l p.

 • Yalçınlar, İ., 1961, Strüktürel morfoloji, İstanbul Üniv. yayınlan, Yayın no. 878, s. 943.

 • Yalçınkaya, S., Ergin, A., Afşar, Ö P., Taner, K., 1985, İsparta büklümünün yapısal evrimi. 3. Müh. Haftası, bildiri özleri, 30-31, İsparta.

 • alçınkaya, S., Ergin, A., Afşar, Ö. P., Taner, K., 1986, Batı Torosların jeolojisi, İsparta Projesi Raporu: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (Yayınlanmamış).

 • Sarıcakaya (Eskişehir) Volkanitlerinin Petrolojisi ve Kökensel Yorumu
  Yaşar Kibici
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İç Batı Anadolu`da Eskişehir ili Sarıcakaya ilçesi civarında yüzeylenen volkanik kayaçlarda yapılan petrokimyasal incelemelerin yanı sıra bölgesel yayılımları araştırılarak çevredeki benzerleri olan diğer volkanitlerle karşılaştırılmış, oluşumları ve kökenleri incelenmiştir. İnceleme alanındaki Eosen yaşlı volkanitler andezit türünde, en azından iki volkanik fazda oluşmuşlardır. Diğer bir deyişle, Eosen volkanizması genellikle andezit karakterinde olup, kalkoalkalen niteliktedir. Petrokimyasal özellikleri göz önüne alındağında, voikanizmanın kıtasal kabuktan türediği belirginleşmektedir. Çakıltaşı-Kumtaşı-Marn ardalanmalı Paleosen serisi, Eosen boyunca volkanizma sonucu oluşan andezitik lavlarla örtülmüştür.

 • andezit

 • kalkoalkalen

 • andezitik lav

 • Eosen

 • Eskişehir

 • Altınlı, İ.E., 1973 a, Bilecik Jurasiği : Cumhuriyetin 50. Yıh Yerbilimleri Kongresi, 103-122

 • Altınlı, Î.E., 1973b, Orta Sakarya Jeolojisi : Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi, 159-192.

 • Ayaroğlu, H., 1979, Bozüyük Metamorfitlerinin (Bilecik) petrokimyasal özellikleri: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22/1,85-101.

 • Çoğulu, H.E., 1967, Sarıcakaya-Eskişehir Pegmatitlerinin jeolojik ve petrolojik etüdü : MTA Rap. 1709, yayınlanmamış.

 • Demirkol, C, 1979, Üzümlü-Tuzaklı (Bilecik) dolayının jeolojisi : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 20/1,9-16.

 • Gottini, V., 1968, The TİO2 frequency in volcanic rocks : Geol. Rdsch., 57, 930-935.

 • Irvine, T.N., ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks: Can. Jour. Earth Sci., 8,523-540.

 • Kibici, Y., 1984, Sarıcakaya Masifinin jeolojisi, petrografisi ve petrolojik etüdü: Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 68.

 • Kupfahl, H., 1940 55/2, 55/4 (Eksişehir) paftalarının löveleri esnasında yapılan jeolojik inceleme hakkında rapor : MTA Rap. 674 yayınlanmamış.

 • Macdonald, G.A. ve Kaısura, J., 1964, Chemical composition of Hawaian lavas : Journal of Petrology, 83-133.

 • Morrison, G.W., 1980, Characterictics and tectonic setting of the shoshonite rocks association : Lithos, 13., 97-108.

 • Stchepinsky, V., 1941, Bilecik Vilayeti zenginlikleri hakkında rapor: MTA Rap. 410 (244), 798, 11-13, yayınlanmamış.

 • Thornton, C.P., ve Tuttle, D.F., 1960, Chemistry of igneous rocks, Part : 1, Differentiation index Amer, Jour. Scien, 258, 664-684.

 • Wager, L.R., 1960, The major element variation of the layers series of the Skaergaard intrusion : Journal of Petrology, 1,364-398.

 • Yılmaz, Y. 1979, Söğüt-Bilecik bölgesinde polimorfizma ve bunların jeoteknik anlamı : Türkiye Jeol. Kur. Bült., 22/1, 77-85.

 • Zimmer, E., Etude sur terrain Septembre 1938, MTA Rap. 434 (244) 272, yayınlanmamış.

 • İç "Albonides" lerdeki Jura Volkanosedimanter Seri (Ofioliti)
  Alaudin Kodra Vehap Behzani Halil Hallaçli Pano Çakalli Kadri Gjata
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Volkano-sedimanter seri "Mirdita" kuşağındaki ofiyolitlerin kabuğunda yer almaktadır. Bu, düzenli biçimde organik Trias-Jura üstünde yer almakta olup ofiyolitik kompleksin ultrabazik masifleri ile tektonik olarak örtülmüşlerdir.

 • ofiyolitik kompleks

 • Volkano-sedimanter seri

 • Trias-Jura

 • Avxhiu, R., Bushati, S., Alikaj, P. (1984) -The geophysical aid for the exploration of geological - structural construction of volcano-sedimentary serie at the Morine - Qinemak region. Bui. Shk. GjeoL, nr. 2. Tirana

 • Bezhani, V., Çakalli, P., Ostrosi, B., Shabani, M., Milushi, I. (1986) -Some geological criteria of the prospecting of copper sulfide mineralization. Bui. Shk. GjeoL, nr. 4. Tirana.

 • Çakalli, P., Bezhani, V. (1983) -Some opinios on geology, structural construction and sulfide mineralization of the eastern belt of the Mirdita zone. Bui. Shk. GjeoL, nr. 3, Tirana.

 • Çakalli, P., (1983) -Ndertime gjeologjik dhe perspektive per mineralizimin e bakrit te pasur ne rajonin Gjegnan- Mbasdeje. Disertacion. Tirana

 • Cadet, J.P., Bonneau, M, Charvet, J., Durr, S., Elter,. P., Ferriere, J., Scandone, P., Thiebault, F. (1980) -Les chaines de la Mediterranee moyenne et orientale. Coll. C-S. Geologie des chaines alpines issues de la Tethys. B.R.G.M., Paris.

 • Delaj, E. (1985) -On the geology and sulfide mineralization of Palaj-Karme copper- bearing region. Bui. Shk. GjeoL, nr. 3, Tirana

 • Group of authors (1982) -Geological Map of PSR of Albania, scale 1:200.000, Tirana.

 • Hoxha, L., Lula, P., Zaçe, M., Gjeçi, K. (1983) -Traits de geologie et metalogenie des parties peripheriques de la zone de Mirdita. Bui. Shk. GjeoL, nr. 4, Tirana.

 • Gjata, Th., Theodhori, P., Kici, V., Marku, D., Pirdeni, A. (1987) -Stratigraphy and the formation conditions of the Triassic deposits in the Eastern Albanides. Bui. Shk. GjeoL, nr., 2, Tirana

 • Gjata, K. (1981) -Petrologjia e kompleksit ultrabazikbazik te Mirdites perendimore. Disertacion. Tirana.

 • Gjata, K., Kodra, Al, Pirdeni, A. (1980) -Geologie de certaines parties peripheriques de la zone de Mirdita. Perm.. Stud., nr 3, Tirana.

 • Gjata, K., Kodra, A., Mustafa, F., Zhukri, E. (1985) -The intrusive relations of the ultrabasic rocks with the Triassic- Liassic carbonaceous rocks at the peripheral parts of the Mirdita zone and in the Korabi one. Bui. Shk. GjeoL, nr. 4, Tirana.

 • Group of authors (1982) -Geology of Albania. Monography. Tirana.

 • Karamata, S., Majer, V., Pamic, J. (1980) -Ophiolites of Yugoslavia. Ofioliti, Vol. 1. Tethyan ophiolites

 • Kodra, A. (1976) -A propos de Tage Jurassique de la formation volcanogeno - sedimentaire de la zone de Mirdita. Permbl. Stud. nr. 1, Tirana.

 • Kodra, A., Delaj, E. (1976) -Des donnees nouvelles sur la structure geologique de la region de Porave. Permbl, Stud. nr. 4, Tirana.

 • Modra, A., Gjata, K., Pirdeni, A., Jahja, B. (1979) -Les niveaux du Dogger-Malm dans a region de Martanesh (sur le flanc occidental du massif ultrabasique de Bulqiza). Permbl. Stud., nr. 4, Tirana.

 • Kodra, A., Shehu, B., Goci, L., Selimi R. (1980) -La geologie de la partie septentrionale de Funite de Gjalice (Kukes). Permbl, Stud., nr. 3, Tirana.

 • Kodra, A. (1981) -Les roches Jurassiques et JurassicoCretacees dans les regions N.- E. des Albanides (i Test des ophiolites de la zone de Mirdita). Permbl. Stud., nr. 3, Tirana.

 • Kodra, A., Gjata, K. (1982) -The ophiolites in the framework of the geotectonic evolution of inner Albanides. Bui. Shk. GjeoL, nr. 2, Tirana.

 • Kodra, A., Peza, L.H., Pirdeni, A., Gjata, K. (1984) -New data on the Fushelura profile. Bui. Shk. GjeoL, Nr, 3, Tirana.

 • Kodra, A. (1986) -Gjeologjia the perspektiva e mineraleve te dobishme te rajonit ReskShistavec (Kukes). Disertacion. Tirana

 • Langora, LL, Bushati, S., Likaj, N. (1983) -Some opinions on the shape of ophiolitic rocks of our country based on the interpreting of gravimetric and magnetometric observations. Bui. Shk. GjeoL, nr. 3, Tirana.

 • Melo, V., Turku, I., Kote, Dh. (1971) -De 1`age Jurassique inferieur et moyen de la serie volcanosedimentaire de la region Vithkuq- rehoveSelenice de Pishe. Bul. UT., ser. shk. nat., nr. 4, Tirana.

 • Ndojaj, I. GJ. (1982) -La petrochimie des volcanites du soubassement de l`association ophiolitique de . Mirdita. Bui. Shk. Gjeol., nr. 2, Tirana.

 • Petro, Th. (1986) -New data on the geology of the Shtylle- TReske-Qarr (Korçe) region. Bui. Shk. Gjeol., nr. 1, Tirana.

 • Shallo, M. (1970) -Des certaines aspectes genctiques et Tirana. geologiques des gisements koltchedans volcanosedimentaires l`Albanie. Permbl. Stud., nr. 1,

 • Shallo, M. (1965) -Mbi marredheniet e kontaktit midis shkembinjve ultraba/ike te masivit te Kukesit dhe formimeve efuzuvo- sedimentare te triasikut te poshtem- te mesem te rajonit Suroj. Perml. Stud., nr. 1, Tirana.

 • Shallo, M., Vranaj, A., Kati, P. (1986) -Manganese nodules within the Jurassic pelagic limestones of the Eastern Albanides. Bui. Shk. Gjeol., nr. 2, Tirana.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle