Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2006 ARALIK Cilt 49 Sayı 3
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Çankırı Havzası Batısında Bulunan Koyunbaba Fayının Koyunbaba-Hasayaz Arasındaki Karakteri Hakkında Mezoskobik ve Mikroskopik Gözlemler ve Bunların Bölgesel Tektonik Modeller Üzerine Etkisi
Zeynep Önal Veysel Işik Gürol Seyitoğlu
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Koyunbaba fayı, neotektonik gelişimi tartışmalı olan Çankırı havzasının (Orta Anadolu) batı kenarında bulunmaktadır. Fay, Çankırı havzasının Neojen birimlerinden Hançili formasyonunu (Erken-Orta Miyosen), NeoTetis Kenet Zonu kayalarından ayırır. Fakat Koyunbaba fayının karakteri çeşitli çalışmalarda farklı yorumlanmaktadır. Koyunbaba fayı değişen boyutlarda yüzey mostraları ve belirgin fay çizgiselliklerine sahiptir. Fay yüzeyi genelde KB-GD doğrultulu olup 25-40" ile GB1 ya eğimlidir. Yüzey üzerindeki çizgisellikler ise KD-GB gidişli ve GB`ya dalımlıdır. Fay yüzeyi santimetreden-metreye ulaşan dalga-boyutlu kavislenmeler gösterir. Fay çizgisellikleri İle kavislenme eksenleri yapısal anlamda uyumludur. Fayın taban bloğunda gelişen kataklastik zon, breş ve kataklasit türü kayalar ile temsil olmaktadır. Zon içerisindeki mezoskobik ve mikroskobik gevrek kinematik belirteçler (açılma boşlukları, eğimlenmiş düzlemsel yapılar, asimetrik deforme parçalar ve Riedel makaslama kırıkları) tavan bloğunun GB`ya doğru hareket ettiğini ve Koyunbaba fayının normal fay karakterinde olduğunu göstermektedir. Bu veriler bölgede batı kenarı normal faylı doğu kenarı bindirmeli tektonik kamanın varlığını desteklemektedir. 

 • Çankırı Havzası

 • Neojen

 • Neotektonik

 • Normal Fay

 • Koyunbaba Fayı

 • Akyürek, B., Bilginer, E.. Çatal, E., Dağer.Z., Sosyal, Y., ve Sunu, O., 1980. Eldivan-Şabanözü (Çankırı) ve Hasayaz-Çandır (KalecikAnkara) dolayının jeolojisi. MTA Raporu No: 6741.

 • Aziz,A., 1975. İskilip civarı ile güney ve güney batısının detay jeolojisi ve petrol olanakları. MTA Raporu No: 6132 (yayınlanmamış).

 • Bilgili, S., Yoldaş, R. ve Ünalan, G., 1975. ÇankırıÇorum havzasının jeolojisi ve petrol olanakları. MTA Raporu No:562 1 (yayınlanmamış).

 • Brujin, H. De. and Saraç G., 1992. Early Miocene rodent faunas Irom Eastern Mediterranean area. Part II. Mirabella (Pracricetodontinae, Muroidea). Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch., Amsterdam, B 95,25-40.

 • Dirik, K., 2005. Yerbilimleri Dergisi`nde(2004, Sayı 30, 129-134) yayımlanmış olan

 • Doblas.M., 1998. Slickenside kinematic indicators. Tectonophysics, 295,187-197.

 • Erdoğan, B., Akay, E., and Uğur, M. S., 1996. Geology of the Yozgat region and evolution of the Collisional Çankırı basin. International Geology Review, 38,788-806.

 • Görür,N., Tüysüz, O. and Şengör, A. M. C., 1998. Tectonic evolution of the Central Anatolia Basin. International Geology Review, 40,831-850.

 • Hancock, P. L., 1985. Brittle microtectonics: principles and practice. Journal of Structural Geology, 7,437-457.

 • Hancock, P. L. and Barka, A. A., 1987. Kinematic indicators on active normal, faults in western Turkey. Journal ofStructural Geology, 9,573-584.

 • Işık, V., Seyitoğlu, G. and Çemen, İ., 2003. Ductilebrittle transition along the Alaşehir shear zone and its structural relationship with the Simav detachment, Menderes massif, western Turkey. Tectonophysics, 374,1 -18.

 • Karadenizli. L., Seyitoğlu, G., Saraç, G., Kazancı, N., Şen. Ş., Hakyemez, Y. ve Savaşçı, D., 2003. Çankırı -Çorum havzası batı kenarının Erken-Orta Miyosen`deki paleocoğrafık evrimi. MTA Dergisi, 126,69-86.v

 • Karadenizli, L., Saraç, G., Seyitoğlu, G., Antoine, P. O., Kazancı, N., Varol, B., Alçiçek, M. C., Gül, A., Ertan, H., Esat, K., Özcan, F., Savaşçı, D., Antoine, A., Filoreau, X., Hervet, S., Bouvrain, G., De Bonis, L., Hakyemez, Y., 2004. Çankırı-Ço

 • Kaymakçı. N., 2000. Tectono-stratigraphical evolution ofthe Çankırı basin (Central Anatolia Turkey). PhD. Thesis Univ. Utrecht. Geologica Ultraiectina, No: 190,247 p

 • Kaymakçı,N., Özçelik, Y., White, S.H. and Van Dijk, P. M., 2001. Neogene tectonic development of the Çankırı basin (Central Anatolia, Türkiye). Türkiye Petro! Jeologları Derneği Bülteni, 13,27-56.

 • Koçyiğit, A., Türkmenoğlu, A., Beyhan, A., Kaymakçı, N. and Akyol, E., 1995. Post Collisional Tectonics of Eskişehir-Ankara-Çankırı Segments of İzmir-Ankara-Erzincan Suture Zone: Ankara Orogenic Phase. Turkish Assocation of Petroleum Geologist Bullet

 • Means, W. D., 1987. A newly recognized type ofslickenside striation. Journal of Structural Geology, 9,585-590.

 • Okay, A. I. and Tüysüz. O.. 1999. Tethyan sutures ofNorthern Turkey. In the Mediterranean Basins. Tertiary` extension within the Alpine Orogen (B. Durand et al. eds). Special Publication of the Geolocigal Society, London, 156,475-515.

 • Özcan, F., 2003. Kılçak formasyonunun Çankırı havzası stratigrafisindeki yeri ve tektonik konumu. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, 43s(yayınlanmamış).

 • Özcan, F., Şen, Ş., Karadenizli, L., Saraç, G. Ve Seyitoğlu. G., 2006. Erken Miyosen Kılçak formasyonunun Çankırı havzasındaki konumu ve bunun Orta Anadoludaki çarpışma sonrası tektonik modeller üzerine etkisi. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildirile

 • Peacock,D.C.P., 2002. Propagation, interaction and linkage in normal fault systems. Earth-Science Reviews, 58, 121-142.

 • Petit, J. P., 1987. Criteria for the sense of movement on fault surfaces in brittle rocks. Journal of Structural Geology, 9,597-608.

 • Savaşçı, D. ve Seyitoğlu, G., 2004. Çankırı havzasına ait Kumartaş ve Hançili formasyonları içerisinde çökelme ile eş yaşlı tektonik yapılar. Türkiye Jeoloji Bülteni,47,60-73.

 • Seyitoğlu, G., Kazancı, N., Karadenizli, L., Şen, Ş., Varol, B. and Karabıyıkoğlu, T., 2000. Rockfail avalanche deposits associated with normal faulting in the NW of Çankırı basin: Implications for the postcollisional tectonic evolution of the Neo-Te

 • Seyitoğlu, G., Kazancı, N., Karadenizli, L., Şen, Ş., Varol, B. and Saraç, G., 2004. Neogene tectonosedimentary development of the western margin of the Çankırı basin, central Turkey: reply to the comment of Kaymakçı 2003. TerraNova, 16, 163-165.

 • Seyitoğlu. G„ Karadenizli, L., Şen, Ş., Kazancı, N., Varol, B., Saraç, G., Işık, V., Esat, K., Özcan, F., Savaşçı, D. and İleri, İ., 2006. Late PlioceneQuaternary pinched crustal wedge in NW Central Anatolia Turkey. A neotectonic structure accommodat

 • Şen,Ş„ Seyitoğlu, G., Karadenizli, L., Kazancı, N., Varol, B. and Araz, H., 1998. Mammalian biochronology of Neogene deposits and its correlation with the lithostratigraphy in the Çankırı-Çorum basin, Central Anatolia, Turkey. Eclogae Geologicae Helv

 • Şengör, A. M. C. and Yılmaz, Y., 1981. Tethyan Evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Tüysüz, O. ve Dellaloğlu, A. A., 1992. Çankırı havzasının tektonik birlikleri ve jeolojik evrimi. Türkiye 9. Petrol Kongresi, Jeoloji Bildirileri, Ankara, 333-349.

 • Tüysüz,O., Dellaloğlu, A. A. and Terzioglu, N., 1995. A magmatic belt within the Neo-Tethyan suture zone and its role in the tectonic evolution of Northern Turkey. Tectonophvsics. 243, 173-191.

 • Ünay,E., 1994. Early Miocene rodent faunas from eastern Mediterranean area. Part 4. The Gliridae. Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetwesch., Amsterdam, B 97,445-490.

 • Varol, B., Araz, H., Karadenizli, L., Kazancı, N., Seyitoğlu, G. and Şen, Ş., 2002. Sedimentology of the Miocene evaporitic succesion in the north of Çankırı-Çorum basin. Central Anatolia, Turkey. Carbonates and Evaporites, 17,197-209.

 • Yürür, M. T., 2004. Arazide bir fay yüzeyinin kayma yönünü saptamada kullanılan


 • Önal, Z , Işık, V , Seyitoğlu, G . (2006). Çankırı Havzası batısında bulunan Koyunbaba fayının Koyunbaba-Hasayaz arasındaki karakteri hakkında mezoskobik ve mikroskopik gözlemler ve bunların bölgesel tektonik modeller üzerine etkisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 49 (3) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28453/303121

 • Yavca Formasyonunu (Üst Kampaniyen-Maastrihten)Mersin Kuzeybatısındaki Sedimantolojik Özellikleri
  Murat Gül Hayati Koç Kemal Zorlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Üst Kretase yaşlı Yavca formasyonu Arslanköy Kasabası civarında (KB Mersin) dar bir şerit şeklinde yüzeylenmektedir. Menderes-Toros Bloğunun pasif kuzey kenarı üzerinde yer alan bu bölge, bugünkü tektonik konumunu Geç Kretase döneminde gelişen bindirmeler sonucu kazanmıştır. Yavca formasyonu, Cehennemdere formasyonunun üst seviyelerine ait Kampaniyen yaşlı göçme (slump) yapılı mikritik kireçtaşları üzerinde gelişmiş yamaç ve havza düzlüğü ortamında çökelmiştir. Havza kenarındaki fayların hareketi ile oluşmuş olan bu denizaltı yamaç ortamındaki çökelme, Cehennemdere formasyonu çakıllarını içeren taban konglomerası ile başlamakta ve bordo renkli, planktik foraminiferli mikritik kireçtaşları ile devam etmektedir. Bu karbonat fasiyesini, Kaba ve İnce Kırıntılı alt fasiyeslere ayrılmış kırıntılı çökeller uyumlu olaraküzerler. İlk önce, gri-yeşil renkli, laminalı kiltaşı-ince taneli kumtaşı ardalanmasından oluşan İnce Kırıntılı alt fasiyes çökelleri gözlenmiştir. Daha sonra, havza kenarındaki fayların tekrarlı hareketleri nedeniyle duraysızlaşan sedimanlar, çakıltaşı-kumtaşı ardalanmalarından oluşan Kaba Kırıntılı alt fasiyesi meydana getirmiştir. Tane destekli çakıltaşları ile başlayan bu alt fasiyesteki istif paketleri havza içine doğru, paleoakıntı yönünde matriks destekli çakıltaşları ile kumtaşlarına geçiş göstermektedir. Yavca formasyonu, göçme (slump) yapılı mikritik kireçtaşı blokları içeren, derin deniz ortamında çökelmiş kiltaşı-ince taneli kumtaşı ardalanmaları ile son bulmaktadır. Kaba taneli sedimanlar, göçme yapılan ve deforme olmuş tabakalanmalar, inceleme alanının batısında deniz altı yamaç ortamının geliştiğini göstermektedir. Bu özeliklerin kısa mesafelerde, doğuya doğru kaybolması, yamaç ortamının dar bir alanda geliştiğini ve hemen derin deniz ortamına geçtiğini göstermektedir. 

 • Menderes-Toros Bloğu

 • Kampaniyen-Maastrihtiyen

 • Yavca formasyonu

 • Havza düzlüğü

 • Deniz altı yamacı

 • Önülke havzası

 • Alpaslan, M., Frei, R., Boztuğ, D., Kurt, M.A., Temel, A., 2004. Geochemical and Pb-Sr-Nd isotopic constrains indicating and enriched-mantle sources for Late Cretaceous to Early Tertiary volcanism, Central Anatolia, Turkey. International Geology Revi

 • Boggs, S.,Jr., 1987. Principles of sedimentology and stratigraphy. Mcmillan Publishing Company, New York, 784 p

 • Brown, S.A.M., Robertson, A. H. F., 2003. Evidence for Neotethysrooted within the Vardarsuture zone from the Voras Massif, northernmost Greece. Tectonophysics, 381,143-173.

 • Clark, M., Robertson, A.H.F., 2002. The role ofthe Early Tertiary Ulukışla Basin, Southern Turkey, in suturing of the Mesozoic Tethys Ocean. Journal of the Geological Society, London, 159,673-690.

 • Cronin, B.T., Kidd, R.B., 1998. Heterogeneity and lithotype distribution in ancient deep sea canyons: Point Lobos deep sea canyon as a reservoir analogue Sedimentary Geology, 115,315-349.

 • Demirtaşlı, E., Turhan, N., Bilgin, A.Z., Selim, M., 1984. Geology ofthe Bolkar Mountains. In: Geology of the Taurus Belt, Proceedings of International Symposium on the Geology of the Taurus Belt. Ankara, 125- 141.

 • Dunham,R.J., 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: Ham, W.G. (ed) Classification of carbonate rocks; Amer. Assoc. Petr.Geol. Mem. I, 108-121.

 • Folk, R.L., 1962. Spectral subdivisions of limestone types. In: Ham, W.G. (ed) Classification of carbonate rocks; Amer. Assoc. Petr. Geol. Mem. 1,62-84.

 • Girgin,S., 2005. Arslanköy (Mersin) Foreland Havzasının stratigrafisi ve tektonik evrimi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin, 69 s., (yayınlanmamış).

 • Görür,N., Oktay, F.Y., Seymen, I., Şengör, A.M.C., 1984. Palaeotectonic evolution ofthe Tuzgölü Basin Complex, Central Turkey: Sedimentary record of a Neotehyan closure. In: Dixon, J.E., Robertson, A.H.F., eds, The geological evolution of the Eastern

 • Görür, N., Tüysüz, O., 2001. Cretaceous to Miocene palaeogeographic evolution of `Furkey: implications for hydrocarbon potential. Journal ofPetroleum Geology, 24, 119 146.

 • Graziano, R., 2000. The Aptian-Albian of the Apulia Carbonate Platform (Gargano Promontory, southern Italy): evidence of palaeoceano graphic and tectonic controls on the stratigraphic architecture of the platform margin. Cretaceous Research, 21,107-1

 • Guezou, J.C., Temiz, H„ Poisson, A., Gürsoy, H., 1996, Tectonics of the Sivas Basin: the Neogene records of the Anatolian accretion along the Inner Tauride Suture. International Geology Review, 88.901-925.

 • Gül, M.A., Çuhadar, Ö., ÖzbaşjY, Alkan, H., Efeçınar, T., 1984. Bolkar- Belemedikyöresinin jeolojisi ve petrol olanakları. TPAO Arşivi, Ankara, Rapor No: 1972,159s., (yayınlanmamış).

 • İlker, S., 1975. Adana baseni kuzeybatısınınjeolojisi ve petrol olanakları. TPAO Arşivi, Ankara, Rapor No: 933,63s., (yayınlanmamış).

 • İşler,F., 1989/1990. Fındıkpınarı yöresi (Mersin) ofiyol i 11 eri n i n jeolojisi. Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Dergisi, Seri A, Yerbilimleri, 6-7( 1 -2), 45-53.

 • Kalelioğlu, Ö., 2005. Landsat 5TM uydu görüntüleri kullanılarak Arslanköy-Güzelyayla (Mersin) arasının tektono-stratigrafik özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin, 76 s., (yayınlanmamış).

 • Önalan,M., 1997. Çökelmenin fiziksel ilkeleri fasiyes analizleri ve karasal çökelme ortamları (2. baskı). İstanbul Üniversitesi yayın no: 382, Mühendislik Fakültesi yayın no: 88,328 s

 • Özer, E., Taslı, K., Koç, H., 2002. The stratigraphy and tectonic evolution of the Late Cretaceous Foreland Basin in the İçel region (Central Taurides, Turkey). 1st Int. Sym. Ofthe Faculty of Mines/(ITU) on Earth Science and Engineerihg, 87, İstanbul

 • Özer, E., Koç, H., Özsayar, T.Y., 2004. Stratigraphical evidence for the depression of the northern margin of the Menderes-Tauride Block (Turkey) during the Late Cretaceous. Journal ofAsian Earth Sciences, 22, 401-412.

 • Özgül, N., 1976. Toroslarm bazı temel jeolojik özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 19,65-79

 • Pampal, S., 1984. Arslanköy- Tepeköy (Mersin) yöresinin jeolojisi. S. Ü., Fen-Edebiyat Fak. Fen Dergisi, Konya, 3, 237-258.

 • Pampal, S., 1987. Güzeloluk-Sorgun (Mersin) yöresinin jeolojisi. Gazi Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi, 2(1), 143-174.

 • Parlak, O., Delaloye, M., Bingöl, E., 1995. Origin of subophiolitic metamorphic rocks beneath the Mersin Ophiolite, Southern Turkey. Ofioliti, 20 (2), 97-110.

 • Parlak, O., Delaloye, M., 1996. Geochemistry and timing ofpost-metamorphic dyke emplacement in the Mersin Ophiolite (southern Turkey): new age constraints from 40Ar/39Ar geochronology. Terra Nova. 8. 585-592.

 • Parlak, O., Robertson, A.H.F., 2004 a. Tectonic setting and evolution of the ophiolite-related Mersin melange, southern Turkey: its role in the tectonic-sedimentary setting of Tethys in the Eastern Mediterranean Region. 5th International Symposium on

 • Parlak, O., Robertson, A.H.F., 2004 b. The ophioliterelated Mersin melange, southern Turkey: Its role in the tectonic-sedimentary setting ofthe Tethys in the eastern Mediterranean region. Geological Magazine, 141 (3), 257-286.

 • Pettijohn, F.J., Potter, P.E., Siever, R., 1987. Sand and sandstone. Springer&Verlag, Berlin, 553.

 • Prothero, D.R., Schwab, F., 1996. Sedimentary geology. New York, W. H. Freeman, 575 p.

 • Robertson, A.H.F., Shallo, M., 2000. Mesozoic-Tertiary tectonic evolution of Albania in its regional Eastern Mediterranean context. Tectonophysics, 316, 197-254.

 • Shanmugam,G., 1997. The Bouma sequence and turbidite mind set. Earth Science Reviews, 42,201 -229.

 • Shanmugam,G.,2002. Ten turbidite myths. Earth Science Reviews, 58,311-341.

 • Sohn.Y.K., 2000. Depositional process of submarine debris flow in the Miocene Fan deltas, Pohang basin, SE Korea with special reference to flow transformations. Journal of Sedimentary Research, 70(3), 491 -503.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics. 75, 181 -241.

 • Tasli,K., Özer, E., Koç, FL, 2006. Stratigraphy and fbraminiferal assemblages of the Aptian, Cenomanian and Lower Senonian carbonate sequences in the Yavca area (Bolkar Mountains, S Turkey). Geobios, 39,521-533.

 • Ünlügenç, U.C., Kelling. G., Demirkol, C., 1990. Aspects of basin evolution in the Neogene Basin; SE Turkey. In: Savaşçın, M.Y., Eronat, A.11. (Eds) Proc. Int. Earth Science Congress on Aegean Region (Izmir), 1.353-370.

 • Yaman,S., 1991. Mersin Oflyolitinin jeolojisi ve melalojenisi. Yetiş, C. (ed) Ahmet AcarJeoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Adana, 255-267.


 • Gül, M , Koç, H , Zorlu, K . (2006). Yavca formasyonunun (Üst Kampaniyen-Maestrihtiyen) Mersin kuzeybatısındaki sedimantolojik özellikleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 49 (3) , 13-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28453/303123

 • Doğu Toroslarda (Ulaş-Sivas)Yeni Bir Triyas Bulgusu
  Zeki Ünal Yümün Ali Murat Kiliç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Sivas güneydoğusunda yapılan önceki çalışmalarda bölgede yüzeyleyen platform karbonatları farklı ad ve yaşlarla verilmiştir. Bu çalışmada ise bölgede yüzeyleyen platform karbonatlarının, içerdiği fosillere (Auloconuspermodiscoides, Aulotortuscommunis, A.friedli, A. sinuosııssinuosııs, Triasina hantkeni, Trochammina sp. aff. T.alpina, T. sp. aff. T.jaunensis) dayanarak Noriyen-Resiyen yaşlı düzeylerde kapsadığı ortaya konmuştur. Munzur ve Sivas bölgelerinin korelâsyonu ile bu kireçtaşları Munzur Kireçtaşı`na dahil edilmiştir.

 • Doğu Toroslar

 • Triyas

 • Foreminifera

 • Aktimur, H. T, Atalay, Z., Ateş, Ş., Tekirli, M. E. Ve Yurdakul, M. E., 1988. Munzur Dağları ile Çavuşdağı arasının jeolojisi. M.T.A. derleme raporu, rapor no: 8320, 102 s., (yayımlanmamış).

 • Aktimur, H. T., Tekirli, M. E. ve Yurdakul, M. E., 1990. Sivas-Erzincan Tersiyer Havzasının jeolojisi. M.T.A. Dergisi., 111,25-36.

 • Gökten, E., 1993. Ulaş (Sivas) doğusunda Sivas Havzası güney kenarının jeolojisi: İç Toros Okyanusunun kapananıyla ilgili tektonik Gelişim. T.P.LD. Bülteni, 5/1,35-55.

 • İnan, S., 1993. Sivas Baseni güneydoğusunun yapısal evrimi. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A: Yerbilimleri, 10,1-1,13-22.

 • İnan, S., Öztürk, A. ve Gürsoy, H., 1993. Ulaş-Sinean (Sivas) yöresinin stratigrafisi. Doğa-Türk Yerbilimleri Dergisi,2, 1-15.

 • Koptagel, O. ve Gökçe, A., 1991. Başçayır-Dağönü (Ulaş-Sivas) yöresinde Divriği Ofiyolitli Karışığı`nın ana bileşenleri ve kromit yataklarınınjeolojisi. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A: Yerbilimleri, 8,1,

 • Kurtman, F., 1973. Sivas- Hafik- Zara ve İmranlı bölgesinin jeolojisi ve tektonik yapısı. M.T.A. Dergisi, 80,1-32,Ankara.

 • Norman,T, Toker, V, Altıner, D., Örçen, S., Demirtaşlı, E. ve Korkmazer, B., 1986. Stratigrafi sınıflama ve adlama kuralları. Türkiye Stratigrafi Komitesi. M.T.A. Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.

 • Özgül,N., Turşucu, A., Özyardımcı, N., Şenol, M., Bingöl, İ. ve Uysal, S., 1981. Munzur Dağlarının jeolojisi. M.T.A. Enst. Raport, No. 6995,Ankara (yayımlanmamış).

 • Özgül, N. ve Turşucu, A., 1984. Stratigraphy of the Mesozoic carbonate sequence of the Munzur Mauntains (Eastern Taurides): In: lekeli, O. and Göncüoğlu, M.C. (Eds.), Geology of the Taurus Belt, Ankara, 173-181.

 • Tunç, M., Özçelik, O., Tutkun, S. Z. ve Gökçe, A., 1991. Divriği-Yakuplu-İliç-Hamo (Sivas) yöresinin temel jeolojik özellikleri. DoğaTürk Yerbilimleri Dergisi, 15,225-245.

 • Yılmaz, A., Sümengen, M., Terlemez, İ. ve Bilgiç, T., 1990. Sivas ile Şarkışla arasındaki bölgenin jeolojisi. M.T.A. Der. Rap., Rapor No. 9090, 54 s.

 • Yümün.Z. Ü., Kılıç, A. M., Önder, F. ve Yılmaz, A., 2001. Deliktaş (Kangal-Sivas) yöresindeki Mesozoyik yaşlı karbonatların stratigrafik özellikleri. 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler CD`si, Bildiri No: 54-11, Ankara.


 • Yümün, Z , Kılıç, A . (2006). Doğu Toroslarda (Ulaş-Sivas) yeni bir Triyas bulgusu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 49 (3) , 29-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28453/303124

 • Sızma (Konya) Civa Yataklarıyla İlişkili Epitermal Çözeltilere Bağlı Yankayaç Alterasyonu
  Bilgehan Yabgu Horasan Sedat Temur
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışmada Sızma (Konya) Tersiyer yaşlı civa cevherleşmesini sağlayan epitermal çözeltilerin trakiandezit (Triyas) bileşimli yan kayaçlarda meydana getirdiği mineralojik ve kimyasal değişimlerde alınmıştır. İnceleme alanında en yaşlı birim Sİluriyen - Alt Karbonifer yaşlı Bozdağ formasyonuna ait mermerlerdir. Bunun üzerine uyumlu olarak Karbonifer - Permiyen yaşlı Bağrıkurt formasyonu gelmekte ve genellikle fillit, şist, metakumtaşı, metaçört ve kuvarsit ardalanması ile kireçtaşı bloklarından oluşmaktadır. Triyas yaşlı Karadağ metatrakiandezitleri bu birimleri kesmektedir. Metatrakiandezitlerde düşük sıcaklıklı hidrotermal çözeltilere bağlı yaygın uralitleşme, kloritleşme, serisitleşme, silisleşme, sosuritleşme, kaolinleşme gibi aberasyonlar gözlenir. Metatrakiandezitlere ait örneklerin kimyasal analizlerine göre kayacın Au, Ba, Cu, Hg, Pb ve Sb standart sapmalarının yüksek olması tipik birincil aberasyonla ilgili, özellikle epitermal evre metal gelimini yansıtmaktadır. REE içerikleri, özellikle LREE miktarları benzer kayaçlara göre oldukça yüksektir. Verilere Kondrit- ve MORB-normalleştirmeleri uygulandığı zaman her iki dağılımda da LREE`den HREE`ye doğru gittikçe ve çok düzenli bir şekilde azalan dağılım şekli (pattern) elde edilmektedir. Kimyasal verilere uygulanan cluster ve faktör analizlerinden hidrotermal aberasyonun izleri belirlenebilmektedir. 

 • Cıva

 • epitermal

 • Sızma-Konya

 • yankayaç alterasyonu

 • REE

 • Altherr, R., Meyer, H. -R, Holl, A., Voker, F., Alibert, C., McCulloch, M. T., Majer, V., 2004, Geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic characteristics of Late Cenozoic leucite lamproites from the East European Alpine belt (Macedonia and Yugosslavia); Cont

 • Altunbey, M., Bölücek, C., 2004, Oymaağaç (Elazığ) çevresinde magmatik kayaçlar içindeki hidrotermal alterasyon zonlarmda element dağılımı; Geosound / Yerbilimleri, 44-45, 111-123

 • Aoki,K.-L, Fujimaki, H., 1982, Petrology and geochemistry of calc-alkaline andesite of presumed upper mantle origin from Itinomegata, Japan; American Mineralogist, 67,1 -13

 • Banger,N., 1987. Karadağ (Sızma-Konya) çevresinin jeolojik-petrografik incelemesi; Selçuk Üniv. Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, 60 s

 • Barnes, C. G., Ensenat, S. E., Hoover, J. D., 1991, Mineralogy and geochemistry of Eocene intrusive rocks and their enclavas, El Paso area, Texas and New Mexico; American: Mineralogist, 76,1306-1318

 • Bayiç,A., 1968, Sızma-Konya metaporfiritieri hakkında Maden Teknik veArama Derg., 70, 214-228

 • Boynton, W. V., 1984, Cosmochemistry of the rare eath elements: Meteorite studies; Rare Earth Elements; Geochem. (Ed. P. Henderson), 63-114

 • Bruce,M.C., Niu, Y., 2000, Early Permian suprasubduction assemblage of the South Island terrane, Percy Isles, New England Fold Beld, Queensland; Australian Journal of Earth Sei., 47,10077-1085

 • Cox,K.G., Bell, J. D., Pankhurst, R. J., 1979, The interpretation ofigneous rocks; George, Allen and Unwin, London, 312 pp de Almedia, D. D. R, Lopes, R. D. C., de Lima, L. ad Gomes, C. FL, 2000, Petrography and geochemistry ofthe volcanic rocks of t

 • Dogan,A., 1975, Sizma-Ladik (Konya) civa sahasının jeolojisi ve maden yatakları sorunlarının incelenmesi; İstanbul Üniv. Fen Fak. Yük. Müh.Tezi,39s

 • Eren,Y., 1993, Eldeş-Derbent-Tepeköy-Sögütözü (Konya) arasının jeolojisi; Selçuk Üniv. Fen Bil. Ensti. DoktoraTezi, 224 s

 • Gevrek, A. İ., Şener, M., Ercan, T, 1999, Çanakkale - Tuzla jeotermal alanının hidrotermal alterasyon etüdü ve volkanik kayaçların petrolojisi; Maden Tetkik eArama Derg., 115,54-80

 • Glascock, M. D., Speakman, R. J., 2005, Analysis of metavolcanic rocks from the vicinity of Fort Bragg, North Carolina: Comparing the results obtaines by Neutron Activition Analysis, Xray Fluorescence Analysis, and Inductively Coupled Plasma-Mass Spe

 • Görmüş, M., 1984, Kızılören (Konya) dolayının jeoloji incelemesi; Selçuk Üniv. Fen Bil. Enst., Yüksek LisansTezi, 67 s

 • Güzel,A., 1983. Sarayönü-Kadınhanı (Konya) dolayının, hidrojeoloji incelemesi; Selçuk Üniv. Müh.-Mim. Fak. Doktara Tezi, 115 s Hekimbaşı, E. B., 1997, Sızma-Kadınhanı dolayı petrografi incelemesi; Selçuk Üniv. Fen Bil. Enst., DoktoraTezi, 155 s

 • Kaaden, W. G., 1966. The significance and distribution of glaucophane rocks in Turkey. Maden Teknik veArama Derg., 67,36-67.

 • Kovenko, V., 1939, Konya mıntıkasındaki Sızma köyü civa madeninde yapılan gezintiye dair kısa not; MadenTeknik veArama Rap., No 919,12s

 • Kuru, D., Yıldız, M., 1963, Sızma-Konya civa madeni; Maden Teknik ve Arama Rap., No 3837,43 s

 • Kurt, İ L, 1994. Petrography and geochemistry of the Kadınhanı (Konya) Area, Central Turkey. Glasgow Univ., Geol. and Applied Geology Dept., PhD Thesis. 191 p

 • Kurt, H., Aslan, M., 1999, Kadınhanı (Konya) K`ca zengin metalrakiandezitinin jeokimyası ve petrojenezi: Devoniyen (?) Volkanizmasının gelişimi;Türkiye Jeol. Bü11-, 42,2,57-67

 • Kurt, FL, Asan, K., Rııffet, G., 2006. The relationship between collision-related calcalkaline, and within-plate alkaline volcanism in the Karacadağ area (Konya - Türkiye, Central Anatolia); Chemie de Erde, Geochemistry, (In press)

 • Kurt, S., Akgül, B., Kurt, H., 2005, Sağlık - Erenkaya (Konya batısı) volkanik kayaçiarının petrografik ve jeokimyasal incelemesi; Fırat Üniv. Fen ve Müh. Derg., 17,1,190-204

 • Le Bas, M. J., Le Maitre, R. W., Streckeisen, A., Zanettin, B., 1986, A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram; Journal ofPetrology, 27,745-750

 • McKay, G.A., 1989, Partitioning of rare earth elements between major silicate minerals and basaltic melts; Chemistry` and Mineralogiy of Rare Earth Elements (Ed. B. R. Lipin and G. A. McKay), Reviee in Mineralogy, Vol 21, The Mineralogical Society of

 • Murdock, T. G., 1958. Mercury deposits ofthe Konya region; United States Bureau of. Mines, 47,3,47-57.

 • Nesbitt, H. W., 1979, Mobility and fractionation ofrare earth elements during weathering of granodiorite; Nature, 279,206-210

 • Niefhoff, W., 1961, 1/100.000 ölçekli Akşehir 90/2 paftası, Ilgın 91/1,91/3 ve 91/4 paftası üzerinde 1961 yaz mevsiminde yapılmış revizyon çalışmaları hakkında rapor; Maden Teknik ve Arama Rap. No 3387, 38 s

 • Özcan,N., Göncüoğlu, M. C., Turhan, N., Uysal, Ş., Şentürk, K., Işık, A., 1988. Late Paleozoic evalution of the Kütahya-Bolkardağ belt;. J. Pure and Appl. Sci. Series A, Geosciences, 21,1-3,211-220.

 • Pehlivan, A. N., 1976, Etibank Konya civa işletme SızmaLadik sahalarına ait rapor; Maden Teknik ve Arama Rap., No 5757,43 s

 • Peshkepia,A., 2000, Trace element geochemistry ofandesites associated with massive sulfide deposits in Noranda, Quebec; Univ. OfToronto, Master Thesis, 49 pp.

 • Petrascheck, W. E., 1964, Konya vilayeti Ladik civa madeninin 1/25.000 ölçekli harita etüdü hakkında ara rapor; Maden Teknik ve Arama Rap.,No3788,10s

 • Pilz, R., 1937, Konya -Sızma civa ve bakır madenleri hakkında rapor; Maden Teknik ve Arama Rap., No 544,33 s

 • Schumacher, F., 1937, Sızma madenindeki civa zuhurlarına ait rapor; Maden Teknik ve Arama Rap., No545 15 s

 • Sharpless, F. F., Monaci, K., 1908, Anadolu Konya civa madenleri; Maden Teknik ve Arama Rap., No 542,14 s

 • Sinitsin,A., 2004, Origin and evolution of the highpressure meta-igneous assemblage near St. Michalis, Syros, Greece; Austuralian Journal ofEarth Sci.,43,213-218

 • Taylor, S.R., McLennan, S. M., 1985, The continental crust: Its composition and evolution; Blackwell, Oxford, 312 pp

 • Temizel, 1., Arslan, M., 2006 İkizce (Ordu) yöresindeki Tersiyer yaşlı kalk-alkalen volkanitlerinin mineral kimyası ve petrokimyası, KD Türkiye; Yerbilimleri, 26,1,25-47

 • Tümenbayar, B., 1996, REE in the different types of fluorites; 30th Inter. Geol. Congress, Beijing, China, Proceedings, 213-223

 • Üstündağ,A., 1987, Sızma-Kurşunlu-Meydan-Bağrıkurt köyleri arasında Karadağ çevresinin jeolojisi;. Selçuk Üniv. Fen Bil. Enst., Yüksek Lisans Tezi, 65 s

 • Wiesner, K., 1968. Konya civa yatakları ve bunlar üzerindeki etüdler; Maden Teknik ve Arama Derg.,70, 178-213.

 • Wilson, M., 1989, Igneous petrogenesis; Unwin Hyman Press, London, 456 pp


 • Horasan, B , Temur, S . (2006). Sızma (Konya) civa yataklarıyla ilişkili epitermal çözeltilere bağlı yankayaç alterasyonu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 49 (3) , 41-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28453/303126

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle