Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2002 AĞUSTOS Cilt 45 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Koru (Çanakkale) Kurşun-Çinko Yataklarının Ana, Eser ve Nadir Toprak Elementleri Jeokimyası İncelemeleri
Gülcan Bozkaya Ahmet Gökçe
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Koru (Çanakkale) baritli kurşun-çinko yatakları Biga Yarımadasında Tersiyer yaşlı volkanik kayaçlar içinde gözlenenen kurşun-çinko yataklarının tipik örneklerinden birisidir. Yatakların yakın çevresinde yüzeyleyen volkanik kayaçlar; Eosen yaşlı Akçaalan andeziti, Oligosen yaşlı Adadağı piroklastikleri, Miyosen yaşlı Dededağ dasiti, Pliyo Kuvaterner yaşlı Karaömerler bazaltı şeklinde ayrılmışlardır. İnceleme alanı içindeki cevherleşmeler, Adadağı piroklastikleri içinde BKB-DGD konumlu fay hattı boyunca damar tipi ve üst seviyelerdeki ileri derecede breşleşmiş kesimlerde stockwork tipi oluşumlar şeklindedir. Cevherleşmelerde galenit, sfalerit ve barit hakim mineraller olup, pirit, kalkopirit, fahlerz (tennantit), markazit, kalkosin, kovellin, bornit, tenörit ve kuvars az miktarlarda bileşime katılmaktadır. Sıvı kapanım incelemeleri sırasında ölçülen TFM, TmICE ve TH değerleri, mineral oluşturucu hidrotermal çözeltiler içinde CaCl2 ve MgCl2 gibi tuzların bulunduğunu, baritlerin oluşumu sırasında hidrotermal çözeltilerin tuzluluklarının biraz yüksek, sıcaklıklarının düşük olduğunu (80 °C`den daha düşük), sülfüıiü minerallerin oluşumu sırasında ise tuzluluğun bir miktar düştüğünü, sıcaklığın 270 °C`ye kadar yükseldiği, sfaleritlerin 120-160 °C sıcaklık aralığında oluştuğunu göstermektedir. Ana element jeokimyası sonuçlarından; inceleme alanındaki volkanik kayaçların erken evrede (Karaömerler bazaltı hariç) yüksek potasyumlu kaîkali bileşiınli oldukları, sonraki evrelerde ise orta potasyumlu kalkalkelen karakterli, levha içi bazaltlar (Karaömerler bazaltı) şeklinde oluştukları anlaşılmaktadır. Eser element jeokimyası incelemuori, yatak içinde zenginleşen kurşun ve çinkonun Akçalaan andeziti ile Adadağı piroklastiklerinden, bakırın ise Dededağ dasitinden kaynaklanmış olabileceğini düşündürmektedir. NTE incelemeleri; baritlerin deniz suyunda belirlenmiş değerlere benzediklerini göstermiştir. Örneklerin CeN / YbN-YbN diyagramı üzerindeki konumlan incelendiğinde; galenit, sfalerit ve baritlerin volkanik kayaçlar arasında ve deniz suyuna yakın bir yerde kümelendikleri görülmektedir. Bu durum da, galenit, sfalerit ve baritlerin olasılıkla deniz suyunca volkanik kayaçlardan çözülen elementlerin zenginleşmesi sonucu oluştukları şeklinde yorumlanmıştır.

 • Çanakkale

 • Koru

 • Pb-Zn

 • barit

 • jeokimya

 • NTE

 • Alpan, T., 1968. Koru-Balcılar (Çanakkale) köyleri civarının jeoloji etüdü. M.T.A. Raporu, No: 68405 28 s.

 • Andiç, T. ve Kayhan, F., 1997. Çaııakkale-Lapseki yöresinin genel jeokimyasal etüt raporu. M.T.A. Raporu, No: 10059.

 • Baar, H.W., Bacon, M.P. ve Brewer, P.G., 1985. Rare earth elements in the Pasific and Atlantic Oceans. Geochim. Cosmochim. Acta, 49, 1943-1959.

 • Boynton, W.V., 1984. Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In: Rare earth element geochemistry, P.Henderson (ed.), Elsevier, 63-114.

 • Bozkaya, G., 2001. Koru (ÇANAKKALE) Baritli Kıırşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi. Doktora Tezi. Cumhuriyet Üniversitesi (yayınlanmamış).

 • Bozkaya, G. ve Gökçe, A., 2001. Koru (ÇANAKKALE) Pb-Zn Yataklarının Jeolojisi, Cevher Mikroskopisi ve Sıvı Kapanım Özellikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, 18 (1), 55- 70.

 • Dinçer, H., 1958. Çanakkale vilayeti Lapseki kazası Umurbey nahiyesi civarındaki barit cevherleşmeleri. M.T.A. Raporu. No: 2482.

 • Ercan, T. ve Türkecan, A. Ege adaları, Bulgaristan`daki geçirilişi: T.J.K. Kitabı, 189-208. 1984. Batı Anadolu, Yunanistan ve plütonlarm gözden Ketin Sempozyumu

 • Ercan, T., Satır, M., Steinitz, G., Dora, A., Sarıfakıoğlu, E., Adis, C, Walter, H. ve Yıldırım, T., 1995. Biga Yarımadası ile Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adalarındaki (KB Anadolu) Tersiyer volkanizmasmm özellikleri. M.T.A. Dergisi, 117,55-86.

 • Gjelsvik, T., 1956. Türkiye`nin batısında Biga yarımadası bölgesinde Alpin völkanizmaya bağlı maden yatakları üzerinde aramalar. M.T.A. Raporu No: 2480.

 • Gııichard, F., Church, T., Treni 1, M. ve Jaffrezıc, H., 1979. Rare earths in barites: Distribution and effects on aqueous partitioning. Geochim. Cosmochim. Acta, 43 (7), 983-997.

 • Holmes, A.W., 1966. 1. Bölge Trakya`nın jeolojik etüdü ve stratigrafisi: Grubu Raporu, No: 368.

 • Kopp, K.O., 1964. Geologie Thrakiens II; Die Inseln und der Chersone:: NJb. Geol. Paleo. Abh., 119,172-214.

 • Le Maitre, R.W., Bateman, P., Dudek, A., Keller, J., Lameyre, J., Le Bas, M.J., Sabine, P.A., Schmid, R., Sorenson, H., Streckeissen, A., Wooley, A.R. ve Zanettin, B., 1989. A classification of igneous rock and glossary of terms: Blackwell Scientific Publications, Oxford, 208 p.

 • Morgan, J.W. ve Wandless, G.A., 1980. Rare earth elemet distribution in some hydrothermal minerals: Evidence for crystallographic control. Geochim. Cosmochim. Acta, 44, 973-980.

 • Michard, A., 1989. Rare earth element systematics in hydrothermal fluids. Geochim. Cosmochim. Acta, 53, 745-750.

 • Michard, A. ve Albarede, R, 1986. The REE content some hydrothermal fluids. Chemical Geology, 55, 51-60.

 • Okay, A.Î., Siyako, M. ve Burkan, K.A., 1990. Biga yarımadasının jeolojisi ve tektonik evrimi. T.P.J.D. Bülteni, 2/1, 83-121.

 • Önem, S., 1974. Gelibolu yarımadası ve Çanakkale dolaylarının jeolojisi. T.P.A.O. Arama Grubu Raporu, No: 877.

 • Pearce, J., A. ve Cann, J.R., 1973. Tectonic setting of basic volcanic rocks, determined using trace element analyses. Earth Planet Scien. Lett., 19,290-300.

 • Ruhllin, D.E., ve Owen, M., 1986. The rare earth element geochemistry of hydrothermal sediments from the East Pasific Rise: Examination of a seawater scavenging mechanism. Geochim. Cosmochim. Acta, 50, 393-400.

 • Sfondrini, G., 1961. Surface geological report on Ar/TPAO/1/538 and 537. T.P.A.O. Arama Grubu, Rapor No: 1429.

 • Siyako, M, Burkan, K.A. ve Okay, AX, 1989. Biga ve Gelibolu yarımadalarının Tersiyer jeolojisi ve hidrokarbon olanakları. T.P.J.D. Bülteni, 1(3), 183-199.

 • T.olun, E. ve Baykal, F., 1960. Çanakkale-LapsekiUmurbey-Koru Deresi Cu-Pb-Zn yataklarına ait rapor. M.T.A. Rap. No: 456.

 • Ünal, O., 1967. Trakya jeolojisi ve petrol imkanları. T.P.A.O. Arama Grubu Raporu, No: 391.

 • Yanagiya, K. ve Sato, J., 1989. Report on the mineral exploration in the Çanakkale area Republic of Turkey. M.T.A. Raporu, No: 8999. Phase I-II. 132 p.

 • Adıyaman Yöresi Rezervuar Kayaçlarının Porozite ve Hidrokarbon Doygunluğu Değerlerinin Jeoistatistiksel Simülasyonu
  Arzu Giray Yurdagül Cem Saraç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma Adıyaman Bölgesi`nin rezervuar kayalarından Karababa C Formasyonunun rezervuar özellikleri, gözeneklilik ve hidrokarbon doygunluğu değerlerinin jeoistatistiksel simülasyon yöntemleri ile incelenmesini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. İnceleme alanında açılmış olan 11 adet sondajdan elde edilen veriler jeoistatistiksel olarak değerlendirilmiştir. İnceleme alanının 3 boyutlu değerlendirilmesi yapılmış ve variogram fonksiyonları hesaplanmıştır. Gözeneklilik ve hidrokarbon doygunluğu değerlerinden elde edilen variogramlar küresel olarak modellenerek gözeneklilik için model parametreleri Qp0.0003, C=0.0020, a=400 m; hidrokarbon için C()=0.01, C=0.04, ve a=450 m olarak belirlenmiştir. Model parametrelerinin doğruluğu, çapraz doğrulama tekniği kullanılarak test edilmiştir. İnceleme alanında 3 boyutlu olarak toplam 540000 adet grid noktası belirlenerek koşullu simülasyon yöntemlerinden "annealing simülasyon" tekniği uygulanmıştır. Bu çalışma kapsamında belirtilen bölgede aynı grid noktaları için aynı parametreler kullanılarak simülasyon 40 farklı sonuç verecek şekilde tekrarlanmıştır. Simülasyon sonucunda elde edilen 40 farklı sonuçtan en iyi sonucu/senaryoyu veren, yani mevcut üretim alanlarıyla uyuşan ve en geniş petrol üretim alanı kaplayan simülasyon sonucu kabul edilmiştir. Gözeneklilik ve hidrokarbon doygunluğu için elde edilen 540000 adet koşullu verinin ortalama, varyans, histogram ve variogram gibi istatistiksel parametreleri hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. Simülasyon sonuçları x,y,z yönlerinde belirlenen kesitler üzerinde değerlendirilerek petrol üretiminin yapılabileceği uygun alanlar belirlenmiştir. 

 • Porozite

 • hidrokarbon doygunluğu

 • jeoistatistiksel simülasyon

 • Adıyaman

 • Bozdoğan, N. ve Erten, T., 1990. Mardin yükseliminin yaşı ve etkileri, GD. Anadolu, Türkiye 8. Petrol Kongresi., 16-20 Nisan 1990, Bildiriler, 207-227.

 • Cros, P., Dercourt, J., Günay, Y., Fourcade, E., Bellier, J.P., Laver, J.P., Marivit, H., ve Kozlu, H., 1991. The Arabian Platform in the Southern Turkey: an alvo-Turonian carbonate ramp collapsed during the Senonian, Bull.centres Rech. Explor. Prod. Elf-Aquitaine, 15, 1, 215-237.

 • Çelikdemir, E. ve Dülger, S., 1990. Güneydoğu Anadolu`da Mardin Grubu karbonatlarının stratigrafisi, sedimantolojisi ve rezervuar özellikleri, TPAO Arama Rap. No:2665, 93 s.

 • Çoruh, T., 1983. XII. Bölge Çemberlitaş-5,4, Adıyaman-1 ve Durukaynak-1 kuyularıyla, ve İnişdere ÖSK`larındaki Derdere ve Karababa Formasyonları hakkında yeni mikropaleontolojik bulgular, TPAO Araş. Rap. No:549, 14 s.

 • Çoruh, T., 1991. Adıyaman civarındaki (XL Bölge kuzeybatısı ve XII. Bölge) yüzeylenen Kampaniyen-Tanesiyen istifinin biyostratigrafisi ve paleocoğrafîk evrimi, TPAO Araş. Rap. No: 1656, 94 s.

 • Demirel, İ.H. ve Güneri, S., 2000. Cretaceous carbonates in the Adıyaman region, SE Turkey: An assessment of burial history and source-rock potential, Journal of Petroleum Geology, vol. 23(1), 91-106.

 • Deutsch, C.V. ve Journel, A.G., 1998. GSLIB Geostatistical software library and user`s guide, 2 nd Edition, Applied Geostatistics series, Oxford University Press, New York, 369 p.

 • Dowd, P. A., 1978. Advances in geostatistics: numerical methods and their application: PhD thesis, Leeds University, Leeds.

 • Duran, O., 1991. Beşikli, Tokaris; Bakacak ve Taşlık sahalarının stratigrafisi, sedimantolojisi ve rezervuar özellikleri: TPAO Araştırma Rapor No: 1586, 43 s.

 • Duran, O. ve Alaygııt, D.9 1992. Adıyaman dolayı rezervuar kayalarında (GD Türkiye) porozite ve permeabiliteyi denetleyen mekanizmalar: 9. Petrol Kongresi., 17-21 Şubat 1992, Bildiriler, 390-406.

 • Duran, O., Şemşir, D., Sezgin, İ. ve Perinçek, D., 1988. Güneydoğu Anadolu`da Midyat ve Silvan gruplarının stratigrafisi, sedimantolojisi ve petrol potansiyeli, TPJD Bült., 11- 2,99-126.

 • Erenler, M., 1989. XI-XIL Bölge güney alanlarındaki kuyularda Mesozoyik çökel istifi mikropaleontolojik incelenmesi, TPAO Araş. Rap. No: 1364, 44 s.

 • Ertuğ, K., 1991. GDA Kretase yaşlı Mardin Grubu ve Karaboğaz Formasyonunun palinostratigrafısi, TPAO Araş. Rap. No: 1529, 49 s.

 • Günay, Y., 1991. Güneydoğu Anadolu` nun Stratigrafisi, TPAO Derleme, 206 s.

 • Güven, A., Dinçer, Tuna, M. E., ve Çoruh, T., 1991. Güneydoğu Anadolu Kampaniyen, Paleosen otokton istifinin stratigrafisi, TPAO Arama Rap. No:2827, 133 s.

 • Harbaugh, J. W. ve Bonham-Carter G., 1970. Computer simulation in `geology: John Wiley and Sons, Inc., New York.

 • Journel, A.G. ve Huijbregts, C.J.,1978. Mining geostatistics, Academic Press, London, 600s.

 • Köylüoğlu, M., 1981. Körkandil ölçülmüş stratigarafi kesitinin Mesozoyik biyostratigrafısi, TPAO Araş. Rap. No:362, 14s.

 • Matheron, G., 1963. Principles of geostatistics, Economic Geology, no 58, 1246-1266.

 • Matheron, G., 1973. The instrinsic random functions and their applications, advances in applied probability, December, number 5, 439-468.

 • Perinçek, D., 1980. Arabistan Kıtası kuzeyindeki tektonik evrimin kıta üzerinde çökelen istifteki etkileri, Türkiye 5. Petrol Kong. ve Serg.9 Tebliğler, 77-93.

 • Perinçek, D., Duran, O., Bozdoğan, N.? ve Çoruh, T., 1991. Stratigraphy and Paleogeographical evolution of the Autochthonous sedimentary roks in the SE Turkey, Ozan Sungurlu Symp., Kasım/1991, Proceedings, 274-305.

 • Saraç, C, 1994. Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel simülasyon yöntemlerinin kullanılması: Jeoloji Mühendisliği, sayı 44-45, 21-27.

 • Şemşir, D., Duran, O., A lay gut, D., Kaya, M.9 Kumsal, K., Güngör, H. ve Aydemir, V., 1992. XI-XII. Bölgelerde Beşikli, D. Beşikli, Tokaris, Bakacak sahaları ile İkizce ve Taşlık kuyuları civarının stratigrafisi, tektoniği, yer altı jeolojisi ile Karaboğaz Formasyonu ve Mardin Grubunun sedimantolojisi, diyajenez ve rezervuar özellikleri: TPAO Arama Rapor No:3051, 142 s.

 • Şengündüz, N. ve Soylu, C, 1990. Derdere Formasyonu sferoidal seviyesinin sedimantolojisi ve organik jeokimyası, Türkiye 8. Petrol Kongresi., 16-20 Nisan 1990, Bildiriler, 50-61.

 • Tercan, A.E. ve Saraç, C, 1998. Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınlan, No 48, Ankara, 137 s.

 • Tuna, D., 1973. VI Bölge litostratigrafi birimleri ad lamasın m açıklayıcı raporu, TPAO AramaRap. No:813, 131 s.

 • Wagner, C, ve Pehlivanlı, M., 1985. Karst geological interpretation of Mardin Carbonaites in Çemberlitaş Oil Field, A pilot study; Arama Grubu Rapor No:2051.

 • Yılmaz, Y. ve Yiğitbaş, E., 1990. SE Anadolu`nun farklı ofıyolitik-metomorfik birlikleri ve bunların jeolojik evrimdeki rolü, Türkiye 8. Petrol Kongresi., 16-20 Nisan 1990, Bildiriler, 128-140.

 • Yurdagül, A.G., 2001. Adıyaman yöresi porozite ve hidrokarbon doygunluğu değerlerinin jeoistatistiksel simülasyon yöntemleriyle incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Mühendislik Tezi, Ankara, 101 s.

 • Sivas-Divriği Bölgesi Skarn Tipi Demir Oksit Yataklarına Fe-oksit-Cu-Au (Olympic Dam tipi) Perspektifinden Yeni Bir Bakış
  İlkay Kuşçu Erkan Yilmazer Gökhan Demirela
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Fe-oksit-Cu-Fe-REE (Olympic Dam tipi, Avustralya) yatakları oldukça belirgin bir alterasyon süreciyle ilişkili, düşük-Ti içerikli ancak manyetit ve hematit gibi demir oksitlerce zengin yataklardır. Buna ek olarak yaygın sodik vepotasik alterasyon ve porfiri, masif sülfid ve skarn yataklarına göre yüksek REE miktarları bu yatakların ortak özellikleri olarak göze çarpmaktadır. Bu çalışma Fe-oksit-Cu-Au yatak türünün Divriği bölgesinde yer alan demiroksit yataklarıyla karşılaştırılmasıyla ilgilidir. Karşılaştırmada, çok iyi bilinen ve Fe-oksit-Cu-Au yataklarına hasalkali metazomatizma, mineraloji, geç evre sülfid cevherleşmesi, plütonik kayaçların tektonik ortamı ve yapısal kontrol gibi karakteristik özellikleri kullanılmıştır. Fe-oksit-Cu-Au yataklarının Türkiye`deki varlıkları konusunda çalışmalar Divriği bölgesinde ilk kez bu makalenin yazarları tarafından başlatılmıştır. Bu çalışmada, Divriği (Sivas) bölgesinde yapılan jeolojik çalışmalar, A-B-kafa cevherleşmelerinin yaygın alkali metazomatizma ve alterasyon geçirmiş plütonik kay açlar içinde bulunduğunu göstermektedir. Metazomatizmanın ilk evresi sodik-kalsik alterasyonla ilgilidir. Bu evreyi daha geç ve/veya sığpotasik alterasyon evresi izler. Sodik-kalsik alterasyonun ürünleri potasik alterasyon ürünleri tarafından silinir veya maskelenir. Bu gözlemler, daha önce pirometazomatik, fels, kalk-skarn veya skarn olarak bilinen A-B-kafa cevherleşmelerinin alterasyon ürünleri ve cevherleşme tarzları bakımından, Fe-oksit-Cu-Au türü cevherleşmeler olabileceğini gösterir. A-kafa cevherleşmeleri K-feldispat ve filogopitçe zengin yan kayaçlar içinde skapolit veskapolit-granat zonlarını ornatarak yerleşen masif manyetit cevherleşmeler olarak bulunur. B-kafa cevherleşmeleri martitleşmiş manyetit, limonitleşme, silisleşme ve sülfid cevherleşmelerini içerir ve geç-evre alterasyon ürünleri olarak değerlendirilir. Bunlar breş bacası ya da diatrem olarak adlandırılabilecek huni şekilli ve yapısal kontrollü kesimlerde gözlenir. Breşik zon yakınlarındaki granitoyıdier yaygın serizitleşmeye uğramıştır. Kolloform barit oluşumları özellikle breşik kireçtaşı ve serizitleşmiş kayaç dokanakları boyunca gözlenir. Türkiye`de Fe-oksit-Cu-Au yatak türüne benzer yataklar henüz tanımlanmamış olmasına rağmen, Divriği bölgesinde yer alan demir oksit cevherleşmelerindeki yaygın alkali metazomatizma ve cevherleşmelerle alkali metazomatizma arasındaki ilişkiler, oksit ve sülfid mineralojisi, B-kafa cevher kütlesinin morfolojisi ve dağılımı, bu bölgede yer alan cevherleşmelerin Fe-oksit-Cu-Au yataklarına benzer özelliklerinin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bu yataklar "Fe-oksit-Cu-Au yatakları" olarak tekrar tanımlanmalıdır. Bu tür yataklar altın ve bakır açısından zengin olduğu için bu bölgenin altın ve bakır açısından değerlendirilmesi ve arama programları bu potansiyeli araştırmaya yönelik olarak yeniden düzenlenmelidir.

 • Divriği (Sivas)

 • Fe-oksit-Cu-Au

 • sodik-kalsik metasomatizma

 • manyetit

 • hematit

 • altın

 • Akıman, O., Erler, A., Göncüoğlu , M.C., Güleç, N., Geven, A., Türeli, T.K., and Kadıoğlu, Y.K., 1993. Geochemical characteristics of granitoids along the western margin of the Central Anatolian Crystalline Complex and their tectonic implications. Geological Journal., 28, 371-382.

 • Aydın, N., Göncüoğlu, M.C. ve Erler, A. 1998. Latest Cretaceous rnagmatism in the Central Anatolian Crystalline Complex: Brief review of field, petrographic and geochemical features. Turkish Journal of Earth Sciences 7, 259-268,

 • Barton, M. D., Marikos, M. A., and Johnson, D. A., 1993, A comparison of felsic and mafic Fe-P(-REE-Cu) deposits: Geological Society of America Abstracts with Programs, v. 25, no. 3, p. 5.

 • Barton, M.D., and Johnson, D.A., 1996, An evaporitic-source model for igneousrelated Fe-oxide(-REE-Cu-Au-U) mineralization: Geology, v. 24, p. 259-262.

 • Barton, M.D., and Johnson, D.A., 2000. Alternative brine sources for Fe-oxide(-Cu-Au) systems: Implications for hydrothermal alteration and metals. T.M: Porter (eds)5 Hydrothermal iron oxide copper-gold and related deposits: A global perspectivey de vol. 1.43-60.

 • Bottke, H., 1981, Lagerstattenkunde des Eisens. Verlag Glückauf GmbH, 202s., Essen.

 • Boztuğ, D., 1998, Post-collisional Central Anatolien Alkaline Plutonism, Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 7, 145-165.

 • Boztuğ, D., Çevikbaş, A., Demirkol, C, Tatar, S., Akyıldız, M., ve Otlu, N., 2002. Karamadazı plütonunun (YahyalıKayseri) mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelemesi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 45, 41-58.

 • Gençalioğlu Kuşçu, G., Göncüoğlu, M.C, ve Kuşçu, 1., 2001. Post-Coilisional Magmatism on the Northern Margin of Taurides and its Geologic Implication: Geology and Petrology of the YahyahKaramadazi Granitoid, Tr. J. of Earth Sci., 10, 103-120.

 • Goad, R., E., Mumin, H.A., Duke, N.A., Neale, K.L., Mulligan, L.D., 2000. Geology of the Proterozoik iron-oxide-hosted NIC A cobalt-gold-bismuth and Sue-Dianne copper-silver deposits, Southern Great Bear Magmatic zone, Northwest Territories, Canada. T.M: Porter (eds), Hydrothermal iron oxide copper-gold and related deposits: A global perspectivey de vol. 1,249-267.

 • Göncüoğlu, M.C. ve Türeli, K. 1994. Alpine collisional-type granitoids from western Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey. Journal of the Kocaeli University, Earth Sciences Section 1, 39- 46.

 • Göncüoğlu, M.C., Erler, A., Toprak, G.M.V., Olgun, E., Yalınız, K., Kuşçu, İ., Koksal, S. & Dirik, K. 1993. Orta Anadolu Masifi`nin Orta Bölümü`nün Jeolojisi, Bölüm 3: Orta Kızılırmak Tersiyer Baseni`nin Jeolojik Evrimi, TPAO Rap. No. 3313, 104 p

 • Göncüoğlu, M.C., Koksal, S., ve Floyd, P.A., 1997. Post-collisional A-type magmatism in the Central Anatolian Crystalline Complex: Petrology of the îdişdağı intrusive (Avanos, Turkey). Tr. J. of Earth Sciences, 6, 65-76.

 • Haynes, D., 2000. Iron-oxide-Cu-Au deposits: What, Where, When and Why. T.M: Porter (eds), Hydrothermal iron oxide copper-gold and related deposits: A global perspective V/e vol. 1. 9,26.

 • Hitzman, M. W., Oreskes, N., ve Einaudi, M. T., 1992, Geological characteristics and tectonic setting of Proterozoic iron oxide (Cu-U-Au-REE) deposits: Precambrian Research, v. 58, p. 241-287.

 • Hitzman, M.W., 2000. Iron-oxide-Cu-Au deposits:what, where, when and why. T.M: Porter (eds), Hydrothermal iron oxide copper-gold and related deposits: A global perspective*de vol. 1, 9-25.

 • Hopper, D., ve Correa, A., 2000. The panulcillo and Terresa De Colmo

 • Işık, M.A., 2002. Divriği kontakt metazomatik demir cevherleşmelerindeki ilmenitmanyetit eksolusyon dokularının cevher oluşum koşullarının belirleme açısından önemleri. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özleri Kitapçığı, s, 124-125.

 • İlbeyli, N. ve Pearce, J.A., 1997. Petrogenesis of the collision-related Anatolian Granitoids, Turkey. European Union of Geosciences (EUG) 9, Strasburg, s. 502.

 • Klemm, D.D., 1960, Die Eisenerz vorkommen von Divrik (Anatolien), als Beispiel tektonisch angelegter pneumatolytisch-metasomatis cher Lagerstatten bildung: N. Jahrbuch f. Mineralogie, Abh. 94 (Festband Ramdohr), s. 591-607, Stuttgart.

 • Koşal, C, 1971, Divriği A-B-kafa demir yataklarının sondajlı aramalar jeolojik raporu. MTA rapor no. 4304, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Koşal, C, 1973, Divriği A-B-C kafa demir yataklarının jeolojisi ve oluşum üzerine çalışmalar. MTA dergisi, s. 81, 1-22.

 • Kuşçu, İ., Demirela, G., ve Yılmazer, E., 2002. Sivas-Divriği Bölgesi Skarn Tipi Demir Oksit Yataklarına Fe-oksit-Cu-Au (Olympic Dam tipi) Perspektifinden Yeni Bir Bakış, 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özleri Kitapçığı, s. 171.

 • Öztürk, H., ve Öztunalı, Ö., 1993. Divriği demir yatakları üzerine genç tektonizma etkileri ve sonuçlan. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 8, 97-106.

 • Perring, C.S., Pollard, P.J., Blake, K.L., Dong, G., ve Nunn, A.J., 1999. Metallogeny of the Lightning Creek Cu-Au prospect. Mount Isa Inlier, Australia. CJ. Stanley, A.H. Rankin ve R.J.., Bodnar (eds.) Mineral deposits:process to processing, vol. 1, Balkema, Rotterdam, 413-416.

 • Petrascheck, W. ve Pohl, W., 1982, Lagerstattenlehre, B.8.V.H., 341s, Stuttgart.

 • Pollard, P.J., Mark G., ve Mitchell, L.C., 1998. Geochemistry of post-1540 Ma granites in the Cloncurry district, northwest Queensland. Econ. Geol., 93, 1330-1344.

 • Pollard, P.J., 2000. Evidence of a magmatic fluid and metal source for Fe-oxide-Cu-Au mineralization. T.M: Porter (eds), Hydrothermal iron oxide copper-gold and related deposits: A global perspective`^ vol. 1.27-42.

 • Pollard, P.J., 2001. Sodic(-calcic) alteration in Feoxide-Cu-Au districts: an origin via unmixing of magmatic H2O-CO2- NaCl±CaCl2 -KCl fluids. Deposita, 36,93-100.

 • Reeve, J.S., Cross, K.C., Smith, R.N., Oreskes, N., 1990, Olympic Dam copper-uranium-goldsilver deposit, Hughes F.E. (eds.) Geology of the mineral Deposits of Australian and Papua New Guinea: Monograph SeriesAustralian Institute of Mining and Metalurgy Wde., 2, 1009-1035.

 • Reynolds, L., 2000. Geology of the Olympic Dam Cu-U-Au-Ag-REE deposit. T.M: Porter (eds)5 Hydrothermal iron oxide copper-gold and related deposits: A global perspective`de vol. 1,93-1.04.

 • Roberts, D.E., ve Hudson, G.R.T., 1983. The Olympic Dam copper-uranium-gold deposit, Roxby Downs, South Australia: Econ. Geol. 78, 799-822.

 • Ünlü, T., 1983, Sivas, Divriği-Akdağ; GürünOtîukiîise; Erzincan, Kemaliye, BizmişenÇaltı, Kümelere ve Adıyaman, ÇelikhanBulam demir yatakları hakkında görüşler MTA Maden Etüd Dairesi, kap. No. 1901, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Ünlü, T., ve Stendall, H., 1986, Divriği bölgesi demir yataklarının element korelasyonu vejeokimyası: Orta Anadolu, Türkiye, Jeo. Müh., 28, 127-140.

 • Ünlü, T., ve Stendall, H., 1989, Divriği bölgesi demir cevheri yataklarının nadir toprak element (REE) jeokimyası; Orta Anadolu, Türkiye, Türkiye Jeoloji Bülteni, 432, 21- 37.

 • Yıldızeli, N., 1977, Divriği-Dumluca Sondajlı Etüd Raporu, MTA rapor no. 5986, Ankara (Yayınlanmamış).

 • Yıldızeli, N., 1998, Divriği (GD Sivas) yöresinde ofiyolit-granitoyid ilişkisiyle gelişen fels tipi demir yatakları. Ofiyolit-Granitoyid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Semp. Bildiriler Kitabı, 130-138s., Sivas.

 • Yılmazer, E., Kuşçu, L, ve Demirela, G., 2002. Divriği A-B Kafa Cevherleşmeleri: Alterasyon zonlanması ve zonlanma süreçleri. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özleri Kitapçığı, s.320.

 • Çay (Afyon) Depremleri
  Süha Özden Kaan Şevki Kavak Fikret Koçbulut Semir Över Haluk Temiz
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: 3 Şubat 2002 tarihinde, Afyon ilinin Çay ve Sultandağı ilçeleri civarında, yerel saatle 09.11-ve 11.26`da birbirini izleyen orta büyüklükte iki deprem meydana gelmiştir. Geniş bir alanda hissedilen bu depremlerde 45 kişi hayatını kaybetmiş, 300`ün üzerinde kişi yaralanmış ve yüzlerce bina yıkılmış ya da ciddi biçimde hasar görmüştür. Bu depremler; dışmerkezleri, yüzey kırıklarının durumları ve hasar dağılımları göz önüne alınarak, Çay depremleri olarak isimlendirilmiştir. USGS verilerine göre, depremlerden birincisi ve asıl yıkıcı olan depremin dışmerkezi, Çay ilçesi yakın civarında yer almaktadır. Bu deprem sonucunda gözlenen 080° doğrultulu yüzey kırığı en az 2 km uzunluğa ve 35 cm düşey yer değiştirmeye sahip bir normal faylanmayla oluşmuştur. İlk depremden iki saat sonra oluşan depremin dışmerkezi Çay`ın hemen batısında yer alan Kadıköy dolayına düşmektedir. İkinci depremin odak çözümü ve arazi verileri, 020° doğrultulu ve 10 cm düşey yer değiştirmeye sahip yine bir normal fay 1 anmayıvermektedir. Çay`ın batısında yer alan Kadıköy`de gözlenen ve yaklaşık 1 km uzunluğundaki ikinci depremin yüzey kırıklarının, ilk depremin yüzey kırıklarına yaklaşık olarak dik doğrultuda olması, bu depremin ilk Çay depreminin tetiklediği farklı bir fayın hareketiyle oluştuğunu göstermektedir.

 • Batı Anadolu

 • Çay depremleri

 • aktif tektonik

 • normal faylanma

 • Barka, A., Reilinger, R., Şaroğlu, F and Şengör, A.M.C., 1995, The İsparta Angle: Its importance in the neotectonics of the Eastern Mediterranean Region. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, 9-14 October 1995, Proceedings, v.l, 3-17.

 • Başokur, A., Gökten, E., Varol, B., Seyitoğlu G., Ulugergerli, E., Işık V., Candansayar, E., ve Tokgöz, E., 2002, Jeolojik ve jeofizik çalışmalar ışığında 03.02.2002 Çay (Afyon) depreminin mekanizması, hasarın nedenleri ve bölgenin deprem etkinliği. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 56 sayfa, Ankara.

 • Boray, A., Şaroğlu, F., ve Emre, Ö., 1985, İsparta büklümünün kuzey kesiminde Doğu-Batı daralma için bazı veriler. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 23, 9-20.

 • Carey, E., 1979, Recherdıe des directions principales de contrainifes associees au jeu d`une population de failles. Rev. Geol. Dyn. r Geogr. Phys. Paris, 21, 1, 57-66.

 • Demirtaş, R., Iravul, Y. ve Yaman, M., 2002, 3 Şubat 2002 Eber ve Çay depremleri ön raporu. Jeoloji Mühendisliği Haber Bülteni, 2002/1-2, 58-63.

 • Emre, Ö., Duman,T, Y., Doğan, A., Özalp, S., Tokay, F. ve Kuşçu, İ., 2002, 03 Şubat 2002 Sultandağı Depremi ön değerlendirme raporu, www.mta.go.tr/deprem/afyon.htm.

 • Eyidoğan, H. ve Barka, A., 1996, October 1, 1995, Dinar earthquake, western Turkey, Terra Nova, 8,479-485.-

 • Eyidoğan, H., Güçlü, U., Utku, Z, ve Değirmenci, 1991, Türkiye Büyük Depremleri Makro Sismik Rehberi (1900-1988). İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü yayını.

 • Koçyiğit, A., Ünay, E. ve Saraç, G., 2000, Episodic graben formation and extensional neotetonic regime in west Central Anatolia and İsparta Angle: a case study in the Akşehir-Afyon Graben, Turkey. In:Bozkurt, E., Winchester, J.A. & Piper, J.D.A. (eds.) Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publications, 173,405-412.

 • Özden, S., Kavak, K., Ş., Koçbulut, F., Över, S., ve Temiz, H., 2002, 3 Şubat 2002 Çay (Afyon) depremleri. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, sy. 218-219, Ankara.

 • Şaroğlu, F., Boray, A. ve Emre, O., 1987, Active faults of Turkey. MTA raporu no. 8643, 394s (yayımlanmamış).

 • Ulusay, R., Kasapoğlıı, K., Dirik, K. ve Gökçeoğlu, C, 3 Şubat 2002 Sultandağı (Afyon) Depremi Saha İnceleme Raporu. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 44s.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle