Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2006 AĞUSTOS Cilt 49 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Çamoluk (Burdur) Yöresi Fe-Mn Cevherleşmeleri
Yeliz Teker Mustafa Kuşcu
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Çamoluk (Burdur) demir ve manganez cevherleşmeleri, Orta Triyas-Liyas (Jura) yaşlı Dutdere kireçtaşları içerisinde yer alır. Cevherleşme, Akpınarkale Tepe, Kulübe Tepe ve Elmaçukuru mevkiilerinde gözlenir. Demir-manganez cevherleşmeleri çoğunlukla damar ve merceksi damarlar şeklinde kireçtaşlarını keserek gelişmiş olup kalınlıkları 0.6-2 m arasında değişmektedir. Cevherleşmenin mineral birliğini; pirolusit, psilomelan, kriptomelan, hausmanit, hollandit, koronadit, kalkofanit, todorokit, braunit, manganit, pirit, limonit (götit), hematit, barit, kuvars, kristobalit, kalsit, klorit, mika/illit, jarosit ve feldspat oluşturmaktadır. Demir-manganez zuhurlarında Fe2O3 oranı ortalama % 30.51, MnO oranı ortalama % 23.60 ve SiO2 oranı ise ortalama % 10.07`dir. Sahadaki demir-manganez zuhurlarının Ba, Sr, As, Zn, Pb ve Sb iz element içeriklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, demir-manganez cevherleşmelerinde; Ba oranı % 0.4 ile % 36.1 arasında değişmekte olup ortalama % 4.9`dur. Sr oranı ise % 0.01 ile % 0.9 arasında değerler gösterir ve ortalama % 0.1`dir. Demir-manganez cevherleşmelerinin epijenetik olarak damar ve merceksi damar şeklinde yerleşimi, mineral birliği, iz element içeriklerinin yüksekliği ve BaSr olması cevherleşmenin hidrotermal-metasomatik yerleşimli olduğunun kanıtlarıdır

 • Dutdere kireçtaşı

 • Fe-Mn cevherleşmeleri

 • hidrotermal-metasomatik

 • major-iz element içeriği • Teker, Y , Kuşcu, M . (2006). Çamoluk (Burdur) yöresi Fe-Mn cevherleşmeleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 49 (2) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28448/303076

 • Saros Körfezi (K Ege Denizi) Dip Çökellerinin Sedimantolojisi
  Faruk Ocakoğlu Hakan Gençoğlu Sanem Açikalin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Saros Körfezi`nden alınan 54 adet kepçe örneği ve 14 adet karot örneğinin nitel incelenmesi ile güncel ve yakın geçmiş sedimantolojik koşulların aydınlatılmasına çalışılmıştır. Kepçe örnekleri üzerindeki gözlemler kuzey şelfin batı kesiminin -190 m kotlarına kadar yer yer çakıllı kumlardan ibaret bir kırıntılı lobundan oluştuğunu göstermektedir. Gastrapodlar çoğunlukla sığ (<-50 m), iri kavkılı bivalveler ise -150 m derinliklere kadar çamurlar içinde yaygın olarak bulunmaktadırlar. Karot örneklerinin sedimantolojik açıdan incelenmesi ise kuzey şelfin -85 m derinlerine kadar bir tip-1 uyumsuzluğu ile bunu üzerleyen 50-130 cm kalınlığında bir yukarıya doğru incelen/derinleşen çevrimin varlığını ortaya çıkarmıştır. Yanal yönde 20 km boyunca izlenebilen uyumsuzluğun tabanında yer yer tuz içeren yarı tıkız killer; üzerinde ise intraformasyonal bloklar ve gevşek kokinitler izlenir. Ortamsal yorumlamalara ve elde edilen sonuçların körfezdeki mevcut çalışmalarla ilişkilendirilmesine dayanarak, bu uyumsuzluk ve üzerleyen çökellerin Holosen transgresyonunun kaydı olabileceği ileri sürülmüştür. 

 • Dip sedimanları

 • Fosil içeriği

 • Holosen transgresyonu

 • Saros Körfezi


 • Ocakoğlu, F , Gençoğlu, H , Açıkalın, S . (2006). Saros Körfezi (K Ege Denizi) dip çökellerinin sedimantolojisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 49 (2) , 17-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28448/303080

 • Ege ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcaada-Midilli Adası ve Antalya) Sahillerinde Gözlenen Güncel Renkli Bentik ForaminiferTürleri ve Bunların Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri
  Hüseyin Yalçin İbrahim Engin Meriç Niyazi Avşar Sema Tetiker İpek F. Barut Şener Yilmaz Feyza Dinçer
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma, Ege Denizi kuzeydoğusunda yer alan Gökçeada çevresinden, Bozcaada güneybatısından, Midilli Adası doğusundan ve Antalya güneybatısındaki kıyı şeridinin farklı noktalarına ait toplam 49 güncel foraminifer örnekleri üzerinde yürütülmüştür. Dört bölgede renkli kavkılara sahip olan toplam 24 cins ve 41 tür foraminifer belirlenmiştir. Kavkılardaki kalsitlerin d(104) yansımaları 2.979-3.035 Å, MgCO miktarı 0.33-19.00 % mol arasında değişmektedir. Tüm 3 kavkıların Mg/Ca oranı 2.95-51.51 ve Sr/Ca oranı 1.45-10.44 arasında değerlere sahiptir. Tüm kavkı ve yüzeylerinden elde edilen kimyasal çözümlemelerde maksimum derişimlerin renkli, minimum derişimlerin renksiz foraminifer kavkılarından ileri geldiği düşünülerek, değerler normalize edilmiştir. Kavkıların mineralojik bileşimi ile de ilişkili olmakla birlikte; özellikle metalik elementlerin miktarlarındaki zenginleşmeler, bu elementlerin kavkı yapılarının nitelik ve niceliklerine bağlı olarak bünyelerinde tutulmasına bağlanmaktadır. Deniz tabanındaki aktif faylardan çıkan sıcak ve/veya karadan boşalan soğuk suların taşıdığı iyonların deniz suyunda zenginleşmeleri ve sonuçta bunların kavkıda bir anormal kirlenmeye neden olmaları ve/veya canlılar tarafından metabolizmaları sırasında ikincil olarak zenginleştirilmiş olmaları düşünülebilir

 • Bentik Foraminifier

 • Kavkı Kimyası

 • Renkli ve Renksiz Kavkı

 • XRD Kavkı Mineralojisi


 • Yalçın, H , Meriç, E , Avşar, N , Tetiker, S , Barut, İ , Yılmaz, Ş , Dinçer, F . (2006). Ege ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcada-Midilli adası ve Antalya) sahillerinde gözlenen Güncel renkli bentik foraminifer türleri ve bunların mineralojik ve jeokimyasal özellikleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 49 (2) , 29-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28448/303081

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle