Türkiye Jeoloji Bülteni
Türkiye Jeoloji Bülteni

Türkiye Jeoloji Bülteni

2006 AĞUSTOS Cilt 49 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Çamoluk (Burdur) Yöresi Fe-Mn Cevherleşmeleri
Yeliz Teker Mustafa Kuşcu
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Çamoluk (Burdur) demir ve manganez cevherleşmeleri, Orta Triyas-Liyas (Jura) yaşlı Dutdere kireçtaşları içerisinde yer alır. Cevherleşme, Akpınarkale Tepe, Kulübe Tepe ve Elmaçukuru mevkiilerinde gözlenir. Demir-manganez cevherleşmeleri çoğunlukla damar ve merceksi damarlar şeklinde kireçtaşlarını keserek gelişmiş olup kalınlıkları 0.6-2 m arasında değişmektedir. Cevherleşmenin mineral birliğini; pirolusit, psilomelan, kriptomelan, hausmanit, hollandit, koronadit, kalkofanit, todorokit, braunit, manganit, pirit, limonit (götit), hematit, barit, kuvars, kristobalit, kalsit, klorit, mika/illit, jarosit ve feldspat oluşturmaktadır. Demir-manganez zuhurlarında Fe2O3 oranı ortalama % 30.51, MnO oranı ortalama % 23.60 ve SiO2 oranı ise ortalama % 10.07`dir. Sahadaki demir-manganez zuhurlarının Ba, Sr, As, Zn, Pb ve Sb iz element içeriklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, demir-manganez cevherleşmelerinde; Ba oranı % 0.4 ile % 36.1 arasında değişmekte olup ortalama % 4.9`dur. Sr oranı ise % 0.01 ile % 0.9 arasında değerler gösterir ve ortalama % 0.1`dir. Demir-manganez cevherleşmelerinin epijenetik olarak damar ve merceksi damar şeklinde yerleşimi, mineral birliği, iz element içeriklerinin yüksekliği ve BaSr olması cevherleşmenin hidrotermal-metasomatik yerleşimli olduğunun kanıtlarıdır

 • Dutdere kireçtaşı

 • Fe-Mn cevherleşmeleri

 • hidrotermal-metasomatik

 • major-iz element içeriği


 • Başarı, N., 1980, Burdur yöresinin manganez oluşumları ve Bucak (Akpmarkale Tepe) Manganez Zuhuru jeoloji rapora MTA Enstitüsü, RaporNo; 6888,Ankara.

 • Biçen, C., 1975, Burdur yöresi Fe-Mn oluşukları ile ilgili prospeksiyonraporu,ıMTAGenel.Müdürlüğü,Ankara

 • Bostrom, K., and Valdes, S., 1969, Arsenic m the Ocean Floor: .... Lithos,v.2, p.351-360.

 • Buhn, B., Stamstreet, I.G. and Okrusch, M.,1992, Late Proterozoic Outer ShelfManganese and Iron Deposits at Otjosondu (Namibia) Related to the Damaran Oceanic Opening: Economic Geology, Vol.87, pp.

 • Choi, J. H. and Hanya, Y., 1992, Geochemistry and Depositional Environment of Mn Oxide deposits in the Tokoro Belt, Northeastern Hokkaido, Japan: Economic Geology, Vol.87, pp. 1265-1274.

 • Cronan, D.S., 1972, The Mid-Atlantic Ridge near 45 N, XVII: Al, As, Hg and Mn in ferruginous sediments from the median valley: Canadian Jour. Earth. Sci., v.9, p.319¬

 • Cronan, D.S., 1980, Underwater minerals: London, Academic Press, 364 p.

 • Delian, F., Dasgupta, S., Bolton, B.R., Hanya, Y., Momoı, H., Miura, H., Jıaju, L. and Roy, S., 1992, Mineralogy and Geochemistry of the Proterozoic Wafangzi Ferromanganese Deposit, China: Econ. Geol., v.87, pp.

 • Force, E.R and Cannon, B.F., 1988, Depositional model for shallow-marine manganese deposits around black shale basins: Economic Geology, Vol.83, pp. 93-117.

 • Gedıkoğlu, A., Van, A., Eyüpoğlu, I., ve Yalçmtaş, B., 1985, Doğu Karadeniz Cevherleşmesine bir örnek: Ocaklı (Maçka-Trabzon) Manganez Zuhuru, Jeoloji _ . . Mühendisliği, sayı.25, s.23-37.

 • Gültekm, A.H. and Örgün, Y., 1994, Mineralogical and Chemical Characteristics of the Binkılıç Sedimetary Manganese Deposit, Trakya, Turkey: Abstracts, 9th ■AGODSMnp^u.n.Bcun.y,

 • Hanya, Y., 1961, Mineralogical studies of manganese dioxide and hydroxide minerals in Hokkaido, Japan, Joum. Fac. .. Sc, Hokkaido Univ., 10,641-702...

 • Hewett, D.F. and Fleischer, M., I960, Deposits of the Manganese Oxides, Economic Geology, Vol.55, pp. 1- TT .AS

 • Hewett, D.F., Fleischer, M. and Conklin, 1963, Deposits ofthe manganese oxides: Supplement: Econ. Geol., v.58,p.l-

 • Hewett, D.F., 1964, Veins of hypogene manganese oxide minerals in the United States, Econ. Geol., 59, 1431- 1472,60,.no:l,pp.1-38.

 • Kuşçu, M., Gedıkoğlu, A., 1989, Ulukent (Tavas-Demzli) Güneyi Manganez Yataklarının Jeokimyasal Özellikleri, Yerbilimcinin Sesi, Sayı:17,s. 29-47.

 • Moorby, S.A., Cronan, D.S. and Glasby, G.P., 1984, Geochemistry of hydrothermal Mn-oxide deposits from the S.W. Pacific island arc: Geochim. Et Cosmochim. Acta, v.48, p.433-441.

 • Nicholson, K., 1992, Contrasting Mineralogical-Geochemical Signatures of Manganese Oxides, Guides to Metallogenesis, Economic Geology, Vol.87, pp. 1253- 1264.

 • Ossa, A.C., 1970, Genesis of manganese deposits in northern Chile: Econ. Geol., v.65, p.681-689.

 • Önder, O. ve Kurugol, G., 1983, Burdur-Bucak-Kestel Fe-Mn Zuhuru ve Burdur-Bucak yöresi Mn zuhurları jeoloji raporu: MTA Genel Müdürlüğü, Rapor No: 7413, Ankara

 • Özturk, H. and Frakes, L.A., 1995, Sedımentatıonand Diagenesis of an OligoceneManganese Deposit in a Shallow Subbasin of the Paratethys: Thrace Basin, Turkey, Ore Geology Reviews, v.10, p.117-132.

 • Manganese Oxide Deposits, Groote . Eylandt,Australia:EconGeol.v.87,pp. 1310-1335.

 • Roy, S., 1968, Mineralogy of the different genetic types of manganesedeposits,Econ. Geol., 63,760-786.

 • Sıllıtoe, R.H., 1975, Lead-silver, manganese and native sulfur mineralization within a stratovolcano, El Queva, northwestArgentina: Econ. GeoL, v.70,p.ll90-120L

 • Stanton, R.L., 1972, Ore Petrology, McGraw-Hill, New York, _ . 713

 • Şenel, M., 1997, 1: 100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, İsparta K-10 paftası, M.T.A. Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Şenel, M., Selçuk, H., Bilgin, A.Z., Şen, A.M., Karaman, T., Dinçer, M.A., Durukan, E., Arbas, Örçen, S. ve Bilgi, C., 1989, Çameli (Denizli)-Yeşilova (Burdur)-Elmalı (Antalya) ve dolayımnjeolojisi; MTA Rap., 9429, 344 s.,Ankara (yayımlanmamış).

 • Teker, Y., 2004, Çamoluk (Burdur)-Yazıpmar (Bucak) Arasındaki Manganez Zuhurlarının Maden Jeolojisi ve Kökeninin Araştırılması, S.D.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsuYüksek Lisans Tezi, İsparta, 60 s.

 • Vamavas, S.P., Papaıoannau, J. and Çatanı, J., 1988, A hydrothermal manganese deposit from the Eratosthenes seamount, eastern Mediterranean Sea: , . MarineGeology,v.81,p.205-214.

 • Zantop, H., 1978, Geologic setting and genesis of iron oxides and manganese oxides in the San Francisco manganese deposit, Jalisco, Mexico: Econ. Geol., v.73, p.1137¬1149.

 • Zantop, H., 1981, Trace elements m volcanogemc manganese oxides and iron oxides: the San Francisco manganese deposit, Jalisco, Mexico: Econ. Geol., v.76, p.545-555.

 • Teker, Y , Kuşcu, M . (2006). Çamoluk (Burdur) yöresi Fe-Mn cevherleşmeleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 49 (2) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28448/303076

 • Saros Körfezi (K Ege Denizi) Dip Çökellerinin Sedimantolojisi
  Faruk Ocakoğlu Hakan Gençoğlu Sanem Açikalin
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Saros Körfezi`nden alınan 54 adet kepçe örneği ve 14 adet karot örneğinin nitel incelenmesi ile güncel ve yakın geçmiş sedimantolojik koşulların aydınlatılmasına çalışılmıştır. Kepçe örnekleri üzerindeki gözlemler kuzey şelfin batı kesiminin -190 m kotlarına kadar yer yer çakıllı kumlardan ibaret bir kırıntılı lobundan oluştuğunu göstermektedir. Gastrapodlar çoğunlukla sığ (<-50 m), iri kavkılı bivalveler ise -150 m derinliklere kadar çamurlar içinde yaygın olarak bulunmaktadırlar. Karot örneklerinin sedimantolojik açıdan incelenmesi ise kuzey şelfin -85 m derinlerine kadar bir tip-1 uyumsuzluğu ile bunu üzerleyen 50-130 cm kalınlığında bir yukarıya doğru incelen/derinleşen çevrimin varlığını ortaya çıkarmıştır. Yanal yönde 20 km boyunca izlenebilen uyumsuzluğun tabanında yer yer tuz içeren yarı tıkız killer; üzerinde ise intraformasyonal bloklar ve gevşek kokinitler izlenir. Ortamsal yorumlamalara ve elde edilen sonuçların körfezdeki mevcut çalışmalarla ilişkilendirilmesine dayanarak, bu uyumsuzluk ve üzerleyen çökellerin Holosen transgresyonunun kaydı olabileceği ileri sürülmüştür. 

 • Dip sedimanları

 • Fosil içeriği

 • Holosen transgresyonu

 • Saros Körfezi


 • Aksu, A.E., Hiscott, R.N. ve Yaşar, D., 1999. Oscillating Quaternary water levels of the Marmara Sea and vigorous outflow into the Aegean Sea from the Marmara SeaBlack Sea drainage corridor. Marine „ Ge?1ogy.153>275302.

 • Aksu., A.E., Hiscott., R.N.,, Kaminski, A., Mudıe, RJ., Gillespie, H., Abraiano, T., Yaşar, D., 2002. Last Glacial-Holocene paleoceanography of the Black Sea and Marmara Sea: stable isotopic, foraminiferal and coccolith evidence. Marine.Geology,190,119-149.

 • Ateş A. S., Katağan T., Kocataş A., Yırdabak E. F., 2005, Decapod (Crustacea) fauna of Saros Bay (Northeastern Aegean Sea), Turk. J. Zool., 29, 199-124.

 • Bargu, S., 1989/1990, Kuzey Anadolu Fayının Gazıkoy ve Mürefte (Tekirdağ) Dolaylarında Yapısal Özellikleri ve Hareket Mekanizması. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Yer Bilimleri _ Dergisi, İstanbul

 • Çağatay M. N., Gorur N., Alpar B., Saatçılar R., Akkok R., Sakmç M., Yüce H., Yaltırak C., Kuşçu I., 1998, Geological evolution of the Gulf of Saros, Geo-MarineLettersl8,^l-8.

 • Demırbağ, E., Gokaşan, E., Oktay, F.Y., Simsek, M., Yüce, H., 1998. The last sea level changes in the Black Sea: evidence from the seismic data.

 • Hıscott., R.N., Aksu., A.E., Yaşar, D., Kaminski, A., Mudie, P.J., Kostylev, V.E., MacDonald, J.C., İşler, F.I., Lord, A.R., 2002. Deltas South of the Bosphorus Strait record persistant Black Sea outflow to the Marmara Sea since last 10 ka. . Marine Geology, 190 95-118

 • Kaminski, M. A.., Aksu, A.E., Box, M., Hıscott., R.N., Filipescu, S., Al-Salameen, M., 2002. Late Glacial Holocene benthic foraminifera in the Marmara sea: implication for black sea¬mediterranean sea connections following the last __ deglaciation. Marine Geology, 190,165-202.

 • Kurt, H., Demırbağ, E. Ve Kuşçu, İ., 2000. Active submarine tectonism and formation of the Gulf of Saros, Northeast Aegean Sea, inferred from multi¬channel seismic reflection data. Marine Geology, 165,1326.

 • MTA., 2002. 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, İstanbul paftası. Şener, M. (ed). MTA Genel MüdürlüğüYaymları, Ankara.

 • Sarı E., 199?. Saros Korfezı`nın Geç Kuvatemer çökellerinin jeokimyasal ve sedimantolojik özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü. İstanbul.

 • San E., and Çağatay M.N., 2001. Distribution of heavy metals in the surface sediments of the Gulf of Saros, NE Agean Sea, Environmental International, 26,169-173.

 • Tüysüz, O., Barka., A. ve Yığıtbaş, E., 1998. Geology of the Saros graben and its implications for the evolution of the North Anatolian fault in the GanosSaros region, northwestern Turkey. Tectonophysics,293 105126

 • Van Wagoner J.C., Posamantıer H. W., Mitchum R. M., VailP. R., Sarg J. F., LoutitT. S., andHardenbol J., 1988. An overview of the fundamentals of Sequence stratigraphy and key definitions, Sea-level Changes-An Integrarted Approach, SEPM Special Publication, 42, 39-45.

 • Yaltırak, C., Alpar, B. Ve Yüce, H., 1998. Tectonic elements controlling the evolution of the Gulf of Saros (northeastern Aegean Sea, Turkey). Tectonophysics, 300,22?248.

 • Ocakoğlu, F , Gençoğlu, H , Açıkalın, S . (2006). Saros Körfezi (K Ege Denizi) dip çökellerinin sedimantolojisi . Türkiye Jeoloji Bülteni , 49 (2) , 17-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28448/303080

 • Ege ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcaada-Midilli Adası ve Antalya) Sahillerinde Gözlenen Güncel Renkli Bentik ForaminiferTürleri ve Bunların Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri
  Hüseyin Yalçin İbrahim Engin Meriç Niyazi Avşar Sema Tetiker İpek F. Barut Şener Yilmaz Feyza Dinçer
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: Bu çalışma, Ege Denizi kuzeydoğusunda yer alan Gökçeada çevresinden, Bozcaada güneybatısından, Midilli Adası doğusundan ve Antalya güneybatısındaki kıyı şeridinin farklı noktalarına ait toplam 49 güncel foraminifer örnekleri üzerinde yürütülmüştür. Dört bölgede renkli kavkılara sahip olan toplam 24 cins ve 41 tür foraminifer belirlenmiştir. Kavkılardaki kalsitlerin d(104) yansımaları 2.979-3.035 Å, MgCO miktarı 0.33-19.00 % mol arasında değişmektedir. Tüm 3 kavkıların Mg/Ca oranı 2.95-51.51 ve Sr/Ca oranı 1.45-10.44 arasında değerlere sahiptir. Tüm kavkı ve yüzeylerinden elde edilen kimyasal çözümlemelerde maksimum derişimlerin renkli, minimum derişimlerin renksiz foraminifer kavkılarından ileri geldiği düşünülerek, değerler normalize edilmiştir. Kavkıların mineralojik bileşimi ile de ilişkili olmakla birlikte; özellikle metalik elementlerin miktarlarındaki zenginleşmeler, bu elementlerin kavkı yapılarının nitelik ve niceliklerine bağlı olarak bünyelerinde tutulmasına bağlanmaktadır. Deniz tabanındaki aktif faylardan çıkan sıcak ve/veya karadan boşalan soğuk suların taşıdığı iyonların deniz suyunda zenginleşmeleri ve sonuçta bunların kavkıda bir anormal kirlenmeye neden olmaları ve/veya canlılar tarafından metabolizmaları sırasında ikincil olarak zenginleştirilmiş olmaları düşünülebilir

 • Bentik Foraminifier

 • Kavkı Kimyası

 • Renkli ve Renksiz Kavkı

 • XRD Kavkı Mineralojisi


 • Yalçın, H , Meriç, E , Avşar, N , Tetiker, S , Barut, İ , Yılmaz, Ş , Dinçer, F . (2006). Ege ve Güneybatı Akdeniz (Gökçeada-Bozcada-Midilli adası ve Antalya) sahillerinde gözlenen Güncel renkli bentik foraminifer türleri ve bunların mineralojik ve jeokimyasal özellikleri . Türkiye Jeoloji Bülteni , 49 (2) , 29-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/issue/28448/303081

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle