Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1988 AĞUSTOS Cilt 31 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Kahramanmaraş Tersiyer Kenar Havzasının Jeolojik Evrimi
Mehmet Önalan
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Bu çalışmada, Kahramanmaraş Beniz- Süleymanlı ve Kılavuzlu bölgesindeki Tersiyer yaşlı kayalann jeolojik evrimi araştırılmıştır. İnceleme alanının kuzey ve güneyindeki çalışmalardan elde edilen bilgiler, Arap ve Toros levhaları arasında Jura`da başlayan ve Alt Kretase içlerine kadar süren bir açılma rejimini, Valanjiniyen`den itibaren ise dalma-batma rejiminin başladığını belirtir. Arap levhasının kuzeye doğru olan bu dalmasının Maastrihtiyen`e kadar sürdüğü belirgindir. Maastrihtiyen`den Miyosen`e kadar olan süre için jeolojik evrimlerle ilgili görüşler değişiktir. Miyosen`den itibaren ise bölgede bir kenar havzası gelişmiştir. Arap levhası ile Toros platformu arasında gelişen bu kenar havzasındaki çökeller havzanın kuzey ve güney kesiminde farklı istiflenme gösterirler. Stratigrafik durum ve çökelme ortamlarının yer ve zaman içinde değişimleri, bölgede Üst Kretaseden bu yana en az yedi sıkışma veya ilerleme olayının geçtiğini belirtir.

 • Arap levhası

 • Toros levhaları

 • çökelme ortamları

 • Kahramanmaraş

 • Altınlı , I.E., 1986, Doğu ve Güneydoğu Anadolu`nun Jeolojisi MTA Dergisi, No: 66-67, Ankara

 • Aktaş, G., Robertson, H.F., 1984, The Maden Complex, S E Turkey : evolution of a Neotethyan active margin In : The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean (J.E.Dixon and A.H.F. Robertson eds.). Published for The Geological Society by Blackwell Scientific Publication Oxford London Edinburgh Boston Palo Alto Melbourne, p. 375-401.

 • Baykal, F., Önalan, M., 1979, Şile Sedimenter karışığı (Şile Olistosromu): Türkiye Jeolojik Kurumu Altınlı Sempozyumu, s. 15-27.

 • Burchfiel, B.C., 1980 Eastern European Alpine system and the Carpathian orocline as an example of collision tectonics : Tectonophysics, 63, 31- 61.

 • Dickinson, W.R., 1974, Plate tectonics and sedimentation. In : Tectonics and sedimentation. SEMP, Special Publication No: 22, p.22

 • Gözübol,A.M. ve Gürpınar, O., 1980, Kahramanmaraş kuzeyinin jeolojisi ve tektonik evrimi : Türkiye 5. Petrol Kongresi Jeoloji-Jeofizik Bildirileri, s. 21-29

 • Harbaugh, D.W., ve Dickinson, W.R., 1981, Depositional Facies of Mississippian elastics, Antler Foreland Basin, Central Diamond Mountains. Nevada : Jour.Sed.Petr., V.51, p.1223-1234.

 • Howell, D.G., Normark, W.R., 1982, Sedimentology of Submarine fans. In: Sandstone Depositional environments, (P.A. Scholle and D.Spearing eds.) .AAPG. Tulsa, Oklahoma, p.374.379.

 • önalan, M., 1984, Ahırdağ (K.Maraş) kuzeyinin Jeolojisi ve Paleontolojisi (Yüksek Lisans Tezi): l.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü,

 • önalan, M., 1986, Maraş Miyosen çökellerinin çökelme ortamları ve Tersiyer havzasının gelişimi : Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özetleri, 82 s.

 • önalan, M.,-1986, K.Maraş Tersiyer istifinin sedimenter özellikleri ve çökelme ortamları :I.Ü. Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, b.3-4

 • Perinçek, D. and Kozlu, H., 1984, Stratigraphy and structural relations of the units in the Afşin - Elbistan -Doğanşehir region (eastern Tauros). In: Geology of Tauros belt (eds., O.Tekeli and M.C. Göncüoğlu). MTA , p.181-198

 • Stanley, DJ. ve Unrug, R., 1972, Submarine channel deposites. In: Recognition of Ancient sedimentary environments. SEMP Speicial Publication No. 16,, p.309-340.

 • Sungurlu, O., 1974, VI. Bölge kuzey sahalarının jeolojisi ve petrol imkanları: Türkiye İkinci Petrol Kongresi Tebliğleri, 85-107.

 • Stow, D.A.V., 1986. Deep clastic seas. In : Sedimentary Environments and Facies (ed. H.G.Reading, Second edition). Blackwell Scientific Publications, Boston Paloalto Melbourne, p. 399-444.

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., 1983, Türkiye`deki Tetis`in evrimi : Levha tektoniği açısından bir yaklaşım: Türkiye Jeoloji Kurumu Yerbilimleri özel dizisi No. 1 40-50.

 • Tarhan, N., 1984, Göksun-Afşin-Elbistan dolayının jeolojisi : TMMOB Jeoloji Mühendisleri odası Yayın Organı,, Sayı 19 3-9

 • Tarhan, N.,1985, Elbistan ensimatik ada yayı çökel bulguları ve yaşı : Jeoloji Mühendisliği TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın Organı, s.23 3- 9

 • Üşümezoğlu, Ş., (Baskıda), Kuzeybatı Anadolu yığışım orojeni ve Is trança or ojen kuşaklarının evrimi ve Paleotetisin batı kenet kuşağı : TJK Bülteni

 • Yalçın , N., 1977, Geology of the Narince-Gerger area (Adıyaman province) and its petroleum possibilities : 1st. Üniv. Fen Fak. Mecm. Seri B, 41, 57-82.

 • Yalçın , N.,1979, Doğu Anadolu Yarılımı`nm TürkoğluKaraağaç (K.Maraş) arasındaki kesiminin özellikleri ve bölgedeki yerleşme alanları : Türkiye Jeoloji Kurumu Altınlı Sempozyumu, .sayfa 49-57.

 • Yazgan, E., 1984, Geodynamic evolution of the Eastern Taurus region. In : Geology of the Taurus belt (O. Tekeli and M.C. Göncüoğlu edsb) MTA Turkey p.199-208.

 • Koplarda Lösitli Şoşonitik Volkanizmalı Yeni Bir Formasyon (Everek Hanları Formasyonu) ve Bu Bulgunun Doğu Pontid Arkı (KD Türkiye) Evrimi ile Olan İlişkileri
  Osman Bektaş İsmet Gedik
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Sialik bir temel üzerinde gelişen Doğu Pontid arkı Mesozoyik-Senozoyik dönemleri boyunca zaman ve mekan içerisinde değişen provensler sunar. Doğu Karadeniz sahilinde Liyas ile başlayan toleyitik ark volkanizması yerini Üst Kretase`de toleyitik/kalk-alkali, Eosen`de kalk-alkali ve Neojen`de ise alkalen volkanizmaya bırakarak çaman içerisinde sırasıyla gelişmiş eksiksiz ada yayı magma serileri oluşur. Eş yaşlı volkanik kayaçlarda güneye doğru artan K içeriği ise ark magmatizmasında mekan içerisindeki değişime neden olur.Liyas`da gelişen ark-içi ve ark-gerisi rift havzalarında Malm-Alt Kreatase dönemlerindeki hızlı subsidans olayları karbonat fasiyesinden türbiditik ve olistostromal fasiyese geçişle belirginleşir. Güneyde ark-gerisi bölgelerinde (Bayburt-Kelkit-Amasya yörelerinde) bu dönem ofiyolitik olistostromal melanj oluşumu dönemine karşılık gelir. Melanjı oluşturan bazaltlar plaka ortası bazaltları ile (WPB) ada yayı bazaltlarına (IAB) geçiş gösteren okyanus ortası sırtı bazaltlarından (MORB) oluşmaktadır. (Polijenetik ofiyolit olgusu) . Bayburt-Maden yöresinde bu ofiyolitik melanjm üzerine normal dokanaklar ve sırasıyla yüksek K`lı kalk-alkalen andezit lav ve tüfleriyle Üst Kretase yaşlı rudistli kireçtaşları gelmektedir. Everek Hanları mevkiinde bu Üst Kretase kireçtaşları ile bir arada bulunan bir formasyon, şimdiye kadar kesin jeolojik konumu ile saptanamamış ve çoğunlukla tektonik dokanaklı ofiyolitik seri olarak haritalanarak çelişkili jeolojik yorumlamalara neden olmuştur. Tarafımızdan gerçekleştirilen arazi çalışmaları sırasında söz konusu formasyonun Üst Kretase kireçtaşlarının aşınmaya uğramış yüzeyleri üzerine sedimanter bir dokunakla geldiği ve başlangıçta kırmızı kırıntılı bir fasiyesle başlayıp üste doğru düşük TiO2`li lösitli volkanizma ile devam eden, yer yer çapraz katmanlanma gösteren karasal fasiyeste gelişmiş bir formasyon olduğu ve Paleojen türbiditleri tarafından taban konglomerası ile üstlendiği gözlenmiştir. Jeolojik konumu böylece saptanan bu formasyona Everek Hanları Formasyonu adı verilmiştir. Sedimanter orijinli ofiyolitik melanjın yüksek Klı kalk-alkalen ve lösitli alkalen volkanizmayla (şoşonitik) örtüsü olması melanjmark-gerisi jeotektonik bölgesinde oluştuğunun kuvvetli bir delilidir. Benzer durum Amasya civarında da gözlenmiştir. Yaklaşık 60 m.y. önce gelişmiş olan bu lösitli volkanizmanın Neojen`de Doğu Pontid arkının kuzeyinde sahil kesiminde yüzeylenmiş olması, tıpkı Kuzeybatı Amerika`da olduğu gibi yüksek K`lı volkanizmanın ark magmatizmasıyla birlikte Senozoyik dönemi süresince trenç`e doğru gerilediği sonucuna varılır. Öte yandan gerek ark-içi gerekse ark-gerisi havzalarındaki eş zamanlı magmatik ve subsidans olayları Doğu Pontid arkı ve ark-gerisi jeotektonik ortamlarında manto yükselmelerinin önemli bir rol oynadığını düşündürmektedir.

 • şoşonitik

 • ark-içi

 • ark-gerisi

 • Doğu Karadeniz

 • Adamia,SH.A., Lordkipanidze, M.B., Zakariadze, G.S., 1977; Evolution of active continental margin as examplified by the Alpine history of the Caucasus : Tectonophysics, 40, 183-199.

 • Alptekin,Ö., NabelekJ.L., Toksöz,M.N., 1986; Source mechanism of the Bartm earthquake of September 3, 1968 in Northwestern Turkey : Evidence for active thrust faulting at the Southern Black Sea margin : Tectonophysics, 122, 73-88.

 • Anderson,C.A., Schubert,G., 1986; Mantle circulation and the lateral migration of subducted slabs: J.Geophys. Res 91, 7205-7223.

 • Barbieri,M., Galdderoni, G., Ferrini,V., Masi,U., 1985; Geochemistry and geochronology of volcanic rocks: from Eastern Pontids (Trabzon, NE Turkey) : Terra Cognita, EUG-III, 5-280 (Abstract).

 • Barka.A., Sütçü,Y.F., Gedik,!., Tekin,F., Arel,E., özdemir,M., Erkal,T., 2985; Sinop bölgesinin Senozoyik tektonik gelişimi : Türkiye Jeo.Kur.Büdiri Özetleri, 7-8.

 • Bektaş,O., 1981; Kuzey Anadolu Fay Zonu`nun ErzincanTanyeri bucağı yöresindeki jeolojik özellikleri ve yerel ofiyolit sorunları: KÜ Yerbilimleri Fak.Yayını, No:32, 196

 • Bektaş,O., 1984; Doğu Pontidler`de Üst Kretase yaşlı şoşönitik volkanizrna ve jeotektonik önemi : K.Ü. Dergisi,3, 53-662.

 • Bektaş,O., Pelin,S., Korkmaz, S., 1984 : Doğu Pontid yay-gerisi havzasmda manto yükselimi ve polijenetik ofiyolit olgusu : Türkiye Jeol.Kur.Ketin Simpozyumu, 175-189.

 • Bektaş,O., 1986; Doğu Pontid ark-ark gerisi bölgelerinde paleostres dağılımı ve çok safhalı riftleşme: MTA Dergisi, 103/104, 16-39.

 • Bektaş,O., Van,A., Boynukalm,S., Baskıda; Doğu Pontidler`de (Kuzeydoğu Türkiye) Jura volkanizması ve jeotektoniği.

 • Çapan,U.Z., 1984; Ankara melanjı içindeki zeolitli alkali bazaltik volkanizmanın karakteri ve yaşı hakkında: Türkiye Jeol.Kur. 38.Büimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri özetleri, 121-123.

 • Eğin,D., Hirst,D.M., 1979; Tectonic and magmatic evolution of volcanic rocks from the Northern Harşit area, NE Turkey: Geocome-I, Proceedings, 56- 94, Ankara.

 • Gedikoğlu, A., Pelin, S., Özsayar,T., 1979; The main lines of geotectonic development of East Pontids in the Mesozoic era: Geocome-I , Proceedings, 551-581.

 • Gill, IB.,, 1984; Sr,Pb, Nd isotopic evidence that both MORB and OIB sources contribute to oceanic island arc magmas in Fiji: Earth and Planetary Science Letters, 48, 443-458.

 • Harper.G.D., 1984; The Josephine ophiolite, Northwestern California: Geol.Soc.Am.Bull., 95, 1009- 1026.

 • Jakes,P., White, A.J.R., 1972; Major and trace element abundances in volcanic rocks of orogenic areas: Geol.Soc.Am.Bull., 83, 29-40.

 • Kadinsky,K.C, Barazangi.M., Oliver,J., Isacks,B., 1981; Lateral variations of high frequency seismic wave propation at regional distances across the Turkish and Iranian plateaus : J.Geophys.Res., 86,9377-9396.

 • Kamitansi.M., Akmcı.ö., 1979; Alpine granitoids and related tungsten-molybdenum deposits in Turkey: Mining Geology, 29 (6), 341-350.

 • Kazancı,N., Varol,B., Tunç,M., 1984; Seben (Bolu) bölgesi Üst Kretase karbonat ve volkanojenik fliş fasiyesleri: Jeoloji Mühendisaliği, 20, 61- 72.

 • Ketin,!., 1962; 1/500000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Sinop: MTA Enstitüsü Yayını, 54 s.

 • Miller,E.L., Holdsworth.B.K., Whiteford,W.B., Rodgers,D., 1984; Stratigraphy and structure of the Schoonover sequences Northeastern Nevada : Implicaton for Paleozoic plate-margin tectonics : Geol.Soc.Am.Bull., 95, 1063-1076.

 • Moores,E.M., 1981; Ancient suture zones within continents : Science, 213, 41-46.

 • Morrison,G., 1980; Characteristics and tectonic getting of the shoshonite rock association : Lithos, 13, 97-108.

 • Nakamura,K., Uyeda.S., 1980; Stress gradient in arc/ back-arc regions and plate subduction: J.Geophys.Res., 85, 6419-6428.

 • Özsayar,T., 1971; Palaeontologie und Geologie des Gebietes östlich Trabzon (Anatolien) : Giess.Geol.Schr.,Hl, P.138.

 • PearceJ.A., CannJ.R., 1973; Tectonic setting of basic volcanics determined using trace element analyes : Earth Planet.Sci.Lett., 19, 290-300.

 • Peccerillo,A., Taylor,S.R., 1975; Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the Pontic chain, Northern Turkey: Bull.Vole, 39/4, 1- 13.

 • Peccerillo,A., 1985; Roman comagmatic province (Central Italy): Evidence for subduction related magma genesis: Geology, 13, 103-106.

 • Rowell,W.F., Edgar,A.D., 1982; Cenozoic potassium-rich mafic volcanism in the Western USA: Its relationship to deep subduction. : J.Gcology, 91, 338-341.

 • SaleebyJ., Harper,G.D., Snoke.A.W., Sharp,W., 1982; Time relations and structural-stratigraphic patterns in ophiolite accretion, West-Central Klamath Mountains, California: J.Geophys.Res., 87, 3831,-3848.

 • Saribudak,M., Sanver,M., Ponat,E., 1986; Batı Pontidler`deki Triyas, Kretase ve Eosen yaşlı kay açların paleomanyetik sonuçları : Türkiye I. jeotravers projesi, Tübitak, 59-61.

 • Smedley,P.L., 1986; The relationship between calcalkaline volcanism and within-plate continental rift volcanism: exidence from Scottish Paleozoic lovas : Earth Planet. Sci.Lett., 76, 113-128.

 • Stren,RJ., Smoot,N.C, Rubin,M., 1984; Unripping of the volcano arc, Japan : Tectonophysics, 102, 153-174.

 • Şen,C, 1985; Toklu-Uğurlu (Trabzon) civarının jeolojisi ve Kretase-Neojen volkanitleri arasındaki temel mineralojik ve kimyasal farklılıklar : Master • tezi, KÜ Müh.Mim.Fak. Jeoloji Müh.Bölümü, 25 s

 • Şengör,A.K.C, Yılmaz,Y., Ketin,!., 1980 ; Remmants of a Pre Late Jurasic Ocean in Northern Turkey : Fragments of a Permian-Triassic Paleotethys : Geol.Soc.Am.Bull., 91, 599-609.

 • Şengör,A.M.C, Yılmaz, Y., 1983; Türkiye`de Tetis`in evrimi : Levha tektoniği açısından bir yaklaşım: TJK Yerbilimleri Özel Dizisi,, No. 1.

 • Taner,F., 1977; Etude gelogique et petrologique de la region Güneyce-lkizdere, sitjuee and sud de Rize (Pontids orientales, Turquie) : Doktoru tezi, Cenevre, Univ., 258 s.

 • Terzioğlu.M.N., 1984; Ordu güneyindeki Eosen yaşlı Bayırköy volkanitlerinin jeokimyası ve petrolojisi : C.Ü. Yerbilimleri Dergisi, 1, 43-47.

 • Terzioğlu,M.N., 1986; Doğu Karadeniz Bölgesi`nde Pliyosen yaşlı Erdembaba volkanitlerinin petrolojisi ve kökensel yorumu : Türkiye Jeol.Kur.Bült.29, 119-133.

 • Türk-Japon Ekibi, 1974; Report on geological of Trabzon Area, Northeastern Turkey Phase I: MTA Rap. (Yayınlanmamış), Ankara.

 • Varne,R., 1984; Ancient subcontinental mantle: A source for K-rich orogenic volcanics : Geology, 13, 405-408.

 • Venturelli,G., Thope,R.S., Piaz,G.V.D., More, A.D., Potts,P.J., 1984; Petrogenesis of cale-alkaline, shoshonitic and associated ultrapotassic Oligocene volcanic rocks from the Northwestern Alps, Italy : Contrib.Min.Petrol., 86, 209- 220.

 • Westphal ,M., Bazhenov,M,L., LauerJ.P., Pechersky,D,M., SibuetJ.C, 1986; Paleomagnetic implications on the evolution of the tethys belt from the Atlantic Ocean to the Pamir`s since the Triassic : Tectonophysics, 123, 37- 82.

 • Westra,G., Keith,S.B., 1981; Classification and genesis of stockwork molybdenum deposits : Economic Geology, 76, 844-873.

 • Yılmaz,A., 1985; Yukarı Kelkit Çayı ile Munzur Dağları arasının temel jeolojik özellikleri ve yapısal evrimi : TJK Bülteni, 28, 79-83.

 • Zoncnshain,L.P., Lepichon,X., 1986; Deep basins of the Black Sea and Caspian Sea as remnants of Mesozoic back-arc basins. Tectonophysics, 123, 181-211.

 • Kiraz-Birgi Yöresinde (Ödemiş-Menderes Masifi) Metavolkanitlerin (Leptitlerin) Varlığı
  Nejat Kun Osman Candan Osman Özcan Dora
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Ödemiş Asmasifinden yapılan bu çalışma Menderes Masifinin genel istifine leptitlerin de katılması zorunluluğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Kalınlıkları birkaç kilometre ile 20-25 metre arasında değişen volkanik kökenli bu kayalar gnays ve şist arasında bir klavuz düzey oluşturur. Sert, yönlenmesiz ve mor renkli olan leptitler piroksence zengin, yaşlı, bazik damar kayalarını içerir. Kimyasal analiz çalışmaları leptitlerin ilksel kayalarının riyolit-dasit bileşiminde, baskın kalkalkalen karakterli, sialik kökenli ada yayı volkanitlerinin metamorfik eşlenikleri olduğunu göstermektedir. 

 • Menderes Masifi

 • gnays

 • riyolit-dasit

 • piroksen

 • Başarır, E., 1975, Çine güneyindeki metamorfitlerin pe¬trografisi ve bireysel indeks minerallerin doku içerisindeki gelişimleri: Doçentlik tezi, E. Ü. F. F. İzmir, 85 s, (Yayınlanmamış).

 • Cox, K, G., Bell, J, D. ve Pankhust, R, J. 1979, Inter¬pretation of igneous rocks: George Allen and Un¬win Ltd London, 450 s.

 • Gass, G., 1982, Upper Proterozoic (Pan African) calc- alkaline magmatism in nort-eastern Africa and Ara¬bia: In andezites, edited by R. S. Thopre, John Wilay and Sons.

 • Glassley, W., 1974, Geochemistry and tectonics of the Crescent volcanic rocks, Olympic Peninsula, Washington: Geol. Soc. America. Bull., 85, 785¬794.

 • Gottini, V., 1968, The T1O2 frequency in volcanic rocks: Geol. Rundsch. 168 pp.

 • Irvine, T. N. ve Baragar, W, R, A., 1971, A quide to the chemical classification of the common volcanic rocks: Can. J. Earth. Sci. 8, 523-548.

 • Kistler, R. W., Evernden, J, F ve Shaw, R., 1971, Sierra Nevada Plutonics cycle. Part L, origin of compo¬site granitic batholits: Geol. Soc. America. Bull., 82, 853-868.

 • Kun, N., 1983, Çine dolayının petrografisi ve Menderes Masifinin güney kesimine ait petrolojik bulgular: Doktora tezi, D.E.Ü. İzmir, 125 s, (Yayınlanmamış).

 • Kun, N. ve Candan, O., 1987, Ödemiş asmasifindeki leptitlerin dağılımları, kökenleri ve oluşum koşulları: T.Ü.B.A.G - 688 nolu proje, 133 s, (yayınlanmamış).

 • Kuno, H., 1968, Differentiation of Basalt Magma. In Basalts: The Poldervaart Treatise of Rock of Basaltic Composition. Vol. 2 New York-London-Sidney, John Wiley and Sons, N.Y.

 • Macdonald, G. A ve Katsura. J., 1964, Chemical composition of Havaiian lavas Journal of Petrology, 5, 82-133.

 • Miyashiro. A., 1975, Volcanic rock series and tectonic setting: In annual review of earth and planetary science, 3, 251-269.

 • Morrison, G, W., 1980 Characteristics and tectonic setting of the shoshonite rocks association: Lithos, 13, 97-108.

 • Pearce, J, A ve Cann, J, R., 1973, Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace ele¬ment analysis: Earth Planet Sci. Lett, 19, 290¬300.

 • Peccerillo ve Taylor, S, R., 1976, Geochemistry of Eocene calkalcaline volcanic rocks from the Kasta¬monu area, Northern Turkey: Cont. Mineral. Petrology, 58, 63-81.

 • Rittmann, A., 1962, Volcanoues and their activity: John Wiley and Sons, Newyork, London, 305 pp.

 • Schuiling, R, D., 1962, Türkiyenin güneybatısındaki menderes migmatit kompleksinin petrolojisi, yaşı ve yapısı hakkında: M.T.A. Der. 58, 71-84.

 • Şengör, M.C., Satır, M. ve Akkök, R., 1984, Timing of tectonic events in the Menderes Massif, Western Turkey. Implications for tectonic evolution and evidence for Pan-African basement in Turkey: Tec¬tonics, vol. 3, no.7, 693-707.

 • Zenettin, B., 1984, Proposed new Chemical classification of volcanic rocks: Episodes, 7/4, 19-20.

 • Çiftehan (Niğde) Volkanitlerinin Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal İncelemesi
  Fikret İşler
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çiftehan`ın kuzeyi ve kuzeydoğusunda geniş yüzeyleme gösteren pirokiastikler, spilit, altere bazaltik ve andezilik volkaniklerle çok karmaşık bir yapı oluştururlar. Genellikle tüf, aglomera ve volkanik breş şeklinde gelişmiş olan pirokilastikler çok sayıda doğu-batı uzanımlı trakit ve bazaltik dayklar tarafından kesilmişlerdir. Mineralojik bileşimlerine göre çoğunlukla spilitleşmiş olan volkanitler kalkalkali özelliktedir. Bölgedeki konumları ana ve bazı iz element içerikleri bu volkanitlerin erginleşmiş ada yaylan volkanizmasının ürünleri olabileceklerini gösterir.

 • tüf

 • aglomera

 • volkanik breş

 • piroklastik

 • Ateş, M.Z., 1985, Esendemir tepe (Koçak-UlukışlaÇiftehan) Demir skarn yatağı metalojenik incelemesi, Ç.Ü.Fen Bilimleri Enst.Jeoloji Müh. (Master Tezi) Adana, (yayınlanmış).

 • Baş, H., Ayhan, A. ve Atabey, E., 1986, UlukışlaÇamafdı (Niğde) Volkanitlerinin Bazı petrolojik ve jeokimyasal özelliklen. Jeo.Müh.Derg. 26, 27-34.

 • Billor, M.Z., 1986, Kayserilinin Dere (Çiftehan) Dolayının cevherleşmesi ve volkanitlerin jeokimyasal incelenmesi, Ç.Ü. Fen Bilim.Ens. Jeoloji Müh.Böl. Adana, (Master tezi), (Yayınlanmamış).

 • Çalapkulu, F., 1980, Horoz Granodiyoritinin jeolojik incelenmesi, Türkiye Jeol.Bült. 23,59-68.

 • Demirtaşlı, E., Bilgin, A.Z., Erenler, F., Işıklar, S., Sanlı, D., Selim, M., Turhan, N., 1973, Bolkar dağlarının jeolojisi, Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kong. M.T.A. yayını.

 • Garcia, M., 1978, Criteria of the ancient volcanic arcs. Earth Sci. Rev., 14, 147-165.

 • Irvine, T.N. and Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canad.J.Earth Sc, 8,523-548.

 • Miyashiro, A., 1975, Classification, characteristics and origin of ophiolites. Journal of Gvol., 83, 249-281.

 • Oktay, F.Y., 1982, Ulukışla ve Çevresinin Stratigrafisi ve jeolojik Evrimi. Türkiye Jeol.Bült. 25, 15- 24.

 • Şişman, A.N. ve Şenocak, M.H., 1981, Bolkardağ yöresinin jeolojisi ve Maden Yatakları, M.T.A. Rap.No 1790. 58 s. (yayınlanmamış).

 • Tatar, M., 1987, Koçak köyü Cipcip dere (NiğdeUlukışla) Demir-Bakır cevherleşmesinin metalojenisi, Ç.Ü.Fen Bilim.Enst. Jeoloji Müh.Böl. Master Tezi, Adana, (Yayınlanmamış).

 • Çavdar-Demirtepe (Söke-Aydın) Demir Yatağının Petrokimyasal İncelemesi
  İlyas Özkan Nuhoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Çavdar-Demirtepe Demir Yatağı Aydın iline bağlı Söke ilçesinin 26 km. güneydoğusundadır. Menderes masif indeki en önemli demir yatağıdır. İnceleme bölgesinde temeli oluşturan litolojik birimler para kökenlidir. İlksel kayaçlar kumtaşı, kiltaşı, kumlu kiltaşı ve killi kumtaşıdır. Bu ilksel kayaçların metamorfizması ile şist ve gnayslar oluşmuştur. Her kayaç birimindeki gerek az saçınımlı, gerekse çok saçınındı ve de masif cevherleşmeler yan kayaçla birlikte onunla aynı ortamda oluşmuştur.

 • Menderes masif

 • demir

 • kiltaşı

 • Aydın

 • şist

 • gnays

 • Akkök, R., 1982; Menderes masifinin Alaşehir yöresindeki gnays ve şistlerinin jeokimyası, TÜBİTAK yaym no 522.

 • Başarır, E., 1970; Bafa gölü doğusunda kalan Menderes masifi güney kanadının jeolojisi ve petrografisi, E.Ü. İlmi raporlar serisi no 102.

 • Başarır, E.,1975, Çine güneyindeki metamorfitlerin petrografisi ve bireysel indeks minerallerinin doku içerisindeki gelişimleri, Doçentlik tezi yayınlanmamış, E.Ü. Fen.Fak.

 • Başarır, E.,1982, Bağarası (Söke) bölgesindeki metamorfik kayaçlarm tektonik konumu ve petrografisi, Doğa Bil. Der. Cilt 6.

 • Brinkmann,R.,1966, Geotektonische Gliderung von West Anatolien: MTA Dergisi 66,61-74.

 • Gracıansky, P. de, 1965 a ; Menderes masifinin güney kıyısı boyunca (Türkiye`nin güneybatısı) gnayslarının metamorfizması hakkında açıklamalar, M.T.A. Dergi no 64, s. 8-21

 • Gracıansky, P. de,1965 b ; Menderes masifi (Türkiye`nin güneybatısı) metamorfik kayaçlanndaki grenaların yapısı hakkında, M.T.A. Dergi no 65 s. 11-20

 • Gracıansky, P. de, 1966 ; Le symetrie des feldpaths potasique dans les gneiss du massif de Menderes (Asie mineure), Bull. Soc. Française de Mineralogie et de Cristalographie, Tome LXXXDC, s. 362-366

 • LA Roche, H. de., 1972, Revue sommare de quelques diyagrammes chimico-mineralogiques pour I1 etude des associations igneessou sedimantaries et de leurs derives metamorphiques, Sciences de la Terre. Totne XVTT. No 1-2. s. 34-45

 • Holdhus , S., 1971, Para amphibolite from Gurskey and Sadsoy Sunmore West Norvey, Nosk. Geo., vol. 68 s. 1169-1172

 • lzdar,K. E. 1969 ; Menderes kristalin masifi kuzey kısmının jeolojik yapısı, petrografisi ve metamorfizması hakkında, Doçentlik tezi E.Ü. Fen Fak.

 • öztunalı , O. 1965 ; Demirtepe-çavdar-Osmankuyu-Kisir (Çine) masifi zuhurlarının petrografileri ve oluşumları, M.T.A. Der.No 65, s.109-112

 • Schuılıng , R.D. 1958 ; Menderes Masifine ait bir gözlü gnays üzerinde zirkon etüdü, M.T.A. Der.No 51, s.38-41

 • Schuılıng , R.D.1962 ; On petrology, age and structure of the Menderes migmatite complex, M.T.A. Bull. No 58, s. 71-84

 • Scotford , D. M. 1968 Ödemiş-Beydağ güneyinde yapılan jeolojik bir inceleme, M.T.A yayınlanmamış.

 • Stanton , R.L. 1976 ; Regional metamorphism of banded iron formations and their immediate associates, Ins. Min.Metall, Trans.Sect. B 85, May. 118-131

 • Stavrov O. D. 1971 ; Ore content in granite and the geochemistry of Rubidium Geochemistry (USSR) English Transl. 8 s. 739-754

 • Tolluoğlu, A.Ü. 1981 ; Mutki (Bitlis) yöresi metamorfitlerinin petrografisi/petroloji, Yük.Müh. Tezi H.Ü. yayınlanmamış.

 • Sismik Yansıma Verileri Işığında Kuzeydoğu Akdeniz
  Rebii Güven Özhan
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Sismik veriler Kuzeydoğu Akdeniz`de özellikle Üst-Miyosen ve Plio-Kuaterner`in oldukça ayrıntılı incelenmesine olanak tanımıştır. Bununla birlikte derinlere ait sismik bilgiler fazla net değildir. Başlıca nedenlerden biri yüksek hıza sahip evaporitlerin alttaki formasyonlara ait sismik bilgileri perdelemesidir. Gerek Antalya ve gerekse Mersin Basenlerinde yer yer tuz domları şeklinde belirlenen evaporiüer eş-zamanlı formasyonlara yanal geçiş yapmakta ve böylece evaporitik yaydım sınırlanabilmektedir. Antalya ve Mersin-Adana Basenlerinin dikey hareketler sonucunda oluştukları sismik verilerden anlaşılmaktadır. Özellikle çökme(sübsidans) bu basenlerin evriminde önemli rol oynamış ve oynamaktadır. Bu basenlerin oluşumu ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Genelde bölgenin tamamiyle bir tektonik levha modeline uymaması görüş farklılıklarının nedenidir. 

 • evaporit

 • tuz domlar

 • Üst-Miyosen

 • Antalya

 • Mersin Basenleri

 • Allan, T.D., Morelli, C, 1971, A geophysical study of the Mediterranean Sea: Boll. Geofis, Teor Appl, 13, 50, 99-142.

 • Biju-Duval, B., Dercourt, J., Lepichon, X., 1976, La genese de la Mediterranee: La Recherche, 7, 811- 822.

 • Biju-Duval, B., Letouzey, J., Montadert, L., 1978, Structure and evolution of the Mediterranean Basins: Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 42-A, 951-984.

 • Boztaş, M., 1978 a, İçel-Gülnar-Akkuyu, far distance seismic studies: Rep, MTA, 18 s.

 • Boztaş, M., 1978 b, İçel-Gülnar-Akkuyu, Offshore fault investigation with high resolution reflection technique: Supp-Rep, MTA, 3 s,

 • Lort, J. M., Limond W.Q., Gray, F., 1974, Preliminary seismic studies in the Eastern Mediterranean: Eart planetsc Let, 21, 355-366

 • Jackson J., Me Kenzie, D., 1983, Active tectonics of the Alpine-Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan: Bullard Lab. Madingley Rise; Camb. CB 3 OEZ.

 • özhan, G., 1980, Les gites petrofiferes en Mediterranee et en Mer Noire, et methods de prospection adaptees: These de Docteur Ingenieur, Fac dessci et Tech. Un. de Nice, 17-25

 • Özhan, G., 1983, Geological outline of the Gulf of Antalya in the Light of the offshore geophysical data: Rapp Comm int Mer Medit, 28, 4, 183.

 • Sancho, J., Letouzey J., Biju-Duval, B., Courrier, P., Montadert, L., Winnock, E., 1973, New data on the Eastern Mediterranean Basin from seismic reflection: Earth Planet Sc Let, 18, 189- 204

 • Shackleton Cruises, 1972-1974, Geophysical Data Report of the Eastern Mediterranean Sea: Bullard Lab Cambridge University, 225 s.

 • Vogt, P. R., Higgs, R. H., 1969, An aeoromağnetic survey of the Eastern Mediterranean Sea and its interpretation: Earth Planet sc Let, 5, 939- 948.

 • Woodside, J. M., 1976, Regional vertical tectonics in the Eastern Mediterranean: Geophys. J. R., Astr Soc, 47, 493-514

 • Woodside, J. M. 1977, Tectonic element and crust of the Eastern Mediterranean Sea: Mar. Geophy Resh, 3, 317-354.

 • Batı Anadolu`nun Yapısal Sorunlarının Gravite Verileri ile İrdelenmesi
  Zafer Akçiğ
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Günümüze değin, Balı Anadolu için jeolojik , sismolojik ve uzaktan algılama verilerinden yararlanılarak çeşitli oluşum modelleriönerilmiştir. Bouguer gravite verileri üzerinde veri-işlem ve kuramsal modelleme uygulamaları yardımıyla gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda ise önerilen bu modeller irdelenerek, Batı Anadolu için olası bir model oluşturulmuştur.Odak mekanizma çözümlemelerinden Batı Anadolu için faydalanma mekanizmaları, genişleme bölgelerine özgü normal ve doğrultuatım bileşenli normal faylanma olarak verilmektedir. Veri-işlcm uygulamaları sonucu gravite değerlerinde doğudan batıya gözlenen artım,Ege Denizi`ne doğru üst mantoda bir yükselimi belirtmekte ve Ege Denizi`nde ortalama 30 km olan kabuk kalınlığı Batı Anadolu`da 35-40km ye ulaşmaktadır. Güç spektrumu uygulamasından saptanan 10 ve 12 km lik derinliklerin bölgedeki mağmatik sokulumlar ile ilişkiliolabileceği düşünülmekte ve bu sav manyetik verilerle de desteklenmektedir. Bölge, kıtasal gerilme alanlarına özgü birçok jeofizik imzayıda taşımakta ve benzer özelliklere sahip Kuzeybatı Amerikandaki Basin ve Range yapıları ile benzeşimler göstermektedir.Tüm veriler birarada değerlendirildiğinde; Batı Anadolu için olası oluşum modelinin K-G doğrultulu bir açılma tektoniğine bağlıolarak geliştiği ortaya çıkmaktadır. Gediz ve B Menderes çöküntü alanları da bu açılma tektoniğine bağlı olarak oluşmuş D-B doğrultulukıtasal rift sistemleridir. 

 • Balı Anadolu

 • uzaktan algılama

 • normal fay

 • Gediz

 • Allan, T.D. ve Morelli, C, 1971, A geophysical study of the Mediterranean Sea : Bui. Geofis. Teor. Appl. , 13, 99-141.

 • Alkan, G. , 1979, Batı-Güneybatı Türkiye`nin depremselliği : Ege Üniv. Yerbil. Fak. Jeofizik Böl. , Bitirme çalışması, 30 s.

 • Alptekin, ö. , 1973, Focal mechanisms of earthquakes in Western Turkey and their implications : Ph. D. thesis, New Mexico Institute of Mining and Technology Socorro, New Mexico, 95 s.

 • Arpat, E. ve Bingöl, E. , 1969, Ege bölgesi graben sistemi üzerine düşünceler : MTA Enst. Der. , 73, 1-9

 • Bingöl, E. , 1976 Batı Anadolu`nun jeotektonik evrimi : MTA Enst. Der. , 86, 14-34.

 • Cermak, V. , 1977, Heat flow map of Southern Europe and the Mediterranean Region : Geothermal Energy and Volcanism of the Mediterranean Area, Athens, Oct. 1976, Vol. 1, Geothermal Energy, 149- 168.

 • Condie, K.C. , 1976, Plate Tectonics and Crustal Evolution : Pergamon Press, Inc. , New York, 310 s.

 • Darracott, B.W. , Fairhead, J.D. ve Girdler, R. W. , 1972, Gravity and magnetic surveys in Northern Tanzania and Southern Kenya : Tectonophys. , 15, 131- 141.

 • Dewey, J.F. ve Şengör, A.M.C. , 1979, Aegean and surrounding regiins: Complex multiplate and continuum tectonics in a convergent zone : Geol. Soc. of America Bull. , Part I, 90, 84-92.

 • Dülger, A. , 1980; Ege Bölgesi havadan manyetik haritasının analitik uzanım ve türev yöntemleriyle kalitatif yönden analizi : Ege Üniv. Yerbil. Fak. Jeofizik Böl. , Bitirme çalışması, 97 s.

 • Eaton, G.P. diğ. , 1978, Regional gravity and tectonic patterns : Their relation to late Cenozoic epirogeny and lateral Spreading in the Western Cordillera : Geol. Sock. America Memoir, 152, 51-91.

 • Ergin, K. , 1966, Türkiye depremleri episantr haritası : İTÜ Yayınları.

 • Ergün, M. , 1977, Magnetic studies in Cyprus and the Biga peninsula : Ph. D. Thesis, University Leicester, England, 222 s.

 • Kaya, O. , 1981, Batı Anadolu alt bindirmesi : Ultramafik birimin ve Menderes Masifi`nin jeolojik konumu : Doğa Bilim Dergisi, Atatürk özel Sayısı, 15-36.

 • Kocaefe, S.S. , 1981, Batı Anadolu aktüel tektoniği ve Ege-Anadolu plakaları arası yapısal ilişkinin saptanması : Hacettepe Üniv. Yerbil. Fak. , Doktora tezi, 160 s.

 • Makris, J.t 1973, Some geophysical aspects of the evolution of the Hellenides : Bull. Geol. Soc. Greece, 10 (1), 206-213.

 • Makris, J. , 1978, A geophysical study of Greece based on deep seismic sounding, gravity and magnetics : Closs, H. , Roeder, D. ve Schmidt, K. , ed. , Alps, Apennines, Hellenides de, 392-401, E. Schweizerbart`sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgard.

 • Me Kenzie, D.P., 1972, Active tectonics of the AlpinHimalayan Belt : The Aegean sea and surrounding regions : Geophys. Jour. Roy. Astr. Sock. , 5, 217-254.

 • Papazachos, B.C. , 1975, Seismotectonics of the Northern Aeeean area : Tectonoohvsics. 33. 199-209.

 • Pınar, R. , Kaya, O. , Alkan, G. , 1982, Batı Anadolu`nun sismotektonik yorumu : TJK sunusu.

 • Sanver, M. , 1974, Ege Bölgesi havadan manyetik haritasının iki boyutlu filtreler ve istatistik yöntemlerle analizi : İTÜ Maden Fakültesi, Doçentlik tezi, 156 s.

 • Smith, R. B. , Braile, L., Keller, G.R. , 1975, Crustal Low welocity layers : Possible implications of high temperatures at the Basin Range-Colorado Plateau trasition : Earth Planet. Sc. Lett. , 28, 197-204.

 • Şengör, A.M.C., 1982, Ege`nin neotektonik evrimini yöneten etkenler : TJK Batı Anadolu`nun genç tektoniği ve volkanizması paneli, özel Sayısı, 59- 71.

 • Batı Toroslar Senomaniyen Kireçtaşlarında Bulunan Caprinidler (Rudist)
  Sacit Özer
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu yazıda, Türkiye`de ilk kez, Batı Toroslar`da Senomaniyen kireçtaşlarında bulunan Caprinidler tanımlanmıştır. Caprinia schiosensis türe ait 12 adet sol kapak kesişi Paliyal kanal sahasında basit, oval biçimli kanallara sahiptir. Bu kanallar posteriyor bölgede dar, anteriyor bölgede ise geniştir. Neocaprina sp.`ya ait 4 adet sağ kapağın dorsal ve kardinal sahalan iyi korunmamışlardır. Anteriyor taraftakiikincil kanallar geniş ve dikdörtgen biçimli, posteriyor taraftaki ikincil kanallar ise dar olup oval-dikdörtgen biçimlidir. Anteriyor taraftaki kavkı duvarında kanal bulunmamakta, ventral karen bulunmaktadır. Ichthyosarcolites sp. ye ait 2 adet kapak kesişi üçgen biçimli olup,karenler gelişmemiştir. 

 • Batı Toroslar

 • Neocaprina sp.

 • Caprinid

 • Ichthyosarcolites sp.

 • Boehm, G.t 1892, Beitrage zur Kentniss der Kreide in den Sud Alpen. Palaeontographica, XLI, 95-147.

 • Carbone, F., Praturlon, A. ve Sıma, G., 1971, The Cenomanian shelf-edge facies of Rocca di Cave (Prestini Mts. Latium). Geol. Romana, X, 141-142.

 • özgül.N., 1976, Toroslar`m bazı temel jeoloji özelliklen. TJ.K. Bült., 19, 65-78.

 • Parona. C.F., 1908, Per uno studio sulle Caprinidi dei calcari di Scogliera. Reale Accad. dei Lincei, VII, 9-16.

 • Plenicar, M., 1960, Stratigrafski razvoj krednih plasti na juznem Primorskem in Notranjskem. Geologija Razprave, 6, 44-45.

 • Plcnicvar, M., 1963, Caprinidae and the genus Radiolitella from the Cretaceous strata of Southwestern Slovenia. Razprave, VII, 583.

 • Poisson, A., 1977, Recherches geologiques dans les Taurides occidentales (Turquie). These, 795 s.

 • Polsak, fA., Macrofaune cretacee de l`lstrie meridionale (Yugoslavie). Paleont. Jugosl. , 8, 39-49.

 • Praturlon, A. ve Sirna , G., 1976, Ulteriori dati sul mar gine Cenomaniano della plattaforma Laziali Abruzzesi. Geol. Romana, XV, 97-99.

 • Sirna, G., 1982, Quelques Rudistes cenomanies du Monte Pellegrino (Palermo, Sicile). Geol. Romana, 11, 81.

 • Reşadiye (Muğla)`da Bulunmuş Olan Fosil Hippopotamus Alt Çene Kalıntısı
  Vahdet Tuna
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bn araştırmada Reşadiye`de bulunmuş olan, Hippopotamus saj. alt çene parçasındaki dişler (M2»M3 in. sini) incelenmiş ve bu, dişlerin Hippopotamus amphibius UNNAEUS`a ait ve PMyo-Plelsiosen yaşta olduğu, saptanmıştır.

 • Hippopotamus

 • Plelsiosen

 • Reşadiye

 • Hippopotamus amphibius

 • Arambourg, C, 1947,, Contribution, a İ`etııde geologique du bassın dü Lac Rudolphe et de la Basse Vallee de I`Omo (Miss.ion Scientifique de l`Omo» Tl.,, fasc.3): Editions du museum, Paris, 314- 335.

 • Arambourg, C, ve .Arnold» M., 1949, Note sur les fouilles paleontologiques executees en 1947-48 et 1949 dans le gişeme/U Villafranchien de la Garaet Ichkeul : Bull.SocSc.nat. Tu.ni.sie, 11,3-4, p.149.

 • Arambourg, C, 1.962. Les faunes mammalogiq`ues du Pleistocene circummediterranean : Quaternaria, VI, 97-109.

 • Arambourg,C, 1970,, Les Vertebres du Pleistoncene -de. 1`Afirique du Nord :ExtraitfJ,8-14-l 8-20-22.

 • Cooke, H.B.S., 1949, Trie fossil Suina of South Africa : Trans. Roy. SocS.Afir., vol. XXXII» Pan I . pp.3-6.

 • Cooke,H.B.S., 1955, Some fossil mammals in the South African Museum collections : The Annals of the South. African Museum.-XLn, 3, 164-166.,

 • Kökten.K., 1964» Die Stellung von Karain innerhalb der Turki.sch.en vorgeschicte : Türk Tarih Kurumu. Dergisi, 6,66.

 • Melentis, J.K., 1969, Studien über fossile Vertebraten Griechenlands. 1 6. Die pleistozSne saugetierefauna d&s Beckens von Ha.liaknn.on (Griec`henlend): Ann.Gedl.Pays.Hellen., 247 ,,259-261.

 • Ozansoy,F., 1957.» Türkiye Tersiyer Memeli Faunaları ve Slratigrafik revizyonları : MTA Enstitüsü Dergisi, 49; 19.

 • Ozansoy, F.., 1965,,, Etude des gisements condnentaux et des mammiferes du Cenozoique de Turqui : Mem.Soc.Geol.de, vol.85, New York.

 • Sondaar, P.Y. ve Boekschoten,G.J., 1967. Quaternary mammals .in the South Aegean. Island. Arc; with noted on other fossil mammals from the coastal legions of the J4editeiranean.II: Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, Proceedings. Series B,70,No.S,565-566.

 • Zbyszewski» G.t 1950, Les restes dUippopotame et de Cerfs d`Algoz : Separata do tomo XXXI» 4-6.» 11-12.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle