Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

1971 MART Cilt 14 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Fiziksel ( = Radyometrik = Radyojenik) Yaş Tayini Metotlarını Sınıflama Denemesi ve Rb-Sr ve K-A Metotlarının Kazdağ`da Bir Uygulaması
Ergüzer Bingöl
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Radyojenik yaş tayini metodları, radyoaktivitenin dolaylı ve dolaysız etkilerine dayananlar olmak üzere iki grupta sınıflanabilir. Metodların uygulanmasında elde edilen rakkamların anlamları ancak jeolojik verileri temel alan yorumlarla açıklığa kavuşabilir. Radyoaktivitenin dolaysız etkilerine dayanan Rb-Sr ve K-A metodları Kazdağ masifindeki granodiorit, gnays, az metamorfik kayaçlar ve spilitik metabazaltlara uygulanmış, Alpin, Alt-Mesozoyik ve Paleozoyik yaşlar bulunmuştur.  

 • Radyojenik yaş tayini metodları

 • Rb-Sr ve K-A metodları

 • Kazdağ masifi

 • Aldrich, L.T., Herzog Lf., Doak J.P. ve Davis G.L (1953) : Variation in strontium isotopic abundances in minerals. Trans. Amer. Geoph. Union, Vol. 34, No.: 3, pp. 457-470.

 • Bingöl, E. (1968) : Contribution à l`étude géologique de la partie centrale et Sud-Est du massif de Kazdağ, Thèse, Fac. Sc. Nancy, 190 p.

 • Coppens, R. (1957) : La radioactivité des roches, Press Univ. France Quesais-je, No.: 741, pp. 90-109.

 • Hedge, C. E., Walthall F.G. (1963) : Radiogenic strontium-87 as an index of geological processes. Science, V. 140, No.: 3572, pp. 1214-1217.

 • Nikolaysen, L.U. (1962) : Graphic interpretation of discordant age measurements of metamorphic rocks. New-York Acad. Sc., T. 1, pp. 451-511.


 • Bingöl, E. (1971). Fiziksel (= Radyometrik = Radyojenik) Yaş Tayini Metotlarını Sınıflama Denemesi ve Rb-Sr ve K-A Metotlarının Kazdağ`da Bir Uygulaması . Türkiye Jeoloji Bülteni , 14 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54938/753125

 • Mühendislik Jeolojisi Etütlerimizde Logların Yeri
  C. Çoruh F. Sanlav
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu tebliğde, kesin hesaplan öngören mühendistik işleri için gerekli mühendislik jeolojisi araştırmalarında kayaların, sadece, kumtaşı, şeyl veya kireçtaşı gibi tanımlanmasının yeterli olmadığı belirtilerek, kayaların fizik özelliklerine göre, ölçülebilen parametrelerle, etüt etmek gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu tür etüdlerde loglar, önemli ve etkili bir araştırma yolu olduğundan, logların Türkiye Mühendislik jeolojisi etütlerine neler getirebileceği tartışılmıştır. Bilhassa, teknik ye ekonomik yönden, bu metodlar üzerinde durulacak birkaç örnekte yetinilmiştir.  

 • Mühendislik jeolojisi etütleri

 • kumtaşı

 • şeyl

 • Çoruh, C., 1969 - Sondaj Kuyularında Jeofizik Araştırmalar ve Elektrik Kuyu Logu: EİE Bülteni, Sayı 24, S. 12.

 • Ergin, K., 1961 - Tatbiki Jeofizik : İ.T.Ü. Yayınları, Sayı 451, S. 359 - 40 1.

 • Güventürk, Ş., 1970 - E.B.İ.M. de Log Değerlendirmesi : Raman, Sayı 2, S. 9.

 • Sanlav, F., 1970 - Deniz Sondajlarında Log İşlemleri (Çeviri): Raman Sayı 3, S, 22.

 • Sanlav, F., 1971 - Maden Aramalarında Logların Yeri: Madencilik Bilimsel ve Teknik II. Kongresi, 25 - 27 Şubat 1971. Tebliğ olarak verilecektir.

 • Saydam, T., 1969 - Kuyu Loglarının Değerlendirilmesi I : İ.T.Ü. Petrol Arama ve İşletme Kürsüsü (Ders Notları).


 • Çoruh, C. & Sanlav, F. (1971). Mühendislik Jeolojisi Etüdlerimizde Logların Yeri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 14 (1) , 17-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54938/753131

 • Sedimanlar Ölçümü ve Kaybolan Sular Projesi
  Habib Ghafouri
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: L`une des activités de l`Institut de Recherches des Ressources Naturelles en Iran est de déterminer l`efficacité des différentes couverturesvégétales comme les buissons, les pâturages et les forêts ainsi que lesinstallations de conservation du sol: sillons parallèles aux courbes deniveau, terrasses et banquettes dans la lutte contre l`érosion.On sait que l`érosion se produit surtout dans les régions où le climatest aride, la saison sèche se prolonge et les pluies sont violentes et torrentielles. 


 • Ghafouri, H. (1971). (French) Projet de Mesure des Sediments et des Eaux Perdues . Türkiye Jeoloji Bülteni , 14 (1) , 24-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54938/753160

 • Toprak Suyu Rezervini Artırma Projesi ve Bunun İran`ın Ağaçlandırılmasında Kullanılması
  Habib Ghafouri
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Le défict d`eau dans les régions arides est un probleme qui depuislongtemps a attiré l`attention de l`homme. On a effectué plusieurs expériences pour lutter contre cette sécheresse et améliorer les conditions du milieu.Bien qu`il existe différentes manières pour mieux utiliser l`eau on n`apas encore trouvé une matière pour assurer son remplacement. 


 • Ghafouri, H. (1971). (French) Projet D`Augmentatıon de la Reserve d`eau Du Sol et Son Utilisation Dans le Eboisement en Iran . Türkiye Jeoloji Bülteni , 14 (1) , 27-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54938/753169

 • Pınarhisar Alanının Jeolojisi
  Cengiz Keskin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Istranca dağlarının güney etekleri boyunca uzanan resifal kireçtaşları, son on yıl içinde ve özellikle Trakya`da petrol arayan şirketlerin dikkatini çekmişlerdir. Havza içinde ümitli bir hazne kaya olabileceği kabul edilen bu birimin incelenmesini özellikle amaç edinmiş çalışmalar vardır. Bahis konusu kireçtaşlarının en ayırtman bölümü, Pınarhisar ve dolaylarındadır. Bu alanda Paleozoik veya daha eski bir Temel Karmaşığı üzerinde güneye az eğimli homoklinal yapıdaki Tersiyer çökelleri vardır. Eosene ait kırıntılılar ve marnlar (İslambeyli formasyonu] ile üzerine konkordan gelen resifal kireçtaşları (Kırklareli kireçtaşı) ve bunlarla diskordanslı bulunan Oligosenin oolitli kireçtaşları (Pınarhisar formasyonu) incelenen tortul istifi oluşturmuşlardır. Çalışma kuzeyde Temel Karmaşığı güneyde Pınarhisar formasyonu üstünde konkordan duran Miyosen tabakalarının kontağıyle sınırlanmıştır. Mostrası inceleme alanının 2/3’sini kaplayan Pınarhisar resif karmaşığı karbonatları, saha ve mikroskop incelemelerine dayanılarak as bölümlere ayrılmıştır. Karbonat numunelerine (sahada kullanılan terimler dışında) genellikle Folk`un kireçtaşı sınıflaması uygulanmış ve çoğun Dunham`ın sınıflamasındaki karşılıkları da birlikte sunulmuştur.

 • oolitli kireçtaşları

 • resifal kireçtaşları

 • Istranca dağları

 • Akartuna, M., 1953, Çatalca - Karacaköy Jeolojisi. İ.Ü. Fen. Fak. Monog., sayı 13. p. 88.

 • Arslaner, M., 1957, Pınarhisar bölgesi linyit etüdü, M.T.A .Raporu.

 • Druit, C. E., 1961, Report on the petroleum prospects of Thrace, Turkey : Turkish Gulf Oil Co.

 • Dunham, R. J., 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture : Am. Assoc. Petroleum Geologists Mem. 1, p. 108-121.

 • Folk, R. L., 1959, Practical petrographic classification of limestone : Am. Assoc. Petroleum Geologists, Bull., 43, No. I, p. 1-38.

 • Folk, R. L., 1962, Spectral subdivision of limestone types : Am. Assoc. Petroleum Geologist Mem. 1, p. 62-84.

 • Henson, F. R. S., 1950, Cretaceous and Tertiary reef formations and associated sediments in Middle East: Bull. Am. Assoc. Petroleum Geologists, v. 34, No. 2, p. 215-238.

 • Kemper, E., 1961, The Kırklareli limestone (Upper Eocene) of the northern basin rim : Geological Report T 37., C. DEILMAN BERGBAU GMBH.

 • Keskin, C., 1966, Pınarhisar resif karmaşığının mikrofasiyes incelemesi : İ.Ü.F.F. Mecmuası, Seri B, Cilt XXXI, Sayı 3-4.

 • Kuenen, Ph. H., 1950, Marine Geology : John Willey and Sons, İne, New York.

 • Lowenstam, H. A., 1950, Niagaran reefs Great Lake area : The Jour. of Geology v. 58, No. 4 p. 430-487.

 • Nelson, H. F., Brovvn C. Wn., and Brineman, J. H., 1962, Skeletal limestone classification : Am. Assoc. Petroleum Geologist, Mem. 1, p. 224-252.

 • Pamir, H. N., Baykal, F., 1947, İstranca masifinin jeolojik yapısı : Türk. Jeol. Kurumu Bülteni, cilt I, sayı 1.

 • Rückert - Ülkümen, N., 1960, Trakya ve Çanakkale mıntıkalarında bulunan Neojen balıklı formasyonları hakkında, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monog, sayı 16, p. 80.

 • Sönmez - Gökçen, N., 1963 Deux nouveaux genres d’Ostracodes du Paléogène de Thrace, Turquie : Revue de Micropaléontologie, No. 2, 6 annéc.


 • Keskin, C. (1971). Pınarhisar Alanının Jeolojisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 14 (1) , 31-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54938/753180

 • Orta Torosların Kuzey Kesiminin Yapısal Gelişiminde Blok Hareketlerinin Önemi
  Necdet Özgül
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnceleme alanı, Toros orojenik kuşağının bir bölümü olan Orta Torosların kuzey kesiminde Hadim ve Bozkır ilçeleri dolaylarını içine almaktadır. Bölgede Paleozoyik ve daha genç yaşta kaya birimlerini kapsayan ve birbirinden farklı havzaları temsil eden «Birlik»`ler faylı dokanak (kontakt)larla bir arada bulunmaktadırlar. Bu birliklerden «Hadim Birliği» ile,«Geyikdağı Birliği» yerli (otokton), «Güney İç Anadolu Birliği» ile «OrtaToros Birliği» yabancı (allokton) birliklerdir. Yabancı birliklerden Güneyİç Anadolu Birliği`nin inceleme alanına kuzeyden, Güney İç Anadolu`dan geldiğini kanıtlayan veriler vardır. Bu verilerin başında, inceleme alanının kuzeyinde İç Anadolu`nun güney kesiminde geniş alanlar kaplayan Paleozoyik yaştaki metamorfitlerle litoloji benzerliği ve birliğin tabanında(yerli Hadim Birliği`nde) gelişmiş olan kıvrımların konumu gelmektedir. Bölgenin diğer yabancı birliği «Orta Toros Birliği» dir. Blumenthal tarafından «Hadim Napı» veya «Hadim Paleozoyik`i» diye adlandırılmış olanbu birliğin tümüyle bir nap olmadığı ancak kuzey sınırı boyunca NE ya,güney sınırı boyunca da SW`ya ilerlemiş olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce özellikle birliğin mostra örneğinin güney ve kuzey kesimlerinde, şaryaj sınırı yakınlarında, gelişmiş olan kıvrım ve itki faylarının konumuna ve bu birliğin güney ve kuzeydeki komşu birliklerle stratigrafi ve litoloji yönünden deneştirilmesi sonucuna dayanmaktadır. Kambriyen ve Ordoviziyen yaştaki kaya birimlerini de kapsayan yerli Hadim birliği yukarda adı geçen İki yabancı birliğin arasında yer alan bir havzada oluşmuştur. Orta Toros Birliği`nin güneyinde yer alan diğer yerli birlik -Geyikdağı Birliği- bu yazının konusu dışında tutulmuştur. İnceleme alanındaki yerli ve yabancı birlikler Ne`ya eğimli itki fayları tarafından beraberce kesilmişlerdir. Gerek yabancı birliklerin hareketleri ve gerekse bu birlikleri kesen itki fayların oluşumu Lütesiyen sonu-Miyosen öncesi zaman aralığına rastlamaktadır. Yabancı birliklerden Orta Toros Birliği`nin hareketi Güney İç Anadolu Birliği`nin hareketinden sonra oluşmuştur. Ancak bütün bu hareketler arasında faz farklarının varlığına değgin her hangi bir ipucu bulunamamıştır. İnceleme alanının yapısal gelişiminde, hiç değilse Üst Devoniyen`den beri, düşey blok hareketlerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Kaya birimleri arasında saptanan diskordansların çoğunlukla açısız oluşu bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir. Yabancı birliklerin yatay hareketlerinden, düşey blok hareketlerine bağlı olarak gelişen yerçekimi kaymalarının sorumlu olduğu sanılmaktadır. Bu düşünce, geniş alanlar üzerinde hareket etmiş olan Güney İç Anadolu Birliği ile kuzey ve güney sınırları boyunca birbirine zıt yönlerde hareket etmiş olduğu düşünülen Orta Toros Birliği`nin büyük çapta yatık kıvrım veya ters dönmeler bulundurmayışına ve Orta Toros Birliği`ni kuzeyden sınırlayan büyük itki fayının konumuna dayanmaktadır.

 • Orta Toros Birliği

 • blok hareketleri

 • Hadim Birliği

 • Geyikdağı Birliği

 • Blumenthal, M. M. (1944) : Bozkır Güneyinde Toros sıradağlarının serisi ve yapısı : İstanbul Üniversitesi Fen Fak. Mec., Seri B, cilt IX, Sayı 2, S. 95 - 125, Almanca (Türkçe özeti).

 • Blumenthal, M. M. (1951): Batı Toroslarda Alanya Ard Ülkesinde Jeolojik Araştırmalar: M.T.A. Yayınlan, Seri D, No.: 5, 134 S., Fransızca (Türkçe özetli).

 • Blumenthal, M. M.(1963) : Le Système structural du Taurus Sud - Anadolien : in Livre à mémoire du Prof. Fallat, Mém hs-sér. Géol. France, t. II, S. 611-682.

 • Brunn, J. H. et al. (1969) : Rapport général des géologues Français travaillant dans les Taurides occidentales; CNRS, Ac. Sc. Orsay, 58. S. (Teksir)

 • Lebedeva. N. B. (1962) : Some results of scale modeling of folding of the hoiomorphic type, in Folded Deformations In the Earths Crust (Editor v.v Belousov and A.A. Sorskii) : İsrael Program for Scientific Translations, Jerusalem (translated from Russian, 1965), S. 307-312.

 • Niehoff, W. (1961) : 1/100.000 ölçekli Akşehir 90/2 paftası, Ilgın 91/1, 91/3 ve 91/4 paftaları üzerine 1961 yaz mevsiminde yapılmış olan harita alma revizyon çalışmaları hakkında rapor : M.T.A. Derleme Rapor No.. 3387.

 • Wiesner, K. (1968) : Konya civa yatakları ve bunlar üzerinde etüdler : M.T.A Dergisi, Sayı 70. S. 178-213.


 • Özgül, N. (1971). Orta Torosların Kuzey Kesiminin Yapısal Gelişiminde Blok Hareketlerinin Önemi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 14 (1) , 85-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/54938/753186

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle