Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2008 AĞUSTOS Cilt 51 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
ÖNSÖZ
PDF Olarak Görüntüle
Stokastik Kuvvetli Yer Hareketi Simülasyonu ile Gediz Grabeninde Zemin Davranışlarının İncelenmesi
Nihal Akyol Oğuz Demir M. Ali Danişman Ulubey Çeken
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Tektonik yapısı ve depremselliği ile dünya üzerindeki aktif kıtasal bölgelerden biri olan Batı Anadolu`daki, kaynak, ortam ve zemin parametrelerinin belirlenmesi olacak büyük bir depremin tanımlaması ve meydana getireceği hasarın ölçeklenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, Gediz Grabeni dolgu birimi zemin davranışı incelenmiştir. İlk olarak, Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi, İzmir (IZM) ve Bornova (BRN) istasyonlarna ait mikro ve orta büyüklükteki ivme kayıtlar kullanılarak, istasyonların üzerinde bulundukları yerel jeolojik koşullara ait, zemin büyütmesi ve doğal rezonans frekans belirlenmiştir. Daha sonra, Gediz grabeni için, derinliğin fonksiyonu olarak, ortalama bir hız ve bölgesel sönüm parametresi tanımlamak amacıyla, bölgeye ait detay jeoloji haritaları, jeolojik ve stratigrafik kesitler, sismik yansıma, gravite, rezistivite, hidrojeoloji, sondaj ve kuyu logu çalmaları incelenmiştir. Elde edilen bilgiler, Çeyrek Dalga Boyu Yaklaşım Metodu için girdi verisi olarak kullanılarak, graben dolgu biriminin yaratacağı zemin büyütme değerleri hesaplanmıştır. Bu büyütme değerleri kullanılarak, Gediz Grabeni üzerinde olması muhtemel, moment büyüklüğü Mw=7.0 olan bir depremin graben dolgu birimi üzerinde, farklı uzaklık ve periyotlardaki yapılarla etkileşiminin ne olacağı, pik ivme ve spektral ivme değerleri hesaplanarak, modellenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Gediz Grabeninde olacak Mw=7.0 moment büyüklüğü ve 10 km derinliğindeki olası bir depremin üreteceği maksimum pik ivme değeri 0.42g`dir. Depremin merkez üstünde, 0.3 sn periyodundaki yapılara etkiyecek maksimum yatay ivme yükü, 1.2 g`dir. Ayrıca, Gediz Grabeni için elde edilen spektral ivme değerlerinin, odak uzaklığı 10 ve 30 km olan depremler için0.3 sn ve 100 km için 0.5 sn periyot değerlerinde en büyük olduğunu görmekteyiz.

 • Kuvvetli yer hareketi

 • Stokastik simülasyon

 • Zemin büyütmesi

 • Gediz Grabeni

 • Bat Anadolu

 • Aknc, A. ve Akyol, N., 2000. Importance of Alluvial Thickness in the Earthquake Ground Motion. Proceedings of the Third Japan-Turkey Workshop on Earthquake Eng., vol.1, 189-197.

 • Akyol, N., Aknc, A. ve Eyidoan, H., 2002. Site Amplification of S-waves in Bursa City and Its Vicinity, Northwestern Turkey: Comparison of Different Approaches. Soil Dynamics and Earthquake Eng., 22,579-587.

 • Bard, P. Y. ve Ghavez-Garcia, F. J., 1993. On the Decoupling of Surficial Sediments from Surrounding Geology at Mexico City. Bull. Seism. Soc. Am., 83, 1979-1991.

 • Boore, D. M., 1996. SMSIM-Fortran Programs for Simulating Ground Motions from Earthquakes, Version 1.0. U. S. Geol. Survey, Open-file report 96-80-A.

 • Bozkurt, E., 2001. Neotectonics of Turkey – a Synthesis. Geodinamica Acta, 14, 3-30.

 • Bozkurt, E. ve Park, R. G., 1994. Southern Menderes Massif: An Incipient Metamorphic Core Complex in Western Anatolia, Turkey. J. Geol. Soc. London, 151, 213-216.

 • Bozkurt, E. ve Sözbilir, H., 2004. Tectonic Evolution of the Gediz Graben: Field Evidence for an Episodic, Two-Stage Extension in Western Turkey. Geological Magazine, 141, 63-79.

 • Castro, R. R., Pacor, F. Ve Petrungaro, C., 1997. Determination of S-wave Energy Release of Earthquakes in the Region of Friuli, Italy. Geophs. J. Int., 128, 339-408.

 • Cong L. ve Mitchell, J. B., 1999. Lg Coda Q and Its Relation to the Geology and Tectonics of the Middle East, Pure Appl. Geophys., 153, 563-585.

 • Drawinski, M., Ding, G. ve Wen, K. L., 1996. Analysis of Spectral Ratios for Estimating Ground Motion in Deep Basins. Bull. Seism. Soc. Am., 86, 843-847.

 • Emre, T., 1996. Gediz Grabeni’nin Tektonik Evrimi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 39, 2, 1-18.

 • Emre, T. ve Sözbilir, H., 1997. Field Evidence for Metamorphic Core Complex, Detachment Faulting and Accommondation Faults in the Gediz and Büyük Menderes Grabens (Western Turkey). Int. Earth Sci. Colloquium on the Aegean Region, Proceedings, 1, 73-9

 • Field, E.H. ve Jacob K., 1995. A Comparison and Test of Various Site-Response Estimation Techniques Including Three that are not Reference-Site Dependent. Bull. Seism. Soc. Am., 85, 1127- 1143.

 • Hanks, T. C. ve McGuire, R. K., 1981. The Character of High Frequency Strong Ground Motion. Bull. Seism. Soc. Am., 71, 2071-2095.

 • Hermann, R. B. ve Aknc, A., 1999. Probabilistic Seismic Hazard for the Central United States. Seism. Soc. of Am., 94rd Annual Meeting, May 3-5, Seattle, Washington, USA.

 • Joyner, W. B., Warrick R. E. ve Fumal, T. E., 1981. The Effects of Quaternary Alluvium on Strong Ground Motion in the Coyote Lake, California Earthquake of 1979. Bull. Seism. Soc. Am., 71, 1333-1349.

 • Koçyiğit, A., Yusufoğlu, H. ve Bozkurt, E., 1999. Evidence from the Gediz Graben for Episodic Two-Stage Extension in Western Turkey. J. Geol. Soc. London, 156, 605-616.

 • Lachet, C. ve Bard, P. Y., 1994. Numerical and Theoretical Investigations on the Possibilities and Limitations of the

 • Lachet, C., Hatzfeld, D., Bard. P. Y., Theodulidis, N., Papaioannou, C. ve Savvaidis, A., 1996. Site Effects and Microzonation in the City of Thessaloniki (Greece)-Comparison of Different Approaches. Bull. Seism. Soc. Am., 86, 1692- 1703.

 • Lermo, J. ve Chavez-Garcia F. J. 1994., Site Effect Evaluation at Mexico City: Dominant Period and Relative Amplification from Strong Motion and Microtremor Records. Soil Dyn. Earthquake Eng., 13, 413-423.

 • Nakamura, Y., 1989. A Method for Dynamic Characteristics Estimations of Subsurface using Microtremors on the Ground Surface. Quarterly Rept. RTRI, Jpn., 30, 25-33.

 • Sar, C. ve Şalk, M., 2006. Sediment thicknesses of the western Anatolia graben structures determined by 2D and 3D analysis using gravity data. J. Asian Earth Sci., 26, 39–48.

 • Seyitoğlu, G. ve Scott, B.-C., 1996. The Cause of N-S Extensional Tectonics in Western Turkey: Tectonic Escape vs Back-Arc spreading vs Orogenic Collapse. J. Geodynamics, 22(1), 145- 153.

 • Street, R., Wang, Z., Woolery, E., Hunt, J. ve Harris, J., 1997. Site Effects as a Vertical Accelerometer Array Near Paducah, Kentucy. Eng. Geology, 46, 349-367.

 • Toro, G. R., Silva, W. J., McGuire, R. K. ve Herrmann, R. B., 1992. Probabilistic Hazard Mapping of the Mississippi Embayment. Seism. Res. Lett., 63, 3, 449-475.

 • Yalcinkaya, E. ve Alptekin, Ö., 2005a. Contributions of the Basin Edge Induced Surface Waves to Site Effect in the Dinar Basin, Southwestern Turkey. Pure and Applied Geophysics, 162, 931-950.

 • Yalcinkaya, E. ve Alptekin Ö., 2005b. Site Effect and Its Relationship with the Intensity and Damage Observed in the June 27, 1998 Adana-Ceyhan Earthquake. Pure and Applied Geophysics, 162, 913-930.

 • Ylmaz, Y., Genç, S. C., Gürer, O. F., Bozcu, M., Ylmaz, K., Karack, Z., Aktunkaynak, . ve Elmas, A., 2000. When did the Western Anatolian Grabens Begin to Develop? eds: Bozkurt, E., Winchester, J. A., Piper, J. D. A., Tectonics and Magmatism in Turk


 • Akyol, N , Demir, O , Danışman, M , Çeken, U . (2008). Stokastik Kuvvetli Yer Hareketi Simülasyonu ile Gediz Grabeninde Zemin Davranışlarının İncelenmesi / Investigation of Soil Behaviour in the Gediz Graben by Stochastic Strong Ground Motion Simulation . Türkiye Jeoloji Bülteni , 51 (2) , 63-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28370/301644

 • Antik Perinthos (Marmara Erelisi) Kentinin 15. Yüzyıla Kadar Gerçekleşen Tarihsel Depremleri
  T. Levent Erel Cengiz Zabci H. Serdar Akyüz Namik Çağatay
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Marmara Denizi`nde Antik Çağdaki üç büyük liman Byzantion (İstanbul), Perinthos (Marmara Ereğlisi),ve Kyzikos`tur (Belks). Bunlardan Byzantion haliç, Perinthos ve Kyzikos ise tombolo tipi limankentleridir. Byzantion, kuruluşundan günümüze kadar değişik gelime süreçlerinde varlığını korurken, Perinthos sönükleşerek yerini Marmara Ereğlisi kasabasına bırakmış, Kyzikos ise terk edilerek arkeologların ilgi odağı haline gelen Belkıs harabelerine dönüşmüştür. Flandriyen transgresyonu sonrasında oluşan limanlı kıyılardaki Perinthos ve Kyzikos Antik kentlerinin bir diğer ortak özelliği, Kuzey Anadolu Fay`na çok yakın bölgelerde kurulmuş olmalarıdır. Perinthos, Kuzey Marmara kıyısında, İstanbul Boğaz`nın 90 km batısında yer alır. KAF`n kuzey kolu Perinthos`un hemen güney açığından geçerken, buna bağlı depremler, tektonik yükselme ve tsunamilerin yan sıra kıyı heyelanlar, sel baskınlar kentin kuruluş ve gelişiminde etkili olan doğal etkenlerdir. Bölgenin aktif deprem kuğağında olmasına rağmen İstanbul depremleri hariç, buradaki yerleşmelerle doğrudan ilgili tarihsel veri çok azdır. Kentle ilgili en eski tarihsel deprem kaydı MÖ. 427 yılının Aralık ayına aittir. MÖ. 282yılında gerçekleşen ve bölgeyi etkileyen Gelibolu depreminin şiddeti VIII`dir. MS.90 yılında Çanakkale Boğaz`nda ve MS. 93`te üs merkezi Saros olan Gelibolu depremleri, etkileri belli olmayan olaylardır.Kent surlarının MS. II. ve III. yüzyıllarda onarıldığı göz önüne alındığında MS. 10 Kasım 117 Kapdağ Adası, MS. 138 Çanakkale-Bandırma depremi, MS. 160 Çanakkale ve MS. 3 Mayıs 170 güney ve doğu Marmara kıyısındaki depremler kent ve surlar etkilemiş olmalıdır. Bizans Çağı başında Perinthos canlılığını korumaktaydı. Şehir halk 433 yılında ziyarete gelen imparator II. Theododius`dan su yolların tamir etmesini istemiştir. Bu tamirat 430 yılında gerçekleşen VIII şiddetindeki İstanbul depremi sonrasına rastlar. Siyasal olaylar, anıtsal yapılar, depremleri ve onarımlar ile tanınan Justinianus dönemi (527-568) öncesi 478 Çanakkale ve 484 Gelibolu depremlerinin etkileri belli değildir. 6 Eylül543, 553, 555, 557 Silivri ve 558 İstanbul depremlerinin yaralar kısa sürede sarılmıştır. Yeni adı Herakleia olan Perinthos`un su yollar ve surlar Justinanus döneminde onarılmıştır. Kent daha sonra sırasıyla 715, 740 (Marmara ve Trakya kıyıları), 760 (İstanbul ve Trakya), 860 (Marmara), 989(Marmara), 23 Eylül 1063 veya 1064 (Bandırma, Kyzikos, İznik, Mürefte, İstanbul), 1296 (İstanbul, Marmara havzası), 1343 (Ereğli-Ganos), 14 Ekim 1344 (Gelibolu, Trakya kıyılar, İstanbul, Marmara adası), 1 Mart 1354 Gelibolu, Kuzey Marmara kıyıları, Trakya), Eylül-Kasım 1437 (İstanbul ve Gelibolu) tarihlerinde gerçekleşen depremlerden etkilenmiştir.  

 • Perinthos

 • Marmara Ereğlisi

 • tarihsel deprem

 • Akit, O., 1985. Roma İmparatorluk Tarihi (MÖ. 27- MS. 395), stanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay., No: 2052, stanbul

 • Ambraseys, N.N., 2002. The Seismic Activity of the Marmara Sea region over the last 2000 years, Bulletin of the Seismological Society of America, 92, ss.1-18

 • Ardel, A., 1956. Marmara Bölgesinde Coğrafi Müahedeler, stanbul Üniversitesi Corafya Enstitüsü Dergisi, 4, 7, 1-16, stanbul

 • Ardel, A. ve İnandk, H., 1956. Marmara Denizi’nin teekkül ve tekamülü, Türk Corafya Dergisi, Yl XIII. 17, 1-19, Ankara

 • Armijo, R., Pondard, N., Meyer, B., Uçarkus, G., de Lepinay, BM., Malavieille, J., Dominguez, S., Gustcher, MA., Schmidt, S., Beck, C., Caatay, N., Cakr, Z., Imren, C., Eri, K., Natalin, B., Ozalaybey, S., Tolun, L., Lefevre, I., Seeber, L., Gasperi

 • Asgari, N., 1988. Perinthos 1986 çalmalar, V. Aratrma Sonuçlar toplants, 610 Nisan 1987, TC. Kültür ve Turizm Bakanl Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüü Yay., 135-146, Ankara

 • Bury, J.B., 1923. A history of Greece to the Death of Alexander the Great, the Modern Library, New York

 • Dernschwam, H., 1988. İstanbul ve Anadolu Seyahat Günlüü (1553-1555), çev: Y. Önen, Kültür ve Turizm Bakanl Yay., No: 885, Ankara

 • Erel, T.L. ve Çağatay, M.N., 2003. Kuzey Marmara’da Perinthos Herakleia (Marmara Erelisi) limanlarnda tarihsel depremlerdeki morfolojik deiimler, Türkiye Kuvaterneri Çaltay IV 29-30 Mays 2003, TÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, stanbul

 • Galland, A., 1987. İstanbul!a ait günlük hatralar, cilt 1 (1672), cilt 2 (1673), yaynlayan: C. Schefer, çev: N.S. Örik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay., II. dizi, say:16, Ankara

 • Gibbon, E., 1994. Bizans Roma tarihinin gerileyi ve çökü tarihi cilt IV, Arkeoloji ve Sanat Yay., stanbul

 • Guidoboni, E., 1994. Catalogue of Ancient earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th century, ING, Roma

 • Guidoboni, E. ve Comastri, A., 2005. Catalogue of earthquakes and tsunamis in the Mediterranean area from the 11th to the 15th century, INGV, Roma

 • Heredotos, 1973. Heredot tarihi, çev: M. Ökmen-A. Erhat, Remzi Kitabevi, stanbul

 • Heyd, W., 1975. Yakn Doğu ticaret tarihi, çev: E. Karal, Türk Tarih Kurumu yaynlar, X. dizi say:7, Ankara

 • Iohannes Malalas, Chronographia, ed. L.Dindorf, CSHB, Bonn 1831. The chronicle, trans. E.Jeffreys, M.Jeffreys, R.Scott [et al.], Sydney 1986.

 • Iohannes Zonaras, Epitome historiarum libri I-XII, ed. B.G.Niebuhr, CSHB, Bonn 1844. Libri XIIIXVIII, ed. Th.Büttner-Wobst, CSHB, Bonn 1897.

 • Ksenophon, 1939. Anabis Onbinlerin Ricat, çev: H. Örs, Remzi Kitabevi, stanbul

 • Mantran, R., 1980. 17. Yüzyln ikinci yarsnda İstanbul, II. cilt, çev: M.A. Klçbay –E. Özcan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

 • Miroğlu, İ., 1997. Osmanl Yol Sistemine Dair, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülesi Tarih Enstitüsü dergisi, Prof. Dr. Münir Aktepe’ye armaan, 15, 1995-1997, 241-252, stanbul

 • Myres, J.L., 1953. Geographical History in Greek Lands, Oxford Press, London

 • Ostrogorsky, G., 1981. Bizans Devleti Tarihi, çev: F. Iltan, Türk Tarih Kurumu Yay. X. Dizi, 7, Ankara.

 • Ozansoy, E., 2001. Bizans kaynaklarna göre 1200- 1453 stanbul depremleri, Tarih boyunca Anadolu’da doal afetler ve depremler semineri 22-23 Mays 2000, 1-27, stanbul

 • Özdoan, M., 1982. Doğu Marmara ve Trakya aratrmalar, Türk Arkeoloji dergisi, say XXVI-1, Kültür ve Turizm Bakanl Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüü Yay., 37-62, Ankara

 • Öztürk, N.Ö., 2001. Marmara Ereğlisi Bat Nekropolü kurtarma kazs, II. Müze çalmalar ve kurtarma kazlar sempozyumu, 24-26 Nisan 2001 Denizli, TC. Kültür Bakanl Antlar ve Müzeler Genel Müdürlüü Yay., 83-92, Ankara

 • Sayar, M.H., 1990. Trakya’da epigrafi ve tarihicoğrafya aratrmalar, VII. Aratrma Sonuçlar Toplants, 18-23 Mays Ankara, TC. Kültür Bakanl Antlar ve Müzeler Genel Müdürlüü Yay., 211-216, Ankara

 • Sayar, M.H., 1998. Doğu Trakya’da epigrafi ve tarihicoğrafya aratrmalar 1996, XV. Aratrma Sonuçlar Toplants, TC. Kültür Bakanl Yay., 323-330, Ankara

 • Sayar, M.H., 2001. Doğu Trakya’da epigrafi ve tarihicoğrafya aratrmalar 1999, XVIII. Aratrma Sonuçlar Toplants, 22-26 Mays 2000, zmir, TC. Kültür Bakanl Yay. 289- 300, Ankara

 • Talklolu, Z., 1961a. Trakya’da Epigrafya Aratrmalar cilt I, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., No: 886, stanbul

 • Talklolu, Z., 1961b. Trakya’da Epigrafya Aratrmalar cilt II, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., No: 1654, stanbul


 • Erel, T , Zabcı, C , Akyüz, H , Çağatay, N . (2008). Antik Perinthos (Marmara Ereğlisi) Kentinin 15. Yüzyıla Kadar Gerçekleşen Tarihsel Depremleri / Historical Earthquakes of Ancient Perinthos (Marmara Ereğlisi) until the 15th Century . Türkiye Jeoloji Bülteni , 51 (2) , 77-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28370/301647

 • D-B Uzanmlı İzmir Fayı ile KD-Uzanmlı Seferihisar Fay`nın Birlikte Çalıştığına Dair Veriler: İzmir Körfezi`ni Oluşturan Aktif Faylarda Kinematik Ve Paleosismolojik Çalışmalar, Batı Anadolu
  Hasan Sözbilir Bora Uzel Ökmen Sümer Uğur İnci Emrah Yalçin Ersoy Tufan Koçer Ramazan Demirtaş Çağlar Özkaymak
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Batı Anadolu`nun en batı ucundaki güncel yapılardan biri olan İzmir Körfezi; KD, KB, K-G ve D-B uzanımlı faylar tarafından denetlenen denizel bir havzadır. Körfezin güney kenar üzerindeki Konak Güzelbahçe bölümü İzmir Fayı ile sınırlandırılmıştır. İzmir Fay bu kesimde yaklaşık D-B uzanımlı birbirine paralel iki ana segmentten yapılıdır ve Balçova`dan Güzelbahçe`ye kadar 1/25.000 ölçeğinde haritalanmıştır. Arazi verilerine göre İzmir Fay kuzeye eğimli ve oblik atım bileşenli normal fay niteliğindedir. Körfezin kuzey kenar üzerindeki Bayraklı-Karşıyaka bölümü, İzmir Fay`nın antitetiği olan Karşıyaka Fay ile sınırlıdır. Karşıyaka Fay bu kesimde yaklaşık D-B uzanımlı ve güneye eğimli oblik atımlı normal fay niteliğindedir. İzmir Fayı`na yaklaşık dik gelişen ve Sığacık Körfezi`nden Seferihisar ve Yelki-Güzelbahçe ilçesine kadar haritalanabilen Seferihisar Fay, Urla Havzasnın doğu kenarın oluşturur. Seferihar Fay`nın Sığacık Körfezi ile Yelki köyü arasındaki bölümü K20OD uzanımlı sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay zonu şeklindedir. Fayın Yelki-Güzelbahçe arasındaki 5 km uzunluğundaki kesimi K50OD doğrultusunda uzanır ve Güzelbahçe`den itibaren kuzeydoğuya doğru İzmir Fay`na değişir. Bu zonda 1/1000ölçeğinde haritalanan fay segmentleri üzerinde açılan hendeklerde, doğrultu atımlı fayın (Seferihar Fay) bükülerek normal faya (İzmir Fay) dönüştüğü saptanmıştır. Fay zonlar boyunca 9 lokasyonda yapılan fay düzlemi ölçümleri, faylar oluşturan paleostreslerin yaklaşık K-G açılma ve D-B sıkışma kuvvetleri etkisinde gelitiğini göstermektedir. Bu veriler İzmir Fay, Seferihisar Fay ve Karşıyaka Fay`nın, transtansiyonel kuvvetler etkisinde, belirli dönemlerde birlikte çalarak İzmir Körfezi`nin açılmasına katkıda bulunduğunu belirtir.  

 • Aktif Fay

 • Seferihisar Fayı

 • İzmir Fayı

 • Karşıyaka Fayı

 • İzmir Körfezi

 • Paleosismoloji

 • Fay Kinematiği

 • Akdeniz, N., Konak, N., Öztürk, Z., ve Çakr, M.H., 1986. zmir-Manisa dolaynn jeolojisi: MTA Rapor No: 7929 (yaymlanmam).

 • Aksu, A.E. ve Piper, DJ.W., 1983. Progradation of the Late Quaternary Gediz Delta, Turkey. Marine Geology, 54, 1-25.

 • Aksu, A.E., Piper, DJ.W. ve Konuk, T., 1987. Quaternary growth patterns of Büyük Menderes and Küçük Menderes deltas, western Turkey. Sedimentary Geology, 52, 227-250.

 • Aksu, A.E., Konuk, T.,Ulu, A., Duman, M. ve Piper, D.J.W., 1990. Quaternary tectonic and sedimentary history of eastern Agean Sea shelf area. Jeofizik, 4, 3-36.

 • Aktar, M., Karabulut, H., Ozalaybey, S. ve Childs, D. 2007. A conjugate strike-slip fault system within the extensional tectonics of Western Turkey. Geophysical Journal International, 171 (3) , 1363–1375.

 • Aktuğ, B. ve Klçoğlu, B., 2006. Recent crustal deformation of zmir, Western Anatolia and surrounding regions as deduced from repeated GPS measurements and strain field. Journal of Geodynamics, 41, 471-484.

 • Akyol, N., Zhu, L., Mitchell, B.J., Sözbilir, H. ve Kekoval K., 2006. Crustal structure and local seismicity in western Anatolia. Geophysical Journal International, 166 (3), 1259-1269.

 • Angelier, J., Dumont, J.F., Kahramanderesi, H., Poisson, A., imek, . ve Uysal, S., 1981. Analysis of fault mecanisms and expantion of southwestern Anatolian since Late Miocene. Tectonophysics, 75, 1-9.

 • Angelier, J., 1984. Tectonic analysis of fault slip data sets. Journal of Geophysical Research, 80, 5835-5848.

 • Angelier, J., 1991. Inversion of field data in fault tectonics to obtain regional stress. III: A new rapid direct inversion method by analytical means. Geophysical Journal International, 103, 363-76.

 • Arpat, E. ve Bingöl, E., 1969. Ege Bölgesi graben sisteminin geliimi üzerine düünceler. MTA Dergisi, 73, 1-9.

 • Barka, A., Akyüz, H.S, Cohen H.A. ve Watchorn, F., 2000. Tectonic evolution of the Niksar and Taova-Erbaa pull-apart basins, North Anatolian Fault Zone: their significance for the motion of the Anatolian Block. Tectonophysics, 322, 243-64.


 • Bozkurt, E., 2000. Timing of extension on the Büyük Menderes graben, western Turkey, and its tectonic implications. In: Bozkurt, E., Winchester, J.A. and Piper, J.D.A. (eds.) Tectonics and magmatism in Turkey and the surrounding area. Geological Society, London, Special Publications, 173, 385-403.

 • Bozkurt, E., 2001. Neotectonics of Turkey – a synthesis. Geodinamica Acta, 14, 3-30.

 • Bozkurt, E., 2003. Origin of NE-trending basins in western Turkey. Geodinamica Acta, 16, 61-81.

 • Bozkurt, E. ve Park, R.G., 1994. Southern Menderes Massif: an incipient metamorphic core complex in western Anatolia, Turkey. Journal of Geological Society, 151, 213-216.

 • Bozkurt, E. ve Sözbilir H., 2003. Tectonic evolution of the Gediz Graben: field evidence for an episodic, two-stage extension in western Turkey. Geological Magazine, 6, 1-17.

 • Bozkurt, E. ve Sözbilir, H., 2004. Tectonic evolution of the Gediz Graben: field evidence for an episodic, two extension in western Turkey. Geological Magazine, 141, 63-79.

 • Bozkurt, E. ve Sözbilir, H., 2006. Evolution of largescale Normal faults: Insights from the Active Manisa fault, Southwest Turkey. Geodinamica Acta, 19 (6), 427-453.

 • Cohen, H. A., Dart, C., Akyüz, H. S. ve Barka, A., 1995. Syn-rift sedimentation and structural development of the Gediz and Büyük Menderes graben, western Turkey. Journal of the Geological Society, London, 152, 629-638.

 • Dönmez, M., Türkecan, A., Akçay, A.E., Hakyemez, Y. ve Sevin, D., 1998. zmir ve kuzeyinin jeolojisi, Tersiyer volkanizmasnn petrografik ve kimyasal özellikleri. MTA Rapor No: 10181 (yaynlanmam).

 • Drahor, M.G., Berge, M.A., Kurtulmu, T.Ö., Güngör, T., Utku, M. ve Göktürkler, G., 2007. zmirGüzelbahçe’de yaplan tümleik jeofizik aratrmalar ve paleosismolojik hendek çalmalarnn sonuçlar. Aktif Tektonik Aratrma Grubu 11. Toplants, Bildiri Özleri, s 53.

 • Emre, T. 1996. Gediz Grabeni’ nin tektonik evrimi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 39 (2),1-18.

 • Emre, Ö. ve Barka, A., 2000. Active faults between Gediz graben and Aegean Sea (zmir region). Bat-Anadolu’nun Depremsellii Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yaynlar, Bildiri Kitab, 131-132.

 • Emre, Ö., Özalp, S., Doan, A., Özaksoy, V., Yldrm, C. ve Gökta, F., 2005. zmir çevresinin diri faylar ve deprem potansiyelleri. MTA Rapor No:107, 80 s (yaynlanmam).

 • Emre, T. ve Sözbilir, H., 1997. Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accommodation faults in the Gediz and Büyük Menderes Grabens (Western Turkey), In: Ö. Pikin, M. Ergün, M.Y. Savaçn, G. Tarcan (eds.), IESCA Proceedings, 73-94.

 • Erkül, F., Helvac, C. ve Sözbilir, H., 2005. Evidence for two episodes of volcanism in the Bigadiç borate basin and tectonic implications for western Turkey. Geological Journal, 40, 1-16.

 • Genç, C.., Altunkaynak, ., Karack, Z., Yazman, M. ve Ylmaz, Y., 2001. The Çubukluda graben, south of zmir: its tectonic significance in the Neogene geological evolution of the western Anatolia. Geodinamica Acta, 14, 45- 55.

 • Hakyemez, Y.H., Erkal, T. ve Gökta, F., 1999. Late Quaternary evolution of the Gediz and Büyük Menderes grabens, Western Anatolia, Turkey. Quaternary Science Reviews, 18, 549-554.

 • Hancock, P.L. ve Barka, A., 1987. Kinematic indicators on active normal faults in western Turkey. Journal of Structural Geology, 9, 573- 584.

 • Hetzel, R., Ring, U., Akal, C. ve Troesch, M., 1995. Miocene NNE-directed extensional unroofing in the Menderes Massif, southwestern Turkey. Journal of Geological Society, 152, 639-654.

 • Ik, V. 2004. Kuzey Menderes Masifinde Simav Makaslama Zonunun mikrotektonik özellikleri, Bat Anadolu, Türkiye. Türkiye Jeoloji Bülteni, 47 (2), 49-91.

 • Ik, V., Seyitoğlu, G. ve Çemen, İ., 2003. Ductilebrittle transition along the Alasehir shear zone and its structural relationship with the Simav detachment, Menderes massif, western Turkey. Tectonophysics, 374, 1-18.

 • İnci, U., Koçyiğit, A., Bozkurt, E. ve Arpalyiğit, İ., 2003. Soma ve Krkaaç Grabenlerinin Kuvaterner jeolojisi, Bat Anadolu. Türkiye Kuvaterner Çaltay IV, Bildiriler Kitab, 84- 100.

 • İşseven, T., 2001. Bat Anadolu’nun neotektonik rejiminin paleomanyetik çalmalarla incelenmesi. Doktora Tezi, TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 194 s.

 • Jackson, J. ve McKenzie, D., 1988. The relationship between plate motions and seismic moment tensors, and the rates of active deformation in the Mediterranean and Middle East. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 93 (1), 45-73.

 • Kaya, O., 1979. Ortadou Ege çöküntüsünün (Neojen) stratigrafisi ve tektonii, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 27 (1), 1-7.

 • Kaya, O., 1981. Miocene reference section for the coastal parts of West Anatolia. Newsletters on Stratigraphy, 10, 164-191.

 • Kaya, O., 1982. Tersiyer srt yitmesi: Dou Ege bölgelerinin yaps ve magmatiglii için olasl bir mekanizma; Erol, O. ve Oygür, V. (ed.), Bat Anadolu’nun genç tektonii ve volkanizmas paneli. Türkiye Jeoloji Kongresi, 59-72.

 • Kaya, O., Ünay, E., Saraç, G., Eichhorn, S., Hassenrück, S., Knappe, A., Pekdeer, A. ve Mayda, S., 2004. Halitpaa transpressive zone: implications for an Early Pliocene compressional phase in central western Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 13, 1-13.

 • Kaya, O., Ünay, E., Gökta, F. ve Saraç, G., 2007. Early Miocene stratigraphy of Central West Anatolia, Turkey: implications for the tectonic evolution of the Eastern Aegean area. Geological Journal, 42, 85-109.

 • Kissel, C., Laj, C., Şengör, A. M. C. ve Poisson, A., 1987. Paleomagnetic Evidence for Rotation in Opposite Senses of Adjacent Blocks in Northeastern Aegea and Western Anatolia, Geophysical Research Letters, 14 (9), 907-910.

 • Koçyiğit, A., 1984. Güneybat Türkiye ve yakın dolaynda levha içi yeni tektonik geliim. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 27, 1-16.

 • Koçyiğit, A., Yusufoğlu, H. ve Bozkurt, E., 1999. Evidence form the Gediz graben for episodic two-stage extension in western Turkey. Journal of the Geological Society, London, 156, 605- 616.

 • Koçyiğit, A., Ünay, E. ve Saraç, G., 2000. Episodic graben formation and extensional neotectonic regime in west central Anatolia and the Isparta Angle: a key study in the Akehir-Afyon graben, Turkey; In: E. Bozkurt, J.A. Winchester, J.D.A. Piper, (eds.), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society of London, Specical Publication, 173, 405-421.

 • Le Pichon, X. ve Angelier, J., 1979. The Aegean arc and trench system: a key to the neotectonic evolution of the eastern Mediterranean area. Tectonophysics, 60, 1-42.

 • Lips, A. L. W., Cassard, D., Sözbilir, H. ve Ylmaz, H., 2001. Multistage exhumation of the Menderes Massif, western Anatolia (Turkey). International Journal of Earth Sciences, 89, 781-792.

 • MTA 2002. 1/500 000 ölçekli Türkiye jeoloji haritalar, No:7, MTA Yaynlar.

 • Ocakoğlu, N., Demirbaş E. ve Kucu İ., 2004. Neotectonic structures in the area offshore of Alaçat, Doanbey and Kuadas (western Turkey): evidence of strike-slip faulting in the Aegean extensional province. Tectonophysics, 391, 67-83.

 • Ocakoğlu, N., Demirbaş, E. ve Kuçu, İ., 2005. Neotectonic structures in zmir Gulf and surrounding regions (western Turkey): Evidences of strike-slip faulting with compression in the Aegean extensional regime. Marine Geology, 219, 155-171.

 • Ocakoğlu, N., Demirbaş, E. ve Kuçu, i., 2006. İzmir Körfezi ve çevresinin aktif faylar ve depremsellii (Bat Anadolu). Yerbilimleri Dergisi, 27 (1), 23-40.

 • Okay, A., Satr, M., Maluski, H., Siyako, M., Metzger, R. ve Akyüz, H.S., 1996. Paleo-and NeoTethyan events in northvvest Turkey: Geological and geochronological Constraints: Yin, A. ve Harrison, T.M. (eds.), Tectonic Evolution of Asia, 420-441.

 • Orbay, N., Sanver, M., Hisarli, M., seven, T. ve Özçep, F., 2000. Karaburun Yarmadasnn Paleomagnetizmas ve Tektonik Evrimi. Bat Anadolu` nun Depremsellii Sempozyumu Kitab, 59-67.

 • Özkaymak, Ç. ve Sözbilir, H., 2006. Aktif Manisa faynn bat bölümünün jeolojik özellikleri; deprem üreten faylarda reaktivasyon. Aktif Tektonik Aratrma Grubu 10. Toplants, Bildiri Özleri Kitab, 68-70.

 • Özkaymak Ç. ve Sözbilir H., 2007. Aktif Manisa Faynda Reaktivasyona aret Eden Stratigrafik Ve Jeomorfolojik Kriterler. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendislii Bölümü 30. Yl Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitab, 177- 178.

 • Paton, S., 1992, Active normal faulting, drainage patterns and sedimantation in southwestern Turkey. Journal of the Geological Society, London, 149, 1031-1044.

 • Reilinger, R.E., McClusky, S., Oral, M.B., King, R.W., Toksöz, M.N., Barka, A.A., Kinik, I.,Lenk, O. ve Sanl, I., 1997. Global positioning system measurements of present day crustal movement in the Arabia-AfricaEurasia plate collision zone. Journal of Geophysical Research, 102, 9983-9999.

 • Ring, U., Susanne, L. ve Matthias, B., 1999. Structural analysis of a complex nappe sequence and late orogenic basins from the Agean Island of Samos, Greece. Journal of Structural Geology, 21, 1575-1601.

 • Sayn, E., Paz, İ. ve Eronat, C., 2006. Investigation of Water Masses in zmir Bay, Western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 15, 343-372.

 • Seyitoğlu, G. ve Scott, B.C., 1991. Late Cenozoic crustal extension and basin formation in west Turkey. Geological Magazine, 128, 155-166.

 • Seyitoğlu, G. ve Scott, B.C., 1992a. The age of the Büyük Menderes graben (west Turkey) and its tectonic implications. Geological Magazine, 129, 239-242.

 • Seyitoğlu, G., ve Scott, B.C., 1992b. Late Cenozoic volcanic evolution of the northeastern Aegean region. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 54, 157-176.

 • Seyitoğlu, G. ve Scott, B.C., 1996. The age of the Alaehir graben (west Turkey) and its tectonic implications. Geological Journal, 31, 1-12.

 • Seyitoğlu, G., Tekeli, O., Çemen, İ., Şen, Ş. ve Ik, V., 2002. The role of the flexural rotation /rolling hinge model in the tectonic evolution of the Alaehir graben, western Turkey. Geological Magazine, 139, 15-26.

 • Sözbilir, H., 2001. Extensional tectonics and the geometry of related macroscopic structures: Field evidence from the Gediz detachment, western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 10, 51-67.

 • Sözbilir, H., 2002. Geometry and origin of folding in the Neogene sediments of the Gediz Graben, western Anatolia, Turkey. Geodinamica Acta, 15, 277-288.

 • Sözbilir, H., 2005. Oligo-Miocene molasse sedimentation during the Lycian orogenic collapse: Sedimentological, stratigraphical and structural evidences from the Lycian Molasse Basin, SW Turkey. Geodinamica Acta, 18 (3- 4), 255-282.

 • Sözbilir, H. ve Emre, T., 1991. Neogene stratigraphy and structure of the northern rim of the Büyük Menderes graben. International Earth Sciences Congress on Aegean Regions, Proceedings, 2, 314-322.

 • Sözbilir, H., Erkül, F. ve Sümer, Ö., 2003a. Gümüldür (İzmir) ve Bigadiç (Balkesir) Arasnda Uzanan Miyosen Sonras Yal KD-Dorultulu Accommodation Zonuna ait Saha Verileri, Bat Anadolu. 56. Türkiye Jeoloji Kurultay, Ankara, 85-86.

 • Sözbilir, H., İnci, U., Erkul, F. ve Sümer, Ö., 2003b. An Active Intermitten transform zone accommodating N-S Extension in Western Anatolia and its relation to the North Anatolian Fault System, International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleoseismology, and Field Training Course in Paleoseismology, 31 Augst to 12 September 2003, Poster Session P:2/2, Ankara.

 • Sözbilir, H., Sümer , Ö., Uzel, B., Sayglı, A., Ramazanoğlu, İ ve E. Uysal, 2004. zmir Fay’nn jeolojik ve jeomorfolojik parametreleri, Aktif Tektonik Aratrma Grubu 8. Toplants, Bildiri Özetleri Kitab, s. 22.

 • Sözbilir, H., Sümer, Ö., Uzel, B., Ersoy, Y., Erkül, F., İnci, U. ve Helvac, C., 2005. zmir’deki deprem dizilerinin nedeni, faylardaki çiçek yaps, Cumhuriyet, Bilim Teknik, Deprem Aratrmalar, 3.12.2005, Say 976, 18-19.

 • Sözbilir, H. Koçer, T. Demirta, R., Uzel, B., Ersoy, Y., Akgün, M. ve Özkaymak, Ç., 2006. Seferihisar-Yelki fay zonunda plaeosismolojik çalmalar: dorultu atml fay zonlarnda eim atml aktif normal faylanmaya ait veriler. Aktif Tektonik Aratrma Grubu 10. Toplants, Bildiri Özleri Kitab, 76-77.

 • Sözbilir, H., Sümer, Ö., Uzel, B., Özkaymak, Ç., Ersoy, Y., Erkül, F., nci, U. ve Helvac, C., 2007. Bat Anadolu’da zmir-Balkesir transfer zonu içinde kalan aktif dorultu-atml faylarla snrl havzalarn jeolojik özellikleri. Aktif Tektonik Aratrma Grubu 11. Çaltay, Bildiri Özleri Kitab, s. 42.

 • Sümer Ö., Sözbilir H. ve nci U., 2004. Urla Havzas’nn Kuvaterner jeolojisi ve havzay snrlayan dorultu atml faylarn Bat Anadolu’nun aktif tektoniindeki önemi. Aktif Tektonik Aratrma Grubu 8. Toplants, Bildiri Özleri Kitab, 22-23.

 • Sümer, Ö., Sözbilir, H., nci, U. ve Erkül, F., 2005. Cross-cut relationship between NE- and Etrending faults in western Anatolia: an example from the Quaternary Urla basin. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean,15-18 June 2005, stanbul, Abstracts, p. 132.

 • Şengör, A.M.C., 1987. Cross-faults and differential stetching of hanging walls in regions of lowangle normal faulting. In: examples from western Turkey, Coward, M.P., Dewey, J.F. and Hancock, P. (ed.), Continental extensional tectonics. Geological Society of London, Special Publication, 28, 575-589.

 • Şengör, A.M.C. ve Ylmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic approach. Tectonophysics, 75, 181-241.

 • Şengör, A.M.C., Görür, N. ve Şaroğlu, F., 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In: Biddle, K. & Christie-Blick, N. (eds.), Strike-Slip Deformation, Basin Formation and Sedimentation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publications, 37, 227-264.

 • Tan, O. ve Taymaz, T., 2003. Seismotectonics of Karaburun Peninsula and Kuadas Gulf: Source parameters of April 2, 1996 Kuadas Gulf and April 10, 2003 Seferihisar (zmir) earthquakes. International Workshop on the NAFZ, EAFZ and DSF Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleoseismology and Field Training Course in Paleoseismology, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey.

 • Tapırdamaz, M. C., 2005. Türkiye’nin Paleomanyetik Veri Katalou. Aktif Tektonik Aratrma Grubu 9. Toplants, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 22-24 Eylül 2005, Sivas.

 • Utku, M. ve Sözbilir, H., 2003. Aydn-Nazilli faynn paleosismolojik ön bulgular, Türkiye Kuvaterneri Çaltay, 4, 121-129.

 • Uzel, B. ve Sözbilir, H., 2005. First record of Quaternary pull-apart basin in western Analolia: the Cumaovas basin, zmir-Turkey, International Earth Sciences Colloquium on the Aegen Regions (IESCA), Dokuz Eylül University, 4-7 October 2005, zmir, Turkey.

 • Uzel, B. ve Sözbilir, H., 2006. Bat Anadolu’da normal faylar ve dorultu atml faylarn birlikte iledii havzalara bir örnek: Cumaovas çek-ayr havzas, zmir. Aktif Tektonik Aratrma Grubu 10. Toplants, Bildiri Özleri Kitab, s. 93.

 • Uzel, B. ve Sözbilir, H., 2007. Cumaovas Çek-Ayr Havzasnda Transpresyondan Transtensiyona Yersel Gerilme Terslenmesine Dair Veriler, Bat Anadolu. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendislii Bölümü, 30. Yl Jeoloji Sempozuyumu, Bildiri Özleri Kitab, 175-176.

 • Uzel, B. ve Sözbilir, H., 2008. A First record of strikeslip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovas basin as an example. Turkish Journal of Earth Sciences [in press].

 • Ylmaz, Y., Genç, Ş.C., Gürer, F., Bozcu, M., Yılmaz, K., Karack, Z., Altunkaynak, . ve Elmas, A., 2000. When did the western Anatolian grabens begin to develop?. In: Bozkurt, E. Winchester, J.A. & Piper J.A.D. (eds.) Tectonics and magmatism in Turkey and the surrounding area. Geological Society, London, Special Publications 173, 131-162.

 • Yusufoğlu, H., Koçyiğit, A. ve Bozkurt, E., 1998. Palaeo- and Neo-tectonic characteristics of the Gediz Graben, west Anatolia, Turkey. Third International Turkish Geology Symposium, 3, 190.

 • Zhu, L., Akyol, N., Mitchell, B.J. ve Sözbilir H., 2006. Seismotectonics of western Turkey from high resolutions and moment tensor determinations. Geophysical Research Letters, 33 (7), L07316.

 • Sözbilir, H , Uzel, B , Sümer, Ö , Özkaymak, Ç , Ersoy, E , Koçer, T , Demirtaş, R . (2008). D-B Uzanml İzmir Fay İle KD-Uzanımlı Seferihisar Fayı’nın Birlikte Çalıştığına Dair Veriler: İzmir Körfezi’ni Oluşturan Aktif Faylarda Kinematik Ve Paleosismolojik Çalışmalar, Batı Anadolu . Türkiye Jeoloji Bülteni , 51 (2) , 91-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28370/301652

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle